zendt vaikW's Boekhandel AANBEVELENSWAARDIGE ADRESSEN STADSNIEUWS Fijne Bakes CONCERT ES 110. N.V. MidileïistaiHfS'Creclietbank, aangenaam tehuis gezellig tehuis Te huur gevraagd H. Koning en Zn. Weijerstraat voor Amersfoort en Omstreken. DEPOSITO'S voor gen jaar fixe a 4 'jo WILLEM GROENHUIZEN The Ocan Accident A Qusran&e Corporation, Limited. Plaatsing van advertenties in alle bladen der wereld zonder prijsverhooging. 1 t= jrteri tal van peisoneri den leeraar in de consis toriekamer de hand drukken en zóó groot was de belangstelling, dat, toen dc dominee daarna ht-i kerkgebouw verliet^ een groot aantal ver eerders hem daarbuiten, op straat, stond op te wachten, om ook daar nog hem te begroeten. Maandag hield ds. Gildemeester ontvangdag. JTal van deputaties en particuliere personen te yecl om op te noemen, kwamen hem compli menteeren. Uit alle kringen stroomden hem de geluk- wenschen toe, hij ontving geschenken in allerlei vorm. Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Delft, T. Lekkerkerker te IJsselmuiden. Te Melslawier, G. Ypev te Knijpe. Aangenomen naar Waardenburg on Nee- iijneu, H. H. Kalkmeijer te Baambx-ugge. Naar I)en Ham (Ov). S. C. van Wijngaarden te Wijngaarden. Geref. Iverkou. Beroepen te Deventor (A.), T. L. Kroes te Coevorden. Te Koudokerko (Z.), A. C. Heij te Tienhoven. Kunst en Wetenschap Conser atorium. Aan het con servatorium dy afdeeling Amsterdam van de Maatschappij tot bevordering der Toon kunst zijn benoemd tot hoofdleeraar voor viool de heeren Julius Röntgen, t-e Rotter dam, en Herman Leydensdorff, te Amster dam. UIT DEN OMTREK W ij!: b ij Duursted e. De raad dezer gemeente heeft besloten de kermis dit jaar tiet te doen houden. D c moord t c II a r d c r w ij k. Na ic'.ïgdurig onderzoek van den commissaris van polilie, te Harderwijk, is uitgekomen wie den ITollandschen soldaat "W. Kruidenier uit CharJois heeft vermoord. Het is de 19-jarige Hi'llandsche soldaat M. P. dc K., ook uit Char- lois; die bij dezelfde compagnie diende en i hem op de kamer sliep. Hij heeft thans volledige bekentenis afgelegd en verklaarde uit geldverlegenheid dc daad bedreven te hebben, Met een knuppel had hij den verslagene on verhoeds op Tiet achterhoofd geslagen en mee- nende dat hij slechts bewusteloos was, had hij hem van zijn geld beroofd en daarop zich zoo spoedig mocriiik door dc boschjes verwij derd. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Brengen ter kennis van het publiek, dat een r door de N. V. Eerste Neder!. Fabriek voor i Bioscoop' de Arend. Onderdeelen schoenfabricatie ingediend ver- j D n e I ij k S zoek vergunning tot het oprichten eener huidlijmfabriek in het perceel alhier gelegen aan den Heiligenbergerweg no. 60 ged., op dc Secretarie der gemeente ter visie ligt, en dat op Vrijdag, den 10 Juli, des voormiddags tc half elf ure, gelegenheid ten Raadhuize wordt gegeven om bezwaren legen het oprichten van de inrichting in tc brengen. terweg 45; P. A. C. Holster orde-commis saris, Sint Bonnefasiusstraat 64. Winterprovisie van aard appelen. In de circulaire van den Minister van Landbouw wordt er aan herinnerd, dat het steeds een strijdvraag is geweest of aan de bevolking gelegenheid moest worden gege ven van aardappelen winterprovisie op te doen, dan