KIEZERS VAN AMERSFOORT. EITIO WftH BBIEA „DE EEMLANDER" BUITENLAND "BINNENLAND j Het nest verstoord FEUILLETON. 18e Jaarqanq, No. 275 innuutucuTCDDiic m"ndeo vo°* ^mcn* SadnnLffltnlul KIJü foort f 1-50, Idem franco pex post f 2.00» pet week (mei gratis verzekering togen ongelukken) f 0.J4. afzonderlijke nummers f 0uQ5. Wekelljkscb bijvoegsel *Da HolLtndschê Hutsvrvaw tonder redactie van Thérèst Hoven) pet 3 maanden 50 cent WekeHJksdi bijvoegsel »TF*reWrevue« per 3 maanden 60 cent. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Ma?' 17 Juni 1918 HOOFDREDACTEUR: M„. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, hoik UTKecHTtcHMTft. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 dienstaanbiedingen 1-5 regel, f 0-50. groote letten naar plaatsruimte. Voot handel en bedrllf bestio® teer voordcellge bepalingen lot hel herhaald advem teeren In dit Blad. by abonnement. Bene circulair*, bevattende de Toornaarden, wordt op aanvraag toegezonden Stemt Woensdag 3 Juli alleen f» v«r *tn fi» liiN' Mllet. Politiek Overzicht pe strijd om het kiesrecht in Pruisen. n. (Slot). strijd om het gelijke kiesrecht in Prui sen heeft tot dusver geen g*unstrg resultaat opgeleverd. Vier malen is het wetsontwerp, •dat de regeering had ingediend om de be- llofte_ in te lossen, die in de koninklijke •boodschap van 11 Juli 1917 was gegeven, in het huis van afgevaardigden aan de orde igeweest. Aan het einde van de vierde lezing is het gelijke kiesrecht verworpen met eene meerderheid van 71 stemmen. Sedert de derde lezing is de meerderheid der tegen standers zelfs nog grooter geworden, want toen bedroeg zij 51 stemmen. Y<an deze vergadering is dus niet te verwachten, dat zij zal medewerken tot de invoermg van het gelijke kiesrecht. Wat zal er nu gebeuren? Wanneer men do duidelijk waarneembare feiten beziet, dan schijnt de toestand zeer eenvoudig te zijn. Voor het gelijke kiesrecht is niet alleen de regeering, die de Kroon achter zich 'beeft, maar ook zonder eenigen twijfel de meerderheid van de Pruisische kiezers. Zelfs de op grond van het bestaande drie- ikkssenstelsel verrichte verkiezing van een nieuw huis van afgevaardigden zou eene meerderheid breengen van voorstanders van bet gelijke kiesrecht. De regeering behoeft dus slechts gebruik te maken van haar grondwettig recht tot ontbinding van het huis van afgevaardigden; dan is een nieuw parlement met eene meerderheid ten gun ste van het gelijke kiesrecht zoo- goed als zeker. Dat zou de eenvoudigste, recht op het doel afgaande weg zijn. Maar er zijn aan wijzingen, dat de regeering er tegen opziet dien weg te betreden, althans op dit oogen- Mik. Nog een andere stap zou kunnen wor den gedaan, die wel niet direct zou kunnen leiden tot lyet directe kiesrecht, maar den toestand tot klaarheid zou kunnen brengen: het ministerie zou ontslag kunnen vragen. Maar ook dit wil men liever vermijden. De beide ambten van Pruisisch minister-presi-, dent en Duitsoh rijkskanselier zijn in één persoon vereenigd; met de Pruisische regee- ring zou dus tegelijk de rijksregeering of- treden, en graaf Hertlipg ziet er blijkbaar be zwaar in, dat nu weer een kanselierskrisis wordt verwekt, die verleden najaar met veel moeite tot oplossing is gebracht. Graaf Hertling, die, zooals de meeste rijkskanse liers voor hem, het als zijne taak beschouwt tusschen rechts en links te bemiddelen, en die, als een staatsman van groote diploma tieke bekwaamheid, zich ook daarvoor be kwaam acht, wil het vooreerst nog