fTOMAwmnasSïi/'S KIEZERS VAK AMERSFOORT. ELTIO VAN BESESTEYN. DE EEMLANDER" BUITENLAND Stemt Woensdag 3 Jnli alleen Vrijzinnig-Democratische beginselen. FEÜRLLETOm. Vrouwenreoeering |6e Jaarqano, No. 281 IDflMUCUCUTCDSIIC ptr 3 niaandeo voot Ajnerj. AOÜnRtmLnIOiftlJu foort f 1.50. Idem franco pa pos I f 2-00. per week (met gratb verzekering tegen ongelukken) f 0.14, sbonderlijke nummers 0Ü5. Wtkelljkseb bijvoegsel HolUndscht Huisvrouw* (onder redact!» van Tbêrise Hoven) per 3 maanden 50 «ent Wekel()ksck bUvoegsel •R^frWdrevue* per 3 maanden 60 «ent AMERSFOORTSCH fVwandag 24 Juni 1918 JJ HOOFDREDACTEUR M». D. J. VAN SCHAARDENBURO UITQEVERSi VALKHOFF C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL.hom UTfteoHTtCHitTH. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 613 dienstaanbiedingen I5 regels f 0.50, groote letter» naat plaatsruimte Voor Handel en bedr(Jl bestaan zeer voordcclige bepalingen tot het herhaald advci* tccren In dl» Blad, b(J abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden no. 5 run «Ie 4e lijst op Uw billet. Gelijke kans op ontwikkeling- voor allen. Voor vooruitgang, 'tegen behoudzucht. •Algemeen belang boven eigenbelang. Landsbelang boven partijbelang. Voor reorganisatie, tegen desorganisatie. •Voor evolutie, tegen revolutie. Voor democratie, tegen autocratie. De vrije gedachte boven het dogma. Gemeenschapszin tegenover godsdienst strijd en klassestrijd. Volkerenbond tegenover oorlog. Vredegedachte tegenover imperialisme. Weer openbaarheid in behandeling van buitenlandsche zaken. Internationale ontwapening zoo spoedig mogelijk. Een weermacht op goede verdediging be rekend als 't moet. Bevordering en democratiseering van 't particulier initiatief. 't Beheer van algemeene middelen van verkeer kome in handen van staat of ge meente. Vergemakkeling van onteigening -ca al gemeene nutte. ■Belasting naar draagkracht;, ge n ir.di- recte belasting op verbruiksai'tik-elen. Voor vrijhandel, tegen beschermende rechten. 't Erfrecht niet in de rechte lijn, kome 't algemeen meer ten goede. Door kapitaal en loon met elkander in overleg te brengen is goede oplossing mo gelijk. De vakvereeniging, in verdere organisatie tot vakbonden, vormt de schakel tussohen werkgever en werknemer, ttrsschen over- héid en volk. Staat en gemeentea moeten niet schro men in te grijpen waar misstanden te ver helpen of te voorkomen zijn. Gelijke voorwaarden tot vrije ontwikkeling voor allen. Dezelfde rechten voor man en vrouw. Waarborg voor goed onderwijs voor allën. Uitbrerding^vari 't vakonderwijs. Tractemèntên tier lands- en gemeentedie naren op 't peil van den tijd. Invoering van den beperkten werkdag, van scheidsrechtelijke uitspraak. Staatspensioen niet alleen voor den loon arbeider. Uitvoering en verbetering van de invalidi- teits- en ziekteverzekeringswetten. Geen achterstelling van den landarbeider. Bevordering van de toepassing der land arbeiders wet Bevordering van de productiviteit van 't land. Verbetering van woningbestanden. Betere controle op woeker, op levensmid- dèlenvervalsching, op hinder, schade, ge vaar. Bestrijding van drankmisbruik. Zondagsrust. t Bestuur der koloniën in de richting van zelfbestuur. Moderniseering onzer wetboeken. Kunst aah allen. Momenteel móet alles zich voegen naar de crisistoestanden, maar ook bij de crisis maatregelen moet 't „regeiren is vooruit zien" nooit vergeten worden, 't Behoud van de volkskracht en 't verzekeren van de volkswelvaart moeten de leidende