VAN GE reeniging AMERSFOORTSCH DAGBLAD „de eemlander" 3 tweede blad. ~8iNNENLANP~ Gemengd Eraan over zieken, ziekten, over dokters, enz. krachtig en gezond. Tevensallesoorten ZADEN en VOEDER zoowel voor INLANDSGHE» als BUITENLANDSCHE VOGELS. ARNHEM. Kapitaal Reserven Opgericht 1366. S 10.000.C00 - 4.400.000 18e Jaargang No. 104 Zaterdag x US October 1919 (V) Ik beloofde 11 in een vorig artikel, terug te komen op een huidziekte, die in de latere ja ren ais gevolg van den grooten wereld oorlog - ook kier te lande zich heeft uit gebreid. de Schurft. Hoewel echt een ziekte van volksklassen, waarin men van huidculftmi nog niet veel begrip heeft, ziet men de aandoening tegenwoordig tengevol- >e van Je hechte woning-toestand, ook wel bij beter gesitueeiden, die overigens wel gewelfd zijiv, hun lichaam rein te houden. Reeds in geschriften uit de 12e eeuw woidt over de ziekte gesproken. Oorspronkelijk schreef men, in overeenstemming met de geldende leer, de ziekte toe aan bloed-be- derf. Enkele onderzoekers meenden echter dat men te doen had met een huid-parasiet, •doch waar men in vorige eeuwen vrijwel al- •le kwalen meende te moeten verklaren met het aannemen varv bedorven lichaamssap pen, hechtte men aan de parasitaire oorzaak weinig geloof. In 't begin der 19e eeuw wer den in Parijs herhaaldelijk prijzen uitgeloofd aan diegene, d.c een schurfi-parasiet kon vertonnen, meestal zonder gevolg. Eerst in 1834 demonstreerde een Corsikaansch stu dent, R enucci, voor een vergadering van genecsr.eeren te Parijs de schurftmijt onmis kenbaar en. sindsdien is deze danook alge meen als de oorzaak erkend. De groote Duitsohe dermatoloog Hobra heeft ook op 'dit gebied zeer belangrijke onderzoekingen gedaan. De volwassen mijt is een nog juist met het bloote oog goed zichtbaar, uitgerekt-bolvor- mig beestje, waarvan de vrouwelijke exem plaren iets grooter zijn, dan de mannetjes en •voorzien van 4 paar pootjes, deels mei hecht- schijven. Zoo n parasiet boort zich met z'n scherpe snuit een gangetje in de oppervlak kige Kuidlaeg en kruipt onderwijl eitjes leggende en andere sporen van tegenwoor- .dighe d meldend verder onder de huid. De intredirigs-plaats si veelal zichtbaar aan oen zeer klein blaasje, dat weldra indroogt. De gangen zelf (meestal niet meer dan 1 cM., soms tot 3 c.M. lang) zijn meestal 't beste herkenbaar aan handen en voeten en dan des te duidelijker naarmate er meer deeltjes "i! van buiten af in dehuidzijninge-drongen. 'rdoor is de ziekte juist bij vuile menschen veel gemakkelijker kenbaar dan bii zindelij ke. Ui; de eieren ontstaan na 47 dagen larven, die zich binnen, eenige weken tot geslachts-ri'pe individuen, ontwikkelen, welke •Kit de-gong-kruipen om we$r op onder plaat sen de huid binnen te dringen. De parasiet dringt het gemakkelijkst bin nen op plaatsen, waar de huid dun is, zooals aan de pols, de plooien tusschen de vingers en andere. Merkwaardigerwijze schijnt het hoofd >00 goed als steeds vrij te blijven. Het r-iinwezïig zijn van de schurftmijt veroorzaakt bii na-alti jd eenerge jeuk, waardoor de patiët gaat krabben en het geheele ziekte-beeld gecompliceerd wordt met krabwondjes, die vaak ontstoken raken, soms tot erge zweer- vorming aanleiding geven en dikwijls tot eczeem cpnieinv oorzaak voor krabben f Daar de beestigs zich in de warmte het ge makkelijkst voortbewegen, is de jeuk onder die omstandigheden ook het