Bouillon-Blokjes, DE EEMLANDER" TAN GENT en Co. BUITENLAND prijs 3 «n 4 cent per blokje. De Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. FEUILLETON. Vrouwenregeering 17e Jaargang, No. 8 IDftUUtULUTOnmie maanden *oot Amen. ftCbnfitrntnl OrKIld foor» f UO. Idem franco p-s port 1 LCft pa week (met gratia aerlekering «■■f— iiimJnl n) f 0.14. afaonderUlke nummer» f OOS Wtbqlenb bijvoegsel «Da HolUndschi Hufimi" (onder itdacth van Thirèsv Hoven) Mt J nil mil JO cant WekelUkKfc bljvoepel >)TanUtiw« net 5 ■■ndvn «0 wnt AMERSFOORTSCH DAGBLAD HOOFDREOACTEUR: M«. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERSi VALKHOFP 4 C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. hos* UT«EeHT»eni»T«. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Dinsdag 9 Juli 1918 dienstaanbiedingen 1—5 regels f 0.50. groote lettert naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bespan zeer voordcclige bepalingen tot het herhaald advert tccren in dit Blad, bij abonnement Eene dreulalrt, bevattende de voorwaarden, wordt op unvraaf toegezonden. Reclame. diverse merken, Tb ImBsen van 13 100300500 in loo sin Us Ruime sorteering Saucen. N.T. voorheen Amersfoort-ooestflyk-ütrecht-Bassum. Het is naar aanleiding van de j.l. te Amsterdam gehouden jaarvergadering van de Maatschappij tot Bevordering der Toon kunst, dat wij een oogenblik de aandacht vragen voor deze oude instelling, die toch nog betrekkelijk zoo weinig bekend is, zelfs bij een groot deel barer leden. Voor de meesten is deze Maatschappij niet anders dan eene federatie van verschillende plaat selijke afdeelingen, die zich ten doel stellen uitvoeringen te organiseeren van grootere en kleinere koorwerken, en die elkaar onder ling vrijen toegang daarbij verleenen. Het overige en verreweg 'het meest belangrijke deel van het werken en streven der Maat schappij is voor de meesten een totaal ge sloten boek. Het grove van deze misvatting •kan ik niet beter onder het oog brengen dan door de vergelijking met een ander lichaam, n.l. de Maatschappij tot Nut van het Alge meen. Stel u voor, dat men als definitie van deze philanthropische instelling, die al sinds zoovele' jaren zegenrijk in ons land heeft gewerkt, de volgende gaf„het Nut •is eene instelling, die jaarlijks aan hare leden cenige aangename avonden aanbiedt, waarop sprekers uit verschillende deelen van het land lezingen komen houden." Welnu, evenzeer als het laten vervullen van spreek beurten slechts een zeer onbeteekenend onderdeel is van de bemoeiingen van de M. t. N. v. 't A., is ook het arrangeeren van muziekuitvoeringen een zeer ondergeschikt •belang in 'het werken en streven van de Mij. tot Bev. d. T. Men behoeft slechts even Art. 2 van de Wet der Maatschappij op te slaaft om zich een denkbeeld te vormen van de velerlei belangen, welke zij zich ten doel stelt te bevorderenonder niet minder dan 9 hoofden worden deze samengebracht. Wij zullen onze lezers niet vermoeien met eene dorre opsomming hiervan, daar wij zoo aan stonds gelegenheid zullen krijgen op de voornaamste ervan de aandacht te vestigen. Wel willen we nog even er op wijzen, dat deze belangen niet altijd op even krachtige wijze zijn behartigd als tegenwoordig het geval iser is een tijd geweest, dat de M. t. B. d. T. leed aan eene ziekte, die bij meer oude instellingen voorkomt, en die wij ver starring zouden kunnen noemen. Men heeft zich in den loop der tijden aan eene bepaal de werkwijze gewend, jaarlijks" consciëntieus bogrootingen vastgesteld volgens een een maal aangenomen systeem, waarvan on gaarne wordt afgeweken en is huiverig om