"binnenland" Mwmsran^rïSrz's: PRIJS BEU ADVE8TEHTIËH „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD ^BUITENLAND KOLONIËN 18© Jaargang No. 173 per post f 2.60, per week (met gratis verzekering teven ongelukken) f 0.176, alzondcrlijke nummers OM. Zaterdag 17 Januari 1920 HOOFDREDACTEUR: M,. O. J. VAN SCHAARDEN3URG UITGEVERS: VALKHOFF Co BUREAU' ARNHEMSCHE POORTWAL HOEK uraECHTsCHssTi*. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 van 1 4 regels 0.85^ niet inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.20, dicnstaanbic* dingen 1-5 regels 0 50. Voor handel en bcdrij! bestaan zee» vooidccligc bepalingen lot het herhaald advcrtceicn bij abonnement. lïcnc circulaire^ bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. /M, Yleesehhouwer, Meubelfabrikant Hof 43, Amersfoort. Fabriek Papenhofstede. De meubelen worden in ei£en fabriek i)aar ieder ontwerp vervaardigd Politiek Overzicht Met <le uitwisseling der ratificatiën van liet in Versailles onderteekende vredesver drag heeft de vredesconferentie, zooals wij haar vroeger hebben zien werken, feitelijk opgehouden te bestaan. Of zij officieel buiten werking is gesteld, is niet geheel duidelijk, ofschoon sommigen van hare leden Parijs reeds hebben verlaten. In hare plaats hebben wij deze week aan het werk gezien een soort raad van drieën, bestaande uit de eerste ministers van Groot-Brittannie, Frankrijk en Italië, de heeren Lloyd George, Clemenceau en Nitti. Andere ministers wer den geroepen om zitting te nemen in dezen raad, wanneer hunne tegenwoordigheid be paald gevorderd werd. De taak van deze drie is tot overeenstemming te komen over algemeene beginselen meer in 't bijzon- ner wat betreft de kwestiën van de Adria en van Turkije welker uitwerking in de détails dan aan de deskundigen zal worden overgelaten. Zij hopen met hun deel van het werk spoedig gereed te komen, een optimisme waartoe ook de drang der om standigheden bijdraagt, want Lloyd George en Nitti kunnen niet te lang uit hun eigen lend gemist worden en Clemenceau zal weldra de beslommeringen van zijn tegen woordig ambt verwisselen voor de rust van het presidentschap der Fransche republiek. In ieder geval is de taak van dezen raad van drieën van zeer tijdelijken pard. Wat zal er in de plaats komen van dezen raad van drieën, om het werk voort te zetten, dat de vredesconferentie onafgedaan heeft gelaten? In de eerste plaats is de conferentie van ambassadeurs ingesteld om toezicht te houden op de uitvoering van het Duitsche verdrag. Dit lichaam zal zijn eigen staf hebben, die zal worden ingericht in een huis in de Rue Daguesseair dicht bij het Butsche gezantschap. Het zal natuurlijk geen directe uitvoerende macht hebben, want alle besluiten van gewicht zullen door de gezanten overg-ebracht woTden 'aan de ^egeeringen, die hen hebben afgevaardigd. In de tweede plaats is er een nieuwe militaire raad. die in Versailles zetelt met maarschalk Foch als voorzitter. De aanvan kelijke taak van dit lichaam, waarin de Ver- eenigde 'Staten niet vertegenwoordigd zijn, is besluiten te nemen betreffende het ver- eenigde bezettingsleger en adviezen te ge ven over de militaire bepalingen van het verdrag. Maar het is mogelijk, dat die taak zal worden uitgebreid. Deze militaire raad zal zijn wat de regeeringen, die hem heb ben ingesteld, er van zullen maken. De derde en gewichtigste der erfgenamen van de taak der vredesconferentie is de volkenbond. Daar Amerika vooreerst buiten den volkenbond blijft staan