binnenland BUITENLAND. „DE EEMLANDER" psitri n- nni/;::r«T:t «n 1 Buitenlandsclie Berichten FEUILLETON. De groote Liefde. '18e Jaargang Wc. 180 per 3 m .vinden vot-r Amers* loeit f 10, idem liancb per post f 2.60, per wee'; (net gredr. veue'erns iepen ongclukheu) f OM*. jdzondctl.jks nutumets 1 (.05. tè ts És HOOFDREDACTEUR Ma. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Co BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL hop* utrechtsc «6str INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 VrP.dag 2 Januari 1920 I BIJ. L i hO I Lil I .1 rnct inbegrip van c> u bewijsniim.ncr, elke ic~cl meer 0 20, dicnstaanb.c» dingen 1 icgcls 0 50. N oor handel en bedt if bestaan :cc. vooidccligc bepalingen fót'hetherbaild advertccicn bij abonnement bene ciicutairet bevattende de vooraarden wordt op aanvraag toegezonden, bewijsnummer* 5 cent. Politiek Overzicht De laatste dag van het oude jaar heelt „ons nog -een van die rampen gebracht, die jin 1919 zoo veelvuldig zijn voorgekomen. .Het oorlogsmaterieel, dat in ontzaglijke hoe veelheden is opgestapeld, blijft ook nadat het niet meer voor zijn eigenlijk doel worclt 'fiangewend, aan zijne bestemming trouw. Telkens wec-r verneemt men van ontploffin gen in de opslagplaatsen van dat materieel, die dood en verderf rondom zich versprei den. Dat kan aan verschillende oorzaken lig gen aan zelfontbranding, aan onvoorzich tigheid, ook. aan misdadig opzet. Wat de oorzaak is van de dynomietont- plolfing, die eergisteren in Belgrado heeft plaats gehad is niet bekend. Er wordt uit drukkelijk gezegd, dat de oorzaak onopge helderd is. Zeker is het echter, clot de ge- \o'gen van deze ramp verder zullen reiken, dan cie schade aan personen en goederen, die in den regel uit zulke onheilen voort vloeit. Onder de slachtoffers van deze ramp is ook de prins-regent van Servië, die met nog 26 andere personen bij deze ontploffing is gedood. Daardoor wordt het huis Karage- orgewitsch, dat in 1903, nadat de laatste liistommeling van de dynastie Obrenowitsch i.et zijne*gemalin door moord uit den weg vas geruimd, op den troon van Servië is komen, in het hart getroffen. De op deze droevige wijze om het leven komen prins Alexander voerde het re- mtschap voor zijn door ouderdom en ziekte ot rege.eren onbekwamen vader koning Pe er. Hij was diens jongere zoon; de oudste zoon, prins George, heeft, niet tengevolge ven zijne deugden, in 1909 afstand moeten cloen van 2ijne rechten op de troonsopvol ging. Hij was dus het eenige voliede lid van het Servische koningshuis. Het eenige nog overgebleven kind van ko ning Peter is nu zijne dochter prinses He- iena, die getrouwd is met een Russischen prins, maör geene kinderen heeft. Verder is er nog een neef van den koning, de in Pe tersburg geboren prins Paul Karageorge- witsch, die nu 26 jaren oud is; hij is de zoon v n koning Peter's overleden broeder prins Arsene Karegeorgewitsch uit diens huwelijk met Aurora Demicloff, prinses di San Do- tiato. Onder deze omstandigheden zou het niet bevreemdend zijn, wanneer tengevolge van deze ramp de vraag te berde kwam of hel door den oorlog belangrijk vergroote Servië een koninkrijk zal blijven of een republiek 2ai worden. P a r ij s, 31 Dec. (N. T. A. Draadloos). besprekingen, die in Parijs gevoerd zijn -schen de gevolmachtigden van de gealli- c i den en van Duitschlancl sedert de laatste nota van de geallieerden over het in werking treden van het vredesverdrag aan von Lers- i. r overhandigd werd, heeft op twee punten leid tot c-en toenadering in de tot dusver enover elkaar staande gezichtspunten. De .