DAGBLAD „DE EEMLANDER" BUITENLAND PUIS DER ADVERTEHT1ÊH v i. BINNENLAND KOLONIËN. FEUILLETON. Vrouwenregeering 17e Jaargang, No. 3 lOnVUtUCUTCDDII? p** 5 maanden toot Amers. ADUnnLmlnlurKIJu foort f 1.50. Idem franco pet pott f 1X30. pet week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.14. afzonderlijke nummer# 0j05 WikelUkicb by voegsel »D« HolUndseh» Hmtmnmv (onde# redactie van Thérèse Hoven) pm y mmm1« J0 cent Wektlfkccb bijvoegsel 9&.v*t*PW* pm t «Menden 60 cent. Woensdag 3 Ju!i 1918 HOOFDREDACTEURM». D. J. VAN SCHAARDENBURO OITOeVERS "VALKHOFF O, BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL,KOKuthtchuchut». 1NTERCOMM. TELEFOONNUMMER 613 van 14 regels f O.W# elke regel meer f dienstaanbiedingen 1 5 regels f OJO, groote lettert naar plaatsruimte. Vooi handel en bedrijf bestaan zeer voordceligc bepalingen tot het herhaald ad vet» teeren in dit Blad, bij abonnement. Ecne circulair^ bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De positie van Von Kühlmann Bsden staat in den Duitsohcn rijksdag dc derde lezing van de rijksbegrooting op de fcgenda. Misschien zal men daarbij een na klank hooren van de debatten, die bij de tweede lezing gevoerd zijn over het beleid 'der regeering in dezen oorlogstijd. In die debatten heeft het niet aan scherpe tonen ontbroken, in die mate zelfs, dat de indruk werd gewekt, dat de positie geschokt was van staatssecretaris von Kühlmann, op wien als hoofd van het departement van buitenland- sche zaken de last van het buitenlandsche regeeringsbeleid in hoofdzaak neerkomt. De rede, die von Kühlmann den 24en Juni heeft gehouden, heeft scherpe kritiek en felle bestrijding gevonden van verschil lende zijden. Voor een deel dragen de om standigheden, zooals zij aan het einde van het vierde oorlogsjaar zich vertoonen, daar van de schuld. In het begin van het jaar, dat nu ten einde gaót, heeft men uit von Kühl- mann's mond de verklaring vernomen, dat dit het laatste oorlogsjaar zou zijn. Wie zich die verklaring herinnert, is natuurlijk ge- -neigd haar te stellen tegenover wat nu werd gezegd en voelt zich dan diep teleurgesteld. Immers thans yernam men dit„De langste 'dag van het vierde oorlogsjaar is voorbij, en juist wanneer men van een verren post de gebeurtenissen overziet, moet men zich af vragen „Zei de oorlog naar menschelijke berekening nog over den herfst en den win ter heen, verder dan het volgende jaar du ren Met een beroep op net jiooge gezag van Moltke.werd de meening gewraakt, als zou men ter bevoegde plaatse niet hebben gerekend met een zeer langen oorlog in den modernen tijd, en dit diende tot inleiding voor deze verklaring„Met zekerheid eenig oogenblik aan te grijpen, waarop men zou kunnen zeggen „Op dezen tijd moet de oorlog een einde nemen", is m. i. onmoge lijk. Het oog moet uitzien naar de politieke motieven, die eventue'el vredesmogelijkhe den zouden kunnen openen, en in dit op zicht moet ik zeggen, dat ondanks de schit terende successen van onze wapenen op de Bijde van onze tegenstanders vredesgezind heid, op toongevende plaatsen vredesbereid- vaardigheid nog nergens duidelijk waar neembaar aan den dag gekomen zijn." De tegenstelling tusschen de blijde ver wachting, waarop vroeger uitzicht wras ge geven, en de sombere werkelijkheid van het oogenblik, die aan deze verwachting den bodem insloeg, moest uit den aard der zaak ontstemmend werken. En die ontstemming droeg er toe bij, dat den staatssecretaris tot een ernstige grief werd aangerekend een an der deel van ^»jne red'e, waarin hij zijne ge