DE EEMLANDER" m. vleeschhouWer, WILLEM GROENHUIZEN j Zilver 1 >aca 1 FEUILLETON. De groote Liefde. 18e Jaargang No. 176 inauurUïliTCRDIIC P" 3 maanden voor Amcrs» AS@!RlMt!ll§Plil.O ioort f 210i idem franco per poet f 2.60. per weck (met pratl! verzekering legen ongelukken) f 0.17', afzonderlijke nummers 1 OjQJ. AMEBSFOORTSCH HOOFDREDACTEUR: M«. O. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Co BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL ho"k uth.chtschisth. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 5I3 Woensdag Z1 Januari TSZO Pillis DER AQVERMlÈH^L^rva:^ bewijsnummer, c)kc regel meer 0 20, dicnstaanbic* dingen 1—5 iegels 0.50. Voor handel en bedrijf bestaan zeet voordecligc bepalingen tot liet herhaald ad ver loeren bij abonnement licnc circulaire, bevattende do voorv/aarden. wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Meubelfabrikant - Hof 46. AMERSFOORT Fabriek: Papei)l)ofstede Directe levering van den fabrikant aan den verbruiker Concurrentie daardoor absoluut uitgesloten- _BUITENLANP Politiek Overzicht Er is wel eens twijfel uitgesproken of het werk, dot de vredesconferentie bezig is te verrichten in het oosten van Europa het kenmerk van duurzaamheid in zich bevat. De nieuwe staten, die zijn gevormd uit de gebieden, welke ontleend zijn aan de voor malige monarchie Oostenrijk-Hongarije en waarvoor Duitschland den grond heeft moe ten afstaan, die het aan zijne oostelijke ^grens is ontnomen, werden gezegd uit zoo heterogene bestanddeelen te bestaan, dat zij niet een geheel konden vormen van blij vende levensvatbaarheid. Een. anderen kijk op deze zaak geeft een correspondentie uit Rome, die is opgenomen in de Köln. Ztg. De Schrijver zegt daarin: „Toen ik in Augustus 1912 kort voor het uitbreken van den Balkanoorlog door Mon tenegro reisde, werd ik vergezeld door een Czech en een Pool. Ieder van hen sprak zijne moedertaal en zij verstonden elkaar zoo gemakkelijk alsof zij 'hetzelfde idioom spraken. Wij voeren aan het einde van onze reis over het Skutarimeer op een boot, die met Montenegrijnsche soldaten bezet was. Tot mijne verbazing konden mijne beide reisgenooten zich met dezen •even goed onderhouden als met elkaar. Den avond brachten wij met elkaar door in de "door de Italianen gebouwde havenstad An- tivari. Ik vroeg hen of zij met de Russen even gemakkelijk een gesprek konden voe ren als met de Montenegrijnen. Zij ant woordden mij, dat dit van zelf sprak, want de Slavische talen verschilden haast even weinig van elkaar als do Duitsche dialecten. Alle Slaven, die tusschen Archangel en Cat- taro en Prang en Wladiwostok wonen, zijn eén groote familie, die slechts door de poli tiek gescheiden worden gehouden, en de bewering, dat de Slaven, om elkaar te kun nen verstaan, Duitsch moeten spreken, is een uitvinding van diezelfde politiek. Aan dit gesprek moet ik dikwijls denken, wonneer ik in Duitsche bladen telkens weer lees van de innerlijke onhoudbaarheid van 'den Zuid-Slavischen staat. Zoolang tegen over het nationaliteitsbeginsel een ander beginsel stond, namelijk dat van de op de legitimiteit steunende staatsmacht, was het mogelijk de Zuid-Slaven van elkaar geschei den te houden. Nu met de Habsburgsche monarchie de staat Oostenrijk-Hongarije in elkaar gezakt is, is het eenige werkelijke 'beletsel voor de vereeniging van de Zuid- Siaven verdwenen. Want het verschil van godsdienst, geschiedenis en schrijftaal kun nen de consolidatie van den nieuwen staat wel vertragen, maar zij zijn niet in staat haar op den