BUITENLAND BINNENLAND De Stem van Frankrijk „DE EEMLANDER" puis bei «aiaia WILLEM GROENHUIZEN J FEUILLETON. r lEe Jaargang Na. 200 AQnUtt£MEitI£NIK r" 5 ma3atlco v00r Aroers. flDU..ffilMRWniöO food f 210. idem lianco per post f 2.60, per week (met pralis veriekcr.113 tegen crjgelttkken) f 0.17* alzoadeilijke nummers 1 0.0Ï. '1 AMERSFOORTSCH DAGBLAD HOOFDREDACTEUR: M,. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF S Co BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL hosk uthschtjchmth 1NTERCOMM. TELEFOONNUMMER St3 Woensdag 18 Februari 1920 bcwijrnummcr, elke icgcl meer 0 20, dtcnsf.unu c* dingen 1 5 tegels 050. Voqr handel cn bcdrijê bestaan xcci vootdccligo bepalingen (ol hij hcrlu-iald ndvcstccicn bij abonnement- l.cnc chcu.nrc, bevattende de voory/aarden wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. M. VLEESCHHOUWER, Meubelfabrikant HOF 46 AMERSFOORT Fabriek: Papenhofstede Directe levering van den fabrikant aan den verbruiker Concurrentie daardoor absoluut uitgesloten. Politiek Overzicht Er is een Duitsch spreekwoord, dat zegt: '„Es wild nichts so heiss gegessen als es gekocht wircF. De waarheid, die dat bericht inhoudt, dringt zich aan ons op bij het lezen van de thans bekend geworden nota der geallieerde regeeringen over <le uitlevering van de Duitsche oorlogsmisdadigers. De zin van deze nota wordt door den corres pondent te Londen van de Petit Parisien al dus gekenschetst: „De* nota zegt eenvoudig aan. Duitsch land: „Gij voert het verdrag niet uit. Wij vestigen daarop uwe aandacht. Gjj hebt den uensch kenbaar gemaakt, dat u zou worden toegestaan zelf-oyct de misdadigers te oor- Ylcelen. Dit is niet tegen de bepalingen van lu-t verdrag. Wij zullen zien wat gij doet. Wij zullen wachten met het nemen van een besluit totdat wij zien welke resultaten zijn verkregen". De nota doet dus geen afstand Van ons recht om in de toekomst de stappen le ondernemen, die wij dienstig zullen oor- deelen. De geallieerden zullen zich onthou den van deelneming aan de processen, die Duitschland de oorlogsmisdadigers zal aan doen. Zij zullen dus geen toestemming ver- leenen- aan eenige beslissing, die Duitsch- land tegen dezen mocht nemen in Leipzig of elders." Wanneer men de nota geheel op zich zelf beschouwt, buiten verband met wat is voor afgegaan, dan maakt zij een indruk van toegevendheid, haast van welwillendheid. De Duitsche regeering heeft den wensch kenbaar gemaakt de personen, die haar dooi de geallieerden zijn opgegeven als schuldij aan overtreding var. de oorlogswetten en "'gebruiken, zelf te berechten. Aan dien xvensch wcwdf volledig voldaan; de geal lieerden laten de Duitsche regeering volko mmen vrij in 't geer. zij meent te moeten doen r il onthouder. iic>. van. elke inmenging in de voor het Reichsgericht te voeren processen. Alleen doen zij geen afstand van de rechten, die het verdrag hun ver leent; zij behouden zich voor in de toekomst daarvan het gebruik te maken, dat hun ge past zal voorkomen., wanneer de maatrege len, die Duilschland zal nemen, hen niet bevredigen. Men zou zeggen: Het kan haast niet welwillender. Geheel anders is natuurlijk de indruk, wanneer men de noia beschouwt zooals zij •moet beschouwd worden, namelijk in ver band met net vroeger gebeurde. Hemel en aarde zijn in beweging gebracht om in het vredesverdrag de artikelen 228—230 op te nemen over de uitlevering van de perso nen, di? de geallieerden ter verantwoording "zouden willen roepen wegens schuld aan de oorlogsmisdrijven. Duitschland