„DE EEMLANDER" nnimmas^a KIEZERS VAN AMERSFOORT. ILT10 VAN BERESTEVH. BiilTENLANP BINNENLAND Stemt Woensdag 3 Jolt alleen KOLONIËN. 16e Jaargang, No. 273 lOnUUCUCUTCDDIIC 5 mllnd™ "X" Antn' ADunntMlH lurnUu foort f 1.J0. .idem franco per port f 2.00. per week (met gratli rerrekertng tegen ongelukken) f 0.14. itzonderlljke nummert 005. Wekelfjksck bijvoegsel >D< HolUndscht Halmoaw* (onder redactie van Thirisi Hoven) per 5 maanden 50 cent. Wekelijks eb b|jvoegrcl «TFeraldrevuev per 5 maanden 60 cent. AMERSFQORTSCH Vrijdag 14 Juni 1918 HOOFDREDACTEUR: Ma. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERSVALKHOFF Ca BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, moe* utrechtschisth. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 dienstaanbiedingen 1—5 regelr t 0.50, groote letter» naar plaatsruimte. Voor handel en bedrflf bestaan reer voordeellge bepalingen tot het herhaald advcm teeren In dit Blad, bjj abonnement Een» drculalr^ bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. 110. 5 v:*ji «Ie 4e lijst op Pw hlllet. Politiek Overzicht De hoop der Entente op Amerika. IV. (Slot). De steun, die uit Amerika is te verwach ten, is voor de Entente het plechtanker der hoop. Maar deze hoop staat op zéér zwakke voeten. Er zullen nog maanden moeten ver- loopen, voordat de Amerikaansche troepen in voldoende sterkte over den oceaan zullen zijn gebracht, om aan het strijdfront eene rol van eenige beteekenis te kunnen vervul len. En dan blijft het nog de vraag of zij in staat zijn afdoende hulp te brengen. Het Amerikaansche leger zal mettertijd mis schien een instrument worden gelijkwaardig met de strijdmacht van de centrale mogend heden; maar vooreerst is het dat nog niet. Men kan troepen gewapende mannen uit den grond stampen; maar soldaten en voor al officieren, die de soldaten naar de over winning voeren, krijkt men zoo gemakkelijk niet; daarvoor moet een lange en harde leer school worden doorgemaakt Die leerschool moet het Amerikaansche leger nog doormaken, en zoolang het dat niet heeft gedaan, kan men niet verwachten, dat het op het slagveld zich zal doen gelden, als een „ebenbürtige" tegenstander van de Duitschers, in staat om dezen de palm der overwinning te ontrukken. Toch heeft de Entente zulk een steun direct noo- dig, v/ant de toestand aan het slagfront is voor haar inderdaad zorgelijk. .De loop van den strijd, die sints den morgen van 9 Juni aan den gang is in den driehoek Montdi- dierNoyonCompiègne, illustreert dit op treffende wijze. Hier is geen sprake van een door verrassing door de Duitschers verkre gen succes. Het Fransche legerbevel was op dezen aanval volkomen voorbereid; het ver wachtte hem blijkbaar en had zijne maat regelen genomen om hem te keeren. Maar dat belet niet, dat de Duitsche. aanvallers op nieuw zijn vooruitgegaan; zij staan nu onder den rook van Compiègne. En de afstand, die Compiègne scheidt van Parijs, bedraagt nog geen 60 Kilometers! Uit de laatste maatregelen, die de Fran sche regeering heeft genomen, "blijkt, dat zij ernstig rekent met het gevaar, dat het too- neel van den strijd binnen kort zich zal ver plaatsen naar den naasten omtrek van Parijs. Er is eene commissie benoemd, die leiding zal moeten geven aan den arbeid ten behoeve der verdediging van het „versterk te kamp Parijs". Over de taak, die deze com missie heeft te verrichten,'Schrijft de oud minister Sembat: „De commissie moet maat regelen nemen tot het blusschen van bran den, artillerie