Oelteclis CrsdietvsresnigiRnr „DE EEMLANDER" BUITENLAND BINNENLAND"" Püi!8 PER ADyERTEHüfH v„" Opgericht 1863. Verricht aS3e bankzaken. r-, t8e Jaargang No. 177 idauUCUEUTCDDIIQ P" 3 ""ndcn voor Amcrs' floUnHtmtn I ornlJu loort f 2io, idem franco per post t 2.60, per week (met sratis verzeker ng tegen ongelukken) f 0.17», alzondcrlijke nummers 1 CM. Donderdag 22 Januari 1920 HOOFDREDACTEUR: Me. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Ca BUREAU: ARNHEMSCHE POCRTtVAL hobk ur««cHTsc;issr*. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 1 i regels 0.85^ met inbegrip van ccn bewijsnummer, elke regel meer 0 20, dicnsiaanoic* dingen 1 5 i egels 0 50. Voor handel cn bedrijft beslaan-zcci vooidccligc bepalingen lot hel hcrhaaldl advcrtccicn bij abonnement. licnc tuculaue^ bevallende de vootv/aaidcn. wordt op aanvraag toegezonden, bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht Over <le bedrijfsradenwet, die door de IDuitsche nationale vergaderirvg is aangeno men, wordt door de Deutsche Allg. Zeitung, bet of tic reuse orgaan van de Duitsche re geering, gc-zegdc „De bedrijfsradenwet is een compromis. Door de oppositie van de rechterzijde en door de oppositie van de uiterste linkerzijde wordt getracht den aard van dit compromis zoo voor te stellen alsof het den doorslag gaf telkens naar de andere zijde. Dat is op zich zelf reeds bewijs genoeg, dat dit com- - promis in het midden ligt en niet naar eene eenzijdige richting wijst. Een compromis bevat neer zijn aard allicht het gevaar in zich, dat het over beslissende punten heen loopt en een kwestie niet volledig oplost. Een dergelijk verwijt kan aan de hu tot stand gekomen bedrijfsradenwet niet gedaan wor den. Deze wet beteekent geheel nieuwe ba nen, die aan ons economisch en productie- leven gewezen worden. Zij verzekert de 'deelneming ook van de arbeiders en de em ployés aar. den vorm en de wijze van de productie. En zij beteekent daaraan moet bo. enal woiden vastgehouden den eersten stap tot het organiseeren van den gemeenschappelijken arbeid en de gemeen schappelijke voortbrenging van alle krin* gen en standen, die in ons economisch en productieleven werkzaam zijn. Wie ontkent, dat daarin een groote vooruitgang ligt, oor deelt tegen beter weten. Of hij oordeelt zoo omd3t hij principieel zich verzet tegen den wederopbouw van ons economisch leven .net de bedoeling van onzen staat geheel en A een puinhoop te maken. Alle elementen echter, die, vooruitziende, den staat zijne gezondvjording tegemoet willen voeren, put ten uit liet tot stand komen van de wet de zekerheid, dat zij in staat zal zijn een gun- stigen kweekbodem te vormen voor een ge zonden economischen vrede tusschen werk nemer en werkgever." Hier wordt de grondgedachte aangege ven, die de meerderheid van de nationale vergadering bij het voteeren van deze wet tot richtsnoer heeft gediend. Men heeft daar door een orgaan in 't leven willen roepen, dal kan dienen om werkgevers en werkne mers tot samenwerking te brengen, tot on derling overleg om het gemeenschappelijke h' U-r.g te behartigen. De wet is naar de be doeling van hen, die haar hebben helpen tot stand brengen, een instrument, waarvan men zich zai bedienen om den socialen terug te brengen. In de vergadering v. .d gezegd: „De wet moet worden aange nomen, opdat de rust in het land zal terug- keeren", en in aansluiting daaraan ver klaarde de democratische afgevaardigde Erkelenz aan het einde van het algemeene debat