wel of, zooals in beide afgeloo- pen jaren is geschied, de distributie geheel van Rijkswege ter hand moest worden ge nomen. De Minister noemt in genoemde circu laire, hetgeen pleit voor een regeling, waar bij opslag wordt toegestaan, en 'hetgeen daartegen is aan te voeren en vraagt einde lijk het oordeel van B. en W. daaromtrent te mogen vernemen. B. en W. stellen er prijs op de meening van den raad te mogen vernemen. Hun college is van oordeel dat, indien dit met de gewoonten van de bevolking in overeenstemming is en zij dan uit den aard der zaak ook w el in de gelegenheid tè, aard appelen op ooideelkundige wijze te bewa ren, behoort te worden toegestaan dat een zekere hoeveelheid, verband houdende met de grootte van het gezin, wordt opgeslagen. Een zoodanige regeling moet natuurlijk berusten op een deugdelijke organisatie, die zoo goed mogelijk de kans uitsluit, dat meer wordt opgedaan, dan geoorloofd is. Ook heeft het college wel overwogen, dat niet alle burgers in stfiat zouden zijn, de be- noodigde hoeveelheid aardappelen in ééns te koopen. Ook hiervoor zou een afwijkende regeling noodig zijn, die hierin zou kunnen bestaa-n, dat de gemeente een zekere hoe veelheid aardappelen opslaat en deze distri bueert, of dat op nader te treffen wijze een geldelijk voorschot wordt verleend aan dié inwoners, welke daarvoor in aanmerking zouden komen. Zwemmen. In de Am%rsf. Zweminrichting' is het di ploma voor geoefend zwemmer uitgereikt aan T. H. Schutze, P. H. Scherpenzeel en J. van Eys. AGENDA. Onder deze agenda worden alleen opge nomen die uitvoeringen, vergaderingen, enz. welke in het Dagblad geadverteerd worden. Openbare Leeszaal (Beukenlaan) 10— 12X, 2%—10 uur. Zondag 2K—5'A uur, Maandag 2^—10 uur. Woensdags en Zondags Birkhoven Con cert. Vrijdag, Zaterdag, Zondag Maandag, De Burgemeester van Amersfoort, gelezen Staatscourant no. 155 d.d 3 Juli 1918, maakt bekend dat de Minister van Landbouw, Nijver heid en Handel heeft vastgesteld een maximum- kleinhendelprijs van aardappelen, oogst 1918, met ingang van 9 Juli 1918 op TO cent perK.G. Amersfoort, 8 Juli 1918. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. De Burgemeester van Amersfoort, gelezen circulaire No. 30407, bureau Volksvoeding, d.d. 6 Juli 1918, maakt bekend, dat dc Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft goedge vonden te bepalen dat met ingang van 15 dezer de geldigheids duur der margarinekaarten, mélange-kaarten en boterkaarten wordt verlengd tot tien dagen en dienovereenkomstig het vetrantsoen wordt te ruggebracht tot 25 gram per dog. De bon der 7de week der vetkaarten voor het 1ste tijdvak is mitsdien geldig van 15 tot en met 24 Juli: ?erst op den 25stcn Juli e.k. vangt de termijn ^an den geldigheidsduur van den 8sten bon aan. Amersfoort, 8 Juli 1918. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. 'i, c 1 1 e e n i n g van 2 m i 11 i o e n. Y or' W. stellen voor een leening aan te -•aan tot een bedrag van 2.000.000 tegen een rentevoet van ten hoogste 5 De lecning geschiedt ten behoeve van de buitengewone uitgaven voor eigendommen 20.819, onderwijs 'f 40.889, gtraten en wegen 83.915, openb. werken 25.800, rioleerïngen 7744, registTatum en kosten leening 9321, totaal 189.000, Aflossingstermijn 50 jaar; crisisuitgaven 561.000, all. termijn 15 1 jaar; grondbedrijf 300.000, afl. termijn 50 jaar gasfabriek 210.000, afl. termijn 50 jaarwaterleiding 90.000, afl. termijn 30 jaar; electr. bedrijf 110.000, afl. ter mijn 30 jaar; woningbedrijf, bouw van 50 voningen aan den Arnh. Weg 500.000, afl. termijn 50 jaar. Museum F'ehite. Bioscoop Langestraat. 