NUSMIMIMlÖZSïCfia KIEZERS VAK AMERSFOORT. ELTIO VAN BERESTEVH. binnenland" „DE EEMLANDER" "buitenland Stemt Woensdag 3 Jolt alleen Staatspensioen en dvangverzekering |6e Jaargang, No. 279 IDflUUtlKUTCDDIM P" 5 miulnden voor W ADURnLmLnIurKUu foort f 130, Idem franco per pos* f 2-00. per week (met gratis verzekering ongelukken) f 0.14. afzonderlijke nummert f QftS. Wekelykseh bijvoegsel »D« Holhndsch* Haisviouw (onder redactie van Tbór&sa Hoven) per 3 maanden 50 cent Wekcfrjkscb bijvoegsel •Wcreldrivuez per 3 maanden 60 cent AMERSFDORTSCH DAGBLAD HOOFDREDACTEUR: M«. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, HOIK utrbchtichutr. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Vrijdag 21 Juni 1913 dlcnst„nhi«dinBcn I—J rcBdj f 0JO. groolt lettor» n»ir plutsmlmtc Voot hindel en hedrljl bcsUin xeer toordrellge bepillngeo tul hei herhuid idvc» teeren In dit BUd, bij tbonnement Eene eircubire. bevattende de voorwaarden, wordt op tanvrau toegezonden. no. IS van tie 4e lijst op Dn billet. Er is één vraagstuk ten opzichte waarvan Inderdaad 'n scherpe scheidingslijn loopt tus- fchen de partijen van rechts en links. Dat is het Staatspensioen. Alle linkscbe fracties zijn daar vóór, alle jcchtsche er legen. Voor of tegen Stabtspensioen zou dus met ïecht 'n leuze kunnen zijn welke dezen stem busstrijd beheerschte. Toch weerklinkt zij slcchls zwakjes. Het samenvallen ~mct de antithese-schei- Jdingslijn is toevallig. De christelijke beginse len hebben met deze quaestie niets te maken. 'Ja, men zou eerder meenen dat dc verzorging 'der ouden juist Staatspensioen geheel in de lijn der christelijke beginselen zou leggen. In zuiver christelijke kringen zijn de voorstan ders van Staatspensioen dan ook zeer talrijk, maar onze politieke christenen van de ofli- cieele rechtscbc parlijen denken er anders over. Zij houden het met Talma's dwangver zekering en nemen het onze huidige regeering hoogst kwalijk dat deze Talma's monsterlijke wetten niet uitgevoerd heeft, ja zij slaan cr Zelfs munt uit en verwijten nu den linkschcn mannen opzettelijk verwaarloozing der sociale .wetgeving. 't Zou 'n ramp geweest zijn, zoo dc. rcgcering Talma's wanproducten te voorschijn gehaald had. Hoe mooi ze mogen voorgesteld worden, in praktijk zouden slechts zeer weinigen er door geholpen zijn. 't Eenige goede in Talma's nalatenschap was 'het kleine stukje binnen gesmokkeld Staats pensioen, de uitkecring aan 70-jarige personen dié in loondienst geweest waren. Maar dit be hoeft nu noodzakelijk uitbreiding en voortzet ting. Staatspensioen, bcleekenl 'n pensioentje voor alle ouden die hot noodig hebben. liet ver dient verre de voorkeur boven Talma's Duilsch systeem van dwangverzekering. lo. door de afwezigheid van dwang op vol- wassen personen om een deel van hun meestal schamel inkomen af te slaan te hunnen eigen behoeve, maar met zoo goed als geen kans daarvan ooit zelf de vruchten te plukken (slechts weinigen bereiken den 70-jarigen leeftijd); 2o. doordat Staalspcnsionnccring voor nie mand het karakter kan hebben van bedeeling. daar zii gelijkelijk len goede komt aan alle werkelijke bchoeftigen, onverschillig welke Kun vroegere bezigheden of bronnen van in komsten zijn geweest; 3o. doordal zij alzoo ook de hardheid der hittere tegenstelling mist, hierin bestaande, dat de een, die in vasten loondienst geweest Is, Ouderdomsrente trekt, terwijl de ander, die niét juist op die wijze hel moielijke leven doorgetobd heef! t - M wordt overgela ten; 4o. door zijn gcmr.kieli'ikc administratie, welke