heeft tot het laatst zijne bezwaren doen gelden tegen die bepalingen; het heeft ten slotte zich er aan onderworpen om 't dreigende gevaar, dat de oorlogstoestand opnieuw zou intreden, te ontgaan. Daarna heelt Duitschland gezon nen op middelen om toch nog- te ontkomen aan de vernedering, zijne leiders in den strijd te moeten overleveren aan vreemde rechters. Daaruit is de wet voortgekomen tot vervolging van oorlogsmisdaden en oor- logsvergrijpen van 18 December 1010, die door de Duitsche wetgevende macht een stemmig is vastgesteld; het Reichsgericht to Leipzig is daarbij aangewezen als het be voegde college om dergelijke aanklachten le berechten. Te voren waren in eene nota, in het begin van November verzonden, de •geallieerde regeeringen nog eens uitvoerig gewezen op de noodlottige gevolgen, die van de uitvoering dei* artikelen 228—230 van het vredesverdrag waren te vreezen. Desniettemin hebben de geallieerden daarvan niet willen afzien. Er zijn aan de Duitsche regeering lijsten gezonden, te za- men 000 namen bevattende, van personen, die in aanmerking zouden komen om le wor den uitgeleverd. «Aan ch'e lijst is nu door de thans uit Londen gezonden nota een andere beteekenis gegeven. De bedoeling van het mededeelen der lijst is, volgens deze nieuwe nota, slechts de aandacht van de Duitsche regeering le vestigen op die personen, om hen, als daartoe termen worden gevonden, voor den Duitschen rechter te brengen. Wat die regeering naar aanleiding daarvan zal doen, wordt geheel aan haar oordeel overgelaten. Zij heeft volle vrijheid om te beslissen of zij die personen zal vervolgen, en als dat leidt tot processen, dan zullen de geallieerden zich niet daarmee bemoeien. Zij zullen afwachten wat de Duitsche regee ring zal doen en behoudeh zich alleen voor, wanneer dat hen niet bevredigt, het recht, dal zij hebben, in vollen omvang uit te.oefe nen. Kort samengevat, is de zin van de nota dus deze, dat de uitvoering van de artl. 228—230 van het vredesverdrag wordt op geschort. De geallieerden geven hun recht om de uitlevering van de oorlogsmisdadi gers te eischen niet prijs, maar stollen de beslissing of zij dat recht zullen uitoefenen uit. Die beslissing wordt afhankelijk ge maakt \an*Vat de berechting van de oor logsmisdrijven door de Duitsche rechterlijke macht zal opleveren. De beteekenis van de concessie, die de geallieerdo.n hebben ge daan, springt in het oog, wanneer men artikel 228 leest, waarop de nota zich be roept. Daar staat: „Deze bepaling (namelijk dat de geallieerde legeeringen vrijheid heb ben de personen, die beschuldigd worden met de wetten en gebruiken van den oorlog strijdige daden le hebben gepleegd, voor hunne militaire rechtbanken te dagen) zal van toepassing zijn ondanks alle procedures en vervolgingen voor een rechtsmacht van Duitschland of zijne bondgenooten." Hef recht- van de geallieerden lot vervol ging en berechting blijft gehandhaafd, maar de uitoefening van dot recht wordt afhankelijk gemaakt van de berechting van deze zaken door den Duitschen rechter; als die de geallieerden bevredigt, zullen zij hun recht laten rusten. Daarmee is deze onxx-eersw'olk voorbij gedreven.! De geallieerden zijn op het laat ste oogenblik tot het inzicht gekomen van de ernstige gevaren, die zij in 't leven zou den roepen, door aan te dringen op de ver vulling van een eisch, dien Duitschland verklaarde onmogelijk te kunnen vervullen. Met een zucht van verlichting mag dus wor den geconstateerd, dat deze krisis geweken