Nationale Bank vereeniging BALANS pir Januari 19(8. KIEZERS lil AMERSFOORT. ÜHHEMESTSPRUS L'fTt rz UUft i PRIJS OER AOVHUEHTiEl „DE EÈMLANDER" EERSTE BLAD ELTlö VAN BERESTEÏ1 BUITENLAND B'"NENL '\ND Kan^i-i AkbASFOORT. s-s SCttnïE GRACHT 22. (blaast het Postkantoor). CREDIT* f 16© Jaargana. Mo S3-0 pe* po-ï' f Z.OX per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.14, afzonderlijke nummer* f 0lO5. Wekelijkscb bijvoegsel »D# Hollandscht Halsvrcaw (onder redactie vao Tbérèso Hpven) per 3 maanden 50 cent Wekelijkscb bijvoegsel nWcTtldrcvue* pet 3 maanden 60 cent- m mr*m-mrwrm "f f=5 :u fits a Zaterdag 22 Juni Ï9T3 HOOFDREDACTEUR: Ma. D. J. VAN SCHAARDEN8URQ UITGEVERS: VALKHOFF Co BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, HOBK utrbchtschestr. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 613 van I -—4 regeis f O.OOt elke regel meer f 0.30^ dienstaanbiedingen 1—5 regels f 0.50. grootc letter» naar plaatsruimte Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot her herhaald adver» tccrcn In dit Rlad, bij abonnement Eene circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordl op aanvraag toegezonden. Stemt Woensdag 3 Jol' alleen no. 5 n «le 4e lijst op Uw billet. De Antithese hegraven! Wat in dezen stembusstrijd opyalt, is het verzwakken van de tegenstellingchriste lijk tegen onchristelijk, welke in 1913 in zoo ..terke mate de verkiezingen beheersch- te- Democratie is nu de inzet. De voorstan ders beijveren zich om duidelijk te ntaken dat slechts 'n onverdacht democratisch be leid in deze veelbewogen lijden en toene mende verwarring de maatschappelijke orde zal kunnen bewaren, en de kortzichtige te genstanders putten zich uit in 't bedenken van leelijke namen en 't zwart afschilderen van wat zij liefst „staatssocialisme" noemen, om de kiezers af te schrikken van de demo cratie en aldus hun onheil tegemoet te doen snellen. De vrijzinnig-democraten zijn nu de eer sten geweest, die de antithese finaal over boord geworpen hebben. Zij hebben inge zien hoe onvruchtbaar het is om te blijven voortwauw el en over deze te onzaliger ure door de rechtsche partijen uilgevonden on waarachtige stembus-leuze. In de politiek van onze dagen is het niet de allesbeheerschende vraag: „wat is uw godsdienstige overtuiging?" Er is 'n tijd geweest en vooral op 't platteland is het vaak nog zoo gesteld dot men bij verkiezingen vroeg: is hij roomsch of protestant? is hij geloovig, half- of ongeloovig? naar welke kerk gaat-ie? Het geloof van den candidaat gaf voor de meeste kiezers den doorslag. Maar als eenmaal de roomschen of' de protestanten, de anti-rev. of de liberalen de meerderheid gekregen hadden, wat was er ■dan nog bereikt? Ja, de benoemingen vielen dan uit in de zen of genen geest. Maar wat scheelt het ten slotte of er 'n roomsohe notaris of 'n ongeloovige lantaarnopsteker benoemd wordt? Er staan thans toch heel andere dingen op 't spel Het clericalisme is nog 'n geduchte macht en blijft 'n vijand, voor wien wij steeds op onze hoede moeten zijn. Maar het clericale gevaar moet men nu niet meer overschatten. De mogelijkheid van 'n rechtsche meer derheid is volstrekt niet uitgesloten. Wij zouden zulk 'n uitslag noodlottig achten voor ons land, echter niet uit vrees voor het clericalisme, doch uit vrees voor 'n roe- kelooze miskenning van de demcoratische behoeften des tijds. Wat zou het clericalisme ons voor kwaad kunnen doen? Zelfs de meest clericale