KIEZERS VAN AMERSFOORT. fwiskimhihtiaxi^'z;;® EiTro tak rem "buitenland „DE EEMLANDER" BINNENLAND 10e Jaargang, No. 285 ADnililCUCUTCODIiQ p" 3 Abm*. nDUnntlTli.nlOrnllO foorl f 1-50L Idem fnnco pel pod I Ï-ÜO, per week (met griti» verzekering tnge> ongelukken) f 0.1-t afzonderlijke nummert 00? Wekelijks eh bijvoegsel «De HoOimiich» tisbrrmnr* (onder redactie ran Thirhe Hoven) per J maanden 10 cent WekeHjkaeh bijvoegsel «WtrcUrrvuee per 3 maanden 60 cent AMERSFDORTSCH DAGBLAD Vrijdag 28 Juni 1918 HOOFDREDACTEUR: Mn. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFP C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, hocc UTMOKT.CNI.TII. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 613 dienslaenhlrdlngeo I-? regelj t OJSO. groate letten naar plaaurulmtt Voo. handel en bedrijf bestaan zeer voordeellge bepalingen fol het herhaald adven tceren In dit Blad. by abonnement Eene cfrculair^ bevattende de voorwaarden, wordt sp aanvraag toegesonden. Stemt Woeosdtg 3 Juli alleea kt» ile Ie lijst op Üw billet. Politiek Overzicht Amerika's hulp. Dinsdag j.l. wa9 het juist een jaar ge leden, dat de eerste Amerikaansche divi sie in een Fransche haven werd ontscheept. Toen Amerika aan den oorlog actief be gon deel te nemen, gingen er aanstonds de meest phantastische verhalen omtrentde plannen, welke er in de Nieuwe Wereld werden voorbereid om zich militair weerbaar te maken. Planhen betreffende scheeps bouw, werving, uitrusting, vliegtuigbouw, enz., waarbij geschermd werd met getallen, dié een burger der Oude Wereld duizelen deden. Gelijk een sneeuwbal groeiden de geruchten al loopende in omvang over een brug van schepen zouden de Amerikaansche troepen naar Europa kunnen marcheeren en de zon zou verduisterd worden door de- vlucht der vliegmachines Er waren menschen, die ten opzichte van 'Amerika's werkelijke hulp zeer sceptisch gesteund waren. Niet slechts ten opzichte der fantasie-geruchten, maar ook tegenover elke hulp van de overzijde. Amerika's deelname aan den oorlog werd zelfs be schouwd als een politieke zet der Vereenigde Staten om zich weerbaar te maken, ten ein de krachtig en gereed te zijn als de groote wereldoorlog in het Oosten zou losbreken Japan contra Amerika. Van een hulp op de Europe esche gevechtsterreinen geloofde men weinig. Amerika n e e m t thans deel aan de krijgsverrichtingen. De eerste verjaardag van de aankomst der eerste Amerikaan sche divisies op Franschen bodem is reeds gevierd geworden. De eerste legerafdee- Jingen hebben rebds de vuurproef door staan; de eerste Amerikaansche legerbe- richcen zijn in de bladen verschenende eerste Amerikanen zijn in reeds vrij aan zienlijke getale als krijgsgevangenen naar •Duitschland gevoerd. En het schijnt dat de overtooht van zooveel duizenden mannen, paarden,•oorlogsmateriaal en vivres vrij vlot van stapel is geloopen en van de duikbooten betrekkelijk weinig last en schade hebben ondervonden. Baker, de minister van oorlog te Washington, heeft dezer dagen medege- deeld, dat er thans reeds bijna een millioen Amerikaansche troepen in Frankrijk zijn en dat van die troepen op het oogenblik onge veer 65 70 percent in de gevechtslinie zijn. Dat is inderdaad een geweldige pres tatie, welke evenaart de grootsche manifes tatie van Engeland, dat als oorspronkelijk „land zonder leger" na enkele jaren aan den oorlog deelneemt met troepen, die de mili tair best uitgeruste Duitsche keurkorpsen weerstaan. Amerika heeft op even wonder baarlijke wijze zijn leger uit den grond ge stampt en is zijn op zichzelf reeds op Amerikaansche wijze opgezet