BiassoGii SE 1 „DE EEMLANDER" Van weak tot week, Esn tendsaz-fiim in 5 acten met masseert Ing van de Mc- di3che Veraeniging voorSexit- ëole V/eteaccliap te Berlijn. FEUILLETON. Het nest verstoord !6e Jaargang, No. 257 IBMltiEUrUKDDIIC 1 tnJ,ndcn ,OOT Ameiv flDUnlulïJiniurKuD foort f U0» Idem franco pel pos* f 2.00, pet week (me! gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.14. afzonderlijke nummers 0.05. Wekelijksch bijvoegsel »D« HolUndsclxa Huisvrouw* (ondet redactie vsd Théièse Hoven) ptt 3 maanden 50 cent Wclcclljkscb by voegsel Wcreldcevueper 3 maanden 60 cent HOOFDREDACTEUR: M». D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF 4 C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, «o,« uirscmischï»!.. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 SVlaaadag 27 Mei 1918 dienstaanbiedingen 1—5 regels f 0.50, groote letten naar plaatsruimte. Voo» handel en bedrijf bestaan zeer voordeclige bepalingen tut het herhaald ad ver» teeren In dit Blad, bij abonnement Ecne drcuLlrc, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Ziezoo, de candidaatstelling voor de Kftj merverkiezingen is achter den rug. Nu b&» staat er althans zekerheid dat geen nieuwe politieke paddestoeltjes zullen opschieten. Op het allerlaatste oogenblik zijn er zoo waar nog twee bijgekomen'n Koloniale Partij, in 't leven geroepen door den heer Fokkens, die vroeger 'n anti-rev. of chr.- hist. candidatuur najoeg, en een Alg. Vrijz. Partij, voor welke de Lib. Unie nog niet alg. vrijz. genoeg was. 't Is dan ook je ware eenheidspartij, ze komt zelfs met één can- didaat uit, den heer De Klerk, die boos uit de Lib. Unie weggeloopen is, omdat hij daar niet candidaat gesteld werd. Wel geteld hebben wij dus 25 partijen. Of er ook 25 politieke schakeeringen te on derscheiden zijn, is de vraag. Maar geen vraag behoeft het te zijn of het Parlement ook maar eenigen vruchtbaren arbeid zou kunnen leveren als al die partijen in de Ka mer hun vertegenwoordiger kregen. En even zeker is het, dat die eenlingen met hun te genstrijdige belangen, zonder aanhang en invloed niet het geringste van hun program zouden kunnen ten uitvoer brengen. De socialisten verschijnen in 4 gelederen, de Soc.-Dem. Arbeiderspartij, de Soc.-Dem. Partij, de Soc. Partij, de Christen-Socialis ten dan zijn er de Vrijz.-Democrateri, de Lib. Unie en de Vrij-Lib.; de Econ. Bond, de Alg. Staatspartij, de Unionisten Liga of Vaderl. Partij, de Alg. Vrijz. Partij. Voorts de Chrisk-Sociale Partij, de Chr. Democraten, de Bond van Prot. Kiezers, de Christ.-Hist., de Anti-Revol., de Oud-Geref. Dan de Plattelandsparlij, met een recht- sche en een linksche lijst, de Middenstands partij, de Politiepartij, de Onderofficieren- partij (V. D. W.), de Artistcn Partij (Neutrale Partij), en de» Koloniale Partij. En tegenover al die versnippering, .uiter lijk onverdeeld, de R.-Kath.. Dat zij de sterk ste partij in de nieuwe Kamer zullen vor men, staat onomstootelijk vast. Er hadden nog meer partijen kunnen zijn. Wij missen naast allerhande belangengroe pen en klassepartijen nog een doodbidders- partij en 'n jonkerpartij, 'n sportpartij en 'n loodgieterspartij, 'n schippers- en 'n vliege nierspartij, 'n blondharige en 'n zwartharige, n blauwoogige en -'n bruinoogige partij. Maar een groep heeft zich niet afzonderlijk georganiseerd, doch over alle partijen ver deeld, wij bedoelen de politieke tinnegie ters; diè vindt men in alle, en hoopvol verschijnsel vooral in de jongste partijen. Maar overigenswelk 'n hopelooze