slecht een geringe uitbreiding van het aantal Staatsambtenaren noodig maakt, gering althans in vergelijking inct dc massa welke een Rij les ver zekering behoeft; 5. door zijn geringe administratiekosten, op -hoogstens 3 van dei totale uitgaven bere kend; die van onze Riiksongevallenverzeke- ring bedragen oenigc malen méér dit procent. Politiek Overzicht Buig acHe kabinetscrisis. Toen Bulgarije aan den greoten oorlog ging deelnemen, regeerde met een kleine parlementaire meerderheid, het kabinet-Ra- doslavof. Gedurende de voor Bulgarije zoo Succesvolle oorlogsjaren wist dit ministerie zich te handhaven, zonder dat van groote moeilijkheden naar buitenaf veel bleek. *Ra- doslevof was een vriend der Centralen, een vriend niet van vandaag of gisteren maar een van oudsher beproefd aanhanger van een germanophiele politiek. Persoonlijke sympathie voor den Duitschen geest ging bij Radoslavof samen met een politiek inzicht, hetwelk in een nauwere aansluiting bij Dyitschiand en Oostenrijk een vaarachtig heil voor Bulgarije zag. Een studententijd te Weenen, later te Heidelberg doorgebracht had Radoslavof, rechten studeerend, in in tieme aanraking gebracht met het Oosten- rijksche en het Duitsche volk en met beider wezen; later, toen de met germaansche sympahtiër» in zijn vaderland teruggekeerde jurist een hooge positie r.':s leidend staats- 'man had ingenomen, u.'Ue zijn sympa thie voor Duitschland in de opvoeding zij ner kinderen: een ziiner zonen diende zelfs in het Duitsche leger. ro'"'V-s behoorde Radoslavof oorspror -.eli/; tot de oud-libe rale partij onder Karaveiof on Zankof, welke zich later splitste in de ivö'ionaal-liberale partij onder Stambulof, de liberale partij, waarvan Radoslavof zelf de leider v.erd, de (russophile) democratische partij Ier Ks- rawelof, de jong-liberale partij onder schef en de (russophile) vooruitstrevende partij onder Danef. In den tijd, welke voor afging aan Bulgarije's intrede in den oorlog, wist Radoslavof, daarin gesteund door Tsaar Ferdinand, krachtig het hoofd te bieden aan alle po^. ^n van Entente-zijde op Bulgarije uitgeo- 1 om dit land evenals Roemenië de zijde an Rusland te doen kiez-n. Het succes der wapenen heeft daarop nagenoeg alie Be.0aarsche nationale wensohen ver- 1 wezenlijkt en bijkans alle tot dusver „ge knechte" Bulgaarsche landen bevrijd. Noch tans deed zich tegen het zittende" ministerie een krachtige oppositie gelden, welke dezer dagen in misnoegen zoowel over het b i n- nenlandsch als over het buiten- 1 a n d s c h beleid van Radoslavof een basis vond om een kabinetscrisis te bewerkstelli gen, welke ongetwijfeld te Berlijn en te Weenen met leede oogen zal worden aan gezien, niet slechts om de ongelegenheid van het oogenblik als wel om het feit, dat zij te Sofia een man op het kussen brengt, die als leider der democratische partij al thans tyt aan het uitbreken van den oorlog zeer sterk geprononceerde russophiele sym- phatiën had. Wij schrijven: „tot aan het uit breken van den oorlog", want daarin zal de Nordd. Alg. Ztg. wel gelijk hebben, dat ten overstaan van de gebeurtenissen der laatste jaren de aansluiting van Bulgarije aan de Centrale mogendheden thans niet enkel meer 't beginsel is van één Bulgaarsche poli tieke partij, maar van het geheele Bulgaar sche volk. De welbegrepen politieke nood zakelijkheid, het in vele veldslagen gemeen schappelijk vergoten bloed, de rijke vruch ten die Bulgarije van het bondgenootschap met Duitschland en Oostenrijk heeft ge oogst, de heldere, nuchtere blik op de ont wikkeling