BUITENLAND m. VleeschhouWer, EERSTE BLAD 18e Jaargang Ne. 191 IMBBTSKIB^TtïZ^ CKt post t 2.60. r« weck <m4t s",is verzekering tgen ongelukken) 0.17». alionJetlijkc nummers OM. Zsïsrdag 7 Februari 1920 PRIJS M ADVERUHTICR „DE EEMLANDER" HOOFDREOACTÊUR: Me. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Ca BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL noen urn^cHrsCHKsr*. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 \An 1 1 rkio's O.S5# lïHULN mei Inbegrip van ccn bewijsnummer, elke regel meer 0 20, dicnstamh r* dingen l 5 icgcls 0 50. Voor handel en bedrijf beslaan zcci vooidcclige bepalingen lol hcl hcrh.vdd advvrtccrcn bij abonnement licnc cucuaic. bevallende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Meubelfabrikant - Hof 46. amersfoort F a II li I E K I PAPENHOFSTEDE In den groote Ma&a'zijn-voor- raad zult U allicht iets van Uwe gading - - vinden - Politiek Overzichl. Na vertrouwelijke overleggingen, die nicer dan twee maanden hebben geduurd, 2al in de volgende week het vredesverdrag van Versailles opnieuw in de openbare zit ting aan de orde komen. Het zou echter niet juist 2ijn het besluit om het verdrag weder aan de orde te stellen, op te vatten als eene aanwijzing, dat nu de bezwaren uit den weg geruimd zijn, die eene gunstige beslissing tot dusver tegenhielden. De toe stand is integendeel nog altijd uiterst ver ward en of ten slotte de voor de ratificatie vcreischte meerderheid van twee derden zal worden verkregen, blijft onzeker. Omstreeks Kersttijd scheen de zaak zich len goede te keeren. De democraten toon den onder den invloed, van Bryan neiging zich naar den constitutioneelen eisch te voegen en toe te stemmen in de reserves \an de oppositie der republikeinsche meer- dprheid, mits rleze eenige verzachting on dergingen. De boodschap, die president Wilson op den Jacksondag (6 Januari) aan de democratische v nationale commissie richtte, wierp echter roet in het eten. De president dreigde daarin de vredeslcwestie in de aanstaande campagne voor de ver kiezing van den nieuwen president te be trekken, om op die wijze de zaak door een soort referendum te laten beslissen. Hij wilde dus juist datgene doen wat de tot verzoening geneigden in beide kampen willen vermijden. Wilson verklaarde zich niet te verzetten tegen' reserves, die slechts dienen om de beteekenis van het verdrag te preciseeren. Maar hij verwierp reserves, die de strekking hadden verandering te bren gen in de verdragsbepalingen. Zijn stand punt was: „Wij kunnen het vredesverdrag niet opnieuw opstellen; wij moeten het on gewijzigd aannemen of het prijs geven." In het laatste geval zouden de Vereenigde Sta ten afzonderlijk vrede met Duitschland moe ten sluiten. Hiertegen is Bryan met allen nadruk op gekomen. Hij verwerpt,met alle beslistheid .Wilsons denkbeeld om het vredesverdrag bij de verkiezingen aan het volk voor te leg gen, omdat dit een uitstel van minstens ^veertien maanden zou beteekenen. De de mocratische leiders, die dus voor de keuze gesteld waren tusschen Wilson of Bryan, hebben voor Bryan partij gekozen. Zij zijn bereid met hunne politieke tegenstanders *en compromis te sluiten, om de zaak tot een einde te brengen. Komt dat compromis .