„DE EEMLANDER" BUITEN LAN D_ mmw» ;r; PUIS Dü IMIfHlIlll r, FEUILLETON. De groote Liefde. K' V 18e Jaargang Ne. 166 per po6'. f per week (met pratis verzeker ng legert oagelukkca) 0J3*. *iiondcilykc nummert 1 0.05. HOOFDREDACTEUR: M,. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Co BUREAU: ARNHEMSCHE POCRTWAL hopk urRocHrscmisr». INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Vrijdag 9 Januari 1920 bewijsnummer, elke icgol meer 0.20, cliensta.mbio» dingen l - 5 1 egels 0.50. Voor handel cn bedrijf bestaan zeet vooidcckgc bepalingen fol hel herhaald advcrlcctcn bij abonnement. licnc ciiculaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht Voor de ratificatie van het vredesverdrag van Versailles is nu alles in het reine. Alle bezwaren zijn uit den weg geruimd en er is aangekondigd, dat de onderteekening van hot protokol, dat het nederleggen van de ratificatie-oorkonden op de voor hunne be waring bestemde plaats moet constateeren, vast en zeker in den namiddag van 10 Ja nuari zal geschieden. Nu die zekerheid is verkregen, kan de belangstelling zich naar andere zaken wenden. Het is nog slechts een deel van den vredesarbeid, die met het tot stand komen van den viede met Duitsch- land is volbracht. Veel blijft er nog te doen over. Daarvoor zal in de volgende week in Pe dis eene vergadering van staatslieden bij eenkomen zoo talrijk als er sints de onder tekening van het Duitsche verdrag op 28 Juni niet bijeen is geweest. Onder de zaken, die te berde zullen komen, staan bovenaan, het Hongaarsche vredesverdrag, het Turk- sche vredesverdrag, de Adriatische kwestie. Rusland. Dit zijn allen zaken, die de volle aandacht waard zijn. Voor 't oogenblik schijnt de Turksche kwestie hel meest een onderwerp van strijd te zijn. De Italiaansche en de Fransche pers hou den zich uitvoerig bezig met de mogelijkhe den, die 2ich in deze zaak voordoen. Van hel Italiaansche standpunt uit wordt het vraagstuk bekekekn in een correspondentie van de Corriere della Sera uit Konstantino- pel. Daarin wordt gezegd, dat de bij de op lossing van de Turksche kwestie bijzonder geïnteresseerde staten. Engeland, Frankrijk en Griekenland, steunende op een Fiansch- Engelsche overeenkomst, de taktiek voor slaan door partieele oplossingen vooruit te loopen op het vredesverdrag met Turkije. Griekenland koloniseert stelselmatig het vilajet Aidin. De Grieksche commissaris in Smyrna verbiedt evenals de Fransche in Adana de verkiezingen voor het Turksche parlement. Engeland wijdt zich inmiddels aan de teak, de Turksche nationale beweging politiek en militair onder den duim te hou-» den. "~~De vooruitzichten van deze beweging schijnen, naar deze Italiaansche» bron te oordeelen, zeer gedaald te ziin. Frankrijk en Engeland hebben wel een militair optreden tegen Mustafa Kemal Pacha vermeden, maar hebben alle hulpmiddelen, waarop zijne ü>acht steunde, onderbonden. Het ge lukte hun daarmee een toestand te verkrij gen, die hen toestaat het lot van Turkije naar eigen goedvinden te bepalen. De Porte heeft het gewicht begrepen van de overeen stemming, waartoe de beide mededingers gekomen zijn, en heeft zich afgewend van de nationalisten. Tot zoover de Raliaansche voorstelling. Zij gaat uit van de onderstelling, dat Frank rijk en Engeland thans gemeenschappelijk werken. Daarmee strookt echter geenszins de alles behalve welwillende beoordeeling, die de Engelsche voorstellen tot oplossing van de Turksche kwestie vinden in de Fransche pers. De oplossing, die den oppersten raad door Engeland is voorgelegd, wordt ge zegd de volgende punten te omvatten: Kon- stantinopel en de