•forste raad werd Dinsdag op de hoogte bracht van den staat der onderhandelin gen en keurde de grondslagen goed van eene schikking, volgens welke de Duitschers het protokol van 1 November betreffende de niet-uitvoering van sommige bepalingen \an een wapenstilstand en de uitlevering van materieel ten dienste van de scheep vaart als schadevergoeding voor de voi- r.ietiging van de \loot teScapa Flow zullen onderteekenen Zij zouden echter toestem men in het Duitsche verzoek, dat clc monde*, linge medèdêeling van Dütasta aan von Lersner zei worden neergelegd in een stuk, dat als brief zal worden overgegeven op het oogenblik van cie ratificatie. Dutasta, die in de laatste dogen reeds meermalen gesprekken'heeft gehad met von Lersner en von Simson, heeft Dinsdag op nieuw een onderhoud gehad met het hoofd van de Duitsche delegatie over het in wer king treden van hel verdrag van Versailles. F.r schijnt nu volledige overeenstemming verkregen te zijn behalve op een bijkomstig punt betreffende de basis der schatting van het opgeëischte materieel. Dat kan echter geene ernstige moeielijkheden opleveren. Dit zoo 2ijnde, zal de opperste raad in zijne zitting van heden nog slechts den dag be hoeven te bepalen waarop het protokol van 1 November geteekend zal worden. Van dat oogenblik af zal het verdrag van kracht wor den en zal de vredestoestand tusschen de voormalige oorlogvoerenden hersteld zijn. P a r ij s31 Dec. (N. T. A. Draadloos van Lyon). De Opperste Raad heeft beslo ten de uitwisseling der ratificaties te doen plaats hebben op 6 Jan. in 't ministerie van buitenlandsche zaken, indien alle kwesties, verband houdende met de voorbereidingen tot de inwerking-treding van 't verdrag, zijn geregeld. Eerst zullen de Duitsche gedele geerden het November-protocol, dat aan den wapenstilstand een einde maakt, teeke nen en daarna zal de uitwisseling der ratifi caties plaats hebben. Voorts zal Clemenceau aan Von Lersner een brief ter hand stellen, bevestigende de verzoenende schikkingen der geallieerden, die zich zullen verbinden den eisch tot levering van 400,000 ton scheepsmateriaal te verzachten, indien be wezen wordt, dat de levering ervan het eco nomisch leven van Duitschlancl zal vernieti gen of indien de raming der geallieerden te overdreven was. De Duitschers zullen vanaf de inwerkingtreding van 't verdrag 192,000 ton leveren aan dokken en het resteerencl materiaal binnen 2E jaar. P a r ij s, 3 1 Dec. (N. T. A. Draadloos van Lyon). De geallieerde afgevaardigden, gepresideerd door generaal Lerond, hebben de commissie, onder leiding van Von Sim son, in kennis gesteld met de voorwarden in zake de overdracht der administratieve ■bevoegdheden in de door de Duitschers ontruimde gebieden sinds het oogenblik, dat het verdrag van Versailles van kracht wordt. P a r ij s, 1 Ja n. (N. T. A. Draadloos). Uit Berlijn wordt gemeld, dat de commissie, die Londen heeft verlaten en zich op weg bevond naar Hamburg om een onderzoek naar het Duitsche havenmateriaal in te stel len, door een hevigen storm wordt opgehou den. Nochtans verwacht men eerstdaags de torpedoboot, aan boord waarvan de com missie zich bevindt, te Homburg. Hamburg, 31 Dec. (W. B.) De com missie van de geallieerden, die het in Ham burg aanwezige havenmaterieel moet schat ten, is hedenmiddag hier aangekomen met de torpedoboot D 64. B e r 1 ij n, 1 Ja n. (W. B.) De rijkspresi dent heeft den rijkskanselier verzocht het volgende manifest op den nieuwjaarsdag be kend te maken In ihet afgeloopen jaar is wel de chaos afgewend en de eenheid van het rijk