„DE EEMLANDER" BUITENLAND ABONNEMENTSPRIJS £rt3 FEUILLETON. 18® Jaargang Wo. 184 per post f 2.63. r" weck (met putis vcirekct n» tegen ongelukken) f 0.17». iliondctlijke nummew 1 CM. AMERSFOORTSCH DAGBLAD HOOFDREDACTEUR; M„. D. J, VAN SCHAARDENBURO UITGEVERS: VALKHOFF Co BUREAU: ARNHEMSCHEPOORTWAL hoek ureecHrsOHSsre INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 613 Vrijdag 30 Januari 1STJ:0 PRHS DER AOVERTFHUtM Z bewijsnummer, elke ic>»cl racer O ^ilicn&UanbJed) dingen 1 5 legcls 050. Voor handel tn bedrijf bestaan rcci voordccllgc bepalingen tot het herhaal<L adverfcctcn bij abonnement. bene chculaiic, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. zk I )'e Politiek Overzichl ,-<K8n zijne verklaring, dat de mijnwerkers He redders kunnen zijn van het Duitsche Volk en van het Duitsche land, heeft de rijksminister Giesberts toegevoegd, dat hij zich overtuigd hield, dat wanneer iedere ijnwerker zich bewust was van de groote verantwoordelijkheid, die op hem rust, hij zich er niet tegen zou verzetten om door l ei meerderden arbeid de kolenproductie te nelpen vermeerderen. Men zou hierop vrij gerust kunnen zijn, ols men met de mijn werkers als individuen te doen had. Maar Shet is ongelukkig een feit, dat de indivi dueel e arbeider, al moge hij nog zoo radi caal aangelegd zijn, voor verstandige rede- peering vatbaar is zoolang men met hem al leen te maken heeft, maar dat in vergaderin gen, waar het instinct der massa het zelfstan dige denken schijnt uit te schakelen, zelfs de gematigde en bezonnen arbeider zich ge makkelijk laat mcesleepen om mee te doen aan buitensporige eischen, waarvan hij bij kalm oierleg zelf erkent, dat zij niet zijn te vervullen. Die ondervinding doet men overal op, maar in Duitschland in bijzonder sterke mate. Zij is daar oorzaak, dat de regeering bedacht is moeten zijn op het nemen van maatregelen tegen de agitatie van de onaf hankelijke socialisten en communisten, niet alleen in het kolengebied, maar op tal van andere plaatsen, inzonderheid in Berlijn. De xijksweerminister Noske heeft in de pers rekenschap gegeven van de motieven, die de legeering tol het nemen van dezen maat regelen hebben bewogen; hij zegt: „De regeering heeft zonder staat van be leg.willen rondkomen, maar de gebeurtenis sen bij het rijksdaggebouw hebben bewe zen, dat het zonder dat niet kon gaan. Parallel met dezen Berlijnschen aanslag op de vrijheid van beslissing van de volksverte genwoordiging gaan pogingen om ons weer bloot te stellen aan de zwaarste economi sche schokken. Er werd gestreefd naar de afkondiging en de uitbreiding van stakingen van spoorwegpersoneel en de kolengebie- den zijn weer het tooneel van een woeste ophitsing tot staking. Verlamming van het verkeer en verdere vermindering van de kolenproductie* op het huidige tijdstip zou den de Duitsche huishouding tot den on dergang brengen. De toch reecis gebrekkige voeding van de bevolking der groote steden zou in gevaar gebracht worden in zoodanige mate, dai een ramp onafwijsbaar zou zijn. De regeering zou misdadig zijn, wanneer zij werkloos bleef toekijken bij intriges van gekken of Herostiatussen, die er niet tegen opzien een chaos in het land teweeg te krengen. Daarom is, nadat het harde optre den voor het rijksdaggebouw noodig was ebieken, er toe oxergegaan in de eerste aats hen de handen te binden, die gewe tenloos genoeg zijn zelfs tot den prijs van het bestaan en het leven van honderdduizen den medeburgers hunne politieke en econo mische sabotageplannen verder te willen doordrijven. Over de gebeurtenissen in het kolenge- l.