<ot stand, dan zal Wilson voor de vraag ko men te staan of hij zal blijven bij zijn s<andpunt of voor den wil van den senaat op zijde zal gaan. Maar voorshands is het daaraan nog niet toe. Nu de democraten zich tot toenadering geneigd loonden, is onder de republikeinen de geest van verzet weer vaardig geworden. De Californische senator Johnson heeft zich naar Lodge, den leider van de republikein- sche partij in den senaat, begeven om hem aan te zeggen, dat als hij de geringste con cessie aan de democraten deed op het stuk der reserves, 38 senatoren als één man te gen de ratificatie zouden stemmen. Hij-heeft verklaard, dat hij niet kon inzien hoe men zou kunnen toestemmen in een compromis o\er reserves, de uiterste grens vormende van de voorwaarden, die niet gemist kunnen worden voor de bescherming van de Ame- rikaansche instellingen. Waar het de eer en de veiligheid van Amerika gold, kon er geen sprake zijn van een compromis. Op deze verklaring heeft Lodge geant-, voord, dat hij volstrekt niet van zins was ïoe ie stemmen in een compromis, dat af breuk deed aan de in de reserves neerge legde beginselen; hij heeft daaraan toege voegd, dat de besprekingen tusschen de ge- olmachfïgden van de beide partijen zouden worden voortgezet. helaas een waarheid, dat deze oplossing des te grooter moeielijkheden levert naarmate de toestand in Rusland onzekerder is. In één opzicht echter bestaat er zekerheid: namelijk over het ontzettende onheil, dot het bolsjewistische régime over Rusland heeft gebracht. Van die zekerheid getuigt de hier volgende schildering, die een jonge Poolsche dokter, dr. Jan Traczynski, die onlangs uit Petersburg in Helsingfors is ge komen, heeft gegeven van den in de voor malige hoofd- en,residentiestad heerschen- den toestand. Dr. Traczynski is werkzaam geweest in een vrouwenkliniek, die onder leiding staat van prof. Alexander Maxi mo ff Hij verhaalt, dat ofschoon dit hospitaal onder het beheer stond van de sovjet, het niet mogelijk was voor de zieken betere voeding te krijgen dan zwart brood en soep (die niet meer dan warm water was) mét een weinig zoutevisch. Kinderen kregen één glas melk en een ei. Het was den genees- heeren niet mogelijk aan hunne patiënten behoorlijk voedsel te verschaffen, ofschoon het leven van dezen daarvan afhing. Het hospitaal was niet verwarmd, maar op operatiedagen gingen de geneesheeren en studenten brandstof halen aan den oever van de Newa, waar de overheid een kleinen voorraad hout had opgelegd. Zij moesten dat zelf doen omdat er geen paar den waren, die voor een wagen kondon wor den gespannen om het hout naar de kliniek te vervoeren. De voorraad was zoo klein, dat het niet altoos mogelijk was de operatie zaal op een behoorlijke temperatuur te brengen. Bij ernstige operatiën, die onmoge lijk konden worden uitgesteld, is het voor gekomen, dat de patiënten stierven van de koude. Dr. Traczynski verklaarde, dat de uitput ting van de vrouwen door ontbering zoo groot was, dat op de honderd gevallen van zwangerschap slechts drie of vier tot een ge boorte leiden. Hij vermeldt, dat tooneelspc- lers, dansers en musici lijden aan zwerende handen en voeten tengevolge van ontbering en van het spelen in de onverwarmde schouwburgen. Zij worden gedwongen hun werk te doen; anders wordt hun brood- en soeprantsoen hun onthouden. De vier plagen van Petersburg zijn hon ger, koude, duisternis en vrees. De duisternis is de ergste van deze plagen. Sommige huizen zijn verlicht gedurende een zeker aantal uren, maar de meeste inwoners zit ten in de duisternis. Een electrisch bedrijf is nog aan het werk. Gas en kaarsen ont- bieken; een flesch. petroleum kost IOOO roebels. Vele regeoringsambtenaren hebben groo- te vermogens gewonnen door speculatie en door de omkooping, die op veel uitgebrei der schaal geschiedt dan onder het oude regeeringsstelsel. Er zijn nog