ergste. Uit het bovenstaande is duidelijk, dat de ziekte dadelijk na de infectie nog uiterst •'moeilijk le herkennen is en pas na eenige weker, duidelijk wordt. Bij zindelijke men schen. zooals gezegd, minder dan bij vuile. Wordt de.ziekte niet herkend of verkeerd be handeld. dan kan de jeuk soms eenige jaren .aanhouden, terwijl bij doelmatige behande ling ;n eenige dagen genezing mogelijk is. Bij volwassenen gsechiedt de overbren ging an den een op den ander meestal in bet bed, weldon of nooit door het geven van 'een hand. Kinderen schijnen elkaar onder ling gemakkelijker te kunnen besmetten. Ook enkele miisdieren als honden, katten en paarden kunnen aan de ziekte lijden en den mensth irdecteeren, hoetVel hier net ziektebeeld iets afwijkt van het gewone. Z ris reeds gezegd is bij de behandeling de groene zeep een belangrijk middel en wel om de huid goed te reinigen en de poriën zoowei als de schurft-gangen te openen, waardoor de daarna' ingesmeerde zalf beter in de diepte kar. indringen om de parasieten te dooden, waardoor de ziekte-oorzaak is verdwenen er. de verschijnselen ophouden, --^lleen de secundaire huid-zweren en ecze men kunnen sorns nog langeren tijd Kinder bib 7ijn, soms ook door jeuk. Het spreekt van zelf, dat eene behandeling alleen doel heeft, wanneer alle aangetaste leden uit het gezin tegelijkertijd worden gecureerd. Aesculaap. De Staatscourant van heden 24 Oct. bevat o. a. de volgende Kon. besluiten: toegevoegd aan de Staatscommissie voor ie herziening der Nederlandsche burgerlijke wetgeving als adjunct-secretarissen C. L. E. Mo lier, coipmies aan het departement van /•s'.itie te 's Gr<, enhage, mr. J. Offerhaus, advocaat en procureur, C. P. M. Romme, doctorandus in de rec'ntsketenschap, beiden te Amsterdam; mr. H. Sanders, advocaat- procureur te Rotterdam; benoemd tot directeur van het post- en felegj-aafkantoor te Oroenlo J. Ehrhardt, thans commies der posterijen en telegrafie, op verzoek eervol ontslagen de luitenant rj/er zee Ie klasse G. van Het eren; idem we gens lichaamsgebreken de luitenants ter zee 2e klasse A. S. Thomson en C. H. Zijlstra; bevorderd tot officier-machinist 2e klasse de officier-machinist 3e klasse C. F. J. Heitz, W. N. Bart, F. B. Crane, C. B. Eenhoorn en H. Zeïlstra. H«d«rlatt4 d« volk«8bond. Het Minister van Buitenlandsche Zaken deelt ons het volgende mede De Fransche regeering heeft door tus- schenkomst van Hr. Ms. gezant te Parijs aan de Nederlandsche medegedeeld, dat het haar wenschelijk voorkomt verband te leggen tus schen den voorbereidenden arbeid, dien eenige commissies der vredesconferentie hebben verricht en de taak van den Volken bond, zoodra deze in werking zal zijn getre den. Met name is de Fransche regeering van meening, dat daartoe aanleiding bestaat ten aanzien van het werk dat gedaan is door de internationale commissie voor de havens, waterwegen en spoorwegen. Deze commis sie heeft zich bezig gehouden met een on derzoek naar de regelen die aan een even tueel stelsel van verkeersvrijheid als bedoeld in art. 23 van het volkenbondsverdrag zou den kunnen worden ten grondslag gelegd. De Fransche regeering heeft de Neder landsche regeering uitgenoodigd zich door afgevaardigden te doen vertegenwoordigen bij besprekingen, die daartoe eerstdaags te Parijs zullen worden gehouden. De Nederlaijdsch regeering heeft de uit- noodiging aangenomen en tot haar gedele geerden benoemd