nieuwigheden in te voeren, die daarin ver andering zouden brengen. Gelukkig is sedert een tiental jaren met dit laisser-aller-systeem gebif ken en is er eene nieuwe, frissohe Strooming door de oude Maatschappij ge varen. Onder de krachtige leiding van. den het vorig jaar afgetreden voorzitter hebben nieuwe denkbeelden omtrent den werkkring der Maatschappij zich steeds meer baan ge broken, en wij twijfelen geenszins of ziin opvolger zal in deze richting energiek blij ven voortwerkc-n. Zijne geheele persoon lijkheid en zijn warme iiefde voor de kunst (waervoor zeker wel het meest sprekend be wijs is de omstandigheid 'Jat hij, hoewel met gewichtige werkzaamheden overiaden, toch nog dit presidium op zich heeft willen nemen) staan ons daar borg voor. 'De kunst en speciaal de muzikale kunst is ten allen tijde door onze achtereenvol gende regeeringen op schromelijke wijze verwaarloosd geworden. Men moge over het „kunst is geen regeeringszaak"-denken hoe men wil, zeker is 'het, dat de muzikale, kunst eene zaak is, waarvan de regeeringen, van welke kleur ze ook weren, zich nooit iets hebben aangetrokken. Alleszins begrijpelijk is het dan ook, dat hierover allengs eene groote ontevredenheid is ontstaan, en det er zelfs een aantal mannen zijn gewest, die van de grooie wijziging in ons elertcrale stelsel partij hebben willen trekken door t? trachten ook een vertegenwoordiger in de Kamer te krijgen, om daar de belangen van de kunst en hare dienaren te bepleiten. (Men versta ons wel, we bedoelen hier niet eene panegyriek van de Neutrale Partij en hare acolyten, maar hebben slechts even willen aanstippen hoezeer het ontstaan dezer partij eene aanwijzing is voor onze besturende lichamen, om eindelijk eens te gaan begrijpen welk een rpachtige factor de kunst is voor volksveredeling en volks beschaving). En nu is het de verdienste van de M. t. B. d. T., dat zij reeds sinds jaren ondernomen heeft, wat onze landsregeering heeft ver zuimd, en dat zij op zeer verschillende wij zen getracht heeft de muziekbeoefening en het muziekonderwijs te bevorderen. Zoo zijn 'er in den loop der tijden in de meeste plaat sen, waar afdeelingen gevestigd waren, bloeiende muziekscholen opgericht dikwijls met steun van de gelden der Maat schappij. Verder heeft de Maatschappij jaar- lijksche examens ingesteld tot het ver krijgen van een getuigschrift voor het geven van zangonderwijs op bewaar- en lagere scholen en van een diploma voor het geven van muziekonderwijs, aldus doende wat onze landsregeering reeds lang had behooren te doen. Is het inderdaad niet ergerlijk, dat de Staat, die er angstvallig voor waakt, dat geen onbevoegden onderwijs geven, zich nooit om het muziekonderwijs heeft bekom merd, en toelaat, dat iedere beunhaas zich kan opwerpen als muziekonderwijzer I. M. J. H. (Slot volgt). Politiek Overzicht De Russische chaos. Graaf Mirbach, de gezant van het Duit- sche rijk bij de Sovjetregeering in Moskou, is in zijne ambtswoning vermoord. De om standigheden, waaronder deze moord is ge pleegd, drukken daarop den stempel van een politiek misdrijf. Het is een incident in den verbitterden binnenlandschen strijd, die Rusland verscheurt, dat naar buiten een dieperen indruk maakt omdat het slachtoffer de vertegenwoordiger is van het Duitsche rijk, de man die tot taak had de pas her stelde vredesbetrekking-en tussohen zijn land en het gedeelte van Rusland, dat de Sovjet regeering erkent als het wettige gezag, we der aan te knooper. en tot ontwikkeling te brengen. y Geüiktijdig m-vt het bericht van dezen moord kwam eene tijding, die de s>ints het