Geldersehe Credistvereeniging I J. MTE161ST 6B0HHIMEHTSPRÜS Tu" Z TZ PRilS m AOÏEüIEKTI^ Z DE EEMLAMDER" BUITENLAND 'BINNENLAND'' Bs Stm van Frankrijk ARNHEM. Gestort Kapitaal Reservsn Opgericht 1836. f 10.000.000 - 4.400.000 Verricht alle banktaken. FEU3LLETOT. !s klis Rscaratis-innchtiap. 1Ee Jaarcerg Nfc. *£9 p;r f 160. ret week (met gratis vcrzckci eg tegen ongelukken) 0.17A aisouderlijkv uutumcis C .Ü5. üo.idfrrjtJp.g 1920 tt hoofdredacteur; m»? 0. j. van schaardenburg uitgevers: valkhoff ca bureau: arnhemsche poorfwal hoek urngohrschaari*. intercomm. telefoonnummer 513 i 1 j. ,c's O.S.^ ir.bcgiip van ecu bewijsnummer, elke tegel meer 0 20, d cnM.unb c« dingen I 5 tegels 0 50. oor handel en bedrijf bes bum :cci voordeeltje bepalingen lol hel herhaald ndvcr'cctcn hij .abonnement. Eenc clrcuhVrc, be val te n Je de voor waar'Jen. wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht Voor den uitslag van de verkiezingen \oor het nieuwe Hongaarsche parlement is kenschetsend een rede, die de minister van ónderwijs Halier na zijne verkiezing tot lid van deze vergadering gehouden heeft op de plek, .vaar ex-koning Karei bij zijne kro ning de gelofte aflegde van trouw aan de grondwet. Hij zeide bij die gelegenheid: „\V ii nebben thans geen koning, maer wij zullen ér een hebben. Wij willen, dat onze koning Hongaar is en dat al zijne gedachten er op gericht moeten zijn dit kleine land weer tot het groote Hongarije te maken. Op het oer oude kroningsplein verklaar ik: Wij moeten het oude, jiationale koninkrijk herstellen.'' De correspondent van cle Vossische Ztg. te Budapest noemt de nederlaag van de liberale partij ontzettend. De middenpartij kon geen enkelen candidaat er door bren gen. De christelijk-conservatief-agrarische richting behaalde een overweldigend succes. De aard van dit succes wordt aldus door hem beschreven: De samenstelling van het nieuwe Hon gaarsche parlement is thans vrij nauwkeu rig ie overzien. Aartshertog Jozef zal de Stefenusxroon als palatijn in bewaring ne men. Maar de uitslag is toch niet geheel zoo militaristisch en bloedig reactionair ge- .ver-st als gevreesd werd. Kenners van het -longaarscne platteland nufenden te kunnen rooi spéllen, dat er een meerderheid zou •omen van boeren en bojaren, een beslist onwetend stemvee voor de dictatuur van Horthy's witte gardist-en. Een nauwkeuriger onderzoek van de op het land gekozen candidaten brengt echter een kleine ver rassing. De partij van de kleine landbou wers, die bij de eerste stemming GO manda ten kreeg en bij de herstemming ongetwij feld meer, waarschijnlijk zelfs 20 tot 2d er bii zal krijgen, zal met 80 85 mandaten de betrekkelijke meerderheid krijgen. Van gekozenen zijn nog geen 20 boeren; er rijn 25 juristen onder, verder geneesheeren, urestelijken, professoren, ingenieurs, amb tenaren, kooplieden en groote grondbezit ters. personen dus die tot de „ïntelligenz" gerekend kunnen worden. De in sterkte op deze volgende groep, die i\ de vereenigde christelijke partijen, heeft 66 mandaten gekregen; daaronder zijn twaalf katholieke en protestantsche geeste lijken. elf gevezen afgevaardigden, zeven grondbezitters, vijf advocaten, vier professo- i c ;i vier ambtenaren, enz. Het schijnt vast dat drie vierden van deze partij ge- v od moeien worden tot de iets