itwMras z,] t uui „DE EEMLANDER" fBsraisaiBniasLi^-ii'S FEUILLETON. De groote Liefde. j. mmmm Is klas Reparatis-inrichlini. V 18a Jaargang fëc>. 168 per 1 ma nden voor Amers» 2 10, idem banco p« por. f 2 60 p.r w«ck (met gratis ve-zekerng le«en o«*clu*ic») 0 176, aiwndcljke nummers 1 C.O». HOOFDREDACTEUR: Mo, D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Co BUREAU: ARNHEiMSCHc POORTWAL ko?k utrcchtsc^rs-r. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Maandag 12 Januari 1920 bewijsnummer, elke regel meer 0 20, d cnslaanb c# dingen 1 -5 i egels 0 50. Voor handel en bedrijf; bc-.la.rn zeer voordcelige bepalingen tot bet herhaald' advcrtccicn bij abonnement- fc'er c ei reu. aire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag' toegezonden Bewijsnummers 5 cent. Va» vsefe tot week. r- Het coitffcrt in dm Amsterdamschen Raad tusschen Mn soci»listischen wethou der Wibaut en de soc. fractie is uitgevoch ten en geëindigd met een overwinning van het dagel. bestuur. De fractie heeft het niet aangedurfd haar wethouder bij te vallen. Tot het laatste oogenblik hebben zij het standpunt van partijpolitiek boven gemeen tebelang gehandhaafd ondanks de waar schuwingen van hun partijgenooten achter de groene tafel. Ook hier is weer gebleken, dat, gelijk v/eth. Wibaut aantoonde, de be cijferingen der soc. raadsleden niet altijd volkomen betrouwbaar zijn. Het dreigement van het gemeentebestuur van te zullen af treden behoefde niet te worden vervuld. De Raad heeft met 26 tegen 18 stemmen de voorgestelde loonsregeling -aangenomen. Nu volt af te wachten, wat de dreigementen der andere partij zullen zijn; of staking onder het gemeentepersoneel zal uitbreken en of -de S. D. A. P. zal aandurven deze te patro- niseeren, In de Kamer hebben de s.-d.-, de com munistische- en de neutrale fractie zich ver zet tegen de gedwongen leening, die des ondanks met 58—25 stemmen is aangeno men. De debatten over het herstel der fi nanciën hebben den minister héél wat te slikken gegeven en voor het ministerieele leven van Zijne Excellentie wordt gevreesd. Het behoeft geen verwondering te baren, als hij den weg \an zijn collega's van Oorlog en Marine zal gaan. Want zijn be leid is onvast; men weet niet wat men aan hem heeft en zelf weet hij niet wat hij wil. Bij elk nieuw plan, dat hij oppert om 's lands financiën weer wat op dreef te brengen, breekt een zware critiek los, welke hem gauw in zijn schulp doet kruipen. Nu heeft hij weer zijn onmogelijke vermogensaanwas- belasting verdonkeremaand. Wat al tijd en moeite heelt dat onzalige onderwerp doen verloren gaan! Wanneer krijgen we nu eens vat serieuser plannen te hooren? Zoo héél makkelijk is de taak van onzen minister riet, maar zijn confraters in de andere lan den staan toch voor heel wat berooidere schatkisten en zouden wat graag met min. De Vries oversteken. Kon het maarl Het rivierwater, dat ook deze week zoo veel schade en ongemak berokkende zakt thans gelukkig. De Koningin heeft de ver dronken streken bezocht, zooals zij immer bij ramp en ongeluk komt medeleven. Nog een ander punt. dat wij reeds in ons vorig overzicht .aanstipten is nog niet van de baan; de tooneelspelersstaking. 