"binnenland- PMS mi Mfl „DE EEMLANDER" BUITENLAND FEUILLETON. Het nest verstoord KOLONIËN. 16e Jaargang, No. 2*7 IBnuUCUtUTCDDHQ p" m"ndm voor Amerv flDUnnCnltu IU »H IJu foort f l.50. Idem franco pa pos» f 2-Oa per week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.14. afxonderll|ke nummer* 0.05 Wekelljkscb bijvoegsel Holhndsch* Huisvrouw \onder redactie vaD Tbérès» Hoven) per 3 maanden 50 cent. WekelUkscb bijvoegsel aWtcédrtvur« per 3 maanden 60 cent. RTSCH DAGBLAD Dinsdag 14 Mei 1918 HOOFDREDACTEUR: M.. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Cs BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, HOIK utrbohtschsstk. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 613 van I —4 regel» f 0.80# elke regel meer f 0-2<\ dienstaanbiedingen 1-5 regels 1 0J0. groote letter» plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan :ccr voordeelige bepalingen tüt het herhaald tdvcs» tecren In dit Blad, by abonnement Eene circulaire; bevattend» d» voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht Do yredf* met Rumenië. IV. Acn het gericht van de onderteekening f®n het vredesverdrag tusschcn de staten ven den vierbond en Rumenië was de mede- deeling toegevoegd, dat aan dit verdrag de naam gegeven was: Vrede van Bukarest. Die naam behoeft ïnlusschen eenige aanvulling want er zijn meer vredesverdragen in Buka rest gesloten. Het vredesverdrag, dat den 7en Wei 1918 is gesloten, is het derde, dat in den loop van weinig meer dan honderd jaren in óc hoofdstad van Rumenië is tot stand ge komen. In het jaar 1812 heeft een viede van Bu karest een einde gemaakt aan een Russisch- Turkschen oorlog, waardoor de oude Molda- vische provincie, die hekend staat als Bes- sarabië, van het lichaam van het Turksche rijk werd afgescheiden. Een eeuw later, in 1913, maakte een tweede vrc-de van Bukarest een einde aan den broederstrijd tusschen de christelijke Balkenstaten, die in het jaar te voren zich samen hadden verbonden om Europeesch Turkije te vernietigen en daarna over de verdeeling van den buit met elkaar fn twist waren geraakt. Rumenië behaalde den prijs der overwinning in dien strijd ten koste van Bulgarije, dat in de inspanning, die het verslaan van Turkije had gevorderd, het leeuwenaandeel had gehad. Nu is de derde vrede van Bukarest geslo ten, en ditmaal moet Rumenië het loodje leggen. Bulgarije krijgt terug wat het in 1913 had moeten afstaan en heeft nog heelwat meer te verwachten. Maar een straal van hoop wenkt Rumenië in het uitzicht, dat Bes- ,sarabië, de prijs van den Bukarester vrede van 1812, tot het moederland zal terugkee- ren. Dit verzoet de bittere pil voor Rumenië, zooals blijkt uit het commentaar, dat de Ru- meensche minister van buitenlandsche zaken Arion op het verrichte werk geleverd heeft. Deze bewindsman betreurt als een smartelijke bepaling voor Rumenië bfct ver lies van de Dobroedsja, die door Rumenië gecultiveerd en van de prachtige haven Con- stanza voorzien is. Maar als troostgrond voert hij aan, dat na moeielijke onderhandelingen voor Rumenië een economische toesetand is verkregen, die het zoowel een vruchtbaren arbeid als veiligheid voor de toekomst ver zekert. De handelsovereenkomst laat dc Ru- meensche tolheffingen onaangetast en be lemmert in geenen deele de ontwikkeling van de Rumeensche industrie. Op grond van de nieuwe verdragen zijn voor den uitvoer van Rumenië, welks gebied nog door Bes sara bië wordt vergroot, gunstige voorwaar den verkregen, zoodat een levendige goede- renruil