ver splintering moet dat geven, en wat 'n stem menverlies Eigenaardig tocheerst vecht men jaren lang om het kiesrecht deelachtig te worden, en als men het eenmaal gekregen heeft, gaat men z'n eigen stembiljet.... waardeloos maken en den invloed, waarom men gestre den heeft, vrijwillig prijsgeven f Want duide lijk» is het, dat bij zooveel candiaatenlijsten duizenden stemmen verloren moeten gaan. Hoevele van de allerkleinste partijtjes zul len *de halve kiesdeeler, 7500, niet eens halen Hun lijsten worden dan terstond ter zijde gelegd, de stemmen, er op uitgebrach:. zijn gewoon verloren, de kiezers zelve heb ben hun stembillet waardeloos gemaakt f De volgende groep van partijen, die wei den halven kiesdeele» behalen doch niet ge noeg stemmen om dadelijk één zetel toe gewezen te krijgen, zal moeten afwachten of r.a de eerste toewijzing van zetels, het 'Stemmental groot genoeg is om voor een der overgeschoten zetels in aanmerking te komen. Ook daar dus groote kans van nut- telooze stemmen. Zelfs de derde groep, welke wel terstond een zetel toegewezen krijgt en daaina nog met 'n overschot blijft zitten, is er niet al te gunstig aan toewant terwijf bij de groo- tere partijen 'n eventueel nutteloos over schot slechts 'n zeer gering percentage van het totaal stemmen vertegenwoordigt, kan voor de kleinere partijen in 'n dergelijk ge val 50 a 50 van het totaal ve.loren gaan. Daar de meeste van de nieuwe miniatuur- partijtjes van linkschen stam ziin, spreekt het wel vanzelf dat deze versnippering zéér heilzaam voor rechts zal zijn. De kansen op 'n rechtsche meerderheid zijn na deze can didaatstelling dus aanmerkelijk gestegen. Dat zou nu op zichzelf zoo erg niet zijn, ware het niet, dat onder de huidige omstan digheden en de heerschende stemming des volks 'n rechtsche regeering allerminst 'n waarborg is voor binr.enlandsche rust. In tegendeel, indien ooit, dan is wel thans"n democratisch bestuur voor 's lands veilig heid allereerste eisch. De Duitsche hand schijnt nog zeer ver te reiken. Na 'n isolement van vier jaar we ten de Duitschers de wereld tot hare verste uithoeken in beroering te brengen. Duitsche complotten hebben Rusland ten val ge bracht, Duitsche complotten worden telkens weer in de Amerikaansche staten ontdekt, Duitsche complotten hebben tot in de hoog ste rangen en kringen in Frankrijk hare slachtoffers gemaakt, Duitsche complotten zijn het, die het overal groeiend pacifisme hebben in 't leven geroepen. Wij weten niet of het wel tactisch is van de entente-pers om allen tegenspoed en te genslag maar te wijten aan Duitsche com plotten. Daargelaten nog, dat de Russische i evolutie wel diepere oorzaken en sterkere motoren had dan Duitsche complotten en Duitsche spionnen, zou men, moest men alle. verhalen gelooven, wel omvallen van ver bazing voor de mysterieuse organisatie der Duitschers, de machteloosheid der regeerin gen ejx het bederf van 'n volk, dat tot in z'n hoogste geledingen aan de Duitsche com plotten medewerking verleent. Wij hebben 'n beteren dunk van de vol ken zelve en 'n lageren dunk van de diplo matie en geheime kunsten der DiptscHers en van de almacht hunner complotten. In Ierland was het sinds weken, of eigen lijk sinds de aankondiging van de oplegging van den dienstplicht zeer roerig. Opstand scheen voorbereid te worden. Maar de re geering heeft dezen op energièke wijze voorkomen door alle leiders der ultra's ge vangen te nemen, parlementsleden incluis. De aanleiding tot dezen drastischen maat regel was.... 