is. Baltenlandsche Perichtt.ii B e i' 1 ij n, 17 Feb r. (W. BDe Kngelsche zaakgelastigde heeft liedenmiddag do Enten- te-nota over de uitlevering der oorlogsmis dadigers overhandigd. P a rij s, 17 Febr. (N. T. A. Draadloos). Jules Cambon blijft gedelegeerde in den oppersten raad. Washington, 17 Febr. (R.) De se naat heeft met algemeene instemming de behandeling van het vredesverdrag hervat. Londen, 1 G Febr. (R.) Reuter ver neemt, dat in Wilson's nota inzake Zuid- Slavië wordt verklaard, dat, indien de geal lieerden een besluit nemen in den geest van het compromis van 20 Jan., de Ver. St. genoodzaakt zullen zijn zich aan 't verdrag van Versailles te onttrekken. Een antwoord is gezonden op de nota, die niet openbaar is gemaakt. Londen, 17 Fe Lr. (R.). Reuier ver neemt, dot de Biiische regeering admiraal Robeck, clen BritscKën vertegenwoordiger in Konstantinopel, heeft opgedragen bekend le maken, dat de geallieerden hebben be sloten Turkije niet van Konstanti-nopel to berooven. Zii waarschuwen echter, dat als de vervolging van de Armeniërs voortduurt, het vredesverdrag met Turkije een belang rijke wijziging zal kunnen ondergaan. F. sscn, 16 Fel) r. (NV. B.) Een gewichtige bespreking is lieden tc Essen gehouden lus- schen leden van de rijks- cn staatsregecring cn vertegenwoordigers van de ondernemers, ar beiders c-n ambtenaren in het mijnwezen cn de ijzeriiidustrie. liet ging om de xraag hoe een vermeerdering van de kolenprodnctie kan verkregen worden. Do rijkskanselier Bnucr verklaarde met nadruk, dat verhoogde ar beid het cenigc middel was om het volk uit armoede cn ellende te redden. Het is <lc hoogste plicht van de regeering de vredes- productie weer le bereiken. Dat is echter niet anders tc verkrijgen dan wanneer er langer dan zeven uur gearbeid wordt. Het zou van het hoogste gewicht zijn, dat men er in slaagt dc jaarlijksehe kolenproductie met veertig tot vijftig milliocn l°n op-te voeren. Na den rijkskanselier verklaarde Stinncs, dat om een meerdere productie van dertig milliocn ton kolen tc verkrijgen, dagelijks V/:' uur langer gewerkt zou moeten worden. Over werk zou niet mot 35 pCt., doch met 100 pCt. toeslag op. dc tegenwoordige looncn betaald worden. x De vertegenwoordigers van de arbeiders eischten een betere voedsëlvèrzorgirig voor de mijnwerkers en verklaarden, dat doorvoe ring van de verlangde overuren tegenwoordig een tc gvnotc verzwaring voor de organisaties bcteckende. De rijksminister van landbouw verklaarde, dat hij bereid was onmiddellijk tc onderhan delen hoc eon betere voedselvoorziening tot stand gebracht kon worden. Bij dc verdere besprekingen, waaraan ook dc rijksminister van arbeid S'ehlickc deelnam, werd het voor -cn - tegen zeer uitvoerig besproken, met het resultaat, dat aangaande het overwerk spoe dig besprekingen in de organisaties van dc ar beiders zullen gevoerd worden. Deze bespre kingen zullen rcéds Woensdag aanvangen. Essen, 1 7- F e b r. (\V. B.). Vertegen woordigers van de Rijnsch-WestFaalsche pers hadden heden een conferentie met den rijkskanselier en met de rijksministers Gies- berts en Schlicke. De rijkskanselier ver klaarde, dat hij den vertegenwoordigers van den mijnbouw cn van de ijzerindustrie op het har» gedrukt had, clat verlenging van den werktijd noodig- was. Hij verzocht de vertegenwoordigers van de pers mee te wer ken om dit denkbeeld bij de mijnwerkers ine-8ng te doen vinden. S c h w e r i n, 1 6 F e b r. (W. B.) Naar de Mecklenbur«rische Ztor. bericht, is hertog Johann Albrecht