KIEZERS VAN AMERSFOORT. ELTIO VAN BERESTEVS. fcr-— DE EEMLANDER" Stemt Woensdag 3 Jnlt alleen Eendracht maakt niet altijd macht. ^ÜÏfËNLAND™ Vrouwenregeering I7e Jaargang, No. 1 DnUIICUrUTCDDIIC pet J lnl>nden ÏOOt AuUnntlYlLlIIOrKIJo foort f UO. Idem franco pet port t 100. per week (met graiii terrekerinj fcgcn ongelukken) 0.14. afxonderlUke nummer» f Qük Wekclfjkseb bljvoegtel »Dt HolUndtch* HMtmaw* (ondet redactie »an thtriM Hoven) pet maanden 50 cent. WekelUkaek bUvoepel •VareldrevuM pet J maande» 40 cent HOOFDREDACTEUR: Ma. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, HOCK utrechtickiit». INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Maandag 1 Juli 1918 dienstaanbiedingen 1—5 regels f OJO. groole letter» naar plaatsruimte Voot handel en bedrijf bestaan xeer voordeellge bepalingen tol het herhaald advca teeren In dit Blad, bij abonnement Eene circulaire, I bevattende da voorwaarden, wordl op aanvraag toegezonden. no. 5 van de 4e op Uw billet. .Wat de kracht der unie-lib. propaganda in Bezen stembusstrijd zou 2ijn, was. reeds long te voorspellen. Mèn zou pronken met de verdiensten der partij in n vorige periode, tn haar aanbevelen els de „eenheidspartij". Nu kan men 'n schitterend verleden heb ben en toch geen toekomst. Wat de L. U. in de negentiger jaren .wrocht, is van de grootste beteekenis, doch... niet het werk van hare mannen van thans. ♦Velen, wien de eer daarvan toekomt, zijn reeds ontslapen, anderen overgegaan tot de yrij-lib. ol YTijz.-dem. Alle drie vrijz.- fracties- kunnen, zoo het hun lust, zich koesteren in den glans van het glor:etijdperk der oude partii Maar wie te veel aan het verleden denk', verdroom; de toekomst. Niet om wat mer. ge-'uar heelt, doch om wat nog te doen fctaot, vTage men de stem der kiezers. De aloude spreuk „eendracht maakt mocht" heeft neg altijd gezag en vooral bij rde hopelooze versnippering in even nutte- looze als eigenzinnige partijtjes en belangen- groepjes, zal men gemakkelijk menigeen kunnen betoovereri met 'n pathetisch uitge sproken „eendracht maakt macht! stemt dus gij allen die de verdeeldheid betreurt, de éenheidspartijl" Die tactiek moge nu in heel het land suc- ~ces hebben bij argelooze kiezers, wien het Ontgaan is dat „de vrijzinnigen" nu eenmaal twèe richtingen tellen welke steeds verder uiteengaan: democraten en (oud)liberalen in Amersfoort komt men met dit lokmiddel toevallig al heel slecht te pos. Hier toch hadden wij naast 'n jonge doch levenskrachtige organisatie der vrii-lib., één Sterke vrijzinnige kiesvereen., Amersf. Ge meentebelang, die na de fusie met de vrijz.- dem. afd. vrijwel olie democraten kon omvat ten,. Dat de meer vrii-lib. voelende leden zich toen terugtrokken, lag voor de hand en in de bedoeling. Maar ook een der bestuursleden, hoewel zelf voor 'n democratisch man door gaand, ging zich afscheiden, zocht 'n groepje vrienden en stichtte met hen *n.... nieuwe partij, welke zich kort daarna bij de hier to- iaal onbekende Lib. Unie aansloot. Van versnippering gesproken! En van ^eendracht maakt macht'Wat zegt men van eenheidsmenschen, die, omdat zij be treuren dat er 2 partijen zijn, er nog 'n derde naast gaan stichten! De-Econ. Bond, die 'n nog hoogere eenheid dan de L. U. bedoelt en ook de rechtsche partijen er in opnemen wil, stichtte later, ook pl weer ter bevorde ring van de eenheid naast de 12 bestaande partijen 'n nieuwe 13e! Dat gaat meer in de richting van eenlingenpartij dan van een heidspartij. Die heele „eendracht maakt n\acht"-leuze is overigens, men vergeve ons het woord, politieke larie. Evenals 't politieke larie was toen onlangs een der u.