'n Dultsch complot. De Duit schers hadden de hand in het spel. 't Is mogelijk, maar 't lijkt wat al le ro mantisch. En als de Duitsche hand inder daad nog zoo ver reikt, ziet het er beden kelijk met Europa's toekomst uit. Duitschland heeft 'n nieuwen zet gedaan in het kat-en-muis-spel, waar Nederland als muis fungeert, 'n Verscherping van de „Pri- sen-Ordnung" dreigt elk onzer schepen, dat uitvaart, te torpedeeren. Nu is het volmaaktAmerika neemt de eene helft onzer vloot in beslagen Duitsch land belooft de andere helft, zoodra deze onze havens verlaat, te torpedeeren. En in- tusschen roept Amerika ons toehaast je wat om het graan dat ik voor jelui bestemd heb te komen halen, anders krijg je het niet meer f Maar Duitschland eischt dat we voor elk schip dat uitvaart, 'n geleibrief zullen vragen. In die hachelijke omstandigheden heeft de regeering het uitvaren van schepen ver boden. Keclamc 'BxWBBBBBBBBi j|i Soa baden, Dinstlaa en Woensdag laatste voorstellingen van 4»»(2d© dset) Ho© redd9ft we ons zonder vlcesch 't Is niet gemakkelijk om bij de steeds krapper toegemeten rantsoenen nog hulp te geven aan de huisvrouw, wier tonk hoe lan ger hoe moeilijker wordt. Een verminderd broodrantsoen en een groote beperking von het vlceschgebruik. - Verreweg den grootsten ramp zie ik in liet verminderde brood rantsoen. Ons zelmeel- voedsel is toch al op allerlei wijzen ingekort; rijst wordt zoo goed als niet meer gedistri bueerd, gort en havermout worden stepds schaarscher, meel wordt op de broodkaart zeker niet overgehouden, terwijl het in an dere vormen (griesmeel, maïzena) veel te duur is, om binnen ieders bereik te vallen; macaroni èn vermecelli schijnen spaarzaam te worden gefabriceerd en zijn buitendien te hoog geprijsd. De eenige hulp dus, waarop we mogen rekenen om ons zetmeel (of onze koolhydraten) aan te vullen, vinden we in de peulvruchten (erwten en, boonen) waarvan trouwens het uitgedeelde rantsoen gewoonlijk minder blijkt dan in den aanvang was toegezegdverder in de a a r d a p p c- 1 e n en ten slotte in de suiker. De moeilijkheid is hier werkelijk zéér groot, ténzij de Regeering het aardappelrantsoen nog verhoogt met I n 2 K.G. per week en bovendien enkele gedeeltelijk nog „vrije" zet- meelhoudende produkten (macaroni, verme celli, griesmeel; sago, maïzena) tegen hereik- bare maximumprijzen verkrijgbaar stelt. Indevleeschfantsoeneering vin den we een tweeden struikelblok voor d<^ huisvrouw, hoewel ik geloof, dat zij daar over minder gemakkelijk zei vallen dan over het eerstgenoemde. .Welke beteekenis toch moeten we aan het vleesch in onze voeding toekennen? Persoonlijk (als vegetariër) zou ik antwoor den „heelemaal geen beteekenis"; ik wil me echter graag verplaatsen in de gedachten van hen, die nog wel een zekere waarde hechter, aan 't gebruik van vleesch en ik zou hun wil len afvragen, of die waarde voor hen fei telijk niet meer gelegen is in den smaak in het 1 e k k e r-v i n d e n dan in het denk beeld, dat men om de voedingswaar- d e het vleesch hoog moet houden. Immers, was de voedingswaarde het punt van 't meeste belang, den zou het er treurig uitzien met al de velen, die nooit of zeer zelden vleesch gebruiken, met ge- heele volken (Japanners b.v.) cn met ge- heelo klassen in de maatschappij. Als men de, hoeveelheid voedsel (eiwit)' die het vleesch bezit, goed beschouwt, dan kemt die hierop neer, dat iemand die per dag 1 ons vleesch gebruikt daarmee 20 Gr. eiwit binnen krijgt, zoodat hij, als hij bepaald op die hoeveelheid eiwit