-ied schrijft minister Noske: „Er wordt nu met hoogfen druk door politieke draadtrek kers op aangestuurd, de mijnwerkers in eert nieuwe slaking te drijven. Men praat hen voor, dat zij den zesurenplóëg dadelijk moe- 1 n doorzetten. Van den harden arbeid der 'owerkers moet men het volle besef heb- .i Het is een van zelf sprekende eisch, dat dezen* wat den duur van den arbeid en het loon betreft beter bedacht worden dan an dere categorieën van de bevolking, die veel gemakkelijker werk hebben. Op dit oogen- hiik kan echter Duitschland niet bestaan, \eel minder..economisch weer in de hoogte komen, wonneer de koler.verzorging nog verder verminderd wordt. Het gaat daarom niet aan, dat een paar dozijn onafhankelijke en communistische courenten ongestoord de mijnwerkers opstoken tot eene staking, die onafwendbare ellende zou moeten uitstorten over'millioenen menschen in Duitschland." Wat gebeurt er in Rusland? Bij het ont breken van alle rechtstreeksche berichten is het zeer moeielijk op die vraag een of- doend antwoord te geven. Maar ten slotte breekt, door alle beletselen heen, de waar heid zich een weg. Het kan thans niet meer verbloemd worden, dat de Russische legers, die den strijd voerden tegen het bolsjewis me, geslagen zijn. Denikin, Koltsjak en Joedenitsj hebben zulke zware nederlagen geleden, dat hunne legers in ontbinding schijnen te verkeeren. De volledige mislukking van de door ad miraal Koltsjak bestuurde onderneming le gen sovjet-Rusland komt duidelijk uit in een telegram van de Times uit Charbin (Manas- joerije), waarin wordt medegedeeld, dat Koltsjak door de nieuwe Siberische regee ring, die hij zelf had ingesteld, tot aftreden is gedwongen. Men heeft hem eerst vruch teloos verzocht af te treden. Ook de poging om door de vertegenwoordigers van de ge allieerde mogendheden een verzoening te bewerken, bleef zonder resultaat. In 't eind: verklaarde Koltsjak zich intusschen toch bes- reid om af te treden, maar hij verzocht te gelijk de geallieerden om bescherming, die hem verleend werd door Czechische troe pen tot zijne ondersteuning te zenden. Koltsjak's troepen zijn allen naar den vijand overgegaan en de toestond van de Siberi sche regeering is hopeloos. De macht is in handen van de sociaal-revolutionairen, die bij de voorafgegane onderhandelingen wel verklaard hadden, dat zij tegenstand zou den bieden aan de bolsjewisten, maar die onderling verdeeld zijn en van wie men geen ernstig verzet tegen het roode leger verwacht. De vertegenwoordigers van Enge land, Amerika, Frankrijk cn Japan bevinden zich in Tsjita, dat 400 KM. ten oosten van het Baikalmeer ligt. Volgens latere berichten is Koltsjak ge vangen genomen; hij bevindt zich nu in Ir- koetsk als gevangene van de sociaal-revolu tionairen, aan wie hij is uitgeleverd door de tot zijne bescherming gezonden Cze- chen. Zijn opvolger Semenow beschikt niet meer over bruikbare strijdkrachlen. Zij zijn of verloopen óf geheel ge demoraliseerd. Al het land ten -.ves ten van het Baikalmeer is in handen van de revolutionairen, die zich vermoedelijk met de bolsjewisten zullen verstaan. Deze ontwikkelen een krachtige propaganda ook in de richting van Mongolië. Volgens Chi- neesche berichten hebben Engelsche en Fransche officieren den gouverneur van Sinkiang, de meest westelijke provincie van China, verzocht om vergunning tot overgang op Chineesch gebied. Verder wordt officieel meegedeeld, dat alle Amerikaansche troepen Siberië den Ten Maart moeten hebben ontruimd. Die zijn, zooals in een nota van staatssecretaris Lansing nan de Japanschè regeering is meegedeeld, indertijd naar Siberië