in cle derde lezing: „De wét bevat niels wat de van rechts verkondigde geva ren rechtvaardigt. Ook uit ondernemers' kringen durven zich allengs stemmen voor de wet laten hooren, ook voor de opneming van de arbeiders in den bestuursraad, om dat dit een middel is om het vertrouwen van de arbeiders te winnen. Wij vreezen de verantwoordelijkheid voor de aanneming van deze wei niet. «Er zal zeker vroeger of later veel te verbeteren zijn aan de wet, maar nu willen wij haar eerst in 't leven laten treden." Dat getuigt van hoop en vertrouwen, dat cle stap, die nu is gezet op een nieuwe baan, zal blijken een goede stap te zijn. Daartegenover wordt van de andere zijde betoogd, dat déze wet niets goeds, maar integendeel veel kwaads zal uitwerken. Van rechts verklaarde de woordvoerder van de Duitsch-natronalen: „Wij zullen tegen de wet stemmen omdat zij de grondslagen voor een gezonden wederopbouw van landbouw, handel, industrie en handwerk verwoest." Minder ver in haar verzet ging de Duitsche volkspartij, die principieel geen bezwaar had en zelfs sympathie voelde voor de ver tegenwoordiging van arbeiders en employés in het bedrijfsbsstuur. Maar de wijze waarop dit denkbeeld 'in deze wet was uitgewerkt, vond 2ij verwerpelijk; zij voorspelde, dat deze wet een bron van eeuwigen strijd tus schen werkgevers en werknemers zou wor den. Van geheel andere praemissen uitgaan de, komt de uiterste linkerzijde tot dezelfde conclusie. Uit haar naam voorspelde de af gevaardigde Henk©, dat de vaders van deze wet, die haar met bloed hebben gedoopt, eenmaal nog met schrik zouden beleven wat 2ij er m e hadden aangericht. Zoo stafcj'i voor- en tegenstanders onver zoenlijk tegenover elkaar. De toekomst zal hier rechter zijn. gen gesteld om zich zonder eenig voorbe houd te vereenigen met het compromis-ont werp. Bij gebreke daarvan zou het verdrag van Londen van 16 April 1915 in zijn ge heel en onmiddellijk ten uitvoer gelegd^ worden. Nitti is Dinsdagavond weer naar Rome vertrokken; Lloyd George gaat Woensdag naar Engeland. De opperste raad komt Woensdag voor het laatst bijeen om te bespreken in welken vorm de volgende bijeenkomst zal worden gehouden. Clemenceau en Millerand zouden Frankrijk vertegenwoordigen, Curzon En geland, Matsui Japan, de Martino Italië en Wallace de Vereenigde Staten. P a r ij s, 21 Jan. (RHet antwoord van Joegoe-Slavië op de voorstellen ter oplos sing van het Adriatische vraagstuk, wordt niet bevredigend geacht. Aan Joegoe-Sla vië is thans medegedeeld, dat het de voor stellen van den Oppersten Raad öf moet aannemen, öf zich aan het verdrag van Lon den onderwerpen. Nitti is naar Rome ver trokken. Lloyd George reist morgen af. P a r ij s, 2 0 J a n. (R.) De Opperste Raad kwam te 6 uur bijeen om het antwoord van Joegoe-Slavië op de Italiaansche voorstel len te onderzoeken. De nóta is in verzoenenden geest gesteld, maar maakt verdere besprekingen noodza kelijk. Enkele der Italiaansche voorstellen zijn aangenomen. Ten aanzien van andere punten bleven de Zuid-Slaven op het door hun ingenomen standpunt staan. Londen, 21 Jan. (R.) Lloyd George en de thans in Parijs vertoevende ministers keeren morgen naar Londen terug. Parijs, 2 0 Jan. (N. T. A. Diaadloos uit Lyon). Marcelly, Fransch zaakgelastigde te Berlijn, heeft geseind, dat hij op 19 Jan. op zijn post is aangekomen. Rome, 19 Jan. (R.) Een spoorwegsta king wordt tegen morgen, te beginnen om 6 uur, afgekondigd. De bladen ziin van meening, dat het meerendeel