gesteld was, ze zou moeten vervangen door an dere voedingsmiddelen, een methode, die heel goed mogelijk blijkt. Ik spreek mei opzet van 10Ö Gr. (I ons) vleesch, omdat men in de laatste 10 20 jaar een heel eind teruggekomen is van den eisch, die vroeger werd gesteld en waarbij dan niet 100, maar zelfs 250 Gr. ('j pond) vleesch per volwassen persoon noodig zou zijn geweest. Vraag heft aan onze tegenwoordige doktorenin plaats van zulke hoeveelheden «aan te prijzen, ont raden ze die liever. Hoe nu kunnen we, zonder oan eiwit iets te missen, 100 Gr. vleesch vervangen? We kunnen het door middel van 1 gezouten haring, 1 gerookte bokking, Ij pond versche visch (schelvisch, schol, enz.), 1 K.G. mosselen in de schaal (gepeld ongeveer 2 ons), 3 eieren (natuurlijk véél te duur In dezen tijd), Vk ons kaas, Y* liter karnemelk, Yj liter volle melk (of 50r Gr. volle-melk poeder), Yi liter taptemelk (of 50 Gr. volle-melk poeder), 1 ons erwten of boonen. U i t e r 1 ij k gelijken de meeste van de hier genoemde plaatsvervangers al heel weinig op het vleesch i n n e r 1 ij k, d. w. z. in hun scheikundige samenstelling kun nen ze in de hierboven opgegeven hoe veelheden het vleesch volkomen vervan gen, terwijl ze in eenige gevallen (melk, kaas, boonen) ons nog behalve het eiwit een vrij groote hoeveelheid andere voe dingsstoffen leveren, hetzij vet (volle melk kaas, haring), hetzij koolhydraten, (boo nen, erwten, melk). Nu komen we echter voor dc moeilijk heid, hoe we deze gelijkwaardige levens middelen de plaats van het vleesch zullen doen innemen, want (dit geef ik graag toe 1) al vindt men nu evenveel voedsel in 1 ons boonen of in Y* ons kaas of in >5 L. melk als in een ons vleesch, dan mag men toch niet beweren, dat die boonen of die melk of die kaas zoo maar zonder méér de plaats van het vleesch kunnen innemen in ons middagmaal. Wij zijn nu eenmaal san bepaalde ge woonten gehecht en 't zou ons vreemd aan doen, als een glas melk bij 't middagmaal dc plaats van het vleesch kwam innemen, ook al zou ons lichaam op die manier zich over niets te beklagen hebben. 'Gewoonte en smaak willen ook een woordje meespreken. Daarom zol men het minste bezwaar heb ben tegen de enkele voedingsmiddelen uit ons lijstje, waarvan men toch reeds (op vasten-dagen b.v.) gebruik maaktede eie ren en de versche visch. Van ue ciere n kan ik alleen niaor zeg gen, dat ze onbehoorlijk duur zijn in ver houding tot de hoeveelheid voedsel die ze ons verschaffenzelfs aan kalkeieren zou den we op 't oogenblik 3 X 15 ct. 45 ct. moeten uitgeven, terwijl we dan nog de kans loopen, dat er van de drie allicht één be dorven zal zijn een prijs dus, die dan zou komen op 22,'J ets. per stuk en daardoor al veel overeenkomst vertoont met 't duur ste vleesch. Wie zich zulk een weelde kon toestaan, welnu, die heeft ook voor de be reiding der eiergerechten geen verdere raad gevingen noodig die kan dèt gerust aan do keukenmeid toevertrouwen Anders is het met de visch gesteld; daarin hebben we wel degelijk een voedingsmiddel te erkennen, dat goede diensten kan bewij zen, vooral waar het de soorten betreft, die lot de „regeeringsvisch" behooren en die dus aan maximum-prijzen gebonden ziin. Ik weet wel, dat men volstrekt niet dage lijks zeker kan zijn van een voldoend groo- len aanvoer; ik wil er alleen moor op wijzen, dot als de visch beschikbaar is, men ze zeker niet moet voorbij gaan. Nog even dit. Olie en vet behooren te genwoordig tot de meest schaorsche benoo- digdheden; laten we nu niet zoo onverstan