„de eemlander" buitenland binnienland ro<5ei?l PLUIMVEE .VOEDTVD F® IS niEVTlEH m. VleeschhouWer, papenhofstede EERSTE BLAD '18e Jaargsns 137 ptr post 2.60, per week (met gulis vcrickcr n» ttjen otsclukkeo) f 0.176. »!:ondcilijke nuoimcrs C.CJ, Zaterdag 14 Februari 1920 HOOFDREDACTEUR: M», O.J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF 4 C, BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 613 .>bk urancHTncHssm Meubelfabrikant - Hof 48. - amersfoort V a n R11 k Eenvoudige zoowel als aitistieke meubileering Politiek Overzicht In een rapport, dat door de Britsche re- feeringr ter algemeene kennis is gebracht door het in druk uit te geven, heeft de directeur van het departement voor het verleencn van steun aan noodlijdenden Sir William Goode verslag uitgebracht over den noodtoestand in de landen van Zuid- en Oost-Europa, zooals hij dien heeft gevon den op een reis, die hij in October 1919 heeft gedaan in de landen, die van het door hem bestuurde departement steun ontvangen. Zijne daarbij opgedane onder vinding omschrijft hij aldus: „De indruk, dien deze reis bij mij achter liet, en die van de conferentiën, die ik met de leden van de betrokken regeeringen had. komt de wanhoop nabij. Overal vond 'k een nooit eindigenden circulus vitiosus van politieke paradoxen en economische i'er wikkelingen met daaruit voortkomende verlamming van het nationale leven en van dc industrie. De nieuwe staten van het op nieuw ingedeelde Europa schijnen niet slechts onbekwaam le zijn om hun eigen economisch leven te voeren, maar ook hetzij niet gezind hetzij niet in staal om 'hunne buren te helpen. Een dagelijksche en intieme aanraking- met een zoo verward en reusachtig waagstuk doet iemand aarzelen om de diagnose van de ziekte te formulee ren en nog meer geneesmiddelen voor te stellen. Intusschen meen ik, dat niemand de rapporten van de tot het verleenen van hulp uitgezonden missiën kan. lezen, zonder tot de slotsom te komen, dat de toekomst van het ten oosten van den Rijn gelegen Europa afhangt van eene onmiddellijke actie naar de volgende gezichtspunten: a. Herstel van den vrede. b. Credieten: 1. voor voedingsmiddelen in de meeste landen, 2. voor de grondstoffen in alle landen, 3. voor de stabilisatie van de muntstelsels. c. Transportmiddelen: 1. Het rollend ma terieel en het herstellingsmaterieel moeten de bewegelijkheid van de bestaande voor- a aden vergrooten. 2. Een verhoogde kolen- productie is nocdig, want zonder deze kan 'geen bewegelijkheid van de transportmidde len bestaan. d. Economische solidariteit. Opheffing van alle bestaande, handelsbeperkingen om een volledige en vrije uitwisseling van de voor het staatkundige leven noodige ver- bruiksartikelen tusschen de nieuwe staten :e krijgen. De economische wederopbouw van alle landen in Zuid- en Oost-Europa hangt thans •,nf van de vraag of zij in staat zijn in be trekkingen te treden tot buitenlandsche be langhebbenden op de basis van een redelijk "profijt in overeenkomsten in dier voege dat, ofschoon dadelijk bijstand moet worden ver leend voor de ontwikkeling van de hulp bronnen dezer landen, de geldschieters be- 'reicl zijn hunne winsten- over een aantal {aren te verdeelen. Intusschen zal vermoe delijk geen groep van bankiers een con tract op langen termijn kunnen slui ten met regeeringen, welker politiek be slaan. hulpbronnen en verbintenissen van twijfelachtigen duur zijn. Daarom moet wor den gerekend met de onwaarschijnlijkheid, 'dat credieten zullen verleend worden in een [omvang en tot voorwaarden, die loonend zouden kunnen zijn, zoolang niet de geal lieerde en geassocieerde regeeringen en zoo mogelijk de neutrale regeeringen met een duidelijk plan voor den dag komen, dat het politieke risico, dat thans den in voer van particulier buitenlandsch kapitaal naar deze landen verhindert, tot een mini mum zou terugbrengen. Zelfs een oppervlakkig onderzoek van de 'dadelijke credietbehoeften voor voedings middelen en grondstoffen, zooals zij in (Polen, «Joegoslavië, Czecho-Slowakije, Oos tenrijk, Hongarije en de Baltische gewesten foestaan, zou voldoende zijn om te toonen, (dat de geallieerde regeeringen bij den (tegenwoGrdigen st?nd van hunne financiën geheel buiten staat zijn de zaak geheel al leen op hunne schouders te nemen. Een .