„DE EEMLANDER" HM A0VERTE8I1ÊN met inbegrip van een BUITENLAND BINNENLAND KOLONIËN 18e Jaargang Wft. 194 tBrtt-Sta.SP^SiK 3 m"1,icn vopt ^mtrs' •ü-'i.aiït f £10» l.'loci nan co per post I 1£>, r<r wmV fad frorts surikcring legen oogclukkea) t «'iOECk'iV kc nillM..'..* 'f C.OS. H >ö?DR ïCXCTEURM«. J. VAM SCHAARDENBURG UITGEVERS VALKHCFF C, BUREAU: ARNH EtMSCHE POORTWAL koïïk urH.CHTsCHS.rn. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 M. VLEESCHHOUWER, Meubelfabrikant - HOF 46 AMER SFOORT Fabriek: Pabenhofstede. Directe levering van den fabrikant aan den verbruiker Concurrentie daardoor a bsoluut uitgesloten. Woensdag II Februari 1920 N bewijsnummer, elke icgcl meer 0 20, dienstn.it»bic* dingen 1 - 5 iegels 0 50. Voor handel cn b<fdt*>j£ bestaan zcci voordccligc bcpalin.cu tot bel hrilunld ad vcnccrcn bij abonnement. bene circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. - Politiek* Overzicht Met de onderteekening te Dorpat van den vrede tusschen sovjet-Rusland en Est land komt voor het eerst een element van zekerheid in den toestand van Rusland. Wanneer het voorbeeld, dat hiermee door Es-land is gegeven, navolging vindt, dan zal er in ofzienbaren tijd vrede zijn tusschen het door de bolsjewisten beheers chic Groot- Rusland en de non den westelijken zoom vrn het voormalige czarenrijk ontstane nieuwe staten. Finland, Letland, Livland, Li: uen en Polen zullen doen wat Estland reeds heeft gedaan en het oorlogszwaard in de scheed e steken. De wensch naar vrede bestaat onmiskenbaar in sovjet-Rusland. Liluinow, do officieuse gevolmachtigde, die uit Moskou naar Kopenhagen is gezonden, heeft aan een correspondent van Reuter op de vraag of het juist was, dat sterke Rus- sb. he strijdkrachten aan de Poolsche en aan de Rumeensche grens zijn bijeenge trokken, geantwoord, dat Rusland natuurlijk militaire maatregelen heeft genomen, maar dat het zijn wensch* is vrede te sluiten en zijne legers te demobiliseeren om tot vroedzamen arbeid terug te keeren. Het telegreafagentschap Dazia in Bukarest be- richt officieel, dat aan de Rumeensclie grens gevolmachtigden van de sovjetrégeéring zijn aangekomen, om aan de Rumeensclie regee ring een nieuw vredesaanbod over te bren gen, dat in hoofdzaak gelijkluidend moet zijn met het aan Polen overhandigde vredes aanbod. Kenschetsend voor den geest, die de han delingen \;an de regeering te Moskou be- stuurt, is eene rede, waarmee haar gevol machtigde Krass in indertijd te Dorpat de onderhandelingen met Estland heeft inge leid. De publicatie van deze rede is destijds door de Estnische regeering verbodem; daar door is zij eerst bekend geworden nadat die onderhandelingen zijn geslaagd. Krassin wijst in de eerste plaats op de toen reeds zeer groote successen van het roode leger en motiveert dan het halt maken aan de Estnische grens aldus: ..Ons leger is op den rechter Narwa- ócver blijven staan, niet omdat het voor de verovering van de stad geen kracht meer had, maar omdat het streng bevel had Est- nisth gebied niet te betreden. Wij konden natuurlijk hier dezelfde successen doorzet ten als aan de andere fronten. Wij hebben echter den ernstigen wensch met u. zooals mot alle landen, vrede te sluiten. Wij wen- schen, dat de oorlog eindigt met economi sche en andere verbindingen tusschen de randstaten en de sovjet; wij weten echter ook, dat dit voor de randstaten noodiger is 'dan voor ons. Noch hun landbouw, noch 'hun nijverheid kunnen zonder Rusland en zijne