Gelderschs Oredletverseniging BUITENLAND 18e Jaargang Ne, 165 „DE EEMLANDER' SiiiHöEï^üs^, ARNHEM. Opgericht 1866. Gestort Kapitaal Reserven f 10.000.000 4.400.000 Verricht alle bankzaken. FEUILLETON. De groots Liefde. finmmi Anelca Zoolbeslag J. Groofendorst per pott 1 2.€0, per week (met gratis venekcr ng legen enge'ukken) f 0,17*, alzoncletlijke nummers 1 C.0S. HOOFDREDACTEUR: M». D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Co BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL hosk urnecHrscucsin INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Donderdag 8 Januari 19ZO bewijsnummer, elke regel uiccr C 20,-d enslaanbio» dingen 1 5 iegels 0 50. Voor handel ca bedrijft bestaan zeer vooidceligc bepalingen tol hel herhaald, advei'tècicn bij abonnement. l'cnc circulaire, I bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraagi toegezonden, bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht De eerste stap naar een beteren vrede is, 3ol men zich er van bewust wordt, dat de vrede, dien de wereld gekregen heeft, een slechte vrede is. Voor zoover het werk van "de vredesconferentie voltooid is, levert het daarvan bewijzen, die voor het grijpen lig gen in de verdragen van Versailles en van Saint-Germain. Men heeft met nauwgezette zorg er voor gewaakt, dat de voormalige centrale mogendheden Duitschland en Oostenrgk-Hoirgarije zijn gebracht in een toestand, die hen politiek volkomen mach teloos maakt. Aan het economische gevolg daarvan is peen aandacht geschonken. Wat Duitschland betreft, doet men dat ook nu nog niet. Het in werking treden van den vrede, die i weer mogelijk zal maken met volle kracht te beginnen met den weder opbouw van wat is verwoest, is twee maan den vertraagd door nieuwe eischen van cle Entente, waardoor wederom Duitschland belemmerd zal worden in zijne pogingen om zich er weer boven op te werken. Vóór Oostenrijk moet nu reeds gedurende een aantal weken de hulp zoowel van het lief dadige publiek.als van de belastingbetalen- den in de geallieerde landen ingeroepen >;den, om de ongelukkige bevolking van land bij te slaan in den nood, dien de besluiten van de geallieerde staatslieden te Parijs over haar hebben gebracht. Men is daarmee nog pas aan hel begin. Een uit gebreid plan is in overweging tot het orga- niseeren van credieten voor voedingsmid delen en grondstoffen en het verkrijgen van uil voerproducten van de landen, die de credieten ontvangen. Blijkens de mededee- lingen van lord Curzon in het Engelsche hoogerhuis, zijn 40 millioen dollars ver- eischt voor Oostenrijk voor grondstoffen ©m de indusirie weer aan den gang te bren gen. en 100 millioen voor voedingsmidde- v en kolen. Of dit plan tot uitvoering zal kunnen komen, hangt vooral af van Ame rika. Geen credietplan op groote schaal is mogelijk zonder de medewerking van de Verecnigde Staten. Daar ligt de oplossing van dit vraagstuk. Maar Oostenrijk is slechts één voorbeeld van de bezwaren, waarin de werking van dc vtedesverdragen of de uitvoering van de politiek der geallieerden buiten deze ver dragen uitgestrekte gebieden hebben ge bracht. Men vindt de voorbeelden ook on- de geallieerden zelf. Een er van is tank-rijk, dat van het oude jaar in het .nieuwe- 's overgegaan, bezwaard met een .schuld var, 206 milliarden francs, en dat, biiikens de verklaring van den minister van financiën Klotz, zich bevindt in een drie- vc udige krisis, die van de