werkpro gram nu al vijf maanden vooruit. .Als merk waardigheid mag vermeld worden de vor- _ming van een Slavisch legioen bij het Ame rikaansche legerals amendement op de legenvet is n.l. voorgesteld de aanwerving von Slaven-, Tsjecho-Slovaken en Polen, be hoor ende tot de in Oostenrijk-Hongarije levende rassen, in de Ver. Staten woon achtig, die niet vallen onder de algemeene wervingde voorsteller verwacht hiervan goed geoefende troepen, welker deelneming aan den oorlog een verpletterenden indruk moet maken op hun rasgenooien, die nog nolens volens onder Oostenrijksche en Duit sche vlag strijden. In de N. R. Ct. treffen we een particulier telegram aan uit een Fransche haven, waar een deel der groote convooien landen, die rechtstreeks uit Amerika komen. Dit tele gram schildert op levendige wijze de haast verpletterende activiteit en snelheid waar mede juist met het oog op de technische zijde van het w eerbaar heidsvraagstuk, ha vens en kampen, werkplaatsen en oefen scholen zijn aangelegd ten behoeve van de Amerikaansche troepen in Frankrijk. Aller eerst een havenaanleg, zoo grootsclv d-at de oorspronkelijke Fransche havenwerkent die ivu aan alle kanten door de nieuwe Ameri kaansche werken worden ingesloten, erbij m het niet schijnen te verzinken. De Ameri kanen doen stellig de dingen niet ten halve. Zoo beschrijft de correspondent, hoe zij -in bedoelde haven bezig zijn de opslagplaats voor een leger van miltioenen te maken. De oude loodsen langs de haven zijn tot aan den ntrk toe gevuld, en waar maar plaats is zijn er nieuwe gebouwd. Hooger de rivier pp schijnt een heele nieuwe Amerikaansche stad naa^t de oude stad uit den grond te fcijn verrezen. Een breede strook van het moerassige land wordt hier ingenomen door loodsen en spoorwegen. Ook zijn er nieu we havens op groote schaal ontworpen. De loodsen staan op rijen van tien of twaalf. Daartusschenin loopen een of meer spoorweglijnen, alle takken van breede hoofdlijn. De loodsen zijn gebouwd op een onderstel van stalen ramen en bedekt met gegolfd ijzer. Zij zijn 50 voet breed en 400 voet lang. De kapitein, die den correspon dent rondleidde, verzekerde, dat hij er twee in den tijd van 16 uur kon laten optrekken. Al het materiaal komt klaar uit Amerika. Langs de Hoofdspoorlijn «taan nog groote re loodsen van 250 bij 500 voet. De spoorweg loopt daar recht tus6chen door. Er was er een, dia gevuld was met voedingsmiddelen van allerlei soort, alles met Amerikaansche handelsmerken- De werklieden zijn Chinee- zen, Negers en K-abylen, alsmede Duitsche gevangenen.Voor de toekomst van deze Fransche haven na den oork>g moeten al deze werken van de grootste be teekenis zijn. Het meest indrukwekkend zijn de inrich tingen voor locomotieven en auto's. Deze komen in onderdeelen uit Amerika. De mo- torfabriek zal spoedig in staat zijn honderd stuks vrachtautomobielen per dag af te le veren. Afgezien nog van gewone automo bielen. In deze haven alleen wordt dus een park' van 36,500 vrachtauto's gereed ge maakt. Honderden stonden er, opgeladen met levensmiddelen en anderzins, gereed om te vertrekken. Al het werk, dat gedaan moet worden, doen de Amerikanen zelf. Vak- werklieden hebben zij meegevoerd, in het bizonder gaan zoodanige mede, die onder weg herstellingen kunnen verrichten. De fa brieken bouwen zij ook zelf, en de machines daarin zijn voor het grootste deel Ameri kaansche machines. De locomotieven wor den tezamengebraoht in een groote oude Fransohe fabrifek. In het grootsche gehouw zag de correspondent Amerikaansche loco motieven in alle stadia van voltooixig. Op