PUIS DEI MIHIM „DE EEMLANDER" BUITENLAND FEUILLETON. Het nest verstoord e. |6e Jaargang, No. 268 AGONHEMEHTSPRllS EL? Tut Z t pet poii 100. pa week (mei grati, «rctkcrmg (cgea ongelukken) f 0.11 «hinderlijke nummert f ojOS. Wekelijks eh bijvoegsel »D« HalUndicht Htdnroru-. (ondef cedicUe van Thaise Hoven) pa J nu.tr.den 10 tent Wekelijks eh bijvoegsel •WcAdftvot* pet J munden <0 eent Donderdag 6 Juni 1918 HOOFDREDACTEUR: M». D. J. VAN SCHAARDEN3URQ UITGEVERS: VALKHOFF 4 C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTVVAL, ho«k utbbcmiscmbst INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 van 1—4 resell f O.Wf clke rcyct mecr f 0.2C( dicnsuanhlcdinRco 1—5 regels f 0 SO. groote lrtter» naar plaatsruimte. V0o» handel tv bedril# bestaaa zeer voordeelige bepalingen tol hel herhaald ad vei* tccrcn In dit Blad, by abonnement, bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt toegezonden. op eanvraat Beemdelieoje (voor toonzetting) door >Vvr. E. H. DU QUESNE VAM GOGH. Door de weiden van snvuragd Kronkelt snel de kleine beek, li geeft met haar slroomend water Kleur en frischheid aun de streek. Al wat aan den oever groeit, Munt en lief Vergeet-mii-niet, Spiegelt zich, als kleine meisjes In de radde, gladde vliet. In het rimpelige nat 't Spiegelbeeldje beeft -:-n trilt, Plotseling, met dol geschater Lacht een kleine vogel, wild. 't Zonnetje" strooit van omhoog Handen vol van gouden vonken, Haar trouwhartig moederoog Staat de bloempjes toe te lonken. Mei 191,1. Politiek Overzicht De wereldstrijd in het westen. lil. De slag aan den Chemin des Dames is door de Duitschers gewonnen bijna terstond nadat hij was begonnen. In enkele uren tijds was het zwaar versterkte front, dat de legers der geallieerden daar sints het vorige najaar bezet hielden, doorgebroken. Door het gat, dat in het midden van dit front ge slagen werd, is de Duitsche stormvloed ver der gegaan over de Aisne heen tot aan de Marne. Aan den noordelijken oever van •deze rivier hebben de Duitschers zich ste vig vastgezet over een lengte van ruim 25 Kilometers. Van ernstige pogingen om den strijd op den zuidelijken oever over te bren gen, werd niet vernomen. Voorshands is dus de Marne aan te merken als de zuide lijke grens van de Duitsche frontlinie. Nadat het Ententeleger zich van de eer-1 ^je ste verrassing had hersteld, lag het voor de hand, dat aan de beide vleugels van het voormalige Chemin des Dames-front de tegenstand het krachtigst zou opleven. De vleugels zijn natuurlijk 't sterkst, omdat men daar uit de naburige, niet aangevallen stel lingen het vlugst reserves kon aanvoeren en ook in staat was artillerie te ontbieden, die in het midden grootendeels verloren was gegaan Er is dan ook vernomen van strijd zoowel op den oostelijken vleugel in de buurt van Reims als op den westelijken vleugel bij Soissons. Bij Reims is de strijd vrij spoedig tot rust gekomen. De toeleg van de Duitschers om Reims in te sluiten, schijnt niet te ziin doorgezet en is althans tot staan gekomensedert eenige dagen reeds wordt bericht, dat bij Reims en in de streek tusschen Reims en de Marne de toe stand onveranderd is. Anders is het aan den westelijken vleu gel bij Soissons. Hierheen heeft zich de zwaarste strijd verplaatst en zich naar~beide zijden (ten Noorden en ten Zuiden van Soissens) uitgebreid. De beide eindpunten van de strijdlinie zijn daar nu Noyon aan de Oise en Chateau-Thierry aan de Marne. Söfgsons ligt tusschen die twee