KIEZERS VAK AMERSFOORT. ELT10 VAN BE8ESTEYH. 1B0HHEMEHT5PRIIS 7m Z „DE EEMLANDER" BUITENLAND^ binnenland"" Het nest verstoord Stemt Woensdag 3 Juli alleen Het nieuwe stelsel voor Evenredige Vertegenwoordiging. KOLONIËN. FEUILLETON. I6e Jaarganq, No. 270 pa post f LOO, per week <mel gntli leriekertng tegen ongelukken) f 0.14. ifionderlijke nummer» f 003 Wekelgkicb bljvoegjel «D, HolUndschs Huisvrouw* (onder redicüe »»n Ihirèst Hoven) per 3 mianden 50 cent Wekelljkiefc bijvoegsel oWersldrtvut* per J maanden 60 cent AMERSFDORTSCH HOOFDREDACTEUR: Mn. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, hoik urfteoffscHctrit INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Dinsdag II Juni 1918 dicniLs jo biedingen j—5 regcli f 0 50. groote lettert naar plaatsruimte. Voot handel en bedrijf bestaao xecr eoordechge bepalingen tut bei herhaald «dvtr» teeren In dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire» bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. no. 5 van de 4o lijst op Uw billet* n. Aan het nieuwe stelsel liggen, gelijk wij ragen, deze twee beginselen ten grondslag I. de invloed van eiken kiezer, onverschil lig waar hij woont, moet gelijk zijn en gelijk tot zijn recht komen II. de volksvertegenwoordiging behoort 'n juiste weerspiegeling van het volk te zijn. Vandaar ook de stemplicht. Er zijn ook tegen E. V. groote bezwaren fwij hebben ze vroeger reeds aangewezen fhaor de toestand wordt billijker en zui verder dan-onder het oude stelsel. Volgens E. V. krijgt dus elke pertij het aantal zetels waarop haar sterkte haar aan spraak geeft, 'n Partij van 30 procent der - kiezers moet 30 zetels, een van 20 procent 20 zetels hebben. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. De overheid kent geen partijenzij kan dus niet den kiezers 'n lijstje van alle par tijen overleggen en zeggenkies nu maar «ens uit I De overheid moet de kiezers in de gelegenheid stellen uit personen te kiezen. Nu zou zij den kiezers 'n groote lijst kun nen aanbieden, waarop alle candidaten van elke partij voorkomen en hun verzoeken er 100 uit te kiezen. Dat zou dan, nu wij 25 partijen rijk zijn, 'n boekdeel worden en on ontwarbaar zijn voor de kiezers. Zij zou ook door formatie van groote dis tricten, gelijk in België geschiedt, de even redige verdeeling der zetels districtsgewijs of provinciegewijs kunnen toepassen, bijv. 5 zetels over elk district, maar in dat geval sou elk district 'n overschot van stemmen opleveren, d8qr natuurlijk niet elke partij precies 20, 40 of 60 procent der stemmen sou verweiven. Dat stemmenoverschot ging dan verloren> en 'n partij welke ongelukki gerwijze in de meeste districten met aan zienlijk overschot bleef zitten zou er dan heel wat slechter aan toe zijn dan "n partij ■welke zoo gelukkig was geweest overal slechts iets meer_.don 20 of 40 procent te behalen. In ons systeem zijn de voordeelen van de toepassing van E. V. districtsgewijs en. over het geheele land, gecombineerd en de be zwaren ertegen ondervangen. Het districts stelsel vervalt. Het land is wel ingedeeld in 48 kieskrin gen doch dat is zuiver administratief en ter voorkoming van al te groote getallen, de 18 kieskringen vormen tesamen één district; bij de afrekening worden de stemmen van alle kringen bij elkaar opgeteld en de sterkte van de partijen opgemaakt. Naar gelang hun sterkte, worden dan de 100 zetels verdeeld. Hoe gaat nu de verkiezing in haar werk? In elk der kieskringen dienen de partijen of groepen candidatenlijsten