de werven lagen nog de onderdeeleru Ketels, wielen, platen, enz., alles genum merd. Slechts dertig uur zijn nooaig om een locomotief, die in onderdeelen aankomt, in elkaar te zetten. Hier zijn 500 werklieden, bijna alle zeer ontwikkelde vakmannen, die de hooge Amerikaansche loonen hebben prijs gegeven voor de gewone soldij van een dollar per dag. In twee fabrieken in deze plaats worden vijf locomotieven per dag af geleverd. Dit is niet alles. In een andere haven werden verleden dertig complete locomotieven aan land gezet uit één schip. Zij wegen 85 ton. Vermoedelijk zal men na deze geslaagde proef, de locomotieven niet meer in onderdeelen sturen. Er zijn nu reeds 400 Amerikaansche loco motieven in Frankrijk en dat geta'i zal tot 1500 stijgen. Talloos zijn ook de vrachtwagens, die af geleverd worden; zij zijn veel grooter dan de Fransche. Voortdurend ziet men heele nieuwe treinen, die worden gevormd en op de sporen gezet, die naar het front voe ren. In het geheel werken ongeveer 12 tot 15,000 menschen in deze haven." Tot zoover het verhaal van een ooggetui ge in Frankrijk. Borland, die bij de beraad slagingen te Washington namens de commissie voor de credieten de toe lichting geeft op het forten-ontwerp, het volgend^ heeft verklaard„Het land krijgt een besef van de groote schaal, waarop de militaire plannen van de Vereen. Staten zijn gebaseerd en van den vooruitzienden geest, waarmee zij zijn ont worpen. Het ontwerp machtigt tot het be steden van f 57.000.000, en voorziet in een ruime beschikbaarstelling van^geschut van alle kalibers". Sprekende over de plannen, zeide hij, dat er geen andere bestaan, dan voor operaties te velde in Frankrijk. Alle veronderstellingen dragen een uitsluitend persoonlijk karakter: „Niettemin geloofde hij, dat uit het program voor den aanmaak van geschut maar één conclusie was te trekken, n.l. dat het Ame rikaansche leger op volle macht en de volle sterkte, noodig om de beletselen te overwin nen, die het zou mogen ontmoeten, den Rijn over tè trekken." Lord Milner heeft in een interview met den Amerikaanschen dagbladcorrespondent Marshall gewaarschuwd tegen onderschat ting van 's vijands kracht, maar, zeidehij, „de troepenmacht der geallieerden is ver meerderd en kan nog faren achtereen ver meerderen, dank zij Amerika's deelneming aan den oorlog, terwijl de centrale mogend heden van nu af aan om zoo te zeggen van de hand in de tand moeten leven. Ik voor mij ben er zeker van, dat de vijand nooit den oorlog had durven beginnen als hij ge weten had, dat Amerika nog eens zou mee doen." Lord Milner is er dan ook vast van over tuigd, dat Amerika's macht gestadig zal toe nemen, totdat deze de macht van den vijand overschaduwt en ten slotte zal overwéldigen. „Daarom verklaar ik zonder eenig spoor van aarzeling, aldus Milner dat Amerika in dezen oorlog de beslissende factor zal zijn, in materieel opzicht." Do oorlog, Van de gevechtsterreinen niets nieuws. Madrid, 27 Juni. (R.). In de Kamer heeft een afgevaardigde medegedeeld, dat de reeder van de bark Eriderri aan de kust van Biscaje een Duitsche duikboot van ben zine voorzien heeft. De reeder was het pro vinciale hoofd van de openbare weiken en van de vuurtorens, die seinen gaven aan de duikboot. De minister van openbare werken heeft een onderzoek toegezegd. Bij het groothertogelijk hof te Hessen is bericht uit Moskou ontvangen, dat de ex- Tsaar Nicolaas van Rusland vermoord i?. Bazel, 2? Juni. (R.) Hier gaan ge ruchten, dat Von Kühlmann zal aftreden. Londen, 27Juni. (R.) Archibald Hurd wijdt in de Dally Telegraph een beschou wing