idersohe idietvsrosnigin 11. eiöOïEiisi 1 PRiJS BEU AOjfES BUITENLAND Verricht alle bankzaken. 10.000.000 - 4.400.000 „DE EEMLANDER" Baiterdandscbe Berichten ^BINNENLAND 18e Jaargang Ne. 201 per post 1 2.60. per weck (met pratis vcixckcmg tegen oogetukken) f 0.17», alwndcilijke ntimmeii 1 0.01. Uondardag 19 Februari 1920 HOOFDREDACTEUR: Ma. O. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Co BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL HOF*urmcHMCHesrA. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 van 1 4 rends O.S.? Lil II Ut mei inbegrip van ccn bewijsnummer, elke icgcl nicer 0 20, (licmLuu' e# dingen I -5 icgcls 050. Voor handel cn bedrijf bestaan zcci vooniccligc bepalingen io( hel herhaald advcrlecicii bij «honncmcnt. Hcnc chetii.rie. bevallende dc voorwaarden, word! op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 Cent. Politiek Overzicht President Wilson schijnt de gevolgen van 'de ziekte, die hem langen tijcl dwong zich te onthouden van deelneming aan de regee- ringszaken, thans te boven te zijn. Volgens 'de verzekering van zijne vrienden is zijn toe», 'stand thas zeer goed en is hij voornemens aell weer het bewind in banden te nemen en voortaan de vergadering van den minis terraad te leiden. Het eerste bewijs, dat Wilson gaf van den bij hem herleefden werklust, is nogal vreemd. Hij heeft twist gezocht met 2ijn staatssecretaris Lansing, vvien hij er een grief van, heeft gemaakt, dat hij tijdens des presidents ziekte zonder diens toestemming den raad van ministers heeft bijeengeroe pen om over de loopende zaken te beraad slagen, en daarmee zich aan het gezag van den president heeft vergrepen. Lansing heeft daarop geantwoord, dat, zoolang de geneesheeren van den president hem niet vergunden de leiding van de zaken weer op zich te nemen, de ministers behoefte had den gevoeld met elkaar overleg te plegen. Ir. het wezen van de zaak had hij daarin on getwijfeld gelijk. Maar naar de letter had do president gelijk, want in de Amerikaan- sche regeering is geen minister-president. Het hoofd van den staat oefent tegelijk de iunctiën van hoofd der regeering uit en nie mand heeft het recht op te treden tot zijne Vervanging in die Iunctiën, zelfs wanneer het hem voor korteren of langer en tijd niet mogelijk is ze te vervullen. Wanneer de president geacht wordt niet in staat te zijn te regeeren, treedt de gelijktijdig met hem gekozen vice-president op'in ziine plaats. Maar dan houdt de president op hoofd van den staat te zijn. President Wilson wilde zich niet laten vervangen. Daarom hebben zijne geneesheeren steeds den ernstigen toestand bemanteld en bulletins uitgegeven, die een spoedig herstel deden verwachten. Dat heeft 'enige maanden geduurd. In al dien tijd ,>eeft Wilson, behalve zijne geneesheeren, slechts eenige bevoorrechte peisonen ont vangen, zooals 'zijn particulieren secretaris. i lij heeft niet met Lansing geconfereerd; hij heeft lord Grey, den Brilschen gezant, niet kunnen ontvangen, die naar Londen is teruggegaan, zonder dat hij zijn geloofsbrief had kunnen overhandigen. De strijd tussohen Wilson en Lansing is geëindigd met Lansing's heengaan, want naar do letter ho<l de president gelijk. Maar in. het vezen der zaak had hij ongelijk, want hst is niet meer dan natuurlijk, dat tijdens zijne ziekte de leden van het kabinet be hoefte hadden de hoofden bij elkaar te ste