zu Mecklenburg des na middags te half vijf zacht en kalm overle den. P a r ii s,- 17 Feb r. (N. T. A.) Heden- namiddag is in c!e Kamers een afscheids- boodsohap voorgelezen van president Poin- caré. De president betuigt aan het parle ment warmen dank voor de betoonde mede werking en betoogt, dat het meer dan ooit noodzakelijk is, dat de beide Kamers in het belang van het land een politiek van eens gezindheid beoefenen. Par ij s, 17 Febr. (N. T. A. Draadloos). Heden begint de behandeling van het pro- ces-Caillaux voor den senaat als hoog ge rechtshof. Men verwacht, dat de debatten zullen duren tot einde Mei. Londen, 17 Febr. *(N. T. A. Draad loos uit Carnarvon). Het lagerhuis heeft een commissie benoemd om een voorstel te on derzoeken tot heffing van een belcsting van de in clen oorlog verworven vermogens. Het denkbeeld xun een algemeene kapi taalsheffing tot delging van de nationale schuld werd bestreden door den kanselier der schatkist. Hij zeide, dat dc financieels toestand snel verbeterde. Vermeerdering van de productie zou het land door al!? moeielijkheclen heen brengen. Een heffing op het in den oorlog verworven vermogen werd door hem verdedigd, wonneer er een rechtvaardige en uitvoerbare wijze van hef fing kan worden gevonden. Aan menschen die een onverwachte vermeerdering van rijkdom hebben gekregen in de oorlogsjaren, moet een bijdrage ter voorziening in de nooden van het land gevraagd worden. De minister verzocht een spoedig rapport voor de volgende Begrooting. Londen. 17 Febr. (R.) Een gewa pende troen heeft oen politienos-t tc Aerhern op zevén mijlen afstand van Fermoy gedu rende een uur aangevallen. De politie wierp met bommen. De aanvallers trokken zich terug met achterlating van een gewonde en van r»"*i hoeveelheid munitie en ontplof- hOT"' Ween en. 17 Febr. (Corr.-bur.) We gens kolengebrek wordt het geheele goede renverkeer op de Oostenrijksche spoorwe gen van 16 tot 2G Februari gestaakt. Budapest, 1 7 Fel: r. (II. C. B.) De Ifon- paarsche Nat. Verg. is vandaag geopend, na dat in de vergaderzaal een grootc godsdiensti ge plechtigheid had plaats gehad. Dn minister-president Husznr begon zijn redevoering met een terugblik op de zooge naamde radenregeering, die slechts een ben de van samenzweerders geweest was. De mil- lioencn Hongaarschc arbeiders hadden daar geheel buiten gestaan. De voorzitter van dc radenregeering Garb ai had gezegd, dat alles wat gebeurd was. een gevolg was geweest van de theorieën, in de vakvereenigingen verbreid. Tegenover de diktat uur der radenregeering vertegenwoordigt dc nationale vergadering de gozoiidf democratie. De misdaden der .bolsjewisten had de Ru- mecnschc bezetting ton gevolge. Beide hebben aan het land meer schade toegebracht dan vier cn een half jaar oorlog. Tluszar verklaart verder, dat Hongarije volksstemming verlangt in alle streken, die men het ontrukken wil. liet gaat niet aan viei nieuwe Elzas-Lotharingen's le. scheppen en een Macedonië.te maken tusschen Donau en Thciss. Nuszar noemt dan de werkzaamheden, die de Nat. Verg. tc ver rich teil zal hebben. Daar onder wordt de organisatie van een nationaal leger mot gejuich begroet. Dc minister-presi dent zegt, dat alle arbeidende lagen van het volk in de Nat. Verg. vertegenwoordigd zijn en er geen klasse-politiek gevoerd moet wor den Hongarije zal het type worden van een landbouw-democratie, maar ook alle anderen worden lot medewerking opgeroepen. Een sterke hand blijft nog noodig om dc re volutie, die smeult, te bedwingen. (Gejuich). De regeering zal dc macht in handen ge ven van het te verkiezen voorloopige staats hoofd en voor het .tot nu toe gevoerde be wind rekenschap geven aan de nationale ver ga (lering. B e r 1 ij n17 Febr. (W.