grondstoffen bestaan. Hetzelfde geldt voor het aan het Russische aangesloten spoorwegnet van de Baltischc staten, voor wie zonder aansluiting aan sovjet-Rusland geen operatiegebied rentabiliteit belooft. Deze oorlog heeft de sovjetheerschappij nog slechts-steviger gevestigd. De moeielijke tijd heeft ons geduld, zelftucht en arbeidzaam heid geleerd. Wij zijn de sterkste staat van de wereld als consumenten en als produ centen. Wanneer wij met Estland vrede sluiten, dan moet dit allereerst de verzeke- ring geven, dat deze vrede niet slechts een rustpoos zal zijn in den zin van de impe rialistische staten. Bij het sluiten van zulk een vrede heeft de sovjetregeering niet hel minste belang. Wij verwachten dus in de eerste plaats, dat de door u aangeboden vrede niet een oorlogsmanoeuvre is." Deze rede is gehouden in een dei* eerste zittingen van de conferentie der vredesge- volmachtigden in Dorpat; zij is gehouden den oen of 6en December. De hoop van de gelijktijdig gevoerde onderhandelingen van (Litwinow in Kopenhagen is geheim gehou den; de door Litwinow gegeven interviews waren echter in denzelfden toon gestemd cis de verklaringen van Krassin. Bnitenlandsche Bsrichtui P a r ij s, 10 F e b r. (H.) Op cle lijct van uersonen, door Frankrijk aangewezen om uitgeleverd te worden, volgt op den naam gewonde soldaten, maar ook onder burgers werden door hen verschrikkelijke slachtin gen aangericht. De beschuldiging, gericht legen kapitein Dorichs, luidt, dai deze wei gerde de bewoners van Burzwiiler te onder vragen, die hij op «taanden oet lie t iu$i- leeren. De lichamen werden, op den weg gelegd cn de burgerbevolking van het dorp moest met opgeheven ai men vrouwen cn kinderen evenzeer langs hen defilecren. Rupprecht van Beieren wordt opgeëischt wegens zijn bevel Engelsche gevangenen te dooden en -slachtingen aim te richten onder krijgsgevangenen en voorts wijl hij verantwoordelijk is voor stelselmatig geor ganiseerde misdaden, waaraan in Aug. en Sept. 1914 het meerendeeï der eenheden, waarover hij bevel voerde, zich schuldig maakten, vooral te Deuxville, waai van al'-e woningen, ten getale van 136, waarin 450 Parijs, 9 Fe.br. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Hedenmiddag heeft te Parijs in de Salie cle l'Horloge cle onderteekening plaats gehad van het verdrag inzake de rechten van Noorwegen op Spitsbergen Het verdrag is gesloten tusschen Amerika, Engeland, de Scandinavische rijken, Frank rijk, Italië, Japan en Nederland. Matsui toe kende voor Japan. P a r ij s, 1 O F e b r. (R.) De overeenkomst betreffende Spitsbergen bepaalt gelijkheid van rechten voor alle partijen, speciaal wat betreft de visscherij- en de jachtrech en e; het recht tot mijn-ontginning. De Russische rechten zijn voorbehouden. Dc Russen zul len dezelfde vechten genieten als dc an dere partijen. Flensburg, 10 F c b r. (V. B.) Sedert den vioegen morgen is de toeloop der stem gerechtigden naar de stemlokalen in de ge- lief karakter verkrijge vóórdat bij cle behun- deling van cle begrooting voor 1021 de Volksraad in de gelegenheid is gesteld ten j nuclei oordeel hierover uit te spreken; verzoekt den gouverneur-generaal eerbie dig dezen wensch ter kennis te brengen van den minister van Koloniën, opdat daarmede j rekening w orde gehouden bij de behande- ling van de begrooting voor 1920; en gaat over tot de orde vnn den dag." personen waren gehuisvest, stelselmatig hee)e eerste zone van Noord-Sleeswijk bui- door de Beiersche troepen werden geplun derd. Vijftien woningen werdep verbrand, terwijl de pastoor en de Burgemeester wer den gefusileercl. P a r ij s, 9 F e b r. (N. T. A. Drandloos van Lyon). Te Bazel is een telegram uit Weenen ontvangen, dat volgens de Mitta?