zeestraten worden geïn- ternationaKsi ?rd en onder een Fransch-En- gelsch protectoraat geplaatst. De zetel van de Turksche regeering wordt naar Klein- Azië verlegd. De sultan wordt als hoofd van de mohammedanen erkend en Konstantino pel blijft in naam hoofdstad van den islam. De Parijsche bladen bespreken zonder uitzondering dit plan in afkeurenden zin. Het Journal vindt van alle combinatiën die van de overplaatsing van den kalif naar Azië de minst geschikte. Het zou geheel verkeerd zijn in Konstantinopel een régime te willen oprichten, dat zelfs in Tanger niet is kunnen slagen. De Echo de Parijs vraagt door wien men Turkije in Konstantinopel wil ver vangen. Toch zeker niet door de Bulgaren en evenmin door de Grieken! Waarschijnlijk j zal men in Konstantinopel een soort staat inrichten naar het mode) van den volken bond met een Zwitserschen of Belgischen president; maar dan is te verwachten, dat in werkelijkheid Engeland in Konstantinopel zal regeeren. Ook de Temps verklaart zich tegen een afscheiding van regeeving en kalifaat en zegt, dat de regeering, als zij naar Angora, Konia of Broessa wordt ver legd, iederen invloed op Konstantinopel moet verliezen. Geheel onmogelijk is een oplossing, die de regeering naar Azië zendt en den sultan als godsdienstig hoofd in, Konstantinopel laat, want de godsdienstige mocht van de sultan berust op zijn politie- ken invloed. Gescheiden van zijne regee ring, heeft de sultan geen macht; geschei den van den sultan, is de regeering een lichaam zonder hoofd. Als bijzonder gevaar lijk beschouwt de Temps deze oplossing voor de belangen van Frankrijk in Syrië en Cilicië. Uit deze beschouwingen blijkt, dat de door Italië onderstelde overeenstemming tusschen Engeland en Frankrijk in werke lijkheid niet aanwezig is. De tijd zal moeten leeren of de besprekingen, die weldra zul len aanvangen in Parijs en waarvan de in Londen tusschen Nitti en Scialoja met de hoofden der Engelsche regeering gevoerde overleggingen het voorspel vormen, tot deze overeenstemming zullen leiden. Bnitenlanflsche BerichH.ii P a r ij sr 8 Ja n. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De plechtigheid van de uitwisseling der ratificatie-besluiten is officieel op Zater dagmiddag vastgesteld. P a r ij s, 7 Jan. (N. T. A. Draadloos van Lyon). De Duitsche commissie von Simson en de commissie Lerond kwemen heden bij een. Men besprak ondergeschikte punten, waarvan het voornaamste is de rechtspositie der bezette gebieden, in het bizonder Öp- per-Silezië. Een andere commissie van deskundigen zal eveneens bijeenkomen; zij zal van geal lieerde zijde door Hammerer, van Duitsche zijde door graaf Lerchenfeld worden gepre sideerd. Het is niet onmogelijk, dat de ondertee kening van het protocol en de uitwisseling der ratificaties nog Zaterdag zal plaats vin den, maar waarschijnlijker is, dat de plech tigheid Maandag zal plaats hebben. P a r ij s, 7 Jan. (N. T. A. Draadloos van Lyon). Het is niet waarschijnlijk, dat de geal lieerden schriftelijk zullen antwoorden op het memorandum (aide-mémoire), waarin de Duitsche afvaardiging de tegenwerpingen samenvatte naar aanleiding van het op I Nov.. 1919 opgestelde protocol. Deze aide- mémoire schijnt inderdaad niet bestemd te zijn om nieuwe besprekingen, die overbodig zouden zijn, in te leiden, maar alleen om op duurzame wiize den zin vast te leggen van de argumenten, mondeling door de Duitsche delegatie aangevoerd. Parijs, 7 Jan. (RDe besprekingen met de Duitschers over «Ie rechtsbedeeling in de bezette gebieden zullen waarschijnlijk nog eenige da«?en aanhouden. De uitwisse ling van de ratification zal