'I Is jam mer, dat beide partijen 't zoover hebben la ten komenl Het schouwspel van de acteurs op straat is niet verheffend. Lange jaren heeft het geduurd, aleer het beroep van too- neelist in veler oogen genade kon vinden, Juist de laatste jaren ging dit veranderen, de consideratie der acteurs is er 'n heel stuk beter op geworden en hun standing ging een eind omhoog. In alle opzichten kwamen zij op hooger plan te staan, 't Is te be treuren, dat deze staking daaraan zonder «enigen twijfel afbreuk zal doen en het was ir\ beider partijen belang geweest om dèt te voorkomen. Wellicht zullen er zijn, die zich verkneukelen, dat ook de acteurs tot straat- vertooningen hun toevlucht namen, de wa- .re .democratie wil geen gelijkmaking door neerhaling of afdaling, doch door opheffing en opklimming. Zoowel cle directeuren als de tooneelspelers hadden alles in het werk moeten stellen, om te voorkomen, dat hun conflict werd uitgevochten als een tusschen heer en knecht. In de intellectueele en gees trijke wereld moest men zijn taak en ver-, houding anders zien en anders regelen. Maar de strijd wórdt hard gestreden. Om dien te kunnen steunen verkoopt Bouw meester zijn auto, hem destijds als natio naal huldeblijk geschonken en de directeu ren organiseeren intieme kunstavonden en declamatie-uitvoeringen. Sommigen hunner, zooals V. d. Lugt—Melsert, zijn onverzoen lijk. Rondziende in het buitenland treft ons de onrust interland, die eer erger dan minder wordt. James Hoey de Sinn*Fein candulaat voor Bray is aangehouden en er is veel ge schoten. Gepantserde auto's rijden door Dublin en de zenuwên regeeren méér dan het verstand. In Duitschland gist het naar aanleiding der publicatie van de briefwisseling tus schen keizer en tsaar. De bladen voeren de feilen pennestrijd over de schuldvraag van den onttroonden heerscher. In dë Entente landen wordt nog steeds verzekerd, dat de zer dagen het verzoek om uitlevering van den balling zal worden gedaan. Amerika is nog steeds op zeer gespannen voet met Mexico, waar nu weer twee Ame rikanen te Port Lobos zijn vermoord. Dit ongelukkig land is thans geteisterd door een aardbeving, waarvan twee duizend Mexica nen het slachtoffer werden. Politiek Overzicht Met het in werking treden van het Duit- sche vredesverdrag is de tijd gekomen om de veranderingen, die de conferentie te Parijs heeft gebracht in de kaart van Europa, ten uitvoer te leggen. In het ge bied, dat Duitschland moet afstaan aan de nieuw opgerichte staten aan zijne oostelijke grens, zal de overdracht van het gezag moe ten plaats hebben voor een deel direct, voor een ander deel nadat door eene volksstem ming de bevolking zich zal hebben uitge sproken over de vraag wat voortaan hai'e nationaliteit zal zijn. Daarmede is echter nog slechts voor een gedeelte het werk voltooid, dat de confe rentie heeft te verrichten. Deze week gaat zij opnieuw aan het werk om verdere wijzigingen aan te brengen in de kaart van Europa en het aangrenzende gebied van Azië. Tot voorbereiding van dezen arbeid heeft de Italiaansche minister-president Nitti met zijn minister van buitenlandsche zaken Scialoja in de vorige week te Londen met de hoofden van de Engelsche regeering overleggingen gevoerd, waarna zij gezamen lijk zich naar Paijs hebben begeven. Den grondslag voor deze besprekingen kan men leeren kennen uit de hier volgende opmer kingen, die in d? Daily News gemaakt zijn door A. P. Nicholson. Hij schrijft: De Adriatische kwestie met de Italiaan sche bezetting' van Fiume is een van de neteligste vraagstukken, waarvoor de geal lieerden een oplossing moeten zoeken. Er hangt veel af van den loop der in Londen gevoerde overleggingen. Maar men kan wel aangeven van welken aard het compromis is, dat waarschijnlijk zal worden gesloten. Fiume zal in gemeen overleg gemaakt wor den tot een onafhankelijke stad met een achterland op dezelfde wijze als Dantzig, dat feitelijk onafhankelijk zal zijn en zijne eigen belastingen zal heffen. Istrie zal Italiaansch zijn. In Dolmatie zal Italië waarschijnlijk een deel van de eilanden krijgen, maar Spalato zal de Joego-Slaviscne haven blijven. Zara, waartegen d'Annunzio een van zijne