- post de lijst der uit te leveren personen weldra aan Oostenrijk zal worden gezonden. De lijst is al opgesteld, maar moet nog wor den nagegaan door d*e vertegenwoordigers te Parijs van Zuid-Slavië, Polen, Rumenie en Czecho-Slowakije. Zij zal niet lang ziin; onder de opgeëischte personen zullen zich bevinden aartshertog Joseph, die een ge wichtige politieke rol heeft gespeeld in Bu dapest, generaal Avz, veldmaarschalk Von Koevess, generaal Potiorek, veldmaarschalk Von Borevic en de oud-minister van bniten landsche zaken graaf Bérchtold. B e r 1 ij n10 Febr. (W.-B.). In een on derhoud met een medewerker van de „Chi cago Tribune" kwam cle Duitsche rijksminis ter van buitenlandsche zaken Muller met groote beslistheid op tegen cle altijd weer opnieuw in de Entente-bladen verspreide meening, dat Duitschland het Vredesverdrag niet zou willen nakomen en tot nu toe zoo goed als niets gepresteerd heeft. De minis ter noemde deze houding grotesk en onjuist en verzekerde, dat men zich niet voldoende voor oogen stelde,welke ontzaglijke ver plichtingen van het wapenstilstand|- en vre desverdrag Duitschland reeds nagekomen was. Hij merkte op, dat Frankrijks betaling van zijn 4 milliard mark bedragende oorlogs schuld na den oorlog van 1870/71 in min der dan drie jaar tijds de bewondering van cle gehèélé wereld had opgewekt en hij ver geleek daarmee Duitsohland's prestatie tot nu toe, waarbij hij er op wees, dat het, om die prestaties op hun juiste waarde te schat ten, hierop aankwam, met hoeveel het Deut sche volksvermogen door de betalingen is verminderd. Volgens de ramingen van het Duitsdie centrale gezag, die de waarde van de pres taties in goudmarken heeft geschat, zijn tot nu toe de volgende betalingen geschied Ten eerste de mijnen in het Saargebied op 1000 millioen markten tweede de liqui datie van de Duitsche ondernemingen in het buitenland op 12000 millioen; ten derde, de rijks- en staatseigendommen in de afge stane gebieden op 6600 millioenten vier de de handelsvloot op 8250 millioenten vijfde de prestaties in den vorm von kolen op 240 millioenvan machinerieën op 150 millioenvan spoorwegmaterieel op 750 millioen van telegraaf- en telefoonmaterieel op 66 millioen mark. Ten zesde de achter gelaten staats- en leger-eigendommen, voor zoover ze niet een direct oorlogskarakter hebben, op 7000 millioenten zevende de kosten tot nu toe van de bezettingslegers op 666 millioen. De som van al deze prestaties bedraagt 36,722 millioen goudmarken. Hierbij komen nog de reeds aangevangen doch nog niet voltooide leveranties van vee, ter waarde van 390 millioen en van kleur stoffen tér waarde van 200 millioen goud marken, alsmede onze vorderingen in Oos tenrijk, Hongarije, Bulgarije en Turkije, ten bedrage van 7000 millioen goudmarken. Daarbij moet nog uitdrukkelijk opgemerkt worden, dat deze cijfers de teruggegeven waarden en contante gelden, n.!. van cle Bel gische banken, effecten en ten bedrage van 4800 millioen goudmarken niet inhouden. De minister betoogde, dat deze getallen zer zorgvuldig en nauwkeurig waren samen gesteld. Wie deze getallen zonder vooroor deel beschouwt, kan onmogelijk loochenen, dat Duitschland reeds nu tot aan de grens van zijn vermogen werkzaam is geweest om de door den oorlog berokkende schade weer goed te maken. V/ij zijn ook verder bereid al onze krachten in te spannen, doch een voorwaarde daarvoor is het in stond houden en versterken van de eigen volkshuishou ding. Een ontredderde volkshuishouding der personen hun hoedanigheid en een ge- I ^an 7lv2''e lasten van het herstellen preciseerde beschuldiging, gegrond op ge-1 schac-e dragen. De Duitscno volkshuis- luigenverklaringen of gevonden brieven, j houding heeft dr.r .