waarschijnlijk uit gesteld worden tot het begin van de vol gende week. De opperste raad vergaderde heden niet, omdat Sir Eyre Crowe lijdt aan influenza. P a r ij s, 7 Ja n. (N. T. A. Draadloos van Lyon). Vanochtend is de Hongaarsche vre- desafvaardiging te Parijs aangekomen. Zij bestaat uit graat' Albert Apponyi (president), de commissarissen-generaal graal Paul Teleki, graaf Etienne Bethlem, Michael Popovics, baron Guillaume de Lers, graaf Ladislas Somssichde commissarissen Tibor Kalloy, graaf E. Csaki, baron Baltha- sar de Lang, Emil Hannek, Louis Wnlkó en Richard Bartha. De deskundigen zijn: Tibor de Soitevsky, E. de Jormay en Laurent Hegedus. Dertien secretarissen, zes steno- dactylografen, vier boden en acht en twintig andeie personen vergezellen de delegatie. P a r ij s, 7 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Heden zal in het ministerie van bui- tenlandsche zaken, onder voorzitterschap van Ignace, onder-stao'ssecretaris van jus titie, de intergeallieerde militaire commissie bijeenkomen, die balast is met de regeling van de maatregelen tot uitlevering van de Duitschers, die zich schuldig gemaakt heb ben aan misdrijven tegen het volkenrecht. Deze commissie zal ook de verdeeling van de beschuldigden over de verschillende militaire rechtbanken van elke naiie rege len. Met de lijsten der beklaagden is men thans gereedgekomen. B e r 1 ii n, 7 Jan. (W. B.) De rijkspFesi- dent aanvaardde heden in 't bijzijn ven rijkskanselier Bauer en de ministers Schiffer en Mayer 't presidium van het Rijksverbond van Duitsche industrie. De bondsvoorzitter dL Sorge verzocht den rijkspresident ol zijn invloed te doen gelden, opdat in 't nieuwe jaar een eensgezinde en krachtige productie- politiek zou worden gevoerd. Hij voegde er aan toe, dat men zijn woorden niet zóó op moest vatten, dat hij de hoop opgaf en ge brek aan wil. tot medehelpen constateerde. De rijksminister antwoordde o.a.: Boven aan staat tegenwoordig de vervulling der levensbehoeften van 't Duitsche volk. De regeering is besloten tegen elke ongerecht vaardigde weigering om te arbeiden in 't belang der gemeenschap en in 't belang der werknemers zelf op te treden. Ander zijds stelt zij zich eveneens tot taak aan gerechtvaardigde eischen der werknemers .derwijze tegemoet te komen, dot de volle ontwikkeling der productie tot haar recht komt. Maar voordat het weer in orde is met onze ontredderde financiën, kan de produc tie niet tot volle ontwikkeling komen. De toestand der Duitsche geldmiddelen eisc'nt imperatief ingrijpende maatregelen. B e r 1 ij n, 8 Jan. (W. Bln de kringen van de Fiansche indusjvieelen komt men, volgens de Vossische Ztg., met kracht op voor de candidatuur van Loucheur voor den gezantschapspost te Berlijn. Deze kringen gaan uit van de opvatting, dat hel beter is in Berlijn een met economische kwestiën goed vertrouwden deskundige te hebben dan een diplomaat. P a r ij s, 8 J a n. (N. T. A. Draadloos van Lvon). De dagbladen beschouwen het als zeker, dat de parlementaire groepen de candidatuur van Clemenceau voor het presi dentschap der republiek zullen goedkeuren. Men is in de Kamer van meening, dat ^Cle menceau bij eerste stemming met meer dan 700 stemmen zal worden gekozen-. Londen. 