COIFFEUSE Oe Spaansche Ziekte Valkhofi's Boekhandel ZENDT Zomers Suiten. Aard, verloop en voorzorpaatregolen Prijs cent. Flint Meisje me verhuizingen in het - groot is L. I. HEMELS, Gratis-Verzekering. isdrnrd üsorhel lanrigsei! „Rméèj", Soesll Advertentiën. opname gezocfit HAARWASSCHING timmerman en aannemer Kamp 50. Telef. No. 449. Timmer- en Metselwerken Da mesf iets Kamer Het goedkoopste adres voor Wed, HONTELEen W. FRANSEN EXPEDITEURS Kruiskamp 128, Amersfoort. HEEREHRIJWIEL Ingezonden Stukken. WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER GOUDEN en ZILVEREN WERKENi Dezer dagen verschijnt VALKHOFF's Boekhandel (Y. O. DE JONG). UIT DEN O ITREK STADSNIEUWS Ths Crsan Accident Guarantee Corporation, Limited. 46 Plaatsing van advertenties in alle bladen der wereld zonder prijsverhooging. AlPiüfi" t: EHCEN.BLOICKIÜ Doet uwe inkoopen bij voor-I keur bij hen, dse adverted' ren in het AmersL Daablad Ook iit de legerplaats bij Laren heeft zich Eth. van t Eind, H, van der Laan en mej. 4e Spaansche ziekte voorgedaan. Donder- Aa. Aa. Ja. van der Meiden, idag werden voor het eert 5 ziektegevallen Van de 24 candidaten van groep II wer- geconstateerd, terwijl er gisteren reeds 15 den er 5 afgewezen, nieuwe patiënten waren. Bloemendagen. Ook onder de militairen te Möok i De bloemendagen beginnen impopulair Keerscht de Spaansche griep; 25 soldaten te worden rijn ziek geworden. I 't Is jammer, het idee was zoo sympathiek Het aantal ziektegevallen te Arnhem 1 en het succes zoo groot, breidt zich vooral onder de militairen uit. j Maar er ziin er te veel gekomen. De aar- ïederen dag komen er nieuwe patiënten bij. digheid geraakte er af. pok onder de burgerbevolking komen tal- j Wat echter 't ergste is: de lieve verkoop- rijke gevallen voor. De ziekte heeft nog j stertjes zelve zijn bezig de zaak hopeloos te steeds een niet ernstig karakter, zoodat de bederven. meeste patiënten reeds na enkele dagen hersteld zijn. Dat zij de menschen op straat aanklam- j pen, hun bloemetjes opdringen, wordt door Te Haarlem is het aantal gevallen van i niemand euvel genomen; dat is hun taak. Spaansche griep onder het garnizoen tot 60 gestegen. Maar de wijze waarop zij de burgers hun huizen lastig vallen, is wel geschikt om 't voor goed te verbruien. Van meer dan een kant toch kwam klacht over 't hinderlijke aanbellen van de verkoop- afdeeling uit de Alexander-kazerne te Den stertjes. Granaatongeluk. Bij een schietoefening der houwitsers- Haag op het Wassenaarsche Slag is een gra naat terechtgekomen in een waarnemings post, waarin twee man, waarvan één gedood werd en de ander ongedeerd is gebleven. Uitblijvende schepen. Men maakt zic^i zeer bezorgd over het uitblijven van enkele zeilloggers. die in de da? zesmaal naar de deurmoeten gaan. \V/ t linn W -. LI _J Als ieder in eigen wijk zich aan de huizen vervoegde, kon het er nog mee door. Maar wij hoorden van iemand, waar gisteren bin nen een uur tijds viermaal aangescheld was; viermaal moest opengedaan worden en vier maal waren het meisjes met bloemen, n Ander weer had in den loop van den De heer P. C. Lagerwerf, Rotterdam. De heer B. v. d. Hoeve, Rotterdam. De heer P. Kooij met 2 dochters, den Haag. De Heer en Mevrouw Hillegonde, Sloten- dijk. De Heer en Mevrouw J. Goede, Slotendijk Kapelaan J. van Brero, Lisse. De Heer en Mevrouw I. van