der spoorweg arbeiders er geen gevolg aan zal geven Budapest, 20 Jan. (H. K. B.) Minis ter-president Huszar verklaarde gisteren op een kiezersvergadering o.a.: Geheel de be schaafde wereld hunkert naar vrede en rust, ARNHEM. f?esicH Kapitaal Reserven f IQ ©00.000 - 4.40Q.QÜ0 nale vlaggen uitgestoken. De politie draagt rouw en de dagbladen verschijnen met een rouwrand. Op bevel van den minister van onderwijs en binnenlandsche zaken blijven de staatsschouwburgen op 17, 18 en 19 dezer gesloten, terwijl in de week na de heropening alleen ernstig stukken gespeeld mogen worden. De andere schouwburgen zijn verzocht hetzelfde te doen. Budapest, '21 Jan. (Hong. Corr. Bur.) De Hongaarsche delegatie heeft te Neuilly een nota overhandigd, waarin zij de vredes conferentie verzoekt: 1.. aan Zevenbergen, als de volksstemming niet ten gunste van Hongarije uitvalt, een uitgebreide -autono mie te verleenen, en 2. de regeling der na tionaliteiten-kwestie in Zevenbergen op te' dragen aan een door den Volkenbond in te stellèn commissie, die dan een door den Volkenbond te waarborgen grondwet zou opstellen. P a r ij s. 2 0 Jan. (R.) De Britsche missie regelen genomen. In de groote steden is de slaat van beleg afgekondigd en het verkeer per automobiel en rijwiel verboden. De strengste bevelen zijn gegeven, ter voorko ming van sabotage. De Kamer heeft een ver gadering belegd om cle middelen tot bestrij ding der staking te bespreken. De Kamer leden hebben besloten de regiering krach tig te steunen. Weenen, 2 1 Jan. (W. B.) De Fran- sche missie is gemachtigd tot (le verklaring, dat alle aan Fransche politiekers toege schreven meeningen over eveniueele veran dering van het standpunt der geallieerden in dc Oostenrijkschc kwestie volgens art. 80 van het verdrag yan Versailles en art. 88 van het verdrag van St.-Germain eiken grondslag missen. Londen, 21 Jan. (R.). De secretaris van de vereenigde commissie van Russische coöperatieve organisatiën heeft bericht ge kregen, dat de opperste raad draadloos ge- te Budapest bericht, dat de graanvoorraad naeenschap mejt de centrale organisatie in j._ J Ook nog slechts voor een dog toereikend is en dat de hongersnood voor de deur staat. P a r ij s 2 1 Jan. (N. T. A. Draadloos). Het vertrek der Duitsche krijgsgevangenen uit de streek van Rijssel is begonnen. Drie groepen van ongeveer 1000 krijgsge an- genen zijn van het station Saint André Bai- zieux en Valéncienes af vertrokken. De ge vangenen schenen zich in een goede ge zondheid te verheugen en hadden nieuwe de geheele christelijke cultuur staat op het I schoenen en kleederen aan. spel, wanneer de volkeren niet eindelijk tot Berlijn, 21 Jan. (W. B.) Di. Brauns, rust komen. De Entente strijdt voor den Volkenbond en het zelfbeschikkingsrecht der volkeren, maar wat ons betreft schijnt men deze verheven ideeën niet tot werke lijkheid te willen maken. Zonder de bevol king te raadplegen en tegen haar wil wor den millioenen Hongaren en andere natiën met geweld gedwongen deel uit te maken van vreemde staten. Zoo wordt een Hon garije" gevormd, dat steeds ongeschikt zal zijn om te leven. Eveneens zullen de ge bieden, die men met geweld losscheurt, nooit levenskrachtig kunnen worden. Door den vrede-door-geweld ontstaat in Europa een nieuwe ziekte: de Hongaarsche kwestie. Zoolang dit vraagstuk niet wordt opgelost door rekening te houden met ethnografi- licl der Nat. Verg., besprak heden op den Centrumpartiidag dp partijorganisatie. Hij kwam