menschen, die boeketten orchideeën en rozen kunnen koo- pen in de bloemenwinkels, haast de eenige winkels die open zijn, behalve die, waar schilderijen van oude meesters te koop zijn voor denzelfden prijs als een pand suiker, dat nu 6000 roebels kost. Op de vraag waarom de bevolking voort gaat een bolsjewistische meerderheid te kiezen in de Petersbungsche sovjet, zeide dr. Traczynski, dat dit gemakkelijk te ver klaren was. De verkiezingen zijn openbaar. Een gecommitteerde noemt in eene kiezers vergadering den naam van een bolsiewisji- schen candidoat en vraagt óf iemand legen dezen is. Iedereen is te zeer door vrees bevangen om zich tegen te verklaren. Den toestand samenvattende, zeide dr. Traczynski: Petersburg is stervende en zal sterven. Entente zich houden, aan de 'besluiten van Nederland. De overbrenging van den 1 izer naar een of onder eiland zou een samen zwering ten zijnen gunste van zijne Duits- he vrienden moeielijker maken. Ik heb ui.ve meeningen uitgesproken niet ;'s eischen, maar als zijnde het maximum van wat de Entente gerechtigd zou zijn ie eischen in plaats ven de uitlevering en van de terecht stelling. In de gesprekken, die ik met vreemde journalisten heb gevoerd over de uitleve ring van den ex-keizer, is êénc zaak, die mij nog veel belangrijker is voorgekomen dan de uitlevering van Wilhelm IIdat is de uitlevering van de Dujtëclievs, die men schuldig verklaart aan schending van de oorlogswetlen. Ik heb getracht aan de vreemde journalisten duidelijk te maken, dat die eisch voor Duitschland en voor Europa gevaarlijke gevolgen zou hebben. Overtuigde pacifisten, die den diepsten haat koesteren tegen hen, die voor den oorlog aansprakelijk zijn, zijn van oordeel, dat het onmogelijk is tot de vaststelling van de onpartijdige waarheid te komen, door zich te bedienen van eene uit vijanden samen gestelde militaire rechtbank. Do vaststelling van de onpartijdige waarheid zou veel meer uitwerken voor de reiniging van de atmos feer dan een strenge bestraffing van de schuldigen. Het komt mij dus voor. dat men den ex-keizer voor een Duitsche bui eerlijke rechtbank zou moeten brengen. De Entente zou daar als beschuldiger iiioet^n optreden en zij zou altijd in beroep kunnen komen bij een hoogere rechtbank, b.v. bij hei ge rechtshof van een onzijdig land, zooals Zwit serland." De heer Kautsky doet t:n slotte een be roep niet op den haal nioar op de verzoening waartoe hij Duitschland en zijne vijanden uitnoodigt gezamenlijk werkzaam te zijn. Bniteiilanflsrh? asrichtm Londen, 6 Feb (R De Times be richt uit Parijs, dat do' Fransche re .coring Dp Eniente staat voor de vraag hoe het .i'ssische vraagstuk moet worden opgelost, at .s een dringende vraag/ want zonder de aplossing van dit vraagstuk kan er geen tprake van zijn, dat de wereld werkelijk tot JMSt komt. Aan den anderen kant is het Steeds worden nieuwe getuigenissen aan gedragen van de ontroering, die de aan vrage der Entente tot uillevering van de oorlogsschuldigen in Duitschlaifd heeft te weeggebracht. Dit is een zaak, waarover eenstemmigheid heerscht in Duitschland. Men vat dezen eisch op als een grievende beleediging, Duitschland aangedaan, waarop geen ander antwoord dan een stellige weige ring mogelijk is. De aandacht verdient een artikel van -Karl Kautsky, den schrijver van het bekende werk „Hoe de oorlog" ont stond", in c!e Berliner Morgenzeitung, waar in deze zijne meening over de uitlevering van den ex keizer en van de verdere oor logsschuldigen aldus preciseert: „Ik heb het buitenland willen waarschu