«riet ruimen blik volledicr verleende mede werking van de Vereenigde Staten schijnt de alleen mogelijke weg te zijn voor- het verleenen van credieten zonder welke c?n aanmerkelijk gedeelte van Europa in een toestand van de uiterste demoralisatie, ia zeii's van anarchie zou geraken. Ven éér.e zaak ben ik volledig overtuigd, namelijk hiervan, dat de voortzetting van leveron- tiën van voedingsmiddelen zonder gelijktij dige levering van grondstoffen waarmee de industrieën weer konden worden opge bouwd, slechts 'het Europeesche vraagstuk zoude kunnen verzwaren. Een ander punt, waaraan eveneens aandacht moet worden geschonken, is dat het beschikbaar stellen van Amerikaansch kapitaal in den vorm van credieten voor voorheen vijandelijke landen niet door de geallieerde staten kan worden verwacht, zoolang aan die landen de eerste door hen gewonnen vruchten in den vorm van schadevergoedingen moeten worden ontnomen." Baitenlandsche Rerichttü Berlijn, 13 Febr. (W. B.). De com munistische Ratszeitung verklaart in een bespreking van de uitleveringseisch der En tente, dat een communistische regeering niet zou uitleveren, omdat de communisten een eenzijdige schuld aan den oorlog niet erkennen. Zij zouden zelf de bestraffing van de werkelijke oorlogsmisdadigers op zich nemen. De Neue Züricher Zeitung vestigt er de aandacht op, dat voorloopig door de gealli eerden nog geen verlangen lot uitlevering van Duitsche beschuldigden kenbaar is ge maakt. De Duitsche regeering is dus voor loopig nog slechts verplicht er voor te zor gen, dat de beschuldigde zich niet aan hun ne toekomstige arrestatie onttrekken. An dere maatregelen worden van haar niet ver langd. Overigens schijnt het, dat ender de •geallieerden volstrekt geen overeenstem ming heerscht over de uitvoering van het betrokken verdragsartikel P a r ij s 1 3 F e b r. (N. T. A. Draadloos). De aan de Hongaarsche delegatie toegestane termijn om het antwoord op het door de ge allieerden overhandigde vredesverdrag to doen toekomen, was Donderdagmiddag te 4 uur afgeloopen. Graaf Apponyi maakte tot het laatste oogenblik van dezen termijn ge bruik. Pas om 4 uur bracht kolonel Henry het antwoord in het ministerie aan de Quai d'Orsayzelfs was het nog slechts een alge meen antwoord, daar het document verge- zeldm oest gaan van aanvullende nota's, die nog niet zijn overhandigd. Het door kolonel Henry overhandigde al- gemeente antwoord bevat een twintigtal bladzijden. Het protesteert vooral tegen ds verminkingen, die zijn opgelegd aan Honga rije, welks historische rechten en economi sche noodzakelijkheid men miskent. Ten slotte herinhert het document er aan, dat er een Hongarije en geen Hongaarsche repu bliek bestaat, dat de bestaande nationale vergadering het recht van herziening der grondwet bezit en hiervan nog gc-en gebruik heeft gemaakt. P a r ij s, 13 Febr. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De uitvoerende raad van den volkenbond heeft in de beide zittingen, die gisteren werden gehouden, behandeld d kwestiën van de opneming van Zwitserland in den volkenbond, het Saarbekken, de vrij stad Dantzig en het internationale gerechts hof. Lenden, 1 3 F e b r. (N. T. A. Draadloos van Carnarvon). De Raad van den Volken bond zal de volgende internationale des kundigen uitnoodigen een schema te ont werpen van het Internationaal Gerechtshof Baron Descamps, Belgisch minister van Staat; Drago, voormalig min. van buiten!, zaken van de Argentijnsche republiek prof. Fadda, hoogleeraar in het Romeinsch recht aan de hoogeschool te