in met hoog stens 10 namen. Waarom hoogstens 10 zal men vragen. Meer dan 10 zou geen zin hebben. Als er 18 kieskringen zijn, zal elk er van l/is der 100 zetels vertegenwoordigenook al heeft düs "n partij in een kieskring 100 procent dér kiezers achter zich, dan zal zij daar niet meer dan 5 zetels winnen. Meer dan 5 van de candidaten van 'n lijst kunnen in één kring niet gekozen worden. Daar in de toe komst herstemmingen vervallen en bij over lijden ol bedanken het volgend nummer van de lijst komt, moeten er plaatsvervangers over blijven5 is daarvoor voldoende en zoo wordt 10 namen het maximum. Hoe die lijsten opgemaakt worden, is 'n interne aan gelegenheid der partijen, het is echter zeer gewenscht dat de kiezers -zich ook daarbij invloed verzekeren en dat kunnen ze slechts door toe te treden als lid. Friesland, Groningen, Drenthe, Overijsel, Utrecht, Limburg en Zeeland vormen elk één kieskring, Gelderland en Noord-Bra bant zijn gesplitst in 2, Noord-Holland in 3 kieskringen en Zuid-Holland in 4 kieskringen 45 (fagen na der candidaatstelling volgt de stemming. In dien tusschentijd kunnen de lijsten van partijen hetzij m een kieskring, hetzij in alle kringen verbonden worden. Dit heeft ten doel om te voorkomen dat bij de toedeeling 'n lijst met al te gering stern- mental ter zijde gelegd wordt. Zijn er n.l. 15.000 stemmen noodig om een zetel toe gewezen te krijgen, dan komen lijsten met minder dan de helft van dezen kiesdeeler, dus 7500, niet in aanmerking. Door de „ver binding" worden zij echter in het complex van lijsten der partij opgenomen en tellen b.v. de 500 stemmen welke" 'n lib. lijst in Limburg behaalt ook mee. Zoo hebben thans de Politiepartij en het Verbond tot Demo cratiseering hun lijsten verbonden, waar door de kans stijgt dat zij te zamen genoeg stemmen behalen om bij de le of 2e toedee ling 'n zetel te krijgen, welke dan natuurlijk toekomt aan die groep, welke de meeste stemmen op haar lijst had. Elke lijst afzon derlijk zou allicht beneden de 7500 en dus terstond buiten beschouwing gebleven zijn. De kiezer .krijgt dus voorgelegd de ver schillende candidatenlijsten ^ler partijen in zijn kieskring. De volgorde dierriijsten wrordt bepaald door bet loi. De kiezer leest die lijsten door, zoekt de lijst van de partij welke hem het best lijkt en kiest uit de daarop voorkomende namen zijn man (of vrouw, want ook vrouwen zijn thans verkiesbaar). Hij mag daarbij kiezen wien hij wil, no. 10 zoo goed als no. 1, maar hij mag slechts het hokje voor één naam zwart maken. Stemt hij op meer, dan is het billet ongeldig. Iedere stem heeft tweeërlei beteckenis, zij werltf mee tot het bepalen van het aantal zetels, dat elke partij toekomt, èn tot het aanwijzen van de personen die gekozen zijn. Hoe dat zit zien wij 'n volgende keer. (Wordt vervolgd). Politiek Overzicht De hoop der Entente op Amerika. I Wat men ook tegen de verklaringen, die in deze dagen vernomen werden uit den mond van 'de leidende mannen aan de zijde der Entente, moge hebben in te brengen, in één opzicht moet men hun recht doen we dervaren. Zij verbloemen den ernst niet van den toestand, waarin de Entente zich be vindt. Ronduit verklaren z" Jot die toestand voor hen zorgwekkend is. Clemenceau heeft in de Fransche Kamer er aan herinnerd, dat hij reeds bij zijne eerste.ontmoeting als mi nister-president met de Kamer heeft ver klaard, dot men. harde oogenblikken en wreede uren tegemoet ging; hij heeft gezegd: „Deze wreede uren zijn gekomen. De geheele vraag is