DAGBLA Bouillon-Blokjes, binnenland „DE EEMLANDER" VAN CENT en Co. nnsiHuraimesïiïtfSa 3, 4 en 5 cent per blokje. BUITÊNLAND "koloniën. FEUiLL.£ïON. Vrouwenregeering 17e Jaargang, No. 14 IDflUHtUEUTCDDIIt P" 3 Amen. fiuUnnlultnlurnliu fooft f 1.50, Idem franc* par potl f 2jOO, p«r week (met gratü verzekering tsgm Mgelukken) f 0.14, tErondedijke cummer* f 005. Wckelljkscb bijvoegsel »D« HolLwJscb* Jimimrtavw (onder redactie van Thértee Hoven) per 3 maanden 50 cent Wekelyksch byvoegsc! pWfMftrui* pet 3 maanden 60 cent HOOFDREDACTEUR: M«. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS, VALKHOFF 4 C. - BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, ho«k UTB«eHr»c«NTit INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 613 Dinsdag 16 Juli 1918 dienstaanbiedingen 1—5 regels f OJO, groote lettert naar plaatsruimte- Vooi handel en bedrijf bestaan rcer voordcelige bepalingen tot het herhaald adven (cercn In dit Blad, btj abonnement Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op unvraag toegcronden. Reclame diverse merken, in lmssen van 12-100-200 300 500 en 1000 sinks j?uime sorteering-Saueen. X.V. voorheen Pieterpijperstraat 7 Leusderweg 83 Blosmendalsctis binnenpoort. Politiek Overzicht Oorlogswerk van den Duitschen rijksdag. ,n De nu afgetreden staatssecretaris von Kühlmann is de derde titularis, die gedu rende den oorlogstijd aan het "hoofd "van het Duitsche departement van buitenlandsche zaken heeft gestaan. Hij heeft dit ambt niet lang vervuld. Den 5en Augustus 1917 werd hij benoemd. Maar de elf maanden van zijne ambtsvervulling waren zóó vol gebeurtenis sen, dat misschien geen staatssecretaris in Duitschland in een zoo korten tijd zoo vele en velerlei krisissen doorgemaakt heeft. In het tot stand komen van vier vredesverdra- *-'eri heeft hij aandeel gehadmet Groot- >,Ifland, de Ukraine, Rumenië en Finland. dj zijn eerste optreden in de hoofdcom- "r :cIe van den rijksdag heeft hij als zijn be- ,3'nsH uitgedruktIn de politiek spreekt de macht, maar in .de politiek spreekt ook het r ."ht. Hij plaatste zich geheel op den grond- óm?? an den vrede door overleg en van den vfc. ^edigingsoorlog, waarvan in het besluit var. den rijksdag van 19 Juli gesproken wordt. In September heeft hij in den rijks dag het woord gevoerd en reeds toen moest hij ce geruchten tegenspreken, dat er strijd bestond tusschen de hoogste organen van de rijksregeering en de legeraanvoer ders. In October heeft hij de bekende poli tieke geloofsbelijdenis afgelegd, waarin ge* zegd werd, dat op de vraag of Duitschland met betrekking tot Elzas-Lotharingen eenige concessie aan Frankrijk kan doen, slechts één antwoord kon worden gegevenNeen, nooit! Hij verklaarde, dat Duitschland niet voor fantastische veroveringen strijdt maar voor de ongeschondenheid van zijn gebied en zeide, zinspelende op BelgiëBehalve Frankrijks wensch naar Elzas-Lotharingen, is er geen absoluut beletsel voor den vrede, niets wat de voortzetting van het moorden en bloedvergieten waard zou zijn. Toen Kühlmann's voorganger het ambt van staatssecretaris neerlegde, waren twee politieke stroomingen tegen elkaar aan het werk. De eene wenschte, dat een besliste aanhanger van den ckiikbootoorlog en een vertrouwensman van het opperste legerbe- vel tot staatssecretaris zou worden benoemd. De andere strooming meende, dat het niet onmogelijk zou zijn zich met Amerika te verstaan, en wilde, dat met het Oog daarop de keus van den nieuwen titularis zou wor den bepaald. Door de benoeming van von Kühlmann werd een