duur te verhinderen en de Sla ven, bij de sterkte van hun eenheidsbewust zijn, van elkaar gescheiden te houden. De fanatieke haat tegen de Italianen, die hun het naar hunne meening Slavische land tot .aan de Jsonzo onthouden en hen door de bezetting van Triest, Fiume en Dalmatië van de eenige werkelijk warme zee, die ter be schikking van het Slavische ras staat, willen afsluiten, zou op zich zelf reeds voldoende zijn om de Zuid-Slaven tot elkaar te bren gen. De Italiaansch-Oostenrijksche oorlog toch is in den grond niets anders dan een Italiaansch-Zuid-Slavische oorlog geweest, en geen feit is daarvoor meer kenschetsend geweest dan dit, dat de Serven na het.uit breken van de Oostenrijksch-ltoliaansche vijandelijkheden hun offensief te jen Bosnië staakten en op deze wijze de Zuid-Slaven van veldmaarschalk Boroëvic voor de Isonzo vrijmaakten. Hierbij komt nog een ver- eenjgend geografisch moment: alle berg kammen in het nieuwe rijk van Karintië tot de Stroemitza loopen van het noordwesten naar het zuidoosten, en geen enkele hooge bergketen scheidt de Slovenen van de Kroa- ten en de Kroaten van de Serven; veeleer zijn zij door de dalen met elkaar verbonden. Duitschland en vooral Italië hebben bij het tot stand brengen van hunne politieke een heid veel grootere binnenlandsche moeie- lijkheden te overwinnen gehad, don de Zuid- Slaven zullen moeten doen. Met de vorming van een sterken natio- nalen Zuid-Slavischen eenheidsstaat, die, de voorhoede van het panslavisme vormende, tracht alle Zuid-Slavische 'gebieden onder zijne heerschappij te vereenigen en via de Adria zich te verzekeren van den weg naar den grooten wereldhandelsweg van de Mid- dellandsche zee, moet dus als met °en nage noeg zeker feit gerekend worden." Bnltenlandsrhe Bfirichtta P ar ij s, 2 0 Jan. (N. T. A. Daadloos uit Lyon). In de zittin? van d-en algemeenen raad van verleden Maandag waren behalve Clemenceau, Lloyd Gegrge en Nitti tegen woordig maarschalk Sir Henry Wilson, ad miraal Beatty en Winston Curchill. De Russisobe zaken namen de aandacht in be slag en werden uit militair oogpunrbekeken. De raad verleende gehoor aan de gedele geerden van de republiek Georgië cn Aser- beidsjan, die de behoeften en wenschen vun hunne respectieve staten uiteenzetten. Zij verklaarden, dat de door hen vertegenwoor digde bergvolken dapper wraren en vroeger eenigen der beste eenheden van het Russi sche leger hadden gevormd,; zij waren beslo ten aan de bolsjewisten het hoofd te bieden, maar daarvoor hadden zij behoefte aan wa penen en munitie. Brussel, 2 0 Jan. (H. R.) De Kamer heeft met algemeene stemmen (129) het wetsontwerp goedgekeurd, waarbij de regee ring wordt gemachtigd tot het aangaan van een leening van 5 milliard. P a r ij s, 19 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Millerand heeft het ministerie van Industrieel Herstel opgeheven en een nieuw ingesteld: dat van Gezondheid en Sociale Voorzorg. Voor binnenlandsche" za ken moet nog de definitieve benoeming van een titularis plaats hebben, maar dat zal nog in den loop van dezen dag geschieden. P a r ij s, 19 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De leden van het nieuwe kabinet zullen Donderdag voor het eerst een minis terraad houden. Denzelfden dag zal het mi nisterie zich voorstellen aan de Kamers. Volgens de uitdrukking van Millerand zal het nieuwe ministerie zich aandienen als een arbeldsministeric (ministère du travail). Het politieke programma zal overeenkomen met het programma, waarvan Millerand de lijnen heeft