gedach ten zijn. Ook andere partijen snijden voor enkele of meerdere dezer beginselen, maar samen en vereend vormen zij alleen den grondslag van de Vfijzinnig-Demoo atische Partij. Stemt dus 5 Juli de Vrijzinnig-Democra tische lijst 4. Slechts één hokje moogt ge zwart maken. Onze Candida at is r.o, 5 VAN BERESTE7N, den kampioQï vo©l een goede distrrbutie- poHtiel Politiek Overzicht Lloyd Geórge aan het woord. Lloyd George heeft gesproken over de macht en de heerlijkheid van het Vereenig- de Koninkrijk. Het was aan een avond-maal tijd, door de Empire Parlementary Asoocia- tion aangeboden aan de eerste-ministers der Engelsche -overzeesche gewesten, die naar Londen gekomen zijn om deel te nemen arn de rijks-oprlogsconferentie. Op die oorlogs conferentie, belegd om te beraadslagen over ..de beste middelen ten einde recht err ge rechtigheid op anrde te vestigen", zulten de vertegenwoordigers van meer dan 400 mil- lioen menschen vertegenwoordigd zijn. Lloyd George begroette hen dan ook aan den vooravond der beraadslagingen, niet al- leen~om hetgeen zij waren, maar vooral om hetgeen zij vertegenwoordig den. „Zij vertegenwoordigen aldus de spreker de bewustheid van een groot rijk op het oogenblik, dat een vreeselijke vijand de verwoesting van ons vaderland beraamt. Wij weten, dat het volk dat zij vertegenwoor digen, vecht voor de zaak van vrijheid en recht, die zij even heilig achten als wij. Maar wij weten ook, dat zij zooveel te bereidwil liger, zooveel te gretiger, zooveel te spoedi ger ten strijde zijn getrokken, omdat het moederland in moeielijkheden was gekomen door als kampioen op te komen voor die zaak van vrijheid en recht. Er zijn in de ge schiedenis treffende verhalen van kinderen, die zich in de- ure des gevaars tegen hun ouders keerden. Een van de meest grootsche geschiedverhalen van alle eeuwen zal echter zijn de geschiedenis van een moederland, dat door wreede vijanden besprongen werd én wiens kinderen uit aRe hoeken der'wereld toesnelden, om het met hun stoere kracht bij te staan. Het moederland is hun dankbaar en het is trotsch op hen." Inderdaad is dit een verschijnsel geweest in dezen wereldoorlog, dat met eere mag worden genoemd. Een dier verrassingen eener-, misrekeningen anderzijds, zooals deze oorlog er reeds meerdere heeft opge leverd. Dit opkomen voor het moederland, dit te hulp snellen van het bedreigde Ver- eenigde Koninklijk vormt als verrassend -er- schijnsel een pendant van de aaneengeslo- tenheid der Oostenrijksche landen. Had men van Oostenrijk verwacht, dat het bij het uit breken van den oorlog uiteen zou vallen, van de hulp dw Engelsche Koloniën had men zich zeker niet die kracht kunnen Voorstel len, welke zich op de verschillende ge vecht s konten heeft ontwikkeld. Een eere- saluut van den Engelschen minister aan dezen feestmaaltijd, waaraan helaas Botha „wegens ambtsbezigheden" moest ontbre ken, wes ongetwijfeld een juist woord ter rechter plaats gesproken. Bedenkt riep Lloyd George den ver tegenwoordigers der overzeesche gewesten toe wat dat moederland volbracht heeft: „het heeft de zee voor onszelven en onze bondgenooten behouden." Zonder de hulp van Frankrijk, Italië, Japan en Amerika te verkleinen, meende de feestredenaar toch te mogen constateeren, dat de voornaamste last ter zee op Groot-Brittannië heeft gerust. Inderdaad ligt hierin een juiste appreciatie van hetgeen de Britsche vloot èn in de Noord- èn in de Middellandsche zee heeft verricht. Nu was evenwel Engeland