tusschen de centrale mogendheden en Rumenië is te verwachten. De slotsom van dezen bewindsman, zelf een der onderteekenaars van het vredesver drag, is, dat met dit verdrag voor Rumenië alles is bereikt wat mogelijk was. Het is het laatste in de reeks verdragen, die in het oosten aan den oorlog een einde ma ken. Nog is daar geen volkomen rust inge treden. In Finland, in Rusland, in de Ukraine, in den Kaukazus is het wapenge kletter nog niet verstomd. Uit den grootén puinhoop, dien de oorlogsbrand heeft doen ontstaan, komen hier en daar nog kleine vlammen te voorschijn. Maar het is in het belang van al-Ie deelgenooten aan deze vre desverdragen te verhoeden, dat die vlammen zich weer bijeenvoegen lot een nieuwen brand. Wanneer bij allen de wil aanwezig is om in dien zin samen te werken, dan mag men "nopen, dat de nu gesloten vrede het uitgangspunt is van een langdurig vredes- tijdperk voor den Balkan, die zoo lang de onweershoek van Europa is geweest. Hieraan zat de samenwerking op econo misch gebied in hooge mate bevorderlijk kunnen zijn. De goede wil daartoe schijnt wel aanwezig te zijn. Een bewijs daarvan levert de mededeelmg, die de Bulgaarsche minister-president Radoslawow heeft gedaan aan een dagHadschrijvër, dat tusschen Bul garije en Rumenië overeenstemming is ver kregen over het bouwen van eene nieuwe spoorwegbrug over de Donau, waarmee Bul garije eene verbinding zal krijgen met de Êgeisohe zee. Van meer gewicht nog dan deze spoor wegverbinding over de Donau is de rege ling van de scheepvaart op de Donau. Die regeling is geschied in het zesde hoofdstuk van het vredesverdrag. Het eerste interna tionale verdrag, dat zich met de regeling van dit onderwerp bezig hield, was het Parijsche verdrag van 1856, waardoor de Europeesche Donaucommissie in 't leven werd geroepen. Die commissie, die nu verdwijnt, bestond uit vertegenwoordigers van de staten, die den vrede van Parijs hadden onderteekend, en Rumenië. Zij bezat zekere souvereine vol machten op de Beneden Donau van Galatz tot aan zee, oefende daar politietoezicht uit en zorgde voor het onderhoud van de beton ning en van de vuurtorens. In 1883 werd het reglement voor de scheepvaart op de Midden Donau van Galatz tot de IJzeren poort gemaakt. Met dit verdrag wordt de zaak geheel nieuw geregeld. De het verkeer regelende commissie zal voortaan den naam dragen: Commissie voor de Donaumonden; zij zal bestaan uit vertegenwoordigers van de staten, die aan de Donau gelegen zijfc, zoodat Engeland, Frankrijk en Italië uitvallen en Bulgarije' als nieuw lid er bij komt. Haar rechtsgebied strekt zich uit over alle armen en uitmondingen van de Donau en de er voor gelegen gedeelten van de Zwarte zee. De Midden Donau wordt voortaan gerekend van Braila tot aan de IJzeren poort. De oorlog. Van de oorlogstooneelen ook heden niets bijzonders. In het Duitsche hoofdkwartier heeft eene samenkomst van de Duitsche en Oostenrijk- sche keizers plaats gehad, waarbij hunne hoogste politieke en militaire raadslieden te genwoordig waren. Blijkens het communi qué, dat daarover is uitgegeven, is besloten aan het Duitsch-Oostenrijksche bondgenoot schap een nog inniger karakter te geven dan het reeds had. De keizerin-weduwe van Rusland en een drietal grootvorsten, waaronder de gewezen opperbevelhebber Nikolaas Nikolajewitsch, zijn thans in Duitsche handen, die in de Krim zich hebben meester gemaakt van het landgoed, dat hun tot verblijf strekte en waar zij door matrozen van de Russische vloot bewaakt en van de buitenwereld afge sloten gehouden werden. K i e w1 1 Mei. (W.