of wij in staat zijn ze uit te houden. Toen de afval van Rusland intrad, toen man nen, die zich verbeeldden, dat het voldoen de was een democratischen vrede te 'willen om hem aan den Duitschen keizer op te leg gen, hun land ik wil aannemen onbewust aan de vijandelijke overstrooming hadden overgeleverd, wie Icon toen meenen, dat het millioen Duitsche soldaten, dat beschikbaar was geworden, zich niet tegen ons zou kee- ren? Dit is feitelijk gebeurd. Gedurende vier jaren werden onze effectiefs verzaakt en ons front door eene steeds dunnere linie sol daten in vereeniging met onze bondgenoo- ten, die ontzettende verliezen hadden gele den, bezet, en nu komt de nieuwe massa van de Duitsche divisiën met de volle effectiefs. Is er iemand, die niet zou hebben begrepen, dot onder den stormvloed van deze mon sterachtige golf onze liniën op eenige pun ten moesten terugwijken? Dit terugwijken is gekomen, overweldigend en gevaarlijk." Het verdient de aandacht, dat Qemenceau spreekt van een gevaar, dat in aantocht is. Hij is niet van meening, dat het gevaar reeds overwonnen is; hij wijst er integendeel op, dat de groote vraag is of men in staat zal zijn het door te staan. Daarin ontmoet hij een I taliaanschen dagbladschrijver van naam, dén vertegenwoordiger te Parijs v»n de Corriere della Sera Barzini, die zegt, dat als men de uitkomst overriet van de drie tot dusver gevoerde Duitsche offensiefs, men een verontrustend totaalbeeld krijgt. De Duit sche inspanning is gericht op het verkrijgen van een vast aanvalsfront, dat van Mont- didier over Compiègne tot Chateau-Thierry reikt en hen in staat stelt zoowel het ver band tusschen Franschen en Engelschen bij Amiëns als Parijs te bedreigen. Hun toestand is buitengewoon gunst% geworden, en eerst hun volgend offensief yal de groote wereld historische beslissing brengen. Men maakt zich dyj> geene illusie; men spreekt openhartig uit dat men nog niet aan het einde van de ellende is. Nieuwe nederlagen, nog zwaardere slagen zijn te verwachten. „Wij hebben den vijand grond prijsgegeven, zeer veel meer dan wij hadden gewild", zegt Clemenceau. Desniettemin spoort hij aan tot vertrouwen. „Wees kalm en heb vertrouwen in u zelf, besloten om in den harden strijd tot het einde vol te hou den", zegt hij. In den oorlog geldt slechts dé eindoverwinning en die behoort aan de Entente. De effectiefs van de geallieerden geraken uitgeput, maar de Duitsche ef fectiefs eveneens. En inmiddels komen de Amerikanen opzetten voor den beslissenden slag. „Nog eenmaal hebben de gebeurtenis sen in Rusland aan xinze vijanden een mil lioen manschappen meër aan het Fransch- Britsche front verschaft. MaaF wij hebben bondgenooten, die de eerste volken van de wereld vertegenwoöriiigem en die.'zidi ver binden den oorlog voort te zetten tof aan de eindoverwinning, die aan ons zal zijn, als wij de noodige vastberadenheid toonen." Evenzeer als Clemenceau, koestert ook Lloyd George het vertrouwen, dat de steun van Amerika alles zal terecht brengen. Wat hij bij zijn laatste reis naar Frankrijk van de Amerrkaansche troepen heeft gezien, die daar strijden in de Entente-legers, heeft hem met vreugde vervuld en met blijde verwach ting voor hunne wijze van strijden in de dagen, wanneer de groote stroom van de andere zijde van den oceaan aan het strijd- front zal zijn gekomen; hij ziet daarin een bron van steun op zich zelf en eene bemoe diging voor allen, die' met angstige harten den strijd, die voortgaat in Frankrijk, gade slaan. Amerika is