Geldersche Credietvereeniging J. 6R0QTEND0RST 1 „DE EEMLANDER" BUITENLAND De Sta m Frankrijk ARNHEM. Opgericht 1866. Gestort Kapitaal f 10.000.000 Reserven- 4.400.000 Verricht alle bankzaken. I FEUILLETON. t8e Jaargang ÏS3 «nili'ttlMIMeiDllC P« 3 m"ntlcn voor Amcrs- ADunntmBlwrnlJu (oott 210i iAinco per post 160, per week (met gratis vcriekering tegen ongelnkken) 0.17». aUondeilijke nummers 1 CM. F00RTSÜ HOOFDREDACTEUR: M,. D.J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C, BUREAU: ARNHEMSCHE POORTVVAL ho§k ursecHrsCHisrn. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Donderdag 12 Februari i»zo PRIJS DER AOVERTENIIÊN met inbegrip van ccn bewijsnummer, elke regel meer 0 20, dienstjunbic* dingen 1-5 icgcls 1 0.50. Voor bandcl cn bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen tot het herhaald advcrtccrcn bij abonucmcnt bene circulaire, bcvaltcnde de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht De rneuwe zitting tan het Britsche parle ment, de tweede zitting waartoe deze in het laatst van December 1918 gekozen ver gadering is bijeengeroepen, is eergisteren door den koning in persoon geopend. Het was voor het eerst sedert 1914, dat dit ge schiedde met al de praal waarmee volgens de traditie pleegt te worden aangekondigd, dat de „moeder der parlementen" een nieuw werkjaar begint. In de oorlogsjaren had men zich daarvan onthouden; nu het weer vrede is, kon de oude gewoonte wor den hersteld. De troonrede, waarin de regeering Men koning laat 2eggen welk werkplan zij aan het parlement denkt voor te leggen, begint met uiting te geven aan het gevoel van dankbaarheid over het herstel van den vrede. Maar zij wijst ook de keerzijde van fle medaille aan, door te vermelden, dat de oorlog de volkshuishouding en hei nationale levpn tot in de grondvesten heeft ge schokt en dat de overgang van den oorlog tot den vrede problemen heeft te voor schijn geroepen van ongekende moeielijk- heid. Daarvan getuigt ook de opsomming van de wetsontwerpen, die bestemd zijn aoh het purlement ter behandeling te worden voorgelegd. Die vormt een lijst van een lengte, waarvan men duizelt. Aon het einde wordt cle hoop uitgedrukt, dat de tijd zal toelaten deze maatregelen tot wel te verheffen. Met deze hoop is wel cenige twijfel verbonden. Niet alleen om dat het werk, dat is te verrichten, zoo buitengewoon omvangrijk is. Er zijn nog T.-kie omstandigheden, die het twijfelach- ig maken of deze regeering met dit parle- ïn nt veel zal kunnen tot stand brengen. een Lloyd George aan het einde van 1918 een meerderheid in het lagerhuis 1 reeg grooter dan ooit door een kabinet was verkregen, werd reeds dodelijk twijfel geopperd of de combinatie, waarmee dit s;n ces was behaald, op den duur ïev'ens- v.-iihaar zou blijken. Die twijfel is in den fi.id, die sedert is verloopen, ér niet op ver minderd. Hij heeft integendeel nieuw voed- si 1 gekregen. Reeds in de laatste maanden van het v-wje jaar heeft het gerucht geloo- pen, dat de règeering met het plan omging om het lagerhuis te ontbinden. Die geruch ten zijn ook in het parlement ter sprake v komen. Een lid heeft gevraagd wat daar van nan was. Bonar Law, de plaatsvervan ger an den premier, heeft zich t-oen met ccn kwinkslag er van afgemaakt. De on zekerheid is echter niet vèrdwenen en is nog versterkt door de "wijzigingen, die in de samenstelling van het kabinet aanstaan de zijn. Twee leden, Barnes en Roberts, beiden vertegenwoordigers van het arbei derselement, hebben ontslag genomen, welk voorbeeld waarschijnlijk door nog twee leden, die eveneens uit arbeiderskringen zijn voo' tgekomen, zal worden gevolgd. Nog van andere leden der regeering wordt ge zegd, dat zii voornemens zijn ontslag te ne men. Toeken end voor de onzekerheid, die in dit opzicht bestaat, is een artikel in cle Observer, waarin de markante journalist .1 L Garvin naar aanleiding van het bijeen komen van het parlement voor de nieuwe zitting het denkbeeld oppert, dat Lloyd