der dingen in de toekomst, die den Bulgaren eigen is, hebben ongetwijfeld de Middel-Europeesche gedachte tot het cen trale feit gemaakt in de politieke opvattin gen van het'Bulgaarsche volk. Bovendien is ook bij den koning de verbonds-idee vast gevestigd en gewaarborgd, daar de aanslui ting bij de centrale mogendheden de be kroning was van een dertigjarige, met doel- bewusten orbeitj gevulde regeering. Al moge dus thans ten opzichte van den op volger van Radoslavof het woord „russo phiel" niet meer gebruikt worden, heel veel meer durven de Duitsche bladen van Mali- nof aldus de naam van den niwwen mi nister-president niet zeggen, dan dat hij den middenrijken „niet onvriendelijk" ge zind is, een uitdrukking, waarvan men zat moeten erkennen, dat zij, toegepast op den minister-president van een land, waarmede men bondgenootschappelijk in een gemeen- schappelijken oorlog gewikkeld is, nogal erg gematigd is. Bij stukjes en brokjes is langzamerhand duidelijk geworden, wat eigenlijk de oor zaak van het aftreden van Radoslavof was. Zijn ontslag werd voorafgegaan door het vrijwillig heengaan van twee ministers der Stambulofsche partij, die in de Sobranje over 20 zetels beschikt. Dit aftreden Radoslo- vof's kabinet bestond uit. vijf liberalen, twee Stambulofisten, twee Tontsjefisten en één wilde beteekende, dat de Stambulofisten hun steun aan het ministerie hadden ont trokken en naar de oppositie waren overge- loopen. Aangezien Radoslavof nu niet meer over een meerderheid kon beschikken, moest zijn aftreden volgen. De oorzaak dezer houding van de Stam bulofisten moet gezocht worden hoofdzake lijk in een algemeen ook door het leger gedeeld mie eegen over den vrede met Roemenië. „Men had aldus de Voss. Zeitung van Radoslavof verwacht, dat hij met de heele Dobroedsja in zijn zak naar Sofia zou terugkeeren." Men acht Bulgarije blijkbaar te kort gedaan en om den tuin leid, omdat het niet dadelijk de gansche Dobroedsja krijgt. De repeling van de Oost- Ma'cedonische kwestie had geen algemeene tevredenheid gewekt, en de onafgedane kwestie van het condominium in de noorde lijke Dobroedsja en aan de Maritsa waren verdc e punten, waarin de openbare mee- ning in Bulgarije niet langer meer met het ministerie wilde samengaan. De „Köln. Ztg;" begrijpt dit ongeduld der. Bulparen niet, aan gezien de repelfnp der ouaestie van de Do broedsja slechts van -voorloopigen aard was in verband met de vaststelling der grensre geling met Turkije. Het condominium was toch sipchts als een quaestie van korten tijd te beschouwen. Maar het ongeduld der Bul- geen schijnt mede aan andere oorzaken toe te "hrijven te ziin. waaronder en nu ko men we op de grieven te^en Radoslavof wat ziin binnenlandsch beleid betreft de voed selvoorziening een eerste plaats inneemt. Het schijnt dat het daarmede in Bulgarije hopeloos gesteld is en ofschoon dit land in normale omstandigheden een enorme grasn- productie heeft en tot voor korten tijd zelfs zijn bondgenooten heioen kon, schijnen ge brek aan meststoffen en menschenmaterieel die productie aanmerkelijk te hebben ver minderd en moet de nood zoo hoog reeds gestegen zijn, dat er in verschillende, steden ongeregeldheden hebben plaats gevonden wegens het gebrek aan levensmiddelen. Men moet er op gehoopt hebben, dat de vrede met Roemenië eenige verlichting in dezen nood zou brengen, doch het tegendeel schijnt gebeurd te zijn. De groote vraag, die thans het meest naar voren dringt, betreft de wijziging van de Bulgaarsche buitenlandsche politiek. Mali- nof's politiek