punten in, maar de Duitschers zijn daar reeds verder •gqgaan, nadat zij er in geslaagd waren den taaien tegenstand, dien de Franschen hun iboden ten W. en ZW. van deze stad, te breken.. De Duitschers hebben hier aanslui ting gezocht aan het gedurende de eerste periode van het groote offensief, in de laat ste dagen van Maart, door hen veroverde gebied, dat door de eindpunten Atrecht &n Noyon wordt aangeduid. Dat is hun voor een niet onbelangrijk deel gelukt. De uit zetting van het Duitsche front naar het Westen heeft de lijn ViUers-Cotterets La Ferté Milon—Chateau-Thierry nagenoeg bereikt. De laatstgenoemde plaats aan de Marne is :n Duitsch bezit. De strijd tus schen Noyon en Chateau-Thierry houdt nog aan; ook gisteren werd bericht, dat de Duit schers daar vorderen. De oogenblikkelijke gevechtslinie i:> in het Noorden noj geen 20 KM. van Compiègne verwijderd en in het Zuiden weinig meer dan 60 KM. van Parijs. Het gebied van Compiègne dekt de flank van den linker (noordelijken) leger- j vleugel der geallieerden; aan de andere zijde moet R-eims aan de rechter' helft van het front flankbescherrrtlng bieden. Toen de slag, die den 27en Mei is begon nen, nog in zijn beginstadium was, heeft Clemenceau in de wandelgangen van de Fransche Kamer gezegd, dat nog niet was te onderkennen of deze nieuwe beweging bedoeld was als eene afleiding of als een hoofdslag. Uit den loop, dien de strijd ver der heeft genomen, blijkt, dat dit offen sief de hoofdstrijd is gebleven, waarbij blijkbaar gedoeld werd op Parijs. Voor de tweede maal in dezen oorlog was de hoofdstad van Frankrijk het doelwit van den Duitschen aanval. Wat zich nu afspeelde op het oorlogstooneel roept de herinnering wakker aan de dagen van den eeisten slag uan de Marne in de Septemberdagen van het jaar 1914. De deskundige medewerker van de Neue Freie Presse zegt daarvan: „Het Fransche leger was toen met de En- gelsche korpsen opgesteld achter den Mar- neboog van Meaux tot Vitry (Z.-O. van Cha lons) met het front naar het Noorden. Over de Marne heen reikten aan beide zijden vangarmen, de westelijke aan de Ourcq, de oostelijke tot Verdun. Hierbij hadden de Franschen het voordeel, dat de groote wa penplaats Parijs met hare hulpbronnen ach ter hun linkervleugel lag en dat hun rech tervleugel een veiligen steun had in Parijs. De Duitschers daarentegen rukten met open flank op, afgezien van een kleine afdeeling oor flankdekking aan de Ourcq was uitgezet. Bovendien wierpen de gebeurte nissen in het Oosten hun sombere schaduw op de operatiën in het Westen* Ofschoon niet verslagen, werd het Duitsche leger te- ruggercèpen. Onder geheel andere voorwaarden schijnt zich nu de tweede slag aan de Marne, die voor de deur staat, te ontwikkelen. Het zou voorbarig zijn een vergelijking te maken, maar wel kan worden gezegd, dat voor beide partijen de omstandigheden geheel anders zijn. Het oostelijke front bestaat niek meer; de tweefronten-oorlog heeft opgehouden Duitschland - te nopen lot verdeeling van zijne kracht, terwijl Frankrijk zijn machtig- sten helper verloor, die noch door het Engel- sche volksleger, noch door Amerika kan worden vervangen. Het Duitsche legerbevel heeft aan den stellingstrijd weer een phase van den bewegingsoorlog ontworsteld. Het Engelsch-Fraqsche slagfront is te niet ge gaan, en de vorming van een nieuw front, dat vatbaar is om weerstand te bieden, zal afhangen van de vraag of de tegenstander nog voldoende reserves bezit