-l. sprekers 'n débacle voor de vrij zinnigen voorspelde omdat de vr.-dem. de concentratie verbroken hadden. Bij handhaving van de concentratie zou de débacle juist nog veel grooter geweest eijn. Dat kan geen U.-Lib. tegen spreken. Wij stellen voorop dat de versnippering van thans noodlottig is. Al die lilliput-partij- tjes doen duizenden stemmen verloren gaan. Tal van kiezers zonder politieke beginselen laten zich gemakkelijk overhalen voor een dier partijtjes te stemmen; zelfs zijn er kie zers, die inderdaad beginselen hebben en toch. uit sympathie voor den candidaat, uit vriendschap voor een der propagandisten of uit vermeend eigenbelang, verraad aan hun partij plegen en.... hun eigen stem waar deloos maken. Ze gelooven het misschien nog niet, maar Woensdag zullen zij het te laat ontdekken. Al die stemmen komen althans den tegen partij niet ten goede. Bij voortzetting der concentratie had men daarentegen duizen den stemmen gederfd welke wèl zouden overgaan op de tegenpartij.* Wij hebben 't immers reeds meermalen uiteengezet hoe eenerzijds duizenden kie zers wel vrij-lib. willen stemmen doch terug schrikken al9 hun stem tegelijk T\ u.-l. of vrijz.-dem. zou helpen verkiezen, terwijl aan den anderen vleugel tallooze democratische kiezers weigeren zouden hun stem te geven aan 'n lijst waarop ook vrij-lib. voorkwamen. Deze beide vleugelgroepen zijn thans voor de vrijz. fracties behouden. Vroeger was samenwerking noodzakelijk om te voorkomen dat geen der vrijz. candi- daten voldoende stemmen behaalde om in herstemming te komen, 't Nieuwe stelsel kent geen herstemming meer en 't komt er slechts op aan het totaal der vrijz. stemmen zoo hoog mogelijk op te voeren. Er is, afgezien van alle principieele over wegingen, nog een argument voor geschei den optrekken. Door 't systeem van stern- overdracht zou menigeen ongetwijfeld van n concentratielijst afgeschrikt zijn, als hij er zich rekenschap van gaf, dat zijn voor 'n vrij- lib. bedoelde stem zoo maar overgedragen kon worden op 'n gansch niet door hem be geerden vrijz.-dem. En omgekeerd zou 'n roodgetinte kiezer zich nog wel eens beden ken voor hij overdracht van zijn voor 'n ge nade vindende vr.-dem. bedoelde stem op 'n u.-L of vrij-lib. riskeerde. Op 'n concentratielijst zouden dus zonder twijfel heel wat minder stemmen uitgebracht zijn dan thans op de 3 verschillende lijsten te samen. Ieder brengt nu z'n vollen aan hang mee en niemand wordt afgeschrikt. Tegenover al die verliezen had bij voort zetting der concentratie niet één stem winst gestaan. Want waar is de kiezer die wel op 'n gemengde vrijz. lijst wil stemmen, doch zoodra er 3 vrijz. lijsten zijn (waaronder toch ook een van de Lib.-Unie, welke 'n concen tratie op zich zelf beoogt te zijn) met pre cies dezelfde candidaten plus eenige andere, thans geen keus wil doen en uit ergernis naar rechts of de soc. zou ovérloopen? Iemand met zulke overdreven geconcen treerde neigingen, kan men slechts in den Dolclei vinden en daar heeft hij geen stem recht. Als onder het oude stelsel bijv. Piet Nol- ting en de oud-lib. douairière gearmd naai den politieleen brand getrokken waren, zou dit schouwspel wellicht heel wat kiezers uit het huis gelokt hebben; maar voortaan, nu er stemplicht is, wordt ook 'n dergelijke at tractie om 't volk naar de sternbus te krijgen, overbodig. Gevaarlijk zelfs. Want wij vree- zen, dat de wederzijdsche familie .met die politieke mésalliance weinig ingenomen zou zijn en bij de stembus daarvan wel blijk zou geven. 