Dresden, Amsterdam. De Heer en Mevrouw Ph. Sarleij, Amster dam. De Heer N. Hoekstra, Amsterdam. De Dames C. N. Felderhof en W. Ver meulen, Bussum. Hotel Oud-Leu sden. Familie Lam, Delft. De Heer en Mevr. v. Gorcuum, Rotterdam Familie Jhr. Feith, den Haag. Jhr. Rethaan Macaré, den Haag. B e r g-H q t e 1. Geen opgavee ontvangen. Pension Rustoord. Geen opgavg ontvangen. visschersplaatsen reeds als verloren worden Willen de organisators van bloemendagen beschouwd. Het betreft de loggers „Catha-ni.et alle sympathie verspelen, dan gelooven nnus van nei Denen ae loggers» „cauia- -y - i- r—>.. de maatschappij Volharding, te ™lJ dat Soed zi:]!en doen hun verkoopster- ce^\. AGENDA. Onder deze agenda worden alleen opge nomen die uitvoeringen, vergaderingen, enz. welke in het Dagblad geadverteerd worden. Openbare Leeszaal (Beukenlaan) 10— \2A, 2%—10 uur, Zondag 2%—5'A uur, Maandag 2-A10 uur. Woensdags en Zondags Birkhoven Con- Vlaardingen, de „Clara" van de reederij v. d, |Jef °P f ^art te drukken om wat meer de Toorrr, te Scheveningen, welke onderschei- bu,sbel te ontzien, deniijk 19 en 26 Juni ter visscherij vertrok ken. en de „Centrumvan de maatschappij Shamrock, te IJmuiden, die 28 Juni voor Het i 11 a r d-c oncours. geanimeerde, driedaagsche billard- irv I concours in Amicitia is Zaterdagavond ge- eens reis van hoogstens 10 dagen naar zee j ^nrj;acj e 1 De le prijs-werd gewonnen door den heer J E. I. van Coevorden, de 2e door den heer J. Mink Schol, de 3e door den heer C. V. gmg. De ongerustheid wordt verhooggd door de mededeeling van een te Scheveningen bin- nengekomen lorfer die een onbekend ge- Gerrusen< de 4e door .QOr j G Lever. bleven logger door het stooten op een mijn jand J in cie lucht had zien vliegen. Het vergaan van den logger „Juno" van de Mpij. Nereus, te muiden, wordt nu als zeker aangeno- 3 Daar dergelijke loggers door ongeveer ne gen personen worden bemand, zijn daar mee weder verscheidene visschers, onder wie talrijke gehuwden omgekomen. Van het Nederlandsche stoomschip Zee7 -burg", dat op reis van Ronneby naar Am sterdam, reeds 1 dezer van Swinemünde ver- tro1 heeft men ook gedurende deze week nief^ vernomen. School- en Kerknieuwe Prof. dr. J. Cardinaal. Op T Sep tember a. s. is het 25 jaar geleden dat prof. dr. J. Cardinaal, w. i., hoogleeraar in de zuivere en toegepaste wiskunde en de mechanica aan de Technische Hoogeschool te Delft, het ambt van 0 voor U. Z. C. wordt gekeerd. Na rust Zwemmen. Het weer heeft .gisteren wel invloed ge had op het bezoek in de Zweminrichting maar gelukkig niet op de spelers. De tempe ratuur van het water was trouwens 70 gr., zoodat het er in wel heerlijker zal zijn ge weest dan er buiten. Begonnen werd met de polowedstriid tus- schen A. Z. en P. C. II en U. Z. C. Veel fraais werd hierbij niet te zien gegeven en bijna aanhoudend moest de scheidsrechter fluiten voor overtredingen. Na wat heen en weer gegooi komt U. Z. C. in 't voordeel als van Goor het water wordt uitgezonden. Spoedig is een goal hiervan het gevolg. Even later beoordeelt Amersfoort's keeper den bal blijkbaar verkeerd, die door zijn ringers in het doel beland. Met dezen stand leeraar aan de Polytechnische school aanvaard- j,s Amersfoort iets sterker, maar heeft toch de, op 16 Januari T894 volgde zijne benoeming weinig succes. Slechts eenmaal wordt U. Z. tot hoogleeraar aan die schoolden op 6 Juli 1905 werd hij bij de reorganisatie der P. S. benoemd tot.hoogleeraar aan de T. H. Van I September 1910 tot 31 Augustus 1915 werd het Rectoraat der T. H. door hem waarge nomen. Op 15 October a. s. zal prof. Cardinaal 70 jaar worden. Alg. Synode der Ned. Herv. Kerk. 3e zitting. Voor de vacatures in de Synod. Commissie, ontstaan door het aftreden van ds. F. Tammens te Zuidbroek en Kr. Timmers, o.