en, zco niet, of hij kan wagen een gedeelte van de thans in het Noorden vastgenagelde krachten los le maken, en eindelijk of de daarvoor ver- eischte troepenverplaatsingen te rechter tijd kunnen worden uitgevoerd. De flanken van de Duitschers zijn ditmaal niet ongedekt, zoodat dê-toen aan de Marne beraamde val. die de Duitschers aan twee zijden moest insluiten, ditmaal niet kan worden uitgezet. De kansen voor eene herhaling van het „wonder aan de Marne" zijn niet gunstig." De oorlog. De strijd aan het westelijke front is nu weer in het stadium, dat wordt gekenschetst in het bericht van gisteravond uit Berlijn: De toestand is onvciónderd. De opperste oorlogsraad der geallieerden is in het begin van dezé week weer in Ver sailles vergaderd geweest. Blijkens de mede- deeling, die van de uitkomst der beraadsla gingen is gedaan, koestert de opperste oor logsraad steeds vertrouwen omtrent de einduitkomst. Er is slechts noodig met ver trouwen en geduld tot het einde toe vol te hpuden om de overwinning te v zekeren. De geallieerde molken zijn vast besloten geen enkele van ce vrije natiën op te offeren aan j het Berlijnsche despotisme. Men vindt deze laatste uitspraak nader omschreven in eene officieele mededeoling, die Reuter doet van de besluiten, die de eerste ministers van de g a'iieerde landen genomen hebben in eere geÜjkt'jdig gehou den bijeenkomst. Zij maken daarin kenbaar hoe zi; zich de vorming voorstellen van den nieuwer, staat Polen en betuigen gezamenlijk hunne sympathie met de nationalistische vrijheids-aspirotiën van de Czechisch-Slowa- kische en Zuid-Slavische volken. Clemenceau heeft aan zijne weigering om de interpellatie over den toestand op het oorlogstooneel dadelijk te beantwoorden, kracht bijgezet, door de kwestie van vertrou wen le stellen. De Kamer is hem, zooals tot dusver steeds, ter wille geweest ©n heeft met 577 tegen 110 stemmen de behandeling van de interpellatie voor onbepaalden tijd uitgesteld. Lond en, 5 Juni. (R.) Officieel bericht. Als tijdelijk maatregel is generaal Ro bertson benoemd tot opperbevelhebber in Groot-Brittanmie. Londen, 6 Juni. (R.) De Engelsche gevolmachtigden voor de Engelsch-Duitsche conferenttè over de uitwisseling van krijgs gevangenen vertrekken heden morgen uit Boston. K i ew, 2 Jun i. (W. B.) Heden namiddag hebben in de residentie van den hetmen Skoropadski de Duitsche en O.-H. gezanten plechtig de erkenningsacte van hunne re- geeeringen overhandigd. Berlijn, Juni. (\C. B.) De landdag van Finland heeft gister het vredesverdrag tusschen Finland en Duitschland bij eind stemming goedgekeurd. K i e w, 5 Juni. (W. B.) De bladen te Moskou melden, dat de nieuwe regeering der autonome Sibrischc republiek in Char- bin haar werk begonnen is. In d-fi eerste zitting van het kabinet werd over de maatregelen tot likwidatie der Sovjetregeering in het Verre Oosten be raadslaagd. Admiraal Koltsjak wees er op, dat de nieuwe regeering van Siberië op den vollen steun van Amerika mag rekenen, daar de nieuwe repeering door toedoen van Ame rika gevormd werd. Ustgow, als minister van Binneniendsche Zaken, verklaarde, dat ook Japan de nieuwe regeering wil steunen. De nieuwe Siberische regeering besloot Noord- Amerikfi om steun te verzoeken. Moskou, 4 Jun i. (W. B.) Het "Pet. Tel. Ag. meldt d.d. 31 Mei Het was sedert eenigen tijd aan de Rus sische regeering bekend, dat leden der re- actionnaire partijen van alle schakeering bezig waren de macht en het aanzien der