gezon den eenerziids om aan de in gevaar verkee- rende Czecho-Siowaken hulp te verieenen, anderzijds om de Russen te helpen een vrije regeering te vormen. Wat nu de Cze- chc-Slowoken betreft is hunne terugzending naar huis verzekerd. Van de militaire on dersteuning van Rusland heeft men afge zien, nu de toestand daar zco ingewikkeld is geworden; de troepen van de Vereenigde Staten v orden daarom in Wladiwestok sa mengetrokken om daar te worden inge scheept. Over den toestand van het leger van generaal Denikin in Zuid-Rusland wordt be richt, dat het onverwachte verlies van Ros- fow o/d. Don en van Nowotsjerkosk een zware slag is geweest, maar dat overigens de terugtocht naar betere stellingen bijna voltooid is en dot hij zich in de nieuwe stel lingen hoopt te handhaven. Denikin maakt thans toebereidselen, om het schiereiland de Klim tegen een inval van de bolsjewis ten te verdedigen; intusschen wordt met be zorgdheid de ijverige propaganda van de bolsjewisten onder de Koeban-kozakken gadegeslagen, welker vergadering van ge machtigden weldra zal bijeenkomen in Jekoterinodar, waai zich nu ook het hoofd kwartier van Denikin bevindt. Inmiddels houdt de vlucht aan voor do naderende bolsjewisten uit de steden van Zuid-Rusland. De Gvieksche gezant te Buka- rest heeft zich tot de Rumeensche regeering gewend met het verzoek aan de leden van cle Griekschc kolonie in Odessa toe te staan, zich naar Rumen ië te begeven. Deze vergunning werd verleend, ook aan ver scheidene groepen joden uit Zuid-Rusland. Aan de Parijsche bladen is uit Bukarest be richt, dat omstreeks 40.000 vluchtelingen uit de Ukraine en de Krim zich aan de Ru meensche grens bevinden. De minister president Vaidq, Voivod heeft vóór zijn ver trek naar Parijs aan de vluchtelingen verlof gegeven de grens over te gaan, mits zij door cle Entente vm voedsel en woning voorzien worden. Het onverwacht groote getal van deze vluchtelingen brengt de Rumeensche' regeering echter in een moeielijken 'toe stand. Buitenlandsche Bericlitu P a r ij s 2 0 Jan. (N. T. A. Drradloos). Pasics en Trcembics, de gedelegeerden van het Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en^Slo- wenen, hebben zich Woensdagavond naar den Quai d'Orsay begeven, om aan Paleo- logue te berichten, dat zij het antwoord hadden ontvangen van hunne regeering, betreffende de regeling welke haar was voorgelegd aangaande de Adriatische kwes tie. Het stuk heeft dooi slecht overseinen hier en daar leemten en is soms niet te ont cijferen. De delegatie zal den volledigen tekst overhandigen, zoodra zij dien heeft kunnen vaststellen. De Peiit Parisien meent intusschen te welen, clot het antwoord, ofschoon in dc Weest verzoenlfjke er. vriendschappelijke bewoordingen tegen de geallieerde mogend- beden vervat> geen volledige instemming met het door Clcmenccau, Lloyd George en Nitti opgestelde ontwerp inhoudt; het vraagt wijzigingen op sommige punten en wijzigin gen op ander, maar er straalt zoozeer het verlangen in door cm weldra tot eene schik king te -komen, dat het woarschiinlijk is, dat dit verzoek zal worden onderzocht. Londen, 2 8 Jan. (R.) Volgens dc Globe is admiraal Von Reuier, die verant woordelijk werd gesteld voor 't vernietigen der Duitsche vloot bij Scarpa Flow en des wege wercl opgesloten in Donington Hall, vrijgelaten. Hij heeft Engeland verlaten om naar Duitschland te gaan. Parijs, 2 8 Jan. (RTerwijl hel Servi sche antwoord neerkomt op een weigering van het in het geallieerde ultimatum ver vatte alternatief, is het niettetmin gesteld in verzoenenden toon en opent het den weg tot heropening der discussies. Brussel, 20 Jon. (H.