middenweg ingeslagen. Haar o,? roerstanders van eene scherpere richting lieten zich niet uit het veld slaan. Uit hun hoek zijn de stemmen gekomen, die op steeds heftiger toon op het beleid van het departement van buitenlandsche zaken kritiek uitoefenden. /Deze kritiek werd op de spits gedreven na de rede, die von Kühlmann den 24en Juni j.l. in den rijksdag heeft gehouden. De aanvallen richtten zich in 't bijzonder tegen drie zinsneden, die door den staatssecreta ris waren uitgesproken. Hij had, na te heb ben geconstateerd, dat „nog geen vredes- lichtstraal" in de duisternis was gevallen", zich verzet tegeri de meening, dat door de regeering nooit gerekend was met een zeer langen duur van den oorlog, en zich daarbij beroepen op eene verklaring van maarschalk von Moltke, die den 14en Mei 1890 in den rijksdag had gezegd, dat als het weer oorlog werd in Europa, dat een zevenjarige, zelfs een dertigjarige oorlog zou kunnen worden. Hij had verder nadruk gelegd op de schuld van Rusland aan het uitbreken van den oorlog. Eindelijk had hij gezegd, dat nog niet was te zien hoe eene gedachtenwisse- ling, die tot den vrede moest leiden, kon worden verkregen, zoolang van de andere zijde elke poging daartoe als een valstrik werd opgevat, en hij had daarop lat^n vol gen, dat zonder zulk een gedachtenwisse- ling bij de monsterachtige grootte van dezen coalitie-oorlog en bij het aantal der daarin betrokken landen door zuiver militaire be slissingen alleen zonder elke diplomatieke onderhandeling een absoluut einde be zwaarlijk kon wordei\ verwacht. De verklaring over den langen duur, dien de oorlog nog zou kunnen hebben, verwekte ontstemming in breedë kringen, waar men reikhalzend uitziet 'naar teekenen, die kun nen worden opgevat als aanduidingen, dat- het einde van den oorlog nadert. De aan wijzing van Rusland als de schuldige aan het uitbreken van den oorlog klonk als een halve verontschuldiging van Engeland, dat blaast in de trompet der vernietiging van Duitschland. Maar door de zinsnede, die in houdt, dat niet door beslissingen op het slagveld alleen de oorlog zal zijn te beëin digen, voelde het opperste legerbevel zich in zijne eer aangetast, dat aanstonds door de militaire censuur liet verkondigen: „Het opperste legerbevel is steeds van het zege vierend einde van den oorlog overtuigd. Eene andere uitlegging van de rede van den staatssecretaris is ontoelaatbaar." Vooral op grond van de gevoeligheid, waarvan het opperste legerbevel blijk gaf, werd na deze rede aangenomen, dat de da gen van von Kühlmann als bewindsman ge teld waren. Zijn heengaan heeft dan ook niet lang op zich laten wachten. Als zijn opvolger komt aan het hoofd van het depar tement een man, die reeds toen de vorige maal het ambt was te bezetten, er ernstig voor in aanmerking is gekomen. Von Hintze, die laatstelijk als gezant het Duitsche rijk heeft vertegenwoordigd bij de regeering van Noprwegen, is geen diplomaat van be-, roep. Hij heeft het in de marine tot admi raal gebracht en is eerst in 1911 overge gaan tot de diplomatie. Als gezant is hij achtereenvolgens in Mexico en in Peking geweest tot zijne overplaatsing naar Chris- tiania in het begin van het vorige jaar. Hij had steeds den naam een der voormannen van de Alduitschers te zijn, en het log dus voor de hand in het feit, dat hij geroepen is de plaats van von Kühlmann in te nemen, de bevestiging te zien, dat von Kühlmann gevallen is als slachtoffer van de „kleine, maar machtige" partij. Daarmee is intus- schen in strijd de verklaring, die door