ken om samen overleg te plegen over zaken, die gemeenschappelijk moesten worden' be handeld. Deze strijd heeft althans dit nut gehad, dat daardoor cle aandacht is geves- i:gd op een leemte in de Amerikaansche staatsinrichting, dié zal moeten worden aan gevuld. Nog op een ander punt heeft Wilson zich doen gelden. Hij heeft 'de geallieerden er aan herinnerd, dat zij buiten hun boekje zijn gegaan, door in de Adriatische kwestie de rogeermg te Belgrado als ultimatum voor de keus te stellen om zich neer te leggen bij het laatste voorstel van Italië onder bedrei- ging, dat anders uitvoering zal worden ge geven aan cle bepalingen van het den 26en April Ï9I5 in Londen gesloten verdrag, '•.narcloor cle Entente ItaÜë's treden in '•- n oorlog heeft gekocht. Hiertegen is pre sent Wilson opgekomen; hij heeft cle ge- pl,?eerden er aan. herinnerd, dat het besluit r,ra j 1 f-ien zin dwang uit te oefenen op Joe goslavië, genomen is buiten Amerika om, d -i steeds het standpunt heeft ingenomen, dat het geene schikkingen, steunende op •het Londensche verdrag, kan erkennen. Dit kan dienen tot geruststelling voor Joego slavië, dat zich bedreigd voelde door het gevaar, dat zijne belangen bij die van Italië zouden worden achtergesteld. P a r-ij s, 1 8 F e b r. (N. T. A. Draadloos). De Intergeallieerde commissie, welke het bewijsmateriaal tegen de Duitsche oorlogs misdadigers zal verzamelen, zal voor de eerste maal op Vrijdag 20 Febr. te Parijs bijeenkomen. Jules Cambon zal deze ver gadering presideeren. Groot Brittannië zal worden vertegenwoordigd door lord Birken- heid. De Fransche gedelegeerde is. Ignace, vroeger onder-staatssecretaris voor militaire rechtspraak. Voor België treedt op Rolin Jaquemijns. B e r 1 ij n, 18 Febr. (W. BNog voor de overhandiging van den uitleveringseisch hebben, naar de Börsenkurier mededeelt, de ministeriën van bui'.enlandsche zaken, van de rijksweermacht, en de admiraliteit te zamen stukken vezameld over die perso nen, op wier bestraffing de Entente het ver moedelijk zou aanleggen. Dit geschiedde niet met het doel ze uit te leveren, want de Duitsche regeering heeft steeds het stand punt ingenomen, dat over aanklachten tegen Duitschers slechts Duitsche rechters te oor- deelen hadden; het was een voorbereidende arbeid voor het eventueele proces. Er is echter op diplomatiek gebied nog veel te doen, voordat het proces voor het rijksge rechtshof beginnen kan, omdat de in de Entente-nota genoemde voorwaarde in het Duitsche rechtswezen ingrijpen, en de Na tionale Vergadering en de Rijksraad zich daarmee noodzakelijk moeten bezighouden. B e r 1 ij n, 18 Febr. (W. B.) Noske, mi nister ran rijksdefensie, heeft gisteren te Bremen naar aanleiding van de nota der Entente o.a. opgemerkt: Men moet niet al te voorbarig aannemen, dat wij van alle ver dere ernstige moeilijkheden en eventueele repressaille-maatregelen verschoond zullen blijven. De geallieerden hebben uitdrukke lijk zich het recht voorbehouden de schul digen, die zij in hun macht mochten krij gen, voor hun eigen rechtbanken te dagen. Daarom blijft er voor eiken Duitscher, die aan den oorlog deelnam, een toestand van onveiligheid bestaan, wanneer hij in de toe komst zich eens naar een der geallieerde landen mocht begeven. Washington, 17 Febr. (R.) Uit het Witte huis wordt medegedeeld, dat Wil son's memorandum de geallieerden verwit tigt, dat de