einde van de vorige maand loopende ge ruchten over de vermoording van den gewe- czaar Nicolaas II tot nieuw leven op wekte. Men had die geruchten ter zijde ge leed op grond van eene mededeeling uit Darmstaüt, dat het Htss-sche hof er geene bevestiging vnn had ontvangen, rnaar in'e- gendeel geruststellende berichten over het lot van den czaoa* en zijn gezin. Daarop meende men te kunnen afgaan op grond van de nauwe relatie van dit hof met de czarina, eene Hessische prinses. Maar nu komt de Nowaja Shisn, het orgaan van Maxim Gorki, verzekeren, dat de czaar, do czarina en een van hunne dochters vermoord zijn en dat te Tsarskoje Selo zielsmissen zijn gelezen voor de overledenen. Moet ditmaal het be richt als juist worden aangenomen? Dat zou voorbarig zijn; het is alweer tegen gesproken. Maar de grootvader van Nicolaas is door een moordaanslag om het leven gekomen en zijn vader is slechts door een toeval ontkomen aan don misdadigen toe leg om den trein, dié hem vervoerde, te i door. ontsporen. Met die precedenten voor oogen kon men de mogelijkheid niet afwij zen, dat ook het leven var Nicolaas II een gewelddadig ernde za-i vinden. In ieder geval zijn de droevige geruchten over het lot van den czaar en zijn gezin getuigenis sen van den chaos, waarin Rusland verkeert j en die daar alles op losse schroeven stelt. Grenzeloos is de onzekerheid, die in Rus land heerscht. Niemand kan zeggen of de regeering, die heden in Moskou zetelt, in staat zal zijn zich te handhaven. Zij kan morgen zijn weggevaagd. Lenin, het hpofd van de Sovjetregeering, heeft in een ge sprek met een vertegenwoordiger van de in Stockholm verschijnende Politrken erkent, dat de toestand moeielijk is en dat vooral de eerstvolgende weken, tot aan den oogst, gevaren in zich bergen. Maar als lichtpun ten voerde hij aan, dat de contra-eevoilutio- naire bond van de rijke boeren en officieren zonder vreemde hulp machteloos is. De op positie in den boezem van de bolshewiki- partijen tegen den vrede van Brest-Litowsk is tot bedaren gekomen, omdat men heeft begrepen, dat die noodig is om de verstik king van de revolutie door Duitschland te verhinderen. In de Ukraine is het bolshewi- kisme door de Duitsche bezetting een soort nationale beweging geworden. Van Lenin was niet anders te verwachten, clan dat hij zou trachten lichtpunten in den toestand naar voren te brengen. Wanneer men die echter nader bekijkt aan de hand van gezaghebbende waarnemersdnn blijft er weinig van over. In de Neue Freie Presse schrijft prof. Uebersberger, die aan de universiteit te Weenen den leerstoel voor de geschiedenis van Oost-Europa bekleedt, dat de bolshewiki slechts door een meedo genloos schrikbewind tegen al hunne poli tieke vijanden zich tegen de teleurstelling, die hunne handelingen aan het volk hebben bereid,' hebben kunnen handhaven. Als erf genamen van de voorbijgegane Russische regeering wilden zij strenge centralisten blij ven. Zij overschatten hunne kracht en hun invloed. Wel is waar, zou in de Ukraine en in de Krim hun plan gelukt zijn, als niet Duitsch land en Oostenrijk-Hongarije tusschen bei den waren gekomen. Dit avontuur leidde hen echter van de Don, Koeban, de Kauka- zus en van Siberië af. Het échec in de Ukraine en in de Krim had daarom veel verder reikende gevolgen. Aan de Do-n kon' zich de republiek van het Donsche leger met generaal-majoor Krasnow als hetman vor men en hare onafhankelijkheid tegen de aanvallen van de bolshewiki handhaven, in Koeban de regeering van de Koebankczak- ken, die met Duitsche hulp de macht van de laatste bolshewikische benden .gebroken