De Spaansche Ziekte Legkaarten van Amersfoort. fan Sweden Co. Dames- en Heerenschoenen AMERSFOORTSCHE PARTICULIERE BEWAKINGSDIENST Tel. 399 NATIONALE IfflEIEEKI Sluit U aars bij de Ingezonden Stukken. Gpenbars Werken besciiaafde Juffrouw, Peasioii aanseli. KEERENRiJWIEL Kleikrielsardsüpelen GEBR. HOEKSTRA, 1. VrouwennancMa Tel no. 2. Het Mandelsblad De ïelepi De Maasbode AmersisDttsahDagblad Det leven Daagsche Post Sten en Land Det Maandagoslitendblad els losse nummers verkrijgbaar Sigarenkiosk „iadiina8" Stationsplein Telefoon 240 önze bakende iêntele ken pei te- lefosn een Rummsrls- stellen, dan wordt rolls neressrvemd. InlMu per brief OÜITSCHE LESSEN. H. KONING Zn., K.operpoets Dezer dagen verschijnt door A. NORDEN, Arts. ts Amsterdam. tsrd, vsrlesp on voorzorgsmaatreisfen Prijs 35 cent, VALKHOFF's Boekhandel (Y. O. DE JONG). Wij geven aan eon ieder die bü ons koopt (voor minstens 50 cent een aardige reclame bestaande oit een leg kaartje van Amersfoort. Men kan zelf kiezen welk stadsgezicht men wenscht. De O. L. Vrouwe Toren, d® Kei, Stationsplein, De Koppeipcori enz. Beleefd aanbevelend, Sigarenmagazijn „KABÏMA" EFFEGTEN - SQÜP0N8 - INCASSEERINGEN Steenkolen, Anthraoiet en Cokes. J. QROOTEMDORST. IL. G. Ponne - Amersfoort AiMsiBBitsche Comestibles en OeliGatsssenhandel afdeeüng Comestibles en Delicatessen KOK'S Brandstoffenhandel Leemhriketten f 5.31 per 100 U: ernstige. Verscheidene patiënten zijn reeds na «enige dagen hersteld uit 't hospitaal te ruggekeerd. Apotheek. Zondagdienst en volgende week avond dienst apotheek van den heer Iitmann, Langestraat. Politienieuws. Door een persoon is aangifte gedaan, dat uit zijn kippenhok 11 kippen zijn ont vreemd. De zaak is in ernstig onderzoek. Voorts werd aangifte gedaan van diefstal van 5 onbeheerd staande rijwielen. Een Hollandsche deserteur werd ange- houden, verdacht van rijwieldiefstal. Hij is ter beschikking van de militaire autoriteit gesteld. Procesverbaal is opgemaakt tegen twee spoorarbeiders, verdacht van diefstal uit een zending aan de Maatschappij ter verzending toevertrouwd. Rechtzaken. De rechtbank te Utrecht deed uitspraak in zake R. L., 27 jaar, smidsknecht te Amster dam en W. B., 24 jaar, meubelmaker te Amersfoort, beiden gedetineerd tegen wien resp. twee jaar en^een jaar gev.straf met af trek voorarrest werd geëischt wegens dief stal van zakken meel, een fiets enz. uit de molen van J. Mulders te Soest.* De Rechtbank veroordeelde L. tot een jaar en B. tot tien maanden gevangenisstraf voor beiden met aftrek voorarrest. Voorts veroordeelde de Rechtbank H. B.r 56 jaar, rijwielhandelaar te Amersfoort tot vijf maanden gevangenisstraf wegens heling van meel uit vorengenoemde zaak. Esch was acht maanden geweest. C. A. d« H-, 43 jaar corveër te Amersfoort,, wegens diefstal met valschen sleutel van elf brooden ten nadeele van den Staat tot 14 dagen gev.straf. W. v. E., 35 jaar, huisvr. T. H., te Leusden, wegens