in stancl gehouden en bevestigd, maar moest onder den druk van een niets ontzienden dwong een vrede gesloten worden, die de eer van ons volk, zijn welstand en de vruch ten van den vroeger verrichten en den toe- komstigen arbeid aan vreemde genade dreigt over te leveren. Het heden beginnen de jaar moet beslissen of de Duitschers on danks-alles als natie, staat en economische huishouding kunnen hopen zich te handha ven c i. e ..sten, waar bij buitenlandsche l aat zich aansluit, in een volslagen ondergang ook de hoop van hun ne kinderen moeten begraven. Met deze vraag van het noodlot \oor oogen verzoek ik heden allen, die zie h Duitschers noemen, in den gemeenschappelijken nood de gele dei en te sluiten en, ieder op zijne plaats, voor den wederopbouw- van het vaderland het uiterste te doen. De riikspresidênt Ebert. Berlijn, 1 Januari 1920. Par ij s, 3 1 Dec. (N. T. A. Draadloos van Lyon). De Opperste Raad keurde den tekst goed van 't antwoord der geallieerden op het verzoek van Zwitserland om toetreding tot den Volkenbond. B e r 1 ij n, 3 1 Dec. (\Y. B.) De Vossische Ztg. deelt mede, dat bij Ullstein en Co. binnen kort een gertouwe vertaling van 75 eigenhandige brieven van keizer Wilhelm aan czaar Nicolans als boek verschijnen zal. P a r ij s, 3 1 D e c. (N. T. A. Draadloos van Lyon). Clemenceau verlaat vanavond Parijs om zich te begeven naar het departe ment Var om van zijn kiezers afscheid te ne men. Clemenceau dringt aan op niet-her- nieuwing van zijn mandaat. Par ij s, 31 De c. (X. T. A. Draadloos). De-senaat heeft de credietwet voor de eer ste maanden var. het volgende dienstjaar aangenomen en met algemeene stemmen het wetsontwerp op de 5 pets. leening ge voteerd, na kennis te hebben genomen v-.n een kort exposé van den minister van finan ciën Klotz, die verklaarde, dat hij in .Ja nuari over de leening en over de nieuwe be lastingontwerpen, die zullen worden inge diend, volledige inlichtingen zal geven. Londen, 31 De c. (R.) Bij de verkie zing tot vervulling van een vacature in het lagerhuis in Bromley Kent is gekozen de coa litie-unionist James met 11,148 stemmen te gen 10,077 op Modes van de Labour Party. Bij de vorige verkiezing had.de coalitie unionist een meerderheid van 12,051 stem men op den liberaal. Madrid, 30 Dec (R.). In den senaat verklaarde de re in iste- president, dat de buitenlandsche toestand van Spanje zoo goed mogelijk was. Dé binnenlahdschi toe stand werd echter ongelukkig met den dag slechter. Berlijn, 51 Dec. (W. B.). De Lokale anzeiger heeft uit We enen bericht ontvan gen. dat in Belgrado een vrees el ij ke dyna- mietontploffing heeft plaats gehad, waarvan de oorzaak voorloopig onopgehelderd is. Dc prins-regent Alexander en 26 anderen zijn gedood; meer dan 50 personen zijn ge wond. P a r ij s, 3 1 Dec. (N. T. A. Draadloos van Lyon). Voida Voivod, Rumeensch premier, zal zeer spoedig naar Parijs vertrekken, om in zijn familiekring er de Rumeensche Kerst mis en Nieuwjaar te vieren. P a r ij s, 1 Jan. (N. T. A, Draadloos van Parijs). Uit Bukarest wordt gemeld, dat ten aanzien der Rumeensch-Servische betrek kingen denkelijk een volkomen overeen- slemming zal worden bereikt. De nieuwe Rumeensche regeering heeft de Servische doen weten, dat zij bereid is haar al de be- noodigde materialen af te staan om een brug te bouwen over de Save. Zij zal ook verschillende locomotieven enz afslban. Te' Belgrado en in het Rumeensche Banaat is j men over deze mededeeling zeer voldaan in de politieke kringen. Van andere zijde wordt bevestigd, dat Servië genegen is directe on derhandelingen