van oudsher een zeemogendheid bij uitnemend heid: „dat wij een groote vloot hadden, is een oude geschiedenis"; cn dat de Britsche vloot het doodelijke gevaar, dat onder het wateroppervlak pleegt aan te sluipen, zou overwinnen, was te ver wachten. Maar wat wij te land gedaan hebben vervolgde Lloyd George dat is iets nieuws geweest, niet alleen in de ge schiedenis van het Britsche rijk, maar in die van alle ogdere rijken, die ooit bestaan heb ben. „Er is nooit iets geweest dat met het Britsche rijk te vergelijken was en niets dat te vergelijken was ihet hetgeen het in de laatste jaren gedaan heeft. Voordien had En geland een klein leger, ik vermoed onge veer van den omvang- van het Bulgaorsche. De overzeesche gewesten hadden nauwelijks heelemaal een leger. Het Vereenigde Ko ninkrijk heeft échteri met inbegrip van hen die. onder de wapenen waren toen de oor log verklaard werd, bijna re s m i 11 i o e n manschappen voor de'zee- en landmacht ge licht. De overzeesche gewesten, die op verre na niet zoo sterk bevolkt zijn en waarvan het naastgelegene nog duizenden mijlen van de oorlogstërreinen afligt; waar men niet het gebulder kan hooren zooals aan onze stran den de overzeesche gewesten hebben een mj.ll i oe n manschoppen gelicht." En wat voor mannen waren hetf Duitsch- land had verwacht halfbakken recruten te zullen ontmoeten, maar de mannen von het Britsche rijk hebben de kranigste krijgslie den van den Vijand in honderd gevechten verslagen, zooals zij n u doen en al maanden achtereen hebben gedaan. Jndië, waarvan Duiischland dacht, dat het een broeinest vap ontevredenheid was en dat het in het uur van gevaar krachten aan Engeland zou ont trekken, instede v#n de Britsche macht te vermeeren, Indië heeft alle soldaten vrijwil lig gezonden en met de kleine strijdmacht, die het vroeger had, vormde Indië bijna een millioen man en is nu bezig .om weer een half millioen te lichten. „Zij hebberi de toe gangen van hét rijk in het Oosten bewaakt, zij bewaken die nu en'zullen zé tot het einde toe bewaken." Lloyd George wees er vervolgens op dat de oorlog het Britsche rijk vele lessen heeft geleerd, maar geen treffender, dan de les van de werkelijkheid der macht van het Brit sche rijk. Wat zou er met de wereld gebeurd ziin, als de macht van het Britsche rijk eens niet in den strijd ware geworpen? Lloyd George schilderde die mogelijkheid als volgt: „Rusland stortte ineen, Amerika kwam pas verleden jaar in den oorlog, Duitschland zou de zeeën beheerscht hebben. Het vol kenrecht zou over de heele wereld vertreden zijn geworden. De Keizer heeft aan de wereld verkondigd, dat God aan hem en aan Duitschland, Hindenburg en Ludendorff heeft gegeven. Ik vraag mij af, wie het Brit sche rijk tegen zijn vijanden geholpen heeft. Men kan dat gemakkelijk te weten komen, als men het maar aan den een of anderen geleerden theoloog vraagt. Die zal hem zeg gen wie gerechtigheid is, v/ie een afschuw heef» van onmensH Hiikheid, wie liefde tot de vrijheid heeft. Het zijn die goddelijke drijfveeren geweest, die het BiiJsche rijk van Noord tot Zuid, van het verre Oosten tot "het verre Westen tot een wapenbroeder schap tegen de daden en oogmerken van het Pruisische despotisme vereenigd hebben. De sterkte van de banden die het Britsche rijk vereenigen, is door iederen onderschat. Duitschland dacht, dat het papieren banden waren, die in het eerste oorlogsvuur zouden verschrompelen en in zwarte stof uiteenval len. Het vergiste zich. De