den rijkskanselier in de hoofdcommissie van den rijksdag is afgelegd, dat de verwisseling in het staatssecretariaat geene verandering van den politieleen koers béteekent. De oorlog. Uit de berichten uit Parijs en Londen krijgt men den indruk, dat weer een nieuwe periode van den grooten strijd in het Wes ten begonnen is. Op een front van 80 K.M., van'CfiatèaurThierry tot Main de Mas- siges, is gister in den vroegen morgen een Duitsche aanval ingezet. De strijd heeft ge woed tqn O. en ten W. van Reims en ook ten Z. van deze stad. Daar hebben de Duit- schers vrij beduidende vorderingen gemaakt. Op een aantal punten zijn zij over de Marne gekomen. Ten O. van Reims is de aanval niet noemenswaard gevorderdten W. van deze stad is de vooruitgang gemiddeld 2 3 mijlen op een front van 20 mijlen. Eene speciale vermelding krijgen de Amerikanen, die ten O. van Chateau-Thierry hunne stel lingen niet alleen handhaafden", maar in een tegenaanval ze zelfs eenige honderden Meters vooruitbrachten. Het Duitsche avondbericht is zeer lako- niek over dezen strijdhet bepaalt zich tot de mededeelingl Ten Z.W. en ten O. van Reims zijn wij in gedeelten van de Fransche stellingen gedrongen. Het bombardement van Parijs uit vèr dra gend Duitsch geschut is hervat. Haiti heeft aan Duitschland den oorlog verklaard. Washington., J5 Juli. (R.). Gene raal March heeft bekend/ gemaakt, dat drie legerkorpsen van 225,000 tot 250,000 ma n elk voor goed uit de Amerikaansche divisies in Frankrijk zijn gevormd. De verscheping van dè troepen gaat on verpoosd in dezelfde mate als de vorige maand haar gang. Londen, 1 5 J u 1 i. (R.) Bonar Law heeft in het lagerhuis medegedeeld, dat overeen stemming is verkregen tusschen de gevol machtigden te 's Gravenhage van de En gelsche en Duitsche regeeringen, behoudens bekrachtiging door de regeeringen zelve, over de uitwisseling van gevangenen. Zoo dra de Engelsche gevolmachtigden terug gekeerd zijn, zal de kwestie ter hand geno men worden van de uitwisseling der Turk- sche en der ..Engelsche en Indische krijgs gevangenen. W e e n e n, 14 J 1 i. (W. B.) Naar de bladen uit Praag vernemen, heety gisteren de stichtingsbijeenkomst van het Czechische nationale comiflp plaats gehad, waarin Kra- marcz tot voorzitter gekozen werd. Het na tionale comité besloot oen manifest tot het Czedhisch-Slowakische volk te rfchtenr waar in o.a. gezegd wordt: De taak van het Cze- chisch-Slowakische volk is gelegen in den arbeid tot bereiking van het zelfbepalings- recht en een zelfstandige Czechisch-Slowa- kischen staat met een eigen bestuur, in eigen oppergezag. Moskou, 13 Juli. (W. B.) De Nowoja Shisn bevat de volgende vtrklaring van den Amerikaanschen gezant bij gelegenheid van Amerika's nationalen feestdag: Alle bondge- nooten beschouwen Rusland nog als een strijdenden staat. Zij erkennen den vrede van Brest niet. Wilson heeft verklaard, Rus land niet in den steek te zullen laten, d. w. z. hij wil niet onverschillig toezien, dat de Duitschers het Russische volk uitbuiten en zich Rusland's rijkdommen toeëigenen. De houding van Amerika is nietn ingegeven door wenschen naar landbezit en handels- voordeelen en ook in de binnenlandsche aangelegenheden van Rusland wil Amerika zich niet mengen. Het zelfbeschikkingsrecht van Rusland gaat het evenwel ter harte en dit land zal gedwongen ziin zich te schik ken naar het tirannieke Duitsche bestuur Ik roep het 'Russische volk op om zich te veimannen en zich tegen den Duitschen c'racht dat op volkens veroveraar ie organiseeren. Ik !.eh