dig zijn om misschien ook de visch af te sc haffen, omdat we die gebakken 't lek kerst vinden. Gekookt is visch werkelijk óók niet tc versmaden, en de saus, die men er dan bij klaar maakt, eischt bij lange na niet zoove*l vet (boter) als bij het bakken noodig zou zijn. We zullen ook moeten rtachten de g e- zouten haring en de gerookte bokking dienst te laten doen. Welis- woar zijn we tot nu toe gewend ge weest deze beide soorten alleen bij de boterham te eten, maar wat belet ons om onze gewoonte te veranderen en er ons middagmaal voedzamer mee te maken We eten 's middags ook wel rookworst, rookspek, gerookte ham, waarom don niet eens de gerookte visch, de bok king, geprobeerd? Met gekookte aardappe len en boter- of mosterdsaus fs ze werkelijk lang niet» kwaad. En wat de gezouten haring betreft, men eet die met gekookte aardappelen en geeft e; als groente b.v. sla bij; ook w el worteltjes of sni j boonen of iets dergelijks. In Duitschland is 't gebruik van gezouten haring op deze wijze zeer bekend (ik spreek hier niet van n u# nxear van vóór den oorlog.) Wat de mosselen betref;, verwijs ik' eenvoudig naar het boekje, dat op aanvraag kosteloos te krijgen is bij het Centraal Bu reau v. d. afzet van visscherii produkten. Singel 215, Amsterdam; daarin komen een aantal recepten voor, zoowel geschikt voor schrale beurzen als veor de ruimer gevulde, 't Gebruik van kaas in 'c middagmaal be gint tegenwoordig ook in Holland meer en meer bekend te worden en blijkt bij de meeste rnenschen wel ir. .len smaak tc val len. Do kaas-wordt fijn g^-r.eieri cn op deze wijze gemengd door gestoofde aardappelen, stamppot van kool, stamppot ori raapstelen, aardappelsoep, koolsoep, in water gekookte macaroni of vermocélli. 't Is noodig do kaas flink mee warm te laten worden, zoodat de stukjes wegsmelten. Waar do gerantsoeneerde ho veelheid magere kaas klein is (nog niet eens I ons per week) verdient» het zeker aanbeveling, om zoo mogelijk die v. ekeiijksche hoeveel heid zelf nog wat aan te vullen dool* een paar ons bij te koopen von de niet gerant soeneerde duurdere so:.«, vnneer tenmin ste de' Regeeiing niet nog terugkomt op haar besluit en de kaasrantsoeneering een grootere uitbreiding (een maatregel, die zéér toegejuicht zou moeten worden.) In gewone tijden zou de toevoeging van melk (ook tapte- en karnemelk)" aan ons middagmaal geen .moeite -geven; we zouden er dan eenvoudig e°n pap van ko ken met rijst, gort, grutjes ot havermout. In dezen onge wonen tijd wordt ons deze mogelijkheid grootendeels. zoo niet gehécl ontnomen. Mnnr wél kunnen w? er aan den ken, det aardappelen met melk gesloofd (hetzij in plakjes gesneden of fijrgewreven) tègelijkcrtijd smakelük en voedzaam ziin, terwijl ze bovendien het voordeel g-wen van zonder jus dus zonder groote hoeveel heden vet of boter niet oneetbaar droog te worden. Hetzelfde systeem kunnen we toepassen op onze stamppotten; ook daarin helpt de melk ons om 't gerecht ann voed zaamheid en a?n smakelijkheid te doen win nen. Kunnen we op deze wijze al niet per per soon een hoeveelheid van j Liter in het middagmaal verwerken, dan kunnen we et Zij ziin de ongelukkigsten ni^jt die op s levens bescheiden achtergrond hun werk plaats hebben opgeslagen. llomnn door ERIK I.IE. f/eautoriseerdc verlaling uit het Noorsch door A. M. van der Linde n—v a n E d c n. 10 Leif en Mar got waren inlusschen gevonden op een kippenhok bij den slager en storm den naar binnen, rood van opgewondenheid. De mand met proviand, die mee zou gaan, stond