'binnenland ABONHEMEHTSPRUS DE EEMLANDER" PRIJS OER ADVERTEHTlEH X 1"',* o:5 j BUITENLAND EERSTE BLAD 16® Jaargang, No. 262 pet 3 (Blinden voor Amen* toorl f 1-50, Idem franco pet poji f 2-(XX per 'week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.14, afzonderlijke nummers OftJ Wekeiyksch by voegsel HolUndsch* Huuviouw* (ondai redactie «an Tbtrtst Hoven) pet 3 maanden 50 cent Wekelljkacb bijvoegsel •Wtrtldnvu** pet 5 maanden 60 cent. 55 HOOFDREDACTEUR: M., 0. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C, BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, HOIK utrbchtkchkstr. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 ..uterdag 1 Juni I»I8 dienstaanbiedingen 1 5 regels f 0.50, groott letters naar plaatsruimte. Voor hinde] en bedrijf bestaan xcer voordeelige bepalingen tot het herhaald adver» tccrcn In dit Blad, bij abonnement Eene circulaire» bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De binnenlandsche strijd in Oostenrijk. VI Verleden Zaterdag zijn door keizer Karei ten gehoore ontvangen deputetiën uit de zui delijke Oostenrijksche Alpenlanden, die hem ^hun nood kwamen klagen over de Zuid-Sla- vische beweging, die den binnenlandschen vrede wil verstoren en de stelling van den staat tegenover het buitenland wil ondermij nen, en hun vertrouwen uitdrukten, dat de keizer als vertegenwoordiger van het hoog ste gezag in den staat aan hen, die de drij vers van deze beweging zijn, een gebiedend „Tot hiertoe en niet verder" zou toeroepen. •Dc keizer verklaarde in zijn antwoord zich er van doordrongen, dat het een dringende be hoefte is de nationale kwestiën in den staat tot oplossing te brengen. De voorwaarden voor het samenleven dér verschillende vol ken in den staat moeten nauwkeurig om schreven en verbeterd worden. Het zal de taak van 's Keizers regeering zijn in overleg met de bevoegde vertegenwoordigers der be volking de juiste grondslagen daarvoor op te sporen; maar ééne zaak staat nu reeds vast de stevigheid van het geraamte van den staat mag. niet losser gemaakt worden. Ook bij deze gelegenheid, gelijk vroeger reeds meermalen, heeft de keizer de hoop uitgedrukt, dat het hem zou gelukken in niet al te ver afgelegen tijd een rechtvaardigen vrede te sluiten. Dat staat ook met den bin nenlandschen strijd in Oostenrijk in nauw verband. Als eenmaal de vrede in de wereld is teruggekeerd, dan houdt daarmee van zelf de bemoeiing van het buitenland met de in terne zaken van Oostenrijk en Hongarije op. De volksstammen, die de monarchie bewo nen, zijn dan op zich zelf aangewezen om te trachten zich onderling te verstaan over de inrichting van het gemeenschappelijke huis, en de elementen, die den staat vijandig ge zind zijn, zullen de aanmoediging en den steun missen van de thans met Oostenrijk- Hongarije oorlog voerende staten. Maar zoo lang de oorlog blijft woeden, zal hij ook zijn vergiftigenden invloed doen gelden op de binnenlandsche verhoudingen in Oostenrijk en de zware taak, die op de regeering rust, ook in die richting bemoeielijken. Een sterk sprekend voorbeeld daarvan le veren de bezwaren, die de regeering onder vindt met den .rijksraad. Van de beide takken der volksvertegenwoordiging heeft het hee renhuis begrip van de taak, die in een con stitutioneel ingerichten staat het "parlement heeft te vervullen. Bij het huis van afgevaar digden echter, de vergadering die haar man daat rechtstreeks van de stemgerechtigde burgers heeft ontvangen, schijnt dat besef geheel te ontbreken. Dat is bij die vergade ring een oude kwaal. Het was