gekregen, openlijk te verklaren, Amerika de taak rust alle Slavische van de Duitsche en Oostenrijksche heer schappij te bevrijden. Moskou, 13 Juli. (W. B.) Volgens dagbladt erichten hebben de sovjet-troepen, die op Stawropol aanrukken, Sysram en Boegoely genomen. De sector van Nikolajew is eveneens in handen der regeeringstroe- pen. Van het front van Tsjeljabinsk en Jekate- rinenburg wordt van ontevredenheid der Czechische troepen met hunne officieren ge wag gemaakt. Uit Siberië wordt gemeld, dat tusschen de Siberische regeering en Japan de onderhan delingen sleepend blijven wegens de te zware voorwaarden, die Japan voor zijn hulp stelt. Trotzky heeft 9 Juli de zitting van het Al- Russische sovjet-congres geopend met de voorlezing van een rapport óver de onder drukking van den opstand der linker sociaal revolutionairen. Hij betoogde, dat geen boer, arbeider of soldaat, die bij zijn ver stand is, den oorlog met Duitschland wenscht te heropenen. Moskou, 15 Juli. (W. B.) De pers bevat uitspraken van verschillende arbei dersorganisaties en op zich zelf staande le den der linksche sociaal-revolutionairen, die de handelwijze der*partij veroordeel en. Even eens wordt bericht, dat een deel der linksche sociaal-revolutionairen naar de bolsjewiki, een deel naar de rechtsche sociaal-revolu tionairen is overgegaan. De Prawda maakt het volgende besluit van het congres der Raden uit heel Rusland be kend: De aanstichters van en deelnemers aan den moord op den gezant en de oproerlingen hebben hun positie als jetpartij, alsmede de officieele positie hun ner medeleden misbruikt. Het congres vei- langt strenge bestraffing van de misdadigers. De sowjet-groepen der linksche sociaal-revo lutionairen zijn met de misdadigers solidair. Voor zulke elementen is in de Raden der Afgevaardigden geen plaats. De macht der Raden heeft tot taak, den vre.de in riand te houden. Slechts in het geval, dat a eem- delingen het land binnenrukken, is het plicht van alle arbeiders, boeren en goed gezinde burgers het land tegen de imperia listen te verdedigen. Charbin, 10 Juli. (R.) Generaal Horvat heeft eene voorloopige Siberische re geering opgericht. Hij zelf is premier met ministers van oorlog, financiën, landbouw, handel, voedselvoor~;ening, enz. naast zich. Zijn minister van oorlog heeft rich naar Wladiwostok begeven om poolshoogte te nemen over de daar heerschende stemming. W a s h i n g t o n,/l 5 Juli. (R.) De Se naat heeft het door het huis van vertegen woordigers reeds aangenomen besluit goed gekeurd tot machtiging van den president om den telegraaf- en telefoondienst over te nemen. Verspreide Berichten Stockholm, 1 5 J u 1 i. (W. B.) Van de aan boord van het stoomschip Angerman- land door cholera aangetaste personen is een gestorven en zijn de anderen zwaar ziek. Oost-lndlë. IPer.viicütiiis over Nleuw-Ünirae». Dr. E. Mjöberg van het „Riksmuseum" te Stockholm bezocht naar we in een „Won Dag tot Dag" in het Hbld. lean Nederland om zich voor te bereiden tot een welenschappelijken vliegtocht in tropiscK Nederland. Hij is een zeer bekend zoöloog ert j was van 1910 tot 1914 de leider van eert j Zweedsche expeditie in Noord-Australië. Zijn voornemen is nu om na den oorlog een 1 expeditie naar Nederlandsch Nieuw Guinea uit te rusten. Hij wenscht van de Humboldt* baai zijn hoofdstation te maken en van daar per vliegmachine te gaan naar het Hobber- nameer, het groote water dat van het Sneeuwgebergte door Lorenz gezien is. In het midden van Nieuw Guinea ligt het en" dr. E. Mjöberg meent het zonder groot be zwaar te kunnen bereiken om daar onder zoekingen op zoölogisch, botanisch en geo logisch gebied te do#en. Hij is zelf vlieger en zal dit najaar in Zweden zijn brevet als vlieger behalen. Met twee vliegmachines hoopt hij dezen tocht te doen. De Staatscourant van 15 Juli bevat o. a.