re geering zal het niet - aandurven aan onze verworven rechten en geestelijke vrijheid te raken. En aJs zij het aandurfde, zou zij er wel heel weinig pleizier van beleven. Hoogstens kon het clericalisme zich open baren bij benoemingen, bij kleine plagerij tjes van andersdenkenden, zooals bijv. het verbod van crematie Maar al dergelijke kleinigheden doen weinig kwaad en wreken zich spoedig. Het gevaar van 'n rechtsche regeering zou eerder liggen in hare miskenning van de democratie, in hare vasthouden aan ver ouderde denkbeelden en opvattingen, in de dientengevolge ontstaande verwijdering ius- schen het volk en de regeering en de onbe wuste ondermijning van het gezag, welke te ernstiger zou zijn naar mate men meer heil zocht in 'n averechtsche methode om het gezag te doen gelder.. Als wij dus anti-rechtsch zijn, is zulks niet uit anti-clericalisme doch omdat wij de vreedzame ontwikkeling, noem het demo cratiseering, der maatschappij niet veilig achten bij rechts doch onder *n straf, rechtsch regiem, laten wij het maar ronduit zeggen, revolutie in het verschiet zien. Niet met anti-clericale doch met demo cratische wapenen dient men rechts te be strijden. De antithese heeft afgedaan. Wel heffen de rechtsche partijen die leuze opnieuw aan om den kiezer opnieuw achter zich te verzamelen maar het geschiedt met o zoo veel minder enthousiasme of pathos. Het is of men snapt dat de kiezers de staatkundige onwaarachtigheid der antithese beginnen in te zien. Het is niet meer 'n antithese-offen sief doch nog slechts 'n antithese-defensief. Voor de verdediging der bijzondere school roept rechts de christelijke kiezers nog een maal te wapen. Maar ook op dien oproep klinkt het antwoord slechts flauw, want de christelijke kiezers v^gten nu wel dat de bij zondere school van de meerderheid der de mocraten niets meer te vreezen heeft en dat deze nog slechts 't geweer bij den voet houden tot bewaking van de openbare school. Zoo beleven wij thans het laatste stadium van den antithese-strijd. Ter wille van en kele schoolsehetmuiselingen mag *n leuze wélke zulk 'n bedorven politieke sfeer ge schapen heeft, niet opnfeuw aangeheven worden. 't Is waar, de rechtsche partijen lokken -er nog wel c-ens toe uit. Lazen wij ook nu weer niet in het a.-r. propagandablad de prikke lende uitdrukking „het door velen gehate christendom" Maar dergelijke valsche ge luiden zullen van zelf verstommen, als men ze maar negeert en het den geloovigen kie zers duidelijk doet worden dat „haat jegens het christendom" in de staatkunde van dezen tijd geen element meer is. En als de roomschen weer met het vrijmetselaarspook komen, behoeven wij onsdaarover ook niet meer boos te maken, de roomsche kiezers zelve lachen om die flauwiteit, waarmee men 'geen stem meer of minder winnen zal. De oude antithese is morsdood, men solt nog maar wat met haar lijk. De oorlog, Oo het westelijk front niets bijzonders. Op den Montello tegenaanvallen der Italia nen. Malenoff is tot minister-president van Bul garije benoemd. Washington, 29 Juni. (R.) Presi dent Wilson heeft een proclamatie uitgevaar digd, waarbij alle groote slachtinrichtingen in de Vereenigdc Staten onder regeerings- toezicht worden gesteld. Mexico. 