jhr. dr. J. Loudon, gezant te Parijs, prof. jhr. mr. dr. W. J. M. van Eysinga, Nederlandsch Rijnvaartcommissa ris en den heer A. G. Kröller, lid van den Raad van Bijstand der directie voor econo mische zaken van het depart, van buitenl. zaken. Van den aard der besprekingen zal afhan gen of de delegatie nog met technici zal zijn uit te brengen. Belgische onderscheidingen. Door tusschenkomst van het Belgische vice-con- sulaat te Vlissingen zullen aldaar de volgende onderscheidingen worden uitgereikt: De Elisabeth-mcdaillc met het Roodc Kruis aan mevrouw van Ockenburg-van der Harst en mevrouw Staverman-van Stecdeii, beiden tc Vlissingen, mevr. Snoep-van Stam, mevr. Persant Snoep-Gravcstein, mevr. Hosang-Boo- gaert, mevr. Hartman-Wisse en mevr. Fok ker-ten Kate, allen tc Middelburg. De •ElisalJeth-medaille aan. mevr. Bqijcrs- Vorster, mejuffrouw- E. Cramer, mevr. de Ko- nSng-Dhont, mevr. Fulton-de Bouw, mej. J. C. N". Ketting, mevr. Martin-Vermeulen, mevr. Ptiekcma-dc Wildt, mevr. Tichelman-Ploos van Am stel, mevr. van Alphen-de Veer, mej. D. C. E. v. d. Ifreke. mevr. van Nieuwkuijk- Gasille, mevr. Voorhoeve-Serton, mevr. L. E. M. van Raalte-van Raalte, mevr. D. L. If. varv Raalte-van Raalte, allen te Vlissingen, mevr. Adriaanse-Boutcns, mevr. Blauw-Groen, mej. mr. Anna Bolle, mej. J. Callenfels, mej. Crooc- kewit, mevr. Dieleman-Magendans, mevr. Doets-Bos, mevr. Ghijsen-Proos, mevr. Snij ders-van der Ilarst, mevr. Ililler-Kist, mevr. Iliooleri-Mac Leod, mevr. Jacometti-Koster, mevr. Kakebeekc-Kr'onenberg, mevr. Schouten- Massee, mevr. Smit-Coster, mevr. Dumon Tak- van Trigt, mej. M. van Benthem Jutting, mevr. van Dcinse-Brodcrius, mej. J. F. van der Feen, mevr. van Regteren Altena-Molleru^mevr. van Teijlingen-Op ten Noort, mevr. Verheijden- Landskroon Schouten, mevr. Verhulst-Pleijte, mej. C. M. Vertregt, mevr. Weijl-Snuijf, allen te Middelburg; ten slotte ook aag mevr. Geill- Marcus, Krabbendijke, mevr, van den Reit, Goes, mevr. van Voorthuijzen-von Stein Callen fels, Domburg en mevr. Plugge-Korteweg, Sou burg. Aan de dames mevr. B. Mutsaers Van Spaen, J. Woestenberg en mej. L. Mutsaers, allen te Tilburg, is de medaille toegekend van Koningin Elisabeth van Bel gië wegens verdiensten voor de Belgische vluchtelingen. Uit erkentelijkheid voor opoffering ten voordeele van Belgische liefdewerken ge durende den oorlog, heeft de Koning van België door bemiddeling van het Belgische consulaat te Terneuzen, de medaille van Koningin Elisabeth verleend aan de dames L. de Smidt en Suitenburg Buyze, te Ter Neuzen, N. Buysse, mevr. J. Seydlitz en mej. van Waesberghe, te Hulst, mevr. Den Hollander, mevr. Jenc en mej. .1. Dregmans te Axel, Pauline Verdurman, S. H. Collot d'Escury, G. W. H. Collot d'Escury, mevr. Collot d'Escury—Van Doorninck te Kloos- terzande, Anna Born van Lindonck, van Luik. houdt gij uw kippen VERKRIJGBAAR IN DE ZAKEN DER DEPOSIÏORENTÊ: een maand drie maanden een jaar opzegging 3°/0 3 OI 2 O De Koning van België heeft aan zus ter Joh. Reijgersberg, te Beverwijk, die ge durende den oorlog zich heeft gewijd aan de verpleging der te IJmuiden uit zee aan gebrachte gewonden, de medaille van Ko ningin Elisabeth met Rood Kruis toegekend. D e z a a k-v an Groen endael. Van bevoegde zijde verneemt het Zuiden, dar de klacht, door mr. dr. van Groenendal, we gens beleediging tegen dr. J. Krijn, kape laan te Valkenburg