dachte uitdrukte over datgene wat moest ge beuren om den weg naar den vrede te effe nen. Die gedachte werd vastgeknoopt aan een woord, dat den Iöen Mei jl. gesproken is door den Engelschen staatsman Asquith, waarin werd gezegd, dat de Britsche regee ring de .deur niet heeft gesloten voor stap pen in de richting van een eervollen vrede en dat, wanneer haar een voorstel werd ge daan, als het maar niet zweefde in het onge wisse maar op vaste grondslagen rustte, men daarmee bij haai' niet aan het oor van een doove zou kloppen. Von Kühlmann heeft deze woorden geheel tot de zijne gemaakt; hij heeft er van gezegd: „Wij kunnen onzerzijds dezelfde verkla- i ring afleggen met het bewustzijn, dat zij onze politiek ten volle dekt. Wanneer een maal het oogenblik mocht ziin gekomen wanneer het komt, daarover zou ik mij niet eens een voorspelling willen veroorloven dat de natiën, die heden strijden, in eene ge- du. hteravisseling treden, dar. zal het vóór alles ook als prealabele voorwaarde noodig zijn, dat men een zekere mate van vertrou wen heeft in de wederzijdsche fatsoenlijkheid en ridderlijkheid. Zoo lang elk initiatief door den ander als vredesoffensief, als val, als valsche poging toi het zaaien van twee dracht tusschen de bondgenooien wordt op gevat, zoolarrg elke poging tot toenadering door de tegenstanders van eene- toenade ring in de verschillende landen dadelijk he vig aan de kaak gesteld wordt, zoolang is niet in te zien hoe ooit eene gedachte ruvis- seling kan worden ingeleid, die tot der. vrede moet leiden. „Zonder zulk eene gedachten-wisseling zal bij den monsterachtiger* omvang van dezen, coalitieoorlog en bij het aantal van de in hem betrokken ook overzeescne staten door zuiver militaire beslissin gen alleen zonder alle diploma tieke onderhandelingen een ab soluut einde nauwelijks kunnen worden verwacht." Deze woorden van von Kühlmann hebben een storm tegen hem verwekt-in en buiten den rijksdag. Men heeft er de uitlegging aan gegeven, dat aan het hoofd van het Duitsche departement van buitenlandsche zaken een man stond, die er aan twijfelde, dat door overwinningen op het slagveld de oorlog zóu zijn te beëindigen. Nuchter beschouwd, schijnt voor die uitlegging geen houdbare grond te bestaan. Zij zou juist zijn, wanneer •was gezegd, dat „slechts onderhan delingen, niet militaire beslissingen al leen" tot de overwinning kunnen leiden. Maar tegen die uitlegging is von Kühl mann met allen nadruk opgekomen, omdat daardoor de bedoeling van zijne woorden werd omgekeerd, waarmee hij niet anders had willen zeggen, dan dat het militaire suc ces moet vooropgaan en de grondslag van de diplomatieke onderhandelingen moet zijn. Dit heeft intusschen niet belet, dat von Kühlmann aan de kaak is gesteld als een defaitist, een man, die geen einde van den oorlog door militaire beslissing wil. Een Alduilsch orgaan heeft over von Kühlmann den staf gebroken onder het opschrift: „Het doodsklokje luidt", een ander onder d^n titel „Afgedaan". D© oorlog. Aan het Italiaansche front is volgens het communiqué uit Weenen niets bijzonders gobeurd. Het Italiaansche communiqué maakt melding van Oostenrijksche aanval len op het Asiago-plateau, die werden afge slagen. Engelsche afdeelingen voerden ge slaagde overvallen uit ten Z. van Asiago en in de streek N\V. van de Monte Grappc werden stellingen bezet, waarbij 569 gevan genen gemaakt werden. Door de herovering van den Monte dt Va!'