expe- ditiën heeft beraamd, heeft groote moeie- lijkheid opgeleverd. Mogelijk zal het. even als Fiume, tot een onafhankelijke slad ge maakt worden op grond van zijne gemeng de bevolking. Het hoofdland van Joego-Sla- vië zal natuurlijk blijven zooals het in het verdrag is omschreven. Het is in deze onderhandelingen van ge wicht, dat het verdrag, waarbij Italië zich verbonden heeft in den oorlog te gaan, over Fiume niets bepaalt. De aanspraken op Fiume zijn eerst later te berde gebracht. De toesiand is echter op gevaarlijke wijze ge compliceerd tengevolge van de bezetting van Fiume door d'Annunzio. Het memo randum, dat in de vorige maand door de an dere geallieerden aan Italië is gezonden, is beslist tejjen de inlijving van Fiume door Italië. Verder zijn er natuurlijk financieele kwestiën met Italië hangende. Ook de kolen- verzorging is in overweging. Wanneer met Italië overeenstemming kan norden verkregen over de zaken, die dit land rechtstreeks aangaan, dan zal dit in Parijs den weg effenen voor het overleg dei- geallieerden over het Turksche vraagstuk. Ook hier zal een compromis gesloten moe ten worden tusschen de Engelsche en de Fransche staatslieden, die nu nog op een yiteenloopend standpunt staan. De Fran- schen willen den sultan als kalif met wereld lijke macht in Konstantinopel houden. De Engelschen willen den zetel van de Turk- sche macht overbrengen naar Klein-Azië. Overeenstemming tusschen de geallieer den bestaat in de meening, dat de Darda- nellen aan Turkije ontnomen en geïnterna tionaliseerd moeten worden. Het Engelsche voorstel is beslag tejeggen op het door de lijn Enos—Midia begrensde gebied, d i. het gebied waarvan de grens wordt aangegeven door de Moritza in het noordwesten en den Bosporus in hei oosten Dit gebied zal wor den besluurd door Frankrijk, Groot Brit- tannie en Italië te zamen onder het alge- meene oppertoezicht van den -volkenbond. Een compromisvoorstel ten aanzien van Konstantinopel is daar het kalifaat te houden als een soort mohammedaansch Vaticaan en den zetel van de wereldlijke macht van den sultan over te brengen naar B«-oessa of Konia in Klein-Azië. De Aya Sofia in Konstantinopel zou dan in moham medaansch bezit blijven. Het Turksche rijk zou dan bestaan uit Aziatisch Turkije zooals het nu bestaat met uitzondering, van Armenië en het vilajet Smyrna, dat Grieksch zou worden, en van andere kuststreken van de golf van Adnlia tot de buurt van Mitylene. Wat Syrië be treft. loopt de Fransche invloedssfeer ten noorden van Damascus. De Britsche sferen ziin gelegen in Palestina, Mesopotamie en Egypte. Euiletilandschn "sriehUii P a r ij s I O J a n. (W. B.) Heden namid dag om vier uur hebben von Simson en von Lersner in ve^en\voordigheid van de leden van den Oppersten Rand der Geallieerden in het kabinet van den Franschen minister van buitenlandsche zaken aan den Quai d'Orsay het protocol van 1 November ge- teekend. Daarna overhandigde Clemenceau de schriftelijke bevestiging van de beloiten aangaande de vermindering van den eisch tot schadevergoeding voor Scapa Flow. Daarmee is de vrede van kracht geworden. Clemenceau verklaarde, dat nog heden avond het bevel om de Duitsche luijgsgevan- genen naar huis te zenden, onderteekend zal worden. Londen, 10 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Carnarvon). Nu de vrede in werking is betreden, moeten de volgende verdragsrege lingen uitgevoerd worden. Binnen twee tot drie maanden moet het Duitsche leger terug gebracht worden op de voorgeschreven sterkte. De Times schat het tegenwoordige Duitsche leger op meer dan een miliioen man en de betrokken commis sie zal de handen vol hebben om binnen den geste'den tijd de