gematig- .i'ev richting van den minister-president Hus- zr.r Wanneer deze niet zelf aan het roer blijft na het bijeenkomen van het parlement op 6 Februari, zal er waarschijnlijk een iitiekabiact gevormd worden met een - id er vnn de landbouwerspartij aan het hoofd. Maar ook in die partij zullen, mis schien niet dadelijk maar toch spoedig, de meer bezonnen mannen zich van de üiter- sten afscheiden. Een scherpe kritiek heeft de Oostenriik- ~h a staatskanselier Renner geleverd op den Irg van de Hongaarsche verkiezingen, 'hi heeft gezegd, dat hij weinig hoop heeft gehr.k dat deze verkiezingen zich van de vroegeren zouden onderscheiden. ,,De gan- schc wereld kent de techniek van de Hon- :;nrrrsche verkiezingen, en al werd ook dit maal de schijn van een geheime verkie zing bewaard, dan kan toch niemand zich er in vergissen, dat deze verkiezingen slechts den druk van de autoriteiten en niet den vrlksv.il Wèergevèn. Het Magyaarsche volk wordt nog steeds geleid door een openbare meeivng, die de geestelijke dwalingen van het verleden nog niet heeft overwonnen." Bu.itenlaafischa Berichtu B u d a p e -s t, 5 F e b r. (Corr.-bur.). Dë Hongaarsche vredesdelcgatie, die tot 12 Februari verlenging van den termijn voor de antwoorden op he. vredesverdrag heeft ge kregen, vertrekt Maandag cien 9en onder aanvoering van graaf Albert Appomgi naar Parijs. P a r ij s, 4 F e b r. (N. T. A. Draadloos)* De brief, waarbij de geallieerden de lijst van schuldigen wier uitlevering wordt ver lengd. aan vort Lersner mededeelden, is kort- Do mogendheden bepalen zich tot de herinnering, dat bij ar'.. 228 van het verdrag van Versailles de Düitsche regeerirg de verplichting heeft aanvaard, om de officie ren van leger en vloot en de voornaamste ambtenaren uit te leveren, die zich in den loop van den leatsten oorlog schuldig ge maakt hebben aan schending van net vol kenrecht en misdrijven tegen de mensche- lijkheld. Berl ii n, 4 F e b r. (W. B.) De nota, waarin de Entente de uitlevering van on geveer 900 Duitschers eischt, is gisteren door Mi Herand aan von Lersner, den voor zitter van de Duitsche vredesdelegatie te Parijs, toegezonden. Ofschoon deze reeds I verleden Zaterdag de uitdrukkelijke instruc- tie ontvangen had om een dergelijke nota zonder meer naar het Duitsche departement j van buitértlandscne zaken door te zenden. I zond hij de nota aan Iviillerand terug met de vei klaring, dat hij het niet "met zijn ge weten kon overéen brengen om aan de uit levering der Duitschers mede te werken. Hij heeft daarna telegrafisch zijn ontslag uit den rijksdienst gevraagd en onmiddellijk ge kregen. Keulen, 3 F e b r. (W.-B.). Heden wer den de Pruisische ministers op het stadhuis ontvangen. De burgemeester zeide o. a. in zijn begroetingsrede. dat wel is waar het Rijnland onder vreemde o verheer selling stond, maar dat het Opperste Engelsche be stuur getoond had den treurigen toestand van het land te begrijpen en dot het zelfs bliiken van medelijden had gegeven. Het lot van het Rijnland is, zeide de bur- gemecst. r, dubbel zwaar te dragen, omdat de bevolking zoo vrijheidlievend gezind is. De minister-president Kirsch' verklaarde daarop o. a. Evenals do rijkregeering zal ook de Prui sische staatsregeering protesteeren legen maatregelen, die niet vereenigbaar zijn met het vredesverdrag. Niet