Voor de Entente het plecht anker der hoop, het eenige wat haar nu nog gebleven is. En wanneer men enkel let op de woorden, die uit de Vereenigde Sta ten vernomen worden, dan zou men kunnen meenen, det alles in ordè zal komen. Pre sident Wilson herhaalt telkens weer, zoo dikwijls hij er gelegenheid toe vindt, dat het volk van de Vereenigde Staten van Noord- Amerika niet alleen eensgezind is in het vaste voornehnen om den oorlog te winnen, maar ook bereid is eiken last te dragen en ieder offer te brengen, dot noodig is om hem te winnen. De mqfinen, die door WiP son aan het bewrind zijn geroepen, doen hun best om deze verklaring te bevestigen. Staatssecretaris Lansing verklaart, dat nu de Vereenigde Staten eenmaal in den ocy- log zijn gegaan, het misdadig zöu zijn den J>lik achterwaarts te richten. Marine-secre taris Daniels heeft het verschijnen van de Duitsche duikbooten voor de Amerikaan- sche kust aangegrepen om te verkondigen, dat daardoor het besluit is versterkt om alle hulpbronnen te gebruiken tot het toebren gen van de nederlaag aan den vijand. Op zijne beurt heeft het congrel door zijne be sluiten zich aangesloten bij de verklaring van den president, dat voor de sterkte van h*t door Amerika op de been te brengen leger en voor het bedrag in geld ten behoe ve der uitrusting van dat leger, elke limiet moet vervallen. Als het hier enkel op woorden aankwam, don zou inderdaad het vertrouwen, dat de staatslieden der Entente uitttdrukken in het optreden van Amerika als redder uit den nood, wel gefundeerd zijn. Maar het zijn geene woorden, maar daden, die hier de beslissing moeten brengen. En in dat op zicht staat hun vertrouwen op minder vaste voeten. Do oorlog. De op nieuw ontbrande strijd in het wes-i ten'aan'het front tusschen Noyon en Mont- didier verkeert nog in het stadium, dat beide partijen over den uitslag tevreden zijn. De Duitschers- hebben nieuwe vorderingen ge maakt en het in dit offensief gemaakte aan tal gevangenen met 8000 vermeerderd. De andere partij erkent, dat de vijand in het midden terrein heeft gewennen; maar de winst was daar slechts gering en overal el ders werd de tegenstander tot staan ge- biacht. Londen, 10 Juni. (R.) De Daily Tele graph zegt over het aanstaande rijks oor logskabinet, dat zoowel Australië als Nieuw- Zeelend hunne eerste ministers hebben ge zonden om onbevreesd de Nieuwe Australi sche Monroeleer te verkondigen, die luidt: „De handen weg van de Pacific". De discus sion, die in de conferentie over dat thema zullen plaats hebben zullen van groot ge wicht zijn met het oog op den ivloed, die daorva is te verwachten op de eventueele verdesv oorbaarden. B e r I ij n 10 Juni. (W.*-£). Dé Nordd. Allg."Zeitung schrijft: Zaterdag is in Berlijn eene deputatie van de Russische volksrepu bliek aangekomen, bestaande de heeren Buchain, Larin en Sokoiikow. Het doel van de missie ju. zooals reeds bekend is, het voeren van de door de Russische regeering voorgestelde onderhandelingen over de in het verdrag van Brest Litowsk voorziene bij zondere overeenkomsten tusschen Duitsch- lend en de republiek der volksraden. Londen, lOJuni. (R.) In antwoord op een desbetreffende vTaog deelde Macpher- son heden in het Lagerhuis mede, dat de identiteit van den man, welke kort geleden aan dé Westkust van Ierland door een Duit sche duikboot aan wol was gezet, is vastge steld. Het is korporaal Dowling van het re giment Connaught Rangers, die krijgsgevan gen in Duitschlarrd was. Hij zal voor den krijgsraad terecht