getrokken in een rede van 7 Nov., toen hij in de verkiezingsperiode voor de kiezers van het tweede kiesdistrict van Parijs het woord voerde. Tweede telegram. Millerand heeft aan Poincaré medegedeeld, dat hij een ka binet heeft samengesteld. P a r ij s, 2 0 Jan. (N. T. A. Draadloos van Lyon). Millerand heeft, ad interim, het commissariaat-generaal voor Ejzas-Lotha- ringen toevertrouwd aan den tegenwoordi- gen secretaris-generaal, die aan het com missariaat-generaal is toegevoegd. Waar schijnlijk zal Millerand a.st Zondag naar Straatsburg gaan om afscheid te nemen. Londen, 20 Jan. (R.) De Bonk of England is gemachtigd tot het aannemen van inschrijvingen op schatkistbonds aflosbaar op 1 Februari 1925, die 5% pet. rente geven. Zij zijn vrijgesteld van alle be lastingen, wanneer zij het eigendom zijn van personen, die noch in de Vereenigde Ko ninkrijken woonachtig noch aldaar gedomi cilieerd zijn. De inschrijvingsprijs is 100 pet. Washington, 19 Jan. T. A. Draadloos van Annapolis). De New-York Times verneemt uit Londen, dot de Britsche regeering 210 millioen dollar zal verschaffen ter bescherming van de Britsche handelaars tegen de risico van den handel met Rus land. Londen, 2 0 Jan. (N. T. R. Draad loos uit Carnarvon). De Iersche vei kiezin gen voor plaatselijke regeeringslichanien toonen, dat in Ierland de gematigde rich ting sterk vertegenwoordigd is. De ver kiezingen werden voor het eerst volgens het stelsel der evenredige vertegenwoordi- ging gehouden. Er v/erd ijverig gestemd en er kwamen weinig fouten voor. In plaatsen, die tot nu toe bolwerken vhn het republicanisme waren, zijn voorstan ders van een duurzame vereeniging met Engeland gekozen, en in de tot dusver uit sluitend unionistische districten weinig re publikeinen. Overal zijn gematigde man nen voor den dag gekomen, die vóór. een of andere grondwettelijke regeling zijn. De constitutioneele nationale partij schijnt te herleven. De Manchester Guardian schrijftVol gens dezen uitslag verkondigt de Sinn Fein de opinie, niet van 750.000, maar van 450.000 kiezers van de 1.500.000. Met ter- zijdelating van de uitersten, is door het even redigheidsstelsel een groote middenpartij te voorschijn gekomen, die meer don de helft van de Iersche kiezers omvat. Het blad geeft in overweging, dat deze groote mid dengroep zal worden gebruikt om in eene naar het evenredigheidsstelsel samengestel de vergadering eene regeling van het Ier sche vraagstuk tot stand te brengen. Malta, 16 Jan. (R.). Er zijn gister avond, bevelen uitgevaardigd voor nagenoeg de geheele Middëllandsche zee-vloot om te vertrekken naar de Zwarte zee. Vijf schepen vertrekken vanmiddag, anderen maken zich gereed om den 18en te vertrekken. De Marl borough, de Benbow en verscheidene lich te kruisers zijn reeds in Konstantinopel. K o n s t a n t i n o p e 1, 2 0 Jon. (N. T. A. Draadloos van Lyon). De krijgsraad heeft Behoedin Chakir en ar. Rasim, bestuurs leden van het comité voor eenheid en voor uitgang, aanstichters van de moorden ge durende den oorlog en thans naar Duitsch land voortvluchtig, veroordeeld respectieve lijk tot den doodstraf en vijftien jaar dwang arbeid. Londen, 1 9 J a n. (R Heden is bei icht ontvangen van een hevig grer.sgc-vecht in Britsch-Indië, waarin de Engelsche verliezen 330 man bedroegen. De. colonne-Derajat, die opmarcheert in het land der Mohsöeds, heeft sterken tegenstand ontmoet. Een hevig handgemeen ontstond, waarin de vólgende verliezen geleden werden: zes blanke offi cieren gedood, acht vermist, één gewond 6 inlandsche