Napels; Fromageol, rechtskundig adviseur van den Franschen minister van buitenlandsche zakenGram, oud-rechter in het gemengd gerechtshof van EgypteMr. Loder, lid van den Hoogen Raad der Nederlanden; Lord PhilÜmore, lift van den geheimen raadElihu Root, oud- minister der Vereenigde Staten; Vemitsi, buitengewoon ambassadeur van den staat der Serviërs, Croaten en Slovenen te Pa rijs Satsno Akidzuki, oud Japansch ambas sadeur te Weenen; Rafoël Altamira, hpog- leeraar te MadridClovis Bevilagr.a, rechts kundig adviseur van den Braziliaanschen minister van buitenlandsche zakena Berlijn, 12 Febr. (N. T. A. Draad loos uit Lyon). Het aantal Duitsche krijgs gevangenen, die uit Frankrijk zijn terugge keerd en gegaan zijn door de voorloopige Duitsche kampen, is ongegeveer 125.000 soldaten en 1900 officieren. B e r 1 ij n, 15 Febr. (W. B.). De voorzit ter Fehrenbach is, volgens de Deutsche Allg. Zeitung, voornemens de nationale vergadering tegen 24 Februari bijeen te roe pen. P a r ij s, 12 Febr. (H. R.) Raoul Peret is met 372 stemmen van de 405 stemmen tot voorzitter der Kamer gekozen. P a r ij s, 13 Febr. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De nieuwe Kamervoorzitter Péret heeft in de rede, waarmee hij zijn ambt als Kamervoorzitter aanvaardde, als program ma voor de parlementaire werkzaamheden aangegeven het herstel van de financiën en de integrale uitvoering van de verdragen. Hij zeide: „Onze toekomst haiurt af van de flinkheid en de vlug: eid van onze beslui ten. P a r ij s, 13 Feb*. (N. T. A. Draadloos uit Parijs). De president der republiek, ver gezeld door senatoren cn afgevaardigden van het departemeni van de Aisne, is Don derdagochtend te huif tic-n vertrokken, om het kruis van het legioen van eer aan de stad Soissons en hei oorlog skruis aan de stad St. Quentin uif te reiken, 's Avonds keert de president naar Parijs terug. Parijs, 13 Febr. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Dc eerste zitting van de confe rentie werd bijgewoond door Lloyd George en Curzon vodr Engeland, door Millerar.d, bijgestaan door Cambon cn Philippe Berlhe- lot. voor Frankrijk, -door Nitti voor Italië. De volgorde van de zaken, die zullen wor den behandeld, is aldus bepaald: 1 De uit voering van het v.^reg met Duitschlnnd. 2. Dc Adriatische kwestie. 3. Het antwoord van Hongarije. 4. De bepaling ven de hoofd lijnen van het verdrag met Turkije. 5 De Russische kwestie. Millerand, die door de overdracht van het presidentschap aan den nieuw benoem den president naar Parijs wordt geroepen, zal daar Zondagavond aankomen. Hij is voornemens Maandag 23 Februari naar Londen terug te keeren tot voortzetting van de besprekingen. Tijdens zijn afwezigheid zal PauT Cwn- bon, bijgestaan door Berthelot. hem ver vangen. Tot wanneer Nitti kon blijven weet men nog niet. Bern, 12 Febr. (W. B.). Tut lid van den bondsraad is'gekozen de candidaat van de gezamenlijke burgerlijke partijen Wocber- lin, lid van den nationelen raad. Hij is de opvolger \an het afgetreden bondsraadslid Colander. Bij de behandeling \an suppletoire cre dieten voor 1919 stelde de socialist Graber verwerping van de militaire credieten voor- Dit voorstel werd verworpen. Stockholm, I 2 F e b r. (W. B.) Vol gens de Afton Tidningen werden onlangs te Berlijn besprekingen gevoerd, om met be hulp van de Zweedsche valuta dc Duitsche textiel-indusirie te steunen. Door samenwer king van den bond van Duitsche textiel-ar- beiders en de werkgevers in de texfiel-indus- trie met dr. Aschberg te Stockholm, als kre diet-bemiddelaar, werd te Berlijn een maat- schappij opgericht, die voor den inkoop van grondstoffen ten behoeve van de Duitsche textiel-industrie zal zorgen. L onder., *,2F e b r. (R.). Geïnterviewd ever r!i van 1 rege's 0.85^ met inbegrip \an cca bewijsnummer, elke icgcl meer 0 20, dienstaanb e# dingen 1-5 icgcls 0 50. Voor handel cn b'cdrijL bestaan zeer vooulcelige bepalingen