-:11a, den Col del Rosso en den Col d'E.Sele zijn de voordeelen, die de Oosten rijkers den eersten dag Nan hun offensief hadden verkregen op de hoogvlakte van Asiago, geheel voor hen verloren gegaan. Van de andere oorlogstooneelen geen nieuws van beteekenis. Het vergaan van het hospitaalschip Llan dovery Castle geeft weer aanleiding tot den gebruikelijken strijd over de oorzaak van de ramp. Voor de Engelsche pers is het eer. uitgemaakte zaak, dat dit een daad is, d.e door een Duitsche duikboot is gepleegd- Daarentegen moet zij, volgens Wolff's bu reau, op rekening van een Engelsche mijn gesteld worden. L o n d e n, 2 J u 1 i. (R.) De intergéa Ui eer- den-parlementaire conferentie werd heden geopend in de koninklijke galerij van het parlementsgebouw. Onder de vertegenwoor digde landen ziin Frankrijk, België, Grie kenland, Italië, Rumenië, Portugal, China, Japan en.de Vereenigde Staten. Besproken zullen worden de Duitsche handelsmethodes ter verovering van de w ereldmarkt, de Do- nauscheepvaart, de Kanaaltunnel en talrijke andere onderwerpen van comrhercieelen aard. Onder degenen, die bij de opening tegen woordig waren, werden opgemerkt de leden van het oorlogskabinet, de overige minis ters, de gezanien der geallieerde landen, de premiers der Dominions, te Londen aanwe zig, en de officieele gedelegeerden der ge allieerde regeeringen. De conferentie zond.aan koning George een telegram, waarin zij de verzekering gaf van den onwrikbaren wil der door haar ver tegenwoordigde volkeren om al hunne krach ten samen te trekken op een succesvolle voortzetting van den oorlog. Bonar Law begroette de conferentie Hij' was overtuigd, dat de gedelegeerden zouden terugkeeren rnet de vaste overtuiging, dat het volk van Groot-Brittannië nooit vaster 'besloten was dan heden om in den oorlog te volharden tot aan het zegevierende ein de. Op den langen duur waren de economi sche krachten, die thans bijeen waren om te beraadslagen, niet minder sterk dan de mi litaire kiachten. De overwegingen, die op hen invloed uitoefenden, droegen de regee ringen van de geailieerde landen steeds met zich rond. De regeeringen zullen hunne be raadslagingen cn besluiten met zorg bestu- deeren. Londen, 2 Juli. (R.) In het Lagerhuis heeft Bonar Law heden naar aanleiding var. een tot hem gerichte vraag medegedeeld, dat aan de vraag hoe men op de beste wijze zich zal kunnen verzekeren van de onont beerlijke grondstoffen, welke in het Britsche rijk worden geproduceerd, ten einde* de be langen van het rijk en zijn bondgenooten, tij dens de overgangsperiode le kunnen behar tigen, door. tie rijks-oorlogsconferenlie aan dacht is geschonken in hare tegenwoor dige zitting. Er zijn belangrijke besiuiten in deze zaak genomen. Bonar Law drukte de hoop uit, duf deze besluiten den grondslag zullen vormen voor verdere besprekingen met de geallieerden en tot onderlinge sa menwerking zullen leider. L i v e Pp o o 12 Juli. (R.). In een olge- meene vergadering van de leden van den bond van katoenhandelaren te Liverpool is mét algeméne stemmen besloten, dat de bond als regel zal .aannemen, dat „geen lid of zijn* firma direct of indirect handel zal drijven met de tegenwoordige vijanden van Groot-Brittannië geduren^ een periode van 10 jaren na het sluiten van den vrede". Londen, 2 Juli. (R.) Officieel bericht. Bij een ontploffing in een munitiefabriek in de Midlands werden ongeveer 70 perso nen gedood. Het aantai gewonden is nog niet bekend. Een groot deei der fabriek bleef behouden'; het werk zal over eenige dagen hervat worden. Ei is geen vermindering van beteekerfts in den voorraad. Ter toelichting van de officieele mededee- ling omtrent