-ouderling te Vrijdag, Zaterdag, Zondag Maandag, Bioscoop de Arend. D a g e 1 i j k s Museum Flehite. Bioscoop Langestraat. Burgerlijke Stand van 22 Juli 1918. Geboren: Madeleine Louise Ghislaine, z. v. Julien Joseph Hubert en Irma Marie Josephe Massaux. Petronella Franciska, d. v. Christiaan Johannes Mark en Cornelia Koops. Sape Jacob, z. v. Anne Schaafsma en Dirkje Cornelia Kloosterman. Albert Gus- tave Louis, z. v. Raymond Pierre Joseph Huyberechts en Maria Adolphine Cuvelier. Theodorus, z. v. Hendrikus Velthuysen en Jelisa van Laar. Johanna, d. v. Willem van Beek en Johanna van Dijk. Aris, z. v. Rijk Versteeg en Johanna Christina Swank- huisen. Overleden: Hendrik Voerman, oud 8 maanden. Jan Willem Scholten, oud 20 jaar, ongehuwd. Willem Manders, oud 20 jaar, ongehuwd. Een als levenloos aange geven. C. s doel doorboord, terwijl de gasten geen kans meer krijgen. Met 2—T voor U. Z. C. komt het einde. Daarna kregen we de estafette waaraan werd deelgenomen door A. Z. en P. C, Nep- tunus en 't IJ. Gezwommen werd als volgt: 50 M. schoolslag, 50 M. rug, 50 M. Engel- sche slag, 50 M. Spaansche slag en 50 M. crawl. Bij het rugzwemmen schoot Cortlever voor t IJ een heel eind naar voren, maar Laten- stein wist met den Spaanschen slag den af- Telefonisch Weerbericht. Naar waarneming in den morgen van 22 Juli 1918. Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Instituut te De Bilt. Hoogste stand onder 765 in Z.-Duitsch- land; laagste stand 752.9 te Skagen. Verwachting tot den avond van 23 Juli: Meest matige Z. tot W. wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring, waarschijnlijk en kele regen- of onweersbuien, weinig veran dering in temperatuur. De Amersfoortsche Ver eeniging tot bestrijding; «Ier Tuberculose, zoekt cene of twee DAMES, bereid tegen genot van vrije woning, vuur en licht de administratie en het huishouden voor de lig- halpatiönten op zich te nemen Schriftelijk zioh aan to melden bij Mevr. v. d. BERGH v. ITTERSUM, "Wilhelminastraat Amersfoort. Voor 13jarig gymnasiast wordt behalve voor Zaterdagmiddag tot Maandagmorgen of Zondag avond in degelijk huisgezin. Brieven onder no. 1217, bur Amersf. Dagblad. uw dagbladen na lezing port vrij aan de bibliotheek voor de geïnterneerden Kamp van Zeist Dubbele Damessalon Maison Jacques Bezaas Langestraat 71 Tel. 479 Haarwasschen, electrische droging en ondulatie 1 0.60 Me]. J. BOSHUIZEN Gedipl. coiFfeuse. Kromniestc. 52 Tel. 460 m. electrische droging en ondnlatie marcel f O.GO bij abonnement f 0.50. 8 eoiffenses aanwezig. Uitvoering van alle kan direct geplaatst worden' ten kantore van den UitgeverI EMIL WEGELIN, Hof S,"voori adressen schrijven, lichte adrai-j nistratie enz. Aanvangsalaris f 12.50 p. m. Voorloopig schrif telijk aanmelden. Wed. HONTELEen W. FRANSEN, EXPEDITEURS (Hatumond) gebruikt, doch*( in goeden staat i E li O O P j aangeboden. Brieven onder letters P. K. bureau van dit blad. te keep i 35. K. Rcrgstr. 