in te leiden met Rumenië torinle concessies Ie dqen inzake de kwestie van h tn terri- W oenen, 31 Der. (11. D. B.). Vn'„ us de Warschau Robotnik is generaal \VV. n- gel in de plaats van generaal majoor 'Mu jewski tot commandant van het vrijwillige-s- leger benoemd. Hij is zeer pro-Duitsch. IV nikin blijft dictator. Wegens de nederbi-u- van Koltsjak zijn alle betrekkingen nu i h.m afgebroken. Generaal Dragomirow, die En tente-gezind is, werd afgezet. New-York, 31 Dec. (N. T. A. Draad loos van Annapolis). De Associates Pi ,s brengt een bericht uit Bern, inhoudt uic. dat gedurende de eerste drie maanden ,n 1919 op bevel van eene buitengewone com missie te Moskou 14.000 personen ziin doodgeschoten volgens eene officieele nota. die in Moskou is uitgegeven. N e w-Y o r k, 1 Jan. (N. T. A. Draadloos van Annapolis). De dagbladen berichten, dat kolonel House voof goed gebroken heeft met president Wilson. House zol wei geren Wilson of een anderen democraat, dien Wilson zal trachten als zijn opvolger te installeeren bij de aanstaande presidents verkiezing, te ondersteunen. De onmiddellijke oorzaak van den breuk tusschen Wilson en kolonel House is Wil sons houding tegenover Homerule voor Ierland en de teruggave van Fiurte aan Italië. Kort nadat House lid von de Ameri- kaonsche vredesmissie* was geworden, be loofde hij nan Orlando, dat Wilson zou hel pen om Fiume aan Italië te geven. Bij de vredesonderhandelingen drong House bij Wilson aan op de vervulling van die be lofte, maar Wilson weigerde. N e w-7 o r k, 1 Ja n. (N. T. A .Draadloos van Annapolis). De Herald bericht, dat voor leeningen ten behoeve van Europa niet lan ger moet worden aangeklopt bij de Ame» rikaansche schatkist, die de tóestemming* moet vragen van het congres. Het uiterste, dot van de regeering kan worden verwcfcht, is eene schikking betreffende de Europee- sche belangen van de Amerikaansche oor- logsleening. Leeningen of credieten uit de Vereenigde Stoten moeten voortaan verkre gen worden uit particuliere bronnen van bankiers, die gezamenlijk handelen onder een bonds reserve-stelsel. Rome, 31 Dcc. (Stefani). Volgens de Tempo is reeds voor 9 milliard lire inge schreven op de nationale leening. P a r ij s, 31 Dec. (N. T. A. Draadloos van Lyon). De temperatuur is bij voortdu ring in Frankrijk zeer zacht. Er valt veel re gen en de rivieren wassen steeds. Bij Mc- zières en Charleville overstroomt de Maas aanhoudend gebied. Het Rhóne-water stijgt aldoor en voert geheele boomen en voor werpen van anderen aard mee. Rondom Lyon breidt de overstrooming zich hoe lan ger hoe meer uit. De Saone, Charente en Laube traden eveneens buiten de oevers en lichten schade aan. Uit Beigië wordt gemeld, dot de was der rivieren, die Zondag aanmer kelijk was afgenomen, Dinsdag door stort- regels, welke sinsd Maandag vallen, weer toeneemt. Aanzienlijke schade wordt gemeld van alle zijden. N e w-Y o r k, 31 Dec. (N. T. A. Draad loos). De Associated Press bericht uit Wa shington, dat de vertegenwoordigers van vier vereenigingen van spoorwegpersoneel, eene verklaring hebben opgesteld, waarin zij zich principieel verklaren tegen wetge vende maatregelen, die zouden bepalen,«dat stakingen van spoorwegpersoneel onwettig zijn. - De cember. sluiten; aan de i F. E. T. Staatscourant van 51 be* bevat o.o. de volgende Kon. be* uitenants ter zee der 2de klasse ter Bruggen Hugenholtz, D. W. Bon, meester, A. M 0. van Dishoéck en J. C Fenby, den luitenant ter zee 3e klasse i H. M. C. van Eek Duymner van Twist en den j officier van administratie der 2e klasse J. Kons op hun verzoek eervol ontslag uit cleiv' I zeedienst verleend. j bij het Departement \Vat< rstont 1 vorw j den! tut kon/dcomnui w*. 