staalsbegrooting, i de financiën en van de economische •'ishouding. De Daily News vindt daarin u' nleiding tot deze opmerkingen: „Frankrijk staat voor een kolenkrisis van den ernstigsten aard. Fabrieken worden gesloten, trein- en tramdiensten opgehe- verlichting en verwarming worden op stische wijze beperkt en nog meer ont- - ringen 2ijn in 't vooruitzicht. De door G.oot-Brittannie aangenomen politiek om zijne exportkolen op te drijven tot honger- pi ijzen, bezwaart Frankrijk zeer. De uit komst kan men 2ien in het feit, dat huis- brnndkool kost 40 s. 6 d. in Londen en on eer 6 (120 shillings) in Parijs. Een bij ziende reden van zorg is, dat gemakkelijk is te voorspellen, dat Duitschland niet in staat zal zijn aan Frankrijk de in het ver drag bepaalde hoeveelheid kolen te leveren, gedeeltelijk omdat het door een andere verdragsbepaling beroofd is van de wagons .voor het vervoer van de kolen, gedeeltelijk omdat zijne totale productie zoodanig is, dat de uitvoer van de bepaalde hoeveelheid kolen zijne eigen worstelende industrie zoo danig zou verlammen, dat Duitschland, ge lijk Oostenrijk, zou worden een voorwerp van liefdadigheid voor diegenen van de ge allieerden, die in staat zijn liefdadigheid uit te oefer.en. „Deze voorbeelden behoeven niet te wor den vermeerderd. De conclusie, waarnaar zij wijzen, is duidelijk. Het vraagstuk van het economisch herstel der wereld moet ter hand genomen op veel uitgebreider schaal dan tot dusver is beproefd. Er zullen cre dieten moeten zijn, verschaft door een in ternationale leening, voor landen, welker financiën geschokt zijn. Zulke credieten brengen onvermijdelijk mee een internatio naal beheer van stapelartikelen. Als eerste stap moet de opperste economische raad werkelijk internationaal gemaakt worden door opneming van Duitsche en Oostenrijk- sche en, zoo spoedig mogelijk, van Russi sche vertegenwoordigers en moet hem vol macht gegeven worden, om onder den volkenbond.de verschaffing te organiseeren van eerste levensbehoeften, zooals graan, kolen en vet, zooals onder de geallieerden is geschied in de latere stadia van den oor log." Buitenlanösche Berichttn P a r ij s, 6 Jan. (N. T.' A. Draadloos van Lyon). De Opperste Raad vergaderde Dins dag aan de Quai d'Orsay onder voorzitter schap van Jules Cambon. De volgende zit ting zal Donderdag plaats hebben. De Raad stelde een ontwerp-antwoord vast op de nota, .die op 2 Jan. door de Duitsche dele gatie is overhandigd in zake de beperking der getalsterkte der geallieerde troepen, die de gebieden zullen bezetten waar volks stemmingen moeten worden gehouden. Naar aanleiding hiervan dient er op ge wezen te worden, dot het uitstel der Ame- rikaansche deelneming deze troepensterkte reeds met ongeveer een vierde heeft ver minderd. Onder deze omstandigheden komt het niet gewenscht voor opnieuw een ver mindering te overwegen. Het zou de voor keur verdienen, het nieuwe régime eerst op de proef te stellen met de strijdkrachten, die hiervoor zijn aangewezen. De Opperste Raad heeft een ontwerp- reglement vastgesteld, dat, overeenkomstig het verdrag de bestuursoverdracht van Me mel en Dantzig aan de geall. en geass. mo gendheden zal regelen. Voorts ontving de Opperste Raad een verzoek, ingediend door de hoofden der Engelsche, Fransche en Italiaansche mis sie, waarbij de tusschenkomst van den Raad wordt ingeroepen ter verzachting van de straffen, waartoe een aantal Hongaarsche