altijd een zeer moeielijk, bijna hopeloos werk, het huis van afgevaardigden te brengen tot geregelden arbeid. In het voorjaar van 1914 gaf de regeering het op verdere pogingen daartoe aan te wenden; zij zond de volksvertegenwordigers naar huis. Dat is geschied enkele maanden voordat de oorlog uitbrak. Sintsdien heeft men het zon derlinge schouwspel beleefd, waarvan in de parlementaire geschiedenis geen tweede voorbeeld is aan te halen, dat drie oorlogs jaren zijn voorbijgegaan, zonder dat het Oostenrijksche parlement is bijeengeroepen. De regeering voorzag in alle behoeften van den staat; zij stelde begrootingen vast, hief belastingen en schreef de eene oorlogslee- fting na de andere uit, zonder de wetgeven de macht tof-jrièdewerking te roepen. Zij bediende zich daartoe van art. 14 der grond wet, het bekende noodartikel, dat aan het uitvoerend gezag de bevoegdheid verleent n buitengewone omstandigheden buiten medewerking van den rijksraad voorloopig de maatregelen te nemen, die noodig zijn ter voorziening in wat men in Oostenrijk noemt de „Staatsnotwenaigkeiten", de nood zakelijke behoeften van den staat. Tijdens het leven van den hoogbejaarden keizer Frans Jozef is de rijksraad niet meer bijeen geweest. Zijn op jeugdigen leeftijd tot den troon geroepen opvolger heeft daar in verandering gebracht; hij begreep, dat het niet aanging het parlement blijvend uit te schakelen als factor van de regeering des lands. In het vorige jaar is de rijksraad weer bijeengeroepen. Maar de positieve resulta ten, die zijn arbeid heeft opgeleverd, zijn zeer gering geweest. Aan de maatregelen, die de regeering met gebruikmaking van ar tikel 14 voorloopig had genomen, is achterna de* vereischte bekrachtiging verleend. Maar die beschamende ervaring heeft niet ge werkt als een spoorslag om voortaan beter te handelen. Eene 'definitieve .begrooting voor het dienstjaar 1918 is niet tot stand gekomen. Men heeft zich er toe bepaald eerst eene credietwet voor de beide eerste maanden van het jaar te voteeren en later een tweede credietwet voor de vier volgen- j de maanden. De wijze, waarop die tweede credietwet tot stand gekomen is, is typisch voor de methode van werken, die men in het Oos tenrijksche huis van afgevaardigden gewoon is te volgen. Het voteeren van eene crediet wet is in ieder ander parlement een zaak, die weinig of geen tijd eischt,-omdat men het beschouwt als een zaak, geheel buiten de politiek staande, die. enkel moet dienen om den dienst gaande te houden, totdat de begrooting afgedaan kan worden. In Oos tenrijk vat* men dat anders op. De maand Februari is ten einde gegaan, zonder dat de credietwet in het Staatsblad was opgeno men. Dat is eerst op 12 Maart geschied; in de elf eerste dagen heeft een toestand be staan, die in de Oostenrijksche parlemen taire taal heet de „ex-lex-toestand", waarin strikt genomen geen enkele uitgave mocht worden gedaan, omdat de wettelijke sanctie daarvoor ontbrak. De verklaring daarvan is hierin te zoeken, dat de stemming over de credietwet beschouwd werd als eene strijd- stemming, waarbij de kwestie van vertrou wen in de regeering op het spel stond. De meerderheid was ongezind haar vertrouwen in de regeering uit te drukken, en eerst na langdurige onderhandelingen, waarin de keizer zelf betrokken werd, was een deel van de oppositie er toe te bewegen hare over tuiging in zóóver geweld aan te doen, dat zij, door zich te onthouden, de aanneming van de credietwet mogelijk maakte. Na deze stemming heeft de vergadering niets van belang meer uitgevoerd. Enkele dagen later is zij met vervroegde Paaschva cantie naar huis gegaan en bij hare terug komst na Paschen is zij niet in staat ge weest iets te doen, zoodat de regeering in het begin van Mei in arren moede het be sluit nam het parlement tot de tweede helft van Juni te verdagen. De oorlog. Blijkens de van gisteren gedateerde berich ten is de stand van den Duitsc'nen voor- w-aartschen marsch nu, dat ten Z. van de Oise en de Ailette de linie BratignySt.