-B.). De Ukrainische regeering is met de Russische regeering overeengekomen, dat de vredesonderhande lingen tusschen de beide regeeringen niet in Kursk maar in Kiew zullen plaats hebben. De wederzijdschc delegetiën zullen reeds in den allernaasten tijd in Kiew bijeenkomen. De Engelsche regeering heeft, bij monde van den minister van buitenlandsche zaken Balfour, hare sympathie betuigd voor Rume nië en haren plicht verkondigd om te trach ten op eene eventueele vredesconferentie de herziening te verkrijgen van de harde voorwaarden, die bij den vrede van Bukarest aan Rumenië zijn opgelegd. Moskou, 12 Mei. (R.) Naar aanleiding van een aanval, die op een Duitsche duik boot in de Zwarte Zee zou hebben plaats gehad, heeft Duitschland verklaard, dat alle gewapende vaartuigen in de Zwarte Zee, of schepen, waarop zich matrozen van de Zwarte Zeevloot bevinden, als oorlogssche pen behandeld en onder vuur genomen zul len worden. B e rl ij n 13 Mei. (WB.) In het huis van afgevaardigden begon heden de behan deling van de wetsontwerpen tot hervorming van het kiesrecht in derde lezing. De be- veiligingsvoorstellen van het centrum wa ren weder ingediend. De vice-president van het ministerie Friedberg verklaarde, dat de regeering steeds bereid was tot tegemoetko ming op den grondslag van het gelijke kies recht en binnen het kader daarvan. Het voorstel-Lohman tot beperking van het aan tal extra-stemmen tot twee, is met het ge lijke kiesrecht niet te vereenigen. He is he den de dog, waarop iede« met zich zelf te -rade moet gaan, wat hij met zijn geweten kan overeen brengen. De woordvoerders van alle partijen ver klaarden, dat het standpunt, dat zij in-de tweede lezing hadden ingenomen, onveran derd gebleven was. Alleen Lohmann ver klaarde namens het gedeelte van de liberale fractie, dat hij vertegenwoordigde, dat het in het voorstel der commissie geformuleerde meervoudig kiesrecht door hen werden ver worpen. De vice-president van het staatsministerie Friedberg verklaarde ondeT de instemming van de linkerzijde: Met de verwerping van de regeeringsvoordracht is de zaak niet af gedaan; het eigenlijke drama komt eerst daarna. Bij de behandeling van de artikelen wer den eerst de beveiligingsvoorstellen van het centrum afgewezen en art. 1, dat den koning het recht verleent het huis van afgevaardig den te ontbinden, aangenomen. De verdere behandeling van het wetsontwerp, dat het kiesrecht voor het huis van afgevaardigden regelt, werd geschorst, waarna het wetsont werp betreffende de* samenstelling van het heerenhuis naar de besluiten van de tweede lezing zonder debat werd aangenomen. Morgen voortzetting van de behandeling. Londen, 13 Mei. (R-) Het lagerhuis heeft het voorstel tot toepassing van de evenredige vertegenwoordiging in 100 dis tricten onder de kort geleden aangenomen nieuwe kieswet definitief verworpen met 166 tegen 100 stemmen- L o n de n,I 3 M e i. (R.) Op de vraag van een lid of de regeering eenig antwoord had ontvangen betreffende het horde vonnis, dat geveld was over de sergeant Boyd omdat hij de Duitschers Hunnen had genoemd, antwoordde de onderstaatssecretaris voor de krijgsgevangenen: Er is geen antwoord ont vangen van de Duitsche regeering. De vraag van vergelding voor dit en andere ge vallen is bij de militaire autoriteiten in over weging. Christian ia, 13 Mei. (Tel.