deugdelijkste, duurzaamste banden zijn de onzichtbare. Sterk zijn de banden van ras en bloed en van gemeenschappelijk bestuur, maar de sterkste van alle banden zijn die van ge meenschappelijke sympathieën, gemeen schappelijke idealen. Zij hebben de span- nmg doorstaan, zij hebben ons nauwer aan eengesloten en het doel van alle staatslie den moet zijn, die banden te versterken en te verdedigen tegen elke poging om ze tc scheiden. Het hoogste goed op de w.ereld aldus ging I >oyd George in gloedvolle woorden voort is thans veiliger door het bes'aan van het Britsche rijk. Op de rijksconferen tie van '1907 is gezegd: „Men kan nooit we ten, wanneer de kracht van dit verbond van vrije gemeenebeste^, van overheerschenc! belang zal zijn voor de groote zaak vnn^e menschelijke vrijheid, en dat is onwaardeer baar goed." Wij weten het nu. Laat de we tenschap van het gevaar, dot door de een heid van het rijk afgewend is, ons argument zijn voor een nieuwe versterking. Détirom is de rijksconferentie van 1907 het rijkskahi- net von thans geworden. Déórom is Indië tot onze raadsvergaderingen uitgenoodigd. Daarom heeten wij vanavond onze gasten in het bijzonder welkom, als voorloopers van een lange reeks van raadslieden, die uit het geherie rijk zullen komen en die gedurende komende geslachten het lot zullen bestieren en het gezag zullen uitoefenen en de macht zullen vormen van de grootste vereeniging van vrije naties die de wereld ooit aan schouwd heeft." Lloyd George's rede werd heihaaldelijk door applaus onderbroken en aan het einde stormachtig toegejuicht. Hoorert wij verkeerd, wanneer wij in het slot dezer rede een weerklank meer.en te beluisteren van Sir Edward Grey's rede over een nieuwen, toekomstigen Volkerenbond, een vereeniging van vrije nalies? Do oorlog. Aan het westfront pertieele aanvallen. De Oostenrijkers trekken aan de Piave in wanorde terug, onmiddellijk achtervolgd door de'Italiaanschë troepen. Londen, 22 Juni. (R.) De „Morning Post" betoogt, dat de geallieerden met Oos- tenrijk-Hongarije alleen over de vredesvoor waarden praten kunnen, die voor Italië aan nemelijk zijn, daar zij gebonden zijn door trouw jegens Italië, dat in een donker uur ■hun partij gekozejj heeft en zoo dapper ge vochten heeft. Het Oostenrijksche ministerie Seidler is of- getreden. Weenen. wordt met levensmiddelen door Budapest en andere steden geholpen. B e r l ij n, 2 2 J u n i. (W. B.) Het Huis van Afgevaardigden heeft in derde lezing de begrooting aangenomen. De onafhankelijke sociaal-democrater. en de 'Polen stemden tegen. Londen, 21 Juni. (R.) Bij een tus- schentijdsche verkiezing voor het parlement, tiie vandaag in de Londensche voorstad Clapham gehouden is, is Green, de car.di- i daat der regeeringseoaxitie, met 4512 stem men gekozen tegenover Beamsh (tot geen partij fcehoorend) die 3331 stemmen kreeg. Beide candidaten eischen nieuwe beper kingen ten aanzien van het-verblijf van vij andelijke vreemdelingen in-.Engelend.. Green, ha4 zich bij zijn veldtocht geba seerd op. een brief van Lloyd George, waar in deze hem schreef <Jat hij bezig was het geheele vraagstuk Van de vijandelijke vreemdelingen te ond-erzoekon en bereid was, de noodige stappen te doen. Londen, 24Ju n i. (R De ZweedSche socialistische leider Branting arriveerde he den te Londen ter bijwoning van de orbei- dersconferentie. Londen, 22 Juni. (R.) Vier voorname Ieren: Alexonder Sulivan, een bekend rechtsgeleerde, roomsch-katholiek en na tionalist, Sir Maurice Dockral, hoofd