tijdens zijn premierschap 1908-1911 was Eeslist pro-Russisch; Malinof zelf diende in het Russische leger en is met een Russin getrouwd. Welke'hou ding zal deze man, leider der partij wier woordvoerder Karaveiof het historische woord sprak: „De weg naar Macedonië voert over Servië", welke houding zal deze man en het door hem gevormde concentratie-ka binet, bestaande uit vertegenwoordigers van de democraten, de volkspartij, den Boeren bond, de radicalen en de gematigde socia listen aannemen ten opzichte van Berlijn en Weenen? De Duitsche bladen leggen met buitengewoon veel klem nadruk op de onmo gelijkheid eener wijziging van Bulgarije's buitenlandsche politiek. Zoo o. a. de Berl. Ztg., die er op wijst, dat ook de vroeger Rus- sisch-gezinde partijen in Bulgarije reeds lang hebben ingezien, welk een ontzaglijke waar de het verbond van Bulgarije met de cen trale mogendheden heeft en dat ook open lijk te kennen heeft gegeven. „Er zijn ons schrijft dit blad uitlatingen van Bul gaarsche oppositie-leiders uit de allerjongste dagen bekend, uit welke blijkt, dat het aftre den van Radoslavof en het aanvaarden der regeering door'de oppositie in Duitschland niet den geringsten twijfel behoeft te wek ken aan de hondstrouw van Bulgarije en aan d«» onveranderlijkheid van zijn buitenland sche politiek." Men acht het zelf mogelijk, dat ten bewijze daarvan aan Radoslavof pen stemmig het voorzitterschap van de Sobran je zal worden opgedragen. Dit is te opmer kelijker, daar de Bulgaarsche grondwet aan den president der Kamer zekere eererechten toekent, van zelfs hooger aard dan die van den minister-president. Ook andere bladen gaven dergelijke ge ruststellende verklaringen. De „Voss. Ztg.", c|ie met ingenomenheid melding maakt van het voornemen der Bulgaarsche oppositie om aan Radoslavof den gezanfschapspost te Beilijn op te dragen, schrijft o. a.: „Indien de Tsaar en de meerderheid der Kamer be slissen ten gunste van een concentratie- kabinet onder leiding van Malinof, clan zul len wij (Duitschers) het nieuwe kabinet ons volle vertrouwen schenken, wijl wij door drongen zijn van de overtuiging dat de ver dragen van Bulgarije met de centrale mo gendheden niet enkel met inkt op papier zijn geschreven, maar in de harten der volken in- gegrift, en met hun bloed bezegeld zijn". Men kan die overtuiging deelen en nochtans niet geheel gerust zijn of inderdaad te Sofia niet meer broeit, dan de strenge Bulgaar sche censuur het buitenland veroorlooft te weten. Wij zullen wijs doen, in de naaste toekomst Bulgarije in het oog te houden - zoo feeds niet de gebeurtenissen zeiven den dagelijkscherf chroniqueur zullen d w i n- g e n voor Bulgarije's buitenlandsche poli tiek de aandacht te vragen. Dc» oorlog. Aan het Italiaansohe front wordt de strijd hardnekkig voortgezet. Aan het v/estelijke front plaatselijke ge vechten. Berlijn,20Juni. (W.-B.). Volgens een beslui tv an het senioren-convent van den Rijksdag zal morgen, de eerste lezing van het vredes-verdrag met Rumenië plaats vin den. Staatssecretaris von Kühlmann zal hierbij hel woord voeren. W e e n e n. 2 0 J un i. (Corr. bur.) .De minister-president Von Seidler ontving heden avond de vertegenwoordigers der Wcbnschc pers en verklaarde, in verband met dc voe dingsmoeilijkheden, dal de minister van voe dingsvoorziening, Paul, in Berlijn met dc Duitsche regcering onderhandelt over den toe stand. die door het uitblijven van de toevoe ren uit de Oekrajine en Bcssarabié is ont slaan. De Duitsche regcering verklaarde zich bereid een zekere