't Is dus duidelijk dat door net gescheiden optrekken niet één stem voor de vrijzinnigen gemist zal worden. Integendeel, 't behoedt voor slemmem erlies aan de beide vleugels, 't Eenige nadeel is nu dat er niet 1 doch 3 overschotten verloren gaan, maar-ooi. dat ware te voorkomen geweest door de lijsten te verbinden, hetgeen echter om principieele redenen niet geschied is. De Lib. Unie kan nog wel iets leeren van de rechtsche partijen; die trekken ook ge scholden op en zij begrijpen drommels goed dat de chr, hist, lijst méér protestantsche stemmen zal vangen dan 'n gemengde lijst waar monseigneur Nolens bovenaan stond. Maar de Lib. Unie ziet dat zeker anders in en moet dus de verbreking der coalitie heel dom vinden. Eendracht maakt immers macht? O».... zouden el die eenheidszangen slechts lokroepen zijn om de argelooze kiezers in de omnibus der L. U. te doen stappen? Weest dan gewaarschuwd en stemt VAN BERESTE7N. 't Gaat niet tegen de candidaten der L.' U 'allen zeer respectabele mannen, volstrekt, niet minder respectabel dan die der Vrij- Lib., velen persoonlijk ook even vooruitstre vend en democratisch als de vrijz.-dem. maar 't gaat tegen de „eenheids' zotternii. Gisteravond heeft de L. U. zich weer van anderen kant laten kijken. Aan het woord waren de heeren Eerdmans en de Muralt, beiden eminente vrijzinnigen doch de twee hevigste anti-clericalen van de heele poli tieke vlakte. Vooral j'nr. de Muralt heeft in zijn niet van effect-bejag ontbloote speech wat inhoud en vorm betreft stond de voortreffelijke rede van prof. Eerdmans veel hooger duidelijk laten zien, hoe de L. U. zich thans aan anti- clericalisme en schoolstrijd vastklampt. Het clericalism? blijft 'n voortdurend gc- aar, wii moeten er voor op onze hoede ziin maar in d? crisis welke wij thans doormaken, behoort hel anii-clericalisme niet op het le doch op het 2e of 3e plan. Wij gelooven niet dat het hartstochteMik herofp op de anti-cler. gevoelens dei kiezers in deze tijden de L. U. sterker zal maken. In de partij zelve heeft men het g^vaarl'.'ke er van ingezien, de alg. secr. Roodnwyzen, veteraan uit de vrijz. beweging, heeft niet op gehouden er tegen te waarschuwen er. liever z'n zr.el prijs gegeven dan aan die t 'kliek moe doen. En zoo zien wij. thans, terwijl iedereen, ook ol bestond er geen wereldoorlog, beu is van den schoolstrijd en snakt naar den vrede of, zoo deze niet bestaanbaar is, al thans naar 'n minder gespannen toestand, de Li'o. Unie opnieuw den schoolstrijd nan. de.n vikQigrond brengen en de verlammen de antithese, welke reeds zooveel kwaad ge sticht heeft, aanwakkeren. En dat, nu hongersnood en algemeene inzinking voor de deur staan! Politiek Overzicht De verliezen aan de Plave. Het schijnt, dat in Hongarije allerlei fan tastische verhalen de ronde gedaan hebben betref lende de verliezen door het Oosten- rijksch-Hongaarsche leger bii den terugtocht over de Piave tijdens den iongsten slag in Italië geleden, bii welke verhalen inzonder heid een rol speelde de vermelding; dat hei vooral de Hongaarse-he regimenten geweest waren, die de zwaarste verliezen ge leden haclder.. Om aan deze ongelooflijk fantastische verhalen een einde te maken, heelt de Hongaarsche minister-president Weckerle bij den aanvang van de zit ting van het Hongaarsche Huis van Afge vaardigden tot geruststelling van.de open bare meening in het openbaar den werke- iijken stand van zaken blootgelegd. Weckerle begon met te verklaren, dat zoo wel het hoofdkwartier als de rijksregeering volkomen oprecht en zonder eenige verbloe ming alle oorlogsberichten publiceeren. Ten bewijze daarvan herinnerde hij er aan, dat van Oostenrijksch-Hongaarsciie zijde steeds de verliescijfers, die zij zelf opmaken, verge leken worden met de gegevens