en de opneming van Duitschland en nog meer van Rusland een zaak van de toekomst is, zal in den eersten tijd van het bestaan van dezen 'bond de invloed van Engeland en Frank rijk, ongezocht maar onvermijdelijk, over- heerschend zijn. Dit komt reeds dadelijk lan den dag in de eerste zitting van den uitvoerenden raad van den bond, die giste ren gehouden is. Van de acht leden van dezen raad is lord Curzon, de Britsche ver tegenwoordiger, de houder van het gewich tige ambt van minister van buitenlandsche zaken van het vereenigde koninkrijk. Frank rijk heeft als lid van den raad aangewezen Léon Bourgeois, die als voorzitter deze eerste zitting van den raad heeft geleid. Italië was vertegenwoordigd door Ferraris, België door den minister Hymans, Grieken land door zijn eersten minister Venizelos, 'Japan, Brazilië en Spanje door hunne gezan ten in Parijs. De vraag van de openbaarheid der zittin* gen van den raad zal onder de oogen moe ten worden gezien. De meest waarschijnlijke .oplossing zal volgens een bericht van den correspondent van de Daily News te Parijs deze zijn, dat als regel wordt aangenomen, dat de zittingen in het openbaar worden ge houden, maar met volle vrijheid om de deuren te sluiten als dat noodig wordt ge- icht. De zittingen van de vredesconferentie varen fr^heim. BaitefiiaQüsclie Berichtu P a f ij s16 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De eerste zitting van den raad van den volkenbond werd door Léon Bour geois gepresideerd. Rechts van heni zaten Curzon, Matsui, Da Cunha (Brazilië) en Ve nizelos; links Ferraris (Italië), Hijmans (Bel gië) en Quinones de Léon (Spanje). De Vereenigde Staten waren niet vertegenwoor- digd^Lord Grey woonde de vergadering bij. Na redevoeringen van Bourgeois, Curzon, Ferraris en da Cunha koos de Raad de leden van de commissie ter vaststelling van de grenzen van het Saar-gebied, n.l. kolonel Wace (Engeland), majoor Lambert (België) en majoor Kobajasji (Japan). De leden, die Frankrijk en Duitschland in de commissie vertegenwoordigen, worden door de regee ringen rechtstreeks aangewezen. De volgende bijeenkomst van den raad zal in Londen plaats hebben. De voorzitter Bourgeois drukte in ziine rede de hoop uit, dat de bezwaren, die in Washington cle defintieve beslissing nog te genhouden, spoedig,zullen zijn overwonnen en dat een vertegenwoordiger van de groole Amerikaansche republiek hier zijne plaats zal innemen, waardoor de raad het defini tieve karakter en de bijzondere macht zal krijgen, die noodig is voor zijn werk. Over de taak van den volkenbond zeide hij: Den Volkenbond zijn twee verschillende taken toebedeeld- De eerste is de practische uitvoering van de bepalingen van het Vre desverdrag. Met het doel stevige grondsla gen te vormen voor den opbouw van mor gen, moeten wij allereerst de ruïnes, dfë ontstaan zijn door den oorlog, doen verdwij nen. Met dit doel moeten de leden van den Bond doen samengaan het eerbiedigen en behouden van de territoriale integriteit en de politieke onafhankelijkheid van de naties. Ondanks alle aanvallen heeft het Vrédesvev- drag de territoriale grenzen rechtvaardig vastgesteld voor alle Staten. Alleen zco kan de taak van de toekomst worden volbracht, zooals cieze is neergelegd in het verdrag, dat ik juist heb aangehaald, n 1. de defini tieve grondvesting van het internationale recht, cle organisatie van de veiligheid der volken door de algemeene beperking der be wapeningen, het toezicht op degenen, die ni£t in staat zijn zich