van een groot Dublinsch handelshuis, Henry Mc Lau#hlin en kapitein Gwynn. nationa listisch parlementslid, zijn tot deden van den ïers.chen vverfraad benoemd. Lord French heeft een hartelijk telegram aan hen gezonden. Sofia, 2 2 J u n i. (Buig. Ag.) Het nieuwe Kabinet is tot stand gekomen: Malinof, mi nister-president en minister van buitenland- sche zaken; Takof, binnenlpndsche zaken;, Liaptehof, financiën; Kostorikof, onderwijs; prof. Danalof, justitie; Nadjarof, landbouw; Moesjanof, openbare werken; prof. Molof, spoorwegen. Het meerenaeel der kabinetsleden be hoort tot de democratische partij, Racka, minister van oorlog; was tot-dusver opper bevelhebber van het vierde leger. Takof, Liaptehof en Moesjanof hebben reeds cveeL uitgemaakt van het eerste knbinet-Malinof, dat van 1908 tot 1911 aan het bewind is geweest. Moskou, 21 Juni. (W. B.) Volgens berichten in de bladen heeft generaal Dutof zich met zijn Tsjechische troepen in de na bijheid van het station Owarin' vereenigd. De nieuwe Siberische regeering heeft ten gevolge van de overvallen, welke afdeelin- gen spoorwegbeambten op de Tsjechen langs de linie TomskTiumen ondernemen, over de geheele spoorlijn van Tomsk den staat van oorlog verklaard. De Tsjechen em Kozakken Tukken onder aanvoering van Fransche generaals op Isjim aan. Volgens de Iswestia zou de sovjet-regee— ring in alle aan den west-Siberischen spoor weg gelegen plaatsen den staat van oorlog hebben verklaard. Voorts zijn alle arbeiders en boeren, die. geen bezittingen hebben, bo ven 18 jaar voor den dienst opgeroepen. Moskou, 22 Juni. (Pet. Tel. Ag.) Van het Tsjechjsch-Sloyakschë front wordf gemeld de raad vpn vojks-commissarisserv- heelt uit Jekaterinenburg bericht ontvan gen dat .de sovjet-troepen na een strijd ojr het front in den Oeral, in de richting varr Uralsk, de fabrieken in Caslinsk bij het sta-» tion Maquet, 125 werst van Jelcateriiien* burg en 160 werst van Tsjeljabinsk hebben ingenomen. Aldus bevindt zich de helft van; den spoorweg JekaterinenburgTsjelja-- binsk in handen der sovjet-troepen. Volgens betrouwbare berichten staan in het dT van de Soimanusko, noordwestelijk van Tsjeljabinsk, zeven afdeelingen Tsjecho- Slowakken met drie lichte en tv.ee zware kanonnen. Mo s k o u, 19 Juni. (W. B.) Omtrent de inhechtenisneming van de deelnemers aan een conferentie van rechts-revolutio- nairen (Mansjewiki) wordt medegedeeld dat, blijkens de inbesiag genomen papieren, het doel der bijeenkomst was, de Sovjets-regee ring ten vel te brengen en een constituante bijeen te roepen. Moskou, 2 0 J u n i. (W. B.) De Lladen deelen mede dat de heerschappij der bols- jtv/iki in het gebied van Sam..ra ten val is gebracht en dat de Sovjets ongeldig en ont bonden zijrt verklaard: Earn cel leg? urn met kolonel Galkin aan het ho aid heen e.i- J en slotte is elk ongeluk juist zoo zwaar als men het neemt. Roman naar lui Duils.h vaji A. Oskar Khusmaau. EERSTE HOOFDSTEK. De snellrein vertraagde zijn vaart. Van Bri- gië naar West-Duilschland gekomen, was hij in zijn tocht van het Noorden naar hel Zui- 'den een tijdlang door de vinkte gesneld. Nu kwam hij weder in het bergwoud en de loco motief trok den zworen D-'r-ein hij gr n.] langs ■de berghellingen omhoog. Daar waar op de hoogte het uitzicht niet door hal deniuti- bosch werd belemmerd, kon men den blik laten weiden ever ccn land roet gewéldige in dustrie. Dicht naas^t elkaar in de dalen, langs dr .bergglooiingen, op de hoogten, lagen de Uitgestrekte