in gereedheid brengen voor de bestrijding van het vijandelijke geschut, voorraden levensmiddelen opstapelen voor het geval van eene belegering en -de gere gelde ontruiming van de stad door de nutte- looze burgerlijke bevolking voorbereiden. Verder moeten dadelijk maatregelen geno men worden om vrijwilligers voor de verde diging van de stad van wapenen te voor zien." De Panische pers doet haar best de onge rustheid en zenuwachtigheid, die deze maat regelen onder de bevolking brengen, zooveel mogélijk'ie doen bedaren. Daartoe moet natuurlijk weer het beroep op de Amerikaan sche hulp dienst doen. Ach. men deed beter daarvan voortaan te zwijgen. Dat is de stroo- halm, waaraan de drenkeling zich vast klampt. Voordat de Amerikanen tot ontzet kunnen oprukken, kan Parijs lang plat ge schoten zijn. Als men Parijs wil redden van de vernietiging, die het bedreigt, dan is er heel iets anders noodig. Men zal dan de gedachte moeten laten varen aan de moge lijkheid om de krijgskans te doen keeren en de hersenschimmige hoop op de eindover winning voor goed moeten prijsgeven. Tn de Kamerzitting, waarin hij weigerde zich te laten interpelleeren over den toe stand op het oorlogstooneel, heeft Clemen- ceau gezegd „Hel oogenblik is verschrik kelijk." Dat woord teekent den toestand beter dan een langdurig debat zou vermo gen. Hij heeft ook gezegd „Nous reculons mais ne capitulerons jamais." Dat drukt de onverzettelijkheid uit, waarmee Clemenceau steeds blijft hangen aan de gedachte, dat de strijd moet orden voortgezet, die ten slotte Frankrijk tot één groot lijkenhuis zal maken. Maar een andere bewindsman dan Clemen ceau zou die formule ook tot richtsnoer van zijn beleid kunnen nemen, doch in een an deren zin. Hij zou het gevaar van de capitu latie kunnen ter zijde stellen op andere wijze dan door te strijden om de overwinning op het slagveld. Op de mogelijkheid van een dergelijke oplossing word! gewezen door de Baseier Nationalzeitung, die schrijft„Het is bewonderenswaardig hoe Frankrijk de dis cipline in stand houdt. Maar bij de disci- fline ii ook noodig een ruime blik en de voorbereiding van de' uitredding. De confe rentietafel zou voor de Entente het strijd- veld zijn, dat haar de beste kansen bood, wanneer zij de kunst verstond daar partij te tTekken van haar economisch overwicht, den verzoeningsvrede openlijk aan te bieden en het spook van Brest-Litowsk weg te blazen." Zoo zou eene oplossing te vinden zijn. Maar daartoe zijn noodig 'goede wil en ge zond verstand en die zijn helaas bij de En tente sedert vier jaren zoek. De oorlog. Uit de berichten over den strijd in den driehoek MontdidierNoyonCompiègne blijkt, dat daar de strijd tot staan gekomen is. Het avondbericht uit Berlijn meldt slechts plaatselijke gevechten. De Franschen vleiën zich er mee, dat de Duitsche aanval tegen Compiègne is gestuit. Londen, 1 3 J u n i. (R.) In het lagerhuis vroeg Evelyn Cecil of er op wordt gelet of de uitgewisselde krijgsgevangenen in staat zijn om weer te vechten en of de Engelsche regeering zich zn! onthouden van het sluiten van ecnigc overe'c.....