de ontslagaanvrage van de le den der Koloniale Staten van Suriname, wordt er aan herinnerd, dat de afgetreden minister van Marine wegens tijdelijke afwe zigheid van den minister van Koloniën diens begrooting. voor de kolonie Suriname heefl verdedigd, en bij die gelegenheid ten aan zien van de Koloniale Staten o. a. de volgen de woorden heeft gebezigd (ontleend aan het officieel verslag): WaWar de Koloniale Staten getoond heb ben niet op coulanle wijze mede te willen werken aan de tot-stand-koming van een aan de behoeften alleszins \oldoend landbouw krediet en aan de ten nauwste daarmede sa menhangende octrooivernieuwing, doch te gen een en ander voortdurend difficulteeren, ziet de minister zich verplicht een koninklijk besluit uit te lokken, waarbij het nieuwe octrooi zal worden verleend, opdat aan de tol schade van. de belangen der kolonie Su riname bestaande onzekerheid ten spoedig ste een einde komc. De geachte afgevaardigde uit Emmen weet even goed als ik dat de Koloniale Sta ten invloed uitoefenen op dc vaststelling van de salarissen der ambtenaren, en dat dit een belemmering is, om goede ambtenaren, die de regeering noodig acht en die goed betaald moeten worden, naar de kolonie uit te zenden. Ik acht het verkeerd om, waar in Suriname zooveel te doen is om die kolonie weer nieuw leven en gezondheid in te bla zen, de zuinigheid te gaan zoeken op de sa larissen van goede "ambtenaren. Daarmede hebben ook de Koloniale Staten zich niet te bemoeien, zoolang dez^ ambtenaren uit dc Rijkskas worden b^zoSligd. De geachte afgevaardigde uit Amsterdam VIII heeft gewezen op de toestanden in de kolonie onafhankelijk van den persoon van den Gouverneur; hij wees er op, .hoe er ver schillende Gouverneurs zijn geweest van er kende bekwaamheid, en met welke moeilijk heden zij aldoor te kampen hebben gehad. Juist, dat is ook mijn meening. Maar zoo lang het tegenwoordig slelpe! van bestuur gehandhaafd blijft, de autonomie van de Ko loniale Staten niet tot haar ware en zuivere grenzen wordt teruggebracht, en deze schijn- toestand blijft gehandhaafd, zal er een schijnleven zijn, zal er geen voldoende ver trouwen zijn in Suriname, en zal geen vol doend kapitaal .daarheen getrokken kunnen worden. WEST-SP328E OpzieuGnroflsde ozil vritgc> (O f f i c i e e 1). Blijkens een van den gou verneur van Suriname omvangen bericht hebben alie in de kolonie aanwezige leden van de Koloniale Staten hun ontslag ge nomen wegens de gerievende woorden door den minister Rombonnet aan hun adres ge richt in de vergadering van de Tweede Ka mer op 10 April j.l. Uit dt Pers. Itei conooi. Het V a d e r 1 a n cb schrijft Het konvooi zul dus uitvaren, zoo luidt hel slot von de medcdeeling von den minis- ster von buitenlandsche zaken in ons Zon- doorochtcndblad, no lossing van de Duitsche kleurstoffen, tegen het vervoer waaraan Engeland bezwaor maakte. Is dio verboden waar uit de Noordam weg; dan zal Engeland voor ditmaal, nu de NV-derlandsche regeering hel eenmaal open lijk heeft aangekondigd en om haar dus een mol tiguur te besparen, het konvooi door- loten. Maar geen terugkomst van het kon vooi rnet waren uit ons Indie voor het moe derland, geen konvooi naar Zuid-Amerika om graan te halen oï wat meer in het plan moge hebben gelegen. Alsof ons nu 't malle figuur bespaard isl Wist onze regeering dat nici, dal Enge land het recht van konvooi tot hel laatst toe heeft ontkend Natuurlijk wist zij het. Maar niettemin besloot zij het kogvooi, een konvooi van „zeer bijzondere soort", zegt dc niededeeling van minislci Loudon. Inderdaad wel heel bijzonder! Aon dc 'bc« trokken mogendheden wordt de lijst van meegenomeh goederen en reizigers voor* gelegd, ler kennisneming niet alleen, maar.f ook ter goedkeuring. De verfstoffen, '.vaar1 'Engeland bezwaar tegen maakt, worden gr»- j lost. En dan mag het konvooi varen Manr het is nu een konvooi van zoo'n bij/óndcro soort, dat het geen konvooi meer Is, Waar was ook het heele plan voor noo- dig, nu er met Engeland reeds een ovcrcar.