be proeven met de politiek von het compromis. Den grondslag voor dit compromis heeft hij aangegeven in de rede, waarmee hij de tweede lezing van het wetsontwerp heeft geopend hij heeft daarin verklaard, dat aan het gelijke kiesrecht principieel moet wor den vastgehouden, maar tevens de moge lijkheid aangeduid om waarborgen te ver sohaffen tot weeneming van de gevolgen, die worden gevreesd, wanneer wif het ge lijke kiesrecht eene te zeer naar. links nei gende Kamer zou voortkomen. Deze waar borgen zijn omschreven in voorstellen, die door eenige partijen in het huis van afge vaardigden, het centrum, de nationaal-libe- ralen en de vrij-conservatieven, zijn gedaan. Deze voorstellen hebben in hoofdzaak ten doel. het brengen van wijziging in sommige bepalingen van de grondwet en van andere gewichtige wetten in de toekomst van eene meerderheid van twee derden afhankelijk te maken. Op deze wijze wil men inzonderheid de kerk- en schoolwetgeving beschermen tegen mogelijke aanslagen van een op grond van het gelijke kiesrecht gekozen huis van afgevaardigden, waarin de linkerzijde waar schijnlijk de meerderheid zal hebben, maar niet eene van twee derden. Een ander waar- borgvoorstel bepaalt, dat in de toekomst meeningsverschillen bij de behandeling van de begrooting tusschen het heerenhuis én het huis van afgevaardigden door eene gemeenschappelijke commissie zullen wor den beslist, hetgeen den invloed van het heerenhuis zou versterken, dat in zijne ge wijzigde samenstelling de meeste leden telt. Nog een waarborgvoorstel eischt voor iede re verandering van'de bestaande indeeling van het land in kiesdistricten, die zeer ver ouderd is en de conservatieven en het cen trum begunstigt ten koste van de linker zijde, eene meerderheid van twee derden. Deze waarborgvoorstellen zijn bij de der de lezing niet behandeld! Maar in de vierde lezing zijn zij aan de orde gesteld en aan genomen, ten deele zelfs in "verscherpten vorm. Zoo werd de waarborg, gelegen in de twee derden-meerderheid, nog niet voldoen de geacht; men heeft den eisch gesteld, dat de meerderheid veTeischt voor de wijziging van de artikelen, welker bescherming men noodig acht, moet zijn drie-vierden. Men staat nu dus voor den toestand, dat het ge lijke kiesrecht is afgestemd en dat tevens de waarborgen zijn verkregen, die werden verlangd voor het geval, dat het gelijke kies recht mooht worden ingevoerd. De conser vatieve invloed op de toekomstige wetge ving d$s lands is das niet slechts gehand haafd, maar nog aanmerkelijk versterkt en met grootere waarborgen omringd, dan hij nog ooit Ijeeft bezeten. Met dubbelen nadruk komt nu dus de vraag naar vorenWat zal de regeering doen In de officieuse Nordd. Allg. Zeitung wordt erkend, dat in den strijd, die tot dus ver om het kiesrecht is gevoerd, de con servatieve partij een niet gering taktisch succes heeft behaald. De regeering heeft gemeend, dat zij in staat zou zlfn door oen compromis de zaak tot een goed einde te brengen. De uitkomst van de vierde lezing heeft echter bewezen, dat de tegenstanders van het gelijke kiesrecht tot een compromis niet bereid zijn. De compromistroef is de regeering uit de hand geslagen en met meer klem dan te voren ziet zij zich thans gesteld voor de vraag of zij gebruik moet maken van het wapen, dat zij in het recht tot ont binding van het huis bezit. De oorlog, In het westen blijft de rust aanhouden. Aan het Italiaansohe front is de strijd op nieuw met groote hevigheid ontbrand. Sedert Zaterdagmorgen