21 Juni. (R.) De Mexicaan- rsche regeering besloot op de meest abso lute wijze te verbieden de export van goud of zilver, daar de export van deze metalen in andere land'-rr \erf»oden is. Londen, 20 Juni. (R.) De „Times" verneemt d.d. 15 dezer uit Tokio, dat er een groote daling op dé effectenbeurs is geweest op het gerucht, dat de landdag in buitenge wone zitting was bijeengeroepen, ten einde alle maatregelen te nemen om de Duitsche krachtsinspanning tegen te gaan. B e r 1 ij n, 2 O J u n i. (W. B.) In het proces 'betreffende het onder curateele stellen van prins Friedrich Leopold (zoon) is heden door het gerecht een vonnis geveld. De tegen den minister van het koninklijk huis ingediende aanklacht werd, voor zoover hierin niet door het vonnis van 77 October 1917 een beslis sing is genomen, afgewezen. De kosten van het - -^s komen ten lasfe van den eischer. De Staatscourant van 21 Juni beval o. n. de volgende Kon- besluiten: bevorderd tof consul der Nederlanden in algcimjcn.cn thVij t do vice-consuls in algemee- neri dienst jhr. C L. G. de Bosch Kemper en Ch. S. Lechner, resp. werkzaam aan het ge zantschap te Parijs en aan het consulaat-ge-1 neraai ic Singapore; op verzoek eervol ontslagen met dank W. Wierda, burgemeester van Winsum; benoemd tot lector in de letteren en wijs begeerte aan de Rijks Universiteit le Gronin gen voor het onderwijs in Uc Engelschc taal en letterkunde John A. Falconer; op verzoek eervol ontslagen H. de Visser, als burgemeester van Hurwcnen; benoemd tot leeraar aan de Rijks Tuiiïbouw- winkelschool le Alkmaar dr. G. G. Kloek al daar. met ingang van 16 Juni 1918 op haar ver zoek eervol ontslag verleend ""Srarr mej. mr. J. C. P. Vervloet als adjunct-commies bij het Centraal Bureau voor Statistiek; met ingang van den len Augustus 1918 bij het departement van marine benoemd tot tijdelijk teekenaar bij de afdeeling hydrogra fie, N. J. Stil; toestemming verleend aan L. W. B. A. Mulder, tijdelijk secretaris der gemeente 's Heerenbroek, om tot 8 Juni 1921 te Ove- zande te blijven wonen; aan K. (5. J.- Melotte, alsnog te rekenen van 27 Mei 1916 af, vergunning verleend tot het geven van lager onderwijs, mits hij overigens aan de daartoe bij de wet gevor derde vereischen voldoe; aan J. A. Debats en A. J. M. Knaapen ver gunning verleend tot het geven van het la ger onderwijs, mits zij overigens aan de daar toe bij de wet gevorderde vereischten vol doen. Kon. rbezoek aan N aarden. Begunstigd dooi' prachtig zonnig weer bracht H. M. de Koningin gisteren het voorgeno men bezoek aan Naarden. Omstreeks kwart voor vier arriveerde H. M. per auto én in specteerde allereerst buiten de Utrechtscne poort eenige ofdeelingen infanterie. Vervol gens begaf zij zich naa- „Oud u n", waar de hooge bezoekc itsteeg at. werd ont vangen door den o\\.i ^commandant, luit.- kol. Fabius, die H. M. oververschillende militaire werken rondleidde en haar inlichtte. Daarna woonde zij eenige manoeuvres met mitrailleurs en zwaar geschut en in „bruggen slaan" bij. Na de bijwoning verliet de hooge gast Naarden via fort Karnemelksloot. Z. K. H. de Prin$ is gisteravond te 's Gravenhage teruggekeerd van de door hem ondernomen zeiltochten. Cadettènschool. Dit jaar heb ben zich aangemeld voor toelating tot de ca dettenschool 80 jongelieden voor 57 plaat sen. Voor de Kon. Mil. Academie zijn 110 ads- piranten ingeschreven voor de 83 plaatsen die beschikbaar zijn voor de niet van de Ca dettenschool afkomstige candidaten. De nieuwbenoemde procureur-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam, mr. A. A. baron van der Feltz, heelt heden als zoodanig nig voor den Hoogen Raad den ambtseed af