Sovjet-regeering te ondermijnen. Het is haar nu mogen gelukken een samenzwering op te sporen en de aanstokers cr van in hechtenis te nemen. Vastgesteld werd, dat de leiders dier beweging in Londen verblij ven, vanwaar uit zij met verscheidene ogen- ten der Entente-mogendheden in Moskou levendige betrekkingen onderhielden. Do opstand van de Czechisch-Slowakische sf- deelingen te Tsjeljabinsk, Pensa, Omsk en Ulfa en de reeds onderdrukte opstand tc Saratow, hangen samen met de boven ver melde samenzwering. De Sovjet-regeering heeft met het oog op deze contra-revolu tionaire beweging te Moskou den staat van beleg moeten afkondigen. De reactionaire bladen zijn wegens verspreiding van onware ülarmeerendc berichten verboden. Zoo was o.a. het gerucht verspreid, dat de Sovjet regeering den Trans-Siberischen spoorweg met al het materieel aan de Duitschers had uitgeleverd. Londen, 5 Juni. (R.) Wij vernemen, dat Hjalmar Branting, president van de Zweedsche soc.-dem. partij en Troelstra, voorzitter van de S. D. A. P. in Nederland, uitgenoodigd zijn de jaorlijksche conferentie van de Britsche arbeiderspartij, die 26 Juni en de twee daarop volgende dagen gehou den zal worden, bij te wonen. Een bijzon dere bespreking zal gewijd zijn aan de in ternationale vraagstukken. Na de conferentie zullen Albert Thomas en Vandervelde, die eveneens genoodigd zijn, naar Parijs vertrekken, waarschijnlijk vergezeld door Branting, Troelstra, Arthur Henderson en Camille Huysmans tot bespre king van maatregelen met het oog op een mogelijke internationale socialistische con ferentie. Washington, 5 Juni. (R.) Het En- gelsch-Amerikaansche arbitrage-verdrag, dat oorspronkelijk in 1908 werd onderteekend, is weer voor vijf jaren verlengd. Londen, 5 J u n i. (R.) Het gezantschap van Panama ontving gisteren een telegram, dat den dood berichtte van dr. Ramon M. Valides, sedert October 1916 president .van de republiek Panama. Verspreide Berichten Een nieuw zoolleer. Een Kopenhaagsch dagblad vermeldt, dat in De nemarken een kunstmatige leersoort samen gesteld is, die voornamelijk uit plantenve- zels bestaat. Er is reeds een naamloozc ven nootschap opgericht, om de nieuwe vinding, die onder den naam van Vulkaanleder in den handel wordt gebracht, aai\ de markt te brengen. Dit kunstleer moet veel sterker zijn, dan het gewone leer en de waterdicht heid moet 50 pet. grooter zijn. Marseille, 5 Juni. (R.) Iionderd personen zijn gedood en 50 gewond in eene ontploffing in een munitiefabriek op 3 Juni. •"binnenland Kameroverzicht Tweede Kamer In de zitting van Woensdag werd het de bat over de ambtenarensalarissen voortge zet. De heer Van den Tempel trekt zijn amendement (onmiddellijk de volle ver hooging le doen ingaan) in. Minister Treub is bereid te voldoen aan het verzoek van den heer Duynstee, en toe te laten dat salaris met duurtebijslag 140 inplaats van 125 pet. van het tegen woordig salaris wordt. De motie-Koster tegen klasse-indeeling der gemeenten wordt verworpen met 51 tegen 26 stemmen. De motie-Visser van IJzendoorn (behoud van vollen duurtetoe- slag voor 1918) wordt aangenomen met 33 tegen 25 stemmen. De motie-Bomans (reke- ning te houden met groote gezinnen)- wordl aangenomen met 35 tegen 22 stemmen. Da motie-Ketelaar (overgangsmaatregel der 75 pet. niet doen voortduren tot 1923; doch tol 1920), wordt aangenomen z. h. sr., evenali net ontwerp zelf. Aan de orde is de Salatisregeling van de rechterlijke macht. Het