-bur.) De raad van state heeft besloten, dat het van 4 Mei af verboden is goederen en voorwerpen van welken aard ook zonder vergunning van het betrokken departement uit Noorwegen uit te voeren. Uitvoervergunningen, die niet uiterlijk op 9 Mei gebruikt zijn, kunnen niet zonder eene bijzondere toestemming ge bruikt worden. Deze bepaling geldt intus- schen niet voor visschen en visscherij-pro- ducten, waarvoor uitvoervergunningen tot nader order gebruikt kunnen worden. Moskou, 2 Mei. (R.) Tot viering van den len Mei-dag, zijn een groot aantal per sonen, die wegens politieke misdrijven ge vangen zaten, in vrijheid gesteld. Te Petersburg werden o.m. vrijgelaten: de ex-ministers uit den czaren- en den Ke- renskitijd met uitzondering van hen, die we gens hoogverraad en verduistering in hech tenis waren. Ook voor den oud-minister van Oorlog Soechomlinow, voor Poeriskewitsch en voor hen, die betrokken waren in het complot tegen de Sovjets, in 't geheel 200 politieke gevangenen, werden de deuren van den kerker geopend. Londen, 13 Mei. (R.) Lord Courtney of Penwith, een voorstander van het begin sel van evenredige vertegenwoordiging, is eergisteren gestorven. Oost-lndiê PestceYnllen o*> Jnva- Regeeringstelegram betredende de pestgevallen op Java gedurende de afgeloo- pen maand MaartPonoro£o 5, Soeraboja 17, Soerakorta 2, Klaten 6, Djokjakarta 2, Temanggoeng 9, Semarang 7, Salatiga 13 gevallen, waarvan die te Ponorogo Soera- karta, Klaten en Salatiga allen met doode- lijken afloop en van die te Soerabaja 16, te Temanggoeng 6 en Semarang 16 met doo- delijken afloop. Staten-Ucneraal TWEEDE KAMER. Oorlogswinstbelasting. Ingediend is een w.o. tot wijziging der Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916. Achter ar- iikel 26 wordt ingevoegd een artikel 26bis, lui dende: Met ofwijking van artikel 26 wordt voor dë heffing der belasting over een jaar, waartoe de eerste Augustus 1918 of een latere eerstp Augustus behoort, de belasting wegens vermeer dering vën inkomen of winst slechts geheven over het bedrag, waarover die vermeerdering over ecnig jaar 2000 tc boven gaat. Zij bedraagt, indien het in het eerste lid be* doelde bedrag is: niet meer dan 1000 20 pCt„ meer dan TOO doch minder dan 200 2S pCt., meer dun 200 doch minder dan 30001 30 pCt., meër don 3000 doch minder dart 4000 35 pCt., meer dan 4000 doch min der dan f. 5000 40 pCtmeer dan 5000, doch minder dan 6000 .45 pCt., meer dar 6000 5(*pCt. Dat bedrog wordt, zoo noodig, naar beneden op een veelvoud van 100 ofgcrond. Wordt de belosting ingevolge artikel 6, twee- de lid, geheven wegens vermeerdering van in komen of winst over een korter tijdvak don eert jaar, don komt voor dc in het eerste lid genoem de som van 2000 in de plaats een som vurt 165, voor iedere maand of gedeelte daarvan, in dat tijdperk begrepen. Ook worden nog ccnigc andere wijzigingen in de bestaande wet bij dit ontwerp voorgcstelck Verhooging: bezoldigingen land en zeemacht. Ingediend zijn twee wetsontwerpen, strekkenda tot verhooging van de bezoldiging der officieren en mindere militairen, resp. van de landmacht en van dc zeemacht Bij suppl. oorlogsbcgrooting wordt voor do kasten (inbegrepen dc gewone periodieke ver hoogingen) aangevraagd ƒ5.300.150 cn bi] suppl. marine-begrooting 1.146.000. De verhoogingen, waurop de belanghebbend© aan de hond van de ontworpen regeling aan spraak zouden verkrijgen, zijn bij deze wetsont werpen slechts tot een bedrag van 75 pCt. uit getrokken. De nieuwe salorisregelingen zullen geacht wor den te zijn ingegaan op 1 Januari 1918. De landmacht. In een bijloge tot de memorie van toelichting