sterktevermindering van dit leger en de ontmanteling der vestin gen gereed te krijgen. De vermindeiing der marine moet voor het grootsfe deel binnen twee maanden af~ geloopen zijn, voor een unel ueds dadelijk of binnen één maand. Art. 197 van het verdrag bepaalt, dat in de eerstvolgende drie maanden de groote draaclooze stations Nauen, Hannover en Berlijn geen berichten mogen seinen, die oorlogs-, marine- of politieke kwestiën be treffen, welke voor Duitschland of een van de landen, die met de Geallieerden in oor log geweest zijn", van belang zijn, en slechts onder toezicht der Entente, met een door deze te bepalen golflengte voor handelsdoel einden mogen seaien. Het is een vroa? of de dagelijkschc nerstelegrommen als han- delstelegrammc i beschouwd zullen worden. De meeste bepalingen, die on de luchtvaart betrekking hebben, moeten onmiddellijk uit gevoerd worden, in het bijzonder de uitleve ring van olie marine en militaire lucnlvaart- matcrieel, waaronder alle bestuurbare bal lons. De commissie van herstel krijgt dadelijk zeer veel te doen. Zij moet het Duitsche be lastingstelsel bestudeeren in verband met Duitschlund's betnlingscapéciteit en toezicht houden op de uitgifte van de rentelooze obligatiën, daarop 20 miliioen mark in goud geïnd moeten worden, en von een andere 2'.. leening tot een bedrag van 43 mil iioen, en het tijdstip bepalen, waarop we-- deom,h 5 een leening van 40 miliioen mark uitgeschreven zal worden. Verder moet deze commissie dodelijk alle Duitsche schepen boven 1600 ton in bezit nemen, de helft van het tonnage aan sche pen tusschen 1000 en 1600 ton en een vierde van de tonnenmaat aan treilers cn isscherschepcn. Deze levering moet bin nen twee maanden geschied zijn Binnen een maand zal de commissie aan Duitschland opgave doen hoeveel ton aan scheepsruimte in de eerstvolgende twee ja ren nog geleverd moet worden. Verder neemt de commissie de noodige maatregelen voor het economische herstel van de verwoeste gebieden. Binnen twee maanden zal de commissie de schade-staten opmaken, op grond waarvan zij hare eischen zal stellen. Voorts moet zij in de eerstvolgende drie maanden toezicht houoden op de leverin gen van vee aan Frankrijk en België ter ver goeding van de uit die landen weggevoerde beesten. Gok de steenkolenleveringen zijn onder haar toezicht gesteld. De Duitsche verplichting in dit opzicht gaat dadelijk in en loopt over diverse periodes, waarvan enkele tot lien jaren duren. Ook de zorg voor betaling van de bezet- tingskosten van het begirt van den wapen stilstand af behoort tot de taak der commis sie van herstel. N e w-Y o r k, O J n n. (R.) Het geschil tus schen Bryan en president Wilson over de kwestie of over den Volkenbond door een volksstemming beslist moet worden, wekt groote belangstelling, vooral ook in ver hand met de aanstaande presidentsverkie zingen. Wilson heeft in zijn brief zijne bedoelin gen niet nader omschreven Bryen ver zocht in den aanhef van zijn redevoering de toehoorders niet naar hem te luisteren met het gevoel, dat een candidoat voor het presidentschap aan het woord was. On der het dozijn andere sprekers waren ver scheidene ernstige candidaten voor het presidentschap. Hunne meeningen over de zaak liepen nogal uiteen sommigen zwe gen er over. L o n d e n, 1 1 J a n. (Draadloos van Horséa.) Naar uit Parijs gemeld wordt, is de eerste bij eenkomst van -den Volkenbondsraad vastge steld op Vrijdag aanstaande, den lGcn Januari, 10 u. 30 voormiddag in het ministerie van Bui- jehlandsche Zaken aan de Quai d'Orsay. Léon Bourgeois zal dc zitting openen met een korte rede. (iroot-Brittnnnië zal door Loixff r.in /i.n worden vertegenwoordigd; Italië dooiv