- komst is voor goederen die tusschen Indië en ons land mogen worden vervoerd ..Het hoofddoel von het konvooi was", zoo. lezen wij, „om bij de bestaande onzekerheid ter zee, de ongehinderde doorvaart te verzeke* ren, met name de opbrenging naar bellige- rente havens tot uitoefening van het recht van onderzoek te voorkomen." Waarlijk i Stel, dat nu nog, na de goedkeuring van ce Engelsche regeering, een Engclsch of Aire* rikaansch of Japansch oorlogsschip ver* langt, de Noordam naar 'tvrv be'SigeiW.e haven ter onderzoek op te brengen, zal cto Hendrik er zich dan gewapenderhand legen j verzetten? Wie geloot daar nu nog aan? Om alle onaangenaamheden te voorkomen zou het, nu het mooie toch al glad var» dc zaak af is, maar het beste wezen, do Her tog Hendrik met den hulpkruiser alleen te laten varen, en een heel eind doarachtrr. buiten gezicht, de arde hoefde het oorlogsschip ak dc van niets tc weten. schepen. Dan .vat gebeur* Bericntew. De Staatscourant -van 2 Juli bevat o.m. de volgende Kon. besluiten. benoemd tot notaris te 's Gravenhagc mr. T. H. Carbentus Gerritsen, candidaet-notaris advocaat-procureur te 's Gravenhage; idem te Assen, E. van Mesdag, randicinat te Assen en W. L. Tónckens, notaris te Grootegast; tot lector in de afdeeling scheikundige technologie aan de Technische Hoogeschool J. v. d. Berg, technoloog. thar> assistent aan die Hoogeschool cel er. F, Goudliaan, technoloog; tot hoofdcommies bij het*Rijksarchief in Friesland te Leeuwarden dr. A. Waller Ze- per, thans commies bij het archief ter grif fie bij het kantongerecht te Nijmegen mr. dr. B. Th. baron van Heemstra, thans, idem te Heerenveen. zijn bij den dienst der Landsgebouv.cn, met ingang van 1 Juli 1918, bevorderd-lot opzichter le klasse L. Blok, thans opzichter 2e kl., benoemd tot opzichter.Te kl. W. A. Kok, J. Eckhardt Jr., W. C. Burgmeijer en A. E. Kramers, allen thans tijdelijk op zichter, benoemd tot opzichter 2e kl. H. van Buuren, thans tijdelijk opzichter, benoemd tot klerk mej. N. A. Amiabel, te 's-Graven- hage, en is met ingang van I October 1018 bevorderd tot opzichter Te kl. de opzichter 2e kl. H. van Buuren. H. M. dc Koningin heeft een bediag an 15,000 doen toekomen aan de Centrale Commissie voot uitzending van Nederland* sche kinderen naar buiten. OsBlsSngnnnvrrtsc van 1»el kfttiinct. Men seint ons uit Den Haag: Een bericht in het Ochtendblad van de N. R. Ct., dat het kabinet morgen zijn ont slag aan H. M. de Koningin zal aanbieder, kan uiteraard volkomen b Ci vestig d wo rden. Het kabinet il naar, op goede gronden mag worden aam genomen van oordeel, dat de uitslag der ver kiezingen niet behoeft te worden afgewacht, om de portefeuilles (er beschikking der Ko ningin (e stellen, waar door de algemeene verkiezingen, die heden plaats hebben, het tijdvak voor het optreden «en een extra parlementair kabinet is tih Blindheid en ontevredenheid zijn de ergste rampen welke iemand l treffen. Rora2n naar het Duilsth van A. Oskar JClausmann, Daarna maakte liij nog ceuigc corresponden tie af en ging tijdig naar bed. Maandagoch tend