officieren gedood, zes gewond. Verder werden 35 inlanders gedood, 40 vermist en 278 gewond. Een vliegtuig werd neergeschoten; bestuurder en verkenner zijn echter behouden. De Mahsoeds verloren minstens 400 man, waaronder 130 dooden. De opstandelingen-leiders hebben nu een boodschap gezonden, dat zij bereid zijn de Ene; sche voorwaarden aan te nemén als de cpmarsch gestaakt wordt. Washington, 19 Jan. (N. T. A. Draadloos van Annapolis). De tweede pan- Afrterikaansche financieele conferentie is heden begonnen. Aanwezig waren 60 af gevaardigden van Midden- en Zuid Ameri kaansche staten en 300 gedelegeeerden uit het financieele en industrieele leven der Ver. St. Toespraken werden gehouden door den staatssecretaris, den secretaris van de schatkist e. a. De secretaris van de schatkist los een brief voor \an president Wilson, waarin deze o.a. verklaarde: Ik verheug mij, dat in dezen onrustigen tijd het werk tot herstel ter hand wordt genomen. De burgers van het Amerikaansche continent moeten geen zelfzuchtige doeleinden najagen, maar die nen tc worden geleid door het verlangen elkaar van dienst te zijn en de wereld naar beste krachten bij te staan. Staatssecretaris Lansing hield een toe spraak, waarin hij de conferentie geluk- wenschte met deze manifestatie van. vriend schap en behartiging van wede. zijdsche be langen, die het welzijn der Amerikaansche staten ten goede komt. Lansing herinnerde er voorts aan, dat, toen in 1915 de eerste financieele conferentie bijeenkwam, haar doel was te overwe gen wat'te doen stond in verband met den abnonnalen financieelen toestand, die op dit halfrond overheerschte als onmiddellijk gevolg van den Europee- schen oorlog. Oakland, 2 0 Ja n. (N. T..A. Draad loos von Annapolis) Gemaskerde bandieten hebben gisternacht een trein van de Southern Pacific bij Pullman aangehouden. Ze wisten niet de nangeteekende stukken te ontkomen. Den passagiers werd geen overlast aangedaan: Kopenhagen, 19 Jan. (W.-B.). Het Amerikaansche stoomschip Macona, van Kopenhagen naar New-York, heeft heden naèht in een zwaren storm schipbreuk ge leden in het Kattegat, een mijl van de Zweedsche westkust. Van de 50 man der bemanning is slechts een stuurman gered 49 zijn verdronken. Boston, 20 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Annapolis). Het Britsche vrachtvaartuig Yarmouth, dat drank aan boord heeft en op weg was -naar Havana, bevindt zich in zin kenden toestand. Drie schepen zijn vertrok ken om hulp te verleenen. Schncidemiihl, 2 0 Jan. (W. B.) Heden nacht om twee uur ontspoorde een. goederentrein dicht bij Schneidemühl. Bijna op hetzelfde oogenhlik passeerde de voor trein van den D-trein no. 4, die niet meer gewaarschuwd kon worden, en reed in den ontspoorden goederentrein. Verscheidene wagens werden vernield. Het aantal dooden en gewonden is groot, maar staat nog niet vast. Be r 1 ij n, 2 0 Jan. (W. B.) Volgens of ficieel bericht zijn in het spoorwegongeluk bij Schneidemühlt 18 reizigers von den D- trein gedood en 20 gewond, waaronder 8 zwaar. "BINNEN LAN D~ Uil Per» Keiierliuid eu <to volkenliand, De Vr ij 7. i n n i g-D emoe raat' acht naast het doel der machtsvorming van de overwinnaars zonder twijfel in den tot stand gekomen Volkenbond een element aanwe zig, dat dezen hond kan doen uitgroeien tot een organisatie met het verheven doel, dat wij beoogen. Laten de neutralen de leiding aan de ovcr<4 winnaars alleen over, don azl het goede clc* ment in den bond geringer kans hebben ora>' tot ontwikkeling te komen. Zij disquolificee-*; ren