Martino en België door Paul Ilymans. Dc Ainerikaanschc gezant heeft president Wilson per telegraaf kennis gegeven van deli vastgcstelden datum, opda't dc president d«( eerste bijeenkomst van den Volkenbond, 700\ als door het verdrag van Versailles wordt vooiV zien, zal kunnen bijeen roepen. Met of zonder de Vereenigde Stalen zal dl Volkenbond binnen zeer korten tijd in were king zijn. Clemenceau verklaarde gisteren aan dc ven tegenwoórtligers der voornaamste stalen, dat nu het verdrag was getcekend, hij luin \eri zocht te willen mededcclcn of zij lid van den Volkenbond wenschon tc worden. Onder do- door Clemenceau uitgenoodigde natiën was ook Nederland. N e w-y o r k, 9 Jan. (N. T. A. Draad* loos van Annapolis). Met departement van buitenlandsche zaken meldt, dat de wetge* vende vergadering van Panama op 8 Jan. met algemeene stemmen den vrede mei Duitschland ratificeerde zonder amende*- menton of reserves. Bei; lij n, 10 Jan. (V R) De Rykspresfc, dent en de Rijksregeering hebben dc volgendo' proclamatie uitgevaardigd; Aan dc Duitschd bevolking der gebieden, (lie van het Rijk gc*. scheiden worden: De ongelukkige afloop van den. oorlog heeft ons weerloos gemaakt en ons aan de vijanden prijsgegeven, waardoor ons do zwaarste offers worden opgelegd. Het zwaarste offer is wel liet afstaan valt dc gebieden in het Oosten, Westen cn Noor* den. 1 Zonder acht tc slaan op hunne national© rechten worden honderdduizenden onzer volks* genooteii onder vreemd staatsgezag gebracht* Duitsche broeders en zusters, niet alleen in het afscheidsuur, doch steeds zul ons hart" over dit verlies treuren en wij beloven u, dat wij ii nimmer zullen vergeten. Ondanks de verbroken staalgemeenschap, zullen uwe harten kloppen voor den Diiit^chert stam eir dc cultureel© gemeenschap, die de voe dingsbron van uw geestelijk leven wa% en altijd zal blijven. Wij möctcn ons in-dit moeilijk oogenblik onze gemeenschappelijke moedertaal/ die nlc* mand ons kan ontnemen, herinneren cn dc Duitsche cultuur idachtig blijven. Met ons gcy heclc denken en wezen blijven wij verbonden, Wat wij kunnen doen, om deze moedertaal, deze Duitsche cultuur, dezen samenhang mcf bet moederland tc bewaren, zal gedaan wor den. Zooals wij .steeds bij dc onderhandelingen' er vooral naar gestreefd hebben, nietlengenr staande dc scheiding, uw nationaal recht van' bestaan tc hand-haven, zoo zullen wij er \ooru durend voor waken, dat betgeen ons in de verdragen beloofd is, wordt nagekomen. Oanf scholen en al onze inrichtingen voor vorming van den "geest en beoefening van wetenschap' en kunst blijven voor u open. Elk wcderzijdscH verkeer zal plaats hebben en iedere band ver* sterkt worden. Dc ohmclclijke en onovcrwin* nelijkc schat aan geestelijk goed, die liet Duit sche volk toebehoort, behoort oolc u toe. Sedert ecu wen reeds was 't het lot van onS volk, dat talrijke Duitschers buiten het Duit* schc staatsverband onder vreemde over beer-» selling hebben gestaan. Waar ook tc midden' van een vreemde natie onze nederzettingen wa* ren, hobbcil zij 'den Duftschen aard en den' geestelijken band met het moederland in dc moeilijkste tijden behouden cn de krachteif van hun nationale cultuur over een uitgebreid? cbied verspreid. Ilun arbeid zal ook een voorbeeld zijn voon dc zware taak, die het harde lot u oplegt. De» Duitsche harten versagen niet cn dc Duitsch© wil vindt den weg, om zich te handhaven. Wcesc er van verzekerd, dat onze deelnc* ming, onze zorgen, en onze warme liefde t* onverbreekbaar zullen bijblenven. Mogen wij in dit wedcrzijdschc vertrouwen in dit zwartf uur van onze uiterlijke scheiding, ons van* onze innerlijke onverbreekbarc gemeenschap, in hooge mate bewust worden. Over allot rcnspalcn heen blijft het Duitsche volk ee4 geheel. i Wanneer de mensch iets verkeerds doet,'weet hij er altijd edele motieven voor te ontdekken. Roman door ANNA WAHLENBERG. 