distributie-overtreding tot 1 b. s I d. h. J. W. R., 64 jaar, w inkelierster te Amers foort, idem tot 1 b. s. 1 d. h. C. K., 43 jaar, winkelier te Amersfoort, idem tot 1 b. s. 1 d. h. 1. W. H., 22 jaar, sjouwer, zwervende2. J. A. de K., 17 jaar, rijwielreparateur; 3. H. E19 jaar, werkman 4. A.. R., 17 jaar, siga renmaker, wonende 2 t/m 5 te Amersfoort wegens diefslal van zeep ten nadeele van J. W. Maas wed. Speelberg de le bekl. tot 4 maanden gev.straf met aftrek voorarrest, 2e bekl. tot 20 boete subs. 1 mnd. tuchtschool, de 3e, 4e en 5e bekl. vrijgesproken. T. R., 19 jaar, vischventer te Spaken burg, wegens mishandeling van zijn hond in het openbaar tot acht dagen gevangenisstraf. Correspondentie. Er liggen aan ons bureau nog onafge haalde brieven onder no. 1145, 1166 en 1195. PREDIKBEURTEN. Zondag 21 Juli. St. Joriskerk. 7, 10 en 6 uur. Godsdienstoefening. Bethel-Kerk. 10 uur, Godsd. oefening. Gasthuiskerk. 10 uur Godsdienstoefening. Christel. School Blankenheimsfroat. en Diak. School Sluisje. 10 uur Kinderkerk. Wijkgebouw Monnikenpad. 6 uur Godsdienstoefening. Remonstr. Kerk. Heerenstraat. IOVj uur Dr. R. Miedema. Doopsgezinde Kerk. Blankenheimstraa- 10M uurDs. E. M. Ten Cate. Ev. Luth. Kerk. Langestraat 61. 10'A uurDs. J. L. F. de Meijere, uit Haarlem. Geref. Kerk. Langegracht 10 en 5A uurDs. Teerink. Zuidsingel. 10 en 5 uurDs. Donner. Vrije Geref. Gemeente. 9 lA en 5 uur: Godsdienstoefening. Christ. Geref. Gem. Willem v. Mechelenstr. 10 en 5K- uur, ds. Beekamp. Hersteld Apost. Gem. in de Eenheid der Apostelen. Gebouw „Ons Huis", Kortegracht. 9XA en 3 XA uurGodsdienstoefening. Oud-Kath. Gemeente. St. Georgiuskerk, Zand 15a. 9.'-! uur H. Dienst. Geen Vesper. Hoevelaken. Herv. Kerk. 10 en 6 uur, ds. Dekker Hoogland. Herv. Kerk. 9-J uur, ds. Thomson. Leusden. Herv. Kerk. 10 uurDs. D. P. Brans, van Soest. AGENDA. Onder deze agenda worden alleen opge nomen die uitvoeringen, vergaderingen, enz. welke in het Dagblad geadverteerd worden. Openbare Leeszaal (Beukenlaan) 10 121*»', 2J-j10 uur. Zondag 2A5# uur, Maandag 2J410 uur. Woensdags en Zondags Birkhoven Con cert. Vrijdag, Zaterdag, Zondag Maandag, Bioscoop de Arend. D a g e 1 i i k s Museum Flehite. Bioscoop Langestraat 20 Juli. Amicïlia. BiIlard-conccurs> Burgerlijke Stand van 19 en 20 Juli 1918. Geboren: Alice Marie Louise, d„ van Joseph Louis Prudent de Wandeleer en Hé- lene Victoire van Thienen. Paulus Valen tin, z. van Joannes Baptista Clockaerts en Rosalia Cuypers. Gerardus Johannes Otto, z. van Otto Gerardus Coenen en Hen- drika Gërarda Johanna Vos. Gerardus Petrus, z. van Gerrit Koppen en Adriana van Doom. Overleden: Anna Geertruida Arents, oud 56 jaar, echtg. van Johannes Hellevoort. Katharina Tommei, oud 91 jaar, wed. van Reyer Butselaar. Aaltje Voerman,, oud 7 jaar. Marktberichten Amersfoort, 12 Juli. up de heden ge- uilen weekmarkt besteedde men voor Aard .j ion f 0.— ft 0.—Appolen 0.— a run f 00 ft 0.