8 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Carnarvon). Winston Churchill en de le den van den le^er-raad hebben hun opwach ting gemaakt bij den eersten minister, om hem de ster voor 1914'15 van de Britsche oorlogsmedaille en de overwinninesmedallle te overhandigen, met goedkeuring van den koning. De plechtigheid die niet publiek was. duurde slechts enkele minuten; de toe spraken van Winston Churchill bij het over handigen der onderscheidingen en van den premier waren niet van offirieelen aard. Londen, 8 Jan. (N. T. A. Draadloos van Carnarvon.) De Italiaansche minister van buitenlandsche zaken Scialoja heeft in een persgesprek de beste verwachtingen uitge drukt voor een spoedige oplossing vnn de Fiume-kwestie en vnn de andere zaken, die Italië interesseeren in de Adriatische en de Middellondsche zee. In de voorbereidende discussiën te Londen is men niet op be zworen gestuit; maar natuurlijk is ook de te genwoordigheid van Frankrijk in de raad kamer noodig om deze zaken verder te bren- gen. Londen, 8 Jan. (R.) Lie]d George is heden, vergezeld van Curzon en Bolfour, als mede van Nitti en Scialoja, naar Parijs ver trokken. P a r ij s 8 Jan. (N. T. A. Draadloos vnn Toulon). De Servische gezant te Parijs Ves- nitsj zal binnen kort uit Frankrijk vertrek ken, om zich naar zijn land te begeven Hij zal in Cannes zich aan boord begeven van de to p r'oboot Bamboro. Londen, 7 Jan. (R.) De vergadering van spoorwegmannen, die vanmorgen werd gehouden, is uitgesteld tot morgen. Er werd nog geen besluit genomen, doch de leider Thomas verklaart, dat de moties van ver schillende afdeelingen met een verplette rende meerderheid zich uitspreken tegen de aanvaarding der schikkingen, voorgesteld door de leiders. Londen, 8 Jan. (N. T. A. Draadloos van Carnorvan). De r cdèlegeerden vnn de verschillende afdeelin-jgn der nationale unie van spoorwegmannen zijn in conferen tie bijeen om de voorstellen van de regee ring betreffende de nieuwe loonschaal te overwegen. De secretaris van het hoofdbe stuur Thomas beval met grooten nadruk de aanneming van de voorstellen der regeering aan. Een groot aantal gedelegeerden is ech ter gestemd voor staking van de onderhan delingen met de regeering, om betere voor waarden te bedingen. De conferentie zal morgen een besluit nemen. Londen, 8 Jan. (R.) De Times bericht uit Dublin, dot Sir Joseph Byrne, de in specteur-generaal van het koninklijke ler- sche politiekorps, plotseling ontslagen is. Elf politiesoldnten sloegen een aanval terug van gewapende en gemaskerde mannen op de politiekazerne te Drumlish, graafschap Longford. De aanvallers gebruiken bommen en hakten .boomen om om wegen te ver- speiren. Gemaskerde mannen, die met revolvers gewapend waren, deden een inval in het postkantoor te Camberwell. Het hoofd van het kontoor, een vrouw, viel een der man nen aan maar werd met een ijzeren staaf neergeveld. De roovers ontkwamen met 100 pond sterling. Weenen, 8 Jan. (W. B.) In de finan- cteele commissie der Nat. Verg. constateer de staatskanselier dr. Renner, dot de regee ring inzake de grondwetsherziening alleen streeft naar het tot stand komen van een bondsconstitutie, die de betrekkelijke zelf standigheid des rijks en de taak der geheele regeering met elkoar in overeenstemming zal brengen. Op den grondslag van een coalitie-program is een ontw^p opgest'eld, waarover thans met de landsregeeringen besprekingen worden gehouden. Staatssecretaris van financiën Reisch be sprak de financieele vraagstukken, met name de noodzakelijkheid van het in overeen stemming brengen der nationale prijzen met die van de wereldmarkt om de valuta te verbeteren, alsmede de noodzakelijkheid van zeer spoedige hulp der Entente. De besprekingen nopens het tabaksmono- politie zijn in vollen gang en hij hoopt bin nen enkele weken een voorschot van 30 millioen Holl. guldens te ontvangen. De oorzaken van het toenemen der bank- biljettencirculatie, die op 23 Dec. 13-023 millioen bedroeg, waren in de eerste plaotj' in de