over de jongste opgaaf van de En- gelsche admiraliteit betreffende het verlies aan scheepsruimte. Hij zegt daarin o.a. De maand Mei is van alle maanden, die wij gehad hebben, de meest gunstige ge weest, wegens het grootere aantal vijande lijke duikbooten dat vernield is. Dat aantal was in Mei hooger dan ooit sedert de duik bootoorlog begonnen is. De verbetering in den toestand spreekt zich uit in de ge tallen betreffende vernietiging van schepen door de Duitschers en den aanbouw van Engelsche schepen over de vijf eerste maan den van dit jaar. Zij bedroegen namelijk Verloreu. Gebouwd, netto volies 1918 ton Jan 218528 Febr. 254.30» Maart 222.651 April Mei 226.10S 224.785 ton 59.568 100.088 161.674 111538 19-.274 ton 159 960 154.065 6 on: 1 4*575. 27.161 De Duitsche bladen meldden dat „in de maand Mei ongeveer 614,000 bruto ton koopvaardijscheep-sruimte, die voor de vij anden van Duitschland beschikbaar was, in den grond is geboord". Spoedig zal het oogenblik daar zijn, waarop de Duitschers naar hun eigen opgaven méér scheepsruim- te vernietigd zullen hebben dan wij of de geallieerden ooit bezeten hebben. In de laatste Duitsche opgaaf is b.v. medegedeeld dat de geallieerden „ongeveer 17,230,000 bruto registerton" sedert het begin van de vijandelijkheden verloren hebben. Dit getal slaat natuurlijk niet op verliezen door de gevaren der zee, maar uitsluitend op door den vijand vernietigde scheepsruimte. Als de Duitsche bewering, volgens welke de Duitschers bijna 17 millioen ton aan En gelsche scheepsruimte vernietigd hebben, waar was, moesten wij thans over niet meer dan 8 millioen ton scheepsruimte beschik ken ten gebruike als hulpschepen van de \floot, hospitaalschepen en voor de verbin dingslinie van de 40 millioen menschen in ons land, van de bevolking in de overzee- sche gewesten en in zekeren zin ook van die in geallieerde landen. Gelijk officieel gemeld is, hebben wij namelijk l'i millioen ton aan Frankrijk en Italië geleend en wij en de Amerikone:. voeden bovendien nog de millioenen hongerende menschen, die de Duitschers op het oogenblik onder hun dak hebben. Niets bewijst beter de zenuw achtigheid in Duitsche kringen dan de be lachelijke overdrijvingen aangaande de uit komsten van den duikbootoorlog, die over de heele wereld rondgebazuind worden. Er zijn reeds bewijzen, waaruit blijkt, dat de 'toestand sedert Mei nog meer verbeterd is. L o n d e n 2 7 J u n i. (R.). Heden hebben de arbeidersleden der regeering een samen komst gehad om te beraadslagen over hun positie in verband met het besluit der arbei- dersconferentie om het politieke bestand op te heffen. Naar aanleiding van Henderson's nadrukkelijke verklaring, dat de arbeiders partij niet wenscht dat de arbeidersled en de regeering verlaten, hebben de ministers, naar verluidt, besloten om niet uit de regee ring te treden, in elk geval thans niet. Washington, 2 7 J u n i. (*R.). Onoffi cieel verlurdth ier, dat de regeering te Tokio besloten heeft het verzoek van de entente- mogendheden om in Siberië tuschenbeide te komenr af te wijzen. De regeeringsperso- nen of de gezanten der entente hier maken hier niet uit op, dat de entente of de Ver eenigde Staten hun plan op zótten geven om Rusland weer op de been te helpen en den Duitschen invloed tegen te^gagn. Een hooggeplaatst ambtenaar verklaarde, dat waaneer Japan het denkbeeld milir taire expeditie verwerpt, Rusland^-'vrienden daardoor ve»Verkt zouden worden in hun voornemen om die elementen te steunen, die er naar streven wet en orde in Rusland te herstellen. De Staatscourant van 27 Juni