mijn- cn bergwerke1 Tientallen schoorsteenen zag men op som mige plaatsen vereenigd. ïlooge en lage ge bouwen, welke daartussehen gelegen waren, maakten den indruk van afzonderlijke dorp- jes. Tusschen de werken echter verhieven zich e - 'dige hoopen, welke gevormd waren de ch en de doovc ste rnen der rnijn- We. 7 meer afwi" in dit e; - aa: -o ofc ar' ;- flerskoiojiies, waarvan ieder op zichzelf zekert honderden van menschen onderdak verschaf ten en die met hun frissqhe roode, gelijkvor- i ig-gebouwde huizen tusschen hel groen van hel bergwoud of van de parkachtige plantsoe nen verscholen lagen. Een wojkenlooze voorjaarshemel welfde zich over het landschap; alleen vlak boven den ■persoon die beschouwend aan het corridor- venster van den D-wagen stond, vertoonde de hemel een goudaehtigen lichten schijn. tVitle geelachtige, donkerblauwe cn grou- v'L' rookwolken vormden rondom aan den ho rizon en tot hoog in de lucht een 'nevelsluier, die landschaD en gebouwen ten dcelc verborg. De toeschouwer aan het corridor-venster was een meer dan middelmatig groote, breed geschouderde man. naar .'t scheen een goede dertiger. Het hooge voorhoofd waarop twee rimpels tusschen de wenkbrauwen op vastbe radenheid cn energie wezen, gaven met een ic?v, at haakvor.Tiig-gebogcn neus cn een tame lijk lansen donkerblonden baard a.in het ge zicht iets krijgshaftigs, .zoo niet zelfbewusts. Dr-ze man was klaarblijkelijk het bevelen ge wend en hij bezat energie en vosthoudend- ^"id genoeg om zich tc doen gehoorzamen. '<:jn grijs-blauwe oogen hadden af en loe een lichten glans; meeslenliids eeïfier blikten ze koel-bcscbouwcnd en naar het scheen scherp onderzoekend cm zich heen. De toeschouwer verliet den treingang cn trad door de schuifdeur in de coupé van den D-wagen terug. Hij was de ecnige reiziger in deze coupé. Hij zette zich in den hoek neer cn haaide uit den borstzak van zijn donker- ijzc reisjas een brief tc voorschijn, die het apschriit droeg: „Aan den Koninklijk Pruisi- p- g ns* "sov. den heer VAwa"" Spal- S-waing ïn BHgV. (>rVri!-\\c: fcgn.*' Werner nam uit de enveloppe twee beschre ven vellen postpapier, waarop ?n den linker hoek de volgende naam gedrukt stond: .,J. Kersten. Gchmme Bcrgraad, Directeur-Gene raal der Buchv aldwerken." De brief luidde: „Beste Werner! Veroorloof mij dezen vertrouwelijken aan hef, waartoe ik mij gerechtigd acht. niet al leen omdat ik een der oudste vrienden van uw gestorven vader was. doch omdat het mij tevens vergund geweest is. u sedert uw vroeg ste jeugd te kennen cn eenigszins toezicht te houden op uw ontwikkeling als mijn bouw kundige-. Ik kies oo het oogenblik gaarne dezen aanhef, em u ic kennen tc geven, dal niet de vakman, doch de vriend tot u spreekt. Ge hebt me medegedeeld, dat gc uw studie verblijf bij de Cockerillwerken eindigen wiit en dat er u wel iels aan gelegen is. weer 'n c'en betrekking in DoÜscbTaod te komen, na drie. jaren in den vreemde geweest te zijn. Ik ben in de gelegenheid u een aanbieding te doen, die, naar ik meen 7.oo gewichtig is, dat ze over uw toekomst beslist. Kom zoo spoedig mogelijk naar Dasburg. Ge kunt een betrekking als directeur van de l Theresia-mijnv erken (staal- en wn'swerken) aanvaarden H"t weik bevindt zich in den besten loeiend, is voor uitbreiding vatbaar, cn voor een ingenieur, zoo kloek als gij, voor een man met zooveel plichtsbesef cn energie moet het een gen of zijn een zaak ter hand te i nemen, die naar alle richtingen is uit te breï- I den en te