hocvelheid graan, bij wijze van voorschot, Ier beschikking van Oostenrijk tc zullen stellen. Eenige honderden wagons zijn reeds uil Duitschland op weg; Londen, 2OJ uni. (R.). Bij de be raadslaging over het crediet-ontwerp deelde Bonar Law opmerkelijke getallen mede, ten bewijze hoe groote verbeteringen, zijn ver kregen bij het financieel beheer van de de partementen, vooral van het ministerie van munitie. Zoo kostte het 18 ponder-kanon 2100 in 1915 en slechts 1900 verleden jaar. De 414 duims houwitser kostte in 1915 2115 en slechts 1790 verleden jaar. De projectielen voor het laatste kanon kostten onderscheidenlijk 106 en 66 shillings. Deze prijsverlaging is verkregen, ondanks de stij ging van de loonen en van den prijs van het materiaal. Londen, 20 Juni. (R.). Havelock Wilson, de leider van het Zeemansverbond, heeft in een interview over de uilzetting van kapitein Tupper uit Zweden gezegd, dat alle afdeelingen van het zeemansverbond moties aannamen, waarin van de regeering verlangd werd, dat zij Branting zou beletten het En- gelsche arbeiderscongres bij te wonen. Zij maakten ook bezwaar tegen de komst van Troelstra. Moskou, 17 Juni. (W.-B.). Volgens mededeelingen in de Moskousche bladen heeft Tsjitsjerin, de volkscommissaris voor buitenlandsche aangelegenheden, bij den Engelschen diplomatieken vertegenwoordi ger en den Franschen en Amerikaanschen consul-generaal geprotesteerd tegen de aan wezigheid van Engelsrhp on-logsschepen in de Noordelijke havens. Op het vertrek dier schepen was reeds meermalen van Russi sche zijde aangedrongen. Eventueele pogin gen om troepen te landen, zullen door de republikeinsche regeering krachtig worden tegengegaan. Washington, 20 Juni. (R.). In de eerste twee weken van Juni zijn, blijkens mededeelingen van het departement voor den scheepsbouw, 16 stalen schepen afge leverd met in totaal 89,162 ton; vijf van de zestien waren gebouwd onder contrqpt van het departement. De elf andere zijn opge vorderde schepen (van tezamen 55,662 ton). De vijf onder contract gebouwde schepen waren ven tezamen 33,500 ton. De ambtenaren van het departement voor de scheepsbouw makten het feit bekend, dat de tien snefste stalen schepen, die op het program voor den scheepsbouw voorkwa men, zijn gebouwd in den gemiddelden tijd van 99.9 dagen, terwijl gemiddelde tijd voor den oorlog twaalf maanden bedroeg. Washington, 20 Juni. (R.). Spre kende te Indianapolie in de democratische staatsconventie, drong Marshall, de Ameri- kaansche vice-president, er op aan, het on derwijs in het Duitsch op de staatsscholen af te schaffen en het Amerikeansche volk door het gebruik van een gemeenschappe- lijken taai aaneen te smeden. De Staatscourant bevat o.m. de na volgende Kon. besluiten op verzot ontslagen d». J. M. Wil- terdink als observator bij de Sterrenw <cht aan de Rijksuniversiteit te Leiden; icitm C. M. Wiersmn geb. M$r<radant, als adjunct-commies bij df Rijks-Postspai.: nk; idem me» dank A. Colijn Jr. te Nirtwer- Amstel als lid der Commissie van Tc^zicht .op d& Middelbare Landbouwschool to f o- j en benoemd als zoodanig prof. m»\ P. Ai Diepenhorst te Amst: m. -«oemd bij het wapen der infanterie tot kapitein de eerste luitenants P. C. Wilod Versprille en A. M. M. van Loon, heiden van het wapen der infanterie, gedetacheerd bij het leger in Nederlandsch-Indië; benoemd bij het personeel van den Ge it kondigen dienst der Landmacht tot offi cier van gezondheid der 2de klasse, de stu dent in de geneeskunde (arts) H. E. M. van Schaik Avelingh; benoemd bij het