— por lï.L. Hoenderoieron a Bruine eioren f por 100 Stuks. Hooiboter f0 00 ft 0.00 p. K.G. Kippen a 0.—. Kuikens f 0.a 0.Piepkuikens- f 1— a 3.—. Eenden f 0.— a 0—. Hanen f0.a 0.— Wilde Konijnen f 0.ft 0.Tamme Konijnen f 0.ft 0.por stuk. Duiven f 1. a 1 50 per paar. Magere Varkens f 000 ft 000 Kalveren f ftZougon f 0U0 ft 000, dr. Zeugen f 000 ft f 000. biggen f 25.ft 45.- Jonge Eenden f 1.50 ft 2. Aangevoerd waren ^-=r heet. Appelen. heet. Peren. hoct. Aardappelen. C0G stuks Iloendereicreit 00 kilo Hooiboter. kilo Kaas. stuks Vee - Vette Varkens. 00 Migeie. Varkens S0 Biggen. 00 Zeugen. Kalveren. Te!ofoni5oh V eerbar iclvt. Naar n- in den morgen van 20 Juli 1918. Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Instituut te De Bilt. Hoogste stand boven 765 in Oost-Duitsch- land, laagst? stand 751.1 te Haparanda. Verwachting tot den avond van 21 ffcilll Zwakke tot matige Z.-W. tot W. ^irind, meest zwaar bewolkt met opklaringen, kans op regen of onweer, weinig verandering ih temperatuur. Amersfoortsche Bad- en Zweminrichting. De temperatuur van het water was hedéH 7 uur 69 graden Fahrenheit. Bel opnemen tan ingezonden stukken beteetcenj gctnstini dal de Redactie met din inhoud instemt, L* copit wordt aan den inzender niét terugaegn'en. "Fr: jo u t. Mijnheer de Redacteur. „Het is goed dat een volk zijn helden eert/' In de N. Rotï. Ct. van heden (Vrijdag) 19 Juli Ochtendblad A komt een ingezonden stuk voor waarbij eene commissie geldelijke bijdragen vraagt om de nagedachtenis van Frans Naere- bout te eereri door z. m. het oprichten van een gedenkteeken. Den 29cn Augustus a s. zal het 100 jaren ge leden zijn dat Frans Naerebout te Goes over*, leed, 70 jaren oud. Het terrein ven zijn daden als menschenredder was te Vlissingen en in do monden der Schelde. Bij vele Zeeuwen, en voor al die uit Wtilcheren zal de naam van Frans Naerebout nog wel goed bekend zijn. Als geboren Vlissinger roep ik alle in en om Amersfoort toonende'Zeeuwen op, ter eerc vaiï| dezen grootcn held en menschenvrier.d, mede te helpen aan de verwezenlijking van het denkbeeld van het comité b. g. door het zenden ven eene kleine of groote geldelijke bijdrage. Gaarne ben ik bereid bijdragen in entvangst te nemen en die aan het Comité door te zenden. U, mijnheer de hoofdredacteur, dankzeggen de voor de opname. Hoogachtend, Uw Dr. A. F Sutherland, Gep. Kapt. der Infanten® Bergstraat 29. a Amersfoort, 19 Juli 1918 (P.S. Bijdragen^^n niet-Zeeuwen zijn natuur'-/ lijk ook welkom^r Ar5 ertentËëïïr Amersfoort. De Directeur van Openbare werken, zal onder nadere goed keuring van Burgemeester en Wethouders op 26 Juli 191S des namiddags ten 2 ure ten bureele van Openbarewerken Aanbesteden Beslek no. 4 dienstjaar 1918. Het verbouwen van de kantoorlokalen van de Gemeentebedrijven alhier. Beslek met teekeuingen ligt vanaf 22 Juli ten kantore van Openbare Werken ter inzage, alwaar ook de noodige inlich tingen