1' H. Lope^ Suns* >a. Mr. U. A Ver we ij, Com.ui, Th c II.' Mulder cn Jonkvrouw Mr A E. de Brauw at-:' len thans commies; R benoemd bij hot rc rvc-pcrsonecl der land markt, bij liet wapen der genie, bij liet regi* ment genietroepen, tot rcserve-luitenam-kolo-' nol, de resorv majoors J. Gualtliéric van Woo* zei en .1. Koopeibeiden van bot korps; 1). lui het wapen der gcyiie, tot luuenant-ko- lonel, do n.aj« I'. A. van der Hoeven, van bet wapen, op nonactiviteii; den majoftr dep infanterie op nonactiviteit jhr. If. 1'. v. a der Mieden, tor z::k<! van onge- M-bikiheid v or dr verdere waarneming vort den militairen dienst tengevolge van lichaams gebreken, behoudens ziinc aanspraken op pen sioen, eervol ontslag uil den militairen dienst verleend; lo. aan den lieer W. F- van Dalen, op daar* toe door hem gedaan verzoek op grond van zijlt leeftijd, e i, eervol ontslag ub zjjne betrek- king \aa h•.oldcommies bij bot Departement van Oorlog verleend, 1 2c. aan (b'n beer S van dep Brink, op grond van ia leef'ijd een eervol ontslag uit zijne be trekking \an commies bij bet Departement van' Oorlog vpi'icoiul; 1 dc boei M A C Josephus Jilta te 's Gra- venhaf. in verband met zijne benoeming tot Seer» i.i van den Tloogen Baad va i Arbeid, qervol v;.p zijne tijdelijke werkzaamslelünff aan li Departement van Oorlog ontheven; 1 voo»' bet tijdvak van 1 Januari 1020 tot cn met 31 Ar.gii5.tus 102.0 bcpoemrf tot lecrarc? aan de B. 11. B School te Groningen mejuf frouw II. II Dooniknseh aldaar. aan J. H. Plantênga b. i., op zijn verzoet, eervol ohtslag verleend als lijdelijk archi' tect-feekenanr bij het Rijksbureau voor de Monumentenzorg. benoemd aan de Archiefschool te 's Grn* venhage tot tijdelijke leeraren: prof. mr. R- Fruin, algemeen rijksarchivaris, tevens direc teur der Archiefschool, om onderwijs te ge ven in dc archiveeconumie, de chronologie en de kennis der vaderlnndsche staats- en rechtsinstellingen in de middeleeuwen; prof. w Brugmans, hoogleeroar aan de ge- jiUelijke Universiteit te Amsterdam, ora onderwijs te geven in de pnlaeogrophie; proL dr. O. Opperman, hoogleeraar aan de Rijks- Universiteit te Utrecht, om onderwijs te geven in de diplomatiek; dr. N. Japikse, di recteur van het bureau der commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publication, om on derwijs te geven in de kennis der vaderland- sche staatsinstellingen onder de -republiek" en later; W. Nolel, professor ,aan bet Semi narie te Warmond, om onderwijs te geven in de kennis der Middeléëuwsche kerkelijke instellingen; ingesteld een Commissie van Toezicht op den Geologischén Dienst en zijn in die Com missie benoemd lot lid en voorzitter dr. C Lely. oud-minister v.an Waterstaat, lid von de Tweede Kamer der Staten-Generaal te 's Gravenhage; tot leden: nvof. dr. H. A. Brou wer, hoogleeraar te Dei' er. K. Mar* tin, hoogleeraar te Leidt - 1 tfir. G. A. F. Molengraaff, hoogleeroar te Deltt; J. C. Ra- maer, oud-inspecteur-gëneraal van den Rijks waterstaat te 'sGravenhagc cn W. F. StoeL hoofdingenieur, belast met eten Algemeenen Dienst van den Rijks-waterstaat te 's Graven- hage; „Geweien" is de naam, die de firma „Lafheid" in den handel aanneemt. Roman door ANNA WAIILENBERG. 