^ de volgende Kon. besluiten: benoemd tot assistent voor de werktuig- j bouwkunde aan de Technische Iloogeschool te Delft A. H. IJssclinuiden te Amsterdam; benoemd tot verpleegster in de kraaminricli- ting van de Rijks Kweekschool voor Vroed vrouwen tc Rotterdam van 1 Augustus a.s. tot 31 Juli 1919 mej. M. vtm Salie te Utrecht; vanï 1 Oct 191S tot 30 Sept. 1919 mej J. Boot to Utrecht; benoemd voor het tijdvak van 1 Augustus tol en met 31 Dec. a.s. tot boekhoudster bij de kli-< nieken voor chirurgie, obstaetric en gynaeco* logic aan de Rijks Univcrsittit te Utrecht mej. L. J. Monsjou te Ede; benoemd tot substituut-officier te Rotterdam mr. A. Rombach, thans idem te Leeuwarden; lot substituut-officier tc Leeuwarden mr. T, A. M. A. van Löben Seis thans ambtenaar, O. M. bij hel kantongerecht te Roermond; tot substituut-officier te Rotterdam mr. J. Wijn-, veld, thans ambtenaar O. M. bij liet kanfonge-i recht tc Rotterdam; lol substituut-officier lo Maastricht mr. C. M. F. Kneepkens, than* ambtenaar O. M. bij het kantongerecht tc Rot terdam. De kabinetscrisis. Uit 's Gravenhage wordt aan De Standaard gemeld: Naar ons van welingelichte zijde verze kerd wordt, bestaat er volstrekt geen zeker heid, dat prof. mr. Nolens de opdracht tot kabinetsformateur aanvaarden zal. Wel schijnt zeker te zijn, dat indien hij haar aanvaardt, hij zelf geen zitting zal ne-1 men. Neemt hij de opdracht evenwel niet aan, hetgeen niet onmogelijk geacht wordt, dan zullen zeer waarschijnlijk alsnog de heerert De Savornin Lohman of Idenburg als formateur in aanmerking komen. Het dagblad Het Centrum bevat een zelf de mededeeling en noemt nog mr. Heems kerk als formateur. Het blad herinnert er nog aan, dat er in onze politieke geschiedenis van den lateren tijd wel een precedent is, dat een staatsman optrad als formateur van een kabinet, waar hij zelf buiten bleef: de formatie van het ministerie De Meester door mr. Goeman Borgesius. Men heeft daarvan; den heer Borgesius meermalen een grief ge maakt. Naar Het Volk meldt was de jongste vei* gadering van het bestuur der S. D. A. P. ge heel gewijd aan de politieke crisis, waarbij het P. B. zich eenstemmig vereenigde met de conclusies, die door mr. Troelstra uit den' toestand werden getrokken en dus kloppert met het advies door hem aan de Koningin' gegeven, dat nl. de partij in den uitslag dec verkiezing geen grond vindt om aan te drin gen haar plaatsen in eenig ministerie aan te bieden; en aan den tóestand waarin de partij Zoo gij iemand moet oordeelen, verplaats u dan in ziin toestand en vel daarna een Oordeel. Roman npar het Difitsch van A. Oskar Klausmann. 18 Werner deed inspecteur Lenske bcrllht toe komen, dat hij met geheimraad Kersten naar de Justinus-groeven was gegaan cru dat hij waarschijnlijk niet voor den namiddag zou terugkomen. Onderweg zeide Kersten tot Werner: »In de Justinus-groeven zijn 3000 arbeiders fin 30 beambten werkzaam. De hoofdzaak is, dat de dwarsgang naar de Kleophas-mijn ge reed komt, wij hebben daar twee jaar geleden ieen belangrijken brand gehad, die wij door af dammen tot staan hebben gebracht. Wc moe- ,ïen nu echter met onzen dwarsgang daar vlak Jangs en zulks vordert, zooals je begrijpt, de grootste voorzichtigheid en