mi èmèêrni MrpwroftriTQjrni „DE EEMLANDER" 18e Jaargang Mo. 162 MHSPP.ilSp"raund«voor Amcrs' leert 2 10, idem tianco per po*t f 26 per «cc!v (iret «nalis vcirckcrng >6}" en •*.igduK>e.'i) 1 UÖS. U '5 M i I tl i fiMd i i. i 1 W-i 0.17* alzoadcihjkc nummers HOOFDREDACTEUR M». D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C, BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL oi=k t.r«ECHrsc:,Esri< INTERCOMM TELEFOONNUMMER 513 Maandag 5 Januari 1920x- r 'V-- KIIS DEI (WïllItilÜII r, bewijsnummer, elke icgcl meer 0.20, dienstaanbje* dingen 1 -5 iegels 0 50. Voor handel en bedrijf beslaan zcci voordcchgc bepalingen lol het herhaald advcrlccrcn bij abonnement Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, "wordt op aanvraag tocqcrondcn. Bewijsnummers 5 cent. BUITENLAND, Politiek Overzicht Het zijn niet alleen de overwonnenen, die ach en wee roepen over den vrede, die nu eindelijk werkelijkheid zal worden. On der de overwinnaars is, zooals wel te be grijpen is, het gevoel overheerschend, dat in den oorlog de. wereldgeschiedenis als we reldgericht heeft gesproken, en zij meenen zich geroepen om van de hoogte, waarop rij zich hebben geplaatst, het vonnis op te eggen aan de overwonnen volken. Maar roch doen zich ook daar stemmen hooren, die aan dat vonnis een scherpe kritiek oefe nen. De aandacht verdient inzonderheid het oordeel van den hoogleeraar te EclYnburg dr. Charles Sarolea in een artikel, getiteld: „Oorlog en vrede. Een historisch protest". Deze schrijver is een geboren Belg, die door de daden van de Duhschers financieel geruïneerd is. Dat weerhoudt hem echter niet over het vredesverdrag van Versailles dit vernietigende oordeel uit te spreken: „Het belichaamt verzekeringen, die elkaar wederkeeri-T uitsluiten. Het verkondigt be ginselen, die elkaar weerspreken. Het orocJammert de rechten van de kleine na tiën. maar stelt de dictatuur V3n de grooten In Het streeft naar de moreels en de rechts- ekerheid van den volkenbond en aan den 'ncleren kant naar de militaire zekerheid an strategische grenzen. Het stelt Polen in als hoeksteen van Midden-Europa, maar het richt den Poolschen staat op onder voor waarden, die hem veroordeelen tot een af hankelijk en eendaagsch, voorbijgaand be staan. Het vernedert Duitschland tot ar moede en onbekwaamheid en verwacht te- gelijk van Duitschland, dat het zich zal kwij ten van verplichtingen, die slechts een ge zond en welvarend volk kan vervullen." Daarom is het vredesverdrag „buitengewoon onbevredigend en vol van noodlottige con- scquentiën." Een medestander in de afkeurende be doeling van het werk der vredesconfe- rentie is aan het woord in een boek, geti teld: „De economische gevolgen van den v ede". De schrijver is prof. J. Maynard Keynes, hoogleeraar in de staathuishoud kunde aan de universiteit te Cambridge, een man bij uitstek bevoegd om mee te spre ken over deze zaak, want hij was als des kundige vertegenwoordiger van het depar- tcn.wnl van financiën aan de Engelsche vredesdelegaiie toegevoegd, maar legde, evenals eenige leden van de Amerikaansche delegatie, zijn aïbbt neer „toen bleek, dat er geen hoop meer bestond op eene verande ring van beteekenis in het ontwerp van het vredesverdrag." Deze schrijver zet achtereenvolgens uit een waarom de vredesconferentie mislukte, hoe zij mislukte, wat de mislukking beteekent en hce de mislukking kan worden goedge maakt. Hij schetst hoe de zaken toegingen op de vredesconferentie, waar drie heeren van gevorderden leeftijd en een zeer oud en cynisch man onder elkaar het lot van de mensjchheid bepaalden. Clemenceau ""be schouwt bij nis verreweg het