-R.). De Kamer heeft met algemeene stemmen op één no, die van den burgemeester van Gent Brauiv, besloten, het voorstel-van Cauwelaert in overweging te nemen om cle universiteit te Gent te vervlaamschcn. De liberale afge vaardigde MecheTyncl: kondigde aan, dnt hi; P a r ij s 2 9 J n. (N. T. A. Draadloos uit I von). In Fransche kringen wordt do' juistheid bevestigd van het bericht in de- ..Times", dat admiraal Koltsjak zich in han den der revolutionnaire socialistische re geering te Irkoetsk bevindt. De Fransche regeering heeft den Fronschen commissaris in Siberië verzocht aan generaal Jnnin een rapport omtrent het jncident te vragen cn de invrijheidstelling 'van den generaal te eischen. binnenkort een voorstel zal indienen lot op richting van een Vlaomsche universiteit, maar waarbij de universiteit te Gent blijft zooals zij is. Berlijn, 2 9 Jan. (W. B.) Heden nacht kort na 12 uur, is op het station Charloltcn- burg liet eerste transport Duitsche krijgsge vangenen uit Frankrijk, bedragende lCni man, aangekomen. B e r 1 ij n, 2 9 Ja n. \V. B.) De toestand van rijksminister Erzberger is over 'i alge meen onveranderd. Hij heeft den nacht be trekkelijk rustig doorgebracht Overigens is de patiënt zeer lusteloos. Onderstaats secretaris Moesle zal daarom waarschijnlijk eerst heden avond kunnen worden toegela ten. 1'weecle telegram .Uit een nieuw onderzoek van prof. Plesch en den in con sult genomen chirurg prof. Hildebrandt is gebleken, dat de zwelling en de pijnlijke toestand van de schotwond nog weinig ver-j zen de dood beteckent. anclerd zijn. Infeclie van de wond is niet ingetreden. De temperatuur is ook normaal. De pols is nog hoog en bedraagt 120 sla gen per minuut. De oude verschijnselen, volgende uit de instorting van gister, be staan nog steeds. Dc patiënt is uitgeput. Hij mag slechts de gewichtigste staatsza ken afdoen. Er bestaat geen onmiddellijk levensgevaar. B e r 1 ij n, 2 8 Ja n. (W. B). De regeerin gen der Duitsche- staten, die spoorwegen in staatsbeheer hebben, besloten in verband met de voortdurende stijging der uitgaven op 1 Maart a.s. een algemeene verhooging van 100 pet. der tarieven voor het vervoer van goederen en dieren te laten ingaan. B e r 1 ij n, 2 9 Jan. (W. B.). I Iet bestuur Namens de kolonie van Britsch Indiërs in Europa is aan de voorzitters van de com mission van buitenlandsche zaken in den senaat en het huis van vertegenwoordigers van het congres der Vereenigde Staten een verzoek gezonden om de deportatie von de naar' Amerika gevluchte volksgcnooten te staken, lot toelichting wordt gezegd, dat de overbrenging van de Indische politieke vluchtelingen naar Britschc havens voor dfc- Cairo, 28 Jan. (R.) Een man, die zich voordeed als photograaf, wierp een bom naar de auto van den minister van openbare werkeh Sivry Pacha. De minister bleef on-» gedeerdde auto werd vernield. De bedrij ver van den aanslag werd niet in hechtenis genomen. Washington, 28 Ja n. (R.) Fletcher, Amerikaonsch gezant in Mexico, heeft zijn ontslag ingediend. N e w-Y o rk, 2 8 Jan. (R.) De influenza* epidemie neemt nog steeds toe, maar 't sterlteeïjfer is laag. In New-York hebben zich gisteren ongeveer 4000, in Chicago 1500 nieuwe gevallen voorgedaan. N e w-Y o r k, S J a n. (R.) Door de inter- der beurs heelt besloten de fondsenbeurs t laten vervallen op Zaterdag 31 Jan., Dins dag 3 Febr., Donderdag 5 Febr. en Zater dag 7 Febr. P a r ij s2 9 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Parijsche gemeenteraadsleden zijn te Londen aangekomen en ontvangen door den vice-president van den „County