nmendement-Smeenge, de tcaktemén» ten der substituut-griffiers bij den Hoogen Raad en de Hoven 500 hooger te stellen, wordt verworpen met 37 tegen 13 stemman. De amendementen om de Rechtbanken tc Breda en te Roermond in de Ie klnsse en de Rechtbank te Zwolle in de 2e klasse te brengen, wordt ingetrokken na mededeeling van den minister dat een ontwerp inzak® klasse-indeeling is te wachten. Besloten wordt, dat de Kamer na h Vrij dagmiddag aanvangend* recès op 9 Juli weer zal bijeenkomen, ter behandeling vnn de regeling van den invoer en de Scheurwet en cïat dezen avond geen vergadering zal worden gehouden. Na aanneming van eenige kleinere ont werpen Is aan de orde het ontwerp tot itv stelling cener bijzondere Rechtspraak in de distributie en andere crisiszaken. Dc heer M c n d e 1 betreu:t de late in diening van het ontwerp dat van zoo groot belang is vbor de rechtszekerheid van de be volking. De administratie e machtsuitbrei ding mag geen administratieve willekeur worden. Spr. betoogt, dat in het ontwerp de rechtsgang in zake de appreciatie der feiten ontbreekt. Hij zou, buiten de rechtspraak om, in de administratie zelf een instantia wenschen, zoools bijv. een commissie van beroep of advies. De heer Loeft is het met den hem Mendels eens, dat hoofdzaak moet zijn ver betering der administratie. Hij wil daarom voorgeschreven zien, motiveering in alle uitspraken der crisisorgar.cn en dus nie. alleen van weigering dier organen waartoa de Memorie van Antwoord reeds bereid* verklaring bevatte. De heer Rutgers is zoozeer teleurge steld door 't ontwerp dat her lot cr van hem onverschillig laat. Zijn hoofdgrief is. dat dc appreciatie van feiten en dus van admini stratieve straffen opgelegd, ongegrond is. Spr. betoogt dat het ontwerp grooten in vloed zal hebben op de rechtszekerheid, ook ten aanzien van de administratieve straffen. De heer Limburg licht het amendement toe om het onderzoek van gerechten niet le beperken tot wettigheid van besturen en» voorschriften maar uit te breiden tot doek- matigheid' daarvan. De heer Kooien licht een amendement, toe om ook vaststelling van schadeloosstel-- ling in het ontwerp te betrekken en 'een« amendement van de commissie van rappor teurs om uitbreiding te geven aan gevallen, waarin beroep mogelijk is. De heer D r e s s e 1 h u y s verdedigt een sub-amendement op het amendement der commissie, van andere omschrijving van een- deel van dat amendement. De heer Rutgers verdedigt een amen dement, eveneens bedoelende uitbreiding te geven aan de werking der wet. De heer e W ij k e r s 1 o o t h bestrijdt de amendementen Limburg en Rutgers. De heer Van Rijckevorsel raadt den heer Limburg aan zi|n amendement zoo te wijzigen dat het wettigheid, doelmatig heid en behoorlijkheid van fnaatregelen on der de rechtspraak betrekt. De heer Limburg voldoet aa:. dien. raad. De heer Loefï bestrijdt het amende- Het stof dat gij met de voeten opjaagt, komt op uw hoofd terecht. Roman door ERIK LIE. Geautoriseerde vertaling uit het Noorscb door A. M. van der Linde n—v an Eden. „Komt, kinderen, nu gaan wij elcn, en daar na steken wij den kerstboom aan! riep Ma rina en klapte in baar handen/ „Ik heb geen trek,zei Leif. „Ja, moeder, we hebben al een flink maal •gehad," zei Thorvald, „heel wat gerechten cn aardbeienijs. „Komt nu," viel Marina hem in dc rede. Er was een trilling in haar stem te hooren, die indruk maakte op de jonge gemoederen „Ik liad mijzooveel van vanavond voorge steld." De