meest betee- kenende lid van den raad van vieren, Wil son als een welmeenend man, maar niet te gen de anderen opgewassen. Ieder van dit viertal was met iets anders bezig: Clemen ceau met de vernietiging van het econo mische leven van zijn vijand. Lloyd George met de gedachte iets mee naar huis te bren-( gen wat zich althans voor een week konj laten zien, en Wilson met het verlangen niets Ie doen wat niet rechtvaardig en goed was. Maar „het fundamenteele economische vraagstuk van een voor hunne oogen ver hongerend en uiteenvallend Europa was een vraagstuk, waarvoor de belangstelling van dit viertal niet kon worden gewekt." Prof. Keynes ziet in het opleggen van eene oorlogsschadevergoeding op zich zelf niets verkeerds. Maar dat onderstelt, dot Duitschland in staat moet zijn om te beta len. biet moet tot werken in staat gemaakt worden en zijne industrie moet weer over eind gezet worden. Moor reeds die gedoch te veroorzaakte een storm van protesten. Geen stuk speelgoed, geen pennemes- mag door Duitschland op de wereldmarkt ge bracht worden. En toch moet Duitschland een reusachtige schadevergoeding betalen! De gebreken van het vredesverdrag, zoo als zij reeds nu, zes maanden na het ver drag van Versailles, aan den dag komen, worden door prof. Keynes aldus geken schetst: „Het verdrag bevat geene bepalin gen, die het economische herstel van Europa ten doel hebben; het bevat niets wat de verslagen centrale mogendheden tot goede buren zou maken, de nieuwe staten van Europa zou stabdiseeren en Rusland be- keeren." Met het huwelijk, dat gesloten is tüssrhen groothertogin Charlotte van Luxemburg cn prins Felix van Bourbon-Parma, heeft een? in het oog vallende verandering plaats ge had aan het groothertogelijke hof, die tot zekere hoogte ook in betrekking stent met dp orienteering van de bi-itenlardsche poli tiek. De houding van de .bevolking zelve is in deze zaak niet eenstemmig geweest. D: linker elementen, die zeer aanstoot had ge nomen aan zekere reactionaire regeerings- methodes van de voormalige groothertogin Marie Adelheid, zijn inzonderheid hierom nog niet weer met de dynastie verzoend. De houding van groothertogin Marie Adelheid gedurende den oorlog leverde aan deze ele menten stof om hunne vijandelijke houding tegen de dynastie te verscherpen en gaf hun gelegenheid in de stormperiode dei- laatste weken van 1018 de abdicatie van de groothertogin te eischen en door te drijven. De radicalen wilden de republiek invoe-i ren, terwijl de gematigde liberale politie-j kers de voorkeur gaven aan een personeel© I unie met België. Daartegenover bleef clei uiterste rechtervleugel van de cledcalen din steun verleenen aan groothertogin Marie Adelheid, terwijl eene sterke meerderheid van gematigde clericalen groothertogin Marie Adelheid liet vallen en zich verklaar den voor hare oplossing door hare jongere zuster Charlotte, die toén reeds met prins I Felix verloofd was, en daarmee zich voor de handhaving van de tegenwoordige dy- nastie in de bres stelden. In dezen zin heeft ook de volksstemming beslist, waartoe tic bevolking is opgeroepen. Het huwelijk van groothertogin Charlotte werd dus gaarne gezien door de aanhangers ven de rcchtsche partij, door sommige Franschgezlnde kringen en door een deel j van de gematigde liberale elementen, die- om opportuniteitsredenen gestemd zijn voor behoud van de dynastie. Een vrij nauwkeu rig beeld van de partijconstellatie in dc Luxemburgsche Kamer heeft de stemming geleverd over de naturalisatie van prins Felix. Het w etsontwerp, dat den prins als burger van Luxèmburg naturaliseerde,! werd met 25 tegen 21 stemmen aangeno men. Sedert heeft Engeland de diplomatieke j betrekkingen met Luxemburg weder opge-i vat. Frankrijk heeft dit gedaan, het - een door velen woidt toegeschreven aan Belgi schen invloed. Volgens eene in Luxemburg en ook dsei buiten rondgaande lezing zou c!e verbinding! met een lid van het Fransche gesk:ht Bour bon de Luxemburgsche dvnastie van nut zijn geweest om haar vermogen ie redden. 