wordt omtrent dc ontv/crp-solarisregeling de vol gende bezoldigingsschaol voor de beroepsoffi cieren, uitgezonderd die, behoorende tot het per soneel van den geneeskundigen dienst, medege deeld Aantal dionatj. Tweede Eerste *ra:AAr Luiten. Oeneraal Luitenant .18 officier luitenant luitenant W'1"'" M»l00r Kolonel K°'"'el Majoo. Oenoroal Mind. d. 2 jaar f 1300 2 jaar 1500 f1700 4 1900 6 2300 8 2700 10 2900 12 3100 U 3300 16 3500 18 rl 20 22 24 26 23 30 32 34 Voor de beroepsofficieren, behoorende tot het personeel von den geneeskundigen dienst der londmacht, wordt een bezoldigingsschoal voor gesteld, waarbij de salarissen bedragen voor mi litair apotheker of paardenarts 2e^d. van 1900 tot 3100, voor officier van gezondheid 2e kl. van 2400 tot 3200, voor milit. apotheker of paardenarts le kl. van 3500 tot 4500, voor off. van gez. Ie kl. van 3600 tot 4600, voor dir. off. van gez., mil. apoth. of paarden arts 3e kl. van 4300 tot 5100, voor dir. off. van gez. 2e kl., luit.-kol. apotheker of paarden arts van 4800 tot 5600, voor dir. off. van gez. le kl. 5200 tot 6000, voor inspecteur van 5800 tot 7000. Voor het instructief en administratief kader der korpsen (beroepspersoneel) worden de vol gende salarissen voorgesteld: Sergeant van 700 tot 1200, sergeant met gescluktheid voor sergeant-majoor van J 850 tot 1600, .sergeant-majoor van 1000 tot 1900, adjudant-onderofficier van 120Ó tot 2200. Voorts worden v.erhoogingen voorgesteld voor de hoofdwerktuigkundigen bij de korpsen pant- serfort-artillerie en torpedisten, schippers- en machinekemerpersoneel, tamboers, hoornblazers en trompetters, de leden der muziekkorpsen. 12900 3100 3300 f3600 8500 3800 f4200 3700 4000 4400 3900 4200 4600 4100 4400 4800 4300 4600 5000 4500 4300 5200 5000 5400 5600 t 4600 4800 f5200 5000 5500 f 5900 5200 5800 6200 5400 6100 0500 5600 6400 «300 5800 6600 7100 6070 om 7400 7000 7700 SOOO meestcr-wcrklieden cn werklieden, soldijgcnie- tenden, koks bij de korpsen, hoofdopzichters en opzichters van fortificatiën, hoefsmeden bij do lij- cn hoefsmidschool, militair personeel bij da militaire zickcninrichlingcn, militaire apothe kersbedienden, schrijvers bij de korpsen cn con« ducteurs der artillerie, remontcrijders en ondeo oflicieren-vliegcrs, behoorende tot de luchtvaart» afdeeling. De zeemacht. Voor de zeeofficieren, officieren der marinier^ officier-vliegers en officieren van administratU worden voorgesteld klit. ter zee 3e kl. buiten de keerkringen aan boord 1050, aan wal 1410, binnen de keer kringen aan boord 2160, aan wol f 3420 luit. ter zee 2e kl. buiten de keerkkringen oan boord van 1500 tot 3480, oan wal van I860 tot 3840, binnen de keerkringen aan boord 2760 tot 5280, aan wal 4200 tot 6720 luit. ter zee Ie kl. buiten de keerkringen aan boord 3330 tot 5760, aan wal 3690 tot 6120, binnen dc- keerkringen uun boord 50T0 tot 9330, aan wal 6600 tot 10,920 kapitein-luitenant ter zee builen de keerkrin gen aan boord 4740 tot 5940, aan wal 5190 tot 6390, binnen de keerkringen oan Een leven zonder feest is een reis zonder pleisterplaats. Roman door ERIK LIE. Gcauloriseerde vertaling uit het Noorsch door A. M. van der Linde n—y an Eden. Haar blik rustte een oogenblik op een portret in een vale, vergulde lijst, öaL aan ■icn muur bbven den vleugel hing. Het stelde den vader van haar moeder voor, rechter Dönner, cn hei was geschilderd toen hij even oud was, als zij nu. Dezelfde gebogen, door de 'jaren verharde lijnen van zijn kaak, dezelfde «enigszins gebogen neus, dezelfde