nadrukkelijk genoeg kan de staatsregeering voor cle pogingen waarschuwen, die gedaan worden om he» Rijnland loste m ;ken uit het staats vei band. in de hoop, daardoor een doel te bereiken, dal ten slotte toch slechts door een schei ding van het rijk kan worden bereikt. Het daaruit voortvloeiende gevaar willen wij e- meenschapneliik met u bezweren. Het is niet juist, dat de behoefte aan een constitution neele hervorming in 't Rijnland op betere gronden zou steunen dan waar ook elders. Anderzijds kan het niet twijfelachtig ziin,dat bij de constitutionele hervorming nooit een poging zal worden gedaan, om aan de lan den 't cultureele karakter te ontnemen, dat zij met vecht voor zich mogen oneischen. Dat geldt voor iedere Duitsche landstreek in geliike mate. Cuxhaven, 3 Febr. (W. B). De En tente-commissie heeft de in de haven lig gende visschersstoombcoten, zee'zei! sche pen en kustvissrhers-'^o't'-icren berichtte-l. B e r 1 ij n, 3 Febr. (\vB Vu'ger.s de Deutsche Allg. Ztg. is een. wetsontwerp in voorbereiding, dat het opgeven van ge loofsrichting bij aangifte van geboorte- en sterfgevallen wil uitschakelen evenals en kele anclere bepalingen van de wet op der. burgelijken stand die nadeeiig zijn voor on echte kinderen. 'jtfièrraFT gsp—aBBaagsata^ K* 1 wmawwwi Leipzig, 3 Febr. (W. B.) Tot nu toe hebben zich voor dc Leipziger voorjaers- beurs 10500 exposanten aangemeld, terwijl nog dagelijks meerdere firma's zoowel voor du ülgcmeene „Mustermesse" als do „tech nische Messe", die resp. op 29 Febr. en 6 Maart worden 'geopend, zich aanmelden. Men rekent op 12000 deelnemers, terwijl dit aantal in den afgeloopen herfst 9500 bedroeg. Ondanks de krochtige'dcelneming, kunnen nog meerdere exposanten zonder bezwaar zich aanmelden. P a r ij s, 4 Febr. (N. T. A. Draadloos) Vice-admiraal Solium is benoemd tot hoofd van oen general en staf der marine, hls hoe danig hij in de plaats komt vnn vice-admi-, raid Ronarc'n. Parijs, 4 Febr. (N. T. A. Draadloos). Uit Rome wordt gemeld, dut Graaf Sforza aan den gezant van Frankrijk tc Rome de wapens van Elzas en Lotharingen hoeft overhandigd, die zich in de gaiozaal bevon den van het voormalig verblijf van den Duit- sc'nen ambassadeur te Rome, het paleis Cdffurclli Barférè, de Fransche gezant, heeft ze laten plaatsen in de Herculeszaal van het paleis Farnese. Par ij s. 4 Febr. N. T. A. Draadloos) De Orléansspoorweg maakt bekend, dut velschillende nachttreinen hun trajecten voortaan spoediger nf zullen legr.cn, wat voor het reizigersverkeer een aanzienlijke verbetering beteekent. Berlijn, 4 Febr. (W. B.). Het ministe ri van .buitrnlar.clsrhe zaken heeft protest aanget'eekend tegen de storing van het ver keer en het telegraaf- en telefoonverkeer tusschen Ocst-Prpisen en overig Duitse!.- Ir.nd door de Polen, De overeenkomst inzake de ontruiming' en het vredesverdrag ver plichtte Po'en dc vrijheid van verkeer tus schen Oost-Pruisen en overte Duilschlaud volledig te handhaven. Men schijnt slechts te deen tc hebben met handelingen van on dergeschikten. Parijs, 4 Febr. (N. T. A. Draadloos van Lyon). De gezantenconferentie heeft een nota aan Hongarije gezonden, de ken nisgeving inhoudende, dat een restauratie van het geslacht Habsburg noch erkend, ncch geduld zou worden. P a r ij s, 4 F e b r. W. B.). De Peilt