9 Juli. Arend. Anti-Oorlo^-Vc; 'elling. 10 Juli. Alg. Verg. Coöp. Winkelvereen. Ons Belang. Burgerlijke Stand Juli 1918. Geboren: Gerardina, d. v. Jacobus Riegen en Helena v. den BogaertReyer, z. v. Hendrik v. Beek en Gijsberta v. Vliet Johannes, z. v. Johannes Walraven en An- tonia Maria Brouwer. Gehuwd: Krijn Wilhelmus v. Doorn en Johanna Margaretha v. Beek. Overleden: geen. Telefonisch Weerbericht. Naar waarneming in den morgen van 9 Juli 1918. Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Instituut te De Bilt. Hoogste stand761.4 te Haparanda. Laagste- 752.9 te Helder en De Bilt. Verwachting tot den avond ven 10 Juli: Zwakke tot matige Z. tot W. wind, meest zwaar bewolkt, waarschijnlijk legen- of on- weersbuitfn, weinig verandering in tempera tuur. h Onderwijs per brie! 1 in alle vakken onder lei ding van SO leeraars H. B. S., ingenieurs, accountants, e,a. Vraagt gratis-prospec tus Bureau tot Publiciteit van "W e t e n sc h a p pelijk Nieuws, Keizersgracht 153, Amsterdam. iVoor conditiën voor opname in deze lijst - wende tupn zich. tot de administratie Amersf. Bad- enZweminrichting. De temperatuur van het water was heden 7 uur 67 graden Fahrenheit. BINNENLAND De veevoederfabriek Klin gel b e e k Bij de Civiele Kamer der Arn- hemsche rechtbank, is in kortgeding aan hangig gemaakt de kwestie van de verzege ling der machines in de nood-veevoederfa briek Klingelbeek te Arnhem. De fabrieksdirectie had den Staat der Ne derlanden gedagvaard op grond van het feit, dat een zijner organen, het gemeentebestuur van Arnhem, in strijd met de wet was over gegaan tot die verzegeling. Dedir ectie be riep er zich op, dat haar vergunning is ver leend voor de uitoefening van groentendro- gerij. Dat aardappelen en dus ook deelen daarvan onder groenten zijn te rangschik ken is reeds vast te stellen, waar alle groen- tendrogerijen ook hetd rogen van aardap pelen verrichten. Namens de fabrieksdirectie werd gecon cludeerd, dat de rechtbank op grond van on rechtmatige aanbrenging der verzegeling, vergunning zal verleenen tot verbreking der zegels. Uitspraak Donderdag a.s. Fooien in dehotels. Een onder- werp, dat reeds zoo vaak ter sprake is ge bracht, is het afschaffen van foöien in de hotels. In verband hiermede is het merkwaardig er aan te herinneren, dat het nog vrijwel averal het fooienstelsel wordt toegepast. Toch gaat men vooruit. Reeds sinds eenigen tijd worden geen fooien meer aangenomen in het hotel „De Nieuwe Kroon" te Apeldoorn en evenmin in 'het aan deze zaak verbonden café. Er hangen overal groote borden, waarop: Wij nemen geen fooien meer aan. Het personeel van hotel „De Nieuwe Kroon" Dit blijkt werkelijk gehandhaafd to worden en het personeel schijnt er zeer mede inge nomen te zijn. liet ontvangt een vast loon en een percentage van den omzet. Vad. j IWej. J. BOSHUIZEN Gedipt ceiüeuse, Ateiiinieslr.52Iel.46D HAARWASSCHING m. electrische «Irogiui* en ontfalatie marcel t O.OO bij aboDnciueut i 0.50. 