opstegen de principieele „confessio- nalisatie" der partij en bepleitte een uit breiding van het Centrum tot c-en midden partij, die een breeden kiezerskring zou om vatten, en die niet Socialistisch moest zijn. Moskou heeft toegestaan. Ook is vergun ning verleend, dat een delegatie kich naar Moskou begeeft. Die zal morgen vertrekken. De president en de vice-president van de Londensche commissie gaan naar Parijs om met de geallieerde regeeringen te onderhan delen over de handelsvoorwaarden. New-York, 21 Jan. (N. T. A. Draad loos uit Annapolis). De „gezant" der sovjet republiek Martens is voor het sub-comité van den Senaat verschenen en heeft een verklaring afgelegd betreffende zijn loop baan in Rusland en zijn emigratie naar de V. S. in 1916. Bergen, 21 Jan. (H. R.)-De onderaard- sche werken in de pulten van de kolenmij nen le-Bray zijn hedenochtend ingestort. Vier slachtoffers zijn'te betreuren. Halifax, 21 Jan. (N. T. A. Draadloos Zii zo., clan geschikt zijn om cle kern der! A jis) De Powhattan, <^550 mijl foob-nrrrcl irro rArrDArinft hi n"»rmf>n. 1 1 toekomstige regeering b uit de kust onklaar is geraakt, heeft draad- remen, 21 Jan. (W. B.) De communis-i loos geseind, dat zoodia cle zee kalmeerde, tische leider dr. Levi van Berlijn, die gister avond hier op een door cbe communistische partij uitgeschreven volksvergadering sprak, is heden aangehouden. Dr. Levi trachtte hij 't verschijnen der beambten aanvankelijk te ontsnappen, maar werd op het dak van een sche. economische, politieke en cultureele gearresteerd. Nac.r verluidt staat de irr BGltRr!2ndsclie BariPhtia 1J a r ij s, 2 Jan. (N. T. A. Draadloos ^uit Lyon). De opperste raad heeft in zijne zitting van Dinsdag, die door Clemenceau gepresideerd werd, de door Frankrijk en België aangeboden lijst van schuldigen aan .oorlogsmisdrijven, die van Duitschland zul- rien worden opgeëischt, in haar geheel vast gesteld. Deze" lijst zal zeer spoedig aan Duitschland beieekend worden. In zijne avondvergadering beraadslaagde de raad over de Adriatische kwestie. Na een discussie met de Joego-Slavische ge delegeerden heeft de raad zich vereenigd ttiet het standpunt van Nitti. Aan de regee- £iDj?_te_Belgrado is een termiin van yier da- factoren, zal Europa ziek b 1 ij v e n. Uit het Oosten dreigt 'een nieuw bolsjewistisch ge vaar. Hongarije is er op aangewezen een krachtig bolwerk te vormen tegen deze Aziatische pest. Wordt echter Hongarije aan banden gelegd en is zijn weerstands vermogen gebroken, dan kan het Leninisme zich vrijelijk baan breken naar het Westen. Europa kan geen enkelen nacht rustig sla pen, wanneer hier de sociale revolutie wor tel schiet. Vier staten Elzas zullen hier ont staan en men geeft het aanzijn aan een Macedonië in het hart van Europa. De -oud-minister graaf Julius Andrassy zelde in een kiezersvergadering. Het vredes- verdiag is droevig onrechtvaardig en schandelijk. Uit het oogpunt van het vader- landsche gevoel kan daarop slechts één ant woord gegeven worden: Nooit. Men mag echter niet een zuivere gevoelspolïtiek voe ren. Wij kunnen niet hopen, dat wij niets verliezen; maar hij geloofde toch, dat het laatste woord nog niet gesproken is. Men mag hopen, dat de Hongaar overal Hongaar zal kunnen blijven in taal, gevoel, denken en cultuur. Budapest, 19 Jan. (Corr.