tot het herhaald advcrtccicn bij abonnement. Bene circulaire,* bevattende dc voorw.uidcn wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. menw'._ i en cm den wanhoopstoestanden van Midden-Europa te lenigen. De bijdragen zullen aangewend worden om alle productie te vermeerderen en om de noodlijdende landen in staat te stellen zich zeli te helpen. Kopenhagen, I 2 Febr. (W. B.) Uit betrouwbare bren verluidt, dot binnen kort een interskandinavische valuta-conferentie zal plaats hebben tot bespreking van de da lende kroonvaluta. B o r 1 ii n, 1 2 F e b v. (W. B.) Blijkens een schrijven aan de Vonvarts wordt in Rusland een vcreeniging opgericht, waarin leidende mannen van het voormalige Russische rijk zich bij elkaar aansluiten met zorgvuldige uitschakeling van elk politiek standpunt, en kel met het oog op de gemeenschappelijke bestrijding van het boisbnvisme. P a r ii s, 12 F e b r. (N. T. A. Draadloos \an Lyon). Volgens een bericht van de Dai ly Herald zou Koltsjak reeds terechtgesteld zijn. 1 o-don. 15 Febr. (N. T. A. Draad- lo - .irnarvon). Thans wordt beves tigd, dn* "-dmiraal Koltsjak op 7 Febr. door de revolutionairen te Irkoetsk is doodge schoten. De terechtstelling had zeer Vroeg In den morgen plaats, slechts twee of drie uur, nadat het plaatselijk comité het vonnis had uitgesproken. Geen tijd werd dus gela ten voor uitstel of om ttisschenbeidc te ko men. Het revolutionair comité te Irlcoetsk is een bolsjewistisch lichaam en heeft door haar daad de Sovjet-autoriteiten te Moskou van c en harer voornaamste tegenstanders bevrijd. Falkenstein (Vogtland), 12 Febr. (W. B.) De door het O. M. te Planen in het Vogtland sints lang gezochte communisten leider Hölz, een technicus werkzaam bij den spoor*..eguanleg, op wiens arrestatie een belooning van 10,000 mark was gesteld, is gister namiddag hier in hechtenis genomen door rijksweertroepén. Bij zijne wegvoering trachtten eenige mannen hem te bevrijden. Er volgde een vuurgevecht, waarin Höla gedood werd. Hij was in de laatste maan den reeds \ier malen gevangen genomen, maar. telkens weer door zijne kameroden met geweld bevrijd. de verwerping van hel nationalisatie- amendement, heeft het Lagerhuislid der mijnwerkers, Vernon Hartshorn, verklaard, dat de kwestie der nationalisatie thans bui ten 't parlement zal worden beslist. De vol gende week zal het bestuur der mijnwerkers vergaderen en het Trade Union Congres bijeenkomen. De uitslag van de stemmin gen der mijnwerkers zal, volgens Hartshorn, zijn, dot binnen zes weken een nationale sla king zal uitbreken en dat zoolang zal wor den gevochten, totdat de overwinning is be haald. Londen, 12 Febr. (R.) Het liberale amendement on het anlwoora-adres is ver worpen met 254 te^en 60 stemmen. Londen, 13 Febr. (R.) Bij de aan vullingsverkiezing in Ashton under Lym is gekozen Walter de Frece, coalitie-unionist, met 8864 stemmen Verder kregen Robin' son (labour party) 8327 en Marshall (libe raal) 5511 stemmen.- Bij de vorige verkiezing werd de coalitie unionist gekozen met 10.260 stemmen te gen 2926 op den candidaat van de ontslu- gen soldaten. Londen, 1 2 F e b r. (R.) Het Sinn Fein parlementslid Barton stond heden voor een krijgsraad terecht, beschuldigd van het houden van oproerige redevoeringen. Ter wijl hij naar de gevangenis werd gebracht in een militaire lorrie, onder de hoede van vier soldaten, werd dit voertuig plotseling omringd door met revolvers gewapende mannen, die hem bevrijdden. Tweede telegram. Volgens een la ter bericht was het rijtuig, dat door gewa pende mannen werd aangevallen om Bar ton te bevrijden, niet bet rijtuig, waarin Barton werd vervoerd. De aanvallers heb ben zich vergist. Derde telegram. Een officieele mededeeling houdt in, dat het rijtuig, dal gedwongen werd stil te houden, bevalte twee leden van den krijgsraad, een soldaat en een militairen gevangene. Van de aan randers was niemand gewapend. Er