George het premierschap moet neerleggen voor zes maanden, „of zelfs een reis om de wereld moet doen van een jaar." Hij zegt, dat het vredesverdrag als een molensteen om den hals van den president hangt en voc-gt daaraan toer „Als hij eenigen tijd de v e ra nt w o or del ijlelf ei d niet droeg, zou hij in staat zijn 2ich opzettelijk voor te bereiden tot clen hernieuwingsarbeid, dien hij in sommige opzichten van alle menschen ter wereld het best in staat is te leiclen." De schrijver zegt, dat aan Lloyd George, als hij plan heeft tijdelijk heen te gaan, zal gezegd worden, dat hij niet aan zich zelf behoort en dat „het openbare belang zijn heengaan volstrekt onmogelijk maakt. Er zal gezegd worden, dat een chaos zal vol gen." Als een alternatief voor beengaan be toogt de schrijver, dat Lloycl George slechts kan aanblijven op nieuwe voorwaarden, namelijk „vrijer hand in de reconstructie zoowel van de regeering als van haar programma, wonneer iets wat op een wer kelijk nationale coalitie gelijkt de toekomst zal tegemoet gaan met een goede strijd- kans." Veel kan afhangen van de uitkomst van de verkiezing in Paisley (waar Asquith condidaat is) en, naar het oordeel van Gar vin, zal „ten slotte de keus zijn tusschen het stellen van de tegenwoordige coalitie op eïn breedfre baèis en het aan de regeering brengen, ven eene coalitie van liberalen en Ifthourparty". BuitfiPlanflsrhe Rericfotiu Par ij s, 1 Feb r. (N. T. A. Draadloos uit Iyon). Graaf Apponyi en de verdere leder-1, van de Hongaarsche vrèdesdelegalie rijn heden morgen hier weer aangekomen. L o li d e.n, II Feb r. (R.). Voor de twee de zitting van den raad van den volkenbond zijn de vertegenwoordigers van Groot-Brir- lannie, Frankrijk, België; Italië, Spanje, Bra zilië Japan en Griekenland in hel paleis van St-James bijeengekomen. Léon Bour geois leidde de openingszitting. Op zijn voorstel werd Balfour tot voorzitter geko zen. De raad zal in den regel in geheime zit ting vergaderen. Reuter verneemt, dat de Amerikaansche gezant de vergaderingen niet zal bijwonen, tenzij hij daartoe de last krijgt van zijne re geering. P a r ij s,T F e b r. (H.-R.) Door de Fi an~ sche regeering worden o.a. ópgeëischt: Von der Mvrwits, kolonei Weige, de commandee- rende generaal van 'i 14e legercorps, we gens moorden op krijgsgevangenen en ge wonden en de verwoesting van Burtzwiller, een voorstad van Mulhausen, in .Augustus 1914, generaal Clausz o.a. wegens moorden en wreedheden in talrijke dorpen, met name Gerberville, generaal majoor Riedl, gene raal rtfti Moltke, beschuldigd van 160 moor den op burgers, de hertog van Wurtemberg wegens misdrijven in Triaucourt en Evres bedreven, generaal von Slrausz, die in Augustus 1914 tachtig Fransche gewonden liet fusilleeren en de ambulance in brand liet steken, waarbij 300 gewonden omkwa men, generaal von Kiuck, die beschuldigd wordt van het in brand steken von dorpen en het fusilleeren van burgers te S.enlis en in verschillende andere gemeenten van het Oise-deparlenient, prins Bismarck (klein zoon van dén kanselier), de groothertog van Hessen en zijn zoon wegens root van kost baarheden in bet kasteel Mayencourt. De kroonprins wordt ópgeëischt wegens verantwoordelijkheid, die hij op zich nam in de bevelen, welke gegeven werden, om alle dorpen te verbranden, waar zich Fran sche soldaten mochten bevinden, verant woordelijkheid voor de moorden te Ethé Gorneiy en verantwoordelijkheid voor de coiiniineele vonnissen, uii- esproken door den krijgsraad, dien hij in Sept. 1914 pre sideerde. Bizonder uitvoerig is de beschuldiging tegen Hindenburg en Ludendorff, personen van de regeering en van den groot en staf. dfe verantwoordelijk zijn voor stelselmatige verwoestingen, het misdadig wegvoeren van viouwen en meisjes, plunderingen, vernie volg gegeven en plchtig verklaard, dat Rayl? mond Poincaré het land groote dienstere heeft bewezen. lingen met ontplofbare stoffen, branden, het kwellen van burgers, zoogenaamd genees