om zes uur maakte hij zijn morgenriLen om acht uur was hij op hel kantoor van het Zhcresia-werk. Er waren veel bestellingen ingekomen en er was een geweldige cor respondentie af te dóen met behulp van een stenograaf. Daarna maakte Werner den ge wonen rondgang door het werk, keek of de "bouw van dc elcctrische smellerij goed op schoot en keerde met Lenske terug- naar het bureau. In den loop van dc week maakte graaf lvlin- ier zijn tegenbezoek. Bij deze gelegenheid hoorde Spalding, zonder dat hij er naar •vroeg, waarom de vorige directeur, Franz, weggegaan was. Het werk was in een voor- heeldigen staat, dus de eigenaren hadden werkelijk wel tevreden met hem kunnen zijn en toch had hij zijn ontslag gekregen. Dc zaak bleek echter deze te zijn: Franz was verliefd geworden op zijn meesteres, cn daar zc licm altijd vriendelijk behandeld had. had hij zich laten verleiden lot een aanzoek. Hij werd ech ter afgewezen, doch kwam daarna nog eens op de zaak terug. Daarop waren dc dames op reisgegaan en keerden eerst terug, nadat Franz aT in zijn nieuwe betrekking was in Silezië. DERPE HOOFDSTUK. Eenige dagen later kwam Kersten cn noo- digde Werner eveneens uit voor de uitvoering der muzickvcreeniging. „Je bent muzikaal, voor zoover ik weet, maar al was je dal niet, dan mocsl je toch kunstlievend lid worden. De muzickvercLMii- gjüi.' is hier Jiu eenmaal hel middekuniL vio rrrres m ttct ïs in je prang, rotspoedig moge lijk met de gezclschapkringen bekend te wor den. Bovendien hccrschl er een eerlijk streven in dc vcreeniging om iets le bereiken, waar door men onwillekeurig meegesleept wordt. Ik zelf speel violoncel in het orkest, iels, wat ik eenige jaren geleden ook niet had kunnen denken, maar dc geestdrift heeft ook»mij te pakken gekregen; ik heb fiiijn jeugd-lieritme- riiigen weer eens opgehaald* ben weer vlijtig aan liet zagen gegaan en tegenwoordig strijk ik in" het orkest mee, alsof ik er voor betaald word. Het is hcusch een geluk, dal hier, waar door de industrie liet materieele zoo hoogtij viert, de muziekverccniging zorgt voor een stukje idcalisme!'. Spalding beloofde zijn toetreden, zonder veel inlichtingen le vragem Dal deed Kersten veel pleizier want hij had haast. Ilij had bericht ontvangen, dat zijn zoon, die bij dc troepen in Oost-Afrika was, gevaarlijk ziek was, en hij ging van Spalding dadelijk naar het postkan- foor, om naar het ministerie van Koloniën te lelegraleeren. De .volgende'dag was ten Zondag. Wcriier. maakte 's. ochtends een verren rit cn was iege.n elf uur weer in Klinterfelde. Graol Klinler had hem waarschijnlijk zien aankomen, want hij stond al voor de deur toen Werner aankwam „Ik leg al dadelijk beslag op je: ie blijft bij nie koffiedrinken en dineeren. Maak geen om slag, want wc zijn maar met zijn beiden. Ik doe hel uil grof egoïsme. Ik wil ie dc-werken hier eens laten zien. voor zóóver ze op den Zondag in bedrijf zijn cn ik wil van ie mee ning cn kritiek profitecren. Ik hoop. dat je ni^t door andere dingen verhinderd bent „Neen, hcclcmaal niet", antwoordde Wcr- „77nt rfoet me picrrrr, tyotit tran ren -m j~ den heclen dag hier. Ik was al bang -at i< in Saarkirchen bij de dames va- genoodigd.'' „Neen, dal is niet het govai" vp\ Werner. „Ik dacht dal", zei graaf Edmund .omdat ook dc geheimraad vandaag gevraagd :s in Saarkirchen." De geheimraad is een oude .huisvriend, die als huisgenoot behandeld wordt", zei Werner. Graaf Edmund sclu en iels op de lippen le hebben,-docli hij bedwong zich „Ik zie aan je paard, dat je een v "ren ril -hebt gcmaakl. Je