dan de organisatie als een macht, waar uit nimmer iels goeds zul kunnen groeien. Dit zou een fout zijn. De leiders van heden' zijn niet de leiders van morgen. De too» komstige internationale verhoudin i zijn veel minder afhankelijk van de mar: n, die thans de leiding hebben dun van dc-r groei der democratische beweging, nu t r iimcre inzichten, onder de volken, die zij u gaiw woordigen. Groeit deze beweging ra t. dan zal een andere internationale oi j isatie, geen toekomst hebben. Konit die democra tische beweging .daarentegen tot krachtig leven, dan zal zij zich uitspreken door de vertegenwoordigers dier volken in den ge stichten bond. De V r ij z i n n i g D cm o C r u I ver* wacht stellig dat dit zal geschieden. Hel blad zet vervolgens uiteen, dat ook mate* rieele redenen Nederland, met het oog op zijn economische positie, tot toetreden nó pen. Wij zullen dit doen, niet met de geest drift, die de schoone en gave gedachte van den bond der naties heeft gewerkt, maar dan toch in de verwachting, dat de wereldbewe ging ten slotte den Volkenbond zal maken tot wat hij behoort te zijn: een organisatie, waarin het recht gebiedt, niet de macht. De Nederlander zegt o. m.: Sinds het sluiten van het Verdrag van Versailles op 28 Juni des vorigen janrs wis ten wij, dat onder de .Staten, welke uiige* noodigd zullen worden, zonder c e n i g voorbehoud tot den Volkenbond too te treden, ook Nederland behoort, een eer die wij deelen o. u. niet Spanje, Noorwegen, Zwitserland cn Zweden. Aan een platoni sche liefdesbetuiging voor de zaak der goal* lieerden danken Bolivia, Ha/ti, Honduras cn dergelijke belangrijke Staten de onder scheiding tot de oorspronkelijke ondcrtec- kennnrs van het Verdrag cn oiitwcrners van den Volkerenbond te behooren. V/ij mis gunnen dien Staten dit voorrecht niet, maar mogen toch wel opmerken, dat allicht ónzo onzijdigheid ons een zwaarder beproeving geweest is dan hun hunne krijgshaftige acti viteit. Intusschcn hebben de Geallieerden on Geussocieerden daarover lum eigen denk beelden; voor ons bcteckcncn die, dat wij tlinns staan voor dc keuze het statuut te aanvaarden of af te wijzen van eene volke rengemeenschap, op welks samenstelling wy geen den minsten invloed hebben kunne» oefenen. Het blad prijs de openhartigheid, die onze Regeering in haar toelichting op het voor stel betoont en die haar dreef tot het leve ren eener vrij scherpe critiek, die, naar lie# toeschijnt, in de landen der Entente wel niet met algemeene instemming zal worden aan gehoord, al bevat zij overigens niet veel dal niet reeds eerder gezegd is, en waaraan de juistheid ook in de genoemde landen zelf weï gevoeld wordt. Nog pos heeft Lord Robert C< i!. nis voorzitter van de „League of Nation Union* in een Manifest aan het Engelsche volk zij* niet malsch oordeel over het nieuwe inter nationale instituut gezegd. „Wij begroeten het mei vreugde", zoo lezen wij daarin, „maar wij moeten niet denken dot wij er na ook zijn. Dc Volkenbond bestaat, möar wat zal hij zijn: werkelijkheid of schijn? Zullen wij van den Volkenbond een krach tig vredesinstrument maken of zal hij wor den een beteekcnisloos aanhangsel aan d» slechte vormen cener ouderwctsche diplom motie?" En dun zet Lord Robert uiteen dat het antwoord op die vraag afhangen zal van do volken zelf, niet het minst van Engeland» Itariditn De Staatscourant van 20 Januari bevat o. a. de volgende Kon. besluiten: overgeplaatst de gezantschaps-secretaria jhr. mr. H. van Asch van Wijck van het ge zantschap te Rome naar dat te Weenen; benoemd tot commies bij de Rijksverze* keringsbank W. van Gilst le Rotterdam. Vrouwen worden nooit door een compli ment ontwapend, mannen altijd. r i gj JUWELIER AMERSFOORT! s i Róman door ANNA WAHLENBERG. 