«rows „DE EEMLANDER" PIUS OH IDVERTEIIIItH Z h. VleeschhouWer, BUITENLAND, BINNENLAND EERSTE BLAD Politiek Overzicht Bnlt3alanösche Berlchtu KOLONIËN ,«e Jaar-gans N*. 165 pec "j masndcn voor Amors. ;,oi( 1.10, iJ-m tr.snco •yet r<" '■fn- w"'; 'tKCl Sralis a* r> mj-ci-o*»:.) f >\HK «.'soadcfiljkc nuüij:i» oM. HOOFDREDACTEUR: M.. p. J, VAN SCHAARDENBURG UIT SEVERS; VALKHOFF C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL hoik UM.cHfsc.. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Zaterdag 31 Januari 1S2CJ bewijsnummer, elke tegel mecr 0.20, dicnstnnnb dingen 1-5 icgcls t 0.50. Voor lundcl cn bct»rl;t bestaan zcci vooidccligc bepalingen lot hei i erhaald' advcrlccicn bij abonnement. bene ciuu .m*, bevattende de voorwaarden. wordt op «lanvraag toegezonden Bewijsnummers 5 cent. M«ube!fabrikfti)t - Hof 43. AMERSFOORT F» inCI P a p e n b o fa t e J o Sleefjts de beste grondstoffen worden bij de vervaardiging der meubelen gebezigd - - Om een juist en duidelijk beeld te geven van het nieuwe Hongarije, zooals het ge vormd wordt door het vredesverdrag, dat ter onderteekening is voorgelegd, ne men wij rvog het hier volgende op, dat ontleend is aan een artikel van den hoog leeraar aan de universiteit te Weenen dr. E Oberhummer. Men vindt daarin de gevol gen van de aan Hongarije opgelegde ge- biedsbesnoeiing aldus geschetst Van het oude koninkrijk Hongarije, dat met Kroatië 325,000 K.M.2 en (in 1914) 22 'j millioen. inwoners omvatte en zonder Kroatië 283,000 K.M.- met 19 millioen in woners, blijft naar het vredesverdrag een gebied over, dat met 87,000 K.M.2 en 7'A millioen inwoners het tegenwoordige Oos tenrijk met slechts weinig overtreft en, wat oppervlakte en bevolkingscijfer betreft, vrij wel daarmee gelijkgesteld kan worden. Het is slechts ongeveer de helft van het gebied, dat de Magyaren dadelijk toen zij bezit na men van het land aan het einde van de ne gende eeuw verworven hebben, zelfs wan neer men Zevenbergen en Kroatië, die later ingelijfd 2ijn, buiten rekening laat. Ofschoon nooit nationaal een eenheidsstaat, maakt de duizendjarige Hongaarsche staat toch een geografisch goed afgerond en een eco nomisch geheel vormend gebied uit, welks verbrokkeling door iederen Hongaar smar telijk moet worden gevo.eld. Inzonderheid geldt dat van het verlies van steden, die met de geschiedenis en het volksbestaan van Hongarije nauw verbonden zijn, zooals de oude kroningsstad Pressbuig, Koschau, Grosswardein en Maria Theresiopol. Ook het verlies van aanzienlijke gebieden, ge heel of overwegend door Magyaren be woond, zooals het Szeklerland in Zeven bergen en een breede strook gebied links van de Donau, met hét groote Schütteiland tot in de buurt van Kaschau en in de Bacska moeten zeer zwaar gevoeld worden. Daartegenover is de inlijving bij Oosten rijk van een deel der West-Hongaarsche ko- mitaten uit een nationaal oogpunt van veel minder gewicht, omdat zij eene bijna zui ver Duitsche, met de Duitsche bewoners van Oostenrijk onmiddellijk in verband staanc[e bevolking hebben, - .vreem^e v°lkselementen blijven in 'den nieuwen Hongaarschen staat alleen Duifêcncrs (in het gebergte va/i Ofen en in Zuid-Hongarijè) in noemenswaard aan tal over. Het aan Oostenrijk komende ge bied is 4360 K.M.3 groot met 345.000 hv ivoners waarvan 246000 Duitschers, 44000 Magyaren en 49,000 Kroaten zijn. De eeni ge stad van beteekenis is Oedenburg met 34,000 inwoners, waarvan