werd geen schot gelost en niemand werd ge wond. P a rij s, 12 Febr. (N. T. A. Draadloos van Lyon). Lord Milner zal naar Cairo ie- rugkeeren, waar hij Clemenceau zal ontmoe ten. Londen, 12 Febr. (R.). In het Lager huis verklaarde de kanselier der schatkist Austen Chamberlain, dat de Engelsche re geering, ten einde hulp ie verleenen aan Midden-Europa, bereid was om, boven de reeds toegestane som van 12 'A millioen pond sterling, nog een som gelds bij te dra gen, die echter niet grooter zou zijn, dan de helft van hetgeen de Vereenigde Staten bijdroegen en in geen geval 10 millioen pond sterlin zou te boven gaan. Hij ver trouwde er vast op, dat de andere Gealli eerde en.neutrale regeeringen zouden sa- Kam er O verzicht Eerste Kamer In de zitting van Vrijdag werd voort gezet het debat over de Staafsbcgrooting Financiën. Minister De Vries meent, dat binnen kort stijging van den zoozeer gedaalden koers der jongste Ic-ening valt (c verwach ten. Bij den v. isselvalligen zilverprijs van thans zullen nog papieren guldens en rijks daalders in circulaire blijven.- Tot den aan maak van nikkelen munt heeft de regeering geen plan. De ongewijzigde motie-Van Kol acht Spr. overbodig, terwijl zij niet kon toezeggen er uitvoering aan te geven wanneer de motie met liet amendement-Van Houten (orn na te gaan in hóever staatsmonopolie nan de schatkist kunnen worden dienstbaar ge maakt), mocht worden aangenomen. De heer Van Kol trekt zijn motie in, doch stelt daarvoor in de plaats de geamen deerde motie. De lieer Van Houten trekt zijn amen dement in. De heer Van Kol neemt dit over. De Minister handhaaft nader zijn standpunt, waarna de heer Van Kol ook de gewijzigde motie terugneemt. De begrooiing wordt z. h. st. goedgekeurd. Landbomvbegrooting. Minister van IJ s s e 1 s t e ij n ver klaarde, in antwoord aan den heer Geertse- ma, ernstige bezwaren te hebben tegen ves tiging van een leerstoel in landbouwonder wijs aan de Groningsche Universiteit. Aan den heer Michiels van Kessenich zegt spr., dat de nog belemmerende bepalingen ten aanzien van uitvoer van zuivelproducten binnenkort zullen worden opgeheven. De regeering is niet bereid de groote hoeveel heden opgeslagen kaas over te nemen. Den heer van Kol zegt spr. toe, dat hij proeven met de wichelroede zal bevorderen door de zaak onder de aart dacht te brengen van den geologischen opsporingsdienst. Na replieken werd de begrooting aange nomen zom' r hoofdeliike stemming. Arbeid. In verband met opmerkingen van den héér de Vvaal Maleïijt wijst Minister An 1- b e r s e er op, dat bij de \v eikloozenverze- kerir.g liet verzekeringsbeginsel omvat bo ven dat van armenzorg en dot beginsel gold ook bij cie extrabijslagen. De onderhavige regeiing is trouwens tijdelijk, het definitieve ontwerp dezer regeling is vrijwel gereed en zal binnenkort worden ingediend. Spr. wijst op de door hem aangebrachte wijziging in de juris prudentie der Drankwet met betrek king tot de gemeentebesturen, welke van grooten invloed is op de drankbestrijding. Na repliek wordt de begrooting aangeno men zonder hoofdelijke stemming. De vergadering verdaagd tot Dinsdag 25 dezer, 's namiddags 3 uur. VESPERS KAMPEI, TWEEDE KAMER. AAnvalling vnu da 11'onfnz» am!wot - Blijkens een desbetreffend ontwerp vtui Wet wordt voorgesteld in dc Woningnood-» wot o. m. het volgende ia te voegen: 1. Zonder voorafgaande verklaring bij de wet, dat liet algemeen nut dc onteigening \ar* den. kan, ter voorziening in woningnood, onteigening plaats vinden van woningen, die onbewoond o!' slechts tendeele bewoond zijn cn van woningen, welke niet bewoond of door anderen <hm den eigenaar bewoond worden cu welker onderhoud door den eigenaar, voor zoorer hij daartoe gehouden is, vorwaaiToos.il wordt. 