48 „Neen, Inga, daarover verwonder fk mij niet; het is mijn eigen schuld dat het soo ge gaan is." 'v fluisterde haar natm bijtla onhoor baar met sidd.-r«*de Üpp«n. liet was een nieu we Magnus, di*n z<j vó^r zich zag, een m«nsch, die leed. Zij herinnerde zich niet hem ooit zoo «gezien te hebben. Het had nooit in zijn natuur £cUg%n om zich door den tegenspoed te laten ZJ zat naa<«t hem en kon nog .g«en itvocd vin4ft»i om heen te gaan, daar zij hem over h»t erg<*e heen wilde helpen. Een uitbarsting An« smart overweldigde hem niet meer. Maar 'Jta een bnos- richtte hij zich od van ziin stool in een bui van verzet. „Neen, Inga," zei hij „ik kan hgt niet ge- looven. Je hebt me niet gezegd wie hij is. Een geheimzinnig iemand, een mythe. Ik weiger aan zijn bestaan te gclooven voordat ik hem gezien heb. Ik heb geen rust voordat dit ge beurd is!" Zij schrikte. Ilad hij begrepen dat zij hem een onwaarheid had verteld? Het gevaar gaf haar echter tegenwoordigheid van geest en ztj stond ongeduldig op, nUof z|j belèedigd was geworden, bracht haar haren vóór den spiegel in. orde, maar kwam weer terug. Zij wilde hem één ding verzoeken, of hij vandaag niet naar h^t hotel zou gaan, maar rustig tot morgen »n h<*t z ekenhuis tou blijven. Zou hij do«n tery illc \an haar? Wilde hij haar dit beloven? En ztj gi' niet heen voordat hij het be loofd had. Kerst nadat hij dat gedaan, zijn hoofd fn de kussens gelegd cn dc oogèn ge- •lot.n had, sloop rij zachtkens weg. En toen il] huhen kwam zocht zij de mooie pleegzuster op. dJe een uur geleden Magnus* kamer zoo •chuw verlaten ha*d. Zou zij zoo goed willen zijn n.aar meneer Höök te gaan? Ilij was nog niet zoo sterk als hij meende; zij moest nog wat op hem toe zien. De verpleegster ging eenigszins verwonderd heen. Maar terwijl zij zich naar den patiënt haastte, bleef Inga achter de deur staan luiste ren. Zij moest Magnus' stem hooren en dat deed- zij spoedig. Goddank, die klonk niet zoo zwak als zoo- even. Zij kon nu en dan een belangstellenden toon onderscheiden. Ja, goddank, Magnus be hoorde niet tot hen, die door de smart terne der gebogen worden. Nu kon zii gaan. XVII. Toer. zij in. den namiddag in dc bibliotheek kwam, was Arthur daar reeds. Maar hij zat niet zooals gewoonlijk aan dc tafel, maar Wep de kamer op en neer. Zij kon bemerken (lat hij haar had hooren komen, want toen hij vóór haar stilhield, toonde hij niet de minste ver rassing. Daarentegen zag zij een uitdrukking op zijn gelaat, die zij niet kende, opgewekt en tevens niet geheel geritst, als van iemand, die verlangend naar ict^ wacht. „Ik wist dat je komen zoudt," zei hij. „Wist... Hoe Icon je dit weten?" Toen zij elkaar den laatstcn keer gespro ken hadden, was het niet zoo zeker ol zij ooit terugkomen zou. Haar vraag werd niet beantwoord. Zij na men hun gewone plaatsen in aan tafel en Inga begon haar werk voor den'dag te halen. Maar Rennsburg raakte noch boeken noch aantee- keningen aan, zat verstrooid te kijken cn speelde niet zijn vouwbeen. „Ik heb vandaag bezoek gehad,' zei hij ein delijk „van iemand -dien. ik nooit gezien had, maar die jou heel na staat." Zij sprong op van schrik. Bedoelde hij Mag nus? Had Magnus zijn belofte oni in het zie kenhuis te blijven niet gehouden? Zou hij hel gewaagd hebben....? En wat had hij gezegd? Had hij haar