-B.). Over het zenden van een Duitsche studie-commissie naar sovjet-Rusland verneemt de Deutsche Allg. Ztg. van welingelichte zijde, dat econo mische en industrieele kringen zich tot de regeering hebben gewend met het verzoek, dat de regeering, in aansluiting aan cc hun nerzijds gevoerde onderhandelingen in Ko penhagen, ook van haar kant met de Russi sche kringen voeling zou nemen. De regee-* ring heelt de officieel* deelneming gewei* gerd en heeft het aan de Duitsche industrie overgelaten rechtstreeksche betrekkingen aan te knoopen met Russische economische vereenigingen. P n r ii s, 17 Febr. (N. T. A. Draadloos). Een bijzondere commissie is te Warschot bezig met het ontwerpen Van een vredes verdrag tusschen Polen en Rusland, liet ontwerp zal aan cle beoordeeling van de vredesconferentie onderworpen worden. Daarna zullen cle onderhandelingen begin* non. Washington, 1G Febr. (R.) Fran klin, president van de Internationale hc:i- delsmarine, heeft c-en voorwaardelijk bod (conditional bio) van 10.450 duizend dol lars gedaan xocr negen schepen ten be hoeve van den dienst tusschen de Ver, Staten, het Vereenigd Koninkrijk cn Noordr Europeesche havens. De opbrengst voor 21 schepen was 32.350 duizend dollars. De leider van den \crkuaj verklaarde, dat de koop afhankelijk was van de goedkeuring der betrokken commission van clen senaat cn het huis van vertegen* woordigers. Londen, 17 F e b r. (R.) Reuter er- neemt, dat de operation tegen don gel-kon mullah in Somoliland geëindigd zijn met eon groot succes. Dc strijdkrachten van den mullah hebben een zware nederlaag gele* den, maar de mullah zelf is ontsnapt in cla richting van het Itaüaansche gebied. Kameroverzicht Tweede Kamer Dinsdag werd voortgezet het de! at c. de aansluiting bij den Volkenbond. De heer Lobman ziet in toetreding tot den Volkenbond geen prijsgeven van onze souvereiniteit. Hij kan niet inzien, dot in hef verdrag beginselen liggen verscholen dia kunnen leiden tot verdere rechtsontwikke ling. Spr. vragt of het niet mogelijk is, mef da toetreding te wachten totdat ook cle Centin- len zijn toegelaten er. of het niet mogelijk is, dat de neutralen in den Volkenbond medewerken tot herziening van don vrede •van Versailles. Hij kan zijn stern niet be palen vóór dat hu' antwoord heeft gekregen op deze vragen. De heer V a n R a v c n s t e ij n ziet in den Volkenbond e.en instituut tot handhaving van het kapitalisme. Hij is tegen toetreding, era- dat de Volkenbond op valsche grondslager, berust, verderfelijk is in zijn uitwerking on ons met zekerheid in den oorlog zal storian. Bovendien is het toetredingsverdrag niet goed voorbereid. Spr. betoogt dat de Volkoivbönel ook een contr.a-revolutionnjire strekking heeft. De heer T r 0 e 1 s t r a wijst er op, dat da Volkenbond een onderdeel is van het ;e- destractaat, dat zeer eenzijdig is, de econo mische ontreddering verergert, clen volks geest bederft. Evenwel is het beginsel van den Volken bond lijnrecht in strijd inet het virdestre - tnat, ook ai is de .Volkenbond zooais dia thans wordt voorgelegd, slechts een cz.rica- tuur van het ideaal dat men zich had ge vormd. Daarom moeten we toetreden om to beproeven er van le maken wat er van te maken is. Het voorstemmen van sprekers fractie be- teekent niet dat de 