oplettendheid. De inijnopzie-ners, waarover je beschikt, zijn ge schikte en flinke lui, maar hebben geen initia tief. Krachtige leiding is daarom onontbeer lijk, wil alles naar wensch gaan. Neem daarom sen goeden raad van me aan, beste kerel, overdrijf de zaak niet cn werk niet te veel. Met iemand zooals jij, Is men wel verplicht een dergelijken raad uit te spreken. Als je er bij neer j*alt, loopt de boel in de war. Laat de projecten van het walswerk daarom maar wat rusten, hoezeer je die ook ter harte gaan en breng vooral de Justinus-grocven tot haar volle productie. Daarna kunnen we al onze aandacht besleden aan je plannen Jbctreffende de Theresia-mijn." „Ik Jank u voor uy^gocden raad" verklaar de Werner, „maar de krachten waarover een mensch beschikt, stellen hem vanzelf een grens, welke hij in zijn werkzaamheid niet kan overschrijden." „Men moet echter zijn krachten niet over matig inspannen" meende Kersten. Daar zijn we reeds aan de Justinus-grocven aangeland. De beambten zijn reeds telefonisch ingelicht, dat zc in de mijn-cantine aanwezig moeten zijn om aan je te worden voorgesteld. Binnen een half uur zijn we onder den grond om het bergwerk in oogenscbouw te nemen." Het ijzeren hek werd geopend en het rijtuig reed het terrein op. Een gedreun van hon derden van de meest verschillende geluiden kwam hen tegemoet en maakte de paarden wat onrustig. Maar de koetsier hield de teu gels strak en reed tol vóór het lange gebouw der cantine, alwaar Kersten en Werner uit stegen. In de groote zaal van de cantine, waarin voor en na de dagtaak dè mijnwerkers zich verzamelden om te worden opgeteckend cn waar zij dan te\ens aan moesten geven, hoe veel steenkolen door hen was gewonnen, wa ren ongeveer vijftien beambten, die geen dienst hadden, aanwezig; de anderen bevonden zich in het bedrijf. De hoofdopzichter Mandlick kwam de bin- nentrcdcndcii tegemoet en geleidde hen naar .dc lange tafel. Daarna verzocht hij de beamb ten nader te komen cn nadat hij zelf aan Wer ner was voorgesteld, noemde hij'één voor één de namen van dc verschillende, beambten. „Mijne" heeren, bergraad Spaiding zal zich van af dit oogenblik belasten met de bedrijfs leiding van de Justinus-mijn", sprak Kersten. „Ik verzoek u vriendelijk, in hem het ver trouwen te stellen, dat ge in zijn voorganger hadt en deel u tevens namens eigenares mede, dat mijnheer Spalding in ieder opzicht de plaatsvervanger, van haar is en volle vrij heid heeft de zaken naar zijn inzicht te rege len." „Mijne heeren, verrassend gauw cn eigen lijk tegen mijn wil ben ik'als leider van dit bergwerk aangewezen", zei Werner, „ik neem de leiding over op een moment, dat er werk zaamheden te verrichten zijn, even spoed- eischend als gewichtig. Ik wil trachten deze zware opgaaf tot een goed einde te brengen, indien ik slechts op uw medewerking kan rekenen, zonder welke ik niets kan tot stand brengen. Tot mijn genoegen heb ik gehoord, dat mijn voorganger in eene uitstekende ver slandhouding tot u allen stond en. uw volle vertrouwen genoot. Ik beloof u plechtig, dat het mijn streven zijn zal, mij eveneens dit ver trouwen waardig te maken. Ik verzoek u, in mij niet alleen den chef, maar voor alles ook een kameraad te zien, een makker bij het scheppingswerk, dat door u wordt verricht. Even dringend als ik om uw vertrouwen en vriendschap verzoek, beloof ik u. dat ieder van u ten allen tijde op mij kan rekenen, hetzij dat het pers-oonlijke, hetzij dat het dienstzaken be treft. Laat ons in wederzijdsch vertrouwen aan den arbeid gaan, een arbeid