*ust met den vijand op de conferentie te eivhage op de basis, dat de slecht gevoec. uitgehongerde Er sche gevangenen man voor man gelijk staan met de beter behandelde Duitschers in dit land. ZuHc eene regeling zou niet slechts n- fair zijn, maar ook eene aanmoediging i nieuwe wreedheden te plegen nan'de toe- omsfige Engelsche gevangenen in Duitsch- land. Hope ont vorv-dde Ik kan alleen ze~ "n, dat Engelsche gedelegeerden te 's-Gra- venh:. n volle bewust ai-n van de overwegingen, waaraan Cecil uitdrukking ge geven heeft. K i e w, 12 Juni. (W. B.) De dagbladen bevatten berichten over den stand der Rus- sisch-Ukrainische onderhandelingen. Aan alle Trönien -wapenstilstand een feit. Besloten werd de afbakening~cter~defuarca- tielinie aan de troepencommandanten aaïi-, het front over te laten. De onderhandelin gen over de grenzen dér Ukraine zullen on middellijk een^aanvang nemen. Ten gevolge van dit besluit is de kwestie der algemeene demarcatielinie van de dagorde afgenomen. Voorloopig is nog geen overeenstemming bereikt betreffende de wederopenstelling van het goederenverkeer en het herstel der post- en telegraafverbindingen, terwijl ook de kwestie van de al- of niet-openbaerheid der zittingen tot verschil van meenmg aan leiding gaf. De Ukreinische delegatie heeft zich krachtens een ministerieel besluit uit gesproken tegen de toelating van publiek en pers. Monuilski verklaarde na een telefonisch onderhoud met de regeering te Moskou, dat er van een Russisch-Ukrainisch ruilver keer slechts sprake kon zijn, wanneer gra nen werden geleverd in ruil voor Russische fextiel-producten. Moskou, 5 Juni. (R.) Officieus wordt verklaard, dat in de contra-revolutionaire samenzwering zoowel minimalisten als mo- n-archalen betrokken zijn. De laatstgenoem den zijn gestemd voor het herstel van de monarchie, door zich te verstaan met Duitschland. De minimalisten willen de her vatting van het bondgenootschap met de westera-che mqgendhede.n. Beide partijen zijn het eens gc-worden over een gemeen schappelijk programma met het doel de Sov jets omver te werpen. De hoofdmannen van dat complot zijn de generaals Dovgert en Savinkow. Het complot d^elt op de afzon dering van het Oeralgèbied en Centraal Rusland en op het noodzaken van de Sov jets om te capituleeten wegens gemis van voedingsmiddelen. Kozakken onder reactio naire generaals houden zich in het Oosten gereed. Helsin-gfors, 9 Juni. (W. BOver eenkomstig besluit van den Finschen se naat zullen de Finsche koopvaarders als voorloopige scheepvaarthandelrvlng een karmijnroode vlag voeren, die in vier recht hoekige velden wordt verdeeld door een goudgeel kruis. Londen, 13 Juni. (R.) In eene lezing over de uitwerking van den oorlog, die in de levensstatistiek aan den dag komt, heeft Sir Bernard Mallet gewezen op de vermindering der geboorten en ge,zegd, dat in hef ver- eenigde koninkrijk eene vergelijking met !9!5 eene vermindering van de bevolking met 1.63 pet. aantoont. Dit verlies is zeker ernstig, maar toch minder groot dan het ver lies in andere oorlogvoerende landen; in Duitschland bedraagt het 4.5 pet., in Oos tenrijk 5 pet., in Hongarije 7 pet. Frankfort, 12 Juni (W. B.) De landgravin van Hessen, geb. prinses Anna van Pruisen, oudste lid van het huis Hohen- zollern, is vanochtend, 82 jaar oud, na een ernstige ziekte gestorven. Oost-lndlê Begrafenis van pastoer Verürtifiït. Uit Batavia wordt geseind: Pastoor Verbraak is te Magelang onder al gemeene belangstelling met militaire eer be graven. Drie militaire muziekkorpsen speel den de treurmuziek» Kameroverzicht Eerste Kamer Tn de zitting van Donderdag werd behan deld het wetsontwerp inzake de Afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. De heer Kraus acht een onveranderde uitvoering der plannen van de Zuiderzee- vereeniging niet gewenscht. Hij hoopt, dat de Zuiderzeeraad de plannen grondig