communisten wérden veroordeeld. De Op perste Raad besloot de Hongaarsche regee ring te verzoeken, de straffen der veroor deelden te verzachten. N e w-Y ork, 6 Jan. (N. T. A. Draadloos van Annapolis). Senator King, democraat, diende gisteren in den Senaat een ratifi catieresolutie in, waarin vijftien reserves zijn belichaamd, die bedoeld zijn om een com promis tot stand te brengen. Senator Hitch cock verklaarde van meening te zijn, dat King's reserves geschikt waren om een com promis te bewerkstelligen. P a r ij s, 7 Jan. (R.) De Hongaarsche delegatie is heden morgen aangekomen. Zij werd aan het station ontvangen door kolo nel Henry. Men verwacht, dat de delegatie zal blijven totdat het verdrag onderteekend is. P a r ij s, 7 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Povisiur, Jean Cantacuzene en prins Demeter Ghika bevinden zich te Parijs als gevolmachtigden van Rumenië. Parijs, 7 Jan. (N. T. A. Diaadloos). De 20me Siècle bericht, dot Hymans België zal vertegenwoordigen op de eerste verga dering, die de volkenbond zal houden na de ratificatie van het vredesverdrag. Berlijn, 7 J an. )\Y. B) In een nota, dooi de Duitsche wapcnstilstandscommissie te Dus- seldort' aan de jnter-gcalliecrdc wapensiil- standscommissie' overhandigd, protesteert de Duitsche regeering tegen dc door den opper bevelhebber. der geallieerde legei's bevolen uitzetting van den adminisiratieven president von Ilalfern, tc SaaTbrücken en den hem toe- gevoegden regecringsassissor von SaLrtvuih, alsmede tegen hel aan Braun von Sturm mede gedeelde verbod tot betreden van het bezette gebied. Als reden voor deze maatregelen noemde maarschalk FoCh de houding dezer hecrcn bij dc onlusten te Saarbri'ickcn, in de eerste dagen van October j.l. De Duitsche regeering erkent niet, dat dc wapenstilstandsvoorwaarden aan dc militaire gezaghebbers der geallieerden liet recht geven Duitsche ambtenaren af te zetten ol Duitsche onderdanen uit dc bezette gebieden te verban nen. Zij uit voorts haar bevreemding dal maar schalk Poeh terugkomt op gebeurtenissen van maanden geleden en de houding van von Hal- fern en von Salmuth afkeurt, die aan den Franschcn militairen gezaghebber te Snar- brüeken bekend was en dcor dezen goedge keurd werd. De Duitsche regeering dringt ann on eer. nieuw onderzoek en intrekking der bedoelde maatregelen. Zij protesteert ook tegen de ruwe wijze waarop de uitleiding geschied is en stelt ten slotte vast, dat het volgens haar van zelf spreekt, dat de beschikking van maarschalk Foch, wanneer (leze niet opgeheven wordt, door het in werking, treden van het vredesver drag vanzelf nietig wordt. Berlijn, 7 Jan. (W. B.) De Berlijnsche morgenbladen houden zich allen met de vraag bezig of Duitschland voor een hon gersnood staat. De Berlijnsche magistraat heeft verklaard, dat hij ook na de bespreking met de rijks- autoriteiten nog zwaie zorgen heeft. Het rijksgraanbureau bezit nog slechts voor 14 dagen voorraad; zijne eenige hoop steunt op het binnenkomen van de vervroegde leve ringen, die tengevolge van de uitgeloofde premiën verwacht worden. TV eede telegram. De verontrus tende mededeelingen over de broodverzor ging, die op het punt zou staan in gebreke te blijven, zijn onjuist. Integendeel is zij voor omstreeks anderhalve maand gedekt. Het tekort, dat tegen het einde van het ver zorgingsjaar is te verwachten, zal door den invoer van de benoodigde hoeveelheid ze- kergesteld