Pa- risien bericht, dat de Markies van Cambrid ge, vroeger hertog von Teek, de zwager van koning George van Engeland, candidaat is voor den Hongaarschen troon. Londen, 4 Febr. (R.) Reuter vei', neemt, clet een telegram uit Odessa van 2 Februari bericht, dat Nikolajef is genomen door de bolsjewisten, die oprukten naar Otsiakof. Het wardt als zeer twijfelachtig beschouwd of Odessa zal kunnen worden behouden. Washington, 3 Febr. (R.) Het de pc.rternent van oorlog heeft bericht ontvan gen, dat de revolutionairen rn Wlailhvostok zijn gekomen. \V e e n e n, 4 F e b r. (W. B.). De Grazer vrouwenarts prof. Tolz is in een sneeuw storm op de Pretulalp doodgevroren. Budapest, 3 Febr. (Corr.-j)ur.). De riongaarsche schilder Paul Szinyey Morsi is gister op 75-jarigen leeftijd in Jernye (ko- mitaat Saros) gestorven. Br u ss el, 4 Febr (Ij.-R.) Heden nacht werden de gebouwen van dc normaalschool voor jongens te Nijvel (provincie Brabant) mot daaraan verbonden kostschool door brand vernield. Alle gebouwen zijn afge brand. Drie leerlingen zijn. gedood, ver scheidenen gewond, waarender een met het toezicht Übélaste onderwijzer, die aan zijne brandwonden is bezweken. Men vreest, dot er nog meer slachtoffers onder de puinhoo- pen liggen. De schade wordt op anderhalf millioen francs geschat D e s s a n 3 Febr (W. B.) Heden avond j is imet vier personen bezet vliegtuig in de buurt van Dessau uit een groote hoogte naar beneden gekomen. De vier inzittenden waren dodelijk dood. Kameroverzicht Eerste Kamer In de zitting van Woensdag herdacht dc Voorzitter hef overleden lid R. J. A. Diepen. Minister R it y s de B e e r e n- b r O ii c k sluit zich namens do rogpering bij de woorden vnn den voorzitter aan. STAATSBEGRÖOTING. Algemeen© beschouwingen. De heer V a n N i e r o p betoogt, dat dc staatsuitgaven beperkt moeten worden wil len we geen debacle tegemoet gaan. Het leeningsföncls vindt Spr. overbodig; rente en aflossing der leeningen kunnen gerust opgenomen in de gewone uitgaven. Spr. be- tooet, dat ingrijpende bezuinigingen onver mijdelijk zijn en als bezuiniging' niet helpt moeien de middelen worden uitgezet. Daar bij dienen de maatregelen tegen ontduiking verscherpt en moet do progressie verbeterd worden. Van dc weeldebelasting verwacht Spr niet veel; tariefsverhooging is bedenkelijk te achten. Spr. vraagt den steun der regeoiing •voor do economische conferentie door mr. Vissering voorgesteld. Dc heer Geertsema Verwacht een aanzienlijke daling van den prijs der land bouwproducten en dringt daarom aan op ontzien der landbouwers bij belastinghef fing. De lieer Vliegen dringt aan op spoe dige invoering von den 3-urencIag en op verhoogir.g van de invaliditcltsrente. Hij klaagt over willekeur bij het weren van vreemdelingen. Wat het militair beleid be treft moeten we in geen geval meer doen. dan de Volkenbond van ons eischt. Spr. vreest dat het wat de Belgische quaestie betreft met dc Maas kanalisatie j "jet in orde is gekomen; hij -zou jaarnfll] idienaande Iets meer vernemen. Spr. vraagt naar aanleiding van de stij* •jing van den dronkaccijns drastische maaN icgeJon tegen het alcoholgebruik, liefst ge* rujit op de productie. Hij dringt aan-op eindelij!:e regeling der gemeentefinnncien. De socialisatie wordt door Spr. verdedigd al een noodzokcliikheid. Op