10. gevraagd met gelegénheid tot koken en slaapgelegonheid. Brieven no. 1218, bureau Amersf. Dsghlad. te koop. To zien Sclieltus- slraat 5, Amersfoort. Klundert met hun secundi, wordt een groslijststand aanmerkelijk te verkorten. Silfh'out opgemaakt, waaruit op a.s. Woensdag oen keuze' zwom echter voor 't IJ 'i laatst, waartegen zal worden gedaan. Achterbergh het niet kon houden. Toch was °c quaestor-generaal, mr. S. J. Hogerzeil te het verschil gering. De uitslag was I 't IJ in s-Gravenhage. verschtjnt na ter vergadenng. 3 min 3() A z p» Hem wordt door den president medegedeeld,' Pn, M da: alle overgelegde rekeningen zijn goedge-I SeC7' 3' NePtunu* «n min., OVA sec. Het opnemen van ingezonden etukken bcteekeni geenezin» dat de Redactie met den inhoud inetemt. De eopie wordt aan den inzender niet teruggegeven. Geachcte Redcel:©. In uw blad van Zaterdag j.l. bespreekt U het programma der geheelonthouders jeugddag die a.s. Zondag op Birkhoven zal gehouden kourd 'en^dat Xsync^elëm "ónder' vrkndeHjl1 Vervolgens kwam het hoofdnummer, den worden. U spreekt daarin uwe verwondering ken dank ontheft van alle verantwoordelijkheid! polowedstnjd tusschen A. Z. en P. C. en 't IJ. ,het arbe.derszangkoor „De Stem des voor zijn beheer over' 19T7, en hem uitnoodigtDe Amsterdammers hadden 4 invallers, maar i Zljn m w in^ veleent en niet Kruiwagens, Schopjes, Harken, Emmertjes, Hoepels, Ballen, Trommels, Trompetten, Sabels, Geweren, Schako's. Springtou wen. Poppen, Serviesjes. Weeg schaaltjes, Lucifers 17*/» ct., Glazenpotlen Schooncream 25- 30 35 eroote doozen 50 ct. Ve ters 21/, tot 10 ct., Zoolbeslag 15 ct., Tandpasta 12^—15 ct.'. Haarspelden. Friseer en Zij- kammen. Odeur, Eau de Cologne, i Dames Tasschen, Portemonnaies Portefeuille. l?itïarenkokers, Pij pen Tabakspotten, Fluweel Spreuken, Inktstellen, Vogel kooien en Standerds, Bloempot ten Koper en Majolika, Piëdo stals, Beelden, Theetafels, Bla den en Serviezen, Olie én Azijn- j Water- en Waschstellen, Ka- i ïaffen, Water-, Bier-, Wijn- en I ikeurglazen, Dekschalen, Bor- I den, Lepels, Vorken, Messen, i Koekstellen, Thee- en Koffie pot'en, Oorgoed, Blauw, Gr 0©n- Japansch enz. met.schrift voor I Vader, Moeder, ter uwer 'verja ring. Bruid en Bruidegom 12$ en 25 jarige-Echtvereenising, Klok^arnituren, Kaststellen 3 en 5 doelig, te^en de oude be kende lage prijzen in de I Goedkoop© Bazar Krom *ii esl raat 64 Langestraat 43 Amersfoort] •Speciaal adres voor Reparatie-inrichting. door A. NORDEN, Arts. te Amsterdam. Bestellingen worden aangenomen in zich mét de administratie te blijven belasten. De j ook A. Z. en P. C. was niet volledig. Al'spoe- ontl'Ouderszangkoor. We willen in dit ver- ,.-il „;rfki0rti- 4^ JJ-_1ban<f aan even opmerken, dat, al is onze zang quaestor-generaal wil -gaarne die uifnoódiging j dig bleek, dat de nederlaag niet al te groot aannemen verecniging niet speciaal een geheelonthou- zot, zijn en e 1 msterdammérs moesten zich ders-zangvereeniging het toch op haar weg ligt ino-eiegenneuen der londsen. 0nV te slecht te winnen, j om ook de strijd der onthouding te steunen. De I.