gereser veerde, vermoeide gelaatsuitdrukking. Daarbij een paar vioolblauwe oogen, die een verras senden Indruk maakten onder het zwarte haar, «n de fijngevormdo, lange smalle han den. Mevrouw Marina's blik gleed van het oude portret naar dc kinderen, die kalm in een der Vensterbanken zaten te spelen. De Jongens, Thorvald en Leif, vijftien en dertien Jaar, -waren als twee uit één stuk, met dezelfde blauwe oogen en even bleek en spich tig. al» jongens op dien leeftijd zijn. En de arme Margot misschien zou wat *laal of een verandering Yan omgeving haar goed doen. Hel kan niet andera al de kinderen moesten lijden onder al het pijnlijke dat er voorviel. Zij waren nu zoo oud, dat zij heel goed het een en ander konden begrijpen. Mevrouw Marina bleef voor zich uitstaren, verdiept in haar eigene gedachten, terwijl zij haar hand, met den naald er in, opgeheven hield... Toen wierp zij opeens het hoofd ach terover alsof zij iets onaangenaams van zich afschudde of alsof zij moed verzamelde tot een nieuwen strijd. Het was zoo stil in de groote kamer met de veranda, dat het likken van do klok op den schoorsteenmantel kalmecrend aandeed. In d'e verte hoorde men het rinke len van borden cn zilverwerk, dat in de keu ken afgewasschen werd. Dc directeur was onverbiddelijk in zijn be vel dat hij niet in zijn middagrust gestoord mocht worden. Alle bezoeken werden dan af gewezen; de meisjes liepen op de tecnen en spraken fluisterend. Plotseling klonk er een plof, alsof een zwaar voorwerp naar beneden viel. Het was poes, die, terwijl zij jacht maakte op een vlieg, een bloempot in het vensterko zijn had omgeworpen. Mevrouw Marina's oogen kregen een ver schrikte uitdrukking, en de kinderen keken angstig op van hun spel, alsof zij iedere seconde vreesden getuigen te zijn van hun vaders toom. Het eenige evenwel wat zich vertoonde was het dienstmeisje in de opening van de deur. „Stil, stil!" fluisterde mevrouw Marina, ter wijl zij waarschuwend met de hand wenkte. „De directeur slaapt." „Het is de kat maar," zei Margot, haar lachen onderdrukkend, en wees op de gebro ken bloempot. uGa nu heen. Bertha/1 zei mevrouw Marina op gedempten toon. En opnieuw heerschte er diepe stilte. Goddank, hij was niet wakker geworden. Zij kende zijn humeur, wanneer hij in zijn rust gestoord werd... Een poos daarna hoorde men boven kra kende voetstappen. Dit was een hcclc opluch ting. Nu mochten zij zich weer vrij bewegen en ademhalen. De heele kamer, het hcclc huis scheen opeens lichter te worden, ja zelfs de misdadige poes, strekte haar pootcn uit cn rolde zich uit op haar rug, terwijl zij wclbc- hagelijk geeuwde. Snel en vast hoorde men nu de voetstappen naderen. Kurt Adelaar Klinge trad binnen. Hij was een man van middelbare lengte, ge kleed in zcilkostuum met een- kleine, korte snor en een. scheiding in het staalgrijze, glad gestreken haar. Dc veerkrachtige gestalte had iets over zich dal deed denken aan een haan, en zijn scherpzinnige oogen met den krom men, hoekigen neus gaven duidelijk te ken nen dat hij niet gering van zichzelven dacht. Hij ging verder de kamer in en keek om zich heen, alsof er niemand was, o- alsof zij, die er zich in bevonden, lucht voor hem wa ren. Blijkbaar was hij gewoon op deze wijze zijn entrée te maken temidden van de bad gasten in de conversatie-zaaL En de rol, alsof hij audiëntie gaf, scheen hem in het bloed te zitten. „Zoo, ben je hier?" zei hij onverschillig, alsof hij nu eerst zijn vrouw zag. „Ik ben er helaas nog," antwoordde zij met een