bevat o. a. dc volgende Kon. besluiten: met ingang van 1 Juli 1918 aan den dirigcc- rend-officier van gezondheid der 2de klasse K. E. Ziegeler, van het personeel van den ge neeskundigen dienst der landmacht, op zijn aanvrage, ter zake van langdurigen dienst, on der toekenning van pensioen, eervol ontslag uit den militairen dienst verleend; niet ingang van 1 Juli 1918 benoemd bij het personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht, tot dirigeerend-officier van ge zondheid der 2de klasse: de dirigeerend-offi cier van gezondheid der 3de klasse J. Pesman; tot dirigeerend-oïficier van gezondheid der .3de klasse, de officier van gezondheid der 1ste klasse dr. P. B. van Loo, beiden van dat per soneel; is aan den reserve-lweede-luitenant II. A. M. van Gilsc van het 3de regiment infanterie, ter zake van ongeschiktheid voor de verdere waarneming van den militairen dienst wegens lichaamsgebreken een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend. bevorderd toi iiOo»ucoinn»ies der telegrafie A. li. Gijsinck, D. P. Kiuijt, W. F. H. Bruinier, H. Garsen cn A. Coops, allen thans commies der telegrafie le kl. benoemd tot agent der Rijksverzekeringsbank J. van der Endt en J H. Wumclinck, thans tij- idelijk als zoodanig werkzaam. Bij het hoofdbestuur der Posterijen en Tele grafie bevorderd tot hoofdcommies P. A. Ense- rinck. thans commies; tot commies A. de Waaij, thans odiirncHcommiestot adjunct- commies jhr. F. \V. W. H van Coevorden. J. J van den Berg, H. T. P. J. Wellens, J. A. L. Lin tei, F. L. Heitz, A. Ruymgaart, thans klerk bij voormeld hoofdbestuur. Gedenkteeken Thomas h K e m p i s. De Koningin heeft, volgens de Zw. Ct., door het schenken van een bijdrage haar belangstelling getoond in het oprichten van een gedenkteeken voor Thomas h Kern- pis op den Agnietenberg te Zwolle. I>« crlHla Ann Marine. Met Ingang van 28 Juni is op verzoek op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan den schout bij nacht J- J. Rambonnel als minister van marine, met dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hém aan de Koningin en aan den lande in buitenge woon moeilijke omstandigheden bewezen en is tijdens de ontstentenis van een minister van marine het beheer van hel departement van marine ad interim opgedragen aan den marine ad interim opgedragen aan de minister van oorlog jhr. rnr. G. .T. de Jonge. Naar wij vernemen is de vice-consul van Nederland te Mayaguez (Porto Rico) de heer J.I. Bravo, op 44-jarigen leeftijd over leden. De waarneming van het vice-consu- laat is opgedragen aan zijn broeder, dt? ^eer O. Bravo. De Kamerverkiezingen. Een groot aantal Nederlandsche arbeiders, die in Duitschland werkzaam zijn en die slechts op bepaalde tijden de grens kunnen over schrijden, zullen aan de stemming op 3 Juli niet kunnen deelnemen, indien geen bijzon dere maatregelen worden getroffen. In ver band daarmede heeft naar Het Volk meldt het Kamerlid Albarda Woensdag telegra fisch den ministers van binnenlandsche za ken en van buitenlandsche zaken verzocht met de Duitsche regeering een regeling te treffen, waardoor die arbeiders-kiezers in de gelegenheid zullen worden gesteld op 3 Juli in Nederland hun stem uit te brengen. Protest tegen den stem- d w a n g. Eenige kiezers te Oterbeek (N.-H.) hebben aan den burgemeester de oproe- pingskaart voor de stemming voor de Twee de Kamer teruggezonden, onder protest te gen den stemdwang. Bij beschikking van den Minister van Marine is benoemd tot 2de lichtwachter aan boord van 's Rijks lichtschip""Haaks de 3e lichtwachter daar aan boord N. M. Ambrioln. R. U. Mesdag, f De directeur der directe belastingen, invoerrechten en accijn zen te Rotterdam, de heer R. U. Mesdag, is in den leeftijd van 63 jaar overleden. Nederland en de oorlog Onze grannKclicpeii. Het stoomschip Stella met graan uit Amerika is heden ochtend vroeg te Hoek van Holland aangekomen. l>e .