worden. B e r 1 ij n,* 7 Jan. (W. B.) Het departe ment van builenlondsche zaken heeft het Zwitsersche gezantschap bij de Fransche regeering verzocht met nadruk te protestee- ren tegen de misstanden, die volgens ont vangen berichten bestaan in het Fransche gevangenkamp te Chateau Landon, 80 KM. ten ZO. von Parijs, en op onmiddellijke ver betering aan te dringen. P a v ij s, 7 J a n. (N. T. A. Draadloos.) Jas- par, de. Belgische minister voor economische aangelegenheden, heeft Dinsdagmiddag ccn onderhoud mét Louckeur gehad. Hij is 's avonds weer naar Brussel vertrokken, TT ij heeft aan eenige journalisten het volgende me degedeeld; Wij zijn een flinken stap verder ge komen naar een Fransch-Belgischc overeen komst op economisch gebied. Wij zijn volko men bereid om onze steenkolen naar Frank rijk tc brengen, maar ook ons land heeft gele den. Dc onderhandelingen zullen schriftelijk voortgezet worden .Zoodra Ja spar te Brussel teruggekeerd is, zal een onderzoek ingesteld worden, om te bepalen over hoeveel steenkool de Belgische mijneigenaars beschikken voor den uitvoer naar Frankrijk. Parijs, 6 Jan. (R.) Door het kabinet is als (lag voor de presidentsverkiezing cle 17e Jan. aangewezen. Londen, 6 Jan. (R.) Hedennamiddag confereerden Nitti en Imperiati met lord Cur zon op het Foreign Office. Later brachten Lloyd George en Curzon bij het kabinet cie zaken in, die besproken werden tusschen hen en Nitti en waarover een voorloopig be sluit vevkregen is. den, 7 Jan. (N. T. A. Draadloos uil C nr.von). De besprekingen tusschen Nitti en, Lloyd George hebben gisteren den eheelen clag in beslag genomen. De Ita- I licanscho gezant, markies Imperioli, Scialoja en lord Curzon hebben ook geconfereerd. De dagbladen hebben goede verwachtin gen van deze conferentie. De Times schrijft: Al is het onwaarschijnlijk, dat te Londen dadelijk een overeenkomst zal lot stand ko men en al vormen de besprekingen slechts een inleiding tot dc aanstaande conferentie te Parijs, men vertrouwt toch, dat de Ita liaansche premier er in zal slagen een schikking mot de geallieerden en met de Joego-Slaven tot stand te brengen, die als grondslag voor een onbelemmerd verkeer en de vrije ontwikkeling van de twee voornaam ste volken der Adriatische Zee zal kun nen dienen. Londen, 7 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Carnarvon).. De prins van Wales heeft vanmiddag bij. den eersten minister in Downingstreet geluncht om Nitti te ontmoe ten. Verder waren Lord Curzon, de Italiaan sche gezant en Bonar Law aanwezig. S n 1 7.1) ii r g, 7 .1 o n. (Coit. Bur.) Gisteren avond overleed hier dc voormalige minister president prof. Ileiprich Lammasch. Zooals bekend is was dc overledene een ijverig kampioen \oor de vredesgedachte en permanent lid van het Ilaagsche Hof van Ar bitrage. Londen, 7 J a n. (N. T. A. Draadloos uit Carnavon). Volgens een door den Estlandschen gcncrnlen staf uitgegeven communiqué heeft dc wapenstilstand met dc bolsjewisten, die Za terdag j.l. om half elf begon, slechts ren uur geduurd. Om half twaalf openden de bolsje wisten een ontzettend vuur op de Lstlandsche linie op het Narvafront, hetgeen eens tc moer bewijst dat overeenkomsten door hen. slcchtlf als vodjes papier worden beschouwd. f De Estlanders, die van hun vroegere onder* vinding gebruik maakten, hadden hun strijd* krachten bij Nnrvn niet verzwakt, en wnrcfl daarom in een positie om dc aanvallen af