Council" (graafschapsrand). Deze zal te hunner eete een diner geven. Zij zullen slechts kort 'blijven. Londen, 2 8 J a n. (R.) Na Nitti en Millerand te hebben geraadpleegd, heeft Lloyd George geweigerd passen te yerlee-B. van bevoegde zijde verneemt is heden* nationale handelsmarine woiclt medege deeld, dut de volledige Red Star (Antwerpen- NewYork)-dienst nu 25 Febr. zul worden» hervat met de Kroonland, Finland en Zee land. Tijdens den oorlog verrichtten de sche pen transportdiensten; thans worden ze her steld. Brussel, 29 Jan. (ll.-R.). .In de mili taire opleidingsschool is tijdens een lés ia de natuurkunde een door cle Duilschers ach tergelaten detonateur ontploft. Een clectri- cien wérd daarbij ernstig gewond. B e r 1 ij n, 2 9 J o n. (W. B.). Naar hel W. nen aan Ramsay Macdonalcl en Roden Buxton om naar Rusland te gaan als gede legeerden, aangewezen door het internatio nale socialistische arbeiderscongres te Bern, om de Russische toestanden te onder zoeken. Praag, 2 9 Jan. (W. B.). Naar de Tri bune meldt, zal cle Czecho-Slowakischc e- geerihg nog in deze zitting van do Nationale Vergadering een wetsontwerp indienen in zake cle oprichting te Praag van een parti culiere circulatiebank voor het gebied der republiek. In de statuten der Bank zal de be paling worden opgenomen, dat de staat het recht bezit de instelling te naasten. Budapest, 29 Jan. (II. K. B.). Grant Smith, algemeen gevolmachtigde van de Vereenigde Staten, die. eergisteren hier is aangekomen, heeft gis tern mot generaal Bnndholz een bezoek aan Karl Hussar, den minister-president, gebracht. Grant Smith liet zich omstandig inlichten over den eco nomischer. toestand des lands. Hussar uitte zijn vreugde over het tot stand komen van diplomatieke betrekkingen tusschen de Ver. Staten en Hongarije cn wees er op. dat generaal Bandholz in zeer ernstige tijden het Hongaarsche volk geheel belangeloos groote diensten heeft bewezen. Later heeft de Amerikaansche kolonel Nuic met den ministers-president gesproken over den toestand van den kolenaanvoer en de economische behoeften van Hongarije. ochtend do D-trein, von Koningsbergcif naar Berlijn rijdende, in botsing gekomen met een militairen transporttrein in dc nabij heid van Czersk (dicht hij Kuntz). Men telt drie do o den en tien zwaar gewonden. Dort m u n d, 28 J a n. (W. B.) De ge- hcele nachtploeg van de mijn Schuerbank- Xhorlottenburg, clic tengevolge van water* doorbraak sedert heden morgen half vier van cle buitenwereld afgesloten was, is na een reddingsarbeid van tien. uren, om drie uur in den namiddag gered. Het bedrijf staat voorlcop'g stil. "BINNENLAND Kameroverzicht Eerste Kamer Vergadering van Donderdag 29 Jon. Lccningsontwerp. De heer Bin nerts heelt bezwaar te-" gen dc bevoegdheid von den minister om wat de leening méér opbrengt dan 450 millioen beneden pari te nemen. Hij wil dat meerdere bij dë eerste aflossing a pari af lossen. De heer Van Nicrop juicht het toe, dat de minister zich niet verder wil wen den tot cle Nèderl. Bank, die reeds 138 mil lioen aan schatkistbiljetten heeft, doch met een leeningsvoorsbd is gekomen. Dnt de leening gedwongen is juicht Spr. toe. In Wie over anderen soreekt wordt interes sant. wie over zichzelf spreekt wordt ver- v cl end gevonden. De Stom van Frankrük, Roman door ADRIEN BELTRAND. Bekroond met den Prix-Goncourt. 5 Men scheen bi zon der veel' haast té hebben. 