al klaar. Er speelde een wonderlijke trek van nieuw s gierigheid over het gelaat van Marina, toen zij door dc stad wandelde. Klinge had altijd oen geheime bedoeling met zijn brieven. En nu was het hem blijkbaar tc doen haar te ont moeten bij Tobias op Ovreplads, waar zij samen zouden kunnen spreken, zonder dat het aanleiding gaf lot praatjes. Hierheen kon zij ook de kinderen meenemen. Wat wilde hij? Het werd al herfstachtig. Gele en bruine strepen teckendcn zich af op de heuvels, het loof ritselde onder haar voeten, de lucht was zoo doorzichtig, cn de verst verwijderde voor werpen schenen dichtbij. Het grootste deel van de badgasten was 3veg, enkele achterblijvers reden naar het sia- tion met hun koffers boven op het rijtuig ge pakt. „Het saison," was voor dil jaar afgesloten. Opnieuw zou Skjaergaardsslrand terugzinken in stillen vrede onder de beschutting van den winter, als het kleine zeeplaatsje, zooals het in grootvaders dagen was geweest. „Voorbij, voorbij' knarste het onder de wa genwielen. „Voorbij, voorbij!'' ritselde het in het herfstloof. „Voorbij, voorbij.' klonk het diep in Marina's ziel dear, waar de ge dachten niet verder ga an. Dc kinderen waren langs den kortcrcii weg over FlOicn gegaan. Maar Marino, ging niet graag dien kant uit: zij vermeed den hoofd weg cn sloeg een hosclipad in, dat wel langer was, maar direct voerde naar den heuvel waarop Ovreplads gelegen was. Tobias' huisje log als een roode doo tegen dc Skjaergaardi'.elling aan. Vóór het buis w as een grasveld en er achter lag een stuk nard- nppolenland cn een boschje hakhoul. Voor Tiet overige was alles boscli boscli cn bost h- geruiseh cn liet eentonig murmelen van dc forellenbeek, die uit een hoogliggend, verg.?' len meertje stroomde. Op een eilandje in dc beek had Tobias?een kleine boot gebouwd om "mee te vissclien en hier bracht hij soms dn gen en jachten door, wanneer hij echt van zijn beslaan wilde genieten. En zijn eigenlijk leven was het eenzame leven in volstrekte afzon dering van dc stad en van de mensclien. Tobias zat in zijn hemdsmouwen op het houtblok in de turfschuur en genoot zijn pijpje tabak, loen hij op eens verrast werd door de komst van zijn broer. Even daarna klonken kinderstemmen en daar kwam ook Marina te voorschijn. „Zijn alle mensehen op pad?" riep hij uit en stond op. ./Wij moeien samen wat bespreken." zei Klinge met een beweging van zijn hoofd in dc richting van Marina „en nu vond ik liet beier elkaar hier te onlmoelcn." „We zullen je geen last veroorzaken, To bias," zei Marina. „Dc kinderen brcngeji hun proviand mee.' Zij bleef staan en keek hem aan. Er lag iels zoo innig vergenoegds over zijn ronde, armoc- dig geklecdc gestalte met de grijzende haren c:i de lichte, goedmoedige oogen. „En hier woon je nu i:i je eenzaamheid?" zei 20. „Ilier heb ik het goed.' antwoordde Tobias cn deed een trek aan zijn pijpje. ,.De eenige, die ik zie, is Spinnevvcb.Ilii vees naar een oud gebocheld, zonderling wc zen. wiens ge- slalle opeens tv- voorschijn gekomen en even snel in hel boscli verdwerren was. ..lfct is een vreemde vei rt kningT hij kriwi. - tand cn leeft in een hul in hel bosch, maar voor hel overige leeft hij als .een wild beest, ual zich nu en dan onder- dc rnenschen verloor»i. Je hebt hem zeker wcleens in d skid gezien, wanneer hij er heengaat om zijn forellen tc verkoopen Wanneer hij wal geld heeft, drinkt hij zich dronken als een tempelier, cn trckl zich weer in zijn liol terug. Hij komt 's avonds wel eens bij mij, en dat is mijn ccnig