- Paul—TroslyLoire is bereikt. Ten N. van de Aisne is de tegensander over Bicuxy— Chavigny teruggeworpen. Ten Z. van Sois- sons is de weg SoissonsHartennes over schreden. Ten Z. van Fère-en-Tardenois is de Marr.e bereikt. Ten W. van Reims zijn op den zuidelijken oever van de Yesle Germigny en Thilloy genomen. De laatst genoemde plaats is, naar de berichten uit Parijs, dóór de Franschen heroverd. De avóndberichten zijn weder zeer "kort, maar tóch niet zonder belang, want men ziet er uit, dat het strijdfront zich in weste lijke richting heeft uitgebreid; het loopt nu van Reims over Soissons tot Noyon en is dus genaderd tot het .tooncel van de tweede periode van het Duitsche offensief. Het Engëlschë hoofdkwartier blijft uitslui tend zijne aandacht schenken aan het front in Vlaanderen en Picardie, waar blijkens zijne eigen verklaring niets belangrijks ge beurt. Om aan het Amerikaansche aandeel in den strijd mëer cachet te geven, wordt een eigen Amerikaansch officieel communiqué uitgegeven, dat met veel vertoon onbedui dende dingen vermeldt. B e r 1 ii n, 31 Mei. (W. B.) Volgens de dagbladen ontbreekt voor het bericht, dat de groothertog van Hessen benoemd is tot gou verneur-generaal van het oostelijk bezet- tingsgebied, eiken grond. Een dergelijk plan bestaat niet en heeft nooit bestaan. De regeering te Moskou heeft het voorstel gedaan om eene nieuwe conferentie bijeen te roepen tot behandeling van aanvullingen van het vredesverdrag van Brest-Litowsk. Dit voorstel is gunstig ontvangen door de Duit sche regeering, die zal voorstellen de con ferentie in Berlijn te houden met von Kühl- mann als voorzitter. P a r ij s, 3 1 Mei. (Havas.) Barrès verze kert in de Echo de Paris, dat tegen het ein de van den herfst twee millioen Amerika nen aan iand zullen zijn gebracht en dat dan de overmacht in tanks en in vliegtuigen ver pletterend zal zijn. Daarin ziet hij de reden van de wanhopige krachtsinspanning van Duitschiand en hij besluit met te zeggen: Niets brengt het eindsucces in gevaar. Washington, 30 Mei. (R.) Officieel wordt bericht, dat in de maand Juni 280,000 man onder de wapenen zullen worden ge roepen. N e w-7 o r k, 3 0 Mei. (R.) Meer dan 23,000 millioen dollars zullen door de re geering worden uitgegeven in het aanstaan de dienstjaar. Dat is nagenoeg het dubbele van het bedrag van het jaar, dat met 30 Juni eindigt. Een ander record is deze maand geslagen in hetgeen als ontvangsten is binnen geko men. Dat zal aan het einde van de week 650 millioen dollars bedragen. Londen, 31 Mei. (R.) Wij vernemen dat over de grondslagen van de behande ling der kwestie van de krijgsgevangenen overeenstemming verkregen is tusschen de Engelsche en Duitsche regeeringen. De En- gelsche gevolmachtigden zullen binnenkort naar 's Gravenhage vertrekken. Dergelijke regelingen als die, welke met Duitschiand zullen worden getroffen, zullen naar alle waarschijnlijkheid gemaakt worden met Turkije en met Bulgarije. B u d a p e s t, 3 I Mei. (W. B.) In de com missie van het huis ven afgevaardigden voor de hervorming van het kiesrecht werd de be paling over