vertraging der ratificatie van het vre< desverdrag en het uitblijven der Entcnlc* credieten gelegen. Binnenkort zal Reisch machtiging vragen tot het uitschrijven van een leening op lan* gen termijn, waarvoor de omstandigheden' tot dusver nog niet gunstig weren. Weenen, 7 Jan. (W. B.) In de hoofd commissie von de nationöle vergadering verklaarde staatskanselier Renner, dat hij I na zijne Parijsche reis kan hopen, dot het voornaamste von 't geen noodig was voor, Oostenrijks bestaan op economisch en fi-' nancieel gebied zou worden verzekerd. Wat het moreele herstel van Oostenrijk betreft is de reis naar Parijs een bepaald succes geweest. De regeering is voornemens op den ingeslagen weg voort te gaan en do verbinding met den oppersten raad blijvend te handhaven. Van bijzonder gewicht is het natuurlijk met de naburige staten in goede betrekkin* gen te komen. Daarvoor gaan de leden dcC iègeering naar Prang; ook met Belgrado zijn economische onderhandelingen aange* knoopt. Budapest, 7 Jon. (Korr. Bur.) Frie- drich, minister van oorlog, verklaarde aart een vertegenwoordiger van het Heng. Corn Bur.: Wij weten niet precies hoeveel divi sies Hongarije na het sluhen van het vre« desverdra^g gelaten zullen worden. Nochtans organiseer en wij binnen het kader der ver moedelijke grenzen een nationaal leger om de orde in 't land te verzekeren en ons to kunnen verdedigen tegen een eventueel?/ buitenlondschen bolsjewistischen aanval. Londen, 8 Jan. (N. T. A Draadloos van Carnarvon). O'Grody's zending naar Kopenhagen heeft reeds het resultaat opge leverd, dat een schikking is getroffen om deze week over Finland een hoeveelheid warme hleeren, voedsel en geneesmiddelen naar de Britsche onderdanen in Rusland to verzenden. Een gedeelte daarvan zal aan de Fransche en Italiaansche gevangenen wor den afgestaan. O'Grady hervat eveneens zijn onderhan delingen met Litwinof over de hoofdkwes tie: de uitwisseling der krijgsgevangenen ett geïnterneerde personen. De vertegenwoordiger der sovjet heeft blijkbaar uitgebreider volmachten ontvan gen dan hij bij het begin der besprekingen had. Ook die van O'Grady zijn uitgebreid, zoodat hij thans kan onderhandelen over de Fransche en andgre onderdanen in sovjet- Rusland. Nu de besprekingen zijn hervat, zullen waarschijnlijk de voorwaarden vastgesteld, waarop onder de auspiciën van het Roode Kruis medicijnen naar sovjet-Rusland ge» zonden zullen kunnen worden. Parijs, 7 J a n. (N. T. A. Draadloos van Lyon). Emir Faycal zal heden Parijs verla ten om naar Syrië terug te keeren. Het hoofd der muzelmannen scheept zich aan boord van een Fransch vaartuig in. Over de onderhandelingen, die plaats hadden, licht de Petit Parisien volgenderwijze in: De besprekingen werden in vriendschappe- lijken geest gevoerd. De samenwerking tus schen Frankrijk en de bestuurders van Da mascus, Aleppo en andere, voor het mee- rendeel door Arabieren bewoonde steden* is ter sprake gebracht. Zij komen in den indirecten invloedssfeer te staan van Frank rijk, zooals die is aangegeven in de Fransch- Engelsche conventie van 1917, bevestigd en nader omschreven in 1918. Zoo Frankrijk deze gebieden al niet bezet, denkt het er niettemin de orde te handhaven door delf plaatselijken autoriteiten stem te verleeneifc Faycal 2al den loyalen bijstand, die troi** wens onontbeerlijk is, aanvaarden. Binnen Waat is het geloof E^r. vaste grond der dingen, die men hoopt. Roman door ANNA WAHLENBERG. •°»8 Een ge-voel van vernedering kwam over haar. Wilde hij op deze wijze haar zeggen tint de Overeenkomst tusschen hen teifiet ge- flann was? Was hij bang dat /ij het anders niet begrijpen zou? Was hij bang dat zij berouw tzoii hebben over haar afwijzende houding, dien avond vóór Edits dood? Hij moest zich itoeli verheugen over deze houding want het !