gezel schap behalve dc muziek." „Toch wel wat triest," zei Marina. „Misschien wel cn misschien niet," zei Tcbias pèinzeifd. „Ik weet in ieder geval dal ik, met mijn natuur, de ergste gewetensbe zwaren zou hebben als ik een leven móest lei den zooals jij. Kurt in zorg en rnceite. Dat zou voor mij een hel zijn." „Och, liom, geweten," viel dc directeur hem in dc rede. „Dat was goed in den ouden lijd, loen kon je er zulke fijngevoeligheden op na houden. Nu j\ daar geen lijd meer voor, als men tenminste mee wil leven. Maar daarom behoef je nog niet'gewetenloos le zijn. De rnen schen moeien nu wat sterker cn meer robuust worden. Als v.e ohs ophielden met zenuwen cn sentimenteel waren, dan zou het cr treu rig uitzien." De woorden kwamen er uit als harde, goed aangebrachte slagen op steen. Marina herken de zc in hun klank, in iedere zinsnede, 't Wa ren de woorden van een man van zaken, die ieder oogenblik hei een of ander af tc doen heeft. „Het komt cr maar opaan, wat men van hel leven verlangt,' meende Tobias. „Wat mij aangaat, ik verlang niets meer dan in rust cn vrede le leven op (L kleine plek. Ik heb geen andere bekommeringen dan die ik mij rede- lij1. en eerlijk zei. vehep. Maar ik heb.veel oor zaken tol blijdschap, die je in dc slad mist. lederen morge i word ik wakker in een nieu we omgeving. Want dc natuur wisselt allijd; c'i? is vandaag altijd anders dan gister. Maar dat zie jelui niet, die altijd dezelfde huizen cn dezelfde mensclien voor oogen hebt. En ik leef ir. do meest verschillende tijden. Aan liet Skjaergaardstrand licbbcn wij onze- dagen met machines en stoom en telegraaf. II. l raast cn kookt cn buldert als in ccn ketel. Hier"op Ovreplads ga ik terug lot den lijd van onze voorouders. Ik gebruik een olielamp, ik brand zelf mijn koffie, ik heb geen post of telegraaf. En wil ik in nog vroegere lijden leven, dan verhuis ik naar mijn visschersbool in hel meer. DMr breng ik de dagen door als dc ne gers in het verste Afrika. Datir leef ik in de eeuwige stilte der naluurl" „O, hoe gced begrijp ik je." riep Marina uit. „En 's avonds," ging Tobias voort, „zit ik bij het vuur en leg mijzelven de kaart. Ik droom over rijkdom »-r. o\ ir.Hlioencn cn ik geniet ervan zondift* zorgen." Dc directeur schudde zijn hoofd. Hij vond het gekkepraat, cv n krankzinnig als die vree- selijke muziek van zijn broer. De kinderen waren om hen been komen staan en luisterden naar oom Tobias. Zij keken hem smeekend aan om hem tc herinneren aan de forellenbeek. „Ja, ja, ik kom - zei Tobias lot hen. Ilij knikte naar Marina en -s ng naar bin nen, naai zijn mooion Engel ben hengel van den wand cn verdv. *n i: -t de kinderen in dc richting van dc beek. Dc directeur liep c'u rn op cn neer; loen wendde hij zich lot Marina. (Laten wij naar binnen gaan, 'l is hier le warm" Zij voelde dat hij niet recht isl hoe le be ginnen. I-Iel kostte hem blijkbaar moeite om de oude wonde weer open K- rijten. Hij hield cr niet van om zich te begeven in discussies, v aarin hij zich niet zeker voelde en die niet pasten bij zijn positieve natuur. Ecu prettige koelte kwam hun tegemoet i.i de kleine ka mer mei dc blauwe muren. Alles zag Cr netjes uit, de muren nieuw aangestreken en de jene-4 verhessen, die op dcu grond gestrooid waren, deden denken aan de Zondag -lemming in een berghut. Een met rozen beschilderde wand klok maakte een snorrend geluid en dan sloot zich het dcu-rlje zonder dat er slagen kwa' men. J (Wordt vervol 2d.1

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1