tc-* slaan. Dc Esflandschc minister van buitenlandschö zaken heeft verklaard, dat zelfs indien er ccn overeenkomst wordt gctfÓffen, de vreda slechts ccn duurzaam karakter kan dragen, indien de Entente en dc andere Baltischc Sta ten hem goedkeuren. N e w-Y o r k, 6 J a n. (N. A. Draadloos van Annapolis). De Times verneemt uil Kopenhagen, dat de Lettische troepen het bolsjewistische front langs de Dwina heb ber doorbroken en veel krijgsgevangenen maakten. Londen, 6 Jan. (R.) Een reeks tele« grammen uit Amerika bewijzen, dat de oclia tegen de extremisten krachtig voortgaat. In Chicago is Muller, statisticus bij de fcde« rale handelscommissie, gevangen genomen op de beschuldiging, dat hij lid is van de communistische partij; In New-York is een bevel tot inhechtenis* neming uitgevaardigd tegen dr. Michael Misley, penningmeester van het Russische extremistische orgaan Novy Mir, waaraan vroeger Trolzky heeft meegewerkt. Misley, heeft geweigerd te antwoorden op de vra gen, die hem gesteld werden door de com-* missie, die onderzoekt naar oproerige han delingen. Washington, 6 J a n. (R.) Het ar* beidsdepartèment heeft aan het congres een millioen dollars gevraagd voor de uitvoe ring van cle wet tegen uit het buitenland gekomen radicalen en 150,000 dollars voor uitgaven om personen uit het land te zetten Washington, 6 Jan. (N. T. A. Draadoos van Annapolis). De New-York Herald verklaarden een artikel, dat Amerik^ lijdt onder een te veel aan welvaart. Nooit is er meer geld in Amerika geweest dan thans. De looncn zijn nooit zoo hoog en de prijzen nooit zoo buitensporig geweest. Nooit zijn er zulke enorme winsten gemaakt en de welvaart is nooit het deel geweest van zoo velen als thans. Maar daarentegen heeft Amerika ook nog nooit in zulk een groot fi nancieel en economisch gevaar verkeerd als thans. Het eenige middd om aan dit gevaar te ontkomen ligt op den weg der indu- strieele productie, zelfverloochening en spaarzaamheid der bevolking. W ashington, 6Jnn. (N. T. A. Draad loos van Annapolis). Volgens de Associated Press heeft Frankrijk toestemming verleend voor hel vervoer van dé lijken der 20.000 in Frankri|k begraven Amerikaansche sol daten naar de Ver. St. N e w-Y ork, 6 J a n. (N. T. A. Draadloos van Annapolis). Het departement van but* tenlandsche zaken meldt, dut twee vermoor de Amerikanen gevonden zijn in Tampico (district Mexico). Instructies zijn geseind naar 't gezantschap om bij de Mexicaan- sche regeering er op aan te dringen orders te geven tot het nemen van maatregelen om de moordenaars aan te houden en te straffep. Washington, 7 Jan. (R.) Twee Ame rikanen, Bowles en Roney genaamd, die ia dienst wnren van de internationale petro- leummanatschappij, ziin door de Mexicanen bij Port Lobos vermoord. Washington, 6 Jan. (N. T. A'. Draadloos van Annapolis). De New-York Herald verneemt uit Parijs, dat in de Fran sche pers eenige opwinding heerscht over het bericht, dat tusschen de Ver. Staten en Japan ren overeenkomst zou zijn gesloten* om gemeenschappelijk actie in China te voe ren. De Herald wijst er echter op, dal op 2? In elk d:ng, dat leeft, zien wij een myste rie tot uiting komen. Roman door ANNA WAHLENBERG. Rn zoo moest zij haar mantel weer ophan den on om zijnentwil aan de ontbijttafel gaan zé ten, zooals hij daar zat om haar. Het was een eigenaardige maaltijd, doch niet boo somber en gedwongen als zij gedacht had. Hij roerde het eten bijna