kundig onderzoek van vrouwen en meisjes, schending van graven, besmetting van wa terputten, afzagen \^on boomen, het stelen van levensmiddelen der Amerikaansche hulpver schaffing, enz., algemeene verwoes tingen, stelselmatige verwoesting van fabrie ken, wegvoering achter het front van alles wat waarde had, kostbare metalen, tin, ko per, brons, nikkel, aluminium, zink, kerk goederen, ijzer (algemeene orders van het Pruisische ministerie van oorlog). De'lijst besluit niet een aantal fabrikan ten en handelsbedienden, die deel hebben genomen aan de algenieene verwoesting en de stelselmatige vernieling van Fransche fabrieken in het bezette gebied. B e r 1 ij n, 10 Febr De rijksminister van buitenlandsche zaken Muller hfet't in een persgesprek aan den correspondent van de Daily News verklaard De Duitsche re geering wil alles doen wat mogelijk is oni het verdrag uit te voeren. Maar de uitle vering van de opgeëischte Duitschers 15 maanden na de staking van de vijandelijk heden gaat boven de kracht van iedere Duitsche regeering. De uitleveringslijst ver sterkt de reactionaire krachten in cle gaiv sche wereld. Men kan slechts hopen, dat deze triomf van den militairen geest op de wetten van de niertscheiijkheid geen defi nitieve is. J e n a, 10 Febr. (W. B.) In een ver gadering, bezocht door nieer dan 3000 bur gers en studenten, werd een motie aange nomen oni er bij de regeering op aan te dringen de uitlevering van „de besten van on.s volk" te weigeren. Breslau, 11 Febr. (\Y. B.) De ge zamenlijke ambtenaren in Neder-Silezië. niet den opperpiesident Philipp aan het hoofd, hebben de rijksregeering doen weten, dat zij de uitlevering met alle beslistheid van de hand wijzen. B e r I ij n, 11 Febr. B.) Het Berli ner Tageblatt verneemt van offic ieele zijde, dat de lijst van de onderdanen der Entente- mogendheden, die door de Duitsche regee ring beschuldigd worden van vergrijpen te gen het oorlogsrecht en onmenschelijke handelingen geheel gereed en reeds gedrukt is. Hare publicatie is eerstdaags te verwach ten. P a r ij s, 1 O F e b r. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De Temps deelt mede. dat de Engelsche en Fransche gezant te Belgrado nog niet in het bezit waren van den tekst van het verdrag van Londen, toen zij bij de Zuid-Slavische regeering den stap deden, die ten doel had aan die regeering het ver drag mede te deelen. Zij moeten sindsdien den tekst zeker ontvangen en aan de Zuid- Slavische regeering medegedeeld hebben. Anderzijds wordt uit Belgrado geseind, dat de minister-president Davidovitsj aan de beide gezanten heeft doen weten, dat <fe Zuid-Slavische gedelegeerden ter vredes conferentie voldoende instructies hebben om op alle vriendschappelijke voorstellen der geallieerden te antwoorden en dat dc mogelijkheden zich voortaan tot die gede legeerden kunnen richten. Het schijnt dus, dat de Zuid-Slavische re geering niet van uit Belgrado op den stap der'gezanten zal antwoorden. Parijs, 11 Febr. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Millerand heeft Maandag non cle Duitsche regeering kennis gegeven, dat, aangezien zij verschillende bepalingen van het verdrag van Versailles niet in acht heeft genomen, de datum, die als uitgangspunt voor de berekening cler termijnen van cle ontruiming von het Rijngebied zal dienen, voor onbepaalden tijd wordt uitgesteld. Kiel, 11 Febr. (\V. B Als uitslag van de gister in de eerste z<">ne van Noord-Slees- wijk gehouden volksstemming werd tot dus ver vastgesteld, dat zijn uitgebracht 29,223 stemmen voor Duitsohland en 71.486 stem men voor Denemarken. De officieele eind uitslag is niet te verwachten voor heden avond zes uur. Tweede telegram. De uitslag van de stemming is, dat de steden door het plat teland overstemd zijn. In alle steden van eenige beteekenis met uitzondering van Hndorsleben heeft de meerderheid Duitsch gestemd. Allenstein, 11 Febr. (W. B.) De in ternationale commissie voor d<f volksstem ming in het zuidelijke