zult wel honger hebben, dus eerst maar het raaterieëelc, eerst lunchen; dan gaan vru de werken eens rond cn maken een niet al tc kort vak-praal je; dan dinccrcu we en daarna kunnen we nog een uurtic gezellig blijven babbelen. Zoo zullen wc hel program ma al vast maar opmaken. Je ziet, ik beschik over jc. alsof wc al oude vriepden ziju. Maar wc hebben door ons wak zooveel aanknoo- pingspunlen r ik bepaaF' he*1- prellig zou v! ais jc werkelijk een vri* mij werd" Dc Zondag in Kiintprfclde was werkelijk heel gezellig. Graaf Edmund toonde zich een even beminnelijk gastheer als knap zakenman- Hij was een uitstekend koopman en verstond de kun*t omstandigheden, tc eombinecrcn cn er een gunstig gebruik van le maken., Werper was nu ook overtuig!?, dat de ■ge heimraad hel bij het rechte eind had! locif hij. bij de eerste ontmoeting met graaf Klink-f op den rijweg naar Saarkirchen} bewêerdc, dat deze ncA' wel eens enorm rijk zou worden. Toch was Klinler even bescheiden als vriende lijk en natuurlijk in zijn beschouwingen. Toen Werner s avonds naar huis ging. kou hii zeggen dal werkelijk met dezen voor man oprecht vriendschap had gesloten. Dus tot Dinsdagavond", zei Klinter. ..ver geet niet. .op de muziek vcreeniging le komen en kom vooral op tijd". „Zeker in gózclschaps-toilét vroeg Spal ding. ,.Ja, kom maar in rok: hel is cm feesliAi'\cu ring er. jc 'kcmt'cr voor hel ccrsl." Rijd rechtuit over Saarkirchen naar huis; ie hebt dan een beleren weg cn ik geloof dat je een paar kilometer uitspaart. Daarbij is bd Zondagsavonds zoo hcrrienchlig en druk op den weg naar Dasburg, dat je er moeilijk doorheen komt. Jc paard heeft urenlang in den stal gestaan cn is nu natuurlijk een beetje onruslig. Als jc over Norden ineens naar Saar kirchen rijdt, heb je een voorlrcffelijkcn weg cn van Saarkirchen naar je huis weel je zelf wel hoe je gaan moei, langs hel berfcen- boschjc." D- r!f kilometer van KlintciCchle naar Saar- - ."vn spoedig afgelegd cn Werner bel park v.-i lu' voormalige >Iot. Dc eerst verdieping was gebed verlicht. De geheimraad vas-cr waarschijnlijk nog cn mis* schicn waren er nog meer gasten. „Ik hen blij, dal ze mij er niel hij g'evm igd hebben", dacht Werner hij zich zelf, „cn dat ze niij over het algemeen niet met uilnood-gia- 'gen lastig, vallen. Ik wil de Zondagen 'isn-, minde beek-maal voor mezelf «houden en zou den hemel danken, als zc mij hcelcmaal nuit rust lieten. He l i - altijd een twijfelachtig, genoegen-, a-a-m huis te komen bij zijn chef, maar indien dafc een dame is, is hel dubbel moeilijk. Hoc minder ik met mijn*meesteres le maken heb. hoe beter. Toch heb ik werkelijk medelij* der .met hel ni.mc piciriè zc lieert tcictt ook recht op 'rtvrtic cn op gc* luk. Maar als een noodlot voor alles, wal b.xar, gelukkig "zou kunnen maken, is de gcdacTilöi aan haar rijkdom. Xe moet wel iederen huwbaren man, dLS haar nadert, wantrouwen en het kan haast niet anders, of ze moet pessimistisch worden'*; Wie weel. wat zc daar al van ondervonden heeft en hoeveel mannen ze ;il v.nn den sleeht- sten kaïil heefl lecren kennen! Het een of heü ander; óf - zij moet maar alle aanspraken huiselijk geluk opgeven, üi zij doet nogeeitf ecu ondoordnc.hlcn, vertwijfelden slap ci\ trouwt met een schurk, die haar ongelukkig maakt. Waarlijk, ze verdient een beter 'ml* Wat kan haar gezichtje wonderlijk opbelde* ren, als ze lacht! .En ook de harde leerschool van het verdriet heeft ze doorloopcn; des temeer recht hccKl zc op geluk."- (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1