zal herzien. Daarom is hij verblijd, dat het ont werp slechts een beginsel-uitspraak is. De heer Van der Feltz betoogt, dat de financieele bezwaren tegen de plannen niet den doorslag moeten geven. Met de uitvoering mag niet worden gewacht. De heer Cremer houdt vast aan net plan der Zuiderïeevereeniging en ziet in het ontwerp meer dah een motie. De heer Van Kol waarschuwt tegen het op de lange baan schuiven van de uit voering. De heer Staal verklaart, dat er geen de- fensiebezv. aren bestaan tegen net ontwerp. De hec. Reekers zal niet vóór het ont werp kunnen stemmen. Hij kan thans nog geen vrijheid vinden, mede te werken tot vermeerdering van onze schulden met een groor aantal millioenen. Minister Lily betuigt zijn dank voor de instemming dfr Kanièr. Hij betoogt dat, een meer uitgebreid piéri -dan dot der Zui- derzeevereenigin'g niet die goede gevolgen zou hebben welke men ervan verwacht. Spr. verklaart verder, ^ot de afsluiting moet vol tooid zijn vóórdat met inpoldering kan wor den begonnen en dat dit de beteekenis van het ontwerp is. Hij is voornemens, de zaak zoo spoedig mogelijk ter hand te nemen. Van uitvoering der werken zelf tijdens den oorlog zal evenwel geen sprake kunnen zijn. De minister deelt mede, dat de inspecfeur- generaal van den Rijkswaterstaat, Wortman, directeur-generaal vari de Zuiderzeewerken zal worden. Het ontwerp wordt z. h. st. a a n g e n o- 'men. Aon de orde kwam voorts de beschikbaar stelling van levensmiddelen. De heer Van den Berg verwacht geen verbetering van de voorgestelde wijziging der Distributiewet. Hij betoogt, dat er te veel commissies en vereenigingen zijn op dit gebied, dat de minister zich veel meer rechtstrevks w>i de burgemeesters moet kunnen wenden tot aanstelling van distri buteurs. De heer Fokker klaagt óver gebrekkige controle ten aanzien van productie en dis tributie, over verkeerde toepassing van in- beslegnerningsmaatregelen van landbouw producten en over overlading met werk zaamheden van de burgemeesters. Hij dringt aan op verhooging van prijzen voor land bouwproducten en op het doen behouden van graan voor eigen gebruik door land bouwers. De centralisatie is dringend noo-' dig, evenais de verhooging der maximum prijzen tot meer normaal peil, met toepas sing van rabatkons voor verschillende in komen-klossen. - De heer Diepen verwijt den minister dat hij te veel aandacht heeft gewijd aan de distributie en !e weinig doet aan de pro ductie. Spr. waarschuwt in het belang van de kleedingvocnziening tegen het afslach ten van schapen. Te 5 uur worden de beraadslagingen ver daagd tot Vrijdag dl uur. Ben enten De Staatscourant van-.13 Juni bevat o.a. de volgende besluiten op verzoek eervol ontslagen mr. dr. H. \Y. C. Bórdewijk, als hcogleeraor aan de Land bouw Hoogeschool te Wageningenï benoemd tol ambtenaar van administratie' aan de Landouw Hoogeschool te Wagenin- gen, J. Sotebeer, te Amsterdam. Gistermorgen kwart voor elf bracht H. M. de Koningin en Z. K. H. den Prins een bezoek aan de Militaire Huisvlijtten- toonstelling in den Dierentuin te 's Graven- hage. Pr i u s Hendrik naar Zwitser- land/Naar wij vernemen heeft Z. IC. II. de Prins het voornemen op den 26cn Juni a s. naar Zwitserland 1c vertrekken, ten einde daar, evenals verleden jaar, ecnigc bergtoch ten te maken. De Minister van Marine, Schout-bij- Nacht Rambonnet ontving gisteren in af- scheids-Gudiëntie den kapitein ter zee de Joncheere, commandant van het convooi schepen dat eerlang naar