zelf te bedwingen. De instelling van internationale, organisa ties voor het economische en sociale leven, vormt den grondslag van het nieuwe tijd perk. De internationale regeling van de arbeids voorwaarden met het doel cle welvaart van de arbeiders te verzekeren, verzekert tege lijkertijd den socialen vrede. Op dit laatste punt is reeds een belang rijk werk gedaan. Gij zijt ellen bekend met de resultaten van de conferentie te \X' ashington, waar overeenstemming werd bereikt, omtrent een aantal esseniieele pun ten niet alleen tusschen regeeringen, maar ook tusschen vertegenwoordigers van de ar beiders en arbeiders-organisaties. Over het werk, dat de raad beert te ver richten, zeide de voorzitter, na te hebben gewaagd van het voor heden op cle agenda staande puntAndere bepalingen van het verdrag zullen in de volgende vergaderingen gelijksoortige beslissingen noodig maken. Een aantal Europeesche gebieden, die door hunne verscheidenheid en bevolking oor zaak kunnen worden van internationale on rust, zullen geplaatst moeten worden onder het toezicht van den Volkenbond, zooals het gebied van den Sultan, de vrijstad Dantzig en de gebieden van Eupen en Malmedy, welker toekomst moet worden beslist door een volksstemming. Wij moeten eveneens voor zieningen treffen voor geschillen welke kun nen voorkomen bij de uitvoering van de groote internationale taak en bij de ten uit voerlegging van de economische bepalingen van het verdrag. „Gij zult hebben te overwegen, wanneer en hoe deze versohillende problemen moe ten worden geplaatst op de .agenda \*ïin de vergaderingen. Al deze kwesties, die niet van het grootste belang schijnen, zijn even wel viaagstukken van onmiddellijke en prac- tische beteekenis en leggen, in onderling verband 'beschouwd, niet alleen de eerste grondslagen van dit internationaal instituut, maar vestigen ook de beginselen voor de werkelijke samenwerking tusschen de vol keren, welke de geest is van den Bond. Wij vergeten niet het ongeduld, waarmede onze beslissingen worden tegemoet gezien. Wij zijn ons ook wel bewust van den twijfel aan den eenen kant en van de vurige geestdrift van anderen, maar wij zijn hier om verant woordelijke regeeringen te vertegenwoordi gen en als wij de grootheid van het werk werkelijk inzien, dan kunnen wij niet de moeilijkheden van deze onderneming ont kennen. Bezield door een vaste overtuiging, gesteund door de1 gebeurtenissen en door de talrijke manifestaties, welke in alle vrije lan den hebben plaats gehad voof de opvoe ding van het volk en de voorschriften van den Volkenbond, moeten wij voortgaan met de eenige zekere methode: die tot het ver krijgen van practische en succesvolle resul taten. De oogen gericht op de nabije toe- kmst, doch staande op den grond van poli tieke en sociale werkelijkheid, zullen wij een wereld vormen, waarin de Bond zich kan ontwikkelen in den geest van reGht en vrede." Lord Curzon kansohetste den Volkenbond als cle uitdrukking nn het algemeen ver langen naar een verstandiger methode van regeling der zaken van cle menschheid. De leer van gelijkheid van internationale belan gen is nu voor de eerste niaal neergelegd in een instituut van alle regeeringen en ge steund door de publieke opinie van de be schaafde wereld. De Raad, welke thans voor de eerste maal bijeenkomt, is cle voorganger van vele gelijksoortige vergaderingen, in welke cle staatslieden van de groote en kleine landen elkaar zullen ontmoeten om cle samenwerking te verzekeren en van ge dachten