-bur.) De bond der Szeklers wendt zich tegen de af scheiding van Zevenbergen met een mani fest, waarin gezegd wordt. In heilige over tuiging roepen wij in de wereld uit: Wij zullen ons niet neerleggen bij de afschei ding van Zevenbergen van het duizendjarige Hongaarsche vaderland, nooit en nimmer. De Hongacrsch-Rutheensche politieke partij heeft zich in een vergadering bezig gehouden met de bepalingen van het vre desverdrag, volgens welke het door de Ru thenen bewoonde gebied gedeeltelijk bij de Czechische republiek, gedeeltelijk bij Ru- menië zal worden geannexeerd. De verga dering drukte als de overtuiging van het Rutheensche volk uit, dat het 2ich nooit zal neerleggen bij deze met zijne belangen en gevoelens strijdige oplossing van dit ver drag, dat zal worden gesloten zonder dat het is gehoord, nooit als bindend zal ecken- nen. Dit besluit zal door tusschenkomst van de vredesdelegatie ter kennis van de En tente gebracht worden. Budapest, 21 Jan. (Hong. Corr. Bur.) Na het bekend worden der voorwaarden van het vredesverdrag is Budapest in den rouw gegaan. Overal, ook op de openbare gebou wen. werden mer rouwfloer*; omhulde* üatio- hechtenisneming in verband met de jongste demonstration te Berlijn. Keu'len,-20 Jan. (W. B.) Hier verluidt, dat in de volgende week vertegenwoordi gers van alle postbesturen der vroeger aan de wereldnostvereer.ieing aangesloten sta ten in Parijs zullen bijeenkomen, om te be raadslagen over maatregelen, die kunnen leiden tot bespoediging van het in v. -hing treden van het wereldpostverdrag, dat eedert vijf jaren door den oorlog en zirr.e gevol gen heeft gerust. In Berlijn is hierover ter bevoegder plaatse niets bekend. Brussel, 21 Jan. (H. R.) De secties der Kamer hebben het wetsontwerp op het vrouwenkiesrecht aangenomen. De katho lieken en socialisten stemden voor, de libe- lalen tegen. P a r ij s 2 1 Jan. (N. T. A. Diaadloos). Het nieuwe kabinet heeft Dinsdag zijn eer ste vergadering gehouden in het ministerie van buitenlandsche zaken. Minister-presi dent Millerand deed aan zijne ambtgenooten mededeeling van de ministerieele verkla ring, die Donderdag in Kamer en Senaat zal worden voorgelezen. De verklaring zal ech ter eerst definitief vastgesteld worden in een ministerraad, die Donderdagmorgen in het Elysée zal worden gehouden, onder voor zitterschap van Poincaré. De verklaring zal gewagen van de finan- cieele ontwerpen en van de toepassing van het vredesverdrag; daarna zal een beroep gedaan worden op de medewerking van de Kamers om het werk te verrichten, dat moet worden gedaan. De verklaring zal zeer kort zijn, en-slechts in schetsvorm het werkpro gramma aangeven. Tengevolge van het ontslag van het abï- net-Clemenceau was Cambon de eenige ver tegenwoordiger van Frankrijk bij de vredes onderhandelingen gebleven. De afgetreden ministers worden vervangen door Millerand. T u r ij n, 21 Jan. (N. T. A. Draadloos uh Lyon). De Italiaansche spoorwegarbeider hebben in Noord- en Midden-Italië bijna al gemeen gestaakt, terwijl in Zuid-Italië de beweging schipbreuk geleden heeft. De ka tholieke organisaties in geheel Italië wei gerden mede te doen, hetgeen de regeering in staat stelt om met behulp der troepen op de voornaamste lijnen eenige treinen te laten loopen. De. r&jreerinrr -hfp.fi iè&±- si L'O m.iaN 271 passagiers op een torpedobootjager zul len overgaan. Beide machinekamers zijn tot de waterlijn ondergeloopen. De waterdichte schotten worden gestut. De Staatscourant van gister bevat o.m de volgende Kon. besluiten op verzoek eervol ontslagen als school opziener van het arrondissement Eindhoven F. J. F. Tijssenals adjunct-secretaris