heeft. In de Krim heeft zich eene autonome regcering gevormd. Don, Koeban en de Krim zijn, evenels de Ukraine, in vriend schappelijke verstandhouding met de cen trale mogendheden, de regeering van de nieuwe republiek Georgië eveneens. In het geheele zuiden heeft dus de macht van de bolshewiki haar einde bereikt. Ook in Groot-Rusland schijnt hunne macht voor het invallen te staan. Hun communistisch programma en zinneloos doctrinarisme heelt zelfs in arbeiderskringen een ernstige oppo sitie tegen hen doen opstaan. Tegenover de afgevaardigden van de arbeidersraden heb ben zich d$. „gevolmachtigden van de fa brieken" georganiseerd, die slechts door een terrorisme, dat zelfs voor de wederinvoering van de doodstraf voor politieke vergrijpen niet terugschrikte, nog in bedwang gehouden worden. Maar tegenover het wachtwoord „Alle macht aan de raden" vindt de door de tegenstanders van de bolshewiki uitgegeven leus „Alle macht aan de Constituante" bij de breede massa's een steeds sterkenen weer klank. Zonder deze .geweldige verzwakking van de machtstelüng der bolshewiki had het avontuur van de Czeoho-Slowaken nooit zulk eene uitbreiding kunnen krijgen. Van Pensa over Sysran, Samara, Oefa, Tsejetsbinsk, Omsk tot Tacja toe 2ijn drie divisien Gze- cho-Slowaken vrijwel onbetwiste hcerschers van het land geweest en zijn het misschien nog. Wel is waar staat materieel en moreel de Entente achter hen en heeft generaal Dubow met zijne Arenburgsche kozakken ifich bij hen aangesloten. Onder hunne be scherming is West-Siberië tegen de bolshe wiki opgestaan en heeft een eigen regeering gevormd, die als haar hoofddoel heeft ver kondigd Rusland van 'de heerschappij der bolshewiki te bevrijden en met dit doel Groot-Rusland met uithongering bedreigt. Dit alles maakt, dat de regeerders in Mos kou ernstig moeten' vreezen, dat de vele honden de dood van den haas zullen zijn. Do óoriog. Op de strijdfronten in het westen en in Noord-Italië is niets bijzonders gebeurd. In Albanië zijn de Italianen den 6en Juli eene operatie begonnen tusschen de kust en het Tornoricadal, die nog in ontwikkeling is. Londen, 8 Juli. (R.). Het Lagerhuis heeft in tweede lezing een wetsontwerp aan genomen, waarbij de levensduur van het te genwoordige parlement tot 30 Januari 1919 verlengd wordt Madrid, 7 Juli. (R.) De Kamer heeft het ontwerp van de spionagewet aangeno men na stormachtige tooneelen en nadat de opponeerencte republikeinsche en socialis tische afgevaardigden uit de zaal verwijderd waren. De buiten het gebouw aanwezige menigte wierp met steenen naar de politie, toen deze haar uiteen joég. Weenen, 7 Juli. (W. B.) De dagbla den ontleenen aan de te Krakau verschij nende Nowo Reforma den- tekst van een, naar verluidt, door den Oostenrijkschen mi nister-president von Seidler met de Ukroi- niërs gesloten verdrag-. De overeenkomst luidt: 1. Daar de Ukrainiërs aan de in de Ukrai ne wonende minderheden, waaronder ook de Polen, een vèr-strekkende autonomie toege kend en hun recht op een cultureele ont wikkeling erkend hebben, verklaren ook wij de cultureele en nationale Ontwikkeling van dat deel van het Ukrainische volk, dat bin nen Oostenrijksch gebiedt leeft, te zullen be schermen met het oog op een grootere toe nadering tusschen beide staten. 