van vijande* lijke zijde, ten einde ze te controleeren. „Het Huis weet aldus vervolgde de mi nister-president dat wij aan de Piave en de Brenta vooruit zijn gedrongen, en dat wij, toen eenmaal verder vastklemmen aan onze stellingen met reusachtige verliezen zou zijn gepaard gegaan, om menschenlevens te spa ren aan de Piave zijn teruggetrokken en slechts aan de Brenta verscheiden bezette gedeelten hebben behouden. Bij dezen te rugtocht zijn in het geheel 20,000 man in handen des vijands geraakt. De minister van oorlog heeft onlangs een getal van 8000 gevangenen genoemd, maar op grond van sedert dien bekend gemaakte gegevens moet ik dat cijfer rectiliceeren. Er zijn 12,000 man in Italiaansche gevangenschap geraakt, terwijl 50,000 Italianen als gevangenen in .onze handen vielen. Kunnen deze cijfers bij een offensieven terugtocht niet als buiten gewoon reusachtig worden bestemd, veel treuriger is het verlies, dat wij aan dooden, gewonden en zieken hebben geleden. De zieken toch vormen een groot percentage. Bij het tiende en elfde Italiaansche Izonso- offensief hebben wij een verlies geleden van tusschen de 80.000 en 100,000 man. Nu ioopen onze verliezer, evenzeer tegen de 100,000 man. !k ben, helaas, gedwongen deze treurige omstandigheid te constatee- ren. In dit cijfer zijn begrepen de gesneuvel den, de zwaargewonden, de lichtgewonden en zij, die als uitgeput teruggebracht wer den. Ik noem deze cijfers, omdat ik u niets wil verbergen, voorts daarom, omdat onze vijan den ongetwijfeld een overdreven voorstel ling van deze verliezen zouden geven en wel licht zou onze openbare meening hetzelfde doen. Aileen wil ik nog opmerken, dat ook aan dit offensief want ook op dit punt zijn weer zeer onjuiste geruchten in omloop Hongaarsche troepen niet in buiten verhou ding groot aantal hebben deelgenomen en dat ook niet de verliescijfers alleen op Hon gaarsche troepen betrekking hebben. Aan het heele offensief en den terugtocht hebben 33 Hongaarsche en 37 Oostenrijksche regi menten deelgenomen, dus 47 procent Hon garen en 53 procent Oostenrijkers. De verliezen der Italianen bedroegen tij dens den opmarseh en den terugtocht 150,000 man. Zij zijn dus hooger dan de onze aan gevangenen, dooden, gewonden en zieken." Weckerle besprak vervolgens het gerucht, dat de verliezen het gevolg waren van ge brek aan munitie. „Ons leger verklaarde hij is nog nooit zoo goed met munitie voorzien geweest als half Juni hét geval was. Het is waar. dat van de drie bruggen, die oyer de Piave waren geslagen, de eerste in stortte en vervolgens de twee andere door den stroom werden meegesleurd en dat daardoor voor het vervoer van levensmid delen onoverkomelijke bezwaren bestonden. De terugtocht evenwel had geheel regelma tig plaats en slechts weinig troepen, die tot dekking waren achtergebleven, vielen in handen uerltalianen. Ik wensch nog eens te constateeren, dat de heele terugtocht, zooals de minister "van oorlog heeft opgemerkt, zoo regelmatig en zonder opzien is geschied, dat de Italianen zelfs, nadat hii had plaats gehad, hem nog niet opmerkten, maar nog aanraden deden op oude loopgraven en verlaten stellingen. Als wij nu ongeacht deze treurige resul taten, -conclusies uit het geheel trekken aldus besloot cie Hongaarsche minister-pre sident uan kunnen wij toch als buiten twijfel stellen, dat wij den Italianen aanzien lijke verliezen hebben toegebracht en hen hebben verhinderd een aanzienlijk deel van hun troepenmacht naar het westelijk front t« zenden, hetgeen in het belang van de ge meenschappelijke oorlogvoering zonder twiw fel een doel was, dat wij toch ook moesten] bereiken. Dat