kaarsen waren aangestoken cu hel rib stuk stond geurig tc dampen. Maar er werd Wjna niet van gegeten, eerst bij dc gevulde koek kwam de eetlust terug. Toen Marlnn daarna de kinderen bij de litnd nam cn met hen ont den feestelijk ver- ten kerstboom iiêp .terwijl zij den ouden iofzang zingen: ..Er een kindje* geboren in Bethlehem e.o dc. hoogc itcmiuëu door dc ^*12*1 iUonken. toen moest zij dc landen op elkaar klemmen om niet in Iranen uit tc baisten. Zij had een gevoel alsof dc kinderen ontgeven waren van den glans en van de vreugde uit de lichtende burcht-zalen der drie koningen, terwijl zij slechts een armoedige kribbe had om hun aan te bicden. X. liet eeuwenoude kerkhof van Skjaergaard- sfrand sfrekte zich uil achlgr dé zeewering. Ontgeven door een hek, dicht begroeid met doornstruiken, lag het beschut legen het ruwe weer. Wanneer de storm op dc kust stonrl en de zwarte golven uit de groote zee kwamen aanrollen, dan was het of er een fluisteren ging over de diep ingezonken graven. Alleen de blanke populieren zwiepten cn bogen hunne trolsehc kruinen voor den wind als donkere zwaarmoedige vcderbosschen. Ge slacht na geslacht rustte hier onder de aarde. Er waren graven, die reeds lang waren ver waarloosd en waar nu het gras overheen groeide. Er waren graven, die gedekt waren met geroeste ijzeren platen, als onder zeven zegelen. Letters en krullen waren uitgesleten door den land des tijds, maar de jaarlallen uit de zestiende en zeventiende eeuw kon men nog lezen. En hier en daar zag men een mar meren kruis uil den nieuweren lijd-en een kleine Noorsche vlag, die over een kinder grafje woei. Het was het kerkhof van de zee, waar zoo menige vermoeide ziel cn menig held van het leven en van dc zee rust had gevonden. Op een bank voor ccn met bloemen be plant en dóór ccn hek omgeven graf zat op een mooien zomermorgen een dame in den rouw. Haar haren waren grijs en om dc don kerblauwe pogen lagen rimpels. Haar gestalte was gebogen cn loonde teckencn van ver moeidheid, maar men kon toch duidelijk'zien dat cr nog kracht in haar verscholen lag. liet was mevrouw Marina, die vóór hel openen van dc znnk een wandeling naar het kerkhof had ondernomen om op het graf van haar vader toe te zien cn het tc versieren. Twee jaren waren sedert zijn dood verioo- pen en zijn graf zag cr even frisch cn goed ver zorgd uit, alsof hij er zoo pas heengedragen was. Het waren haar liefste uitgangen, deze wan delingen naar haar vaders laatste rustplaats. Onder dc groene zoden lager, haar voor ouders van vele generaties, en hier zou ook zij eenmaal rusten na dc stormen van het leven. Een verfrisschcnd koeltje bracht van dc zee ccn geur van zeegras cn wi^r tot haar over. En deze geur verfnengde zich met den zoeten reuk. der blgemen op het graf. Marina genoot van dc stilte ouder bet blau we hemelgewelf, dat zich eindeloos ver uit strekte. naar den horizont. Zij voelde zich ver van alles wat nioeiclijk cn slecht was hier in de nabijheid van den grooten bevrijder en daardoor was de rust haar zoo weldadig. Zij had Jiier lang gezeten, zóó lang dal bet tcrugkéerend 'besef van de dagefijksche zor gen. die haar in de stad wachtten, haar pijn lijk aandeed. Terwijl zij langzaam langs de grintpaden naar huis wandelde, keerde er iels van haar vroegere kracht terug. Hoeveel zij ook tc doen had en hoe mocielijk de toestand ook was, had zij cr behoefte aan zich af te aondere:: cn sterkte tc pullen uit de groote, onveranderlijke