2. Uiterlijk den 51en Juli zal bij het parlement een ontwerp worden ingediend beti effende de vorming van een bijzonder kroonland, *iit ^oekowina en dat gedeelte van Oost-Galicië, hetwelk voor het grootste gedeelte door Ukrainiërs bewoond wordt. De Oostenrijksche regeering zal alle haar Jer besch.kk! staande wettelijke middelen aanwenden, om dit ontwerp langs pari :men- tairen weg wet te doer, worden. Moskou, 7 Juli. (Havas). Reizigers, die uit Kiew in Witebst zijn aangekomen, bevestigen, dat in de Ukraine een nieuwe revolutie is begonnen. Naar schatting ruk ken 50,000 goed gewapende opstandelin gen op in de richting van Kiew. De Duitsche afdeelingen ontwijken den strijd en trekken zich terug naar Kiew. Alle middelen van ge meenschap tusschen Kiew en Odessa zijn verbroken. Moskou, 7 Juli. (W. B.) De l.nko sociaal-revolutionairen hebben gister nacht een bulletin uitgegeven, waarin zij mede*, deelen, dat graaf Mirbach door de terrorist* tische afdeeling ven de linker sociaal-revolu* tionairen gedood is. Volgens eene mededee ling van de regeering hebberi*de tot dusver gearresteerde leiders van de linker sociale revolutionairen, waaronder zich Spiridonowa bevindt, erkend, dat de aanslag met mede» weten van het partijbestuur is uitgevoerd', om het verbreken van den vrede van Bresl; of te dwingen. Voor zoover tot dusver kan worden vast gesteld, heeft de aanslag van het door de contra-revolutionairen uitgegeven wacht woord „Ootlog tegen Duitschland" vele aan hangers en helpers van hen afkeerig ge maakt. Dientengevolge bestaat het gegrond vooruitzicht, dat de bolshewiki den toestand in Moskou meester zullen worden. Uit het over den moord ingestelde onder zoek is verder gebleken, dat de misdaad lang van te voren is voorbereid. De Hon- gaaische graaf Robert Mirbach werd name lijk gevangen genomen ongeveer vier weken geleden als bewoner van een hotel, waarin een Zweedsche artiste zelfmoord had ge pleegd, hetgeen met de contra-revolutionaire beweging in verband werd gebracht. Hij was, evenals de overige hotelbewoners, geheel onschuldig. Intusschen bleef hij in hechte nis, terwijl de anderen werden vrijgelaten. De geheele zaak is zeer waarschijnlijk door leden van de commissie tot bestrijding van de contrarevolutionairen kunstmatig in 't le ven geroepen om een voorwendsel te heb ben tot den gezant persoonlijk door te drin gen. Het bericht der vermoording van den ex- czaar^van.Rusland is weer tegengesproken, ditmaal door den onder-voorzitter van de uitvoerende commissie der sovjets te Jekaterinenburg, die het kenschetst als „een van de gebruikelijke leugens." In Moskou is de staat van beleg afgekon digd om een opstand van de linker sociaal- revolutionairen krachtiger te kunnen bestrij den. Londen, 8 Juli. (R.) Een Russisch draadloos telegram bericht, dat de contra revolutionaire opstand^van de linker sociaal revolutionairen in Moskou onderdrukt is. Er zijn perscheidene honderden gevangen ge nomen. Moskou, 8 Jul.i. (Pet. tel.-ag.) De Mos- kousche Sovjet heeft besloten de tot de so ciaal-revolutionairen en de menshewiki be- hoorende leden uit zijn college te verwijd-e ren. Londen, 8 Juli. (R.). Heden is 'voor den krijgsraad het proces begonnen tegen korporaal Dowlir.g, een Iersch soldaat, vroe- gerkrijgsgevangene, die in April in Ierland uit een Duitsche duikboot aan land werd ge-zet en beschuldigd wordt van hulp aan Maak goed als het kan wat verzuimd Is, maar verzuim nooit wat niet meer goed te maken is. Roman tiaar het Duitseh van A. O s k 1 r IC 1 a u i m a n 11. 