woedt hij volgens hetgeen ook blijkt uit den loop van den strijd berichten van Italiaansohe zijde op het ge- heele front van Asiago tot aan zee, maar vooral in de bergstreek van de Brenta en de Boven-Piave. De Oostenrijksche aanval trof den tegenstander niet onvoorbereid, hetgeen ook blijkt uit de loop van den strijd tot dusver; niet alles wat in den eersten stormloop door de Oostenrijkers gewonnen werd, konden zij. in bezit houden. Een ge deelte van het veroverde^ moest weer wor den prijsgegeven. Intusschen wardfcuok aan de tegenzijde erkend, dat de Oostenrijkers vorderingen hebben gemaakt en op verschil lende plaatsen over de Piave gekomen zijn, die tot dusver de grenslijn tusschen de bei de legers was. Aan de Piave-linie hebben de Oostenrij kers 10.000 krijgsgevangenen gemaakt. De Italiaansche minister van oorlog geeft het aantal door de Italianen gemaakte gevange nen op als 3000. Zoowel van Engelsche als van Fransche zijde wordt er nadruk op gelegd, dat de door hen bezette frontgedeelten zoo goed als geheel in hun bezit gebleven zijn. Dat kan echter niet van veel beteekenis zijn; de door hen opgegeven cijfers van gevangenen zijn slechts 178 en 200. In de beide Kamers zijn onder het ge bruikelijke vertoon van geestdrift motion van hulde voor leger en vloot, en voor de legers van de bondgenooten aangenomen. Den I5en Juni was het dertig jaren gele den, dat de Duitsche keizer de regeering aanvaardde. In zijn antwoord op de geluk- wenschen, die de rijkskanselier en het mi nisterie hem brachten, roemt hij het door den vijand veel gesmade Pruisische milita risme, dat zijne voorvaderen en hij hebben gekweekt, als de geest van orde, plichtsbe sef, trouw en gehoorzaamheid, die het Duit sche zwaard en het Duitsche volk kracht ge geven..» hebben om l> overwinnen >n het den vrede zal geven, die een Duitsch leven waarborgt. Van de grens bereikt ons het bericht, dat volgens uitlatingen van Duitsche mili tairen de toestand in Oostenrijk op het oogenblik ernstig is en dat in verschillende plaatsen onlusten zijn uitgebroken. Budapest, 16 Juni. (Hong. corr.- bur.). Bij regeeringsbeshrit is de nieuwe oogst in beslag genomen, met uitzondering van 't geen voor eigen verzorging noodig is. De voedering van het vee met graan is ver boden en de molens zijn onder toezicht ge steld. Londen, 15 Juni. (R.) Het ministerie voor den nationalen dienst kondigt de op roeping aan van de mannen ven 49, 50 en 51 jaar. De president te Bristol zeide giste ren, dat de minister van den nationalen diensh hem heeft medegedeeld, dat hij trachtte te voorzien in de vraag naar man schappen voor nog een of twee jaren langer en van de rechtbank verwachtte, dat zij hem daarin zoude steunen. Er zijn thans 60.000 mannen Jninder in de regeerings- departementen <bfL drie jaren geleden. Londen, 1 5 Juni. (R.) De waarde van de invoeren in Mei 125.883.581, dte van de uitvoeren 44.967.221, hetgeen eene vermeerdering is van respectievelijk 38.257 868 en 1.529.965 in vergelijking met Mei 1917. Londen, 15 Juni. (R.) De president van de Board of Trade Sir Albert Stanley heeft gisteren in eene vergadering van ge bruikers van verfstoffen te Manchester me degedeeld, dat de regeering besloten heeft den invoer van vreemde verfstoffen anders dan onder bijzondere vergunning gedurende* tien jaren te verbieden. De regeering is be reid onder zekere voorwaarden geld ter leen te vestrekken aan fabrikanten van verstoffen. De verfstofindustrie moet op een voldoend breeden