ruim 17,000 Duitschers en 15,000 Magyaren zijn. De economische beteekenis van dit gebied, die vooral voor Weenen groot is, zal zich eerst ten volle ontplooien wanneer de nu nog achterlijke landbouw op een hoogeren trap za! zijn gekomen. Tegenover Oostenrijk is het nieuwe Hon garije, ofschoon in oppervlakte en bevol kingscijfer van gelijken rang, toch in veel gunstiger toestand door de geografische af- 'onding en de natuurlijke vruchtbaarheid 'nn het gebied, waardoor niet alleen de •voeding der bevolking zeker gesteld, maar ook een overschot voor uitvoer van graan, .vee en wijn mogelijk wordt. Een zwaar eco nomisch verlies is daarentegen de afschei ding \an de rijke mijnbouwdistricten in het Hongaarsche en Zevenbergsche ertsge bergte. Voor Hongarije in zijne nieuwe grenzen is cie hoofdstad Budapest te groot, ofschoon de wanverhouding- niet zoo in het oog val- end is als bij Weenen en zij het voordeel van een centrale ligging behoudt. De schrijver drukt ten slotte de overtui ging uit, dat het Hongaarsche volk, ondanks le hardheid van de vredesvoorwaarden, de en zweren tegenslag te boven zal komen, Jooals het ook de heerschappij van de Tuiken gedurende r«nm and^rholvn eeuw ^eft doorbestaan. Budapest, 29 Jan. (11. K. B.) Vol gens een telegram uit Ncuilly heeft Prasz- novsky, Hongaorsch vredesgedelegeerde, in opdracht van den voorzitter dei vredesde- lsgatie ter vTedesconerenïie een nota over handigd, waarin verzocht wordt den termijn voor het antwoord der vredesdclegatic tot 12 Februari te verlengen. Aan dezen termijn die 30 Jan. afloopt, kon men zich niet hou den. daar het Hongaarsche antwoord, in verband met dreigende moeilijkheden, niet tijdig genoeg kon worden gereed gemaakt. P a r ij s, 2 9 Jan. (R.) Het Joego-Sla- visch antwoord vraagt tijd voor het aanbie den ven wijzigingen der Italiaansche voor stellen in het belang eener vreedzame schikking. Joego-Slovië kan de voorstellen niet aanvaarden in hun geheel en verklaart zinspelend op de gebrachte offers en be loonde matiging, bereid te zijn de moeilijk heden uit den weg te ruimen in denzelfden geest van vriendschap en verzoeningsge zindheid. P a r ij s3 0 J a n. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De 'drie maarschalken werclen Don derdag morgen ontvangen door den minis ter van oorlog Lefèvre, met wien zij de defi nitieve samenstelling van den oppersten oorlogsraad behandelden. Het door den minister ontworpen besluit is op sommige punten gewijzigd. Parijs 3 0 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De Duitsche"zaakgelastigde dr. Mayer heft heden zijne geloofsbrieven over handigd aan Millerand als minister van biii- tenlandsche zaken. Dit geschiedde zonder eenige plechtigheid. Hij werd binnengeleid bij den minister-president, met wien hij -zich omstreeks een kwartier onderhield. Flensburg, 30 Jan. (W. B.) De eer ste burgemeester van Flensburg, dr. Tod- sen, heeft van de internationale commissie bevel gekregen vóór Zaterdagavond zes uur het stemmingsgebied te verlaten. B e r 1 ij n, 3 0 J a n. (W. B.) Om alle kwes ties in verband staande met den woningbouw en het verkeerswezen in het Rijnsch-West- faalsche industriegebied op te lossen, zal een speciale bond worden opgericht. Vol gens de Voss. Ztg. is het reglement van dezen bond, die den naam „Siedlungsver- bnnd Ruhrkohlenbezirk" zal dragen, als drin gend wetsontwerp bij de Pruisische Lands vergadering ingediend. B