3 colfieuses aanwezig. AACHEMER KASSERBRUNNEN. Verkrijgbaar bij: F. W. v. d. W5LDE, STOO TESTBAAT 12. Tel. 29. C01FFEUSE Dubbolo Damessalon Maison Jacques Bezaan Lftuges(rixnt71 Tel. 479 Ilaarwasschen, eleclrische droging on ondulatie 1 0.60 Imm Buiten. Kruiwagens, Schopjes, Harken' Emmertjes. Hoepels, Ballen, Trommels, Trompetten, Sabels, Gewcron, Schako's. Springtou wen. Poppen, Serviesjes. Weeg schaaltjes, Lucifers 17'/j- ct., GlazenpoKc-n Schoencrcam 25- 30 35 gtoote doozen 50 ct. Ve- tei*s .2V» lot 10 ct., Zoolbeslag 15 ct., Tandpasta 12$—15 ct Haarspelden. Friseer cn Zij- kammen. Odeur, Eau do Cologne, Dames Tasschen, Portemoxmaies Portèfouillo, Sigarenkokers, Pij pen Tabakspotten, Fluweel Sprouken, Inktstellen, Vogel kooien en Standerds, Bloempot ten Koper cn Ma jol i ka, Picdo stals, Beeldon, Theetafels, Bla- den en Serviezen, Olie en Azijn- j Water- on Waschstellen, Ka- raffen, Water-, Bier-, Wijn- en 1 ikeurglazen, Dekschalen, Bor den, Lopels, Vorken, Messen, Koekstellen, Thoe- en Koffie potten, Oorgoed, Blauw. Groen- Japansch enz. met schrift voor Vader, Moeder, ter uwer verja ring, Bruid en Bruidegom 12$ on 25 jarigo-Echtvoreoniging, Klokgariiituren, Kaatstollen 3 en 5 deelig, tegen de oude be kende lage prijzen in do Goeakoope Bazar Krommcstrnnl 64 Advertentiën* Ondertrouwd: CO VERHOEF Veearts, en WILLY GOETTSCH. Ovczand, Utrocht, Stadhouderslaan 91. 9 Juli 1918. Huwelijksvoltrekking te Utrecht 23 Juli 1918. Heden overleed plotse ling in don ouderdom van zeventig jaar, onze liovo VaderBehuwde en Groot vader, do WelEdelGestr. Heer ERHST STOPPERDAAL Oud-Artillerie-OfFtcicr. X. TOXOPEfiS— Stoppen daal. Dr. n- J. TOXOPEöS cn kindeien. Zaandam, 7 Juli 1918. Aan-Jongmoisje of Dame aangeboden door alleen wonende Dame te Amorsfoort Brieven onder No. 11S0 n/h bureau Amersf. Dagblad. Gezocht oen in beschaafd gezin voor een Jong: Itïeisje, dat ccnigo les sen in Amersfoort noemt en gaarne do huisvrouw behulp zaam wil zijn mot lichte bezig heden. Br. fr. met opgave van condities lolt. B. ljj Boekli..J. jT. L. WACHTER, Xpeldoor». i"~TË~HuiÜR~ met September in een villa met ruim uitzicht een jjemealiï- lcerde le EtRge, zonder be diening. Prijs per maand f 2C0. Brieven onder no. 1177 a/li bureau v/h Amersfoortsch Dag blad. Ie Kuur Gem. ZIT- en SLAAPKAMER, centrum stad. Br. onder no. 117S bui'. Amersf. Dagblad. tegen 1 Oct. of 1 Nov. een klein 32ois, Bovenhuis of ge deelte van een Huis. Br ondor no. 1179, bur. Amersf. Dagblad. GEVRAAGD Gsm. Zit- en Slaapkamer, met of zinidci' pension. Br. onder letter E. Mbur. Amersf. Dagblad SiechfsohriR Bij ondergelcekendo bestaat gelogenheid in zeer korten tijd een fraai loopeud handschrift to verkrijgen. Privaatles f 2. Cursus f 1.—. H. C. OUDE GEEST. Leo raar M. O. Schoolstraat 26 Utrecht HET 5ESTE AD?,ES VOD? „DE DOLDE!! K0SEHAAR" Amliemscltesfr. 