Vereenigdc Staten zouden heb ben té overwegen of het verdrag van Ver sailles uit den senaat zal worden terugge nomen, wanneer de geallieerden voortgaan met hunne plannen zonder toestemming van de Vereenirrde Staten. Tweede telegram. Nader wordt ge zegd, dat de mededeelig van den president aan de geallieerden niet het karakter heelt van een dreigement, maar dat een uiteen zetting van den toestand, teweeggebracht door de Britsche, Fransche en Engelsche premiers, waardoor de Vereenigde Staten in de positie worden gebracht, dat zij door een overeenkomst zouden moeten toestem men tot souvereiniteitsrechten in andere overeenkomsten, waartegen zij zich hebben verzet. Londen, 18 Febr. (R.). De Daily News bericht, dat het antwoord op de nota van Wilson den 17en is overhandigd aan den Amerikaanschen gezant. Er wordt in gezegd, dat de omstandigheden, waaronder de voorstellen van Januari werden gedaan, niet over het hoofd kunnen worden gezien. De raad was gedwongen besluiten te nemen bij willek etui ge afwezigheid van de vertegen woordiger van Amerika. De voorstellen van December kunnen geldig verklaard worden, l BES5 ARNHEM. Ojigarïcht 1886. Gestori Kapitaal Reserven wanneer Wilson aanwijst hoe zij zullen wor den uitgevoerd. Washington, 17 Febr. (R.) Ame rika zal oen van de vijf staten zijn, belast met hot toezicht houden op de Adriatische zee. Londen, 17 Febr. (R.) Heden zijn door de vredesconferentie ingesteld: een in ternationale commissie voor de bepaling van In zijn antwoord verklaarde Deschanel dat hij liet voorbeeld vna Poincnré zal volgen, die Frankrijk beeft vertegenwoordigd me; een bewonderenswaardige vadcrhmdscli liefde Hij zou werken volgens wet en orde aan de grootheid van Frankrijk en dc republiek. P a r ij s, 18 Feb r. (H Bij gelegenheid au de ambtsaanvaarding v»n don nieuwen pre sident zal een nlgemeene amnestie aan mili taire en civiele veroordeelden verleend wor do grenzen der Armenische republiek, een ^cn. Landverraders zullen bier niet in doelen, commissie om de Turksche financiën ra te desbetreffend wetsontwerp zal binnen gaan en een commissie om de Grieksche *V°H nnn (*c Kom::- voorgelegd worden, cischen inzake Smyrna te onderzoeken. J Londen, 17 Febr. (R.) Heden avond n 1 o li i ,xt r~\ v Ms de Engelsche legevbegrooting verschc- Parijs, ltt rebr. (N. Ik A. Draadloos), j nen. £ii bedraagt 125 millioen p. st.. waar in de Dinsdag gehouden vergadering onder j van 45 rnillioen von blij venden aard zijn voorzitterschap van Cambon, heeft de Raad van Ambassadeurs gevolg gegeven aan het verzoek van Oostenrijk, om gedelegeerden te doen zitting nemen in de Inter-Geallie.er- de commissie voor de West-Hongaar sche comitaten. Vervolgens heeft hij twee nota's goedgekeurd betreffende de commissie, be last met de dienstregeling van de spoorweg wagons in Midden-Europa en betreffende de Inler-Geallieerde Commissie in de Rijnstre ken. Parijs, 18 Febr. (N. T. A. Draadloos.) Poincnré liecft "Woensdag nan Paul Dcscha ncl liet ambt van hoofd van de republiek- overgedragen. Millerand begaf zich van bel gebouw der ICamer naar Deschanel om dezen naar het Elysée tc geleiden. Een grooie menigte be groette liem en juichte hem toe. Bij DeScha- nel's aankomst op liet Elysée werd dc mili taire eer bewezen. De overdracht van het ge zag duurde van kwaW vóór'drie tot tico minu ten over half vier. Om zeven minuien vóór drie verkondigden 