bitter lachje. „Je zult me heel gauw kwijt zijn; dit zijn wij nu immers overeengekomen P De directeur «trok zijn schouders op en liep naar het raam: „Het 7. a 1 schandaal wekken," zei hij einde lijk. «De menschen zuljen versteld staan," „Och, bekommer je daarom niet!" Mevrouw Marina zette zich terecht in haar stoel. Het was alsof haar in de laatste jaren de oogen open waren gegaan voor het ccnigzins be lachelijke in zijn persoon en voor zijn brutaal egoisme. „Dan hebben ze een onderwerp meer een welkome stof om zich over te onderhouden." „De naam van de badplaats zal er onder lijden, dat is zeker!" „Ja, daaraan alleen denk je," antwoordde mevrouw Marina. „Dat is altijd dc fout ge weest. Je dacht slechts vóór alles aan je zelf en aan dc badplaats. Altijd was je bezet. Nooit hndt jc tijd. Ik had niets te doen als klaar te zitten en mij te vertoonen bij feestelijke gele genheden, als een gevangen vrouw uit een harem. En ik heb het verdragen maar al te lang. Je wilde niet begrijpen dat ik ook een mensch was met eischen en met een wil. En zoo werd ik opgesloten in deze kamers als in een ruimte zonder lucht. Ik, die geboren ben tot werkzaamheid; ik kwijnde weg en werd een schaduw van mijzelve. „Dit heb ik vroeger reeds gehoord, dit heb ik vroeger reeds gehoord. Ik weet, wat je wilt zeggen, ik ken ieder woord. Jij bent onder drukt. en ik ben een tyran en een despoot. Maar je moet niet vergeten dat jc nu eenmaal mijn vrouw bent. En je hebt je moeten richten naar het leven dat ik leidde. Iloe denk je, dat het op een schip zou gaan, als?" „Och, die eeuwige vergelijkingen met een schip!" Mevrouw Marina trok de schouders op. „Het is alsof wij iederen dag dezelfde woojden en dezelfde zinnen herhalen. Het feit is, dat wij reeds lang van elkaar verwijderd zijn zóó ver dat,wij vreemden voor elkaar zijn geworden. J ij leeft in jouw wereld cn *k ia de mijne wanneer het leven dat ik leid leven genoemd kan worden. Daarom bert ik blij dat er een einde aan komt." „D aar rijn wij het dus over eens," riep hij uit alsof het hein verveelde.„Dc papieren zijn in orde. Maar ik zou dc vrouw wcleens willen zien, die zich beklagen zou over een leven al» hel jouwe. Jc hebt alles gehad, je hebt alles kunnen krijgen." „Alles wat voor geld tc krijgen is, ja." „Nu, je moet het mij niet kwalijk nemen, ilfi had geen tijd om bij jc te zitten cn je tc amu seeren." „Ach, dat is liet niet. Maar nooit is er een geestelijke betrekking tusschcn ons geweest; nooit hebben wij samen gepraat over iets wat ons beiden aanging, nooit had jc tijd orn naar dc kinderen om tc zien Jc hadt eigenlijk geen tijd om getrouwd tc zijn 'o hebt nooit gevoeld dal je daaraan een klein gedeelte van den dag hadl kunnen geven. Je leefde als in eert hotel, waar de maaltijden moesten klaar slaan* Jc kwam hier als een bocnian. die altijd ver* langde en niets gaf Dc kindei cn. de dicr.st* meisjes zijn bang voor je. Ons huis was gecil werkelijk tehuis, maar een noodwoning een schip zoo je wilt, waarop jij dc strenge, altijd bezette kapitein waar!. Maar bet geeft niets om er verder over te spreken," eindigda zij met een zucht. „Wij hebben nu genoeg hierover getwist. Het wordt tijd dat er een eind aan komt voordat ik tc oud ben." „Ik begrijp dat het 't beste zal zijn." zei bif langzaam. „Voor jou en voor de kinderen Zij moeten zich aan hun moeder houden." Hi| stond bij het h<4ekvenster en streek met zij® hand over Thorvalds schouder. (Wordt vcrvQlgd.l

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1