het vrouwenkiesrecht met 11 te gen 9 stemmen verworpen. Graaf Tisza stem de tegen; verscheidene van zijn aanhangers strmden voor het ar IT.: el. Verspreide Berichten Eenige dagen geleden vermeldden wij het bericht van een gepleegden moord op een gezelschapsjuffrouw in hotel Bristol te Weenen. De N. R. Ct. schrijft hieromtrent nog het volgende: De daders van den moord in het hotel Bristol te Weenen zijn gevat. Het zijn Emmo Davidi, een familielid van baron Vivante, den directeur van de Triëster bank, en Kurt Franke, de portier van het hotel. Davidi had het plan, om Marie Earl uit den weg te rui men, na zich met haar hulp van de geldkist van barones Vivante te hebben meester ge maakt, reeds een half jaar geleden aan Franke medegedeeld en deze heeft bekend, dat ze zelfs een generale repetitie van hun misdaad hebben gehouden. Als Vivante cn zijn vrouw uit waren, zou David juffrouw Earl overhalen, ce geldkist uit de safe te ha len en Franke zou haar don dooden. Zoo is net ook precies gebeurd. Davidi had zich inmiddels in de gunst van het meisje weten te dringen en. haar overreed, hem het testa ment van baror. Vivante, dat ook in het kistje was, te toonen, cm'te zien of hij daar in goed bedacht was. Toen zij met het kistje uit de safe terugkwam, sprong Franke, die zich achter een kamerscherm had verbor gen, te voorschijn en sloeg haar neer. Hij heeft haar daarop geworgd en ten overvloe de den hals afgesneden. Beide misdadigers hebben bekend. Hun buit was 60.000 kro nen aan geld en een half millioen aan kost baarheden. Londen, 31 Mei. (R.) Officieel be richt. In een munitiefabriek in het noorden van Engeland is heden namiddag een ontplof fing voorgekomen. De materieele schade is gering; drie personen werden gedood en twee g'ewónd. Londen, 1 Juni. (R.) De London Ga- zette bevat weer een lijst van firma's in neu trale landen, waarmee handel drijven verbo den is wegens hunne betrekkingen met den vijand. Daarop komen voor twee Nederland- sche firma's en drie in Nederlandsch Oost- Indië. Kameroverzicht Eerste Kamer In de liltin^vsr Vrijdag 1 .-.cm aan de orde het wetsontwerp,"HnudencTê bepalingen afwijkende van die der Boterwet. De heer M i c h i e J s v. Kessenich bestrijdt het ontwerp. Hij zal tegenstemmen, evenals de heer Bosch v. Oud-Am jlisweerd. De M i n.v a n L a n d b o u w verdedigt het ontwerp. Na replieken wordt hei met 23 tegen 11 stemmen aangenomen. Vervolgens worden verschillende kleinere wetsontwerpen z. h. s. aangenomen. Indische begTOOling. De heer De Waal M a 1 e f ij t maakt opmerkingen over de instelling van een draadlóoze telegr. station in Indië, reorgani satie van het B. B., samenstelling eener commissie' v. advies inzake aanwijzing van cond. Ind. ambtenaren, dessa-onderwijs. Hij bepleit gelijkstelling van openbaar en. hij zonder onderwijs en behandelt de levens- micldelenpolitiek. De heer v. d. Does d e W i 11 e b o i s wijst in tegenstelling met den heer v. Kol op versclj^ende lichtpunten. De Minister beantwootdt de opmer kingen inzake de koloniale politiek. Aan de voorbereiding der reorganisatie van het B. B. wordt gewerkt. Spr. is sceptisch ten aan zien van de herziening van het regeerings- reglement. Hij acht dit ook niet noodzake lijk. Spr. beantwoordt de opmerkingen van den heer v. Kol. Het tekort aan artsen is oorzaak van den minder goeden toestand der volksgezondheid in Indië. De Minister van Koloniën ver volgt Zoodra Leiden de voor Indië ver- eischten tropenhygiënisten zal kunnen vor men, zal het bezwaar tot gelijkstelling tus schen Leiden en Amsterdam