-.end behoefte aan kre- Generaal Anger wordt opgeëischt Wegens ^seten cn grond* io.t en. tengewoon groot. Gisteravond hadden in alle belangrijke plaatsen wederom vergaderingen van Duit sche inwoners plaats. In Sonderburg verbood de commissie vlag gen uit te steken uit de openbare gebou wen. De rijksbank en het gerechtsgebouw moesten de Duitsche vlag weer inhalen. P a r ij s, 10 Febr. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De bladen melden, dot cle ver kiezing van den nieuwen voorzitter van de Kamer, ter vervanging van Deschanel, waarschijnlijk a.s. Donderdag zal plaats hebben. In de Kemcrgroepen en in cle wan- dergangen wordt vrijwel eenstemmig de heer Raoul Peret als opvolger genoemd. Parijs, 10 Febr. (N. T. A. D aadloos uit Lyon). Op 17 Febr. zal in den Senaat hot proces-Caiilaux beginnen. De zitting van Dinsdag zal zijn gewijd aan hel voor lezen van cle acte van beschuldiging. IX n 20sten Februari zal een nieuwe zittim, plaats hebben en Caillaux ondervraagd wor den. Verder zullen cle zittingen elke week Dinsdag, Woensdag 'en Vrijdag worden go- houden, terwijl de andere dagen voor do Senootszitting worden gereserveerd. Antwerpen, 10 Febr. (1 lavas). De minister van economische zaken heeft doen weten, dat hij, om aan den nood tegemoet te komen, onmiddellijk een gedeelte van de kolen der spoorwegen tor„beschikking van de electrische bedrijven stelt. Er is order gegeven van hedenmiddag af de electrische bedrijven van kolen te voorzien. Weenen, 9 Febr. (W. B.) Generaal- kolonel Beek geweien chef van den gcnc- ralen staf, is, 92 jaar oud, overleden. Weenen, 9 Febr. (W. B.). De Reichs- post meldt, dat de bevolking van Slockerau zeer geprikkelt is, wijl Bela Kun ten hun nent vertoeft. Het heeft Zondag aan cle christelijke-sociale leiders groote moeite gekost om de boeren van daden van geweld af te houden. Zij dreigen geen levensmid delen meer te zullen leveren als Bela Kun niet onmiddellijk weer verwijderd wordt. Kopenhagen, 9 Febr. (W. B.). Po litiken verneemt uit Reval, dat de bandels- betrekkingen met Sowjet-Rusiand hervat zijn. Er zijn al twee wagons hennep te Re- val aangekomen. Ook is een Russisch koop man aangekomen om onderhandelingen aan te knoopen met het ministerie van handel. Kopenhagen, 9 Febr. (W. B.) De Berlingske Tidende bericht uit Helsingfors De Finsche staatsraad heeft wegens 't pest- gevaar de Finsch-Russische grens afgeslo ten. Een vijfhonderd meter breecle strook zal door de bewoners geheef wórden ont ruimd. Alle grensbeambten komen te staan onder bevel der militaire autoriteiten. Parijs, 9 Febr. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Uit Tokio wórdt bericht, dat bevel is gegeven aan de Japansche strijdkrachten Tohit-a en andere plaatsen te ontruimen Japansche burgers zouden kunnen worden bedreigd. Deze order voorspelt de algeheele ontruiming van Transbaikalië en de pro vincie Amoer. Washington, 9 Febr. (R.) Volgens officieele telegrammen zijn tweeduizend Koreanen, in hoofdzaak gewapend door bolsjewisten van Kizin uit Korea binnenge drongen. -Zij vielen ccn Japansche post, 700 manschappen groot, in ccn nacht aan en doodden 300 hunner. Dc overigen dre ven cle aanvallers op de vlucht. N e w-7 o r k, 9 Febr. (R.) President Wilson heeft een brief geschreven aan een lid van dc legercommissie van het huis van vertegenwoordigers. Hij drukt daarin de meening uit, dat het onraadzaam is voor de democratc-n orn zich te verzetten tegen de algemeene militaire opleiding. Kameroverzicht Eerste Kamer Vergadering geopend ie 3.20. De Voorzitter „w ijdt eenigc waard e- rende woorden aan de nagedachtenis .an het overleden lid mr. Kappeyne van de Coppello. Hij huldigde hem als een gemak kelijk spreker en een schrander, scherp/in nig jurist. Minister R u ij s sloot zich namens cle re geering heirbij aan en noemde hem een on zer corypheën, een man van rechtschapen heid en vernuft, zooals wij slechts zeer wei nig-en aantroffen. Hierna werden de algemeene beschou wingen over de Slaatsbégrooting voor 1920 voortgezet. De heer Van der II o even (Ch.) re pliceerde en handhaaft zijn critiek op de huurcommissiewet. Hij drong aan op liqui datie van die wel. De heer V 1 i e g e n (S. D. A. P.) repliceert en vroeg spoediger invoering der arboids- 1 wet. Sps. adviseert dc Regeering zich niet te j bemoeien in den machtstrijd tusschen ha- venarbeiders en werkgevers, en zeker niet d - werknemers te steunen hetgeen de heer Stork vroeg. De heer Stork (v.l.) repliceert. Hij be toogt dat de Regeering bij een transportsta king verplicht is te zorgen, dat de algemeene maatschappelijke belangen niet in het ge drang komen. Ann de orde is v Het wetsontwerp betreffende samenstelling/ inrichting cn bevoegdheid der Kamers von Koophandel. De heer O u d ziet in de samenstelling der kamérs, gedeeltelijk door individualistische kiezers, gedeeltelijk door organisaties, evn gevaar voor de vrijheid der kiezers. Hij dient een amendement in om evenredig,.in dividualistisch kiesrecht voor te schrijver. De heer Van D ij k betuigt instemming met het denkbeeld van Minister. Als de kornets zullen bloeien, moeten ze gtoeicn uit de organisaties. De heer S n o e c k 11 e n k e nva n s is het met den heer Van Dijk eens. De heer De Monte Verloren is eveneens voor het voorstel <!es Minish s. Dc heer Abraham Staal m a n is het met den heer Oud eens. De heer V n n W ij nbergen vreest de bezwaren, legen hei organische stelsel inge bracht niet. De Minister van Landbouw Is overgegaan tot 't stelsel-Van Dijk, nedati hem gebleken was daartoe niet noodig was 't voorschrijven van het verplichte lidmaat schap eener organisatie. Spr. deelt de inge brachte bezwaren tegen dat stelsel nu niet meer. De heer Deckers vraagt verlof tol poft' interpellatie over den noodtoestand van-Uct klompenmakersbedrijf. Ten 4 uur 45 worden de beraadslngingeiv verdaagd tot Woensdag I uur. ISerïchfwi De Stamscourant van 10 Febr marl bevat o.a. de volgende Kon. besluiLoaj op verzoek eervol ontslagen G. We.Jda, als leeraar aan de R. H. B. S. le Wapenin gen; herbenoemd col schoolopziener in het ar rondissement Breda mr. A K. M. G. Laion van Oldeneel'lot Oldenzcel te Ooslcrhoul; benoemd tui ingenieur bij de telegrafie .T. D. II. v. d. Toorn, .1. M. J. Hendriks en Ds Minister vnn Financiën Ne-1 H- ie }'00^ benoemd lot lid voor .