21 kanonschoten de overdracht. Om tien minuten over half vier begaven Deschanel en Poincnré zich, luide toegejuicht door de menigte, naar het stadhuis, waar dc voorzitters van den Senaat cn dc Kamer, de ministers en het gemeentebestuur lien ont vingen De voorzitter van het gemeentebe stuur, Oudili, sprak een redevoering uit on evenzoo de prefect.van dc Seine, Autrand. Na het antwoord van Deschanel en de ondertee- kening van bet proces-verbaal van het bezoek, verlieten Decshanol en Poincnré het stadhuis. Deschanel bracht Poincaré naar diens wo ning in dc Rue Mirabeau, Parijs, 18 Febr. (II.-R.) Millerand lieeft hedennamiddag het ontslag van zijn kabinet aan Deschanel aangeboden, doch deze wei gerde het te aanvaarden en heeft het ministe- dic verzocht zijne functiën te blijven vervul len. Bij liet overdragen van zijn gezag ar.n/Dc- schancl, beeft Poincnré een redevoering uit gesproken, waarin bij in liet bijzónder De schanel aanbeval zónder verwijl dc 1 itvoc- r-ng van het vredesverdrag voort f zeken, dc Fransche buiteiilandsclic politiek in denzcli- den zin te blijven voeren, dc bondgenootschap pen in stand te houden cn den Volkenbond U' bezielen. In Frankrijk beval hij hem aan zorg te dragen voor dc wederoprichting van het land. dc herstelling van de financiën,-de her leving van den economisch en bloei en de we dergeboorte van de verwoeste streken. voor de inrichting van het leger op den- zelfden voet als in 1014/15, 20millioen voor uitgaven tot likwidatie van den oorlog en 40/f millioen voor de garnizoenen in dc bezette gebieden. De maximumsterkte van het personeel is 525.COO; er wordt ver wacht, dat de sterkte in den loop van hel jaar zal verminderen tot 280.000. D a n t z i g, 18 Febr. (W. B.) De Dant- ziger jaarbeurs werd gisteravond geopend De eerste burgemeester Sahm begroette Sir Reginald Tower en andere gasten. Aan de •Messe nemen 1100 exposanten deel. N c w-Y o r k, 1 7 F c b r. (R Eén bod werd door het departement voor dc scheepvaart ontvangen bij de hervatting van dc verkoo- ping der Duilsche schepen. Dc m&atscliappij „Acmc", bood 5j0.000 dollars voor de „Ot sego". Daar verder geen bod gedaan werd op bijzondere schepen of op groepen don.- notionole serdimcntal.te.t. Spr. erkent dm er van, is ,1c vertooping gestaakt. Zelfs «le „U onbillijkheden zijn in het vredesvui. •zijdestelling van morcele «u. .ten als dj Paus, de voornaamste oorzaak, dat hei ver* drag niet nnn het ideaal beontwoohdt. Spreker wil weten of de beslisingen nu den V olkenbond nlleen advisccrende en geen beslissende bcteekenis hebben; of zij in ieder geval alle de regeer!r.gen en r -Ie parlementen zullen binden. Er moet uit kelijk worden geconstateerd dat dooi ocht van vreemde troepen niet mag worden ver. loond, zonder toestemming der bet, r\ mogendheid. Als dienaangaande twijfel sleuf, moet de Kamer nadrukkelijk ui's kon. dat zij die opvatting heeft. Hij ho ,v. d i'. de heer Drcsselhuijs dan zijn motie il wdicn aanvullen. Uit de annvacrciir r Zwitsersche militaire neutraliteit volgt -i, dat wij ook die reserve kunnen ronken. l>e Zwitse scho militaire neutraliteit was A gcaarboigd in 1015. Tegenover de ncdeelen aan dc au; !ru* ting verbonden, staan ook voordeden. Hef oorlogvoeren wordt bemoeilijkt, maar vooral kunnen we door toetreding medewerken tot vérbetering, waarbij in de eerste plauls moet gezorgd worden, voor toetreding