e r 1 ij n, 2 9 Jan. (W. B.) Prof. Plesch vei klaarde heden namiddag na zijn bezoek bij minister Ei zbergerDe ziektetoestand kan als volkomen normaal aangeduid wor den. Temperatuur 36.4, pols 38. De lichaamsfuncliën laten niets te wenschen de krachten zijn toegenomen. Er bestaat hoop, dat Erzberger zijn werk spoedig zal kunnen hervatten. P a r ij s, 2 9 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Paul Deschanel ontving Donder dag een afvaardiging van de buitenlanclsche persvereeniging. Paul Dmiridoff, haar voor zitter, bood aan Deschanel de wenschen aan van de buitenlandsche confrères. P a r ij s, 2 9 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Op het ministerie van oorlog heeft André Lefèvre Donderdagochtend an derhalf uur lang besprekingen gevoerd met de maarschalken Joffre en Pétain. P a r ij s, 2 9 Jan. (N. T. A. Draadloos van Lyon). Nitti zal naar Parijs terugkeeren om de besprekingen te hervatten. Londen, 29Jan. (R.) De Kaiserin Augus ta Victoria is heden te Plymouth aangeko men uit Amerika. Aan boord-deden zich zestig gevallen van influenza voor, waaron der één ernstig. Londen. 29 Jan. (R.) In het district Paisley heeft Paul de candidatuur geweigerd, die hem door de revolutionaire socialisten was aangeboden. Waarschijnlijk zullen Dins dag slechts drie candidaten gesteld worden: Mc Kean, coalitie-unionist; Asquith, anti- coalitie-liberaal, en Biggar, arbeidspartij. Londen, 30 Jan. (N. T. A. Draadloos van Carnarvon). De Rumeensche minister president is in Londen aangekomen, waar hij gedurende eenige dagen de gast zal zijn van de Britsche regeering. Hij zal hier mei de leden van de Brilsche regeering verschil lende kwestiën bespreken, voortvloeiende uit het vredesverdrag, en de positie van Rumenië uiteenzetten. Hij hoopt nauwer be trekkingen tusschen Rumenië en Engeland tot stand te brengen. Londen, 3 O J a n. (N. T. A. Draadloos van Carnarvon). De productie van kolen in het vereenigde koninkrijk blijft zeer bevre digend. In de week die den 17en Januari ten einde liep, was zij 4.902.406 ton. Sinds de kortere werktijd \an de mijnwerkers in werking kwam, is de productie slechts één maal hooger geweest, namelijk in de week, eindigende den 20en December j.l., toen zij was 4.910.106 ton. Paisley, 29 Jan. (R.) Asquith heeft zich definitief verklaard legen naasting van de mijnen door den staat. Wanneer daar onder moest worden verstaan, dat de mijn industrie moest worden bestuurd en uitge oefend onder beheer en oppertoezicht van den staat, zou hij zeggen „neen", omdat, hoe ernstig in sommige opzichten de gebre ken waren van het bestaande stelsel, de nationalisatie iets nog gebrekkigers en scha- deliikers zou zijn. P a r ij s, 2 9 Jan. (N. T. A. Draadloos van Lyon). De stoking der Italiaansche spoorwegmannen loopt ten einde. Bespre kingen zijn ingeleid met de stakers. Weenen, 30 Jan. (U. P. B.). Odessa is door de Ukrainische troepen onder aan voering van generaal Pawlenko ingenomen. Een commissie bestaande uit Ukrainiërs, Russen en Joden heeft het bestuur der slnd op zich genomen. Er heerschte volkomen orde, de levensmidelenvoorziening is ver beterd. M i t nu, 2 9 J a n. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De conferentie te Mitau van j Poolsche, Lcttischc en Littausche gedele geerden is afgeloopen, zonder definitiéve resultaten. De vaststelling der voorloopige grenzen werd behandeld, evenals de kwes tie der verkeerswegen. De Leiten eischen de administratieve grens van Koerland als grens. De kwestie aangaande Dwinsk is niet aangeroerd. De Litlausche gedelegeer den zijn naar hun land teruggekeerd om aan hun regeering de tegenvoorstellen der Letten voor te leggen. N e \v-7 o ik, 3Q Jan. (N. T. A. Draad loos van Annapolis). Dc New-York Times meldt, dat het vredesverdrag tusschen Est land en Sovje'.-Rusland vandaag wordt ge- teekend. Estland ontvangt 16 millioen roebels in goud, concessie voor den aanleg van een spoorweg RevalMoskou, materiaal voor die lijn, benevens 300 locomotieven. Londen, 29 Jon. (R.) De bolsjew h tische opmnisch in Zuid-Rusland is hervat. De troepen staan op vijftig mijl afstand van Nikolajew. Denikin's terugtocht geschiedt echter op ordelijke wijze. De strijdlust zij ner mannen is verlevendigd en de vijand lijdt zware verliezen. L o n d e n, 3 0 Jan. (N. T. A. Draadloos van Annapolis). De correspondent te Riga van de Times meldt, dat het Russische N. W. leger van generaal Joedenilsj thans nog slechts uit een ongeregelde troep vluchte lingen bestaat. Scheidemuhl, 30 Jan. (W. B.) Gis teren werd de arbeider Ctto Perleberg, die op 16 Januari uit de gevangenis alhier was ontvlucht en die verdacht werd van den aan slag op den spoorweg bij Stowen, opnieuw in hechtenis genomen. Na hardnekkig te hebben ontkend, bekende hij ten slotte het misdrijf te hebben gepleegd met twee Rus sen, die nog gezocht worden. Londen, 30 Jan. (R.) Volgens een dagbladberichï uit Rome is cle Novara, een aan de Franschen toegewezen Oosteniijksch oorlogsschip, gezonken, terwijl het van Cat- taro gesleept werd naar Brindisi onder es corte van Fransche oorlogsschepen. Onlangs werd bericht, dat de Oostenrijksche oor logsschepen, die zouden worden overge leverd, onherstejbaor beschadigd waren. Verspreide Berichten Ons Vaderland schrijft Op 23 Januari werd dr. Borms ter griffie van de gevangenis geroepen, waar hem medegedeeld werd, dat'zijn doodstraf ver anderd is in levenslangen dwangarbeid. De mededeelinq- van den procureur-gene raal was natuurlijk in het Fransch en ge- dagteekend 19 Januari en luidde „Vu l'ar- raté du 14 janvier 1920 pas lequel sa Ma- jesté le Roi a statué de la manière suivante sur les requates qui lui ont óté soumises, enz.", wordt de doodstraf omgezet in le venslangen dwangarbeid. Borms heeft vruchteloos gevraagd om die „requates" of de verzoekschriften ie mogen kennen, want hij zelf had geen genade wil len vragen noch toegelaten, dat zijne fa milie of zijne verdedigers zulks deden. Hel moeten dus de rechters zelf zijn, die ge vraagd hebben om hun hatelijk vonnis te veranderen Oost-Indlê Mr. Vif>er*. t De Officier van Justitie tc Socrabaja, Mi*. Derx, is tengevolge van een beroerte, van zijn rijwiel gevallen en overleden. Aan de Staatscourant van gisteren onf- leenen wij nog de volgende kon. besluiten: is aan A. H. Verkade, te Zaandam, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als lid der bij Kon. besluit van 24 October 1918 no. 33 ingestelde salariscommissie \oor cle burgerlijke rijksambtenaren, met dankbetui ging voor de in die betrekking besvezen diensten; aan rnr. C. G. van Eek, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als commies bij, tevens plaatsvervangend secretaris van den raad san toezicht op de spoorwegdiensten. A'edcrlnnd «n België. Het bekende, te Brussel gevestigde, comi té de politique nationale publiceert