ingediend, waarschijn lijk niet tot een openbare strafrechtelijke vervolging zal kunnen leiden. Het uitgebreid onderzoek, door den officier van justitie in gesteld, heeft namelijk geen bewijzen, opge leverd geen der getuigen heeft de ten las te gelegde uitdrukkingen gehoord, terwijl ook dr. Krijn zelf zich niet herinnert dezelve gebezigd te hebben? In de Woensdagmiddag gehouden gemeente- raadszitting te Amsterdam deden de heeren W ij n k o o p c.s. het voorstel een telegram van sympathie te zenden aan de „helden" van de commune van Petrograd en om een adres te zenden aan de Regeering, om de uitnoodiging niet te aanvaarden.welke onderdanen .van neu trale staten wil verbieden handel met het bolsje wistische Rusland te drijven. De Voorzitter verzette zich te"gen de da delijke behandeling van het voorstel, in de eer ste plaats op grond Van het reglement von orde en in de tweede plants, voor zoover het tweede voorstel betreft, op Grprtdw,ettelijke bezwaren. De heer W ijn koop bleef niettemin, .aandrin gen op behandeling in dezo vergadering, al thans van het eerste voorstel, want zei de hij, hot zou kunnen gobcuren, dat binnen korten tijd de verzending van het bewuste telegram niet meer noodig zou zijn. De heer Diepenhorst klaagde er over, dat door de rauwelijks ingediende voorstellen van de zijde des heeren Wijnkoop de agenda tel kens dreigt te worden veranderd. Daaraan moet een einde komen. Lankmoedigheid van de zijde des voorzitters in deze is dus misplaatst. De spreker ontwikkelde voorts en aantal bezwaren tegen de dadelijke behandeling van de voorstel- lon-Wijnkoop. De heer Vliegen merkte hierin op, dat men de beslissing voor een zaak als het verzenden van een telegram, dat slaat op een toestand, wel ke elk oogenblik veranderen kan, niet kan uit stellen. De burgemeester beloofde den tekst van het voorgestelde telegram in druk te laten rond- deelcn en het 's avonds ter behandeling aan de orde te stellen. De reeds door ons gemelde aanneming van het voorstel van B. cn W. om een geschenk can het nieuwe Rotterdamsche raadhuis aan te bieden, geschiedde niet zonder discussie en stemming. De heer W ij n k o o p was er tegen om er toe mede te werken dc „kapitalistische" gemeentebe sturen presentjes tc doen uitwisselen. Maar ook mevr. T h i e 1—W e h r b e i n en mr. Jules de Vries, verzetten zich tegen de voordracht op grond vèn. financieele bezwaren. De heer Kleerekoper verdedigde het voorstel, dat tenslotte werd aangenomen met 27 tegen 12 stmmen. Aan de orde kwam nu het voorstel van de communisten om den gasprijs voor alle verbrui kers, wier inkomen 3000 niet te boven gaat, te stellen op 7 cents per M\ Wethouder W i e r d e 1 s stelde uilstel der be handeling voor, omdat een vborstel bij B. en W. in verren staat van voorbereiding is om den gas prijs te herzien. Hier werd geïnterrumpeerd „Wordt deze hooger of lager Wethouder W i e r d e 1 s antwoordde hierop „Hooger". Bij de discussie over het voorstel van B. W., zoo verklaarde de wethouder, zou dan te vens het voorstel der communisten kunnen wor den besproken. Na eenige discussie, waarbij de communisten zich krachtig verzetten tegen een inmiddels in gekomen motie van orde van mr. Varv den Bergh om de discussie te schorsen, ^erd deze motie met 32 tegen 8 Stemmen aangenomen. Naar aanleiding van do bakkfrsslaking kwam nu aan de orde een interpellatie-Wijnkoop, die de volgende vragen stelde