$of ,hem een geldige reden om zich terug te .IrekUcn. liet was immers terwille van Edit dat luj zijn voorstel gedaan had. Wat hem/elven betrof, wilde hij zeker hover vrij zijn en het jvas een geluk voor hem dat zijn zuster zoo spoedig was heengegaan en er een einde was gekomen aan een vertooning, die voor haar ïwerd opgevoerd. Sofic had de deur van Rennsburgs kamer op een kier laten st-oan en nu hoorde zij voetstap pen naderen. Misschien zou zij, wanneer zij .wegging, de deur zoo open laten staan dat Arthur in de bibliotheek kon zien? Inga boog rich over haar boeken. Als hij haar zag, moest bij haar niet verrassen terwijl zij met iets an ders bezig was. En terwijl juffrouw Sofie haar froorbij liep, schreef zij ijverig haar aanteekc- ijiigoi» Maar toen weer alleen lei lïaar pen neer en steunde haar voorhoofd met de hand. Zij dacht, zooals zoo dikwijls reeds, aan zijn vraag op dien tfvonö; 0f zij niet geloofde dat zij behoefte aan elkander zouden krijgen. Hij had in oprechtheid gesproken toen hij dat deed en waar was hij ook geweest. Hij wenschte dat zij iets voor elkander konden zijn en hij \s;as een eerlijk man. Zijn eer had hem verbo den haar een voorstel te doen zonder hUn ver bond als echt te beschouwen. In het andere ge val zou het immers een vernedering "voor liaar zijn geweest, en Arthur Rennsburg w:as geen man die een vrouw vernederen kon. Maar nu was hij vrij van iedere verplichting jegens haar. £ij had hem zelve vrjj gemaakt door zijp aanbod af te wijzen, en door haar te ontwij ken toonde hij haar op de béste.en duidelijk ste wijze dat hij hun verhouding aldus opnam. Hij behoefde echter niet bevreesd te zijn dat /ij hem niet zou hegrijpen. Geen stap zou zij doen om zich bij hem in te dringen. Trou wens was het zoowel zijn- als haar wenseh, dat het onnatuurlijke in hun verhouding opge heven zou worden. Met een krachtige poging om zich te dwin gen® nam zij de pen weer op en besloot zich in haar arbeid te verdiepen, in plaats van toe te geven aan opwindende gedachten .Maar na eenige seconden had zij er zich toch weer in verdiept en haar hand rustte opnieuw. Keer op keer deed zij een poging zonder beter resul taat en ten slotte pakte zij ongeduldig haar boeken bij elkaar. Zoolang als zij wist dat hij daarbinnen ach ter de gesloten deur zat, kon zij zich van deze gedachten niet losmaken en verwachtte zij dat hij ondanks alles uit de kamer zou komen en vóór haar zou staan. Neen, vandaag vlotte het niët met werk» jii jt/rnj? zua aa been Maar op "weg naar de hal moest zij blij ven stilstaan, want haar blik werd getroffen floor een groot portret van Edit, dat op een antieke kast stond tusschen een paar boeken kasten, en het was haar oi de zachte oogen van het portret haar aankeken met een verwij lenden blik. „Inga, je hebt me bedrogen", schenen zij te zeggen. ,,.Tc hebt beloofd mijn lieven, bemin den broer te redden uit zijn groote eenzaam heid, maar je houdt je belofte niet". „Hoe kan ik dat?'' vroeg Inga aan de ver wijtende oogen. ..Hij wil immers niet dat >k het doe; hij ontwijkt mij". En zij wendde haar gelaat af en haastte zich weg. Maar in de avonduren en ook in den droom vervolgden haar de verwijtende oogen van het portret- Zij zeiden haar'dat zij op de een of andere manier een middel moest zoeken om Arthur te redden uit zijn groote verlaten heid. Het was plicht zulk een reden te vinden. Nu Edit niet meer bij hem was om hem te helpen en te troosten, moest