° van het Fonds voor noodlijdende kerken I .Sp.!l ,S •r,auw b®S°™en of Wagenaar strijd der arbeidersklasse, welker propaganda J i KPPr 7irn m, fa. ma -nr. ^-.r^ L:; 1 - J_.,I. _;_l.1. Dan worden behandeld achtereenvolgens de aangelegenheden der fondsen. en personen. v;ee^ Zic^ maken en hij plaats den wij, met onze vereeniging steunen stelt zich ook Do voordrachten: der Synod. Comm. ter toe- bal onhoudbaar v°or Struys in het doel. ten doe! de onthouding-te bevorderen. ver kenning van groote en kleine toelagen uit dat Eve." ,later werkt Cortlever zich echter los. If"*» dus medewerking krachtens ons beginsel fonds worden alle aangenomen door de Synode. °P t laatst zet hij over en Silfhout, die ge- dar ze£t. het prolletarioat haar strijd conse- 1 lijk maakt. Een goed schot van Wagenaar l"®"* doen zij"' s eh e e0 n th u din in wordt door Struys gehoirfen. terwijl hit er oll«eCT5,e Ploals. qeb,?den is- He' is, m i- von pa, T - to.i ii z. i. i de commissie zeer juist gezien ons te loten op- een v„n Latenstein slechts tot comes kan De namen zullen later worden medegedeeld. II. Van het Fonds der Ned. Herv. Kerk ter voorziening in de geestelijke behoeften van haar gemeenten, waar eigen middelen ontbreken Alsvoren. - III. Van het Fonds tot verbetering van dc schraalste predikantstraktementen. Voor dit fonds is uit-de renten van het kapi- verwerken. Deze plaatst voor het doel, waar- treden omreden wij krachtens ons reglement door middel van onzen zang niet alleen een be- UUvl iiimuii toil vl 1.. —I. ..UI i UIL l Uil Vun e vlug zwemmende Achterbergh ge- paalde politieke propaganda voeren maar over- bruik maakt den stand op 2I te brengen al onze medewerking zullen verleencn op bij voor Amersfoort. Nu is het woord echter eenjcomsten propaganda gevoerd wordt taal d^r vereeniging Aanpakken 4300 be- uaer aan f TJ. Reybstein krijgt den bal vrij, voor datgene wat dé arbeidersklasse verheffen „„li....IJ n I fT O p f f - li» rr r. r\ D rtlrl„ J J.' - I. r, r. An Jr.f in Ja ftllnrr -.rcfrt T".! r i c* rr r. V. r. a 1- schikbaar gesteld. j Ki geeft vlug over aan Bokïander die voordon en dat is in de allereerste plaats geheel- Bij deze gelegenheid spreekt de president een dén gelukmaker-zorgt. Dezelfde speler pro- onthouding 1 Met donk voor de plaatsruimte. Hoogachtend. Ehcfrische Brood- ©a Banketbakkerij „Oe Gulden Koorensar" Salon v. vOTveischingen. Verkrijgbaar Vanille-. Vruchten- Wocca IJ». Div. soorten gebak. Ujnonade en aiirfcre tl i-naken. Aanbevelend, H. KONING Zn.. Ai nhemscheslraat 24. Tel. 91. woord ven hartelijken dank en waardeering uit beert het dadelijk daarop nogmaals maar de over. de wijze waarop deze vereeniging met de Bruyn keert goed. Met gelijken stand wordt Synode samenwerkt. De voordrachten der Synod. Comm. ook be treffende dit fonds worden alle aangenomen! Dan volgen de aangelegenheden van meene Weduwen- en Weezenbeurs. gekeerd. Dadelijk na het hervatten maakt Bohlonder no. 5. Telkens schiet deze speler !de'aI' c- maar me* we'nffT succes. Eindelijk weet hij e °e"1 nog eenmaal het net te vinden. De Amers- De uit keering wordt voor dit jaar vastgesteld i ^00Jfers krijgen echter geen kans meer, zoo- voor het volgende - ",-r- 3 Haf 'f TTm^f 4 O „.I-I Ci TvT D. J. Rekke, Secretaris „De Stem des Volks". Geachte Heer Redqf teur I Beleefd verzoekt ondergeteekende plaatsing op 235. Gok werden nog afgehandeld de aangelegen heden van de Synodale Bijbelvertaling van het j N. T. van den Vervolgbundel op Evang. Ge- dat 't IJ met 42 wint. Een zeer mooie pres- Naar aanleiding van het stukje „Jeugddag" in het Amersf. Dagblad van j.l. Zoterdag, het volgende. U zegt o-m.