\leiiw-lm.s(en!»iR. Volgens de Maasbode zal het s.s. N i e u w-A msterdam 10,000 ton graan uit Amerika meebrengen. Yerzoek om le moxeu uil varen. Een aantal te Rotterdam gevestigde reeders heeft het volgende dringende tele gram aan den Minister van Buitenlandsche Zaken gezonden Diverse schepen, welke buitengaats wa ren, kwamen hier veilig aan. Diverse sche pen, naar Swinemiinde opgebracht, zouden vrijgegeven zijn, waardoor de vaart om den Noord oogenschijnlijk vrij is. Ontvangers van lading, zich thans in hier liggende sche pen bevindende en welke door het opont houd in kwaliteit verminderen, dringen op afzending schepen aan en verzoeken drin gen'* "itvaren toe te staan. Op een mijn geloopen logger. Nader wordt hieromtrent gemeld: De vrachtlogger „Goede Hoop 1", kapitein Spanjerbcrg, gisternacht met een lading hout van Gothenburg voor Zaandam le IJmuiden binnengekomen, rapporteert, dat een andere vrachtlogger, die Maandag jl. den gcheelcn dag voor hem uitzeilende was, ook op de thuisrtis, des. nachts op een mijn geloopen of getorpedeerd as geworden. Van de y,Goede Hoog 1" zag men van den logger op ongeveer een mijl voor zich uit nog de achtervuren branden, toen eensklaps een geweldige ont ploffing plaats had en men een donkere zuil zag. Later was van den logger niets meer te zien. Het was stormweer geweest den gan- schtn dag cn dientengevolge waren beide log gers uit de vrije vaargeul gedreven in bet ver sperde gebied. Toen dc „Goede Hoop" later de plek pas seerde, waar de ramp had plaats gehad, was van schip of bemanning niets meer te zien. De getroffen vrachtlogger was van boven zwart en van onderen grijs geschilderd, doch den naam heeft men niet kunnen lezen. 56e broodkaart. De directeur van het Centraal Brood- kantoor maakt bekend, dat de broodkaart von het 56e tijdvak geldig is van 29 Juni tot en met 5 Juli. De suiker. Het bestuur der vereeniging van win keliers in levensmiddelen „Onze Kracht" te Rotterdam heeft aan den Minister van Land-' bouw een telegram gezonden, waarin de aan-' dacht er op gevestigd wordt, dat verschil lende winkeliers in koloniale warén geenf suiker meer in voorraad hebben en aanvra gen voor betreffende winkeliers door het sui- kerdistributiekantoor niet meer in behande- ling worden genomen, met verzoek maatre gelen te willen nemen, opdat aan dezen on- houdbaren toestand zoo spoedig mogelijk einde wordt gemaakt. O v e r n«a m e van artikelen. 1 Naar wij vernemen zal dc regeering evenals vood katoenen garens, gelijk indertijd is gemeld, ook voor andere artikelen die even tueel na aanvoer uit Engeland zouden moeten worden overgenomen; als basis doen gelden den dagprijs van Engeland plus vracht, hssu-! rantie. benevens vermoedelijk een premie voor loco. Deze maatregel wordt genomen* omdat bij sommige belanghebbenden de vrees, bestaat dot deze goederen bij verscheping van Engeland naar hier in hel belang der distri butie in beslag genomen zouden worden, waarbij dan een schadeloosstelling zou wor den betaald welke geringer zou zijn dan de in Engeland geldende dagprijs. Werkverschaffing De Nederlandsche Bond voor Werkver schaffing verspreidt een overdruk van een artikel uit het „Tijdschrift »van den Neder- landschcn Werkloosheidsraad" van den heer Meyer de Vries, waarin