te wisselen. In den Volkenbond is dus* een orgaan gevormd, die hen zal te zamen brengen, gewenscht of gekozen door hun volken om hen te vertegenwoordigen. Wanneer er geschillen zullen rijzen, dan zal de weg gevonden worden om deze op te lossen. De Volkenbond treedt niet op voor enkele nationaliteiten, maar veor alle volkeren, die zich samen hebben verbonden. Het succes van de onlangs in Washington gehouden arbeidsconferentie geeft goede hoop voor de toekomst van den Volkenbond. De volkeren van alle landen hebben nu ge leerd dat cle buitenlandsche betrekkingen voor hen een levensbelang zijn. De inter nationale beraadslagingen zullen thans niet meer buiten hup weten en achter hun rug plaats vinden. Hunne oogen zijn geopend voor cle nieuwe wijze van samenwerking tusschen alie volken. Par ij s, 16 Jan. (N. T. A. Draadloos). Gisteren heeft graaf Apponyi uit de handen van Dutasta, dc vredesvoorwaarden ontvan gen. Clemenceau, Lloyd George, Nitti, Wal lace en Matsui* waren daarbij tegenwoordig. Het Vredesverclfag is op dezelfde wijze opgesteld als dat van St.-Germain De ge deelten, die den Volkenbond betreffen, de Hongaarsche belangen buiten Europa, qo krijgsgevangenen, de bescherming der min derheden, cle schadeloosstellingen, enz., zijn piecies gelijkluidend. De grenzen worden aangeduid cloor de hamen van kleine plaat sen. Aan den kant van Oostenrijk verliest Hongarije een terreinstrook, bekend onder den naam van Duitsch-Hongarije, ten wes ten van de Leitha. Aan den kant van den staat der Serviërs, Kroaten en Slowenen volgt'de grens den loop van de Mur, een zijrivier van'de Drau en die van deze laatste rivier tot op ongeveer 50 èi 60 KM. ten noorden van hare samenvloeiing met den Donau. Vervolgens loopt zij ten zuiden van Mohacs, ten zuiden van Baja en ten zuiden van Szegedin, waar- zij zich met de Rumeen- sche grens vèreenigt. Aan den kant van Ru- menië volgt cle grens een lijn N O.-Z.O. tusschen Debreczin en Grosswardein Czecho-Slowakije worclt van Rumenië en van het noordelijk deel van Hongarije ge scheiden door de hoogvlakte a an den Theiss, vanwaar de grens naar het Donauclal loopt, op ongeveer 30 KM. ten N. van Budapest. Een bijzondere commissie, .bestaande uit vijf leden, benoemd door cle Geall. en Geass. mogendheden en één door elk der belanghebbende staten, zulleh verder ter plaatse de grenslijn vaststellen. De verdeeling der Hongaarsche schuld tusschen de Staten, die een deel der vroe gere gebieden van het koninkrijk verkrij gen, wordt vastgesteld naar een bijzonder financieele regeling. De Hongaarsche strijdmacht zal 35.000 man niet mogen te boven gaan, terwijl het leger niet zal mogen beschikken over ka nonnen van een zwaarder kaliber dan 105 m.M. Londen, 15 Jan. (R.) C hurchill en Long zijn, vergezeld van admiraal Beatty en sir Henry Wilson, chef van den generalen staf, naar Parijs vertrokken. Londen, 16 Jan. (N. T. A.Thoadloos van Carnarvon). Het bezoek van Churchill, Walter Long, earl Beatty en veldmaarschalk Sir Henry Wilson valt samen met cle toene ming van bolsjewistische bedrijvigheid in het Midden-Oosten en met berichten, dat in Mesopotamia onlusten heerschen, welke voortduren. B e r 1 ii n, 15 Jan. (W. B.) Het Wolff- bureau ontvangt het volgende overzicht over de bezetting van de af te stane en volksstemmingsgebieden: 1. Sleeswijk. Een Fransch bataillon komt tusschen 20 en 21 Jan. in Hadersleben en Sonderburg aan, een Engelsch bataillon op 25 Jan. te water in Flensburg. 