reserve-personeel der Landmacht, bij het personeel van den ge neeskundigen dienst, tot reserve-officier van gezondheid der 1ste klas;?: a. met ingang van 8 Juli 1918: de reserve-officier van gezondheid der 2e klasse S. Taconis; met ingang van 11 Juli 1918: de reserve-officier van gezondheid der 2e klasse J. K. W. Kehrer; c. met ingang van 16 Juli 1918: de reserve-officier van gezondheid der 2e klasse, W. F. Bijvoet, allen van dat perso neel. De minister van Oorlog, jhr. mr. de Jonge, woonde gister te Velsen een oefe ning bij van een landweerbataljon> dat thans herb-lingsoefenihgen onder de v. ^pe nen is. Ook aan IJmuiden bracht de Minis ter een bezoek. Staatscommissie Stork. Naar het Persbureau van den Ned. Post- en Tele graafbond meldt, kan het verschijnen van het 2e gedeelte van het verslag der Staats- commissie-Stork in den loop van de volgen de maand worden tegemoet gezien. Staatscommissie ter be strijding der tuberculose. Naar men aan de Tel. meidt, ligt het in het voor nemen van de regeering, eerstdaags een staatscommissie in te stellen, die de regee ring zal voorlichten omtrent wenschelijke wettelijke maatregelen tot bestrijding van de tuberculose. Tot gemeente-archivaris van Middel burg is benoemd dr. W. S. Unger, aldaar. Te 's Gravenhage is op 79-jarigen leef tijd overleden de oud-luit.-kol. van het Oost- Indische leger J. H. van den Broek, sedert 1889 gepensionneerd. De overledene was gerechtigd tot het dra gen van het eereteeken voer belangrijke krijgsverrichtingen, de Atjeh-medaille en het onderscheidingsteeken voor 25-jarigen offi- ciersdienst. Begrafenis baron Schimmel pen n i n c k. De begrafenis' von den oud- commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, baron Schimmelpenninck van der Oye van de Poll en Niienbeek, zal plaats hebben-Zaterdag 22 Jui\i. Vertrek van het sterfhuis om 12 uur naar Oud Eik en Dui- M r. J. O. W ij d e n e s. f Op ^-jarigèn leeftijd overleed te Den Haag de gepens. of ficier van justitie in Ned.-Tndië mr. J. O. Wijden es. Nederland en de oorlog el convool-naar In.rt]?, Naar het Handelsblad verneemt is er geen reden te gelooven, dat het uitstel van het vertrek van het convooi langer dan enkele dagen duren zal. Ooze graanschepen. Uit Nieuwediep wordt gemeld dat de sleepboot „Witte Zee" van Nieuwediep naar de Doggersbank is vertrokken teneinde de beide thuiskomende graanschepen te con- voyeeren. De Nlenw-Amsterdam. Het vertrek van het stoomschip „Nieuw- Amsterdam", van Rotterdam naar New- York, is, onvoorziene omstandigheden voor- behouden* voorloopig bepaald op eind# Juli. De requlsttle Tan Wederlandscfce schepen. Naar wij vernemen zal eerstdaags doof den minister van Buitenlandsche zaken, als j vervolg op de vroegere publicatie, aan de Staten-Genernal nadere mededeeling wor den gedaan van de briefwisseling tusschen de genssocieérde regeéringen en de Neder-' landsche regeering betrekkelijk de requisitie van Nederlandsche schepen door de geas socieerde regeeeringeiV. De Ifoultiiiiii-Rcgciitea. De „Zeeland", die Woensdag binnen liep met een defect aan de telegraaf-inslal- latie is gister weer naar zee vertrokken. Daar gauu oiir.e schepen Men meldt aan het Handelsblad uit Rotterdam, dot het Nederlandsche stoom schip „Kieldrecht", een der door de Engel- sche regeering gerequireerde schepeiv op een mijn is geloopen en gezonken. Naar Engeland opgebracht, i Volgens rapport van een te IJmuiden bin nengekomen zeillogger zou de stoomkust- trawler „Zeepaardje" Ym. 435 von de ree- derij N Perïevüet naar Engeland zijn opge