vervallen. De minister gelooft ook dat de Volksraad zich tot een Indisch parlement zal ontwikkelen; hij bestrijdt dat voor het ondenvijs weinig wordt gedaan. Een plan voor opl&dihg van Indische ambtenaren as in voorbereiding. De neutraliteitspolitiek is bij den gouver neur-generaal in goede haven. De heer De Gijselaar repliceert. De neer Van Kol verklaarde nog dat de Minister hem overtuigd heeft, in zoover het aan de volksgezondheid van onderge schikt belang is of artsen te Leiden dan wel te Amsterdam hun opleiding ontvangen. De Indische begrooting wordt aangenomen zon der stemming, evenzoo de daarmede ver band houdende ontwerpen. De Eerste Kamer wordt daarna verdaagd tot Dinsdag 11 Juni a.s., 's avonds kwart voor negen. Tweede Kamer Het amendement-Van Hamel op het ont werp betreffende het toezicht op vreemde lingen, bedoelende beroep toe te staan op het besluit tot opsluiting van vreemdelin gen, wordt in de zitting van Vrijdag aange nomen met 34 tegen 21 stemmen. Hèt ont werp wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. heer Van R a a 11 e zal slemmen te gen de motie van afkeuring in het beleid van het kabinet in zake de landweeroefenin gen, ingediend door den heer K. ter Laan, omdat de aanneming geen practisch effect zou hebben. Niettemin is zijn verriouwen in den minister van oorlog ernstig geschokt. De motie werd verworpen met 46 tegen 16 stemmen. (Vóór de sociaal-democraten en vrijzin nig-democraten). Aan de orde is het Buitengewoon ooriogskrediet. De heer Duymaer van Twist be toogt, dat de minister in gebreke bleef non te toonen, dat vermindering der legersterkte niet mogelijk is. Hij vraagt uitbreiding der verloven. Spr.. klaagt over de vordering van vee voor het leger. Spr. protesteert tegen het niet-bevorderen der sergeonten-majoor- instructeur tot adjudant-pnderofficier. De heer Juten vraagt verhooging der vergoeding voor inkwartiering en maatrege len ter verbetering van het paardenmate- riaal. De heer Gerhard dringt aan op betere behandeling van de dienstweigeraars- De heer Scheurer wenscht reorganisa tie van den pharmaceutischen dienst. De heer Oud vraagt inlichtingen om trent de beweerde ontvreemding van ge heime stukken uit het hoofdkwartier. De heer Ter Laan (Den Haag) drirtgt aan op gedeeltelijke demobilisatie en op positieverbetering voor tijdelijke schrijvers bij het departement van oorlog en sluit zich bij verschillende geuite wenschen aan. De heer Van Rcppard maakt een op merking over de voedselvoorziening in het leger. De heer Kolkman wenscht cenige ver betering ten aanzien van uitkeeringen van vergoedingen aan kostwinners. Minister de Jonge verklaart, dat de regeering streeft naar inkrimping van mi litaire lasten, doch dat is thans niet moge lijk. Hij zegt overweging Van enkele andere geuite wenschen toe. Uit het militaire hoofd kwartier zijn geen stukken ontvreemd; ech ter wordt een rechterlijk onderzoek inge steld naar de aanbieding van stukken uit een ondergeschikt militair bureau. De stétnming over het ontwerp is uitge steld tot Dinsdag. Ontwerpen ambtenarensalarissen. De heer Ketelaar acht alleen bespre king van enkele hoofdpunten mogelijk. Hij komt er legen op, dot sommige ambtenaren in vooruitzichten zullen achteruitgaan en dringt'er verder op aan, dat 'niet ais over gangsmaatregel voorloopig gedurende 5 jaar slechts der noodig geachte verhoo gingen zei worden gegeven en komt op te gen met salarisverhooging gepaard gaande vermindering of opheffing van duurtetoe- slag. De heer Koster critiseert de indeeling van gemeenten in 