Inga zich in haai1 plaats stellen. Den dag daarop, toen zij in de hal haar mantel uittftfk, bemerkte zij dat de maaltijd nog niet afgeloopen was. Zij hoorde Sofie in de zaal de borden omruilen. Goddank, nu kon Arthur haar niet ontko men, wanneer hij door. de bibliotheek naar zijn kamer ging. Juffrouw Sofie had gezegd dat hij daar nooit meer zat- Er brandde daar geen kachel, en zijn koffie gebruikte hij in de eetkamer. Inga haastte zich naar haar boekenkasten, nam <Ie boeken die ze noodig had er uit en leg de ze met haar papieren op de groote tafel, maar alles met zulk een omzichtigheid d£t "nL-XTil"*^ if- ic- vi Hrt"'1 dringen. Hij zou anders .onraad kunnen be speuren en door de hal raar het kantoor gaan. Haar verwachting om hem te zien werd niet verijdeld. Na eenige minuten kraakte de deur van de zaal. en daar stond hij in de deurope ning met een zeer verrast gelaat. Hij was zoo verwonderd dat hij even draalde voordat hij haar begroette. „Nu al aan het wérk," jci hij. „Zoo gauw al?' „Wij aten van middag vroeg en ik verlang de naar hier, naar de bibliotheek". „Werkelijk?" En alsof haar woorden hem troffen, ging hij zitten in een stoel naast den hare. „Ja," zC'i ze ..het is niet aangenaam in het pension, was het tenminste vroeger niet. En het schijnt dat de anderen er ook zoo over denken. Voor mij kan het nooit een recht te huis worden, nadat ik hier heb gewoond." Hij zag haar vragend en wantrouwend aan en wist niet wat hij ervan dónken moest. Daar zat zij en sprak van haar verlangen naar dit huis, en eenige dagen geleden had zij zich ge uit op een manier, die van iets heel anders ge tuigde. Hij zocht naar een verklaring. „Je bent als een poes," zei hij glimlachend. ,.Die verlangt ook naar het huis, dat het hare geweest is". Zij glimlachte ook. „Neen, Arthur, ik heb niets van een poes, die naar het huis verlangt; ik. verlang ook naar de menschen hier". En plotseling werden hare oogen groot en ernstig. „Ik verlangde naar jou, Arthur!'' zci ze. Er was niet dc minste behaagzucht in haar stem, eerder een zekere schuwheid, alsof zij bang was dat hij dc woordcr *J»«lerfc zou op* f.-cJ - ryV-—1m.-.. „Naar mij?" riep hij uit zonder haar te he* grijpen „Ja, ik heb het gevoeld in de laatste dagelV toen ik hier 's middags zat en bij mijzelvd vroeg of je niet zoudt komen .Door dien twij-4 fel kon ik niet recht op streek komen met mijn; werk. Eerst dacht ik natuurlijk dat je gc«ï tijd hadt. Je werdt opgehouden op je kantoor en hadt gewichtige zaken. Maar toen ik wis! dat je hier in je eigen kamer zat, had ik er) geen vrede mee. En gister, toen juffrouw Sofic i bij je binnen ging, terwijl ik hier zat, hoorde, ik je stem. Ik zat hier en verlangde naar je, J maar je wilde mij niet zien". „Ik was er niet zeker van of jij mij woa zien." I „Och waarom zou ilc dat niet willen?" riep zij met ongeduld uit. „Als je eens wist hoeJ boos ik op je was! Ik dacht dat je onvriende* lijk en onbeleefd was, en ik was van plan uren in de bibliotheek te veranderen, zoodat iKi hier nooit meer in den namiddag behoefde tC( komen. Maar ik kon het niet doen. Ilc zou er geen vrede mee gehad hebben, ik gevoelde daf] ik je eerst spreken moest." Wat zij eigenlijk had willen zeggen, zei niet. Zij wendde haar blikken van hem af, en keek op haar papieren, -waarop zij allerlei' strepen en cijfers en onbestemde figuren bc--' gon te trekken. I] Rennsburg wachtte. J „Nu," vroeg hij na eenige oogenblikkctv, „waarover wilde je met mij spreken?"- A Toen zag zij haastig op, en haar wang©*' werden hooger gekleurd. (Wordt vervolgdi-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1