1 dat grootendeels in Duitschland en speciaal1 B r ti Jan. (N. 1. A. Draadloos ontwikkelt zich meer en meer. Niet allcenj van Parijs). Dl onderhandelingen inzake d j nemen dc Poolsche handel en nijverheid overdracht van Eupen en Malmédy aan Bel-1 een gro ï.'uuscne «muienaren «uu «iel nui mi nueg -n- allen?ontslagen cn door Luxemburgers ver- zoeken van t bestuur d-?r posh vangen en schijnt de Fransche taal aan het I grebben telefoon, alsmede der s in het door de Franschen bezette gebied is belegd. Deze bewering schijnt een kern van waarheid te bevatten; men weet echter niet overmachten Eupen en Malmédv aan Bel-een grooter vlucht, maar tevens dient tó precies waar de scheidingslijn ligt tusschen j gië duren voort tusschen de n Belgischen ge- worden opgemerkt, dat Dontzig bezig is eci? waarheid en verzinsel. In werkelijkheid is de, volmacht! de Ballot en d Duitschen nfge-jmiddelpunt van Poolsche beschaving tc-wor- groothertogeliike financiekomer van Bie-1 vaar gde von Dalwigk. D? technische com-[den aan de Baltische kust. Een volksuniver» brich naar Luxemburg overgeplaatst, zijn de [missies zullen weldra de wijze van oyer- j siteit is geopend, alwaar een reeks lezingen Duitsch? ambtenaren aan het hof nagenoeg dr cht aan cl? Belgische autoriteiten onder-, over de Fransche beschaving zullen worde» 1 van 't bestuur dor posterijen, tele- gehouden. spoorwegen hof de fiuitsche meer en meer le vervangen.j en *enon, 3 Jan. (Corr. Uur.) Staats. Dit zijn concessiën aan do openbare mee- L o n cl c n, 5 J.a n. (N. T. A. Draadloos ui; '}St 1 'v ,m 'V'in /|in 1 iiing, die hot doel - nastreven de geschokte .Cprnrrvon). Naar bericht wordt, is er tus j 'c un ^LZOnc Ku tc.ugge eci populariteit ie herstellen, fouten van liet I sehen Duitschland en de l'-ilento een schil;- P.arijs, 1 Jan, (X. T. A. Dio -1' ;;r. verleden weer goed te ma! en en con belcrej Jtinjj verlcrej en, volgers welke h'ct tot zin- Pa.Ijs). Alli/é, het hoofd der I-rnnjch" mis- toekomst voor de monarchie voor te berei-kon brengen van de oorli sschepen Te j si,. Weencn, heeft aan het Nette den. 1 Scapa-Flow niet els een vergrijptegen de' De ere korioein-moct'M.»k, Ann e de j oorlo:1* 1r1bes:Itoimtl >a! tvcrtltn. v ?dee en groothertog ilhelm 1 net oien U o rij n. 3 J a n. Ik). Volgons mede- het roolhcrtogelijke huis N ,;-,w in dendeekre, van.de Zwitsersche re gearing is uit mansstem is uitgestorven ra' rh ntet harel -''n onderkoel: I pier,I gebleken, dat ue overige dochters terugtrekken naar hel slot! indertijd vers|.rnide berichten over een mui- Hohe'nbt-r in Beieren. :rv'j onder dn zeelieden van Scap .-Flow trut daaroji volgende inhouding van voed- sclraptsoenen, bij vriire v.tn straf, onjtdst - r-ijn. Hel gevn! heeft zich ais volgt loege- Paros, 3 Jan. (N. 1. A. Draadloos i.ttj,, Lyon). De Opperste Raad heeft hed. n.„or-| ,,',t ,npts| y#n gen generaal Lerend gehoord die den mnnscha den kamp. onSSnt hyn cspisfeingm mededeelt., mot tie, (e de„,t.n wanIiecr hu„ v,lvotr naar JlHitiplHBlIschp iieriihtui November v&rzo.ch1en de sland der besprekingen mededeel. 