\e'dc:.;nd w.n re bev elen, waarin wordt verklaard, dot „vanaf heden geen gevangenen rr.eer zullen wor den gemaakt. Allen, gewond of niet, moeten worden neergeveld, .zelfs wanneer groote ienhcc en worden gevangen gemaakt." De ■ijst bevat voorts verschillende namen van r/.eieren, die onder bevel stonden vap. f5: er.ger, wiens bevelen stipt werdetf^t&S IP.VQerd i niet alleen onder gevangen en Parijs, 9 Febr. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De gezanten van Engeland en Frankrijk hebben Davidovitsj, den Zuid-Sla- viscnen premier, medegedeeld, dat de geal lieerden hieven bij hun besluit van 20 Jan. inzake de regeling der Adriatische kwestie. Als hier geen genoegen rrtfp werd geno OoBt-lnd?&. Bestuur Staatsspoorwegen. Bij de Tweede Kamer is-ringekomen eene missive van den minister van Koloniën, houdende mededeeling van den gomerneur- generaal \an Ncderl.-Indië den minister bii een op 25 December 1919 in ziin bezit ge komen telegram «en verzoek van den Volksraad heeft overgebracht om ter kennis van de Staten-Generaal te brengen, dat de volgende motie door dien Raad zonder hoof delijke stemming is aangenomen: De Volksraad spreekt den wensch uit, mén, zou worden overgTgaart&ot de uitvo.e-1 dat de instelling van een meerhoofdig be ring van het verdrag van Londen. stuur hij de Staatsspoorwegen geen defini- antwoordt de sprekers, daar de minister-pre sident niet aanwezig kon zijn. Spr. handhaaft het leeningsfonds ondanks aangewende bezwaren. De bestaande onzekerheid inzake de O. W. belasting is te uijten aan de Tweede -Kamer Spr. is bereid eiken dag het beli ef fende wetsontwerp te behandelen. De Re- g'eering kan niet alle salarissen op het peil brenger, van voor den oorlog. Spr. erkent j flat er onbillijkheden zijn in de huidige fi- I nanoieëlë verhouding tusschen Rijk en Ge meente. Indien zijn program is afgewerkt zullen be langrijke verbeteringen voor de gemeenten tot stand gekomen zijn. Tegen de actie der rijksambtenaren inza ke het bezoldigingsbesluit zal de regeering niets doen. Over de wenschen der ambtenaren zal zij overleg plegen met de Staler.-Generaal. Invoering der Arbeidswet vroeger dan het geval zijn zal, is onmogelijk. Morgen komen bij de Tweede Kamer drie wetsontwerpen in tot bestrijding van den woningnood. Bij op heffing der controle met betrekking tot de passen zou ons land overstroomd worden .met vreemde werklieden. De algemeene beschouwingen worden ge sloten. De vergadering wordt verdaagd tot Woensdag elf uur. Tweed© Kflroer In de zitting van Dinsdag vroeg de heer Oud verlof tot een 'interpellatie over de onzekerheid op belastinggebied. Do heer VanRaven^trijn vraagt een interpellatie aan over de mogelijkheid van herstel der betrekkingen met Rusland. De 'heer T e e n s t r a wenscht te interpel- leeren over de uitvoering van de landarbpi- derswet. Op deze verzoeken zal morgen worden beslist: Het ontwerp tot aansluiting bij den Vol kenbond zal Vrijdag worden behandeld. Aan de orde is de goedkeuring ecnér overeenkomst met de Maatschappij Zeeland betreffende het uitvoeren van een mail dienst tusschen Vlissingen en Queen'bo- rough-Folkestone of een andere Engelsche haven. De heer Braixtigam acht de gages van de kapiteins en stuurlieden te laag. De 'heer Van S t a p e 1 e. klaagt over de stiefmoederlijke behandeling ven postamb tenaren aan boord. De heer O u d.e g c e s t vraagt hoe het staat met de overplaatsingsdenkfceelden van de Maatschappij. De heer K o 11 h e k acht de belangen van het personeel niet voldoende verzekerd. De heer M a r ch a ri t vraagt inlichtingen over de arbeidsvoorwaarden voor