24 Telefoon 91. .1 0. IVAH WALBEE, 16.1. Zcitiurarts, Oogarts, zijn VEBïïiTSD naar en weer tc consultèeren. F. wan Bank Amersfoort, Muurhuizen 15, Tei. 49 en 135 Aan de Secretarie dor gemeen te Leusden wordt gevrdagd zoo spoedig mogelijk in dionst te treden een ASVsBTENAAR secretarie Gymnasium. In verband met het verzoek van den heer Meerwaldt om hem.met ingang van 1 september a.s. ontslag te willen verleenen hor>fi7-,i n ™Tr irl ,fe kl?SSiekc' 'a!en aan ^tjw^mSem s>mnasium, stellen curatoren voor in diens slaafs te benoemen den heer F. C. Unger, hans tijdelijk leeraar in de klassieke talen -an dit gymnasium. B o n d v a n G e m. P o 1 i t i e. Het Bestuur van de Afdeeling Amersfoort, •an den Bond van Gemeente Politiebeamb- en in Nederland, is thans als volgt samen- ,'esteld. J- Strijland, voorzitter, Soesterweg 46; M. ran Holland, 2e voorzitter, Aldegondestr. f1 :^eul;en' secretaris, P. Pijperstr. 32; f' A- H. Monkhorst, 2e secretaris, Kruis- P 7-; H' Meester, penningmeester. Soes- Jaarwedde f 1CÖC». Sollic.talio's met inlichtingen te zenden aan den Burgemeester. ÜOtei OiïrÉM. WOE.\Sl)A« 10 JULI vkis 7' j 9'/» ïiïi;-. Geen verhooging van consumptie Verplicht programma 13 cl. per persoou. "x/erhuuri loketten 5n diverse maten in hare brand-, braak- en snaeli- vrije safe-inrichting. LANGE GRACHT No. 4. TELEFOON 3C4 De rente kan nsar verkfezisc per drie maanden, per iialf jaar of per jaar oprennmen worden. j Langestraat 43 Amersfoort JUWELIER .Speciaal a<fres voor* IGOÜDEM en ZüL¥EüE^ WERKEN:1 .Oratis-Verzekerinp. De verzekerina van onze vvpek-abonné's tenen onoelukken wordt newaar bornd door (Dirc-clour voor NeJorlfind EDWARD II BIJMAN. Rokin 151 Amstordam). Als verzekerden wordonslechts beschouwd allo botalondo pe- abonneerden die pedurondo nv tons 2 weken als geabon- t.' lr-n in onze registers ingo - In ven zijn, lusschen 18 en (;0 j.-iar oud /.fin (vrouwen lot 50 jaar) uict lijden aan ziek ten of gebroken, welke het gevaar voor ongevallen vorgroolcn, en volkoraeg liet gebruik h ebb on van hun ledematen en zintuigen. Ingeval een geabon neerde e n ongeval overkomt, moeten alle bizonderheden daar omtrent cn omtrent liet beko men loisel zoo spoedig: mopelijk aan onzo Directie worden meegedeeld. 55Jj ver- zniui binaeu 3)< 24 nur hunnen geen scideii worden nilbefnalil. Aaaleg en onder hond van tninen. van den Rrink, A. Bloemist Soesterweg 73, Bloemen, Snij- groen en Varens. ÏSioscoop Bioso.-Mii. I>e Arend,N.V. annex Café-Restaurant, Arnh. wee 10-12, Tel. Int. 311. Voor stellingen Vrijd., Zaterd., Zond. Maand. Zalen voor vergaderingen enz. disponibel. Bloemen en Planten Bemrael M.A.zdm M.A.v. Bloemisterii „Flora", Vlasakker weg 2, Tel. Interc. 210. Bloemist Reramel, Ffraia A. 5Ï. v. li. v. Asch v. Wijckstr. Tel. Int. 209, Bloemisterij' en Binderij. Bodedienst Sïooa'ii, .1. van. Zuidsingel 69. Tel. 491. Vrachtrijder op Utrecht Pinsd., Pond., Zaterdag Boekbinders Fritz en Zn., I*.. Scherbier- straat 2. Solied. Billijk. Spoedige levering. Boekhandelaren Valklsoff's Boekhandel, Y. O. DE JONG. Utrechtschestraat 46,Tel. Int. 66 Boek-, Kantoor- en Papierhandel FIzenaar, H.. Langestraat 84 bon even s ad ver tenti e-bu r eau. Boter. Kaas en Bieren Zwau, Tï., Hof 34. Gerechtigd tot het voeren, van het Rijks- hotermerk. Brood bakkerijen li onitig \V ?onen, 51. Arnh str. 24,Tel. 91. Elect. Luxe Brood en Banketh. De Guld. Korenaar C'ontiseurs Jager Zoen, ^faf.son de Confiserie, Patisserie. Lunch room. Telefoon 115. Znting-eu, A. J. van. Elect Bakkorij. Langestraat hoek Varkensmarkt, Tel. 171. Danieskleeding ffilrtel, Slaison, Confeclie en Maat. Koriegracht 21. Elect. Technische Bnreanx Denijs van Roon. Utrecht scheslraat 46. Telef. Interc. 