1. met de Duiische ^ertegenwoord: ;c-rs oeugaunde dv overdracht van de bevoegdheden en het ge zag in ëe san een plebisciet onderworpen. r ebieden. Bij die besprekingen hebben <i yert"enw oordigsrs der Geallie."reien hui prog;:.m ontvouwd, waar. an de Duilsch r- nota namen. Het scl.ijr.i, dat er tusschen da program en de door Berlijn gegeven instruct'.'.-s. een merkbaar verschil was want u Duit- sche ve .enwoordigers oordeelden het noodig hun regeering te raadplegen. Men verwacht, dr.t ds oplossin> van clez? kwestie nog een - dagen zal duren. De R?.:ul nam daarna kennis var. verschil lende telegrammen, aangaande don toe stand in Zuid-Rusland en besloot, dat maat regelen i-.-nomen zullen worden, om d? or.t- ruiming van die streken door de voor d bolsjewisten to moken. Ten slotte hield de Raad zich be.rig met de methode, die toegepast zol worden bij de interpretatie van bepalingen van" het vredes verdrag, omtrent de beteekenis waarvan twij fel mócht rijzen. Er werd besloten, dat deze interpretatie niet aan eenige commissie op gedragen zal worden, maar uitsluitend tot de bevoegdheid van den Oppêrsten Raad za! benooren. Par ij s 3 Ja n. (N.-T. A. Draadloos). Cle menceau heeft op zijn reis door het depar tement Var, te St.-Raphel de graftombe van generaal Gallieni bezocht. Te St. Maxime hield hij een redevoering. P a r ij s, 4 Jan. (R.) Clemenceau is uit het Var-depaitement hier teruggekeerd. Londen, 4 Jan. (N. T. A. Draadloos van Lyon). Lloyd George zal Woensdag morgen naar Parijs vertrekken. Hij zal verge- zeid zijn van den Italiaanschen minister president Nitti, die Maandagnamiddag in Londen zal aankomen. Hun verblijf in Parijs zal duren lot den 20en Januari. Parijs, 4 J a n, Lyon). De diplomaat, wien het ambt van i j huis beginnen zou. Toen zij geen inlichiin- j gen kregen, volgde een gedeeltelijke staking i lie ethfer na dertig ui?n opgeheven werd, j nadat hun was medegerit ld, dat het niet de j schuld van* den kampcommandant was, dat zij nog v^i gehouden u rdtn. Tijdens de staking zijn de gewone r' ntsoenen vei strekt en alleen de extra arbeid ^-rantsoenen inge houden. Op de vndcre grieven aangaande de "be handel:- g der zeelieden, die van de Er»y sche regeer": g medegedeeld zijn, is nog geen antivoord gekomen. B e i l ij n, 3 J o n. (W. B.) Togen hot von nis van den krijgsraad Amiens, waarbij de Duitschc grootinduslrieelen in het Saar- gëbied Robert en Hermann Röchiin lol lif?n! Tógblatt verklaard: Met Oostenrijks bleem na het verdrag vén St. G mwiir, ('öt de politieke kwestie regelde, is bijna n» zeer con economisch vraagstuk. Het nieu e onafhankelijke Oostenrijk is in staat to !?ven, indien zijn bestaan verzekerd is; niet door politieke vereenigingen, maar door do vatting van hot economisch ley der in», «lustrieele voortbrenging en van zijn buiten», landschen handel. De noodzakelijke hulp, aan Oostenrijk tc verleenen bij zijn wederopbouw, nin;n noo-. Jig: een voorontwerp inzake het In! v ;c o»- nopclie, eon voorschot der geallieerden aan de Jugo-Slavische regèevingën om 1 cos» middelen cn grondstoffen aan Oostenrijk lo» j.verschaffen.en ton derde een 0 middellijk: crediet aan Oostenrijk voor zeko? aauko.o-»- I "pen buiten Europa en. voor dc instelling van* een circulatiebank. Volgens berichicn uit Panis, conslalecrl men zeer actie c onderhnndelii én tussr?r» verschillende bankinstellingen. Iko J «i de Entente-regéeringen worden aangemoe digd, om olgeinecne'crcdieten i\t\.