40 H'j was voor zijn vrouw en. zuster een viiend geweest. En om iemands vriend te zijn, «zoodat men in zijn leven mee leeft als in zijn •eigen, dat was iets moois en hoogs cn zeld zaams, ja hooger dan zelfs dc liefde, die zoo •allcdaagsch j's dat zij bij een ieder kan op komen. Dit had zij gezegd en dit klonk wel mooi cn vleiend, maar hij gevoelde er zich (niet over tevreden. Hij bad in dit geval liever 1e doen met de ailedaagsche liefde dnn met die •welke maar zoo zeldzaam gevonden wordt. 'Het was alsof zij er hem niet loc instaat acht te. Het was alsof zij -hem buiten den kring van •andere manné* plaatste en dit krenkte'hem (telkens \v«o cv*» dic-p. Maar als t *u eeo» zoo w as, dat bij in dit op- zidit cr'itfc.n s ond? Hij verzonk in gedach ten* tracH» in zjchzelven neer tc zien. Was hij la;i n«c-t verliefd g«wcest? Hij had toch het \oor z^n vr.,uw liefde genoemd Hel was vrcewd; wanneer hij over dit ge ve cl nadacht, begon bij werkelijk te twijfelen of dit de- recht» beaming was geweest, want zoo bijzonder warm en buitengewoon was hun verhouding niet geweest. Hij herinnerde zich daarvan hoofdzakelijk den wensch om haar gelukkig te maken. liet had hem zelfs ge streeld wanneer zij blij en tevreden was, zoo- dat hij tenslotte eigenlijk niet zooveel had ge dacht aan haar als aan zijn eigen genoegen. Zou dit misschien geen liefde mogen hecten? En 'hij ging verder terug in het verleden, dacht aan jonge, bekoorlijke meisjes, die hij in zijn eerste jeugd had ontmoet. Zeker waren er eenige van wie hij gehouden had. Hij herin nerde zich twee of drie, wien hij bijzonder het hof had, gemaakt. Hij had met deze ge danst en geflirt. Ja, dat was een heerlijke lijd geweest. Natuurlijk had hij gedweept, na tuurlijk had zijn bloed sneller gevloeid; maar misschien niet zoo hevig als dat van andere jonge mannen. Ilij was misschien .kalmer ge weest dan dc meesten. Hij had zich bedacht, had dc uitverkorene van meer nabij willen leeren kennen, voordat hij zeker kon zijn van haar on van zichzelven. En zoo had hij de ge legenheid laten voorbijgaan en zij was weg ge- wee voordat hij zekerheid had verkregen omtrent zijn hart. Was dal ook geen liefde ge weest? Of hingen deze voorbijgaande ver liefdheden af van het lot, dat hem ongunstig was en hem geen tijd gunde om rijp te wor den? Hoe meer hij- peinsde, d- s tc verwarder werd het in zijn binnenste. Hij kon geen helder en duidelijk sprekend gevoel in zijn ziel vin den. En w annecr bij eindelijk meende er zich een weinig rekenschap van te kunnen geven, was het om nlles te herleiden tot egoisme. Al les bij elkaar genomen, stelde hjj. zich mis schien maar aan en was 'het hem niet mogelijk enthusiasme te gevoelen cn zich boven zich zelven te verheffen. Zij bad "wel gelijk, Inga, die met al haar zachtheid en meegaandheid. soms zoo'n verrassend snel en helder inzicht in rleii staat van zaken kon hebben; zij bad wel gelijk toen zij hem liet verstaan dat hij niet wist wat liefde was. Maar zij wist het, zij. want zij had eens zelve bemind en was be mind geworden. Zij kon onderscheiden wie in staat was te beminnen en wie niet, en zij had hem doorzien. "Dit deed pijn alsof zij een geheim gebrek bij hem had ontdekt, waarvan hij meende dal nie mand liet had gezien. Het was een soort van schande, die -hij niet uit zijn gedachten ver wijderen kon. Maar een ware vriend, dat kon hij zijn bad zij beweerd en nis zoodanig waardeerde zij hem hoog en verlangde zij naar liem. R HOF 3S. H