verraden? „Magnus?" vroeg zij weifelend. „Goed geraden. Hij wilde weten of het waar was dat je verloofd was; je hadt het zelve gezegd." Een blos bedekte haar wangen tot over haar voorhoofd. „Ik 'had hem niet gezegd met wien," zei ze. „Dat had hij zelf uitgevonden." „En ie antwoordde!" „Ik kon niet ontkennen wat jij bevestigd huilt. Ken lange poos zat zij gebogen over haar boeken. „Ik wist niet wat ik moest doen," zei ze ein delijk, zonder op te zien. „Hij wilde niet be grijpen dat het niet meer tusschen ons kon zijn als vroeger; zoodoende moest ik mijn toe vlucht nemen tot een radikaal middel om hem te overtuigen. En onze verloving, die van jou met mij. /ij keek haastig opr met een opko mende glimlach om haar lippen, maar keek meteen weer vóór zich, „was nog niet formeel verbroken. „Zoo, dus die nïoesl dienst doen als een schutsmuur. Maar op een mooien dag doet zijn liefde misschien den muur springen. Hij .scheen wel lc mecnen dat hij er toe in staat zou zijn." Zij glimlachte stil vóór zich heen. Magnus' woorden „wat weet jij van dc liefde" en zijn bcloeftc om haar dit tc lecren, kwamen haar in dc gedachte. Met schitterende oogen schudde zij het hoofd. ..Zijn liefde doet geen verschansingen sprin gen.' zei ze. „Daartoe is zij niet beproefd ge noeg. Zij konit niet verder dan tot de opper vlakte van iemands persoonlijkheid. Voor hem hen ik geen individu, maar slechts een open- haring van het eeuwig vrouwelijke. En het eeuwig vrouwelijke heeft zoo velerlei open baringen, waarop men gemakkelijk verliefd kan worden. Daartoe ben ik niet onmisbaar/' Het vouwbeen glansde in Rennsburgs hand terwijl hij voortging er mee te spelen. En Inga las in haar hoek, maar sloeg geen bladzij^ om. liet viel haar zoo moeilijk dc regels te onder scheiden dat zij ze telkens moest ovenezen- „Zeg mij. Inga," zei hij „wat is dc groote. .werkelijke liefde^ zooals jij die ziet?" Zij hier het gelaat naar hem op, maar anï« woordde niet. „.Ie schijnt zoo goed tc weten wat dc werke* lijkc liefde niet is. Eens heb jc mc gezegd wa| zij niet is. liet is geen behoefte uit gewoonte, deze eenige liefde die jc wist dat jc van mij verlangde. Maar zeg mij, wat is zij dan wclH Als jc weet wat ze niet is, nioct je toch ooU weten wat zij wel is." Ilaar oogen straalden hem helder tegcn< maar nog gaf zij geen antwoord. „Ik heb mij verbeeld» dat ook ik er nu eit dan iets van heb gevoeld" ging hij voort. „Eei( vermoeden als van een onweerstaanbare kracht. Zooals, bijvoorbeeld, in het geval md die rechtszaak. Ilct was een sterke lcracht>, die mij daarheen trok, maar het was een no0 sterkere die mij bij jou dééd blijven, cn die me altijd tot je zal trekken. Zeg mij, Inga, wat is dc groote liefde?" Zijn hoofd met zijn elbogen op dc tafel steunende, zag hij tot haar op cn wachtte. „Ta, Arthur, het is misschien zoo, dat ik leant zeggen wat dc groote liefde niet is," zei zif ten laatste. „Maar wat zij is...? "Wel heb ookj ik er nu cn dan iets van gevoeld. En ho®" krachtiger ik dit gevoelde, des tc meer be* greep ik wat zij niet was. Maar wat zij is.„2 Hoe lean men dat zeggen? Dat gevoelt mcij slechts en daar kan men niet over spreken." Hij legde zijn arm op dc hoogc rugleuning) van haar stoel. En toen zij zich niet bewoog, en met gebogen hoofd daar zat, legde hij zachf zijn hand op haar hoofd cn keerde liet zo* dat 7.ij hem in zijn gezicht moest zien. Zij zagen elkaar in de oogearen dat waar* over zij niet konden spreken, lazen zij in el( kaars blik, EINDE. ;-|

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1