32 7jj richtte zich op in haar stoel, en in haar aiiur-i's Zcro zachte trekken kwam een uildruk- fking van droefheid, ja, als van trots na een bc- lecc'igiug. ..Arthur/' zei ?e ,,cr is iels onnatuurlijks in dit alles „Nu. dan 'preken y.ij er niet meer over," «antwoordde hij halm. Hij stak zijn handen in Wc zakken van zijn jas, nam een sigaret en stal; die aan. Maar li ij had slechts een paar •trekjes gedaan toen hij haar uit liet gaan, zon- Sder baar evenwel uit zijn vingers te leggen, al Etaivnuc in Jut vuur, dat al matter glom on 'eindelijk Uitging. Dacht je dat het >oo onmogelijk zou zijn, inga. om \an elkaar te houden?" vroeg liij. I „Onmogelijk? Zij wendde Jict hoofd af. „Ik voet bel niet. „Denk jc niet dat de genegenheid kan toe- Hemen?" Hij w os eerlijk. Van bet *p«l wilde hij waar heid en werkelijkheid maken. En meteen voel- ftfe zij het of het onnatuurlijke niet meer onna- *turïijk itu Haar blik wendde fich nog oven jMoesd uoaj hem u>c tls «rit, maar op lag geen trek van boosheid of van zich beleedigd te. gevoelen in. En toen zij zijn vaste handen zag met de goed gevormde vingers, uitge strekt cn als wachtend, vertrokken zich haar lippen tot een zwakken lach. „Laten wij liet beproeven terwille van Edit, smeekte hij. Nog een oogenblik weifelde zij, maar toen legde zij haar hand in dc wachtende, geopen de band van hem. „Terwille van Edit.' antwoordde zij. „En missthien ook om onszelvenvoegde Rennsburg eraan toe. Maar zij antwoordde niet. Zij voelde weer het onnatuurlijke gevoel over zich komen, en <lat één onverwacht woord alles tusschen hen ineen kon doen storten. Zij wilde geen seconde meer daar blijven. En poltseling xnnakte zij haastig haar hand vrij, stond cp en zei goedennacht. Zij wilde in ieder geval rusten; misschien dat de slaap zou konieu. Maar toen zij in haar kamer was, dacht zij niet aan ruster. of sjapen. Zij bleef midden in haar kamer staan, sloeg haar handen om haar hoofd en stond daar onbewegelijk. Haar eerste gewaarwording was een gloei end gevoel van vernedering en zelfverachting. En tocli, vroeg zij zicli af, wat was er ge beurd? Niets. Tenminste niets beslissends. 7.ij had zicli alleen nog verbonden om zichzelvc le onderzoeken. Edits laatste uren gelukkig en Jicht te maken, door haar te laten gelooven dat bet tusschen lien beiden tót een vast be sluit was gekomen. En dat was toch geen be drog. Het kwam immers slechts op haar. Inga, aan, om dit geloof waar te maken. En waar schijnlijk zou bet ook nii t zoover komen... Maar bij het denken aan deze waarschijn lijkheid overviel haar een onrust, alsof zii de handen in een valseh spel gestoken had Zij liep dc kftmer op .en neer, trok dc gor dijnen op cn keek uit in den nacht, die zoo be wolkt en donkei was dat zij nauwelijks do ge> el.s der huizen kon onderscheiden. liet was ook niets bijzonders wat zij buiten wilde zien. Zij wist niet waarom zij dc gordijnen had op getrokken. En even zenuwachtig liet zij ze weer neer en liep opnieuw de kamer rond. Er kwam een nieuwe vraag bij haar op. IIoc zou zij zich gevoeld hebben als Arthur haar gevraagd bad op dc gewone manier, als hij gezegd had dat hij haar. liefhad en ge vraagd had of zij zijn gevoelens kon beant woorden? Zij was blijven stilstaan en sloeg een blik in zichzelvc. Het was een dikke duisternis, waarin zij neerzag, cn toch meende zij daarin iets te zien schemeren, een herinnering aan lichte, aange name stemmingen, die mei hem gekomen en gegaan waren, aan een verlangen onder haar arbeid in dc bibliotheek dat hij binnen zou komen en aan dc tafel zou gaan zitten om met haar te praten of deel te nemen aan haar werk Zij herinnerde zrch dal vele van zijn gezegden haar dagen lang bijgebleven waren, dat haar eerste gedachte, als iets haar op merkzaamheid trok, dikwijls geweest was welken indruk die