en toelichtte: lo. Zijn B. en W. niet van oordeel, dal zij door hun maatregel van dispensatie van eenige voor schriften omtrent het bakken en verkoopen van brood tijdens de bakkersstaking, op een voor de arbeiders nadeelige wijze hebben ingegrepen in de staking der bakkersgezellen 2o. Acht hetjgerneentebestuur het in overeen stemming met dc onpartijdige positie, die het beweert in te nemen in conflicten tusschen pa troons en arbeiders, dat de politie ook weer ge durende de bakkersstaking gebruikt werd om den onderkruipers hun arbeid mogelijk te maken De vo orzitter antwoordde hierop, dat hel voorschrift van het vbrbod van nachtarbeid streng gehandhaafd Er werden slechts zeven 4 overtredingen geconstateerd. Wel is de verkoop van brood reeds vroeger dan 's morgens II uur toegestaan. De voorzitter is van de desbetreffen de bepaling afgeweken, omdat zich files van ar beidersvrouwen voor de bakkerswinkels ophóop- tcn en de orde verstoord dreigde te worden. On der politietoezicht zijn daarom de menschen door de bakkers op een vroeger uur geholpen. Wat-de tweede, vraag betreft,, zeide spr., dat hij geen moiest van burgers kan cn rnag toestaan cn hij daarom de werkwilligen door politic heeft laten beschermen. Merkwaardig bij dit debat was, dat; wethou der De Miranda onomwonden erkende, dat zijn bemiddeling ook gestrekt heeft om den ar beiders een nederlaag te besparen. In een lange rede zeiclc hij daarom eerder een interpellatie van den heer Stable dan van den heer Wijnkoop verwacht te hebben. Inderdaad zeide dc heer Stühle te hebben willen interruppecrcn, doch dc heer Wijnkoop was hem voor geweest. De gele genheid heeft hij echter nu toch om het optre den van wethouder De Miranda als partijdig te bestempelen. Deze toch heeft verklaard dat, in dien de staking niet spoedig zou eindigen, hij op grond van artikel 135 der Gemeentewet de ge meente zelf brood zou doen loten bakken. Voorts heeft werhouder De Miranda verklaard maatre gelen te zullen treffen in Den Hang, opdat den parloons die de gestaakt hebbende arbeiders niet in hun dienst zouden terugnemen, bloem en meel zou worden onthouden. De heer Stühle noemde deze uitlatingen bedreigingen ton na- dcele van de patroons. De heeren Van Lingen en Do uw es huldigden de houding der Christelijke arbeiders, die door niet aan de staking deel te awtnen de stad voor een ramp hebben behoed. Wel tér snede merkte de heer Van Ling e*n op, dut ook de stakers daarbij belang hebben gehad, omdat hun vrouwen niet geschroomd hebben het door z.g. onderkruipers gebakken brood le koopen en to nuttigen. Het debat kenmerkte zich door groote vinnig heid tusschen socialisten en communisten, ge tuige de vele interrupties. In verband met uit roepen van publiek op de openbare tribune, werden twee personen, waaronder een vrouw, door de boden verwijderd. In de avond-vergadering werd de zaak her kauwd en repliceerde Wijnkoop. Hij deed zeer verontwaardigd en stelde een motie voor, luiden de „De raad, overwegende dat het gebruik van de politie ter bescherming van de onderkruipers bij staking ontoelaatbaar is, keurt, de handelin gen van den burgemeester ter deze af." Volgde een felle rede van den sociaal-demo craat Kleerekooper tegen de communisten. Een hunner vei weet hij tijderrs de bakkersstaking vóór twaalf uur gewerkt en na 12 uur geslaakt tc hebben „Ga u toch weg, meneer Lisser zoo riep Kleerekooper „die tot