doel hebben wij dan ook be*' reikt." j In verband met bovenstaande verklaringen, wordt van Oostenrijksche zijde nog mede gedeeld, dat het getal 100,000, dat Weckev*. Ie als verliescijfer opgaf, berust op een ver-, keerde opvatting van een in der haast ge-' publiceerde telephonische mededeeling. Aan de Hongaarsche regeering werd door het le- gercoromando ml. alleen medegedeeld, dat de verliezen geringer waren dan in dom' tienden en elfden Isonzoslag. Deze bedrotj-| gen tusschen 80,000 en 100,000 Juiste opgaven over de verliezen aan man-! schappen enz. gedurende de jongste slag in Italië zijn in het geheel nog niet beschik-: baar. Voorts wordt er van Oostenrijkscho^ zijde de aandacht op gevestigd, dat de ten vergelijking hiermede aangegeven verlies cijfers niet alleen betrekking hadden op het Piavefront, of op de door den minister-pre sident genoemde 70 regimenten alleen, maar op het g e h e e 1 e Oostenrijksch-Ttali- oansche front van het Sliifserjoch tot de^ Adriatische Zee. Bovendien liepen die cijfers, over het tijdvak 15—20 Juni, clus o\er 6 ge-j vechtsdagen. De verliescijfers- omvatten, geüik trouwens] de Hongaarsche minitffr prr*rirjrnf verklaard' heeft, ook de zieken. Nu bedraagt het ver lies aan zieken onder gewone omstandighe-! den dagelijks, al naar gelang der weersge steldheid, 2000 tot 4000 man; Voor G natte' dagen kan men dus het normale ziekencijfer stellen op 20,000 tot 25,000 man. De ver- liezen zijn derhalve geenszins abnormaal j hoog en bieden aldus de door het Corr. bur. van bevoegde zijde ontvangen Oosten rijksche toelichting van de in het Hongaar sche Huis van Afgevaardigden afgelegde verklaringen een waarborg, dat de leger leiding alles heeft gedaan om het aantal der offers aan menschenlevens te bepeiken. De oorlog, Aan het front in het westen geëne andere dan plaatselijke aanvallen. Italiaansche troepen hebben aanvallen on* dernomen in het gebied van de Sette Com- munizij drongen bij de Monte Valbella in de eerste Oostenrijksche linie, maar heb ben zich daar niet kunnen handhoven. C h a r b i n, 2 Juni. (R.) De vroegere Oostenrijksche en Duitsche krijgsgevange nen hebben Irkoetsk be*et. De Tsjecho-Sïo- wakken ziin op Krasnoyarsk teruggetrokken." De Rumeènsche Kamer heeft met op \ier na algemeene stemmen de vredesverdragen met den vierbond goedgekeurd. 'T Londen, 29 Juni. (R.) De rijksoor-j ïog.sconfeientie heeft besloten een-regeling te treffen ten opzichte van de voorziening,! van het rijk en <fe bondgenoot an met zekere i grondstoffen, ter verzekering van hun rij verheid. y Kopenhagen, 29 Juni. (V. B.) Op uitnoodiging van de Deensche regeeiing heeft er hier van 26—28 Juni een confe rentie plaats gehad tusschen de ministers van buitenlandsche zaken \an Denemarken, Noorwegen en Zweden. Men constateerde volkomen overeenstemming ten opzichte van het beginsel, dat strikte neutraliteit de eenige verkieselijke politiek voor de Skan- cinavische rijken was. De.drie landen heb ben commissies benoemd, die overleg zul- len plegen over de kwestie, in hoeverre da j gemeenschappelijke behartiging van belan- -j gen tijdens en na den wereldoorlog moge- j lijk Is. Met bevrediging is kennis, genomen van het gunstige resultaat van dc weder- 1 zijdsche economische hulp. Men kwam tot Vrijzinnigen en Democraten, stemt Woens dag alleen Van Beresteyn, no. 5 van de 4e lijst. Roman naar het Duilsrh van A. Oskar Klausman n. Toen geheimraad Kcrslen le Saarldrchcn 'a&nkwam, was Dora nog niet te spreken. Zij had vroeg in den morgen ccn verren rit ge maakt en moest zich nu nog even verkleeden. Mevrouw Schotelhls, de oude, babbelzieke da me, was eclilcr