wat het noemt den tekst van het Hollandsch-Belgi- sche verdrag, dat bestemd is om het verdrag van 1839 te vervangen. Het kqmt in het kort hierop neer: Ten le. De onzijdigheid van België is voorgoed afgeschaft. Ten 2e. De-loop van de Vlaamsch-Belgi- soha wateren od Nederlandsch-Vlaamsch gebied zal dusdanig geregeld worden, dat overstroomingen worden voorkome.n '1 en 3c. Handelsvrijheid wordt gewaar borgd op tie wegen, die door het grondge bied van beide landen loopen, of de grens daartusschen uitmakencle wateren, die de Schelde met het stroomgebied van den Rijn verbinden inbegrepen. len 4e. Volstrekte vrijheid van scheep vaart op de Westei schelde voor handels vaartuigen. Verplichting om den stroom in voor de scheepvaart zoo gunstig mog,dij ken toestand to houden. Een gemengde commissie daarvoor. Vrij gebruik van dvnacl- looze telegrafie. Gelijke behandeling van de visschers van beide landen. Het bevaarbaar houden von de kanalen door Walcheren en Zuid-Beveland evenals van het kanaal Gent-Terlteuzen. Vrije loodsenkeuzc op dit kanaal. Geen konaalgelden. len 5e. Neclerlad stemt loe in den bouw van een kanaal van do haven van-Antwerpen naar het Hollanclsch diep in de buurt van d Moerdijk e i den bouw over Nederlandsch grondgebied van een w aterweg Rijn-Maas Schelue, uitgaande van den Rijn bij Ruhrort cn uitmondende te Antwerpen, mits tege lijkertijd een behoorlijke aansluiting o]2» dc Maas tot stand gebracht wordt. De Maas zal gekruist worden in de buurt van Venlo. Nederland heeft er geen bezwaar tegen, dat de genoemde waterwegen worden aange legd met zoo weinig mogelijk sluizen. Elk land zal dat :gedeelte beheeren, dat over zijn gebied loopt. Ten 6c. Op cle kanalen van Walcheren en Zuid-Beveland, op de wateren tusschen dc Schelde en den Rijn zal de scheepvaart van alle tollen of belastingen van welken aard ook worden vrijgesteld. Wat de douanefor maliteiten te Hansweert, op het kanaal Ant werpen—Moerdijk bij de kruising van de Belgisch-Nederlandsohe grens en op den v iterweg RijnMaas^-Schelde bij de krui sing van de Duitsch-Nederlandsche en Bel- gisch-Nederlandsche grens betreft zal het vervoer, komende van of gaande naar Bel gische zeehavens, niet aan ongunstiger voorwaarde worden gebonden dan gelden \oor het vervoer naar of van Nederlandsche havens bij het overschrijden van de Duitsch- Neclerlanclsche grens. Beide landen komen overeen het kanaal Luik—Maastricht te verbeteren, zoodat het geschikt zalzijn voor schepen van 600 ton. Elk land zal de daartoe noodige werken op zijn gebied uitvoeren en de kosten daarvan "dragen. België stemt er in toe, dat het ka naal Maastricht's Hertogenbosch geschikt wordt gemaakt voor schepen van 600 ton. Het maakt er geen bezwaar tegen, dat van een punt, gelegen tusschen Neeroeteren en Bocholt een kanaal gegraven wordt van de zelfde afmetingen naar de Maas, uitkomen de bij Maastricht. Voor het geval dat Neder land aan België toestemming zou vragen om het kanaal Maastricht—'s Hertogenbosch tot aan den genoemden zijtak en dezen zijtak geschikt te maken voor schepen van meer dan 600 ton. zal België deze toestemming verleenen. Voorzoover de Zuid-Willems vaart in zijn gedeelte van Maastricht tot Lo zen vergroot moet worden voor den water- afloop ten gunste van Nederland, zal deze vergrooting uitgevoerd worden op kosten van Nederland. Het verdere gedeelte van den inhoud heeft enkel een administratief karakter. Aan het