twaalf uur ge vast, en na twaalf uur versche galletjes gegoten heeft". Dc voorzitter deelde mede, dat nog verschil lende leden over de bakkers-staking het woord hebben gevraagd. Hij zou niet meer op bekorting j aandringen dit een kwaal, aldus de voorzit ter, welke we moeten doorzieken. Opnieuw vroeg de heer Wijnkoop het woord, doch er was een voorstel van orde tot sluiting van de debatten ingekomen van mevr. Crielaars en den heer von Freytag Drabbe. Over deze motie staakten de stemmen,'zoodat zij in dc vol gende vergadering opnieuw in stemming komt. De voorzitter stelde nu aan dc orde het voor stel van den heer Wijnkoop om een tclegiom van sympathiebetuiging aan dc sowjet-regeering te Petrograd te zenden en de regeering in Den Haag uit. le noodigen, niet te treden in het ver zoek der enlente-regeeringen om Rusland ie boycotten. Dc voorzitter zeide dat togen het zenden vail een telegram zich geen wettelijke bepaling ver^ zet. Het voorstel inzake het zenden van het door^ den heer Wijnkoop gewenschte adres aan do rcMj gecring is onaannemelijk, in verband met do, (Grondwet cn dc Gemeentewet. De gemeente^ kan alleen «on dc regeering adrcssccrcn oven zuken het gemeentebelang rakendebesloot ds raad tot het zenden van het adres, dan zou spre-* ker het besluit ter vernietiging oan dc Kroont' voordragen. j De heer Wijnkoop verdedigde verder zijn voor stel breedvoerig, op grond van cischcn van man*' schclijkheid, von de democratie cn van dc beltin»" gen van den wereldhandel. Hij deelt mee, von niet communistische handelslieden liet verzoek' te hebben gekregen, hen met Sowjct-Rushind in verbinding le brengen, om handel tc drijven^ Wat hij daarop heeft geantwoord doet niet tot zake. De heer Vliegen wenschte geen sympathie to betuigen voor het bolsjewisme, dot slechts lei/ vordervc strekt. Bovendien is er nog iets anders.' De heer Wijnkoop zegt, dot verschillende hon*^ deluren bij hem hebben geantichambreerd, dot zou den schijn kunnen hebben alsof het een po-' •jen met behulp-von Wijnkoop was om ccnvou* dig burgerlijk zaken te doen. Dit zou hij al spocwj dig van ons zoggen, in zijne omstandigheden. Wanneer wij nu hier de commune hadden, zogt Wijnkoop, zouden wij schepen met goederen hebben gestuurd. Als wij hier de commune hodden, zeide dö heer Vliegen onder vroolijkheid in den raad^1 stuurden wc niets, dan hadden wc geen schepen cn geen goederen. i| De heer W ei s s (Neutr. partij) stelde tcnslot* to een motie tot sluiting van het debat. Dc heer Wijnkoop dreigde met obstructief als dc- heeren zóó. dot n. Dc motie werd met 70 tegen 15 stemmen aan* genomen. Hierna komen de voorstellon-Wijnkoop c.s. in stemming. Het eerste voorstel wordt verwerpen met 28 legen 7 stemmen. De vergadering wordt daarna verdaagd tot Dondcrdagmiddög twee uur. De „C h r i s t e 1 ij k e Internatio nale" en het Vredesverdrag. Ge* meld wordt, dat door de Conferentie der Christelijke Internationale het volgende te legrnm werd verzonden aan den Oppersten Raad te Versailles: Diep ontroerd door het lijden dot het Duitsche volk is aangedaan en bovenal be gaan met de vrouwen en kinderen, protest teeren wij. een groep mannen en vrouwen uit 10 verschillende landen, de Vereenigde Staten von Amerika, Denemarken, Duitsch- land, Engeland, Finland, Frankrijk, Hon ga* rije, Nederlabcl, Noorwegen en Zwitserland, te Bilthóven in conferentie bijeen, bij den Oppersten Raad tegen