van de Staatscommissie tot onderzoek naar de bezoldiging van burgemeesters, ambtenaren en werklieden in dienst der gemeente, met dankbetuiging, dr. D. Hoek benoemd tot commissaris van Het Wedu wen- en Wcezenfonds voor Burgerlijke Amb tenaren dr. D. P. Moll, actuaris van de Assurantie-Maatschappij „De Nederlanden" van 1845. op verzoek eervol ontslagen als klerk bij cle Rijksverzekeringsbank mej. J. D. Schram; tijdelijk benoemd tot leerares aan de R. H. B. S. te Roermond mej. C. E. J. Op stelten te Utrecht. Niet naar „Eva B o n h e u r". Het ons uit Den Haag toegezonden bericht, als zouden de Koningin en de Prins Dinsdag avond in het Gebouw voor Kunsten en We tenschappen te Den Haag de voorstelling van „Eva Bonheur" hebben bijgewoond, be rust op een misverstand. In de gegeven omstandigheden, die voor eenige streken van ons land zoo moeilijk zijn, denkt Hare Majesteit er niet aan fees telijkheden bij te wonen. ET*l(elr,«r Tflllielsn. Buitenlandsche persstemmen. Het. is aangenaam te constateeren, zoo seint de Parijsche berichtgever van het H'blddat de Fransche pers volstrekt niet sympathiek staat tegenover het plan tot uit levering van den ex-keizer en duidelijk te kennen geeft dat zij eigenlijk met de door Engeland opgedrongen aanvraag tot uitle vering niet ingenomen is. Zoo schrijft L' O e u v r e „De Geallieerden, door in heftige termen de Nederlandsclie regeering te bezweren dn grooten schuldige aan den oorlog uit te leveren, vervullen de verplichting, die zij op zich hebben genomen bij de opstelling van het verdrag van Versailles. Maar door niet aan deze vraag te voldoen (hetgeen het van plan is) zal Holland een dienst bewijzen aan de Entente en aan zichzelf. Wij gelooven, dat de geallieerde regeeringen daarvan zelf overtuigd zijn en dat hun nota slechts een diplomatieke formaliteit is." .Do meeste bladen henalen zir.h tot_de QD- I neming van den tekst der nota zonder col •menfoar, mnnr na de „Oeuvre" bevat dtf „Libre Parole" een protestartikel dat zeert heftig is gesteld. Overeenkomstig zijn overtuiging is dit' "katholieke blad natuurlijk tegen» hen, diel een door Gods genade on den troon ge plaatste willen oordeelen. Het haalt boven dien den regel aan: „The king con do ncf wrong Wnt Wilhelm deed was gedekt door cle ministerieele verantwoordelijkheid." De eisch is een juridische ketterij. In eeni dergelijk geval had men althans in cle nota voorzichtig cn vol takt moeten zijn. Het omgekeerde is waar. Dit is niet te verwon-1 deren, want geweld is nu eenmaal hot argu ment van hen, die geen argumenten hob< ben. De Libre Parole" besluit: De leidende regeeringen komen aldus tot een ware moreele chantage tegenover een zwakke natie. Want er is geen ander woord voor cle eindformule van de nota, die de belangen van het Nederlandsdhe volk: tegenover stelt aan zijn plicht en zijn natio nale eer. Wij zijn diep vernederd door de gedachte, dat Frankrijk zich tot het meedoen aan een dergelijke manoeuvre heeft laten verleiden. Het heeft ze niet geïnspireerd. Huichelach tig Farazeisme karakteriseert deze manoeu vre die de schande van Sint-Helena zou willen uitwisschen. Men heeft gespec uleerd op het lijden onzer martelaars om ons, ini plaats vöi\ de reële schadeloosstelling waar wij recht op hebben, cle platonische satis factie van een gerechtelijke parodie op tei dringen. Alles in deze zaal; is weerzinwek kend. De Fransche publieke opinie heeft echter de duperie begrepen. Even weinig zin als ze heeft, een