\ Oosten» rijk toe te staan. L onde n, 3 J a n. (R.). Naar R i iet vetv. neemt, wordt in het ontwerp voor de grond» wet van Czecho-Slowakije bepaald de in-- stelling van het presidentschap, van jaren tuchthuisstraf, 15 jaren verbanning en Senaat en een Lagerhuis, de scheiding van vluchtende bewoners r.ioj. lijU ""'ilioen fr?' boete veroordeeld rijn. is 1 beroep in cassatie aangetee.ke.nd. (Het W. B. teekent hierbij aan, dal inge volge do wnpenstilstnndsovcuoenkomst geen Fransche rechtbank bevoegd is vóór het in werking treden van den vrede vonnis le vellen over een Duitscher, ook wanneer de- zon schending van het oorlogsrecht ten larie wordt gelegd. De gebroeders Röchling echter hebben noch het gemeene recht overtreden, noch de oorlogswelten en ge bruiken geschonden) L o n d e n,. 3 J a n. (R.) Tot vervulling van een tusschenlijds ontstane vacature in Spen Valley is gekozen de candidaal van de La- bour Party Myers met 11.062 stemmen. Sir John. Simon, de liberale csnc'id.aot, kreeg 10.244 stemmen, Fairfax, de candidaat van cle rogeeringscoaiitie, ol?! stemmen Londen, 3 Jan. (R.) In Juni zal te Londen een belangrijk congres voor steden bouw der geallieerden gehouden worden, waarop de politiek van stedenbouw na den oorlog en de uitvoering van een program ter verzekering van goede woningvoorwenr- den za! worden besproken. Afgevaardigden (N. T. A. Draadloos van V-P Noorwegen, Zweden, Denemarken. Ne- rrlar.d, Frankrijk, Italië en Zwitserland zul- neraal de Marciily, die onlangs tot ge vol* maentigd minister bevorderd is. zaakgelastigde van Frankrijk le Berlijn zri i3ri ]ict congres bijwonen. worden opgedragen, is> gewezen consul ge-1 T r» n j Londen, J Jan. (N. lDraadloos uit Horsea). De overeenkomst, die aairde leden van de vakvereenigirig der ijzergieters ter P a r ij s, 3 J a n. (N. T A. Draadloos). Uit l stemming voorgelegd zal worden, bepaalt Straatsburg wordt geseind: Ten gevolge van een loonsverhooging van 5 sh. voor orbei- de vertraging in het in werking treden van cFrs koven 18 jaar en vc-rcier,. dat het w erk het vredesverdrag, is de inlijving van de El- op IQ Januari hervat en j;een rancune- zsssers en Lothoringers van cle 'lichting maatregelen toegepast zullen worden. 1019 uitgesteld en van cle ratificatie. bepaald op den datum D a n zrig, 3 J a n. (N. T. A. Draadloos van Parijs), Het Poolsche openbare leven «■<w«<FiOBca Men interesseert zich altijd, voor wat er achter een muur gebeurt. FEUILLETON. ^ro©t© Liefde. Roman door ANNA WAHLENBERG. Ilij zweeg, manr liet haar arm niet los. Ik had gehoopt dat jc het niet zoo zou voe len, zci hij na een oogenblik. „Vannacht, toen je dc bibliotheek verliet, nartl ie het niet aldus op. „Misschien niet. Somtijds lc'an men zich niet lil iets indenken als men er dadelijk op moet antwoorden, cn zoo komt hel dat men cr later anders over schijnt te oordeelen. Nu heb ik kunnen nadenken. Ik vind deze vertooning niet goed, Arthur, en jij ook niet.'' Hij Keek ernstig. ..Voor mij is het geen vertooning," zei hij. >Jk beschouw het als hot begin van wat ko men kan, ieis waarvan ik voor ons beiden ge- Jnk kan verwachten.' Zij keek naar hem. Welk een kalmte, wat con geduid, welk een zekerheid, zelfs nu het toch ging om het tecderste van alle gevoelens ian een man cn een vrouw, die het besluit ouden nemen om voortaan samen te leven. -'ij beschouwt onze gevoelens alsof zij een joort heken zijn, die men kan leiden waarheen men wil; ais men een bedding graaft, vloeien tij erlangs.'