het perso neel. De heer Beumer over cle ver plaat singsplannen. De Minister \an Waterstaat zegt, dat de loonen in overeenstemming zijn met de besluiten van den loonraad. Er zal worden nagegaan of voor de post verbete ringen noodzakelijk zijn. Van besprekingen omtrent de verplaatsing der Maatschappij is' Permanente Internationale C i/uruosie voor de Scheepvuartcongresscn te Brussel W. K. Du Croix, inspeel ur-generoal van der\ Rijkswaterstaat te 's Gravenhage; op verzoek eervol ontslagen uit 's Rijks dienst J. N. de Lange WendcL e Amster dam, als opzichter van, clcn arbeid.; ontbonden onder dankbetuiging dc Staatscommissie betreffende d: vrije uil- oefening van de gcr.ecakum.l dc kapitein r. L/Juthirn jiv Nooiccrp, van lvet 21ste regiment infanterie, ter zake van tijdelijke ongéi-iiHelheid op nonnclrvi* teit gesteld benoemd bij het reserve-personeel det landmacht Lij het pcisi.noel .un clcn ge neeskundigen dienst lot reserve-officier v.z:r» gezondheid der 2c klasse, do heercn b-C W. Greenewegen, J. C. Salomons, J. II. G Hartman en J.. B. Kosters, artsen; aan den gepensiornecrdën oncleriirUe* nant der -infanterie von hef leger in N^de?- ladsch-Idië F. A. Scheffrah de titulaire rmg van tweede-luitenarl verleend'. bij de directie van cle Riiksposispanrbaakk benoemd tot klerk: rnej. M .1. H. v Trotsenbuce mej. C. M. Tekenbroek, mej H. T. H. Kloos. ter. mej. A. de Jong, mej. G. Hindaal, mej. T. Rijkeboer, mej. M. Arents, mej. M. M. Wiesener, mej. H. Maler, mej. 1 Veld, mej. J. G. Dijkhuis, mej. A C\. Rulman, H. E. Jurgvr.s. mej F J. H r, mr j. -C Burbach, J. F. Fcgc-1, n met ;:v ar.g ven I Januari tot ndspirar.tüerkmej. R. Spijer, mej* R. Bakker, mei. O. S. Reyrafers. mej V7.I. Pcotscma, mei. A. J S:,,, ivrcj- E C. Lcr.- tinga. mej. B M A'ater, mej. A. A. M. v< Von deren, n\ j. A C. Wcnnir.!:. r.rj. J TA Mirani. J. H. Looi C Stn fvelc! nrej. C. E. Berkhout, li. A. Stoerhover. T F. Lettenmeijer, W. Tromm, M J. L- Rooijen, J. H. Stellens, II. Th. Stolk, Th. Fb G. Alans, allen met ingang van 1 Januari; toi bediendeM. J. Koldijk, P. II. Mey- koop, W. L. d. Wol, A. H T. Koopmsn, C v. Vessem, J. van der Zou, C. Dulimen, J. Delleman, C. J uc C. uot, F C. Kleinrnan, S. J. P. Gerritsen, R- J- Noltc, D. P. SoCit, H. de Boer, C J. Ja A. D. W. Keukcr, H. Berts, J. van c;er Veen, Kamsteeg, J. F. de Bruyn, allen rr. ing,:: g van 1 Janscrb behalve J. F. de Bruyn, wiens benoeming ingaat op 1 Maart. De kroonprins v an D j o j <*- kar la ontving, r^ar ;jn de N. Cl. wordt gemeld, Zóndag dc heT cn jhr. J. W. AL M. van Asch van Wijck cn F. \V. Boey, beidert doctorandus in cie rechten en aangewezen' om later in Ir.ciië een bel:k! ing bij de rech terlijke mocht te vervullen, respeclievcTLR voorzitter en secretaris van hot Indo; esisvh' Verbond. Na kennis te lu bben genomen van het doel en streven dier vereemginr trad de kroonDrins dadelijk nis begunstiger tc\ Een verzoek van den voorzitter om hel e. n« slaand Indonesisch cötogres b'i te wor.cn werd met een hoffelijk Ir.sja Allah, met ge* noegen" beantwoord. Neilerintul es« De redacteur te Bruss der Mee bodo spr. niets -bekend. De regeering zou trou- j meldt, dat de ministerraad Z&:u!ag na de ui»." wens haar medesverking daartoe niet ver-eenzettingen van staatsminister Sogers, uit- leenen. sluitend heeft gesproken over artikel 1 van Het ontwerp werd z. h. st. aangenomen, l'het ontwerp Nederlandsch-Belgtsch verdraü.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1