grondslag geplaatst worden om het hoofd te kunnen bieden aan de Duitsche me dedinging na den oorlog. Er werd een besluit aangenomen, waarbij instemming wordt betuigd met de onmiddel lijke aaneensluiting van de voornaamste verf stofmakers in dit land. K i e w, 1 6 J u n i. (W. B.) De Ukrainisch- Russische wapenstHstanasovereenkomst is heden gepubliceerd. Aan hen, die terugkeeren n-aar hun eigen ladn, wordt toegestaan 10.000 roebel voor het ge ^shoofd en bovendien 2000 roebel voor o lid van het gezin, maar in geen g: ri meer dan 20.000 roebel per gezin mede to nemen. ïn bijzondere gevallen kan dit bedrag tot 100.000 roebel worden ver hoogd, als deze som het resultaat is van het te gelde maken van het geheele vermogen. Voorts worden er gemengde commissiën benoemd voor de uitwisseling van goederen, teruggave van het rollend spoorwegmate- rieel, herstel van post-, telegraaf- en reizi gersverkeer, en voor de wederinstelling van consulaten en commissariaten benoemd. In de gisteren gehouden algemeene zitting van de vredesocvderhandelaars zijn de be raadslagingen over de grenskwestiën begon nen. De delegatie der Sovjet-regeering ver langt een algemeen onbelemmerd volksrefe rendum *op ethnografischen grondslag, de Ukrainische delegatie wil een referendum slechts in betwiste uitzonderingsgevallen toelaten, in zooverre flaardoor de belangen van het gezamenlijke staatsorganisme geen gevaar loopen. Tot dusverre kon hieromtrent geen overeenstemming worden verkregen. Maaftda-g worden de beraadslagingen voort gezet. P a r ij s, 1 6 J u n i. (Havas). Dc nationale raad der Czechisohe en Slowakische landen doet de volgende mecledeeling Het is bekend, dat de Czecho-Slowakische beweging in de landen der geallieerden be stuurd wordt door den nationalen raad der Czechische landen te Parijs en dot .het Czecho-Slowakische leger georganiseerd is in Frankrijk, Italië en Rusland onder leiding van genoemd college. Ten opzichte van de landen, waar zich de Czecho-Slowakische legers bevinden, neemt dit leidend lichaam in juridisch en politiek opzicht een bijzondere positie in. De Engelsche minister van buitenlandsche zaken heeft hetsecretariaat-generaal ven den nationalen raad eer. telegram gezonden, waarin deze bijzondere politieke positie wordt erkend, evenals in Frankrijk en Italië. Het luidt aldus Departemeht van buitenlandsche zaken, 13 Juni. In antwoord op het memorandum, dat gij mij 10 dezer hebt doen toekomen, heb ik de eer u te verzekeren, dat de regeering, die alle sympathie koestert voor het volk en de actie der Czecho-Slowaken, zich ge lukkig acht hun dezelfde officieel e erken ning te verleenen als door de Fransche en Italiaansche regeering is geschied. Z. M.'s regeering is bereid den nationa len raad der Czechen en Czecho-Slowaken te erkennen als het hoogste orgaan van de beweging dezer volken in de landen de; geallieerden. Kiew, 15 Juni. (W.-B.). Volgens een bericht in de Kiewska Misl neemt de be weging van verzet der kozakken in het Don- gebied tegen de'Bolshewiki toe. Het groot ste gedeelt van het district Nishne Tschirsky moet reeds tot de nieuwe regeering onder Krassnow zijn overgegaan. De troepen van Krassnow naderen Zaryzin. Tokio, 12 J u n i. (R.) Officieel bericht. Ter gevolge van den verwarden toestand in Swacow zijn Zondag Japansche marine- troepen aan land gebracht. Verspreide Berichten Professor Pozzi. f De Parijsche correspondent van het Hbld. meldt Vrijdagavond overleed alhier professor Pozzi, ten gevolge van een