13 Eens had ze zich \oor een man. geïnteres seerd, een korten 'ijd en Ms het ware een romantische ingeving voljend. De redder van het kleine me sje, dat te Ramsau verloren ge raakt was, Werner Spald ng, was haar op dien ongeluksavond als een romantische figuur ver schenen. Als een cngrl, «]s ♦■en halfgod kwam hij de jammerende vroowen voor, die met de oud-rs het veWoren'kind beweenden. D«e man had liaar geïmponeerd. Hij had zich door een spoedig afreizen onttrokken aan alle dank en vvaardecring. Ilct was waar. hij had het kind toevallig gevonden en meegeno men, dus in werkelijkheid was het geen hel dendaad; doch niettemin was Dora onder den. indruk gekomen cn had zelfs geprobeerd, dien indruk met potlood cn krijt vast te leggen, ■doch, zooals tante Schollelius reeds aan Kersten verteld had, was haar dit helaas niet gelukt Waarschijnlijk zou dit ook aan een kun ten-ar,-c'ic meer geoefend in het schetsen was dn:i Dora, niet tot eigen tevredenheid ge- Jukt zij ill Ten slotte was haar van dezen man nog slechts een flauwe herinnering bijgeble ven. Zij kende zijn naam, dien men te Ramsau uit het vreemdelingen boek vernomen had Daar kwam op een goeden dag geheimraad Ktrsfen en deed haar het voorstel, dezen man, dien hij goed bleek tc kennen, als leider van hel Thcrcsia-werk le nemen, om hem later eventueel directeur-generaal te maken. Dora's eerste gedachte, toen oom Kersten dezen naam noemde, was: „Neen neen, tot geen prijs d^zen man!" Toen kwam de nuchtere overweging, dat Worntr Spalding een uitmuntend vakman, en een zeer te waardeeren kracht was cn dat liet wel aan tc raden was, hem voor dc betrekking te winnen. En bij deze zakelijke overweging kwam nog iets anders in Dora op: ccn menge ling van nieuwsgierigheid, vap hernieuwde belangstelling en van een niet te besclirijvc-n gevoel, dat men misschien kon betitelen als: .,den wensch met hét noodlot te spelen". Het lot had dezen man eens op haar weg gevoerd en nu zou hij voor goed in haar omgeving ko- i men. Onduidelijke, niet le omschrijven gevoe- j lens waren hel, die haar „ja" deden zeggen. j Van dit oogenblik nf waren dc innerlijke ge- I voelcns van Dora een beetje uit hun evenwicht geraakt. Een oogenblik vreesde ze, dat Wer- nfschudden, doch steeds kwamen ze weer terug. Eindelijk kwam hij, cn Dora voelde zich verlicht, als bevrijd van een hevige spanning. Van af den eersten d-ag had tante Seholte- lius alles en nog wat op Spalding aan te mer ken. Van af het eerste uur haatte ze hem, zoo als ze alle ongehuwde mannen haatte, die in Dora's nabijheid kwamen. Dora moest in alles Spaldings handelingen tegenover haar verde digen. Toch was hel merkwaardig, dat zij dit inderdaad deed. Gewoonlijk liet zij.de op- en aanmerkingen van de stekelige ondc dame voor wat zc waren. Spalding had zij echter verscheidene malen verdedigd cn daarom gaf tante Schollelius haar een steek, die werkelijk trof, toen zij aanmerkte, dol Dórn alles goed vond, wat Spalding deed. Deze bewering was evenwel niet waar. Dora dacht er niet aan en was het integendeel met vele woorden cn handelingen van Wer ner niet eens. althans in het eerste oogenblik niet. Maar wanneer zc dan langer nadacht, voelde zij, dat haar gedachten weer in die ge dwongen richting gingen, dal z«ï van ccn be schuldiger een verdediger voor hem werd cn dal ten slotte dc meening bij haar post vatte, dat hij niet anders had kunnen handelen dan hij deed en dal hetgeen hij gedaan had, juist ner niet zou aceepteeren, docli oom Kersten was ge wees L had zijn telegrafische toezegging reeds ont-1 Zeker, zij voelde zich menigmaal gekwetst vangen. Toen werd de datum van zijn komst vastgesteld cn Dora begon de dagen tc tellen, die nog moesten vcrloopen. eer zc hem zou weerzien. Haar gedachten hielden zich bezig met den man, die ze slechts vluchtig gezien had, die haar waarschijnlijk in het geheel niet kende, en zelfs in zoo'n mate was dit beeld in haar gedachten, dat zij er moeite mee. had hel door de