niet aan, maar hij aield hun gesprek aan den gang, dat wel niet bijzonder levendig, maar toch aanhoudend ge roeid werd. Fr moest aan veel gedacht worden. Edits lamer moest ingericht worden met draperieën m groene planten. Den tijd dien zij nog in huis ras moest zij liggen als in een lusthof. Zij had Jeiwomer niet meer mogen bcleYen, dien zij rich gedroomd had, maai dit zou nu een soort jVei goading zijn. En bloemen moesten er wezen! fcou Inga hem daarmee willen helpen? En het graf. Zij moesten samen gaan om haar laatste rustplaats uit tc kiezen. liet liefst moest die liggen op een heuvel onder eenige mooie den nen hn dan het gezang in de kerk. Wie zouden p zingen en wat zou er gezongen worden? k behoefde niet veel te antwoorden, en paar wat zij 2ei luisterde hij nauwelijks. Hij JfcWk on sprak steeds door, en zii verwonder-1 de zich inwendig. Wilde hij het verslicrikkc- lijke om hem heen wegpraten? Of wilde hij de oude vriendschappelijke verhouding tusschen hen weer in het leven roepen? Misschien dre ven deze beide oorzaken hem. En terwijl zij zich verwonderde kwam er een zekere rust over haar. Zij gevoelde zich dankbaar jegens hem. Het was alsof een vriendelijke en zekere hand haar Jeidde op een veilig pad, dat haar voeren zou uit de wildernis, waarin zij ver dwaald was. Denzelfden middag nog ging zij naar haar vroeger pension en sprak al* daar terug te ko men. Toen bestelde zij cle palmen en bloemen \oor Edits kamer, ging terug om ze te orde nen, en begon daarna tc pakken. Tegen den middag was zij klaar en gingen zij en Arthur naar Edit, die reeds rustte in haar laatste bed, in „des loofzaal"., Zwijgend stonden zij bij haar. Zwijgend gingen zij naar binnen teru^. En danr gekomen, konden zij na te gaan zitten aan den haard, ofschoon deze even helder vlamde als den vorigen dag^ daar de derde, zij, die daar zoo wit lag onder de groene pal men, niet meer naast hem zat. Zij liicven staan bij het venster en zagen uit in het nu geheel witte park, waar het licht der lantarens op de sneeuw scheen. Inga dacht er aan hoe lang zij het nog zou kunnen uitstellen om hem dc verandering aan te kondigen, hu zij niet meer bij hem zou wo nen. Het was een natuurlijke zaak, waarop hij voorbereid moest zijn, maar in ieder geval.... Misschien zou het zoo dcfor hem uitgelegd kun nen worden alsof zij haast had hem te verla ten. Nu was het echter niet meer mogelijk met de mededeeling te wachten. „Ik zal je nu goedennacht zeggen, Arthur, wanneer je naar je kamer gaat", *ei zc. „Over een kwartier komt een dienstman om mijn stotA te halen. Ik heb mijn oude kamers in liet pen sion teruggekregen". Zooals gewoonlijk als hij venast was. fixeer de hij haar eenige seconden scherp en zwij gend. „Zoo," /ei hij eindelijk. .Ja, het is natuur lijk..." Hij boog zich naar hel venster en zag neer in de straal, alsof hem <laar iets bijzonder iu- tersseerde en het nieuws, dal hij pas gehoord had, alle gewicht erv bcteckcnis voor hem scheen verloren te hebben. Maar terstond daarop keerde hij zich tot Inga en reikte haar dc hand. .STERK EN (JOEDUOOP I\HET GEBRTIK Veikryriiaur hij: HCF_38. „Dank, Inga, voor den tijd dat je hier was* zei hij, liet linar hand na een korten druk los en ging naar dc hal. Zij werd aangegrepen door een hevige be klemming. IIcl was zooals zij vreesde; hij ge voelde zich te spoedig' door haar verlaten. En zjj waren toch zulke goede vrienden geweest. „Arthur!" Hij