die niet al leen de eigenares van de werken, doch even zeer ons zelf ten voordeelc en fot zegen zal strekken. Ik noodig u uit uwe niet aanwezige collega's mededeeiing te doen van hetgeen ik tot u heb gesproken." Daarop werden binnengeroepen de buiten wachtende groepen uit het personeel welke tusschen de arbeiders en beambten in stonden. Ook van hen waren slechts diegenen aanwe zig, welke vrij van dienst waren. Ieder werd afzonderlijk aan den nieuwen bedrijfsleider voorgesteld cn Werner hield tot hen een korte toespraak, waarin hij verklaarde, dat zij er steeds op konden rekenen, dat- hij een wel willend en rechtvaardig chef zou zijn. Het gchcele personeel met uitzondering van den hoofdopzichter Mandlick en den schacht- meester Oswald, verwijderde zich, waarna Mandlick uit de kast de groote kaarten te voorschijn haalde, de zoogenaamde doorsnee- teekeningen, waarop de onderaardschê gangen stonden afgebeeld. „Hier is het oude gedeelte", verklaarde ge heimraad Kersten, „hier is twee jaar geleden brand uitgebroken. Gelukkig werd deze bij tijds ontdekt. Het brandde in een diepe laag, die zich aan weerszijden tusschen zandsteen bevond. Wij waren in slaat de pompmachincs te laten stoppen, waardoor de geheele laag onder water geraakte. Maandenlang hebben we de laag onder water gelaten; daarna heb ben we liet water weggepompt en zijn den mijngang ingegaan, zoover de uitstralende gloed zulks veroorloofde. Vervolgens hebben we over de geheele doorsnede van de laag een muur gemetseld van vuurvasten steen, cn op tien meter afstand weer een, terwijl we tus schen beide muren een zandbuffer hebben aangebracht. Daarna hebben we op tien meter afstand nog weer een dikken muur gebouwd cn wederom zand gestort. Bij deze laatste muur heeft men nog maandenlang de hitte kunnen voelen. Thans is, zooals men tenminstö wel mag aancmen, het vuur uitgedoofd, daar^' de luchttoevoer is afgesloten. We hebben itf overleg met den Staatsbergmeester langdurig gewikt cn gewogen, of we het zouden wagen,' den nieuwen mijngang dwars door het oudeU brand veld aan te leggen. We hebben het echtei^ niet aangedurfd en daarom besloten een om.V weg te maken. Ge ziet hier op de kaart dieT nieuwe route reeds aangegeven. Zij leidt bijna over den geheelen afstand door zandsteen, slechts op twee plaatsen door kleischiefer. De zandsteen is zoo solide, dat wc de gewelvert gewoon daarin kunnen uithouwen, zoodat we hout noch ijzer voor den onderbouw noodig hebben. In de volgende weken komen we ioT de nabijheid van het brandveld, dan echteir bereiken wc onmiddellijk den dwarsgang, welke van uit de Kleophasmijn naar hierï,! wordt uitgehouwen. Geef mc eens de mijn^ kaart van dat gedeelte. Oswald! Hier zie 1^ de vertikale doorsnede. Je ziet, de hoofde schacht is doorgetrokken tot aan den vierdert schachtbodem. Zijwaarts van den derden totjj den vierden gaat een zoogenaamde blinde, schacht. Deze moet nu verder doorgetrokken^ worden om dc daaronder liggende horizontalaL kolenlagen te bereiken. De boring heeft bewe^ zen, dat da'ar zeer goede en overvloedige lageit liggen. Om echter een goeden luchttoevoer W verkrijgen zullen wc tegelijkertijd de ^ofd- schacht uitdiepen tot aan de blinde schacht bij den vierden schachtbodem. Met de uithof ling der blinde schacht zijn we een heel stuto vefder dan met de hoofdschacht. Als we noefi diepte hebben, zullen we een zijgan» ma' ken naar de hcotdschachl en dan deze vaS onder cn van bovenaf feficlijkertijd bewerken. fWordl vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1