wen," dat :n Duitschland zelfs verklaarde tegenstanders van de politiek van den ex- keizer met alle beslistheid zijne uitle vering om hem te doen verschijnen voor eene uit zijne vijanden bestaande rechtbank afwijzen. De dagvaarding van Wilhelm II voor een vijandelijke rechtbank zou, wel verre van een einde te maken aan de po gingen tot reactie, daaraan slechts meer kracht verleenen. Wilhelm II zou dan aan de Duitschers voorkomen als een martelaar. Het zou schijnen, dat hij gevonnist werd niet omdat hij deze of die misdaden had be gaan, maar om zijne liefde voor Duitsch land. Zijne populariteit zou eensklaps onbe grensd worden, en hij zou een geduchte pretenderrt kunnen worden, die het bestaan van de Duitsche republiek in gevaar bracht. Ik zou het dus «als een groote fout van de zijde der Entente beschouwen, wanneer zij bleef staan op haren eisch wat de uitleve ring van Wilhelm II betreft. Ik stel daarbij alle andere redenen, juridische of zedelijke, ter zijde, die zich tegen een dergelijken maatregel verzetten. In ieder eeval moet de besloten heelt de reserves van den Anieri- kaanschen senaat op het vredesverdrag aan te nemen. Parijs, 5 Febr. (X T. A. Draadloos van Lyon). De Temps brengt het volgende* bericht: De Engelsche, Fransche en Italiaan- Sche rcgecringen helfben 'beslótoh oni, in overeenslemming met den wenscli van Italië en met de politiek, die zij op 20 Jan.. aan genomen hebben, aan 'de Zuid-Slavische re geering te Belgrado:officieel kennis te ge ven van het crdrc,.;, dat zij op 24 April 1915 tc Londen gesloten hebben. Deze ken nisgeving, die waarschijnlijk zal geschieden door de gezanten der drie mogendheden, zal vergezeld gaan van een mededeeiing aan dc Zuid-Slavische regeering. De kennisgeving zal een antwoord zijn op een tegenwerping der Zuid Slavische regee ring, die in'haar laatste nota een toespeling gemaakt hacl op dit verdrag, en gezegd had, dat dc bepalingen er van nooit tot hare kennis gebracht waren. De drie mogendheden dringen er overi gens op aan, dat de Zuid-Slavische regee ring de ontwerpovereenkomst, die de geal lieerden op 20 Jan. medegedeeld hebben, zal aannemen. Par ij s, 6 Febr. (N. T. A., draadloos van Lyon). Onder voorzitterschap van Cam- bon vergaderde heden de Raad van Am bassadeurs. Hij besloot de artikelen van het Vredesverdrag aangande de Elbe en Oder toe te passen. Er moet voor beide rivieren eeen internationale commissie worden aan gewezen. De Fransche regeering werd be last met het samenstellen van beide com missies. Daar de hoogs 'Geallieerde commissaris sen in Hongarije zijn aangekomen, stelde de Read dc ambtsbevoegdheden van de mi litaire commissie vast, die zal zetelen te Boedapest. B e r 1 ij n, 5 Febr. (W. B.) De Duitsche zaakgelastigde ie Parijs, Mayer, is heden- namiddag van Miinchen te Berlijn aangeko men, waar hij eenige dagen zal vertoeven om aan de besprekingen der regeering deel te nemen. Berlijn, 5 Febr. B.) Noske heeft aan een correspondent van c!e Daily Mail gezegd: Ongeveer een week geleden heb ik met den Engelschen zaakgelastigde gespro ken over dc uitlevèringska ?slie: In de uil- leveringskweslie zal ik niet het minste doen om den eisch der Entente te helpen uitvoe ren, niet oni het vredesverdrag te sabotee- ren, maar geen mensch in Duitschland zou de uitlevering van deze bepaling van het vredesverdrag gedaan kunnen krijgen. De gene, die in deze zaak den eisch der En tente. die de nationale eer zoo diep belee- digt, zou willen helpen uitvoeren, zou voor aitijcl onmogelijk zijn. De lroepen zouden