5 klassen voor salarisre- geling. Hij betwist dat het leven op het plat teland in doorsnee goedkooper is dan dat in steden. Beter is gelijke loonen met stand plaatstoeslagen voor dure plaatsen. Spr. stelt een motie voor in dien geest. De heer S m e e n g e ondersteunt het be toog van den heer Koster en wijst er op dat de regeling voor hoogere ambtenaren eer verslechtering, dan verbetering brengt, voor al voor de postambtenaren. De heer Duynstee zegt dat de com missie van rapporteurs een amendement heeft willen indienen- om volle 100 percent uit te keeren, maar de Regeering had on overkomelijke bezwaren, eveneens tegen een voorstel dit alleen te doen aan ambte naren beneden 3500. Dc commissie heeft daarover geen amendement ingediend. Spr. verzocht de regeering het ontwerp niet in 'te trekken als het amendemenl-Keick r wordt aangenomen, maar de beslissing Lc laten aan haar opvolgster. Benemen Cholerabestriiding. De minis ter van Koloniën heeft naar aanleiding van schriftelijke vragen van het Kamerlid dr. Scheurer betreffende de practische toepas sing der door dr. O. L. E. de Raadt uitgevon den methode ter onderkenning der Aziati sche cholera in de koloniën, aan de Twee de Kamer overgelegd het door den hoofd inspecteur, hoofd van den burgerlijken ge neeskundigen dienst, dr. De Vogel, uitge bracht verslag. Daaruit blijkt o.a. dat men, de inzichten van dr. de Raadt volgende, eischen heeft te steleln aan de bacteriologische en serolo- gische kennis van de beschikbare genees kundigen en van het hulppersoneel, waar aan dezen in het algemeen niet voldoen. Voorts dat bij vele bacteriologen van naam gegronde twijfel bestaat over de prac tische waarde voor de cholera-bestrijding van het omvangrijke onderzoek naar bacil lendragers. En ook at het tijdroovende on derzoek geheel overbodig wordt, indien mgn alle immunen en niet-immunen zonder on derscheid vaccineert. De zaak Van Best. In de te Eindhoven gehouden vergadering van het protest-comité in de zaak-Van Best heeft mr. dr. J. van Best een rede gehouden over 'f onderwerp: „Waarom ik mij niet heb t ruggetrokken". In deze redevoering deel de heer van Best o.m. mede, dat hij zich niet heeft teruggetrokken, omdat de Kamer- club niet gesproken heeft. Had de club ge sproken, dan had hij kunnen heengaan, docK thans wordt door haar zwijgen het denk beeld gewekt, alsof hij schuldig zou zijn. Mr. van Best verklaarde, stappen te hebben ge daan, dat binnenkort de zaak voor een eerc- raad komt. De heer mr. H. F. Lantsheer, burge meester van Arnemuiden, benoemd tot voor zitter van den polder Walcheren, zal uit de eerstgenoemde betrekking ontslag aan vragen. Tot geneesheer-directeur van het stads ziekenhuis te Schiedam is benoemd de arts A. H. de Bruyn. Nederland «t» de oorlog Oii/.c l»elumuier«lc KcheepvaHrt. Reuter seint ons uit Londen Wij vernemen dat Duitschiand alles doet wat het kan om te voorkomen dat Nederland wordt voorzien van voorraden, die de gealli eerden tot zijn beschikking gesteld hebben als gevolg van de overname der Nederland- sche scheepsruimte en andere vroegere on derhandelingen. Zoo was b.v. het aanbod ge daan om de Kennemerland naar Nederland te laten gaan op voorwaarden dat een ander schip uit Nederland uitvoer, doch Duitsch iand weigerde or.n Nederland de voortzetting van alle handelsverkeer en wegens de drei gementen die Duitschiand tegenover de Ne derlandsche regeering deed hooren, moest deze het bevel uitvaardigen dat geen andere schepen dan zeil- cn kustvaartuigen zee mochten kiezen. Hieraan knn worden toege