Nederl. Indië ver trekt. Op een der vorige dagen ontving de Mi- nisier het afscheidsbezoek van kapitein ter zee Goobzen, commandant van de van het convooi deel uitmakende hulpkruiser „Ta- banon Minister Lely. Toen minister Lely gistermiddag na aanneming van het wetsontwerp tot droogmaking der Zuider zee terugkeerde op zijn departement, werd hij opgewacht door de verschillende hoofd ambtenaren, die heni geluk wersrhten met het succes. Ook waren d ar aanwezig de naaste familieleden van den minister. De consul-generaal van Nederland te Antwerpen, de heer J. A. v. d. Bergh, brengt een verlof te Den Haag door. Hij keert waar schijnlijk 19 dezer naar zijn post terug. De nieuw benoemde consul ven Ne derland te Dresden, de heer K. L. Weigcud, vertoeft hier te lande en maakte gisteren zijn opwachting bij den Minister van Bui tenlandsche Zaken. Naar wij vernemen is de heer R. van Alberda benoemd tot vice-consul van Ne derland te Dairen (Japan.) Tot dusver werd die post4 waargenomen door den vice-consul van Amerika aldaar, den heer Williamson. R e s erv e-o f f i c i e r e n. Bij Kon. besluit is bepaald, dat de vrijwil liger van het reservekader bij de onbereden wapens zich voortaan slechts voor 6 jaar behoeft te verbinden om bij het reserveper- soneel der landmacht te dienen, met dien verstande, dat die termijn stilzwijgend wordt verlengd met den tijd, welke verloopen mocht tusschen den datum zijner verbinte nis en dien van zijn opkomst in werkelijken dienst tot eerste oefening. Voorts moet hij zich verbinden, na afloop van vorenbedoeld dienstverbond voor den tijd van 5 jaren te dienen bij de landweer. De plaatsing bij de landweer geschiedt in den rong of stand, verkregen id het eerste dienstverband. Mocht hij tot vaandrig zijn opgeklommen, don zal hij om voor een benoeming tot re serve-tweede-luitenant in aanmerking te ko men, zich o.a. moeten verbinden om na zijn benoeming gedurende ten minste 10 achter eenvolgende jaren als reserve-officier ter beschikking te blijven. De verbintenissen op grond Can de be palingen in de Kon. besluiten van 1905 en 1906 gesloten voor de thans aangebrachte wijzigingen, blijven van kracht tot het einde van het loopende dienstverband. !!o< Icveimverzekerliigs-inonopolic De Tel. deelt mede, dat de Staatscom missie een onderzoek heeft ingesteld naar de resultaten van het levensverzekeringsbe drijf over een tijdvak van tien jaren vóór den oorlog. Het bleek dat deze niet met 's'ministers verwachtingen overeenstemmen. Derhalve heeft de commissie den minister de vraag voorgelegd of hij wenscht, dat zij thans haar taak als geëindigd moet beschouwen, of dat de minister alsnog verdere voorstellen ver wacht. E en h u w e 1 if k. Woensdag is, n8ar het „Eindh. Dagbl." meldt, het huwe lijk voltrokken tusschen mej. Joh. Meijer, dochter van den heer en mevrouw J. A. Meijer, te Eindhoven, en Raden Mos Noto Soeroto. Het is wel een bijzondere gebeur tenis, dat een jonge dame uit eene zer oude en geachte familie der Meijerij, in het huwe lijk tredt met den zoon van een Javaanschen prins. Gemelde bruidegom is geboortig uit Djok- jokarta en studeert te Leiden in de rechten. Hij is als dichter bekend. Tot de getuigen die bij de huwelijksvol trekking tegenwoordig zullen zijn, behoort o.a. Raden Mes Soerjo Soebandrio (broeder van den regeerenden vorst van Soerakarta). Tal van telegrammen, o.m. van den oud gouverneur-generaal van Heutsz, den heer Abendanon en officieren en commandant van de huzaren werden