2. Indien een deel van een perceel valt 'n dc termen van het vorige lid, kan liet gehecle perecel onteigend worden. In de Memorie van Toelichting wordt o. nu gezegd: Do overheid mag niet lijdelijk toezien, maar heeft maatregelen te beramen om beletten., dat den woningnood ten si'ijt. wonin gen opzettelijk onbewoond worden' gelaten om lioogcr prijs te kunnen bedingen; /ij hocfl ook 4e trachten dc 'speculatiezucht te fnuiken. Door verschillende gemeentebesturen is er dan ook reeds hij dc ltegcering op aange drongen, dat zij met kracht tegen dil eir zou optreden. ntoeleutag VRII «I© Verschenen is het verslog vnn de Suialsrom- nvissie nan welke is opgedrugen le onderzoeken^ hoe de wettelijke bepalingen hetrelfende dc niw oefening* van de geneeskunst zouden moeten, luiden, indien de bevoegdheid tot 'net uitoefe nen van die kunst niet meer nfhankelijk werd. gesteld van het ortsdiplomo. Voorzitter der commissie is Mr. S. vün Hou ten, oud-minister van binnenlondsche zaken te 's-Ginvcnhogc jhr. mr. J M. Bosch von Oud-Amdiswecrd, president von dc oir.-recht bank te Utrecht, lid dei Eersto Kamer le. Utrecïtfe mr. J. A. van Hamel, oud-hoogleeroor aan do gemeentelijke universiteit te Amsterdam, jhr. mr. R. O. vnn Holthe tot Echten, raadsheer in hot gerechtshof tc 's-Gravenhage en mr. D. Simons, hoogleeraar oon dc Rijks-universiteit te Utrecht. Als secretaris werd aan dr commis**- sic toegevoegd mr. B. Edersheim, advocaat en procureur te 's-Gravenhagc. De commissie hééft gemaakt een Ontwerp ir t Memorie van Toelichting. Zij onthoudt zich van het uitspreken vnn een eigen oordeel. Zij is geheel overeenkomstig de haar gegeven opdracht, bij d. samenstelling- van haar ontwerp uitgegaan van dc veronder stelling dat die vrijheid behoort le worden toc-^ gekend cn heeft ook de Mem. van Toelichting in dien gedachtegang opgesteld, zonder daar bij een uiteenzetting van eigen standpunt to wil len geven. Het wetsontwerp stelt voor in de wet rege lende dc uitoefening der geneeskunst, o.m. in «e voegen aan Artikel 17a. Het is aan ieder, die r-et in het bzeit is van een bewijs van bevoegdheid volgens de wet, verboden a. vergiften en bedwelmende middelen vooi tc schrijven b. dc verloskunde uit te oefenen c. inentingen te doen d. heelkundige operation te verrichten c. syphilis, gonorrhoe of zochten sjankcr t» behandelen. Artikel T7b. Andere genees- of heelkundige-- raad of bijstand kan zonder bewijs von bc^ vociïdheid worden verleend. Zij, die daarvan een bedrijf w r.schcn te rnc* ken, ziin verplicht bij den inspecteur der volks gezondheid ven hel district, waarin zij wonen, of zich mei ter woon vestigen, vóór h< begin der uitoefening von dal bedrijf, eene verklaring :n te leveren, inhoudende n. hun nfcam cn vocmanm, alsmede dogteo» kening cn plaats hunner geboorte b. den omverg waarin zij het bedrijf wem schep uit le oefenen de voorbereiding die zij hiervoor lu bben genoten. De inspecteur geeft van de inlcve.,r g deze( verklaring een door hem gedngteeker.d cn Oiv derteekend bewijs af. Bjr.nen acht dogen daarna geeft de verkrijg ger van de verklaring, onder overlegging daar van aan den burgemeester zijner wóor.plaa'.s en aan dien der plaats, waarin hij zijn pracli.U uitoefent, kennis -dot hij hour heeft aanvaarcL Artikel 17c. Zij zijn onderworpen r.an de ver plichtingen, bij de art. 6 cn 8 aan dc genees kundigen opgelegd Zij geven non de umbtenoren vnn het staats toezicht op de volksgezondheid «He door hco gevraagde inlichtingen omtrent de uitcelening van hun bedrijf. Artikel 17<J. Zij geven von het in Khaiulc* ling romen von pcrsor.cn, ver. wie zij weten of redelijkerwijze kunr.cn vermoeden dot zi.f den leeftiid van achttien jaren nog niet hebben bereikt, binnen 24 uren genius aan den inspec teur van de Volksgezondheid in het district waarin zij wonen. Artikel 17e. Zij zijn bij de uiloefening volt hun bedrijf verplicht te handelen naar luin bes< te weten en vermogen. Zij zulllan, ter uitsluiting van hun burger* rechtelijke cn strafrechtelijke verantwoorde

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1