'De ppardon beulden zich af. Daar waren wu- Jiitic-wagens, karren met levensmiddelen, f on to ge-wagens. Zij kwamen achter elkander in tiiiclclonze rij. De voerlieden -sliepen op hun >L'telsi verborgen onder tentlinnen, of onder •bakken. l?i komt geen einde aan (lat convooi. Maar V ij kr-iihen hier toch niet eeuwig blijven,"' fp.nk dc commandant. Driri* kwam een caisson aan, dcor een enkel Jrnnrd getrokken. De drie artilleristen 'dragen verbanden. .Zijn jullie gewond?'' vraagt NicolaT. Maar zij geven geen antwoord. Zij hebben D'"t hegiepen. Zij laten zich, bewusteloos bij lui, wiegen door de schokken van liet voertuig. Ln lilt komen er gewonden op elke wagen. Ju een proviand-wagen liggen er zes, meer yiiuud clan levend, uitgestrekt. Gerequii eerde •Lauren; de dekklecde», van een Verschoten l'grociie kleur, druipen. Bestelwagens. Onder jHJc gele modderspatten zij dc opschriften nog te lezen: „Au bonheitr des dames," en '..Les magasins réunis.'' Hotel-omnibussen-, cn daar binnen altijd maar gekwetsten, die ontwaken op dezen triesjen morgen. Geen onkel officier spreekt. Ieder voelt zich door een vreemde angst bevangen. „"Wc moesten ons eens op d<* hoogte sullen,'' zegt dc commandant. Sedert eenige oógenblikken is Nicolaï zijn pijp blijven doppen, ofschoon deze al lang op gepropt vol is. „Het is het convooi van een legercorps, dat geravitailleerd moet worden.'' legt Serre uit Maar nu komen er mannen, die naast dc voertuigen marchccren. Het zijn meestal ge wonden, met het hoofd of den arm in een verhand. Door het verhand heen sijpelt het verkleurde bloed. Lenige jagers zijn den weg opgeloopen. „Wat is er aan de hand?"' vraagt de een. „Me hebben bet te pakken!"' mompelt een der gewonden, die voorbijgaat. „Van dc compagnie is er niemand overge bleven, voegt zijn kameraad eraan toe. Nicolaï is erbij gekomen. „Willen jullie Wel eens gauw teruggaan I'1 lief gelid! buldert hij. Een onderofficier van den trein gnlioppeert de colonne langs. Jlij komt de groep tier ofii- cieren voorbij. Zij vragen liem niets. Maar hij weet. Hij roept hun toe: „Al vier on twintig uur lang trekken'wij te rug, zonder ophouden. Het is verschrikkelijk! Niemand heeft geantwoord. Luitenant Serre haalt zijn schouders op. „Idioot!' roept hij hem toe. Lucien Fabre durft Nicolaï niet aanspreken. Nicolaï heeft hei zeer druk met het reinigen van zijn cape, waarvan hij dc modder mettfijn zakdoek afslaat. Maar de ionoe man is ér niet zeker van, dat het de regen is die de oogen van zijn kapitein vochtig maakte. Wat hem zelf betreft, een doodelijkc afmatting heeft hem bevangen, een tragische ontspanning, die zich wil uiten in een snik. Hij kijkt rond naar Yaissètte. Vaisctte slaat op e enigen afstand met de sectie, die met starende oogen; het deernis wekkende défilé voorbij ziet gaan. En het gaat maar altijd door. Thans zijn é'f meer voetgangers dan voertuigen Kanonnen met mannen tot op de affuiten. Liuie-infamc- rie, jagers te voet. artilleristen. De uniformen zijp niet meer te herkennen, zoozeer zijn zij bedekt met slijk en stof. Lr ,zijn gekwetsten, du men ontkleed heeft om dc wond te vinden. Zij liggen halfnaakt in den regen. Het is ochtend gew orden. De meeste mannen hebben g?cn ge weer meer en geen ransel. Anderen hebben den vorigen dag bij den terugtocht in cle bran dende zon tot zelfs hun kapot ja s weggewor pen. Nu vluchten zij. slechts in hét bezit van hun broek, hun hemd en hun kepi. Door dc aanhoudend vallende regen worden zij door weekt. Er is geen verband van compagnieën, Zélfs niet van regimenten meer. Alles loopt door elkaar en allen hebben -dezelfde haast, allen zijn even uitgeput. Jven siddering van angst heelt zich meester gemaakt van al die menschen. Men zou zeggen dat dc vijand hen op tlc hielen zit. Zij loopcn zoo snel als hun vermoeide becnen