* Haar blik. heel haar gelaat gloeide van ver ontwaardiging Zij wist zelve "iet hoe oproe rig zij er uitzag Maar hij glimlachte aisof het hem vermaak te. Tenstond daaiop nam echter zijn gelaat met dc scherpe trekken weer een ernstige uit drukking aan. Ilij liet haar arm los en greep in de plaats daarvan haar hand. „Kom een oogenblik bij mij zitten", verzocht hij. En hij bracht haar terug tot bij den open haard, en nam naast haar plaats. „Denk je niet. Inga, dat wij elkaar spoedig noodig zullen hebben?"' vroeg hij, ,.dat wij veel voor elkander kunnen zijn aan troost en hulp en bescherming tegen de eenzaamheid?" Zij keek vóór zich neer cn speelde met haar armband. Bescherming tegen dc eenzaamheid! Vergoe ding voor wat hij heeft verloren, dacht zij- Alles met het verstand bezien 1 „In ieder geval zal ik behoefte hebben aan Jou", ging hij voort. Vol verbazing zag zij hem aan. Het was voor 't eerst dat zij hem zoo openhartig hoorde spreken over zijn innerlijk leven, en zij een eerlijke vraag in zijn toon hoorde, die haar goeddeedI Zou hij werkelijk verlangen naar een ander bestaan dan dat hij nu leidde? „Ileb je er wel eens over gedacht hoe dc lief de in de wereld is gekomen, Inga? „Hoe dc liefde in de wereld kwam?" her haalde zij, nog meer verwonderd. Weet jij dat dan?" f „Ja, die moet een oorsprong hebben, zooals alle dingen. Zij heeft liaar oorsprong in den nood. Zoo eenvoudig en practisch is haar ont staan te verklaren". Zij kon niets zeggen. Zijn woorden troffen ^£&aj- also! liii in knar gedachten had celezen. Practiscbc en verstandelijke gezichtspunten had 7ij bij hem ondersteld. Hn nu grif hij haar zelf de bevestiging dat haar oordeel juist was. Eigenaardig toch om zelfs dc liefde ilit een practisch* oogpunt te bezien. ..Zij nadert dc dierenwereld, waarin dc jon gen van dc moeder afhangen en de moeders dezen nood beseffen," zei hij. „Uit dezen ster ken. natuurlijken band groeide spoedig de geestelijke waarde, de eerste liefde van moeder tot haar kind, en verhief haar aldus boven het bekrompen egoïsme. Toen kwam de liefde van dc jongen voor de moeder, tegelijk met het besef dat van haar kwam alles wat Summi Anolca Zcolheslan STERK EK UOEDKOOP IK HET GEBRUIK Verkrijst.aar bij: J, Qrooferadorst HOF 38. goed was, warmte en beschutting gaf. Zij ver eerden haar als hot hoogste wezen. Eerst la ter en slechts bij uitzondering openbaarde zich de vaderliefde en dc liefde van do jongen tot hem, in die mate als hij cr waarde aan hecht. Maar dc liefde in dc dierenwereld lieêft geen lang leven. Zij komt met dc geboorte cn duurt zoolang als zij haar behoeven. Daarna kennen ze elkander, al waren zc nog zoo nauw ver want, niet eens, en in de mensclienwereld over-| leeft dc liefde tusschen ouders en kinderen dc behoefte aan materiëelè hulp. En die andere liefde tusschen man cn vrouw, ontspringt die ook uiet uit noodgcvoel? Ik spreek niet over het gevóH, dat alleen teëTt op zinnelijke aaiU doeningen. Dit gaat niet diep. {fet is een ver langen naar strijd en overwinning. Neen, komt de liefde* niet voort uit behoefte om te helpen, !c zorgen en elkander gelukkig te maken, dan is het een valsche liefde; zij rust dan niet op een vasten grond." Inga zat met' oene hand onder haar kin en dacht na over hetgeen liij gezegd had. f,Ik geloof datje gelijk hebt waar het de moe derliefde betreft," zei ze; „maar dc Andere.. Zij gevoelde iels als een sterk v^r/ei in zich. •Wist 7ij maar -wat hij bedoelde! Het kwam haar voor dat hij niet wist waarover hij sprak cn alsóf zij er meer van wist dan hij. Als ze slechts... En tegelijk lichtte zij zich op met iets uit dagends in haa'r heldere oogen. Zij had gevon den wat zij zocht- „Neen, niet ten opzichte van deze liefde heb je gelijk," zei zc. „Neen, die ontstaat niet uit be hoefte aan elkander, maar juist door de aan duiding der zintuigen, door den persoonlijken indruk, dien men op elkander maakt. Daarbij redeneert men niet Men denkt cr niet aan dat men elkander noodig heeft. Men gevoelt slechts dal men met dien man alleen gelukkig kan zijn. En wat haar aangaat, het geheel barer eigen