staan ter zake van vrijwil lige hulpverleening aan den vijand. Londen, 10 J u n i. (R.) De vleesoh- verzorging in Londen isr in de vorige week weer ruim geweest. Het uitgedeelde bevro ren-of koel gehouden vleesch was 80 pet. van de geheele hoeveelheid. Onder het aan gevoerde bevroren vleesch waren eens-gé pakken rundvleesch zonder beenen, die do marktmeester te Smithfield beschrijft als van eene kwaliteit ver boven het middelma tige. Washington, 10 Juni (Havas). De Amerikoansche regeering heeft aan de Zwitsersche regeering toestemming ver leend de beide Deensche stoomschepen Hanrmaersk en Clafmaérsk te bevrachten, die "tot dusver gediend hebben voor het overbrengen van suiker uit de Antillen near de Vereenigde Staten. Deze welwillende houding van de Amerikaonsche regeeVing tegenover Zwitserland is te meer te waar de eren, omdat die schepen bestemd zijn, be halve verschillende goederen, eene lading petroleum en essence via Cette naar Zwit serland te brengen. De overeenkomst van de geallieerde regeeringen met Zwitserland bevat niets over het vervoer van die stoffen en er bestond volstrekt geen verplichting om dat soort lading te laten passeeren. Oost-lndlé. Psth(oor Verbruik, t Uit Soerabaja wordt aart het Hb!d. g<K» seind: Te Mogelang is op 83-jnrigen leeftijd overleden pastoor H. C. Verbraak, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw en o$ ficier in de orde van Oranje-Ncssau. In 1835 te Rotterdam geboren, was H. C. Verbraak oorspronkelijk niet voor den gees telijken stand bestemd. Eerst op 27-jorigcn leeftijd kwam hij tot het besluit daartoe over te gaan en het was in I860 dat hij de pries terwijding ontving. Na enkele jaren hier en in België werk zaam te zjjn geweest werd hij, op zijn ver zoek, benoemd tot roomsch-katholiek gees telijke van den 2en rang in Indië, waar Pa- dang zijn eerste standplaats was.- Anderhalf jaar later echter, in 1874, werd hij naar Atjeh overgeplaatst, waar hij ver der een groot deel van zijn nuttig leven doorbracht en toonde wie en wat hij was. Na ruim dertig jaren den Atjeh-krijg in zijn verschillende phasen mee te hebben doorgemaakt, werd pastoor Verbraak weder te Padong geplaatst, waar hij tot 1912 bleef, toen hij den tijd om t e rusten gekomen acht(e. Het Hbld. waaraan wij dit ontleenen, her innert er nog aan, hoe nu omstreeks drie jaar geleden den tachtig-jarïge-Van alle zijde hulde werd betuigd, de welverdiende hulde voor een leven ven zelfopoffering en naas tenliefde. Dc Staatscourant van 10 Juni bcvab o. a. dc volgende Kon. besluiten: benoemd tot notaris le Woerden F. A. Min- kema, candidaat-nolaris te Woerden; idem te Molenaarsgraaf H. G. Baks, candidaat-notaris te Molenaarsgraaf; tot bu'rgemeesteer van Iiardinxvfeld M. do Lijster; benoemd lot lccraar aan de R. If. B. S. to. Middelburg R. L. E. de Bruijn te Eindhoven; op verzoek eervol ontslagen N. G. Francken. als notaris le Eist; idem met dank J. II. H. Peerboom, als -burgemeester van Bemelcn; J. Schraagen, als hoofdcommies aan het departement van financiën. aun mej. Th. F. M. M. Breijer vergunning verleend tot het geven var\ lager onderwijs, mits zij overigens aan de daartoe bij de wet gevorderde vereischten voldoet voor het tijdvak van 1 Sept. a. s. tot en met 31 Aug. 1919 benoemd tot leeraar aai\ de Rijks Hoogere Burgerschool te Zaltbom- Vraag jiooit aan een ander, wat gij zelf doen kunt. Roman door ERIK LIE. {^autoriseerde vertaling uit het Noorsch door A. M. van der Linde n—van Eden. „Wanneer ik maar wist welk besluit