wel aanwezig en Kersten ging met haar een kleine wandeling in het park maken. „Wij hebben hem hcelemaal niet herkend" zeide mevrouw Scholtelius plotseling. „Hoe moet ik dat opvallen?" vroeg Kersten; „Hoe zoudt ge Spalding moeten herkennen? Gij ziet hem toch voor de eerste maal! „Ach, nu heb ik me versproken," zeide me vrouw Scholtelius met komischen schrik; „ge moogl me niet verraden, ik doe ccn beroep op uwe discretie. Ge moet welen, Dora en ik, •we kennen dien mijnheer Werner Spalding reeds langer dan een jaar." „Wel heb ik van mijn leven, daar weet ik niets van," merkte Kersten op. „Dora wil ook hcelemaal niet, dat gij daar iets van weet eu dus nogmaals: discretie zij u nanbevo,kali We waren verleden jaar in Berchlesgaden en logeerden in een pension le Ramsaü. Ook Spalding, die destijds juist uit Amerika was teruggekomen, had daai- zijn inlrek genomen.i Wij hadden nog in het geheel niet persoon- 1 lijk met licm kennis gemaakt, toen hij plotse- ling, nadat hij nog geen vierentwintig uur daar geweest was. de held van den dag werd. In ons pension logeerde ook ccn familie uil Wee- nen, met een allerliefst meisje van ongeveer ccn jaar of vier. liet kind was 's middags plotseling verdwenen. Hot kindermeisje, dal met liet kind was gaan wandelen, was door dc warmte in slaap gevallen en hel kind was op eigen gelegenheid verder gegaan en klaar blijkelijk verdwaald, althans, nergens was hel lc vinden. De ouders cn het heele pension ver keerden in de grootste 'opwinding. Het was een drukkende dag en een onweer scheen op komst. Het ergste stond voor het kind te vree zen. Er waren geen honden om het kind le helpen opsporen, en al het roepen en schreeu wen en het afzoeken der naaste omgeving bleef zonder gevolg. Kort voor zonsondergang brak een hevig onweer los. liet werd pikdon ker; een wolkbreuk veroorzaakte een ontzag lijke gietbui en we waren allen bij elkaar in de celzaal van het pension, verontrust niet alleen door het vrcesclijke weer, doch meer nog door de gedachte aan het arme kind. Dc ouders van de kleine, vooral de moeder was wanhopig en alle aanwezige dames weenden en snikten mee. Daar ging plotseling dc deur open en op den drempel stond Werner Spalding, druip- j nat, en lot aan het middel met modder bespat. I Zijn mantel had hij over hoofd, borst en rug I geslagen cn toen hij dezen terugsloeg, zag men j het vermiste kind op zijn arm zitten, half gapend van uitputting. De lijzige man met hel hulpeloozc kind maakte een bepaald on'.-1 roerenden indruk. Met een juichkreet vloog de moeder op hel verloren gew aande kind toe. Werner reikte het haar over en maakte, dat hij wegkwam, om zich le verkleeden. Later op den avond boorden we,-dat hij op zijn wande ling door het onweer overvallen, gauw naar het pension wilde terugkccren, toen hij aan den oever van don Ache het slapende kind vond. Klaarblijkelijk was het meisje een heel eind omgeloopen en door vermoeidheid in slaap gevallen. Zonder Spaldings tusschen- komst zou het kind verloren geweest zijn, want door den wolkbreuk steeg het water van dc Ache op onrustbarende wijze. Spalding nam hel kind 'mee naar het pension, hoewel hij hcelemaal niet wist, dat het daar thuis hoorde. Hemzelf leek hetgeen hij gedaan had, natuurlijk absoluut geen heldendaad toe cn het was hem klaarblijkelijk niet aangenaam, •door de oudqrs cn de andere aanwezigen als een held te worden bewierookt. Den volgen den dag reisde hij plotseling af, zonder dat we zelfs aan hem voorgesteld waren. Maar voor Dora cn mij was het onvergetelijk, zoo als hij daar in de deur had gestaan, met het hulpeloozc kind op den arm cn den druipenden mantel