de aanvallen van den heer Dc Vos van Steenwijk op de S. D. A. P. zal Spr. niet diep ingaan. Do aanvaller voerde ntets nieuws aan. Spr. herhaalt dat de S. D. A. P. een gewone politieke partij is. De heer Stork betoogt, dat de linker* zijde door haar houding tegenover don mili* tain n minister zich niet keerde legen het geheele kabinet. Hij waarschuwt tegen over nemen der gemeenteuitgaven door het rijk. Spr. vraagt of bij aansluiting van de ar beidsregeling der Washingtonschc confe rentie de verder strekkende bepalingen on zer arbeidswet zullen blijven gelden. Hij zon zulks verkeerd achten. Voorts waarschuwt hij tegen te hoog opdrijven der salarissen ven ambtenaven en beambten in rijksdienst. De heer Van Embden kan zich ver- eenigen met het weigeren der uitlevering van den voormaligen Duitschen keizer, om dat liet politiek prestige der uitlevering vragenden nooit vrijspraak von den be schuldigde zou gedoogen. Met dc argumen tatie der weigering, zooals de regeering die gaf, kan hij zich evenwel minder goed ver* eenigen, vooral omdut hij erkennen niocï dat achter het uitleveringsverzoek niet zno* zeer vervolgingszucht zit als wel een w kwetst moreel gevoel. Het doen uitsterven! der quaestie zou daardoor gemakkelijker zijn geworden voor dc Entente. Donderdag II uur voortzetting. Rejlchlsïi Dc Staatscourant van I Februari be vat o. a. dc volgende Kon. besluiten: op H'crzock eervol omslagen L. M. Lughu. tc Rotterdam als hoofdcommies der tclegrafi^; tijdelijk belast met de waarneming der be trekking van belasting inspecteur en werk zaam gesteld aan de inspectie Amsterdam *0. A Jcckel tc Heemstede; benoemd tot directeur der registratie en do meinen to Maastricht If. de Jong Jr., than* inspecteur del* registratie on domeinen te Arnhem; belast met dc bctn kk. van !i< f -der ofdcclingj arsenaal aan s Rijkswerf te Ilollevoclsluis do luitenant ter zee lc kl. K. P. F. Smilt terwijl (Jo luitenant ter /cc lo klasse R. II. Haantjes eervol van die betrekking ontheven en ter be schikking gesteld is. bij'het departement van Arbeid benoemcï tot commies J. M. Hardeman, onder gelijk tijdige toekenning van eervol ontslag ais udjunct-commies bij den Rijkswoningraad', en W. A. Schippers, thans werkzaam bii het Rijkskantoor voor Groenten en Fruiü de heer O. Spoo erkend en toegelaten ate consul-generaal van Luxemburg le Amstcr* dom voor Nederland. Tftdcrland ea Belgl#* De Libre Belgiquè bericht naar I la vas-Reuter uit Brussel meldt dat de Ne- derlandsch-Belgisch.e onderhandelingen ia Parijs zijn afgeloopen. Dc delegaties vaa de beide landen zullen naar hun land terug- keerén. Men verwacht de ondertcekciung van het verdrag binnen twee of drie wéken. Het blad .wil v eten, omtrent het kanalen- net van Luik, dat directe verbindingen ver zekerd zijn dcor kanalen, bevaarbaar voor schepen van 2000 ton, van Limburg naatt Antwerpen eenerzijds en van Antwerpen naar den Rijn anderzijds. Wat hef\beheer van de Schelde c-trcft tol aan de monding, dit zal steeds moeten beantwoorden aan, de toenemende ontwikkeling van de scheep-* Vooroordeel en zijn oordeelen die meestal 100 jaar ten achter zijn. Roman door ADRIEN BERTRAND. Bekroond met den Prix-GoncouiL 10 zijn gek," verklaarde Nicoïaï. Ilij keek op de enveloppe, hoe laat het stuk was ver zonden. liet v/as 's morgens om acht uur ge weest. i1 leb je vier uren gedaan over die vier ki- lometer?" vroeg de kapitein. Ilij v/as niet toornig» hij verwonderde zich over niets meer. Hij was op alles Voorbereid. TT ij wist dat hij ten do odé was opgeschreven, hij zijn heelc compagnie. ..