'S. D. A. P. nf/iet van actie voor ontwapening. Ten 5 uur 30 werdqn cle beraadslagingen verdaagd tot Woensdag 11 uur. Door ons zelve te beschuldigen-, ontnemen wij anderen het pleizier dit le doen. JUWELIER s-i AMERSFOORT I Hero II 1 I Roman door ADRIEN BERTRAND. Bekroond met den Prix-Goncourfc IS l a, terwijl hij midden op het grasveld stond, als een herder die zijn kudde bewaakt, zijn lorgnet neerhangend op zijn smerig hcnul, want hij had zijn kanotjas uitgedaan en 7iju muts over de oogen getrokken voor dc zon. kauwde hij met alle macht op een ,*tuk gekookt "vlecscli. Nog aan de Ilias denkend, zei hij tot zich- zelf: „Een werk is alleen .dan ^geschreven Jvoor alle tijden, indien er een siddering yan •jncnsflieiijkheid doorheen gaat..." Zijn gcdachtengang werd .gestoord door een groot lawaai. De sergeant zette zijn lorgnet op Om tc zien. wat cv aan de hand was. Jlij be greep liet dadelijk. AngieHi-cn Diribarne kwa men uit een kelder, bezweet, hun stalen spie ren tot het uiterste gespannen on gebogen on der het gewicht van een vat wijn. Er was een uitbarsting van razende geestdrift. Al de man nen snelden toe op het vat; zij waren dron ken nog voordat zij van den wijn hadden ge proefd. De wijn stroomde op cle borden, in (Ie ketels die nog vettig waren van de soep, iu dc Iccren emmers, die van de cavaleristen waren weggenomen, cn in dc veldflesschen. Aitgiclli, 'schrijlings op een ton gezeten, met bloote borst, brullend en aanhoudend "in dc handen klappend, scheen wel een antieke Bac chus. ITii liep: „Hier heb-ie den wijn! Hier heb-ie den wijn, voor den bliksem!'' Ilij sloeg nis een bezetene op het vat en riep: ..DY zijn d r nog meer!.. D'r zijn d'r nog meer!...'" Eu zijn stem en zijn gebaren en zijn vreug de'too vérden den omstanders het beeld voor oogen van dc andere vaten in den kelder. Ilij ging voort: „Het is niet .duur menschen! Ilier heb-ie den. wijn! Ilier Jieb-ic óe:i wijn!" Eri clc jagers reikten alles wat maar wijn kon bevatten aan Diribarne, den grooten uit- dec-lcr van heerlijkheden; daarna sloegen zij het vocht in één teug «aar binnen, ^n veeg den zij met een .plotseling gebaar de druipen de snor af. Hun oogen tintelden van plezier. Zii die al gedronken hadden, begonnen tc zin gen. Yaissette wilde ook zijn deel hebben. Toen dacht hij: „Waar komt dat vat eigenlijk van-' daan?" De eerbied voor den eigendom v as Item in geschapen. En hij mompelde: „Het is niet heel eerlijk." Maar hoe zou hij kunnen ingaan tegen dc jubelende vreugde van een geheele compag nie? Hij zag den wijn uit het vat spuiten met een straal,, die vonkelde in de zon; dc straal nam alle tinten laan, van karmijn, in- carnaat, purper, cn vermiljoen tot scharla ken. En de sergeant ging met zijn beker in dc rij staan en wachtte zijn beurt. Maar Rousset had een kruik gevuld om cenigc liters in dc soep tc doen: want een aldus toebereide soep is zoo heerlijk, dat zij zelfs de -dood-en zou deen ontwaken; iedere soldaat weet dat. Ilij bood den sergeant de kruik aan. Eu deze pakte»haar beet hij de zijden die bol waren als die van een antieke amphora, en liet den wijn in zijn keel vloeien; hij dronk met gul zige slokken, in een zalige overgave van liecl zijn wezen. „Dat doet een mensch goed, verklaarde Rousset. „Das zeker.'' antwoordde Gros. „Eu wan neer we eenmaal weer thuis zijn, dan moeten dc anderen oppassen dat ze ons niets in den weg leggen." Servajac antwoord dc met een krachtigcn vloek. De zin dezer woorden was allicht niet heel duidelijk. Maar dc mannen