deel van Oost-Prui sen is heden morgen in Allenstein aange komen. Breslau, 10 Febr. (V. B.) Het alge meen commando van het zesde legerkorps deelt medeDe ontruiming van zóne II van het slamniingsgebied in Opper-Silezië (Op- peln) werd zonder incidenten ten einde ge bracht. De militaire ontruiming van Opper- Silezië is daarmee ten einde gebracht. Berlijn, 11 Febr. (W. B.). De com munistische Rote Fahne is verboden tot 15 Febr. wegens een oproep aan de proleta riërs van alle landen en een artikel over de uitleveringscrisis en de taak der revolutio nairen. P a r ij s, 11 Febr. (N. T. A. Draadloos uil Lyon). Deschanel heeft gisteren zijn ont slag ingezonden als voorzitter van de Ka mer van afgevaardigden en afgevaardigde van het departement Eure-et-Loire. De Ka mer besloot, dat Donderdag zal worden overgegaan tot de keuze van Deschanel's opvolger^ als voorzitter. Par ij s, 11 Feb r. (N. T. A. Draadloos). De Fransche Kamer heeft Dinsdag plchtig hulde gebracht aan Poincaré, door in een wetsvoorstel te verklaren, dat hij zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor het vader land Barthou uit naam van de commissie voor bsitcnlandsche zaken en Millerand uit naani der regeering, hebben, de Kamer ver zoekende het genoemde voorstel aan te ne men, in welsprekende bewoordingen be toogd, dat dit een uitdrukking zou zijn van Cle nationale dankbaarheid. Bijna eenstem ming heeft de Kamer aan.hun oproep ge Parijs 11 Febr. (N. T. A\ Draadloos.)/ Ricard, minister van landbouw, heeft Dins-1 dog in den ministerraad gesproken over het graan vraagstuk. Voor zoover het 't graan betreft, dat irt 1920 is geoogst, heeft do raad zich verklaard voor de opheffing van elke belasting, maar niet behoud van de? maatregelen, die vroeger waren ingesteld' ten opzichte der opvordering. Het program van minister Ricard komt hierop nenri Schatting der thans bestaande voorraden* waarvan niemand de Waarde weet, en ver< mindering van clen graanoogstvoorts ver-, mindering van' de inkoopen in het buiten land oni zooveel mogelijk den uitvoer van} het Fransche graan te verminderen. P a r ij s, 11 Febr. (N. T. A. Draadloos).; De minister-president heeft oen decreet ge-* teekend volgens hetwelk Alapctite, gezant van Frankrijk te Madrid, benoemd wordt lot coniniissaris-generaal der republiek in Elzas*. Lotharingen, ter vervanging van Millerand/ L o n d e n, 1 1 Febr. (N. T. A. Draadloos uit Carnarvon). Lloyd George heeft opmerk kelijke verklaringen afgelegd, die het be-f wijs leveren van clen vooruitgang op finaiw cieel gebied bij de opening der zitting van het parlement. Op het stuk cler besparingent kan hij zijne critici geheel gerust stellen-1 De begrooting zal niet alleen in evenwicht zijn, niaar de ontvangsten uit belastingen ere' andere bronnen van inkomst zullen cle uit-v gaven overtreffen. Het is moeielijk, na de reusachtige uil- gaven in den oorlogstijd, de legerorgnnisatie tot normale verhoudingen terug te brengen en dat te doen zonder schade te berokke nen, maor toch is do regeering in staat dot werk te volbrengen. Londen, 11 Febr. (R.) De eerste bij* eenkomst sinds don oorlog van den uilvoe renden raad van cle Zionistische organisatie werd heden te Londen geopend. Vertegen- woordigers van bijna alle landen van de wereld waren aanwezig. Dr. Weissmamt zeïde, dat de kwestie van oen nationale Joodschc nederzetting in Palestina waar schijnlijk morgen op de conferentie von Londen ter sprake zou komen. Hij had oe verzekering ontvangen, dat de te nemen maatregelen de Zionistische verlangens zou den bevredigen. W e en en', 11 Febr. (Corr.