verkregen kunnen wor den. Gevraagd voor September in klein gezin <0 Amersfoort een leeftijd 25-30jaar, als hulp in de huishouding. Brieven met uitvoeriee in lichtingen ouder no. 1216 aan hot bur. v. li. Ameraf. Dagblad. KANTOOR! Gevraagd voor kantoor- uerlizaamheden een JUFFROUW, liefst met «enige prakti sche lianloorcrvariag. Br. no. 1215, a. li. bur. v. li. Amursf. Daghku' ""Bij eenv. bescb. famiiie wordt kind (geen jongen) of jong meis;e P. G., dat de scholen wenscht te bezoeken, Br. onder No. 1201, bureau Amersf. Dagblad. le koop. To zien Scheltus- stra.it 3, Amersfooit. Nog enkele ivago ia te koop bij JOZEF 1IEEI.V A- Zn.j Muurhuizen 2. In- cn verkoop van oude eu nieuwe boeken, togen de hoogste waaide iTIcube len en alle soorten kïoe- I f! k k Men lelie vooral t., i i sluit U aan bij de Ver een iging van Vrijz. Her vormden, alhier. Zich aan te molden bjj Mej. J. VAN LOON, Ulr. weg 133. onder leiding van bekende accountants. Vraagt gratis prospectus Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keizersgr. 153 Amsterdam Gramm. en Convers. Aanpa->beg. enmeergev. Hulp bij studie. Bijwerken leorl. H B. SHandelsschool on Gymn. Billijke Cond. Goede refer. iP. I.FÖLKE JL, 't Zonneke Huygenslaan. Eléctrische Brood- en Banketbakkerij „De Dolden faenaet" Salon v. vcrvcrschingon. Verkrijgbaar Tauille-, Vmchten- jtfocea I3e. Dir. soorten gebak. Limonade en andere dranken. Aaabe velend, Airhemscheslraat 21. Tel. 9i. HZoperpoets bevat geen schadelijke bestan ddeelen IL*'cLal j is een vooire ff el ijk reinigingsmiddel voor spiegels en ruiten Let op den naam: IZoperpoets JprïiS lr C^.Ter T,rrv1e> Bestellingen worden aangenomen in il8t is'een zeer aardige iiszigbeid, vooral voor kinderennu in de vacantie. In de etalage kunt U eeöige kaarten zien. Kiosk. Stationsplein. I Kapitaal en Reserves! f 7,200,000 j Kantoor-AMERSFOORT Kortegracht 22 (naast het Postkaittssr). SAFE-DEPOSIT OAHDELSGREDïETEN- REKENING-COURANT j SPAARBANK 4°/0 RENTE CHEQUES OP BINNEN- EN BUITENLAND DEPOSITO'S Kantoor geopend van 9-4 uur. Zaterdags van 9-12 uur GKOOTB SPUI I. Groot- ciï Klcinhan .ri in Alagnzijiieii Beesten markt 8, IO en 12. naast «Ie Stadsherberg. Heden ontvangen een groote keuze: in aile maten en kwaliteiten. Reparatie spoedig. Aanbevelend, Tlnsakkerweg tJ lepbnon Kift Arnherascbe straat 19. - Telefoon 89. scy- Bij dozen berichten wij het geachlo publiek datwi naast onze beslaande zink in fijne vlceschwar n oono hebben ingericht. U beleefd lot een bezoek uituoodigondo Aanbevelend, Fsrma E. J. VAM OMfVlEM. Levert lot billijkste noleering Klectromof oren uit voor raad van 0.5 lot 20 P.K. Telephoon toestellen voor Rijks Telphoon. lacht en Kracht Installaties alleen uit eerste klasse materialen gemonteerd. Ruime voorraad materiaal. Kracht - Drijfwerken - Drijfriemen - Dicht Utrechlscheweg 71 Soesterweg H. Buiten distributie verkrijgbaar

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1