ik moet flemen, Thorvaldl" riep zij opeens uit. »Wat is er aan de hand, moeder?" Thor vald stak zijn sigaar, die uitgegaan was, we der a£m, zoodat de lucifer in het halfdonker vlamde. Skallërud wil de zaak koopen. Hij heeft mij van middag een goed bod gedaan; je weet, dat -hij er vroeger reeds telkens over sprak. En ik kan niet tot een besluit komen. Wat inoct ik verder uitvoeren, wanneer ik mijn werk moet missen 1 Het z^l voor mij een leven "worden, als in een ruimte zonder lucht om in te ademen.'4- „Verkoopen, verkoopen, moeder, wanneer hij goede voorwaarden stelt 1" zei Thorvald met vuur, terwijl hij zijn glas ledigde. „Dit koopmanskven, dat u tot nu toe hebt geleid, is niets voor een dame zooals u is. IT slooft u af en buitendien eerlijk gezegd 't is voor ons kinderen al heel onaangenaam u achter «te loonbanit te zien staan .offi boter on £ozjj- nen en meel aan arme vrouwen te verkoonen. Het is allij<l uiterst p ij n 1 ij k-\oor ons ge weest. Dat u daar moest slaan praten en handjes geven aan die ^eenvoudige menschep. Bah!... Neen, ontdoe u zoo gauw mogelijk van deze kruidenierszaak, moeder, ik verzeker u..." hij deed een trekje aan zijn sigaar en ver gat wat hij verder wilde zeggen. „Zeg moeder, hebt u nog wat bier? Zoon half fleschjë is zoo goed als niets, ik zal er zelf wel een van het buffet halen." Hij ging naar de zijkamer en kwam met een nieuw fleschje terug. „De zaak is ook niet meer zoo soliedc als vroeger," zei Marina als voor zich zelve. „Het zal toch misschien 't verstandigste zijn toe te slaan, om dan voortaan mot de handen wer keloos in den schoot te gaan zitten... ik, die niet leven kon, zonder te werken. Ik zal het zoo vreeselijk missen." „Het zou nog erger zijn wanneer de zaak op een goeden dag failliet ging. De mcnschen praten er al veel te veel over, daar kunt u op aan. Wanneer u met oogen van onzen tijd kon zien zooals wij jongeren dan zoudt u reeds lang begrepen hebben dat deze oude. kast, waarin u,- merkwaardig genoeg, u zoo op uw plaats gevoelt, slechts een rotte en ver vallen boel is, waarvoor niemand twee Deen sche shillingcn biedt. En ik begrijp niet hoe u u, die tot zulk een beschaafde familie be hoort er toe komt uw voeten in dezen „win kel" te zetten, die stinkt naar groene zeep en klipviscli. Foei, neen, verkoopen, verkoopen, zoo gauw mogelijk! Hij liep driftig de kamer op én neer. „U is geen arbeiders-vrouw, die haar brood met een klein daggeld moet ver dienen." „Nu, nu, nu, Thorvald/' viel zijn moeder hem in de rede. „Wat overdrijf je weer. liet is yoor mü een gevoefszaak meer dan een zaak van verstandig overleg of een geld kwestie, dat moet ie wel begrijpen.'' „Moeder, u moet er toch over denken!" Hij schonk' het restanlje hier in zijn glas. „Ik ga naar bed, maar dat hel overdoen van zoo'n zaak voor u een hartzaak kan zijn neen» moet me niet kwalijk nemen, daar snap ik niets van Ilij verdween in zijn kamer en deed de deur dicht. Marina keek hem na en zuchtte. Zij had er zich zooveel van voorgesteld om met hem over de zaak te spreken; zij had zoo veel verwacht van een mogelijke schikking met Skallërud. Doch nu was hel opeens alsof een angstig en beklemmend gevoel zich van haar meester maakte. Zoo weinig hadden haar eigen kinderen begrepen van haar zor gen en van haar bemoeiingent Het was of alles om haar heen haar ontviel. XII. Achter een klip bij den strandweg was'Leif ijverig bezig op den bodem van een kleine praam .te krabben, die den geheelen winter op het land had gelegen, slechts