om hem en het kind heengeslagen. Dat moment was zoo romantisch, dat men het niet licht vergelen kan. Dora heeft dan ook nog geprobeerd, dit lafreelije uit het hoofd tc schil deren, doch het wilde haar niet goed geluk ken. We hebben alleen zijn naam toen verno men. Vandaar ook dat Dora, toen ge voor stelde, Spalding ie vragen, dadelijk bereid was, uw wensch tc vervullen." Juist werd mevrouw Scliottelius weggeroe pen en ze-verzocht den geheimraad, naar de salon te willen gaan. Hier wandelde Kcrslen naar het scheen ccuigszins opgewonden op en neer- én hetgeen hij op dit nogenblik dacht, was niet bijzonder vleiend Die Werner kent de vrouwen beter dau ik. Dus toch een romantische geschiedenis. Dat de vrouwen lork altijd en eeuwig alles, wal haar overkomt, met het gevoel ca nicl met het verstand bcocrdeelen! Dus Werner Spalding moest genomen wor den niet om zijn buitengewone kennis van za ken, niet omdat hij een man is, aan wien men miilioenén kan toevertrouwen, maar omdat juffrouw Dora Buchwald hem in een roman tische pose heeft gezien. Dal is voldoende, om zulle een man algemeen directeur te maken," Bijna dadelijk na deze overpeinzing kwam Dora binnen en maakte excuses, dat zij hem even had laten wachten. Geheimraad Kersten had zich niet vergist: Dora ging op alle voorwaarden in en scheen niet eens onaangenaam getroffen, dat Spalding voorloopig slechts op proef wilde blijven. Kersten had gedacht, dat zij juist deze voor waarde ccuigszins onprettig zou vinden. „Misschien wil je dc zaak nog eens over wegen," zei Kersten aan hel slot zijner uit eenzettingen. „Ik behoef er niet meer over na te denken," verklaarde Dora, ik ga met de voorwaarden van mijnheer Spalding accoord. Laat als 't u blieft het contract opmaken, Oom Kersten; ik zal het nog heden ondcrleekenen. En wilt u dan aan mijnheer Spalding zeggen, dat indien hij nog wenschcn mocht hebben omtrent meu- biiccring of inrichting van het huis, hij het zoo spoedig mogelijk zegge; alles zal naar zijn wenschen geschikt worden." „Ik geloof niet, dat hij nog bijzondere ver langens heeft." antwoordde Kcrslen, „hij zei me integendeel, dal de woning voor een jong gezel eigenlijk veel le weelderig eu le groot was. Hel zou hem. dacht hij, in de vele kamers, die hem ter beschikking slaan, misschien nog wel eens onbehaaglijk te moede worden. Hij hij heeft zich in de laatste jaren, toen hij ini Amerika cn. in België was, dikwijls zeer rnoe^ ten behelpen wat ruimte betreft. Doch eigenlijk geeft hij niet veel om uitere lijkheden. Ilij heeft ecu ideaal en dat is zijrt leven." „De woning is ook niet voor een ongehuw- den, -doch voor een getrouwden directeur in gericht. Misschien trouwt mijnheer Spalding binnen afzienbaren lijd, wanneer hij zich hiep eenmaal gevestigd heeft". Dora keek naar den grond cn Kersten be« j schouwde haar opmerkzaam, met een nauwe- lijks merkbaar ironisch lachje. „Spalding denkt waarschijnlijk niet aan j trouwen", zei hij langzaam cn aarzelend, „na-: j luurlijk ben ik niet op de hoogte van zijn gc-J voelens cn eventuccle hartsgeheimen; maar itó j denk, dat hij hcelemaal geen lijd gehad heeft, 1 om zich met trouwplannen bezig te houden.] Hij heeft in de laatste vier jaren een druk] leven gehad en noch in Pittsburg, noch in'j Seraing heeft hij zich veel met dc vrouweiï kunnen inlaten". Met een plotselinge beweging hief Dora haar gelaat op cn keek den geheimraad aan Haar wangen waren opvallend rood. „Dus het blijft erbij: U wilt liet contract» wel zoo spoedig mogelijk laten opmaken; het wordt dan dfcdelijk onderlcckcnd". (Wordt wervolgd.J

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1