der Centra* len. Voorts moet ook de Paus worden tocge* laten en moet worden gestreefd naar ver* pl chte arbitrage en bq>erking van bewape ning, die zoo dicht mogelijk nadert to: onK wapening. Spr. is voor toetreding. De heer M a r c h an l acht het volken* bondeverdrag, waarvan de voorbereiding m c: openlijk had kunnen geschieden, lee* lijk; niettemin behoort hij tot dc optimisten, omdat een organisatie is tot stand gekomen* die een wereldbond kan worden. In den Volkenbond zal stellig de mark, idéé worden overwonnen door de re sv idcé. De teekenen die daarop wijzen zijn ei reeds. Spr. wenscht dut wij duiclclij!. zullen veri; teren, dol wij den hond zullen vcrlc' n, als cle Centralen en Rusland niet worden- toegelaten. Hij neemt det dc Volken' .1 op onze weermacht geen beslisscnden in vloed heeft. De heer T r e u b komt op tegen de u eenzijdige beschouwing van liet vrede:, dra waarbij ciil zoo onrechtvaardig Jege. s de Centralen wordt genoemd. Men vergeet dal cle. overwonnene de overweldiger is ge weest en laat zich te veel leiden dooi intc-r- viathon', „Agamcmno*", cn dc „George Wash ington", wekten den kooplust niet op. Londen, 17 Febr. (R.) In het lager huis wercl in eene lange verklaring over den toestand- in Somaliland als resultaat van de gedurende drie weken onder lcich'ng Van de luchtstrijdmacht gevoerde opératiën mede gedeeld, datdc strijdmacht van de derwisten in Britsch S.omaliland geheel vernietigd is. De mullah, die eenige malen met grooie moeite is ontkomen, bevindt zich als vluch teling in den woestijn en aan zijne macht om den vrede en de veiligheid in Soanali- land in gevaar te brengen, is een einde ge maakt. Zijn geheele strijdmacht, zijne voor raden en ook zijne persoonlijke bezittingen zijn hem ontnomen. Kameroverzicht Tweede Kamer TWEEDE KAMÉR. In de zittiqg van Woensdag werd voort gezet het debat over dc toetreding tot den Volkenbond. De heer Nolens betreurt de samenkop peling van volkenbond en vredesverdrag. Dit is, met hel niet-keriing houden met het bestaande Haagache vredeswerk en de ter- doch als Duitschland had overwonnen zou het gevoel van gerustheid stellig nic-t 00- ter zijn geweest. Spr. wenscht spoedige opneming der Cenxtralen. Den lijd voor de toetetin- .n Rusland acht hij evenwel nog niet gekomen. De heer Heemskerk vraagt inlichtin gen omtrent het al of niet prijsgeven v.in een deel onzer souveieijjfteit. De heer Ou de ge est heeft goede ver wachtingen van den Volkenbond met het oogij op de Washing!onsche arbeidsconfe* rentie. Ook ter bestrijding van het militaris me venvacht hij veel van aansluiting. De heer Stulemeycr znl tegenstem men als cle minister geen bevredigende ver klaringen aflegt omtrent het behoud onrrr volledige militaire en economische n- ulca- litc De heer W ij n k o o p betoogt dat de S. D. A. P. als zij de belangen van het'pio- Iet iaat op het oog heeft, niet mag stem men voor aansluiting bij den Volkenbond met zijn klassenkorakter. De Volkenbond beoogt de instandhouding van het kopitalis- en den ondergang van het bolsjewisme. De onthullingen von het „Handelsblad" ziin onjuist. De conferentie die inderdaad gehouden i:v stelde zich op zeer voorzichtig standpunt. Rusland denkt aan geen offen sief. Hierna spreekt nog de heer Kru ij 1, ter be nirding van het ontwerp tot aansluiting. B&rtjqanzivawgPM Vriend noemt men dengeen met wien men nog geen ruzie heeft, vijand dengeen met wien men nog niet op vriendsohappeliiken voet staat. Roman door AD UIEN BERTRAND. Bekroond met den Prix-Goncourt 19 ■Hij weet jc dc dingen duidelijk te maken!'