voegd, dat terwijl de geallieerden flinke ver goedingen betalen voor de Nederlandsche schepen die ze hebben overgenomen, Duitschiand alle handelsverkeer weigert en daardoor niet\ alleen d? Nederlandsche scheepseigenaars ruïneert, doch ook z'n best doet d? Nederlandsche bevolking te 'doen omkomen. y<'trrtii(N<»eiieerlri£. De Minister van Landbouw heeft thans een vetdistributieregeling vastgesteld. Deze regeling sluit zich geheel aan bij de uiteenzetting cler voorgenomen vetrantsoe- neering cis is aangegeven in zijn circulaire, d.d. 19 April j.l. Gelijk in die circulaire reeds is uiteen gezet, zullen de vetkaarten met de wissel bons a 10 gram slechts in twee soorten verkrijgbaar worden gesteld, te weten voor normaal-margarine en voor boter. Zulks ge schiedt op grond der omstandigheid, dot in het algemeen hotels en daarmede gelijk te stellen inrichtingen voor het bereiden van spijzen uitsluitend van boter gebruik mo gen maken, immers alleen onn volkslogo- menten, volksgaarkeukens e. d. is het toe gestaan ook andere vetten dan boter te bezigen. In verband hiermede zou zich nu de moeilijkheid kunnen voordoen, det de hou der van een margarinekoart of van een der soorten melangekaarten in een hotel of restaurant zijn vetbon 250 gram niet kan inwisselen voor een kaart met wisselbons, doordien de soorten vet, waarop hij recht heeft, door het hotel niet mogen gebruikt worden en bijgevolg ook niet door het hotel verstrekt kunnen worden. Met het oog daarop is door den Minister bepaald, dat de houders van kaarten voor n'ormónl-margarine of voor margarine-me lange in hotels een vetbon h 250 gram bul len kunrfen inwisselen voor een boterkaarl met wisselbons 10 grom; bij inlevering der losse bons h 250 gram van norma J- morgarinekaarten en melange-kaarten zal :1e hotelhouder geen normaal-margarine of mar garine-melange, doch uitsluitend boter te rugontvangen. Geeft de houder Sfen een melangekoart in vojkslogementen of daarmee gelijkgestelde inrichtingen een vetbon a 250 grom af, dan ontvangt hij een ncrmael-margarinekanrt met wisselbcns a 10 gram; bij inlevering der bons a 250 gram ontvangt de houder van het logement naar verkiezing margari- r.emclange of normaal margarine terug. Deze regeling levert naar de meening van clen minister voor den houder der melange- kaarten weinig bezwaar op, aangezien de v/isselbons geldig zijn gedurende de geheele periode van het eerste tijdvak (13 weken), zoodat daorop tijdens doze geheele periode in hotels, respectievelijk volkslogementen en de daarmede gelijkgestelde inrichtingen, bo ter, respectievelijk normaal-margarine kan worden verkregen. 11e KicdTelvcorzientns;. De Vaderlandsche Club heeft een dres aan H" M. de Koningin gezonden, waar in zij als haar oordeel te kennen geeft, dal de voedselvoorziening ven Nederland zich niet slechts voor het loopende iaar, doch ook voor 1919 zeer ongunstig laat aanzien, zelfs voor het geval de vrede spoedig tot stënd mocht komen en dat zij in verband daarmede meent te moeten constateeren dat het productievermogen van Landbouw/en Veeteelt niet is opgevoerd tot die hoogte, waarop deze kon en behoorde te steen en die, naar het oordeel van -deskundigen, op zich zelf voldoende zoude kunnen zijn om in de behoeften der bevolking te voorzien. Adr. dringt aan op: 0 lo. het aanstellen van Regeeringsamble» neren, onder leiding van de landbouwleera- ren in de verschillende provincies, ressor- leerende onder het Departement van Land bouw of een, speciaal daarvoor aangewezei,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1