ministerie van buitenlandsche za ken betreurt men de openbaarmaking van dit ontwerp, hetwelk, naar men daar ver klaart, een onjuiste voorstelling geeft van cle resultaten, die op het oogenblrk behaald zijn in de te Parijs gevoerde onderhande lingen, in het bijzonder wat betreft het ka naal van Luik naar Maastricht. Men zal be grijpen, det het geen pas zou geven, dat de j^geering op het oogenblilc in uitleggingen zou treden -over deze onderhandelingen. Openbaarmakingen als die van'het comité cier politique national kunnen enkel moei lijkheden en verwikkelingen brengen. Toetreding tot den V o 1 k e n- b o n cl. Naar wij vernemen heeft cle Com missie van Rapporteurs der Tweede Kamer nopens het "wetsontwerp betreffende Ne derland s toetreding tot den Volkenbond de zer dagen een eerste vergadering gehou den in verband met het door haar uit te brengen voorloopig verslag. .Installatie van den W o n i n g- i' a a d. De Minister van Arbeid zal den Wo ningraad installeeren op Zaterdag 7 Epbruari a.s. des nam. 2 uur in het gebouw van het De partement van Landbouw, Nijverheid en Han del. Een demissionaire s 1 a a t s- commissie. Ne Jat reeds vroeger de heer A. W. Mensing, te Amsterdam, zijn ontslag had genomen ais lid der commissie van advres voor de heffing eener weeldebe lasting (voorzitter mr. J. F. Dijkstra), heb ben thans ook de overige leden dier com missie den minister van financiën kennis ge geven dat zij hun ontslag nemen. Dit zijn de heeren: B. J. Citroen, Sylvain Ivahn, A. Isaac, Jacques T. Stom en A. E. C. H. Bartel, allen te Amsterdam, M. M. Couvée Jr. en K. G. Pander te 's-Graven- hage en D. T. Ruys te Rotterdam. Het lid de heer A. Gips.tc Rotterdam ver toeft op dit oogenbKk in Amerika. hinanciën hij de Nederlundsche Uitvoer-" Maatschappij gemeld is, ook sedert korten] tijd werkzaam als juridisch adviseur bij der' Afdeeling Beroep in Crisiszaken van hetj ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel. Indische dienst, (lesield ter be schikking van don gouvcrncur-g» nor i d v;.n Ncderlandsch-IndiC voor 3 jaar al* 'juveme- ments-arts bij den dienst der pestbcMrijding Hadcn Kocsmnn tc Amsterdam. -L.ypAy._t- I a leeftijd van 62 jaar is aan een langdurige, sloopenrh ziekte, die hem ten vorigen jare noopte ontslag uit zijn betrekking te nemen, overleden de I ee» L. Ypey, oud-ciirecteur der gemev dijk# Duinwaterleiding te Den Haag. Slechts enkele jaren was hot n gege ven, als opvolger van den heer Su.ng. aan het hoofd van het bedrijf te slaan, doch in dien korten tijd mocht de heer Ypey op do meest ondubbelzinnige wijze ondervinden, dat B. en W. zijn toewijding op hoog en prijf stelden. A b r ;i h a ra il c W i n t c r t- CXyer dcu ta Breda overleden liedcr/.angcr AbrMum de Winter schriji't hel (lbld.: De Winter"heeft„%derti£, vecf'tig jaren terng, bij Doon in Botterdam, in het Amsterdams cite Carre en verder ouder Frits van Haarlems-* directie, crveral in dc? provincie, zijn levens* liederen gezongoii, die hij zoli roaakn -n die liom in die jaren oen roputntie bezorgden, Zooals tegenwoordig dc liefljos van Speen* lmff worden gekweeld, zoo werd eertijds Do Winters Micke van Oorscliot» liet cie avrouw- tje, overal gezongen cn in hondi-rdvn huisge zinnen zwierven de op muziek gezette liedjes vuil den man, die, behalve voordrager en 7.aa-< gcr, eigenaar was van een klecrcnz mk. De lileérenzaal: heeft Dc Winter t< t 'n dood gehouden. Zijn