revolverschot, hem toegebracht door een zijner oud-patiën ten, die krankzinnig was geworden. Hij was een beroemdheid in de medische wereld. een zeer gezien chirurg en schrijver van een groot aantal wetenschappelijke werken, waar von zijn verhandeling over gynaeco* logie, welke in zes talen is bewerkt, klas siek werd. Toen hij in den oorlog Werd in geroepen, leidde hij als chirurg verschillen de militaire hospitalen. Zijn dood beteekent een groot verlies voor de Fransche weten- schop. IV Sla:itsrourui! v.ui 1,". Tm:- i< dc volgende Kon. besluiten: eervol ontheven van dc hem lijdelijk opge dragen betrekking van inspecteur van liet loodswezen, <le betonning, bebakeuing en ver lichting in het 4C cn 5e district Botterdam, dj kapitein ter zee C. Kruijs en is hem op /ijtf verzoek wegens langdtirigeu dienst eervol ontslag uit den zeedienst mei pensioen ver leend. voornoemde betrekking opgcdrngcl aan den kapitein Ier zee F Rambonnct. Voor voort vurend liolrf en vernnlt, j Hane Majesteit de Koningin heeft da eere-medaille voor voortvarendheid en ver nuft in zilver, verbonden a«n de Huisoida van Oranje, verleend oan: den kopitein-lultenont ter zee C. J. Can ters; den majoor der artillerie P. D. vari Es san;* den majoor der infanterie G. B. Nootl o* ven van Goor; den luitenant ter zee dor le klasse R. H« van Mcerlant; den kapitein der infanterie var. het Ned.* Ind. leger H. Koot. Prins Hendrik op de robben jacht. Men meldt ons uit Groningen: Met den trein van 11.31 arriveerde hiei gisteren Prins Hendrik incognito. Hij bcgol zich aan boord van het zeiljacht Brandoris. Hedenmorgen 5 uur heeft de Brandoris zea gekozen, vergezeld van de zeiljachten Ra zende Bol", „Wuip", Wilhelmina" en Stella." Het doel van den tocht, is een bezoek te brengen aan de eilanders en zich daariiij bezig te houden met de jacht op robben. De gewone audiëntie van den minister van Oorlog zal op Donderdug 20 Juni 1918 nic: plaats hebber». De Kamerverkiezingen. Het comité van actie uit den Bond van Staats- pensronneering heeft aan verschillende poli tieke partijen eenige vragen gesteld met betrekking tot de Stoatsper>9ionneerirug, welke vragen door alle groote politieke fracties van links, cloor dén Bconomischen Bond en de Algemeene Staatspartij in, naar het oordeel van het comité, gunstigen zin werden beantwoord. Het hoofdbestuur der Nederi. Vereenigiog tot bescherming van dieren zal oan alle Ktk mercandidaten het verzoek richten, hun meening over een 6-tail vragen betreffende dierenbescharrriing te willen geven. Van de' ingekomen antwoorden zal de vereentging een overzicht samenstellen. Politieke rede van minister T r e u b. Voor een stampvolle zaal, de feest zaal van de Maastrechter Staar, waar onge veer 1400 personen bijeen waren, heeft mr. M. W. F. Treub Zaterdagavond te Maas tricht een politieke rede gehouden. Hij werd ingeleid door den voorzitter der ofdeeling Maastricht van den Economischen Bond mr. Du Celliée Muller, die er op wees, dat het de eerste maal is, dat een minister zijn staatkundige beginselen in een open bare vergadering verdedigt. Minister Treub heeft in die rede allereerst het verschil in de economiiche omstandig heden vóór en gedurende 4bn oorlog uit* Wie geen geluk vindt in eigen werk, zal het tevergeefs elders zoeken. Roman door ERIK LIE. Geautoriseerde vertaling uit het Noorsch door A. M. van der Linden—yan Eden. 31 In hel kantoor van het badhotel zat Thor- vald plichtmatig achter zijn lessenaar en deed alsof hij werkte. Het