manier, waarop hij haar opzettelijk de diepe kloof deed voelen, die er tusschen hen beiden was cn die door niets tc overbrug gen scheen. Zijn ongenaakbaarheid, zijn osten tatieve terughouding doden haar leed. Maar kon hij wel anders handelen, wannc'er hij de ver houding zv.iver wilde houden, wanneer hij in hoor sh elris wilde zien de meesteres der wcr le verdrijven. Ze wilde (ie lastige gedachten U'cn, die hem voorloopig gedeeltelijk, latör waaischijnlijk geheel zouden worden toever trouwd? Toch betrapte Dora zich op de ge dachte. dat zc zich het mei elkaar omgaan ge heel anders had voorgesteld. Hij was het totale tegendeel van zijn voorganger, dje zich zelf als het ware had opgedrongen,haar tc overrompelen en zoodoende eigenlijk half en half tc dwingen tot een verloving en hu welijk. Spalding deed geheel en al hel tegenover gestelde cn misschien was het beter van hem geweest, als hij een middenweg had weten tc vinden tusschen deze- twee uitersten. Echter moest Dora toegeven, dat die weg zeer moei lijk to bepalen was. Want wat verlangde zc eigenlijk van hem? Ilij beschouwde haar als zijn meesteres en daarmee uit. Ilad zij dat dan niet verwacht, was dat niet vanzelfsprekend en deed hij daarmee niet zijn plicht? Dora zou waarschijnlijk Werners optreden niet zoo allernauwkeurigst beschouwd heb ben, als tante Schollelius er niet geweest was met al hash* vitterijen. Voortdurende influiste ringen en verdachtmakingen doen ook dc incest standvastige gcypclens ten slotte wan kelen. Dora wilde ziel: in geen geval door tante Sckottelius laten beïnvloeden cn toch voelde zij, dal het er op ging lijken. Zij had er een flauw vermoeden van. dal zij innerlijk in conflict kwam, cn wel op zoo'n vervelende, dwaze manier, dat hel haar zelve belachelijk voorkwam, althans toen haar ge dachten nog niet hs dien gedwongen loop gingen. 's Avonds om acht uur kwam "Werner terug. Ilij sloeg tante Schollelius' uitnoodiging voor hel avondeten al, onder voorwendsel dat hij zelf zooeven van tafel kwam. Daarna zong Dora dc aria nog eens door en zij zong met zoo'n vuur en zoo veel geest als nooit le voren. „Prachtig!" zei Spalding halfluid, iocn ze zweeg, cn deze waardeering deed haar meer genoegen, dan zij in lang ondervonden had. Daarna speelde Spalding zelf nog een paair moeilijke passages over, oefende met Dora een paar lastige, inzetten, praatte nog ceiugc minuten met dc beide dames en liet daarnsr zijn paard voorbrengen om naar Jviis tc rij den. Der, volgenden morgen om acht uur preek a was hü er weer cn vertelde, dal hij re. ds een uur gereden had en bij graaf K li hier was aan gereden om even goedemnorgen te zeggen. Werner accepteerde gaarne <le koffie, .die hero l aangeboden werd. want-hij had nog niet onu i beten. J Daarna repeteerden ze, de moeilijke p „il- j sen werden nogcens opgezocht en Werner zei I ten slotte: I „Nog meer rcpeleercn is werkelijk omioo^ i dig en zou u mnaivte veel vermoeien, juffrouw Buchwald. We moeien maar vertrouwen o» uw zekerheid cn ons goe«l geluk." Om negen uur alreeds klonk dc hoefslag - a zijn paard weer op den weg en galoppeerde hij naar hél Theresiawcrk, om zoo vroeg mo gelijk op zijn bureau te zijn. Werner had mei Klinler afgesproken d-it dc-zc hem s avonds mei z^ijn auto zou koicca nibalen. om mVar dc uitvoering ie gaan. Nadat hij thuiskwam van het werk. aL h£| vlug cn kleedde zich daarna zorgvuldig Prompt op tijd was hij klaar cn kwam Klinlcdf bij hem n:m. Kvarlicr vóór achlon trade» Klinler cn Snalding dc feestzaal van het hole# in Daaburg binnen. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1