* zei Bégou geestdriftig. En Bégou had er verstand van. Hij hield een café in een ondcrprefectuursplaats in de provincie, waar bij lid van den gemeenteraad wos. Servajnc merkte op: „Zoodra jc onder het vuur vandaan bent, lijkt het niet -meer zoo verschrikkelijk. Dan heb je ccn gevoel alsof je op manoeuvre bent- Je denkt er niet meer aan." En inderdaad dit v.as wel dé grootc ver troosting in dit drama: in de tusschenpoozen, die d« bedrijven van elkander scheiden, schijnt het niet meer te bestaan, zelfs voor her., die het doorleven. De man uit de Ce vennen ging voort: „Neen, je denkt niet meer aau den oorlog. Je leeft maar voort. De anderen waren het met hem eens. Ze' her, hij was niet in staat om de algemeene [opinie nauwkeurig te vertolken: maar toch felcmk in xiin woorden een echo _van hetgeen zij vagelijk voelden. Vaissettc die psycholoog was, gaf zich daar rekenschap van. „Je bent verwonderd," zei hij. omdat je niet elk oogenblik tot jezelf zegt: ,.„lk vecht voor Frankrijk""; en omdat je zoowel in het gevecht als op dit oogenblik, niet heftiger be wogen, niet angstiger en niet met grópte woe de tegen onze vijanden bezield bent." „Da's waar," zei Servajac. „Dat zal ik je uitleggen," vervlogde Vais settc. „Op d-cn dag dat je deze uniform hebt aangetrokken, terwijl dc klokken van alle dorpen in Frankrijk en alle omroepers de mobilisatie aankondigden, heb je ract je hcclc ziel je aan ons volk gegeven. Je behoort thans loc aan de natie. Wij allen behooren haar toe. Wij denken nu over niets meer: dat zou nutteloos zijn. Wij zijn een onderdeel van dc geweldige machine. Wij zijn onszelf niet meer. liet land heeft thans je ziel in zich op genomen. Begrijp je me?" Zij hadden liet niet alleen begrepen, maar allen betuigden hun instemming, Vaissettc vervolgde: .„Waarom vecht jij Diribarne?" Diribarnc maakte een vaag gebaar. Hij kon liet niet uitleggen. Toch wist hij liet heel goed. Roussct mengde zich in het gesprek. „Omdat zc ons hebben aangevallen,"- zei hij... „Natuurlijk,' zei de sergeant. „Maar dit is niet alles. Waarom wil dit land, nu het wordt aangevallen, zicli verde digen tot in den dood?" „Om een einde te maken aan alle oorlogen/' verklaarde Angielli. Diribarne had het gevonden. „.Ta om te zorgen dat zij het ons niet meer lastig maken, cn omdat we haas in ons ig*n land willen zijn." Korporaal Gros sprak een woord, dat vei'-. heven was door eenvoud, zuiverheid en waar digheid: „Wij moeten wel vechten. vqor den dui vel, als wc de sterksten willen zijn ep als "v>'c niet langer een volk van overwonnenen wil len blijven.' „Wat mij betreft, ik heb dienst genomen cm den Elzas te heroveren," verzekerde Pluchard* Hij kwam van Moiilmartrc; cn in het bur gerlijke leven was hij machinist. „Wa tdenk jij ervan, Servajac," vroeg dc sergeant. „In alles is iets waar antwoordde de jager. „Maar ik... ik heb mij niet afgevraagd Waarom wij gingen \t keten. Tk heb hij mezelf HOF 33. li !e lias iepstaiie-inrisliiüg. gezegd: wij zijn in ons recht, omdat wij Frankrijk zijn. Daarom zal ik mij laten doo- den, als het moet. Zoo denk ik erover." „De Lravf? kerels." dacht Vaissètte. En het was hem alsof hij zijn ziel even een voudig voelde worden, als