was tusschen één en twee, wanneer vader meestal |c verwachten was. Maar nu bet zoO laat werd, zou hij waarschijnlijk niet jneei*-komen. Thórvald zat naar de zon te kijken, die op de groene lindebladeren speelde. Ilel w as als of een geheel nieuwe gedachte zich vandaag aan hem had opgedrongen. Hij dacht aan Eveline deze opvallende, een weinig onbegrijpelijke weduwe uit Nord- land en aan haar geld. Hij had haar het hof gemaakt, rooals hij in den loop der jaren aan zooveel dames het hof bad gemaakt. Zij' hadden samen gedineerd met champagne, hij had haar bloemen gezon den en er was een intieme omgang tusschen hen ontstaan; dat viel niet te ontkennen, En wat was er een spirit in haar bekoor lijk maar gevaarlijk als buskruit!... Thorvald lachte om de vergelijking, terwijl hij zich lui uitstrekte op zijn stoel en een portret voor den dag haalde. Zij zag er lang niet kwaad uit. Zij kleedde zich in ieder geval met veel smaak maar dat mank loopen...! Hij schudde het hoofd. Neen, dat was te erg! En toch. Zij kon hem vooruithelpen in de wereld... Waarom, voor den drommel, moest hij hier blijven zitten om eeuwig afhankelijk te blij ven? Het eind en slot was dat hij zich dieper in de schulden stak en nog zekerder zijn vrij heid zou verliezen. Hij kon toch niet voorgoed rondloopen als dc zoon van zijn vader, of al tijd in dit vervelende kantoor blijven zitten. Waarom greep hij niet brutaal toe en trouwde haar? Met één slag zou hij zijn geld zorgen kwiit zijn cn daarmede zouden alle andere moeilijkheden tegelijk opgelost zijn H ij zou niet de eerste of de eenige zijn die in deze wereld om geld trouwde. Het was zaak nu ic handelen het ijzer te smeden, terwij1 hel heet was. Hij moest een besluit nemen... Deze gedachte hield hem ernstig vast: hij kon trouwen en een vrij, onafhankelijk man worden, wanneer hij .maar wilde. Het was alsof een zoet lokkend noodlot hem zonder genade nader kwam. En hij ge voelde dat hij zich zou moeten overgeven. Hij stond op, trok een lade in zijn schrijf bureau open, waaruit hij een flesch port haal de en er zich een groot glas van inschonk. XIV. Dc tijd was voorbij, waarin zelfgenoegzame, rijke bieren van den omtrek minachtend had den gesproken van Skjaergaardstrand als van „hel haringstadje of het haringstrand". De kleine^visschers- en loodshaven was hun reeds lang boven het hoofd gegroeid in om vang en beteekenis. Er was in de laatste jaren druk gebouwd, de grenzen der stad waren reeds overschreden en het nieuwe villa-park noodzaakte er toe het centrum der stad tc verleggen. Skjaergaardstrand wai in werkelijkheid vooruit gegaan met Amerikaansche snelheid en dc inwoners waren trotsch op hun stad. De jongere heeren spraken reeds over dc city en het Westend, en er was ernstig sprake van een tramlijn aan te leggen van en naar het station. Ja, de stad werd zelfs in een blad van de hoofdstad aangeduid als haar in stijl opge trokken voorstad. Ieder moest dan ook zien en gevoelen hoe Skjaergaardstrand zijn glans ontleende aan de groote cultuurcentra van het land. De win kels waren schitterend, de badgasten waren altijd verrast door de rijke uitstallingen. Het café- en clubleven bloeide, de sport was op aller lippen, en de muziek van het orkest liet dagelijks, zooals voorheen, zich hooren in het chineesche paviljoen van het parit der bad plaats. r neen, neen! Zij was eenvoudig op hem ver- Toen stak hij een sigaiet op en .verliet hetj lleld. daar kon men iich niet in yergissen. i kantoor, Op een