populariteit is li ij, r begrij pelijk, n\et het klimmen der jaren, een beetje kwijtgeraakt. Jongeren, met breedcrc ontwik' heling, gingen in vier, vijf talen, eigen en an' derer levensliederen zingen. Dc «chool "vaf Abraham de Winter stierf iv Vereenlging van N e cl e i 1 a a d- sche gemeenten. Als lid der Verccni- ging van Nederlandsche Gemeenten zqo toegetreden de gemeentenArnhem, As sendelft, Haarlemmermeer, Oosierhout, Rijnsburg, Tegelen en Westzaon In het g*« heel telt cle vereeniging thans 513 ledeïtmc* 5.132.540 inwoners. Uitgezonderd Ede zijn alle gem centen met-meer dan 20.000 inwoners thans lid; voorts zijn van cle gemeenten met 15.000 tot 20.000 inwoners alle lid behalve Ber gen op Zoom en Wests telling werf en van cü? met 10.000 tot 15.000 alle behalve: Bar- neveld, Borger, Dinntumadeel, Epe, Ermclo, Hardenbcrg (Ambt), Maasbree, Maassluis, Ridderkerk, Slochteren en Tiel. Van Je naar zielental kleinere gemeenten ontbreken oi nog enkele honderden. Ou cl-m i n i s t e r B ij l e v e I d. Naar wij vernemen is de oud-minister van Marine, mr. Bijlcveld Jr., wiéns benoeming tot re- creeringscorómissaris voor het ministerie van E en nl e u w e p art ij. Naar, In t IUiM. verneemt bestaan er plannen tot oprichting in Mei n.s. eener uien wc politieke partij, (Ia ..Groep voor Maatschappelijke en Ftliischc Be langen". Dc stool tot de oprichting wordt gegeven door bekende strijdsters voor Vrouwenkies recht, onder leiding van mevr. v. Biema -Ileyn mans. Vreemdelingenverkeer. &De Algemeene Nederlandsche Vcreeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer zal op 23 Juni haar algemeene vergadering te Middelburg houden. De plaatselijke vcr eeniging Vreemdelingenverkeer zal in sa menwerking met de vereenlging Handels belang een étalagewedstrijd houden in dagen en heeft ook plannen tot een rerhr metentoonstelling. De „Seofand". In de gisteren gehouden eerste raadsver* gadering van Vlissingen heeft de burge meester, de heer C. A. van Woelderen, o.a. uitvoerig gesproken over de maatschappij Zeeland, hij zeide o.a.. De houding en de stemming, waarbij de gecombineerde spoorwegmaatschappijen te gen onze stoomvaartmaatschappij „Zeeland" blijven volharden, wekte groote zorg, zij tooh' schijnen te blijven propageeren het verleg gen van de Zeeland naar den Hoek van Holland, hetgeen een spoedig opheffen onzer nationale lijn zou beteekenen. Geluk kig heeft ons 23 Januari de minister van Waterstaat uitdrukkelijk namens de regee ring verzekerd, dat de regeering in alle op zichten hare verklaring van 18 Juni 1919 nopens de maatschappij Zeeland blijft hand haven en dus geheel blijft instaan voor het behoud der maatschappij te Vlissingen. Niet temin blijft groote waakzaamheid vereiscb^ want trots het op den voorgrond tredend na tionaal belang en den uitdrukkelijken w ensch' van regeering en Staten-Generaal schijnen de spoorwegmaatschappijen haar zelfzud*- tige campagne tegen de Zeeland voort ta zetten, de heeren van de vroegere H. IJ. S. M. zijn bekwaam, energiek, en hebben vee! invloed. De Zeeland is de kortste en veiligste route, maar cle spoorwegmaatschappijen ge ven slechte verbindingen met Zeeland en Kebben door de fusie een buitengewone machtspositie gekregen. Spr. verzekerde alles te zullen doen wat in zijn bereik ligt voor de Zeeland, die se dert jaren een der meest vitale belangen van Vlissingen is

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1