tafaard in een marte laar te veranderen, even weinig denkt zij te transigeeren betreffende de noodzake lijke vergoedingen door mannen, die het verdrag van Versailles hebben voorbereid. „Que les Hollandais se le disent." De T e m p s laat een wat anderen toon' hooren. Nadat het blad aan den inhoud van art. 277 van het verdrag herinnerd heeft, wijst het er op, dat Duitschland, juridisch be schouwd, met de heele zaak niets meer te maken heeft. Dit is aldus de verdere redeneering van de T e m p s zeer te be treuren de keizer en hel Duitschland van vóór den oorlog zijn immers onafscheidbaar en is het huidige Duitschland wel inderdaad anders dan dat van vroegerer is veel dat ons daaraan laat twijfelen. Om het gewettigde van dien twijfel tc be wijzen, haalt het Parijsche blad dan een cn ander aan uit een boekje, waaraan het nogal veel belang schijnt te hechten, del dezer dagen te Berlijn verschenen is, een zooge zegde afscheidsbrief van Wilhelm II aan het Duitsche volk. De auteur er van stelt ons de keizer voor tot zijn landgenooten zeg gende had ik het maar gewonnen, dan zoudt gij allen mij geestdriftig hebben toegcjuichtf Wanneer te Berlijn bij Curtus zooiets kan worden uitgegeven, merkt het blad dan op, na een lange aanhaling uit de brochure, hoe zouden de Geallieerden dan kunnen aanne men, dat de Duitsche republiek niets meer te maken heeft met de keizerkwestie AL leen door de vraag der Geallieerden bij de Nederlandsche Regeering te ondersteunen, kunnen de Duitsohers bewijzen, dot ze inder daad met het oude regiem gebroken heb ben. ^Waarom clan nog langer de Duitsche" re geering als tertius gaudens er buiten gehou den Wanneer men ernstig wil, dat Wilhelm H voor zijn rechters verschijne, waarom Duitschland don niet uitgenoodigd om, ols een der verdragsluitende mogendheden van' Versailles, om de vraag om uitlevering te ondersteunen en zoo noodig actief mede te werken aan de maatregelen die noodzakelijk zouden kunnen ziin voor de uitvoering vart art. 277 van het verdrag. Dit laatste slaat waarsohijn 1 ijk hoofdzake lijk op de, in het artikel ook aangeduide mogelijkheid, dat Wilhelm II naar Duitsch- lend zou vluchten. In dat geval zou cle re geering te Berlijn, volgens de Tempo», niet verplicht zijn den keizer uit te leveren ten minste naar de letteren van het verdrag, De Londensche correspondent van de N. R. Ct. seint,: Uit gesprekken in verantwoordelijke Ne derlandsche kringen te Londen concludeert de Londensohe redacteur van de „Manches ter Guardian", dat de 'houding der Neder landsche regeering in zake de kwestie van' de uitlevering van den keizer onveranderd is en dat de uitlevering geweigerd zal wordeiw In haar hoofdartikel zegt de „Manchester Guardian", dat de aanvraag voor de uitleve ring eigenlijk geen zeer formidabel stuk is. Als het anders was, zou dit trouwens ver keerd zijn, want de keizer is een politiek' vluchteling en het asylrecht wordt ook in Engeland hoog gehouden. Eischen kunnen' wij moeilijk iets, dat wij zelf zouden weige ren. Het stuk is dus ook niets anders dan een beleefde uitnoodiging. De Guardin bespreekt dan de uitleverings kwestie en ziet niet in, dat, zelfs als de kei zer schuldig is, dit een voldoende reden zou zijn tot uitlevering. Uit precedenten kan geen gevolg getrokken worden. Napoleon's geval is geen goed precedent, want nooil is er sprake geweest om hem voor het ge- T.e.cht ie brengen. Hij werd eenvoudig be»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1