die van deze man nen, even nederig, even vastbesloten in de zelfopoffering cn in de. dienstbaarheid. HOOFDSTUK VI. Morituri te S a 1 u t a n t. „Vaissette," zei Luncicn Fabro, „ik heb je veel le vertellen. Ik heb den commandant ge- sp roken en iic hoorde ge wieling nieuws. J>aat ons een eindje verder loopen cn een pijp op steken." Dc dageraad schemerde aan, cn het buscli was vervuld van een vage glans van groenach tig licht. Den afgelóopen dag liad het Lnia.il- lon van den vroegen morgen lot den laten avond zijn xnarseh voortgezet. Men trok naar het front en men was thans dc vuurlinie ge naderd: nu hoorde men niet meer alleen het gerommel van tien veldslag, maar ook het barsten van de granaten, cn het gedonder van het geschut. Men kon dc skv-'-i1 on l<_r E i- den. De batterijen schoten oii /plnmdcliji. 1 met grooie regelmaat- Mei mo-st ccn gew -1- dige arlilleric iti ijd zijn. Op den v. vol- J.n de nfdeelingcn voo: idli; er. i aflr.er clkan.lev. Munitie werd uitgedeeld mei grooU- over daad. Ileel den nad.t wnten dc j- rs door het bosch. geil ken op zijpaden, wanr /ij aan dc enkels in den grond zukt< zij moch ten niet op de grootc v -.u. komen, deze waren voor Jict verkeer van den legertrein,, van de ambulances, en van de v -i i-'i.j 'E naar cv viiurlinle ging.;n er v:»ndaan k •- men. Nu ecliler v.a.s er halt gehouden. D: mannen hadden z'ch r. t (Jp deii door weekten grond on n mi Ic.-j dc ni-'-Uwe dag dc hoornen doorzeefde cn ze bezielde met zijn grijsbh uk licht. Zij war,..} vermoeid; som migen aten hun brood, anderen warén inge slapen, schouder aan schouder ot rug aan rug, als kinderen. Fabre en Vaissettc vendelden ccn eind voort en verlieten den v cg. Dc takken van het kreupelho-ut striemden hun in het gezicht en maakten hen nat. Het terrein begon plot seling tc dalen; een vallei, die steeds dieper werd, doorsneed den 'bod m. Er waren daar Veel oude hoornen, honderd DjT.oc eikoi cn Jik! 1 ter aarde liggende stammen, die eenigo .vo! on tc voren waren omgehakt. Zij gingen zitten op een van dezt' stammen, die rced.s iet waren bedekt. Vaissette," zei Fabre, „dc commar r.f hecj". zijn orders van den divisiestaf ontvan gen. Wij houden hier twee uren halt. Eer>t m'1 i ik je medelieden, dat jc tot tweedon 'ui* tenant l>ent bevorderd. ,0, luitenant!" stamelde Vaissettc. Ilij kon geen andere woorden vinden. Maar hij bloosde van vreugde. „Je moefnu niet meer „luitenant" tegen mij ze, 1" zei Fabre. „Wij waren al vrienden, ci - zijn wc kameraden geworden Zoo" gaai b in het leger: alles h anders dan ïnf het one leven cn alles gaat er dwars te gen hei gezond verstand in." Ni: idles" protesteerde Vaissettc. .1 ir ben je nu waarachtig al militairist, je dc epauletten te pakker, hebt. NicI at uurlij!:, omdat jij bevorderd bert. Dc heb dan ook maar gekheid gemaakt." „Het ingaat) tegen het gezond verstand i* r. bij 11," verzekerde Vaissette, .,te he-* En n. met ons bestaan zelf. Wat moot m.eO op Sirius wel van ons denken, nu wij mej bij;, enl men om cr op methodische wijze nel ;--i mogelijke aantal onzer gelijken t-• 'oo- jdcu, alleen on»dat zij een grijze pet dragen ia 'ik iis v;in ccn blauwe muis of een T00d« cpi; omdat zij heel dikwijls een bril op hun ;ieus' hebben cn niet, zooals wij, een lorg t en orr. kit zij ,A* WArts'' brullen in pi a all van „En Avant?" (Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1