291. Seliooleiiian. B. Smallep. 12 Elcctriciteit op elk geb. Tel. 423 Eleclr. TPahriek Gazense Branken Wlhle, F. vbii der, Stoovostraat 12. TeL 29. Annex biorbottolarij. Expcdilenrs. 1-irkel, Gebr., Koestraat 14, Verhuizingen en tranupoiten. Fruithandel tiuilen, A. v. d., Langestraat 11. Tel. 214 Gareu en Band De IVolbaal. Arnh.straat26. Tol. 91 D. en K. Kousen. If. Sokkon. Garen. Band, enz G cd isti lieerden Wijnen !tl:;ssa. S. H.. Havik 8, Tolofoon 202. Goud en Zilver Duin. G. van, Juwelier. Langeatr. 143 Roparatie-Inr. Sfeeren- SiodemagaKi jnen Jager, C. tie, Langestraat 19. Telefoon 278. Hoefsmederij, {Iodic, if. B., v/h. D. v. n. KOOIJ, Valkestraat 44 Horlogemakers üljilder, O., A i*nh.straat 9. Horlogen HTnish. Artikelen en T.Tzertvaren Firm» J. F. ITnnrsrua f Langestraat 45, Tel. 410. Wnisschilder. i Ruitenberg Gzn., W«j'> Wevorsingel 18. Tev. behangaW' glashandel en schoonpinak-art, Koloniale Waren eit Comestibles W. t. «Ie Riezenbos éc Co, Bloemendalsche Binnenpoort, 1 Tol. Int. 366. 3 Gemleron, .J. van, Arnli. straat 35. Telefoon 104. Kunsttanden en Gebitten Bnrg, P. v. d. Ileiligenb.w; 7j Lingeries S<as. I.. Lanieslr. 10. Tol. 213 Dép. Dr. Jaeger's Norm. Onderg.' U? Machinale Brci-U it rich ting Itfleuwkerk, .f. van Langestr. 80. Eigen gebr. goed< Manufacturen Amersf. Mnnutncturenh, hDo Faam*'. Langestraat 79. Melkproducten Sleperrïa. vh. J. v. d. Wal T«. Fabr. v. Melkpr, Amersfortian Tol. 26 Meubels. Lijsten, Kunsthandel Wos^nbcrg, L. Ra Voorheen J. B. v. d. HOEVEN. Utrechtschestraat 3 Meuh. nsagazi j nen f&ot lei Ier, Wed. Th. Kamp 8 Soüed, vertrouwbaar adres. Meubel makers en Stoffeerders Wafer cn v.d. Brink, v. Lousderweg 28/30. Tev. verhuis binnen en buiten de stad. Meubel makerij, C. W. Hol. le klasse adres, voor niouw werk en reparatie Naaimachines- en Schrijfmachines- handel Wleuwkerk, C. J. van Lan gestr. SO. Repar.-Inr. Onderd. Rijtuig en Wagenntakers Peg man. E. J., Koestraat. Woonplaats Hoogeweg. Rijw. handelaren Heul. O. I*. v.«l. Utr.str.20 Tolof. 233. Ropnratio-Inrichting. Kmupermau. D., Kamp straat 4. Telefoon 132. n Schoen magaz. Bolfingn. Joh., Chaussurea Langestraat 32, Telefoon 5°. Doorn. H. v. Utr.str.42 Tol. Int. 219. Ook schoeis. n. maat ben. alle sooTten sportartikelen Kroes, Gebr., Langestr. 84 Tel. 351. Tevens schoeis. n. m Ropar.-Inrichting Stoomververij en Chein. Wasscherij Jaeger. 54. W., "Winkel: Langestraat 74. T©lof. 193, FabriekKamppoort. Tabak en Sigaren Beek Bizn., A. van, Kamp straat h. Singel. Telefoon 128 Vrcïiuiiiisen, A. van, Langestr. 52, Tol. 261. Pr. Sig. en Sigaretten. Bostolh. H. IJ. S. AL Verlichtings-art. Stool, Firma J., Utrecht scliestraat 33." Tolofoon 195. Vleeschhonwers Kauip, G. en E. v. «I., Amhemschestraat 3. Tolef. 203 Zadelmakers Eedeu, Fir ui a Gebr. vaa Arnh.str. 6. Touwh, Rois-arLifc Rsparatisdiiyichting. 11 Amersf©©rtsc§i© Rijtuig-Miij W EST8INOÉ I, 38. TKbïvFOOX 45. Mod. rijtuigen en livreien v. gelegcnh Uniformen v. bogtafonissei uw dagbladon na lezing port vrij aan do bibliotheek voor do goïnterneerden Kamp van Zoist Adverteeren d!©ei verkoopen (Y. O. DE JONG) UTRECHTSCHESTRAAT 46

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1