2. Dantzig wordt door twee Engclsche en een Fransch bataillon bezet. Het eerste arriveert 4 Febr. op het station Praust. 3. Het district Marienwerder: Een En gelsch bataljon komt 25 Jan. in Deutsch- Eylau aan en wordt van' daar- uit naar Ma rienwerder en Marienburg gedetacheerd. De gedetacheerde compagnieën worden in de eerste dagen van Febr. elk door een half Engelsch bataljon vervangen. 4. Het district Allenstein: Op 30 en 31 Jan. komt een bataillon Engelschen in Lyck aan, van waar later een half bataillon naar Sensburg wordt overgeplaatst. Op 4 en 5 Febr. komt een tweede Engelsch bataillon in Allenstein en Osterode aan, dat later gelij kelijk over beide plaatsen verdeelcT wordt. 5. Memel wordt in begin Febr. door een Fransch en een Engelsch bataillon bezet. 6. Opper-Si'ezië wordt-vanaf 6 Febr. be zet. De Franschen beginnen in den Zuid- Oostelijken hoek. De nauwkeurige verdee ling tusschen de geallieerden staat nog niet vast. In elk geval wordt het Zuidelijk deel door Italianen, de middelste strooi; door Franschen en het Noordelijke deel door En gelschen bezet. Parijs, 14 J a n. (R.) De onderhand Hin gen inzake cle Adriatische kwestie zijn ge ëindigd. De concept-overeenkomst is aan vaard door Italië. Clemenceau gaf den Joego- Slaven den raad eveneens te aanvaarden in het belang van clen vrede. De Joego- Slaven antwoordden, clat zij zich met Bel grado in verbinding moesten stellen, waar op hef concept is overgeseind. Zij hoopten tegen 16 Jan. een antwoord te ontvangen, clat gunstig is voor een compromis. P a r ij s, 16 Jan. (N. T. A. Draadloos van Lyon). De eerste eonvooien Duitsche gevangenen zouden Donderdag vertrekken, doch het vertrek moest worden uitgesteld, daar het rollend materieel, dat de Duitschers moeten verstrekken, nog niet is aangeko men Zoodra dit ontvangen wordt, zal de terugzending aanvangen. Berlijn, 15 Jan. (W. B.) Tot zaakge lastigde voor Parijs moet de ijksschatkist- minister Mayer bestemd zijn. B e r 1 ij n, 1 6 J a n. (W. B.) Lord Kilmar nock heeft heden zijn geloofsbrief aan den minister van buitenlandsche zaken over handigd. P a r ij s, 15 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Ter gelegenheid van de ratifi catie van het vredesverdrag met Duitsch land heeft William Martin, directeur du protocole, zich Woensdagnamiddag naar Lloyd George en Nitti begeven, aan wie hij uit naam van clen president der republiek en der Fransche regeering hel kruis van het Legioen van Eer overhandigde als blijk van erkentelijkheid jegens cle regeer in:; s hoefden der twee landen, die aan den oorlog deel namen aan cle zijde van Frankrijk, tot' cle overwinning was behaald. Aken, 16 Jan. (H.-R.). In cle neutrale z<*»ne, tegenover den Belgischen sector op den rechteroever van den Rijn, zijn stokin gen en onlusten uitgebroken, 'Hel stadhuis van Hamborn is cloor de stakers stormend er- hond genomende levensmiddelenvoorra- den werden geplunderd, de wapenen der veiligheidspolitie vermeesterd en het spoor wegverkeer ten Zuiden van Büderich bij Dinslaken en Sterkracle stopgezet. Om de plundering tegen te gaan, maak ten de Belgische troepen van cle wapenen -gebruikonder de Spartacisten vielen ver- soheidene dooden en gewonden. Veertig Spartacistische gevangenen zijn naar Wezel gebracht. De stakers eischen den zes-urendag, vijf werkdagen per week en een minimumloon van veertig mark per clag. De regeering te Berlijn zond, na verkregen machtiging der Belgische autoriteiten, versterkingstroepen naar de neutrale zöne. B e r 1 ij n, 16 