-Bur.). De Oostenrijksché regeering heeft de Anker- broodfabriek last gegeven, de arbeiders, die een staking in de fabriek veroorzaakt heb ben te schorsen en het stakingsverschil aan het scheidsgerecht voor te leggen. De re geering zag zioh tot dit optreden genood zaakt, daar de fabriek een derde deel van de bevolking van Weenen van brood voor ziet. Weenen, 11 Febr. (W. B.) De voor zitters der Duitsch-Oostenrijksche journn- listenvereenigingen hebben een protest ge richt tot de Belgische overheid, omdat zij sinds 14 maanden Andreas Morz, een jour nalist uit Innsbruck, in de gevangenis von' Forest hebben opgesloten en hem 25 Febr. voor de jury van Brabant terecht willen laten staan, wegens een z.g. vergrijp tegen de veiligheid van den staat. Zij verzoeken de journalistenvereenigingen in het buitenland zich bij hun protest aan te sluiten. P a r ij s, 1 O F e b r. (R.) De Opperste Economische raad heeft een antwoord aan de Russische coöperatieve bonden inzake den ruil vjin waren opgesteld, behelzend* dat de coöperatieve bonden buiten Rusland bereid zijn met een afvaardiging uit Moskon te onderhandelen. Bukarest, 9 Febr. (U. P. B.) Na he vige gevechten hebben de Ukrainische troe- Alleen seniimenteele menschen kunnen een emotie repeteeren. Roman door ADIUEN BERTRAND. Bekroond met den Piix-Goneourt- 14 Vijl onderofficieren lagen voor den ingang; /ij waren getroffen door dezelfde granaat. Grooie blauwe en groene vliegen, zetten, ver leid door de zwoelte van den nacht, hun gon- zennde werkzaamheid van den dag voort ia .de open wonden der lijken. Een grooie platte 'trom wasrgevlogen tot op het kruis \;ïn de 'j>oort, dat hij als het ware bekroonde. I Grooie gaten waren in den grond van het «kerkhof geslagen. De inhoud der graven was Moot gekomen. Alle grafzerken waren ver nield. Het marmer was vërgruizcld. De pro jectielen haclden, toen zij de aadc omwoelden, diepe graven doen opstaan; de doodc soldaten ivai en erin gegleden. Ilun verstijfde ledematen staken er hoven uit. De oude graven ivaren 'opengescheurd; zij hadden hun menschelijkc overblijfselen uitgeworpen. De geraamten, der sertijds begraven dooden, in het lijkkleed ge wikkeld, stonden recht, alsof zij tiet de kei warén opgestegen. Zjj mengden zich ondc-r de doodon van gisteren in broedertak* jj&®amheid. Hef was alsof een en hetzelfde projectiel de dooden, die reeds lang hun eeuwigen slaap waren ingegaan, uit hun laatste sponde, had willen sleuren om er de pasgeborenen van het Niet in te ruste te leggen. Een voor allen ge lijke vrede, daalde w.n den hemel; evenals het bleekc licht viel hij zoowel op de lijkkleurige iichamen in de grijze uniformen, als op de reeds lang uitgedroogde lijken. „Wie zal, als er eenige maanden zijn verloo pen,'" zei Vaissetlc, ,ia de schoot der moeder aarde den ccn van den ander kunnen onder- scli'eiden onder hen, die in de heide vijande lijke kampen voor hun vaderland zijn gestor ven? Een /ware wolk bedekte de maan. Beidon hadden zij zich neergezét op een stukgescho ten grafsteen, die tusschen ontwortelde klim planten lag. Aan hun voeten opende zich een wijd, diep gat. dat het meliniet daar in den grond had geslagen. „De moreele grootheid van den oorlog," zei habrc, „bestaat daarin, dat liij ons doet leven niet de gedachte aan den dood. Zoodoende speelt zich in de jnel van ieder onzer een in nerlijk drama af, dat nog op andere wijze aan grijpend is, dan het uiterlijke gebeuren van den veldslag. De oorlog is de schande van de menscMieid, wanneer men hem op zichzelf beschouwt, maar hij is er de wijding van, wan neer men zijn verloop volgt in liet hart van hen, die hem voeren. Kapitein Nicolaï heeft gezegd het zijn nagenoeg' de laatste woor den va» dién man, die waarlijk niet praatziek was, „wij leven in een voortdurende over winning op ons zeliY' Deze overwinning be- jfcant daarin, dat wij het gevaar liefhebben." Vaissfitte had zich uitgestrekt tusschen de stecnen. Hij keek naar#dën met sterren bezaai den hemel, en hij sprak: „Ik weet niet of wij lecrcn hef gevaar lief te hebben, dan wel het eenvoudig tc minachten. In elk geval worden wij het meester. De oor log is een groot opvoeder. Er zijn in gewone omstandigheden maar weinig menschen, die kunnen «eggen: ,Jk heb don dood van aange zicht tot aangezicht gezien.' Maar voortaan zijn er niet ons miljoenen, die den dood