aardigheden gceit den man een inzicht in haar wezen, brengt hem in verrukking, en zoo wor den zij steeds nader tol elkaar aangetrokken." Zij brak plotseling af en bloosde in het besef dat zij reeds méér gezegd had dan pas* gaf, maar ging terstond daarop op denzelfden on verschrokken toon voort: *- „En weet jc dit niet, Arthur, dan weet je ook niet wat liefde beteekent". Het was hem of hij een stoot voor de borst had gekregen; hij voelde zich tcrechtgczet en op dc vingers getikt door dit Jooge meisje, an der* zoo zacht cn meegaande, cn die zoo dik wijle ongelijk bekende tegenover anderen. liet1 kerk en stoot en het gebruik van Je Cze» (hische taol in den officieelen dienst en in cle school. Acrn minderheden van een he-, paalde sterkte wordt hel gebruik van de eigen taal bij officieelc transacties en In dëo school toegestaan. P a r ij s, 3 Ja n. (N. T. A. Draadloos vam Parijs). In Bu' - rest heeft cle Kamer van af gevaardigden plechtig het koninklijk besluH' bekrachtigd, waarbij nl'c bevrijde Ritmeen»- sche gebieden reet het moederland ver- eenigd worden. Londen, 3 J a n. (N. T. A. Draadloos uit Carnarvon). O'Grady is vanmorgen weer uit Londen naar Kopenhagen vertrokken om- de onderhandelingen met Litwinof te hervat ten. In een persgesprek zeide hij Ik hoop, dat mijne-reis resultaten zal heb ben. Ik ben zeer optimistisch gestemd. Er moeten nog een paar moeilijkheden uit clen weg geruimd worden, waarbij de regeering mij behulpzaam is. Sedert ik terug hen, heb ik voortdurend in Verbinding gestaan met hel departement van buitenlandscfic zaken en nu moet alles wol veel beter gaan. O'Grady verwacht aan het eind van de maand weer in Londen terug te zullen zijn*. Hij is hoopvoller gestemd dan toen hij nog» te Kopenhagen vertoefde. N e w-Y o r k, 3 Ja n. (R.). Verscheidene» duizenden anarchisten zijn gisteren overal in do Vcreenigde Staten gearresteerd. Er wordt verwacht, dot zij gedeporteerd zullen worden. Een groot aantal er van zijn vreem delingen, vooral Russen. Ook zijn groote hoeveelheden communistisch propegnda- materiaal in beslag genomen. Washington, 3 Jan. (R.). In het ge heel zijn 4500 anarchisten gearresteerd. De officieels personen aan hc-t departement van was wonderlijk haar op eenmaal het hoofd te zien opheffen op deze vrijmoedige wijze en haar overtuiging tc hooren uitspreken mef zoo groote zekerheid. Hij begreep dat hij aan iets geraakt had, dat lang verborgen was ge bleven in haar hart. Was zij bedrogen gewor den in dc liefde, zoo was, in ieder geval, dc hare warm en echt geweest, en daarvan had 7ij hem nu een glimp laten zien. Maar in zijn ooien klonk hel opnieuw „als jc dat niet weet, Arthur, dan weet jc niet wat liefde wil zeggen." Een zeker ongeduld kwam cr over hem, een ongeduld jegens zichzelven, dat hij zijn be schouwing van de liefde niet had kunnen voor stellen op zulk een heldere, mecsleependo wijze, dat zij die begreep, een ongeduld jegens haar om de onverschrokkenheid, waarmee zij haar overtuiging tegenover dc zijne plantte. Ilij stond op, hij moest iels doen. Ilij greep- naar dc poop en porde in den verflauw enden gloed van den haard. Daarna zette hij de pook op zijn plaats en wandelde de kamer op en neer. Maai telkens als hij voorbij Inga ging. wierp hij een vorschenden blik op het voor overgebogen profiel met dc vast omlijnde klei ne kin, die scherp afstak hij dc zachte ronding der v angen. Telkens als hij naar haar keek nam zijn ongeduld af. En, gewoon als hij was zich te verplaatsen in dc gezichtspunten van anderen, deed hij zijn best ook het hare te be' grijpen. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1