ïk kon er niet doorkomen/' verklaarde dc cr.sakiisï, „en mijn paard heelt het tc pak ken.'; De officier haalde de schouders op en ant woordde niet. Hij sloeg den weg in, die leidde nnar dc hoogte, welke door de sectie van Fe in e bezet was. Deze weg was omzoomd door lebben met wilde priumen- en moerbczieboo- men. Op dc takken zalen vogels, die tsjilpten eri iloten. Hij kwam bij den jongen man, wienhet lan* ?e avachten enerveerde. Maar sedert ©enige Jogènblikken hadTiij mecnen te bespeuren, dat Je vijandelijke infanterie zich naar dc rivier bewoog. Nicolaï keek eveneens, cn nam de be weging waar. „Zij zijn te ver,merkte hij op. ,/YVij moeten zc eerst dichterbij laten komen. Ilij moest hard schreeuwen om zich ver staanbaar tc maken, zoo talrijk en zoo nabij vielen dc projectielen. Zij zwermden over de sectie heen, zonder overigens veel nadeel te berokkenen. De jagers lagen languit, onbewe gelijk, met geladen gewees; ieder was gedekt door een hoopje vochtig© aarde, dat hij voor zich had opgericht, nis een broozc verschan sing. Een aanhoudend gerommel overstemde alles; de slag was ontbrand over een afstand van honderden kilometers. „F.r zijn er die sterven, rechts van ons, tot* in deli Elzas. En er zijn er die sterven, links van ons, tot in België, zei Lueien. Ilij vervolgde: Mk heb nooit zoozeer de. sensatie van abso lute eenzaamheid geiiad, als te midden van dit rumoer." l Is een beroerde boel/' antwoordde Nico-. lal. Ilij was gaan zitten met het gelaat naar dt rivier gekeerd; hij bespiedde den horizont cn woelde den grond om met zijn met ijzer besla gen stok. De steentjes en dc aardappelen die hij aldus naar hoven werkte, keilde hij de lucht in, en alleen daardoor verried hij zijn zenuwachtigheid. Ilij zette zijn tweede-luite nant den toestand.uiteen. En h:j voegde er aaii toe: „Ik weel niets van don commandant; en van cle divisie krijg ik geen antwoord, we hebben geen orders." „Maar hoe kunnen wij dan overwinnen? vroeg Lueien angstig. „Er moet altijd een overwonnene zijn," antwoordde hij- Hij dacht eenigc oogcnblikken na; toen ging hij voort: „Maar wij zullen het niet zijn, wanned ieder op zijn post blijft. Daartoe beuaalt zich onze taak en onze verantwoordelijkheid/' Lueien Fabre vo 4de zich gedrukt door d;-:'1- lawine van machine-geweervuur. Maar hij glimlachte terwill© van zijn manschappen, die van tijd tot tiVI angstig tot hem opzagen- „TL heb het geld van dc compagnie in 4e rechter binnenzak van mijn kapot jas zei Ni colaï. „Wij zijn voor de haaien, kapitein/' rp't- woordde dc jonge man. „Maar wij zullen to zameii sterven ito tA? it? *9* *ftff J -sA? j r£i V»/V<v/vV- v/W/O Ï^OF 33. g Hij \öegde erbij: „Laat iriij u mogen omarmen." De ruwe soldaat drukte hem tegen zkh aan.' En hij hoofde licc -dé luitenant hem zacht in het oor fluisterde: „Ik geloof dat ik ccn beetje bang hen Dé kapitein stond op. Zijn silhouet toeken de zich af tegen den horizont. De kogels flo ten alom. „Sakkerloot, ik ook" zei hij met zijn rustige en zangerige stem... „Vaissette, laat salvo-vuur geven op 1400 meters, om jc mannen'beter in dc liand te houden.. Maar zoo iets moet men eichzell nooit bekennen... Je moet 4c kruitdamp ruiken en 'dc lucht van het gevaar inademen Men moet zic!