Augustusavond, terwijl het reeds duister werd, was mevrouw Marina aan het werk in haar kleinen tuin. Het was een genot voor haar zich met de bloemen bezig te hou den. Het had haar belangstelling gewekt «*n haar behoefte aan .werkzaamheid bevredigd. lederen dag was de tuin nieuw voor haar, iedere weck bracht iets anders. En Het werk vervulde haar met een dubbele vreugde, om dat zij gevoelde dat zij op die manier een be paald doel, een aangewezen taak had. Skjaergaardstrand aapie zooals alle kleine steden altijd de laatste mode van dc hoofdstad na. En daarom hadden al de be koorlijke tuintjes, met hun voorraad van al lerlei bloemen, moeten plaats maken voor nieuwen aanleg, waarin alleen plaats scheen te zijn voor Indische of Japansche chrysanthe mums, wier verschillende en toch zoo gelijke soorten de stad overstroomden. 'Marina vond dit eentonige eenerlci verve lend, het eene tuintje geleek op het andere als twee druppels water. Zij wilde rozen plan ten. alle soorten rozen, struik- en stamrozen, dc helder roocle La France en de goudgele Maréchal Niel, de oranjekleurige Augusta Vic toria en de ivoor-witte La Tosca. Een golf van rozengeur zon huis en hof vervullen, cn dc bloembedden zouden omkranst worden door een rand ouderwetschen, vertrouwelij- ken palm. Zoo droomde zij zich haar tuin. En hel was met echten lust dat zij werkte. Vooral in dc laatste weken was het alsof de hemel zich helderder over haar arbeid welfde dan gewoonlijk. 7ij betrapte er zich op dal zij nu en dan zacht zong iets wat zij zich niet kon herinneren in jaren en dagen gedaan te hebber» Het was ook zoo heerlijk toen Margot haar had verteld dat zij in stifle verloofd was met den jongen koopman. Ernst Huslum, den zoon van een fabrikant uit de naburige stad. Ma rina verblijdde er zich over om Margot. Lr y.as wat meer kalmte over Laar dochter ge komen m deze gebeurtenis. Zij was Iciiminste meer thuis en zat rustig aan dc piano op haar kamer te studecren* Margot werd langzamer* band ouder. De eene na dc andere van harct vriendinnen was verloofd of getrouwd. Zij, arme, alleen beleefde hel eene seizoen na het ander zonder dal er tol nog toe iels van diet aard was voorgevallen. Intusschen deed haar vader al wat hij kon om haar aan zich te binden. Hij, de anders zoo verstandige, koele zakenman, was blind als het Margot betrof. In zijn gedrag ten op* zichic van haar kon hij zelfs sentimenteel worden. De menschen glimlachten, wanneefl hij zich icderen middag, met zijn dochter aarf den arm, op de promenade vertoonde... Er ging zooveel door Marina's hoofd, wan* neer zij in haar tuin werkte. Langzamerhand groeide er bij haar een stille haat tegen den mau, die al haar drooraen cn al haar vcr«« tangens had verwoest, en het gemoed der kin* deren gedreven had naar den lust in pracht en pmnl en ijddheid. Na den arbeid van den dag was zij naai» binnen gegaan om vóór het avondeten wat utt te rusten. Het deed haar zoo goed in de sche* mering te zitten, dc oogen te sluiten en evert te sluimeren... Er moest een poosje vcrloopenl zijn, want zij voelde bijna onbewust dat zif langzamerhand in droomen weggleed. Zij zag zichzelve als jong meisje op de* stoep van haar vaders winkel op de markL Zij had toen een licht blauw katoenen jurk gedragen met witte kousen en witte schoen- tjes. En de lucht was zóó inild en de hemel was zóó blauw dat het was geweest alsof da weg er heen haar lokte en tTok naar orahoo®, (Wordt v«volg<L)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1