de bevelen om mede te werken ook nooit op volgen. Wanneer mijne ambtgenooten en ik, den eisch, dien ik schandelijk en belee- digend vind, zouden willen vervullen, zou den wij de ernstigste onlusten in ons land verwekken. En wie er regeeren moet, els de regeering aftreedt, kan ik mij niet voor stellen. Een parlementaire meerderheid om de zaken verder voort te zetten, zou niet te vinden zijn. Ook de onathankelijken, die misschien tot de uitlevering bereid zouden zijn, zouden niet in staat zijn hem l£ doen uitvoeren. Wie trachten zóu de uitlevering te doen plaats hebben, zou een burgeroorlog ontketenen. P n r ij s, 5 F e b r. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Een regeeringskoerier vertrok Woensdagavond nanr Berlijn met de lijst der schuldigen, die rechtstreeks aan de Duitsche r.gec-ring moet worden overhandigd. Deze lijst gaat vergezeld van oen nieuwen brief, waarvan de tekst definitief zal worden vast gesteld, nadat de geallieerde regieringen hun gevoelens te kennen zullen hebben ge geven over de redactie. Woensdag door de conferentie van ambassadeurs voorgesteld. Denkelijk zal de tekst van den brief naar Berlijn worden geseind, opdat c!e overhan diging zonder verwijl kan plaats hebben. Tot op dit oogenblik is 't Waarschijnlijk, dat zoovel do lijst als.de brief door den Franschen zaakgelastigde, als vertegen woordiger van den president der conferen tie, gebracht zal worden naar 't ministerie van buitenlandsche zaken. De Rnad van Ambassadeurs vergadert Donderdag niet, doch zal Vrijdagochtend bijeenkomen. In- lichtingey die ontvangen zijn bevestigen, dat de regeering de houding, door Von Lersner aangenomen, afkeurt. Maycr, de Duitsche zaakgelastigde te Parijs, die zich naar Miinchen had begeven om er persoon lijke zaken te regelen, is dringend naar Berlijn ontboden. Londen, 5 Febr. (R.) Geen verdere slappen zullen worden ondernomen in ver band met den eisch tot uitlevering der j Duitsche oorlogsmisdadigers, voordat de geallieerde vertegenwoordigers daartoe op dracht hebben ontvangen. Dresden, 5 Febr. (W. B.) De Scksi- 1 sche minister-president Grodnauer heeft zich heden tegenover een persvertegenwoor diger als volgt uitgelaten over de uitleve- ringskwestie: De regeeringen te Parijs en Londen heb ben van den beginne af aan getracht de schuld aan den oorlog op Duitschland te schuiven. Thans neemt men den schijn aan het bewijs te zullen leveren en het objec tieve oordeel ten dienste der geschiedenis te zullen vellen. De zaak is echter anders. Als de uitleve ring niet geschiedt kan de gruwel-propn- gnnda niet hernieuwd worden en zonder deze zou de ellende van de uitvoering van het vredesverdrag door de buitenlandsche volken niet kalm verdragen worden. Ge schiedt de uitlevering wél, dan zal al het verschrikkelijke, dat ons nu dreigt, werkelijk over ons gebracht worden. De stemmen ten onzen gunste echter zullen tot zwijgen ge bracht worden. De uitlevering zou voor eeuwen het sprookje, dat Duitschland alléén de schuld aan den oorlog draagt, in de annalen der geschiedenis vastleggen. Het Duitsche volk moet zich eensgezind tegen de onuitvoer bare uitlevering verklaren en de economi sche en militaire dwangmaatregelen met kalme vastberadenheid en tot elk offer be reid tegemoet zien P a r ij s, 6 Feb r. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Alle bladen bespreken de weige ring van von Lersner om de lijst van de oorlogsmisdadigers, die door de geallieer den worden opgeëischt, aan de Duitsche re- ge ding over tc brengen. De Matin wil dat er geen dubbelzinigheid zal zijn. Wanneer Duitschland loyaal de be palingen van het vredesverdrag uit oc-rt, zullen de geallieerden geleidelijk de brug* hoofden aan den Rijn en den linkeroever van de rivier ontruimen. Als het dit niet doet, zullen de geallieerden niets ontrui men. P a r ij s 6 Febr. (N. T A. Draadloos van Lyon). De Duitsche regering.heeft Don derdag officieel bevestigd, dat zij den onbe zonnen streek van von Lersner wraakt. De Rijks-minister van buitenlandsche zaken Muller heeft den Franschen zaakgelastigde Marcilly speciaal bij zich doen ontbieden, om hem te verklaren, dat 'het -hoofd van de Duitsche delegatie gehandeld heeft tegen de instructies, die hem gegeven waren. Hij voegde er aan toe, dat deze diplomaat voor dit feit zal gestraft worden. De Raad van Ambassadeurs was van oor- déel, dat er geen tijd verloren moest gaan om de stukken, welke von Lersner heeft ge weigerd, in ontvangst te nemen, naar Ber lijn te zenden, en heeft een koerier met de lijst van de oorlogsmisdadigers, die de Entente opeischt, naar Berlijn gezonden. Deze is met den zelfden trein vertrokken als von Lersner en zal dus Donderdagavond te Berlijn zijn aangekomen. De overhandi ging van de stukken zal dus Vrijdag door de zorgen van Marcilly plaats hebben. B e r 1 ij n, 6 F e b (W B Scheidemann, de voorzitter van de parlementaire com missie van buitenlandsche zaken, heeft he den besprekingen gevoerd met Ébert, Bauer, Hermann Muller en andere partij genoot en. Erzberger heeft, op een uit Centrum kringen afkomstig telegram, zich zeer posi tief uitgelaten over de absolute onmogelijk heid van de uitlevering der Duitschers aan den wraak van den tegenstander. De rijksweermacht-officieien, die zijn toe gevoegd aan de vredesluchtvaart-commissie, verklaarden dat het hunner onwaardig is de Entente-contröle-commissie op haar bezoe ken aan Duitsche fabrieken verder ie bege leiden, nu de Entente de uillevering van hunne kameraden eischt. Berlijn, 6 Febr. (W. B.) De raad der oudsten yan de Pruisische landsvergadering was aanvankelijk van meenin dot in d*n gespannen politicken toestand, die door do ui (leveringslijst van dc Entente in 't leven is geroepen, het op den w ?g van de lands? veftjodering lag bijeen tc blijven zoolang het riiksparlemcnt nog niet is bijeengeko men. Daar echter dc nniicnnle vergadering niet bijeen wordt geroepen, is heden voor* middag besloten, dat de landsvergadering zich heden zbl verdagen tot den 18en Fe- brutfvi, omdat zij niet tot taak kan hebban op den duur het rijksparlcniènt in gewr'v lige politieke kwestiën tc vervangen. B e r 1 ij n, 6 Feb r. (\V 13.) Nnor de Lo- knlonzeiger verneemt, slaan veldmaarschalk von Hindenburg en generaal Ludemloilf de ujllcvëringskwestie op het standpunt, d.-.t in de vergadering van legeraanvoerders u genomen. B e r 1 ij n, O Feb r. (W. B.) Zonder on derscheid van partij ccnstatecrcn de dagbla den, dat de openbare nieehing in Duitseh^' land eensgezind tegenover d n uitlcvorings» eisch staat. Het optredert ven den oftnilmn) eli-, oir socialist Hoffman, in de zitting van gistel oir der Pruisische landsvergadering, wordt nor li door den Lokalanzeigcr, noch door de Voiw» wërts, tragisch opgenomen. Laatstgenoemd bind schrijft. Het was juist heel goed, dot hij het woord nam,, want zijn verklaring heeft bewezen, dat geen partij ir. DuitscMtmd dei» uitleverHM*seiscfr billijk acht. Naai* aanleiding van de uitlating van Hoff* rnnnn, dnthii bij do onderhan'delingspogir .