Ilij wierp een pas aangestoken sigaret weg, stond op en wandelde de kamer op en neer. Wanneer hij aan deze waardeeringen dit ver langen dacht, kwam het hem voor als had zij hem een genadegift toegeworpen tot troost, en die wilde hij niet aannemen. Nadat hij de kamer nog eenige keeren had rondgeloopen, begon hij zich afgemat tc ge voelen. De bitterheid in zijn gemoed maakte- plaats voor een liefelijke gewaarwording. Hij had toch iets om op te wachten, dat hij de vorige viel' avonden niet had gehad, toen een zaamheid en troosteloosheid hem overwel digd hadden. TJii had nu beloofd iederen mid dag in de bibliotheek bij haar tc komen. Zijne Jieiofte 70u hij houden, dit was hij ook aan «lijn gevoel van eigenwaarde verplicht. Belofte maakt immers schuld. Maar hij had er ook geen spijt van. Nu hij iets had om op tc wach ten en om aan te denken, ging de lange dag toch iets vlugger voorbij. XII. 1 „Als 'f u belieft," zci jijifrouw Sofic terwijl zij een brief naast Inga legde op den rand van dc tafel in de bibliotheek. Inga 7ag verstrooid op. Zij en Rennsburg waren in zulk een levendig gesprek gewikkeld dat zij niet eens iemand hadden hooien bin nenkomen. Maar bij het zien van Sofie zette Inga een berouwvol gelaat. „Ach," zei ze „ik begrijp niet hoe ik z.oo slordig kan zijn! Wanneer zal ik er toch toe komen mijn adres te veranderen?" Het was nu drie weken geleden dat zij naar haar pension terug was gegaan, en nog had zij verzuimd dc verandering in orde te maken. Eigenlijk kwam het er niet zooveel opaan of zij dc post 's morgens of een paar uur later kreeg. En ook nu was zij niet nieuwsgierig, want ze zat te. spelen met den brief zonder dien te openen, maar zij en Arthur waren ook verdiept in ccn belangrijk gesprek. Vooral was het een strafzaak in Warmland, die Rennsburg's tijd en gedachten in beslag nam. Hem was de verdediging opgedragen van een van moord beschuldigde; hij had diens zaak bestudeerd, voorbereidende onderzoe kingen laten d-oen -door zijn klerk op het bu reau, en zelfs persoonlijk den gevangene eenige malen bezocht. Er waren trekken in het ka- rakjer vlin den beklaagde, die het geval ge compliceerd maakten en wat hiervan aan Hel licht, kwam vberdc de zaak over naar het ge* bied der psychologie. En het was deze om* standigheid, die vooral Inga's belangstelling gaande hield en waarin zij haar best deed zich te. verplaatsen om er zoodoende een eigent meening over te verkrijgen. Ook dezen avond! spraken zij over dit onderwerp en het hieldi' hen zoo bezig dat zij al het andere vergaten^ Maar eindelijk, misschien t'en of twintig mi* nuten later, viel Inga's blik op den brief» waarmee ze zat te splen. En tegelijk viel bel haar op dat zij het schrift meende te herken*' nen. Zij bekeek het nader en haar hart stona stil. j Het was Magnus' -hand! Zij keek naar het couvert. Zwecdsclic post/ zegels? Dan was hij hier in de stad; hier, dicHl bij haar. t Rennsburg bleef doorgaan, maar zij luistccdd niet meer on zat slechts tc staren naar deit brief, terwijl allerlei gedachten en vragen doorjj haar hoofd woelden. j Magnus hier! Wat wilde hij van haart Waarom kwam hij zelf niet, als hij 7.00 dicht bij was? Durfde hij niet? Na een oogenblik werd het stil in dc karaelï Rennsburg, die nu haar verstrooidheid onldehx te. sprak niet meer, en toen dc plotseling© stilte haar opviel, keek zij op en zag lioe hy naar haar 'keek. „Moet je je brief niet lezen?** „Ja." Zij opende de enveloppe. Er stond niet vee^ in den brief, die nauwelijks één zijdje vuldo, dat zij in een paar seconden had doorgelezen^ maar zii las hem aogeens over om beter to bfl* grijpen* (Wordt vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1