ontvangen. Dat. ook de bruid in Javaansch costuum was gekleed, wijst er op, dat door dit huwe lijk geen hoogstaande Javaan aan zijn maat schappij is ontrokken, maar dat deze echt verbintenis voor de Javaansche samenle ving een aanwinst zal zijn. De ambtenaar van don burgerlijken stand legde in zijn toespraak zeer sterk den na druk op de toenadering tusschen Oost en West. Naar de N. R. Ct. verneemt, zal de di recteur van het postkantoor te Amsterdam, de heer T: A. de Klerck, na de bereiking van den 65-jarigen leeftijd, voorloopig in zijn functie worden gehandhaafd. Henriëtte Goudsmit. Naar het Hbld. verneemt, is mej. Henriëtte Goud smit, hoofd der Pestalozzieschool aan de Nassaukade te Amsterdam en een der meest bekwame en ijverigste voorvechtsters op het gebied der vrouwenbeweging, ernstig onge steld. Mr. B. Limburg, f Te Schevenin- gen is op 47-jarigen leefijtd overieden de heer mr. B. Limburg, advocaat en procureur te Rotterdam en kantonrechter-plaatsvervan- ger. De overledene, schrijft de N. R? Ct., was commissaris ven verscheidene instellingen; hij heeft gedurende ^en twaalftal jaren aan de H. B. S. voor meisjes aan de Witte de Withstraat te Rotterdam aan de hoogste •klasse onderricht gegeven in staatsinrich ting, en hij was o. m. bestuurslid van de af- deeling Rotterdam van den Alg. Ned. Bond Vrede door Recht. Gedenkteeken Mr. Tyde- m e n. Naar uit Tiel wordt gemeld, zal de aanbieding van het gedenkteeken voor wij len mr. Tydeman Jr., aan de gemeente Tiel geschieden bij monde van den heer D. J. vèn Wijk uit Geldermalsen. Na de aanvaar ding er van door den heer Bönhoff, burge meester van Tiel, zal vermoedelijk het woord gevoerd worden door den voorzitter vafl den Bond van Vrije Liberalen en van dd Vrij-Liberale Kamerfractie, mr. H. C. DresJ selhuys. Nederland en de oorlog De cvoumnlsuhe ouaerbnii<leIluséa met Ouhaclilaad. \)c Duitsche onderhandelaars, die vcrl<s den week. naar Berlijn waren teruggekeerd ten einde hun instructies aan te vullen, zijif Dinsdagavond weer in do residentie aaugeko^ men. i Naar verluidt zegt de Tel. zouden dtf Duifeche afgevaardigden van de Nederland^ sche onderhandelaars een volcldige opgavd verlangen van alle artikelen, die voor uitvoed m aanmfrking komen. Zoodra deze opgave is overgelegd zullen dd besprekingen beginnen over de prijsbepaling van de steenkolen en vischquaestie. Onder de artikelen, die, naar Duitsche op* valling vóór uitvoer in aanmerking komen,' worden genoemd casëlne, melkpoeder, gecoil* dcr.secrde melk en huiden. ¥>n nieuw relletje. b(| de geallieerden. De Telegraaf legt den laatsten tijd een® merkwaardige belangstelling «an don dog voor het Duitsche goederenvervoer op de lijn naaf Roermond en bevat soms een kolom of meet vol beuzelachtige bijzonderheden over dingefl welke geen onder Nederlandsch blad zich i* het hoofd haalt te beschrijven. De artikelen zjjn naar den schijn geheel onschuldig opgesteld, doch hebben natuurlijk ten doel de zaak bij de geallieerden warm te houden. Dit schijnt te ge lukken. De Amsterdomsche correspondent van dc Daily Express, door het Hbld. terecht onder de meest onbetrouwbare Engelsche bladen ge rangschikt, lanceert een beweerde uitlating van een hooggepluotst Duitsch ambtenaar in België tegenover neutrale diplomaten in Brussel, vol gens welke Duitschland het gemunt blijft houden op onze Schelde nis duikbootbasis -"-n Havas seint nu al uit Purijs dat de openbare meening door die uitlating ontroerd is. En dan waarschuwt