onder de pógen hebben gekeken en die geleerd heb ben er zich niet door te laten verschrikken. Nu zijn wij gelijk aan de zeelui, die gewoon zijn te worstelen met de wolken, niet den it** HOF 38. jii !a Idas Reiaratis-inrichting. nacht, met alle mysteriën en alle verraderlijk heden van de zee. Elke minuut van hun leven loopen zij gevaar c»m te worden verzwolgen. Dé liefde voor het gevaar lieeft érnstige en sterke naturen van hen gemaakt. Ook wij heli- ben op dezelfde manier geleerd om op elk oogenblik bereid te zijn, tc sterven. „En wat dit alles nog grootscher maakt," zei Lucien, „dal is dat wij zelfs niet meer den ken aan de gevaren die wij loopen. Zoo vol maakt is onze berusting geworden en zoozeer hebben wij cr vrede mee ie leven cp dc grens van den dood. „Allo gemeenschappen," zei Vaissctle, „heb ben steeds oen zeer bizondei'c achting gehad voor hel leger .Zij omgaven het met den glans van den roem, zelfs al bestond heel de krijgs dienst in rondslenteren, in mooie uniformoii, in de garnizoensplaatsen en al werd <le mili taire medaille verdiend door vijftien jaren achtereen de binnenplaats van een kazerne te laten vegen. Daarin had men stellig ongelijk. Want wanneer dc zielenadel bestaat in het aanvaarden van den doodclijken strijd met een «üivei hart cn een zuiver gemoed, dan hadden dc soldaten die minder gevaar liepen dan dc schoorsteenvegers of dc mijnwerkers, minder reclu op onzen eerbied, dan dc eerste dc beste werkman onzer moderne fabrieken, en de eerste dc beste ambtenaar in onze onge zonde steden." Aldus sprak de sergeant Yai&settc, een vre delievende natuur en een boerenzoon, ccn bur ger in uniform, en nog altijd burgerlijk in zijn manieren en gevoelens, maar die, door «gebeur tenissen, welke sterker waren dan hij, militair was geworden en militair met geheel zijn hart. AVarit dezelfde begeerte om zich tc offe ren cn dezelfde wil om te overwinnen beziel den alle zonen van het latijnsche Gallic. Maar Yais^clte wilde zijn vroegere neigingen en ideeën verzoenen, mot dc ervaringen, die hij ihans had doorgemaakt; cn hij trachtte zij11 ihcorieën uit den vredestijd in overeenstem ming tc brengen met hetgeen hij v.m den oor log gezien had. Daarin slaagde liij trouwens volkomen, want bij had een scherpzinnigen 'geest. En zoo vond hij, dat de feiten eenvou dig een bevestiging w.*pen van de opvattingen, waartoe hij was gekomen in dc eenzaamheid zijner gedachten. Intusschen vervolgde hij: „ThaiK heeft het leger, dat zich heeft aan gegord tot dc verdediging van een gemeen schappelijk ideaal, krachtens hetzelfde begin sel recht op aller bewondering. Nooit, onder, geen enkele omstandigheid, cn in geen enkelen tijd,-hebben menschen zoo dikwijls -den dooft getrotseerd, en hebben zij dit gedaan met zoo veel onbezorgdheid. En nooit ook was de lucht van dit land vervuld van zooveel zielenadel cn zooveel schoonheid. Daarin kan men zich niet vergissen; hier is het zaad, dat ontkiemen zal in dc zedelijke atmosfeer, v. u i mcdc onze geboortegrond is gedrenkt. AYat aan Frank-' rijk zijn bizonder karakter geeft, dat is niet' alleen dc vruchtbare aarde, die het aanzijn schenkt aan de olijfbpomen van dc Middel-* landschc zee, aan dc wijngaarden der heuvelen van Touraine, aan dc weidevelden van hef Normandisclie land: het is evenzeer de. lucht, de zuiverste lucht op heel de wereld, die trilt! van al dc vroegere geestdrift on moed. en (lift den eersten ademtocht onzer zonen al door geuren met de herinnering nan onze vrijwil lig gebrachte offers." „Vaissette,'' zei Lucicn Fabre, „laat ons slapen gaan. Ik heb een hoekje in een hooi-* schuur ontdekt, cn ik heb mijn ordonnans ge* xc-gd, dat hij cr twee plaatsen voor ons zou boe waren. liet is een van dc deugden van dezciy oorlog, dat hij ons leert, hoe er niets gaat bo^ ven goed slapen. Misschien is dat, om Ons voot te bereiden op die laatste sjaap, waarin than' kapitein Nicolaï is verzonken. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1