Jan. (W. B.). De Berl. Ztg. am Mittag zegt, dat, volgens de arbeiders organisaties, op zijn hoogst 25 procent van de arbeiders aan de staking deelgenomen hebben. Wegens het deelnemen aan deze staking zijn heden ongeveer 1200 arbeiders ontslagen en wel voornamelijk zij, die van hun werk weggebleven zijn zonder het be stuur hunner vakorganisaties te raadplegen of die tegen den wil van de meerderheid hunner organisatie gestaakt hadden. De arbeiders van de gasfabrieken van Charlottenburg en de bestuurders en con ducteurs der trams hebben vandaag het werk hervat. Breslau, 16 Jan. (W. B.) Terwijl de employé's der Opper-Silezische lokaal spoorwegen zonder de arbitrage-comniies te hooren in staking gegaan zijn, verklaarde volgens de Breslauer Ztg. zich daarentegen bij een stemming in cle spoorwegverkpleat- "sen te Breslau de meerderheid tegen de sta king, zoodat het werk hier weer hervat word.t Luxemburg, 15 Jan. (H.-R.) De En- gelsche gezant te 's Grovenhage is hier aan gekomen. Hij zal heden zijn geloofsbrief overhandigen aan de groothertogin. Tengevolge van de wfTs van de Moezel staan verscheidene steden en dorpen half onder water. Ei is veel schade aangericht. Brussel, 16 Jan. (H.-R.) De Peuple bericht, dat in een vergadering van het na tionale comité van de syndicale commissie een voorstel om van alle werklieden een uur loon te vragen ten bate van de Ween- sche kinderen, eenstemmig werd aangeno men. P a r ij s 16 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De laatste- schikkingen worden te Parijs getroffen voor d.e presidentsverkie zing, Clemenceau gaf officieel toestemming, dat men hem c_ "udaat stelt. De voorloo- pige bijeenkomst der verschillende politieke partijen uit Kamer-en Senaat zal Vrijdag middag plaats hébben, ten einde cle keuze der partijen te bepalen. M n c h e n, T 6 J a n. (W. B Heden be gon het proces, tegen graaf Arco Valley, beschuldigd van moord op clen minister president Kurt Eisner. Bij zijn verhoor verklaarde Arco, volgens de Berl. Ztg. a. M., Eisner te hebben ge dood, omdat hij in hem den leider van het bolsjewisme zag, die den pas gegrondvesten vrijstaat Beieren aan de bolsjewisten wilde verraden. Het O. M. eisohte de doodstraf. München, 16 Jan. (W. B.). Graaf Arco werd ter dood veroordeeld. De burger lijke eerereohten wOï^den .hem niet ontno- Na de uitspraak verzocht graaf Arco hei woord. Hij verklaarde, dat hij daaruit zijri>j consequenties zou trekken. Hij had vernomen, dat drie zijner mnkkcrsh van plan /ijn hern te bevrijden, maar hij zoic! dot beschouwen als een dwaasheid en ver zocht daarvan af te zien. Zij moesten me«| dohelpen aan den wederopbouw des vnder-j lands zij zouden het daarmee den grootstenl dienst bewijzen en tevens zich zelf. No deze woorden klor.k van cle dichtbc-* zette publieke tribune een oorverdoovend applaus. De voorzitter vond geen aanleiding) cle belooging fc verbieden. W e e n e n1 5 J a n. (W. B.) De toestand in Weenen is tengevolge van het uitblijven? van kolen bepaald troosteloos. Een cleputa- lie van het dagelijksch bestuur onder leiding» van clen burgemeester, kreeg van den staats secretaris voor handel en nijverheid het ant woord, dat er geen middelen beschikbaan waren om kolen aan te voeren. Het perso* nen- en het goederenvervoer zijn ernstig bedreigd en het is iet vreezen, dat hel spoor wegverkeer zal móeten worden gestaakt. Berlijn, 16 Jan. (\V. B.) Bij Keulen heefi de Rijn een stand bereikt van ruim Q'j M.f waarmee de hoogste stand van 1882 is