Havas ons land voor onzen Oostelijken nabuur die zulke plannen heèft. Ook de Temps gaat aan deze nieuw- cam pagne beginnen. Naar aan de N. R. C. uit Pa rijs wordt geseind is het hootdortikcl van Dins dag van dit blad aen „Nederlands gevaarlij ken toestand ten opzichte van Duitschiund" ge wijd. „De bedreiging met een Duitschen inval drukt altijd op Nederland. In de laatste afleve ring van het Engelsche tijdschrift Nineteenth Century zet Boulger deze bedreiging uiteeiv die als het ware op den bodem is geschreven door de spoorlijnen, welke van Duitschland nnw Nederland leiden, zooals de inval in Belgie nu voor vier jaar door den loop der Duitsche spoor lijnen aangekondigd werd." De Temps beschrijft vervolgens oan de hond van Boulger's artikel de Inrichtingen. Jic de Duitschers op Nederlandsch gebied bezitten en welke tegen de stad Vcnlo zijn gericht. De con cessie omvat niets dan eén wegennet cn een loods, waardoor de Duitschers in één nacht 20.000 mannen kunnen aanvoeren, zonder dat de inwoners von de stad daar de luoht van krij gen. „Dit tamelijk teekcnachtige voorbeeld gee ff een beeld van het gevaar, dat Nederland loopt. Met de Duitsche treinen, die nu op de lijn naar Roermond loopen met een zoo goed opgesteld» concessie, dat de Duitschers den hoogterug van Venlo bezitten benevens alle andere middelen voor een inval, waarover Duitschland beschikt, zijn de Nederlanders nooit zeker, of ze niet; wanneer ze 's avonds inslapen, bij het ontwaken eqn Duitsch leger bij hen zullen zien kanvpeeren. Onder een weinig aangenaam regiem bereiden zij den grooten binnenlandschen politieken strijd voor." 1 Zoo ontroerd als de openbare meening ifl Frankrijk zal dfe in Nederland over al derg©* lijke „uitlatingen" wel niet zijn. Maar het Nedcrlandsche volk zal zijn kruit droog houdendaarop kan men gerust zijni l>e <Vo*r«lAEti. Het s.s. Noordam zal op 18 Juni niet uaar New-Vork vertrekken, zooals in een vorïft nummer werd vermeld, doch om de Kaap Goede Hoop naar Indië met het convooi. Do FrlslA. De afvaart van het stoomsdvip „FrLsiaTgj van den Kon. Holl. Lloyd, is thans, behoi»^ (lens onvoorziene omstandigheden, vastgé*. steld op Woensdag 19 deaer. De Nieuw-Ainotor«Iaoo. De directie van de HollandAmerika LijQ' deelt mede, dat de „Nieuw-Amsterdam" Hé*1 lifax niet behoeft aan te loopen. Er is bij die directie niets bekend In z>ak*' een sluiting der haven van New-York- AWj leen wordeft des nachts de vuren gebluschCr Eeu mnand extr» gitc®» Het Hbld. verneemt, dat alle schepelingen,! officieren en gezagvoerders incluis van d® in Amerika in beslag genomen Nederland-j sche schepen, die voor eenigen tijd hier zijn teruggekeerd, allen van het AmerikaanschA ■gouvernement door bemiddeling van hel consulaat-generaal nog een extra maaiuf gage hebben uitbetaald gekregen. De oiidergnaitr van «Ie Koningin Decente»". Naar Wolff seint, houdt de Köln. Ztg. te-^ genover de Britsche tegenspraak vol, dat er^ Britsche strijdkrachten bij den ondergang, van de „Koningin Regentes" aanwezig wa ren. Het blad beroept zich daarbij op een bericht in de Maasbode, waarin nog ge zegd wordt, dat een Engelsch vliegtuig bo ven de plaats van de ramp heen en weef vloog en vervolgens in de richting van En geland vertrok, klaorblijkèlljk qm van het voorgevallene rapport te gaan overbrengen. De ijver waarmede de Engelschen ont-' kennen zoo zegt de Kölnische bewijst van hoeveel beteekenis het feit voor hen is

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1