hen willen dragen. Zij ster ven van honger. Maar liet wordt steeds erger. Tussclicn dc soldafen ziet men thans burgers. Ook boeren trachten zich in veiligheid te brengen, met hun vermolmde karren, getrokken door dc paar den, die aan dc requisite zijn ontsnapt. In een wagen ligt een heel gezin, op een matras. An deren gaan te voet. Een man heeft een vaars aan een touw. Een vrouw duwt <ien kruiwagen voort, waarop lianr kind li;;l lc schreeuwen. Oude menschen zijn in hun Zondagsch klce- ren. Zij hébben, voordat zij heengingen, hun beste spullen aangetrokken. Op deernisw'aar dige wijze trekken zij hun rokken op urn ze nii- vuil te maliën. Daar is een Lurgermaurn tje, dat komt aanloópeh; zijn drie dochter-, houden elkaar bij de liand: hij gesticuleert mui zijn parapluie. Ilij is in rok zonder qvc-rja:-; onder den arm houdt hij een portefeuille, en op liet hoofd liecfl liij een hoogen hoed. Hij gaat de grenzen van het» bespottelijke te bui len Ilij wekt cle lachlust niet meer op; hij wekt slechts deernis. Niemand weet waarheen men gaat. Niemand bekommert zich, te midden van dezen wervel wind van vluchtende menschen, om dc plek, waar hij dien avond zal slapen. Ieder vlucht ieder tracht hel lijf te bergen voor den vijan- dclijken inval. Er zijn nu weer minder rijtuigen. Maar de weg is thans vol met soldaten. Kinderen nog. liet zijn dé regimenten van het actieve Icl. i, die verschrikkelijk gehavend werden. Gak grijsaards; \vissehvachters van de spoorwegen. Zij hebben de terugtocht gezien. Nu trcki.cn zij weg zonder orders te hebben ontvanger., tul vrees, dat zij gevangen zullen worden geno men. Zij loopén in witte boezeroenen omir v den druipenden regen. Er komen nog altijd veel gewonden. Men raakt aan hun aanblik gewoon. Maar hun groot aantal maakt indruk. Nu worden zij opgeduwd. Van den tegenover gcstelden leant van den weg is een regiments- trein komen opdagen. Daar moet plaats voor worden gemaakt. Eenigc mannen, onophoude lijk opgejaagd, gaan liggen op den glooienden zijkant van oen weg. Men loopt over hen heen. Batterijen gaan voorbij, alles door elkaar, dc nauwe kanonnen van 75 c.M.. Rimailho's •niet hun twee bespanningen. Op elk affuit, op elke caisson, -zitten gewonden of achterblijf vers. Soms heelt eon boerin zich daar genes-" tehl. De geleiders schreeuwen cn ranselen de paarden, dringen de karren opzij, overrijden de soldaten. Alle olfioieten van het hataillon zijn ten slot"- te bijeen gekomen aan den kant van den weg. Wat hun mannen beticit, dezen hebben zicli reeds bij don staat va zaken neergelegd. Al- Ion hebben zicli weer bij luin sectie gevoegd. Vuren worden ontstoken; er kan koffie wor den gedronken. De commandant beslist dat men dwars door het convooi heen zal paan, om zijn weg te vervolgen, Ln liet bataillon trekt op, druipend van het water, maar onbe rispelijk. Men voelt clat.de vluchtelingen, die dit zien, zic h schamen. Sommigen spreken de jagers in der haast aan, orn zich te veront' schuldigen. Wat ga jullie doen? De jagers antwoorden; „M'e gaan cr heen! Me gaan er heenT' „Alle offichun zijn gesneuveld 1' „Je zu^teë. antwoordt een tuintigjai !-,♦ recruut Het bataillon was nu dén weg overgestoken. Het zette zijn mnrsch in den regen voort. Kapitein Nicolaï beeft onder-luitenant Fabre onder den arm genomen, 'lij is nog maar o~n. kwajongen. Lcn ianr gcled n is hij van Saint- Cyr gekomen De oude óf 1 icier koestert een géhbtc tecderheid voor ljem. En cle jonge man, die dc genegenheid van dezen stocren soldaa voelt, is er tot tranen toe' door bewogen. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1