bracht. Stoomschip „Lombok'. Op de Beurs te Amsterdam heeft gis termiddag het gerucht geloopen, dat het stoomschip „Lombok", van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, op een mijn zou zijn geloopen en gezonken. Bij de reederij is hieromtrent geen bericht ingekomen. De „Lombok" is een van de schepen, die door Engeland in beslag zijn genomen. Het schip is groot 5934 bruto ton, ge bouwd in 1907. De berging van het s.s. „S i n do r o." De reeders van het Nederlandsche s.s. Sindoro" (de Rotterdamsche Lloyd) zijn in hooger beroep gegaan van het vonnis, waar bij voor bergloon, verleend aan dit stoom schip, bij de stranding ter hoogte van Gi braltar op 6 Maart 1917 en berging, een bedrag was toegekend ven 27.000. Het Hóf van Appèl heeft nu, naar de Maasbode meldt, uitspraak gedaan, en het bergloon vastgesteld op 18.000. Verloren gegane post. De directeur-generaal der posterijen en telegrafie maakt bekend, dat. het grootste deel var\ de post voor Argentinië, Brazilië, Chili, Paraguay en Uruguay, welke in he* tijdvak-22 Februari10 Maart 1918 in Ne derland ter post is bezorgd, verloren is ge gaan door het vergaan van het stoomschip, waarmede die post int Engeland v.erd door gezonden. Internationale Socialistische besprekingen. Men meldt ons uit Den Haag: De beide Oostenrijksch-Hongaarsche if- gevaardigden van de S. D. A. P. daar te 'j lande, de heer dr. Ellenbogen en Seitz zijn Woensdag te Den Haag aangekomen en" hebben gister de aangekondigde conferen tie met mr. Troelstra gehouden. Van mr. Troelstra vernamen wij nog, dat het niet in zijp bedoeling lag, om naar aanleiding van de weigering door Engeland van het visum op zijn pas zijnerzijds stappen te doen, om dit besluit ongedaan te doen maken. Door bovenvermelde passenweigering zal door mr. Troelstra ook niet kunnen worden voldaan aan de uitnoodiging van v. d. Velde en de Broucquère, om een conferentie te hebben met de Belgische en Fransche partijleiders. I.evensmidtfelcn voor België ca Noord-Fraokrljk. Naar wij vernemen zullen binnenkort de meest op den voorgrond tredende personen op het gebied van de levensmiddelenvoor- ziening van België en Noord-Frankrijk te, 's Gravenhage bijeenkomen, teneinde zoo mogelijk met de betrokken regeeringen j maatregelen te beramen, waardoor in het zeer ernstig tekort aan levensmiddelen in die streken zal kunnen voorzien. Naar wij van zeer bevoegde zijde verne-J men, schijnt in het étappengebied en Noord-'! Frankrijk de toestand zoodanig te zijn dati slechts oogenblikkelijke hulp redding kan brengen. Men meldt uit Brussel aan de Tel., dat onze minister van Buitenlandsche Zaken tot mede-directeur van het Spaansch-Neder* landsch comité voor de levensmiddelenvoor* ziening van België en het noorden vart Frankrijk heeft aangewezen den heer A. J van Maasdijk, die sedert de oprichting vaif' dat lichaam er raadsman van was. De heer Van Maasdijk zal speciaal dd levensmiddelenvoorziening van het nooTdert van Frankrijk regelen. Hierdoor zal de heeii Langenbergh, die reeds meer dan een jaarj de belangen van het comité met toewijding^ heeft behartigd, een kraohtigen medewerk ker krijgen. De toevoeging van een tweedef directeur was noodig door de toenemendi bezigheden van het comité. De heer Lange; bexgh zal in Brussel werkzaam blijven; heer Van Maasdijk zal zich te Charlevilly vestigen. 55e broodkaart. De directeur van het Centraal Br kantoor maakt bekend, dat de broodkaart van het 55ste tijdvak geldig is van 22 tol en met 28 Juni.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1