\ een houding van heldhaftig heid geven: hot gevaar helpt ons om het ge voel, waarvan het dc aanduiding is, in ons op tc wekken.... ]k Imb twintig jaar lang op dien oorlog gewacht.... Ik geniet ten volle de schoonheid van dit oogenblik. De jagers hadden nu dc eerste linie der Pruisische tirullcurs, die nog veraf was,-met een regen van schroot Overdekt. „Niet tc snel", commandeerde dc kapitein. Eu zich tot 1 nbrc wendend, hernam hij: „Niets maakt ons zoo groot als deze liefde Voor het gevaar." „ruderdaad," antwoordde Lueien, „p- vod een sombcr-groptsche onrust.'' „Zie ie, mijn jongen,'" hernam de oude aan voerder, ..c-lke minuut die verloopt, is een over winning op ons zelf. Dat geeft stof om er een geheel leven van herinnering mede te vullen..." Zij spraken niet vercler. De vijand had den oever v.fn de'rivier bereikt. „Ik laat je het commando over j«; jagers Ou. zei de kapitein. „Waijnij betref', ik heb niets te doen dan tc wachten op dc verster kingen of op de orders van den geneialcn staf, die niet zullen komen. JU ben hier alleen rcanr toeschouwer../' Fabre nam de vuurleiding. Zijn mannen veelden zijn overwicht. Iiij v.as vroolijk cn schei n zonder, zore; bij Jiïeld het oog op den vijan I en liep zonder ha; t achter ('c li' l-l- lctirs langs. De kogels vlogen uit dc geweren. Ilcelc rijen van vijandelijke soldaten vielen neer en stan den niet ?.\eer op. Geen enkele Dtlilscher had nog liet water kunnen bereiken. Maar van ach ter alle heggen, alle korenschoven, alle grep pels kwamen groepen mannen te voorschijii. De groot© massa komt, ten spijt van dc bloe dige gaten in haar^ronf, onpohoudclijk naflet* alsof zij door ccn onwcerslaaubarcn wfl wordt bewogen. „Zij zullen ons overstelpen/' mompelde Fa-* bre. Ondanks dc verwoestingen, door zijn vuurt onder hen aangericht, kwamen do grijze uni formen dc rivier over. Lijken hoopte zicli Op. If et flonkerende water werd roze gc« kichrd. Plotseling bleef dc luitenant staan en luis* terdc scherp toe. In de richting van den \ijaiu! trof ccn vreemd gerucht zijn oor. Een dof gerommel, dat nu cn dan dooi* schelle kreten werd onderbroken Gefluit enf tromgeroffel en gezang der Pruisische solda ten. Ken recitatief in langzaam tempo stee# on uit dc vallei en vulde heel dc omgeving/, Zij zongen een lied, het een of andere gezanfijj van Liu-hcr. liet rvthmc was dat van een treuH marsch. liet geluid werd sterker cn het tempi* werd snellèiv. In plaats van gezang hoord^ men thans het uit-stooten van kreten, afgewis-j scld dooi' gebrul. De eentonige muziek der pij-^ pérs domineert alles: de snijdend© tonen klin* ken nis dc oproep voor een heksensabbat. Geheele compagnieën zijn thans het watc-R overgestoken. Zij ontplooien zich langs dej ocve. tot in het oneindige. Zij rijen zich aan* ccn, compagnie naast compagnie; regimenf naast regiment; brigade - naast brigade. AUé mannen snellen naar dc bergkam. De zwarcf ma'ssn schijnt tc worden vooruit gestooten dood een onzichtbare kracht; dc zware pinhclmenj dc .dikke lichamen schijnen als op vleit gelei} gedragen. (Wordt vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1