natuur, waarin zij steun kwam zoeken als in een biechtstoel. Ilier vond zij troost, vergt icldb-. ïd cn vergiffenis Hier vond zii «en r machtigen zie'»vrede. Zij wierp een blik over dc blauwe zee, waarover juist een schip zich een weg baande met volle helder glanzende zeilen en keek naar 'dc vruchtdragende linden langs den weg. Zij beschouwde de omliggende heuvels; zij liet haar blik gaan over .dc stad met haar roodc daken* Dit alles, alles zou haar over leven. Ilaar leven was slechts qls ccn zand heuvel op den landweg.. Terwijl zij een straal insloeg ont den naas ten weg naar huis te nemen, ontmoette zij juf frouw Ballzcrsen, die een hek uitkwam. „Wel, dat ik u moet troffen, mevrouw Kttn- ge. Ik dacht juist aan u. U is zoo gcfteel uit onze wereld verdwenen; men ziet u bij in nooit meer: maar natuurlijk, u hebt hel druk' „Ieder heeft hei zijne, niet waar?" ant woordde mevrouw Marina. „Ja, h.?t leven is een 'trijd. dat is wis er. z-ekcr," antwoordde Juffrouw Baltzersen zuch tend. ..maar wat wilde ik ook zeggen? Ja, stel u voor, mevrouw Klir.ge, hoe slecht en vol laster de mcnschen kunnen zijn en dat dik wijls de besten cn de hoogst beschaafden. Ik meen dat ik verplicht ben hel u tc vertellen. In ieder geval weet ik zeker dat u graag zult willen welen wat cr gezegd wordt." ,.N'u, wat dan?'' zei mevrouw Marina glim lachend. „zal de .wereld het misschien niet langer dan lol Paschen kunnen uithouden?" Nu, ik was gister bij den apotheker op theevisite, cn daar vertelde mevrouw Arne- sen, die liet weer van don ontvanger had ge hoord. dal het praatje ging dat u dat uw zaak zoo vele schuldeischcrs heeft, dat cr sprake is van ceu. fnilhet. Hei werd verleid in de club. Is het niet vreeseJijk?" Juffrouw BaÜzer^op Jj Lr.r Jorgnr: op uilwerkiug van ia» hi?«c 'C zie' „Zoo, wordt du gezegd?"' zei Marina iraim. „Ik dank u, dal u e»' mij van op de hoogte hebt' gobrachl, juffrouw Baltzersen. U moet vooral: niet vergelen nu, yandang nog, het nieuws bij den dokter, bij den dominee en bij den direc teur w»n dc werf tc vertellen en non al de anderen. Hel ieen interessant nieuws, moet ik zeggen!" Zij.knikte glimiochend en verdween om den hoekman de straal, liet was marktdag in do stad cn de mcnschen stroomden langs haar op hel trottoir. Het was hour of alle mcnschen haar haar keken, cn zij merkte op dat deze en gene-zich omkeerde ont haar no te staren. Het \yas een verlichting thuis le komen cn haar huisjapon oor» te trekken. Maar haar stemming v i> gedorven. Zij huiverde cr voor terug om weer naar het kantoor tc gaan cn di'Uir uilvorschendc blikken te ontmoeten. En zij kwelde zich bij de gedachte aan dc kas boeken, die op haar lessenaar lagen, oud cn versleten van het üóórzien en dóórbktderen in pijnlijke lang- nachten. Het was immers 'niet meer te ontkomen; ze bevond zich op een» zinkend -schip, en de rallen waren cr reeds aan 'l knagen. Zij bleef zitten bij het raam cn verdiept® zich in haar droeve gedachten. Op de plaats kraaide een liaan, ccn hen liep •al krabbende in den grond en al klokkende tusschen dc vaten cn kisten door, trouw ge» volgd door een troep kuikens. Overal waaf dc kip liep, daar kwamen de kleinen achter»- aan, half springend, half vliegend. En wan neer zij een zaadje of iels anders had gevon» den dan riep zij met haar kloek, kloek, kloef:, kloek dc kuikens die met graagte het gevondene uit haar snavel pikten. (Wordt vervolgd.}

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1