wendde zich om. Er was iets in haar toon, dat hem goed deed. liet klonk bijna smcekend. Zij zag er verlegen uit, maar oiülcr zijn vra- genden blik bedwong zij haar ontroering. Die zou verkeerd begrepen kunnen worden. Ma, in den namiddag kom ik hier om in dc bibliotheek te werken", ^ei zc. Haar stem was weer gewoon. De warmte w'as er uit verdwc- paar woorden tc wisselen, v.al moest zij dan nen, en hij meende dat hij verkeerd geboord daarvan denken? bad. Had zjj hem op eenige manier pijn gedaan? „Ja", zei hij „je moet nu eindelijk aan jc werk komen. Het zou anders al je tijd in be slag nemen en teveel inspanning kosten. Hij liep door naar dc hal, ca zij 'iep hem niet meer terug. Neen, niet dat zij wist. Ilij was heel vrieiv* (lelijk en dankbaar geweest toen zij het laats? van elkaar gingen. IToe meer /ij eraan dacht, des tc onmogelij ker kwam liet haar voor dat hij daar zat en niet naar haar toe kwam, maar eindelijk* schoof zij doze gedachten van zich af, boog zich' opnieuw over haar boeken en zette haar werk voort. Een o ogenblik later werd zij echter gestoord, Kr was gebeld en even daarna kwam iuf- frouv. Sofie binnen met iets, dut er uitzag uls een rekening, in de hand. Zij groette Inga vriendelijk maar bleef friet staan en ging naar Rennsburgs kamer. Inga keek op; nu zou zij keker weten of hij daar was of niet. i Dc huish' udstcr tikte aan, maar opende lege- panier was Het geluid kon evengoed een l.lijk en verdween terstoi.d daarop, zoodat een *<a- zacht „binnen" zeer 'wel voor de luisterende XI. Inga zat in de bibliotheek met oen pak boe ken vóór zich on haar peil over een blad met aanteckenin; n Maar zij schreef niet Mei op geheven In ofd en een blik naar Rennsburgs kamer luisterde zij ingespannen. Het was of rij daarbinnen een zwak geluid hoorde. Het klonk als het geritsel van een courant of een alifter papier en het herhaalde zich met ongelijke tiisscliennoozen. In tusschen was /ij er niet zeker van dat liet geritsel van j andere oorzaak hebben en uit een andere ka- zacht mor komen. Maar wanneer het papiergei itsel j verloren kon gaan. Daar juffrou wSofie zoo- was en liet «duid werkelijk uit Srthurs k'a- mnnr naar binnen liep, was er wèersehijnlüV mor kwam, clan moest hij d;Vir zitten lezen of schrijven. Dan bleek daaruit dat hij niet in bu il iemand in de kamér. Zij zóu zeker naar de schrijftafel gaan en daar do rekening neer-» slag werd genomen door het werk op z'ju leggen. kantoor, maar dat hij zich hier bezighield met j Maar juffrouw Sofie toefde en nu hoorde dc' krant of iets van minder belang. Maar j zij stammen, die van de huishoudster en van waarom kwam hij haar dan "iet begroeten Arthur. Vier dogen waren verloopcn sedert dc be- i Dus Vas het toch zooals Inga gemeend huik grafenis, en iederen middag had zij «--èn paal' j llij zat binnen en was niet gekomen. Ilij baa uren in dc bibliotheek doorgebracht/ maar daar misschien al drie, vier. middagen gezeten j geen enkele maal had /ij hem gezien. Zij had zonder naar haar te vr.% I gemeend dat hij het druk op zijn kantoor had, j moest weten dat z»j er wat hem verhinderde haar op te zoeken, maar haar haar niet ontmoe I""als hij inplaats daarvan zich naast haar op-j hield zonder gewichtige bezigheid en toch niet I kwam om 'haar goedendag te, zeffiüen en een 1 ofschoon bij at. li ij wilde dus blijk* ontmoeten. (Wordt vervolödl

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1