betoogd wordt met een beroep op hetgeen in Delft reeds j gebeurt dot het maken van briketten,, zij het dan wellicht niet aan een zeer groot aan tal personen, toch wel aon een flink aantal arbeiders werk kan verschaffen, te meer waar vakkennis niet vereischt wordt. Waar nu veel gemeenten groote moeite hebben om voor de werkloozen productief werk te vinden, daar dient aan het briketteeren olio aandacht te worden geschonken. Gezien de medewerking, die de Rijkskólendistributie en het Centraal Bruinkoolbüreau wenschen. te verleenen, en het gunstige resultaat, dat de Brandstoffencommissie te Delft reeds heeft verkregen, kan fiet den gemeentebe sturen niet ernstig genoeg in overweging worden gegeven deze aangelegenheid krach tig ter dwan g. Dat de re geering een maximum-prijs vastzet, om te beletten dat woekerwinstzuchtigen ongeoor loofde winsten maken ten koste hunner, vaak noodlijdende, medeburgers, is goed. Maar dat sommige ombtenaren 'n maxi mumprijs tevens opvatten als een minimum prijs, als een gedwongen cijfer dus,, waar men niet beneden mag gaan, - dèt is toch' waarlijk hl te dwoasJ En toch komt het voor Te Horst, in Noord-Limburg, waren de bakkers van oordeel, dat zij 35 cents het brood konden blijven leveren en niet tot het vastgestelde maximum van 42 cents be hoefden te gaan. De bevolking was het natuurlijk roerend met hen eens. Niet olzoo de heer Regeerings-controleur. Blijkens in de Horster raadszitting van 21 dezer gedane mededeeling dwong hij de bakkers zeven cents per brood meer te nemen, óók ten koste der behoeftigen. We vestigen bij deze de aandacht van den Minister van Landbouw op zoodanigen mis stand, zegt de Limb. Koer. IHxtrlbntle van uleuwe Aardappelen Het Kémerlid de heer Van den Tempel heeft de volgende schriftelijke vragen ge* rioht tot -dien minister van Landbouw, be treffende de distributie van nieuwè aard appelen Is de minister voornemens, om herhaling te voorkomen van de moeilijkheden, welk« zich vorig jaar in den tijd van tekort aan oude en te geringen aanvoer van nieuwe aardappelen hebben voorgedaan, thans ook ten opzióbte van de vroege aardappélen over gaan tot algemeerfe inbezitneming, rariÜ- soeneering van de gemeenten en distribu tie door de gemeenten Zoo niet, is de minister dan bereid medfc. te deelen, welke maatregelen door hem zijn of worden getroffen om te bereiken, datr geen vroege aardappelen worden uitgevoerd voor aleer telkens in de volle behoeften dec g^neenten is voorzien, en dat een regelma* tige toevoer, in verhouding tot haar behoef ten, naar de gemeenten worde verkregen»' telkens ten minste in zulke hoeveelheden^' dat van voorziening der bevolking met nieu we aardappelen kan worden gesproken, op dat de jacht naar een m,aal aardappelen, dio j tot ongeregeldheden moet leiden, word® voorkomen? Op de. eerste vraag heeft de minister het volgende geantwoord De eerste door den heer Van den Tem pel gestelde vraag moet ontkennend wQr- den "beantwoord. De vroege aardappelen leenen zidh tocht minder goed tot een distributie van regee- 1 ringsweg*. De gewone harvdel brengt die aardoppe. len veel vlugger bij den consument dan zulk9 bij een regeeringsdistributie mogelijk is. Vooral met het oog op de qualiteit der aard appelen is dit van groot belang. Bovendien zijn de aanvoeren der vroege aardappelen afhankelijk van weersomstandigheden, en dientengevolge onregelmatig, hetgeen een distributie van regeermgsrwege zeer beswaar- lijkt maakt. Ten slotte betreft het een product, waar- Ten verwacht ma* worden, dat «poedig vol-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1