gedekt met dennenaaldcn'. Tiet was een strenge winter ge weest met veel vorst; maar het voorjaar was vroeger dan gewoonlijk gekomen, het ijs was reeds Lang gesmolten en het dooiwater droop van nl dc daken der huizen. De zon scheen en de zee spoedde zich met zacht rollende gol ven naar het strand. Het was Zaterdagmiddag cn Leif had een kwaad geweten omdat hij tusschen een en twee, weg was gebleven van de gymnastiekles. Maar het weer was zoo wonder mooi geweest dat het in hem zong als een juichkreet. De gedachte aan de praam had gewenkt en ge lokt met al de mogelijkheden en avonturen van een fregat. En toen was hij voor de ver leiding bezweken, zooals zoo-dikwijls vroeger. Hij was eenvoudig weggebleven. De oude praam was vrij lek, zoodat zij noo dig gebreeuwd moest worden. Een paar spij kers hadden losgelaten cn in den achterste ven wa^een spleet, zoo groot dat je er het daglicht doorheen kon zien. Leif bekeek alles van de kiel tot de ver schansing. en meteen wierp hij een blik over dc als zilver glanzende bocht, waarin een paar schuiten zeilree lagen. En zijn hunkeren naar de zee kwam over hem als een macht, die sterker was dan hij zelf zoo sterk dat hij 's nachts dikwijls wakker lag en schreide va» verlangen. Maar hij herstelde ;zich cn krabde met zijn stuk glas verder op den bodem van zijn praam. Een hoofd met witte haren kwam opeens te voorschijn. Leif hield zijn hart vast van schrik. Hel was dc concierge van de school. „Je vader zendt mij om je te vragen bij hem te komen. Hij wacht je op Floiën. Jc moet je haasten, moest ik zeggen.'1 De concierge bleef als op wacht om te zien, of het bevel werd nagekomen. Hij verdween eerst, toen Leif het strand langs slenterde. Ilé, nu zou je dc poppen weer aan 't dansen hebben. Hij trok zijn broek op. Nu, zijn leven zou het hem niet kosten. Leif bleef een oogenbliek staan en haalde diep adem vóór de deur van het kantoor op de tweede verdieping. .Toen klopte bij aan en trad binnen. Zijn vader zat voor zijn bureau le schrijven* Het duurde een poos voordat hij opkeek. „Zoo, ben je daar," 7.ei hij. stond op cn be gon, met zijn handen op den rug, de kamer op en neer-te loopen, terwijl zijn vingers geen oogenblik stil waren. „Ilct gaat zoo niet meer, Leif," zei hij op beslisten toon. ..Je moet jc anders gedragen dan je doet. Maar nu je eenmaal niet oud genoeg schijnt te zijn oin dit uit eigen bewe ging te doen. zullen wij je behandelen als een kind, dat gedwongen moet.worden. Er zit niet anders op!" kionk het ruw en hoos, als op zee mansmanier. „De rector is hier geweest en heeft in alle opzichten over jc geklaagd. Je bent lui cn je steekt den bink. Hij zegt dat het niets geeft om nog eens voor het examen Ie werken. Onder deze omstandigheden zie ik cr niets anders op dan je naar een of ander op- voedings instituut te zenden, waar g«en sprake is-van eigen lusten cn luimen. Het spijt me voor je, Leif. Ga nu r.aar huis en ver* lel je moeder mijn besluit.*' j,Ik ben alleen maar van_ de gymnastiek' weggebleven," klonk het schuchter en sma kend. „Mag ik tenminste niet probeeren mijn examen te doen? Het zou toch kunnen gebeu ren „ITet kan niet gebeuren." Kurt Adelaar Klinge stampte driftig op den vloer. „Geen woord meer over de zaak. We hebben genoeg gesproken; je bent lui, dat is het. Er zit geen energie cn geen staal in je. Op jouw leeftijd zorgde ik al voor mijielveu. Maar misschien heb je dc kramersziel van jc grootvader wel geërfd." (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1