zaak op hem gemaakt zou hebben. En zij dacht eraan hoe er somtijds door kleine oorzaken een zeker w armtegevóel van hem was uitgegaan, maar te onbeduidend om er toen aan tc hechten. AVas dit niet eenbodem, waarop cie liefde groeien kon, wanneer die er aks 1 An in ver borgen lag? Misschien! Maar 1 hij daar gezaaid? Niets. Hij had niets ad om te /aaien en ook nu had hij niets. En toch wilde hij dal er iets zou firoeiciij Ter wille van F.dit had hij zijn voorstel gedaan, cn om het min der onnatuurlijk te doen voorkomen, had Hij ziclt gedwongen tot gevoelens, waarvan dc kiem, tenminste bij hem. niet gevonden werd. Zoo raakte zij «len wortel van haar vernede ring en schaamte. Die oorzaak was haar eerst omgaan. Zooevcn in dc bibliotheek, toen zij gezeten liad onder den blik zijner eerlijke goede oogen, was haar begrip niet helder ge- weest, zoodat zij een poos alles m hetzelfde licht had gezien als hij. Maar nu haar Inzicht opgeklaard was, begreep zij dat zij een oneer lijken ruil had gedaan. Om vrede en geluk te koopen voor de laatste uren van zijn zuster, bad hij voorgesteld dat zij kunstmatige gevoe lens scheppen en haar best doen zou om «lic leven iii te blazen, en zij was op dit voorstel ingegaan, zonder te denken aan het ongerijm de van zulk een plan. Hij had schuld, want hij wist toen niet wat hij sprak of deed. Ofschot.n hij zeker gemeend had zijn vrouw lief te hebben, moest hij dat niet gedaan heb ben. Zeker behoorde hij tot die menschcn, die nooit de ware liefde gekend hadden, die niet in staat waren die te gevoelen. Maar zii bezat dat yermogen wel. Zij had eens geweten wat liefde was. Kil daarom gevoelde zij ri' h alsof zij nu bezig was het beste en heiligste in zicli te verloochenen. "Waarom had zij gezegd „ik weet het niet", toen hij haai- had gevraagd of het 'mogelijk zou zijn van elkaar tc houden? Waarom had zij hem laten gelooven ciat zij het zich (lacht als een mogelijkheid? Het was eerlij E '-r geweest wanneer zij het eenvoudig als grap had opgevat en behandeld, cn ge h tot het tijdstip waarop er geen aan leiding meer voor wezen zou. Zij wierp.zich op dc sofa en verborg liaar gelaat in de kussens. Zij had zich wel voor zichzelvc willen verbergen. Zij wist niet wal Zij al niet zou verzinnen om zich los tc maken v n rlii zelfonderzoek, dat haar hartklopping bezorgde en mankte «'at haar gedachten al» scherpe punten >.icli stekend boorden in iedere 7cnuyv, IIe« eenige waardoor zij zich eenige rust kon verschaffen was zich telkens tc her' halen dat zij niet voorgoed gebonden was. 7.\j bad zich wel verbonden, maar zij was vrij zoo* dra zij het verkoos. JX. Den volgenden morgen, bij Edit, ontmoetten' zij elkaar Inga had reeds en gcruirr-en tijd in een stoel bij liet hoofdeind, van het bed der zieke gczc- ien, toen hij binnenkwam; hij ging zwijgend lib ar zijn zuster en-zette zich op den kant van lic-t bed heer om haar bleek ge laat tc bcschoir- dcn. Zij lag mei gesloten oogen. Maar bij zijn eerste fluisterende vraag aan Inga, sloeg zij haar oogen op en lachte tegen hem 1 islaap niet, Arthur", zei ze. „Ik hen vee? brtr ialleen wat vermoeid. .Te moet weten, ik heb chocolade «."rtrnhkc.*» «-en heclc beschuit' gegeten. Vraag Inga ma,"-- rniet heel wél ben." En zij ging voOVt op dcnzclfden opgewekte» Icon te praten totdat haar zinnen korter wer den, haar oogleden dicht vielen en Zij stil lag.' Nu en dan zag zij evenwel op om zich te over tuigen dat zij haar heide licfslen naast ziel* had, glimlachte en zonk dan weer in een hal# ven er. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1