gelegd. Nederland en de oorlog I>e Üuihelie (rchiverkeer door Llmburx. Reuter seint d.d. 21 Juni uit Londen Op een vraag van de Britsche regecruig, aan de Nederlandsche gedaan, om een on© derzoek in te stellen naar het klaorblijkelii# zeer toegenomen verkeer op den spoorweg in Limburg, sinds het sluiten van de jongste- overeenkomst tusschen Nederland et* Duitschland, heeft de Nederlandsche rege<> ring geantwoord, dot zij bereid is een order- zoek in te stellen. Zij gelooft echter dat het .verkeer weinig boven het normale zoi blijker te zijn, indien dit al zoo is. I>© voe«lselFOorzlcitiitK krijgagevniicctieo Reuter seint d.d. 21 Juni uit Londen: j Naar aanleiding van een Wolff-telegroift, op 19 Juni in Nederland-gepubliceerd, over de voedselvoorziening van krijgsgevange nen, die in Nederland geinterneerd zijn* wordt er de aandacht op gevestigd, dat da vertraging van de toezending van voedings middelen uit Engeland .te wijten is aan hei feit, dat de Nederlandsche regeering de daar toe vereischte gegeven? eerst cp 18 JA in# 1.1. verstrekte. f De veiraarsoeneerjsm» Naar de Tel. verneemt, heeft de ?er Beumer zich met de volgende vragen rot den minister van* Landbouw, Nijverhei d en Hapdel gewend: il 1. Is de regeling betreffende de vetrant- soeneering, wélke de bedrijlsvrijhekl en da] bestaansmogelijkheid der daarbij betrok); handelaren zeer aanzienlijk beperkt, door den minister getroffen zonder dat eenig overleg heeft plaats gehad met een orga nisatie der belanghebende handelaren? 2. Is de concept-regeling eener v'etranfr» soeneering, ontworpen door de Vereeniging; tot bescherming dor belangen van Hande laren in Roomboter en Margarine, den mh* nister bekend? 1 3. Zoo ja, is de minister bereid, mede to deelen, of dit concept hem aanleiding geeft; wijziging te brengen in de vastgestelde raofc* soeneeringsregeling? 4. Is de Minister bereid, bij ontkennend* beantwoording der vorige vraag, mede to deelen, op welke gronden hij meent daarto® niet te kunnen overgaan? rtfiiiicn iu de vrije vum^eul. Door gisteren te IJmuiden binnenga^ komen visschersvaartuigen werd gernppon teerd, -dot in de vrije vaargeul veel drijven! de mijnen zijn aangetroffen. Hierdoor won den de visscherij en de doorvaart zeer ge! vaarlijk gemaakt. De voorgaats van IJmuiden kruisantftf sloomloodsboot heeft een drijvende mijn den grond geschoten. DEBET. Kas, Coupons en vreemd Geld Credit-saldi bij Bankiers en Kassiers Credit-saldi in vreemde Valuta bij Bankiers Wisselportefeuille f 7.069,503.05 Af: Geherdisconteeid. - 4,705, 78.- Lecndepót Effecten Prolongatie gegeven en voorschotten tegen Effecten Debet-saldi in rekening-courantf 53,335,613.38 AfCredietaceepten- 8,184,445.76 Vorderingen wegens gestelde borgtochten 23,852,352.98 Gebouwen 2.326,277 56 435,169,74 1,436,34812 2,364,22505 I 4,719,258 03 986,765(602 13,671,503,39 50,201,167 62 1,124,614 58 Ka aal Reserve Leendcpöt Depositof 18,950,650.12] Deposito tegen prolongatie5,674,237.48] Credit-Saldi in rekening-courant-30,841,959.93 f - Crodit-Saldi in Vreemde Valuta voor rekening van Cliënten. Geadviseerde Wissels Nederlandscho Bank en Bankiers Gestelde borgtochtenf 28,352,352.98 Pensioenfonds Uilkeeringsrekening Saldo nieuwe rekening 6,000,000 1,200,000 4,719,258,03 55,466.847i54 1,853,747,96 l 785,958,23 7,244,790132 100,000 887,02»'38 7,«9«'->0i 77.1 (29 09 f 77.265.329(69] UTRECHT, Juin JLiHa,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1