^en ding begrijpen we niet (ik heb dit van meerderen gehoord) waar- tatie voor de Amersfoorters. Tot slot kregen we nog bordjesduiken. Uitslag: I. J. Hoogenboom (Nept.), zangen van de algemeene kas. Alle staten worden bordjes in 49'A sec 2 T Wegener (A Z en om niet Unth. Koor van Amersloort goedgekeurd. p C) 9 bordies i'n 25' sec.! 3. Reybstein v0°r die" te zingen f. tiv 7 Kr? redcn hiervoor zijn: toen het Geh. Onth. ior ^es' Koor, „Door onthouding vereenigd" werd ge- De uitkeering uit het huloocnsioenfonds voor j emeriti-predikanten v/ordt bepaald op f 100. vraagd om hare medewerking tc verlecnen, was Te Harmeien en Houten zijn afi-eelin- gen van den Bond van Vrije Liberalen op gericht. r e e m r e i n g en vei e e i. ^het niet in stoat iets goeds tc presteeren, daar In de week V^n 12 21 ouh ^vertoefden in Jiej esn tijdlang heefi gesukkeld aoor gebrek aan goede leioing en goede krachten, doch Eindexamen H. B. S Van de tweede groep slaagden hedenmid- Hotel „Birkhoven". Fam. H. Osieck, .Amsterdam. Fam. dr. IT. A. Ide, Amsterdam I De heer en mevr. M 1 ter-dam. Fam. I. S. v. d. Stempel, Amsterdam. Mejuffrouw M. A. Kuntz, Amsterdam. Mejuffrouw C. v. d. Most, Schiedam. thans is het er meer bovenop, doordat er de laatste 2 weken ruim 20 nieuwe leden-zijn toe- J. Bottenheim, Rot- getreden, en dc leiding weer in handen is van j haar vroegere directrice Mewrouw E. G. W. Bethe van Eijke von Baarn. Mocht er dus weer eens een propagandadag worden gehouden voor dc Geh. Onthouding, de zangver. D. O. V. zal don zeer zeker haar plaats innemen welke De Heer en Mevrouw a H. buss, den "QOr 8ag te Utrecht voor het eindexamen H. B. Haag. S. de volgende leerlingen van de R. H. B. S. Mejuffrouw Cornelia van Zanten, den alhier: Jhr. V. H. van den JBergh, nrjeh.Ja.lHaajz, Met dank voor de plaatsing, POSTMA, Voorzitter Geh. Onth. Zangv. D. O. V, *K>sr- De verzekering van onze week-abonné's legen nnrelukken wordt gewaar liorgd door (Directeur voor Neerland EDWARD HEI.IMAM. Rokin 151 Amsterdam?. Ah verzekerden worden slechts beschouwd alle betalende go- abonneerden die gedurende minstens 2 weken nis gen bon- neerdon in onze registers ;nge schreven zijn, tusschen 18 en 60 jaar oud zijn (vrouwen tot 50 jaar), niet lijden aanz'ekten of gebroken, welke liet gevaar j S"Ij voor ongevallen vergrooten, en j volkomeer het gebruik hebben van hun ledematen en zintuigen Ingeval eou geabon neer de e°n ongeval overkomt moeien alle bizonderheden daar omtrent en omtrent het beko men letsel zoo spoedig mogelijk aan onze Directie worden meegedeeld. Bij ver zuim klunen 3 X 24 uur kunnen geen gelden worden uitbetaald. (Y. O. DE JONG) UTRECHTSCHESTRAAT worden op levering spoedigst na dat j liicrvoor weer materialen voorhanden zijn, verkocht. rvS Voor iHKECTE levering: vrage men ij onze gunstig; bekende en zeer solide SPIRAALVEERMATRASSEN, Sin ^t hijzonder de merken „REFORM" t^i of ...ichthaak". In het goedkoope genre vervaardigen KI wit te*en»a een prima spiraal veer ina- ge»» - KI) l'RA .4 Ij". Ri*clil FJ ze bij Twen heil- m den leverancier. doch uitsluitend *31 voorzien tan ne- "re venstaand wettig gedeponeerd brieksmerli. pi* DEVENTER. voor blol'jss 20 c .Ti. i 22 per vaaifl| franco In huis.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1