overschreden. Om do twee uur wast hel water 1 c.M. Oostltidlfi Weg. Ktnl. Jiuirlioiua to ISaitgooug nn di- Ned. Indische Jaarhours heeft hot* secretariaat in Nederland, Oiulcbrugstecg 1G, Amsterdam, een schrijven ontvangen teneinde de aandacht te vestigen op lu i feit, dat het karakter va» het Ned. Indische Jaarbeurs-* Instituut in Nederland niet ten volle wordt bc« grepen. Het doel van de Nederlandstb Indi sche Jaarbeurs is bevordering van dc Neder- landsch-Indschc nijverheid in den meest uit" gebi'eidcn zin. Uit het buitenland geïmporteerd dc goederen, buitenlandsche machinerieën; grondstoffen (half en heel) mogen worden ge ëxposeerd, behouden-; dc re tricties gemaald in dc laatste circulaire. Teneinde te vermijden, dat a an dc Nod. Inch Jaarbeurzen het karakter van tentoon: t< llim gen wordt gegeven, was beperking noodig, rzz'Vii'i' B2ot ICouliiklIJke £U*hl&»a»r soaiif BJmbtirg. De Koningin en cle Prins vertrokken he denochtend met klein gevolg met clen treini van 6.50 Staatsspoor, uit Den Haag, om de hooge waterstanclen te Maastricht in oogen- schouw te nemen en de bevolking van die streek in cleze moeilijke omstandigheden1 een bewijs van belangstelling te geven. Beiden worden hedenavond laat weer in de residentie terug verwacht. Naar wij vernemen, heeft H. M. do Koningin een belangrijke bijdrage geschon ken voor den bouw van een Protestantsdie kerk p Otrabanda, te Willemstad, Curasao We«lerl. g«x»ut In fiervl#. Naar de N. Ct. verneemt, is tot Neder- landsch gezant in Servië benoemd de heer G. D. Advocaat, thans gezant in Brazilië, daar voor diplomatiek agent in Marokko. ÜX'kcizei' Wilhelm. Het Ned. Tel. Ag. seint ons uit Parijn (draadloos uit Lyon), d.d. 16 Januari De Raad van Drie, Donderdagmiddag saamgekomen in het kabinet van den mi nister van buitenlandsche zaken, stelde, irt tegenwoordigheid van den Lord Kanselier van Engeland, den tekst vast van den brief, die tot de Nederlandsche regeering zal ge richt worden om de uitlevering van clen keizer te verzoeken. Het „Petit Journal" verneemt vol gens een Parijsch bericht aan de Tel. dat Öe nota. die waarschijnlijk heden naar 's-Gravenhage zal worden gezonden, verwijst naar artikel 227 van het vredesverdrag, waarin wordt bepaald, dat de Duitsche ex-# keizer zal terecht staan. In de nota noociigen de geallieerden Ne derland uit hen bij te staan bij dc uitvoering van cleze rechtvaardige daad. De nota is in vriendschappelijke bewoor* dingen vervat. H«t inniiAoalsIaic aan «le artillerie-Inricht inson. liet hoofdbestuur van den Algomeenetf Nederlandschen Rijkswerkliedenbond ontving, naar Het Volk meldt, van den minister van Binnenlandschc Zaken, in verband met het door den bond aan den minister op 5 Januari gerichte schrijven, (lc officiecle medetlceling, dat het aan dc Artillerie-inrichtingen aange« lcondigdc ontslag van 1000 werklieden v o 0 M 1 o o p i g i s o p g c s cli o r t Door den minister is aan dc directie van dei. Artillerie-inrichtingen een voorstel gevraagd, waarin een plan ontwikkeld wordt, volgend hetwelk ontslag van het'personeel, in verband met de bezuiniging door aanneming van het amendcment-Marchant noodig geworden, g<y leidoiijk plaats zal kunnen hebben. Commissie Ziekte be h and e* ling. Naar wij vernemen is de commissie- Kooien voor de ziektebehandeling met ham werkzaamheden zoover gevorderd, dat hel rapport inzake de aanvulling-van de ziekte verzekeringswet met bepalingen omtrent dil

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1