-n der re-geering op den krachtigen steun van dc socialisten in alle landen rekende, ni< vkt de Vorwörts op, dat van den invloed der buitenlandsche socialisten op het vredesver drag nooit iets te bemerken viel. De Deutsche Tngesztg. schrijft: Als het Duitsche volk zijn 900 landgenootcn in de macht van den—vijand overleverde, zou het geen rust krijgen om zich geleidelijk te hei- stellen, maar eerst recht met voeten ge treden worden. De Vorwörts zegt nog, dot represaille maatregelen, waartoe de Entente eventueel mocht hesluiten, niets aan het feit verande-- ren kunnen, dat er in Duitschland geen re- geering te vinden is, in staat om non dej> eisch der Entente gevolg te geven. Parijs, 5 Febr. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De Fransche regeering heeft in structies gegeven aan den Franschen gezant te Berlijn, dat deze de Duitsche règeering in kennis moet stellen van de noodzakelijk heid compensntie-bureaux in tc stellen, ge lijk deze zijn voorzien in art. 295 van het verdrag van Versailles. Deze bureaux zullen belast worden met het regelen van d& schuldvorderingen van voor den oorlog tus schen Franschen en Duitschers en de be taling van schadeloosstellingen, verschul digd aan Franschen als vergoeding voor da liquidatie en inbeslagneming hunner goe deren in Duitschland^ Anderzijds zal het parlement worden bijeengeroepen om weldra te beraadslagen over een wetsontwerp, dnfe Donderdagmiddag bij de Kamer zal worden ingediend en waarbij deze kwestiën worden geregeld en waarin met name de voorwaar den worden vastgelegd, volgens welke de Fransche schuldvorderingen zullen worden betaald door het Fransche compensatie* bureau. Flensburg, 6 Febr. (W. B.) Volgens een nieuwe verordening mogen de door de internationale comrftissie uit Noord-Slees- wijk gezette stemgerechtigden niet terug- keeren. Het is hun echter toegestaan bij het plebisciet een plaatsvervanger aan wijzen. Het door de internationale commissie uit gevaardigde besluit, dat de gemeentelijke en andere ambtenaren zich van elke open lijke agitatie moeten onthouden, is aange vuld met een bevel, dat zij zich moeten* onthouden van deelneming aan openbare betoogingen en politieke vergaderingen. Londen, 6 Febr. (N. T. A., draadloos van Lyon). De tweede zitting van den Raad van den Volkenbond zal II Febr. a.s. on der voorzitterschap van Leon Bourgeois, gehouden worden. De openingszitting, waar in het bureau zal gekozen worden, dat Bal four tot president zal hebben zal openbaar zijn. n de drie dagen, welke deze zitting^ duurt, zullen belangrijke kwesties bestu deerd worden, o.a. die van het Saar-gebied- en van Dantzig. We enen, 5 Febr. (Korr. Bur.). Het uit Zurich afkomstige bericht van de Echo de Paris", als zouden Denemarken, Neder land en Oostenrijk, naar het voorbeeld van Zwitserland, het plan hebben zich voor al tijd neutraal te verylaren en den Volken bond willen verzoeken, aan hun opneming^ te verbinden de erkenning van hunne on zijdigheid, wordt zoover Oostenrijk betreft,' door hete Korr. Bureau uit goede bron, voor in strijd met de waarheid verklaard. Brussel, öFebr. (H.-R.). Een heden aan den zaakgelastigde van Luxemburg te Brussel overhandigde koninklijke boodschap* erkent de groothertogin als souverein vanf Luxemburg. Berl ij n, öFebr. (W.-B.). De opperbes velhebber in de Marken heeft bepaald, dat de Frerheit en de Rote Fahne van Maandag af weer kunnen verschijnen. Elke poging cm aan te sporen tot verstoring van rust ert orde zal door den opperbevelhebber met hei oost op den vreeselijk ernst! ven toestand

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1