vergooien. Met hot aanvaarden van dezen post echter is uv; toekomstige loopbaan niet afgestoten Dc eigenaren stelten ziek vo r, w anneer hv. h - mn2 un b '"TTte' geven over dc gezamenlijke werken (kolen mijnen, cokes-fabriek, ijzermijnen, crLssnitllo- rijen, zwavelzuurfabriek, Chamotte l)-fabrick, lood-en zilversmelterij) en u algemeen diicc- teur le maken. Het is een Lvdrijf met onge veer 220 beambten en 15 000 arbeiders. De werken zijn zonder uitzondering in een praeh- ligen toestand, doeïr er is behoefte aan een energieke hand, die moet welen in tc grijpen. Mij dunkt, deze vooruitzichten moeten wel verleidelijk voor u zijn. Gij. die u meer ver-- heugt naarmate hel tc verrichten werk groe ier is, die vervuld zijl van een 3'USt tot groote daden, gij zult naar ik hoop, met een oprechte geestdrift op mijn aanbieding ingaan. Schrijf I me, wanneer ge komen kunt; ge zijt le allen j tijde welkom". Op dit aanlokkelijk aanbod had Werner I telegrafisch aan geheimraad Kersten zijn toe- zegging gegjven cn meegedeeld, dat hij on geveer binnen vier weken in Dasburg zijn kon. De tweede brief behelsde de vreugde van j den ouden heer over het acceptecren van Werner en deelde verder mee: Gc komt binnen vier weken juist te rechter tijd. Ouk met de materieele zijde van de z.aak J zult ge zeer tevreden zijn. Salaris, tantièmes, woning, rijtuig enz. dit I alles zai geheel en al naar uw wenschen gc- f regeld worden. Men zoekt een uitmuntende 'kracht van dc,n allereerste!) rang en is blij, is men deze vindt. Schrijf mij eenige dagen voordat gij uit Seraing vertrekt, opdat ik voor- 1 bereid ben op uw komst, i Me'd mij ongeveer den dag van uw aan- i komst. Neem in Dasburg kamers in liet Friedrichs-llalcl cn telefoneer mij vandaar a.inrrr p,e wilt." zijdsch genoegen ontwikkelt, u de leiding le Vuurvaste steen. Deze brief had nog een naschrift, hclwHlc J luidde: „Op uw hoek „De staalindustrie van I Ncord-Amerika" kunt ge. werkelijk troi .ch zijn. Ik heb het met groote belangstelling 'ti ook met genoegen gelezen. Op sommige plaat sen nemen uw uilclenzelllegen warrlijk een hoogc poëtische vlucht. O .wi'teko t ig ver heugt men zich over dc hovgopvlemmende geestdrift van den vakman, di? ai hët groot sche cn schoone, dal hem ginds iM h"l vreem de land geboden werd. niet -te. Ids met het hoofd, doch ook mei h t har', genoten heelt. Het 41I.U zeker, wriieugvi: le vernemen, dat ook bij onze mijn-aulciitelten uv. buck op gang heeft gemaakt en groote wandoering ge vonden.' „Neuenburg, overstappen voor iXisburg", riepen de conducteurs builen op hel perron. Werner nam zijn lodcn-rr.nulcl cn 7,;;,i h.u.rl- tascli en verliet den trein, om n.11, hel perron te gaan, waar dc lolcaahrcir. 'te veder j naar Dasburg gir.g. Tot het eerste slation bic-f Werner aüecn. j Tot 11 kwam ccn dame. gevolgd door er 1 he- I steller, die eed grooten teeren koffer droeg en stapte in de coupé De besteller zette den kof ier in het bagage-net in cie-n hoek tegenover. J Werner, verliet daarna de coupé cn onmicfe dcllijk daarop zetle.de trein zich in beweging. Dc locomotief trok cchlcr hortend ccnigc ma len aan, eer zij gocd.cn wei in beweging kwam. De wagens werden heftig heen en weer gestootcD, eer ze rustig verder rolden cu 1 dc koffer, die zich hoven de plaats van de^ j dame in den hoek bevond, i^iei krakend op* den vloer van den wagon. Dc koffer sprong open en de inhoud rolde over den grond. (Wordt ycrvolgdj

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1