de hervatting van de blokkade tegen Duitschland; en wij komen in den naam van Christus tot de volkeren der Entente met de dringende bede, einde lijk de noodzakelijke maatregelen te treffen, teneinde het uitgehongerde Duitsche volk óp afdoende wijze te hulp te komen en te vens zijn krijgsgevangenen in vrijheid te stellen, voor zoovér dit nog niet is geschied. Ue.miiottelOke 7.iel«ien Dc Nederlundsche Vereéniging voor Paedio- trie heeft destijds een commissie benoemd om een rapport de wcnschen dor kindei artsen neer te leggen, die bij een herziening der wet tot bestrijding der besmettelijke ziekten daarin moeten worden belichaamd. Deze commissie, bestaande uit prof. dr. J. de Bruin, dr. Cornelia de Lange, dr. J. Haver- schmidt, dr. L. R. de Monchy en dr. J. G. If. Corstens, heeft thans de resultaten van haar onderzoek neergelegd in een rapport, dal on der andere aan den minister* van arbeid is non geboden. Allereerst Wo:dt daarin gewezen op het feit, dat de wet ven 1872 in vele opzichten verou derd is Haar onvolledigheid maakt het moge lijk, dot herstelde deken, die nog smetstof bij zich dragen cn ook gezonde „bacillendrager." de school bezoeken en onderen besmetten. Zij doet de woningen von zieken met een waar schuwend opschrift kenmerken, waarvan het nut hoogst w'tijfelnchtig is-, dat noodclooze last ver oorzaakt en 'daardoor de verheimelijking van besmettelijke ziekten in de hond werkt. Zij neemt bijvoorbeeld geen maatregelen legen ma zelen, welke ziekte wel degelijk beteugeling be hoeft. Het rapport eischt verwijdering uil de school van eiken leerling en onderwijzer, lijdend non een besmettelijke ziekte, van hen, die de voor- keke. n det 'icl.' -n vc-rtoonen of als hcr.it T— lenden nog bsmetting kunnen overbrengen; voorts van de huisgeiyoolen gedurende den tijd, dat de lijder ziek is of nog gevaar voor over brenging der riekt- oplevert, verlangd niet dan incubatie duur. Y'-Tn.len^die huisgeaoplen de besmette woning, dan is alleen nog m.inr e n quarantaine roödig von even Lager, duur als do incubatietijd der ziekte hchongt. Oei; toe vallig ontdekte bacillendragers meetor, u't de school geweerd, worden. Neemt het nontal gevallen var en ziekte op dc sche of in een bepaalde klasse sterk toe, zonder dat bepaalde bacillendr-get- kunnflh v/orden oangov ccn> d; n rr-oct toch de schonk of kb; se g -ilotcn worden. Ontsmetting ven dc 'V leermiddelen vormen bovendien bescheiden deel van do bpstri'dings- school er slechts er middelen. Aon'-if:e 7en '1 le is i- r-n ot-i schcól-rk is bij onmisbaar. oor richting-n moet lijder c-f o verb lelijk voorge.se gelen om te v eensluiven der file. richtingen Voorbehoedende verdici en bii bepaalde ziekten .^nbevoling en korf.cn vooral in kostscholen en derg'olijke z t van pas. Het kenbaar maken van de woning der lijders heeft slechts waarde voor enkele ziekten (roodvonk, nekkramp, diphteriiis, ty phus, dysenterie), maar is als algemcenc maat regel tc ontraden. Het afgeven van een geneeskundige verkla ring acn de(n) persoon^ die een. bepaalde be- »;nging breven overig' r-val van besmettelijke zLk- •:i>chté. De hulp van den go; cle bestri ding <Ln rok r.ischolen en u frfolijke «n- <e «lzor.de in.; van ch-n aar een ziekenhuis v.ct- vorden. vac;.» maotrc- dat het plolie i- eerlingcn dc besmet.ing vei brengt. inspuitingen t cn *n

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1919 | | pagina 5