begrepen elkaiv» der. Op (leze wijze stelden zij hu a kameraad schap vast, en bevestigden zij liet verbond, dat er voortaan zou bestaan tusschen allen „die er bij waren geweest,en die nu voortaan een hoog woord tegen de anderen konden heb ben, omdat zij zooveel ellende hadden: door gemaakt. Angïelli, die hecsclï van lief schreeuwen was geworden, begon nu tc zingen, terwijl Diribarne bii liet vat ronddraaide, vooruit cn achteruit liep en ^oen on weer sprong- hij voerde een dans uit, van zijn geboorteland. De zang van den Marseillannschcn dokwerker overstemde het lawaai. „Toen kwamen wij den molen voorhij FalderaldericrCy falderahlera.,." En sergeant Yaissette, rood als c-cn kreeft, hadend in het zweet, en met zijn door dron kenschap en bijziendheid omfloersdc oogen vagelijk starend in dc verte, terwijl hij in de rechterhand zijn eetketel hield cn met dc- an dere hand 7ijn muts zwaaide sergeant Yais sette zong het refrein' mee. Toen werd Jiet allengs weer rustig. De-ja gers vielen op liet gras als hcvvecgloozc mns sa's, zij waren verlamd door vermoeienis -en Sliepen dn. De geheele compagnie, op hot grasveld uitgestrekt, onder dc. schaduw der ooftboomen, zonk in een loodzwaren slaap, liet gesnork klonk als een een dof en aanhou dend gerucht. Diribarne werd het eerst wakker. Zijn ijzer- sterk lichaam had nooit meer dan enkele uren rust noodig. Ook Servajac opende de oogen. Zij rekten zich uit en zij zar,'en naar hun kameraden, die languit op het grasveld lagen. „Jc zou zeggen," meende Servajac, „dat zij waren gaan liggen om dc granaten tc laten passecren." „Ik had niet gedacht," verklaarde Diri barne, „dat jc in den oorlog nog een plezie- rigen dag zou kunnen hebben.' Servajac dacht een poos jïa cn zei toen: „Dat kan er naar wc-zen: er zijn goeie din gen en er zijn slechte dingen.'' Toen zweeg hij. De gesprekken tusschen deze twee menschen vorderden altijd zeer langzaam. Zij herkauwden hun volzinnen. Zij kond el* niet gemakkelijk het juiste woord vin den voor dc uitdrukking hunner diepste gi»* dachten. Bovendien, wanneer /.ij probeerde* een zin te vormen, scheen dc beteekenis der woorden hun zeci* scherp afgebakend cn vau een uiterste preciesheid; d'C woorden lelcw liiiii meer geschikt om hun nog vage en duiste* re gc voelc-.v tc* vertroebelen, dan om ze tc* vertolken. Servajac bad een kort stompje jnjp aangestoken. Diribarne kauwde met wellust op een pruim zwaren cantinc-tabak. Hij vroeg: „pacht jij aan oorlog?" „Eu jij?" vroeg Servajac. Diribarne knikte van neen Tot York la ring Voegde li ij er bij: ..Bij ons... dat ligt ver van kier..." Eu met zijn arm wees hij naar den verren horizont, waar hij in zijn geest dc kusten, dtt Py r e J ié e e n s tröoïup jescn den hemel .sChouw clc van hc-t baskischc -land; daarna wees hij naar den anderen kant in dc richting van dc grens. „En u sergeant, dacht u dat dc oorlog ko* men zou?" vroeg Servajac aan Yaissette, dio WQs opgestaan en zijn klecren*weer eenigs- zius in orde bracht „Ik had nooit geloofd, dat zij ons zoudon duiven aanvallen," antwoordde dc sergeant.- Dc geheele compagnie was nu wakker ge worden. Men werd nu opeens zeer ijverig. Do mannen borstelden zich of. 7,ij verwijderden den modder van hun zware schoenen, wonden, huil „putics".om dc 'becnen, maakten liun gc» weer schoon c-n spoelden hun eetketels* uit* Rondom Servajac c-n Yaissette had zich oen groep gevormd. De mannen bewonderden "hun sergeant, omdat hij zoo goed sprak. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1