„DE EEMLANDER" BUITENLAND BINNENLAND iMMSPMB rft Z ZZ PRI1S OER advertehtieh 18e Jsargnng Ne. 802 per post f 2.60, per weck (met qratis verzeker ng tegen ongc'ukken) 0.175, sdzondcrlijke nummer» C.Ü5. Vrjjdag 20 Februari 1920 hoofdredacteur: me. d. j. van schaardenburg uitgevers: valkhoff ce bureau: arnhemsche poorfwal HOEK uraacHTacHesTn. intercom^. telefoonnummer 513 4 regels 0.85^ met inbegrip van cco. bewijsnummer, elke icgel nicer 0 20, dicnstaanb ca dingen I - 5 tegels 0 50. V<jt>r handel cn bedrijf beslaan zeet vootdcclige bepalingen tot het herhaald advcrtccrcn bij abonnement. licnc circulaire^ bevaitende de voorv/aarden wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht In den raad der geallieerden is men ihans ijverig bezig eene oplossing te zoeken voor jle Turksche kwestie. Men werkt met groe ten ijver aan het leggen van de grondslagen voor het vredesverdrag met Turkije, dat be stemd is de lijnen aan te geven waarnaar Ket Ottomaansche rijk neer zal worden op gebouwd. Op één punt van groot gewicht is men tot een besluit gekomen. In tegenstelling tot wat in November 1914 door de geallieeiden is verkondigd en zelfs nog in het begin van 1919 is herhaald, zullen de Turken- in Europa blijven. De zetel van den sultan blijft gevestigd in Konslantinopel. Dit be sluit is de vrucht van een compromis. En geland heeft zijn standpunt, dat inhield de v-erjaging van den Turk uit Europa „mét pak en zak", prijs gegeven gedeeltelijk om Frankrijk genoegen te doen, voor een an der deel omdat rekening moest worden ge houden met de gevoelens van de mohom- medaansche bevolking van het Brifsche rijk. 'n de Fransche peis is men geneigd zich met dit besluit geluk te wenschen ais met een groot succes. Het Journal des ,Débnts, dat daarvoor minder warm loopt dan de meesten van zijne perszusters, erkent, dat onder de gegeven omstandigheden oen an dere oplossing niet wel mogelijk was, en Tiost zich daarover omdat daarmee een cort internationalisatie van het aan Turkije ilijvende Europeesche gedeelte gepaard zal gaan. Over de plannen, die in dit op dicht bestaan, -schrijft het blad: „Men heeft terecht afgezien van de op richting van een staat, die in zich zou heb ben begrepen Thracië óf het grootste ge deelte van Thracië met de streek van de zeestraten. Thracië komt dus aan Grieken land. Bovendien zou een straat, als hier be doeld, te uitgestrekt zijn om te worden ge regeerd door een intei nationale commissie. Een afdoend toezicht op de zeestraten kan zant ter hand gesteld, noch rechtstreeks economisch werkten, is verbetering inge- naar Washington gezonden. P a r ij s, 19 Fe b r. (N. T. A. Draadloos). De Kamercommissie voor buitenlandsche zaken heeft aan Mar ga ine opgedragen het rapport op te stellen over de ratificatie van het vredesverdrag met Oostenrijk. Daarin zal de richting worden aangegeven voor de Fransche politiek bij de toepassing van het verdrag. Budapest, "*18 Febr. (Hong. Kor.. Bur). De Hongaarsche vredesdelegatie heeft heden te Neuilly een nota overhandigd die erop wijst, dat het vredesverdrag geen reke ning hóudt met de waterstaatkundige een heid van Hongarije en dat in geval van ver brokkeling der politieke eenheid gevaar be staat, dat door de verwaarloozing van den boschbouw en door de vertraging in de werkzaamheden tot stroomregeling in de li- vieren, die wel door het vredesverdrag aan andere staten toebedeeld worden, maar in het gedeelte van den Donau uitmonden dat in het nieuwe Hongarije ligt, de belangen van Hongarije op gevoelige wijze geschaad worden. Daarom verzoekt de delegatie de vredes conferentie om, zonder de bevoegdheden der Donau-commissie te na te komen, de beslechting van geschillen aan een inter nationale commissie op te dragen. P a r ij s, 18 Febr. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De "eerstvolgende bijeenkomst van de gezantenconferentie zal a.s. Maan dagochtend plaats vinden. Londen, 18 Febr. (R.) De Opperste Raad berichtte den Duitschen zaakgelastig de te Londen, dat, gezien de moeilijkheden, waarvoor Duitschland geplaatst zou worden, indien de geallieerden bleven vasthouden aan de legervermindering tot 100.000 man tegen 31 Maart 1920, besloten was een vermindering tot 200.000 man tegen 10 April 1920 en tot 100.000 man tegen 10 Juli 1920 toe te staan. Por ij^s, 19 Febr. (N. T. A. Draadloos). gorden uitgeoefend zonder dat het souve- J? verband met de besprekingen van den Oppersten Raad te Londen merkt het Petit Journal op van hoeveel belang voor Frank rijk de regeling der Turksche schuld is, aan gezien Frankrijk 7 milliard van Turkije te vorderen heeft. De Turksche schuld kan eine gezag over de geheele kust behoort aan een consortium van de bèlanghebbende mogendheden. Daarvoor is het voldoende, dat geen enkel Turksch leger of,, garnizoen meer aanwezig is langs de kust en tot een zekere diepte in het binnenland, en dat geal lieerde contingenten de strategische stellin gen bezétlen. Die contingenten- behoeven overigens niet talrijk te zijn, want de dooi' hen te bezetten stellingen zouden zeer sterk zijn. Er zal dus in de overeenkomsten be treffende Konstantinopel bepaald moeten worden, dat er geene Turksche soldaten meer zullen zijn in Europa en aan het ge deelte van de Aziatische kust, dat gede militariseerd zal worden. In Konstantinopel zelf zal de sultan een wacht voor zijn per- «•••-« ^nen behouden;-maar contingenten v?n geallieerden zullen er garnizoen houden. Op stuk van zaken zal de Turksche regeering gezeteld kunnen blijven in Kon slantinopel, als dat haar past, maar zij zal er geen militair gezag kunnen uitoefenen." Dit betreft alleen Konstantinopel en hare naaste omgeving. Wat verder over het Turk- -.che rijk zal worden beslist, is nog geheel onzeker. Volgens een correspondent van de Matin te Londen zou door de vertegenwoor digers van de mogendheden onderhandeld worden over een regeling op dezen grond slag: De Turksche soevereiniteit over Syrië, Mcsopofamië, Palestina en Arabië wordt opgeheven. Deze gebieden worden geplaatst mdér.een soort protectoraat van Engeland n Frankrijk, waarbij de rechten van de in geboren bevolking gewaarborgd worden. ^ussisch-Armenië met gedeelten van het oud-Turlcsche gebied wordt verklaard tot een onnfhonkelijken staat. Frankrijk en Enge land zullen met medewerking van Italië het algemeen toezicht over de Turksche regee ring in Klein-Azië" uitoefenen. Italië en Griekenland krijgen bijzondere rechten, hel eerste in de streek van Adalia, het laatste in Smyrna. Bnitertonrtsshe Rfirichttii B e r 1 ij n, 19 Febr. (W. B.) De Ober- reichsanwalt Zweigert verklaarde aan eer» redacteur van de Vossische Zeitung: In het kader van de allicht doo' een novelle uit te breiden wet, die eigenlijk alleen bestemd 7,ras voor hen, die in Duitschland aange klaagd werden en die overigens een wijzi ging noodzakelijk maakt van het Wetboek van Strafvordering, zal technisch de afwik keling van het aanstaande proces plaats j vinden. B e r 1 ij n, 1 9 F e b r(W. B.). De procu- eur-generaal bij het Reichsgericht, dr. Zweigert, is heden uit Leipzig hier aange komen, om met den Rijksminister vap justi tie nogmaals overleg te plegen over de pro cessen wegens oorlogsmisdaden. P a r ij s, 18 Febr. (N. T. A. Dracdloösj ven Lyon). De Fransche bladen berichten inzake het nieuwe onderzoek nopens het antwoord aan Wilson door den Oppersten Raad, dat Maandag de leden van den Op persten Raad het noodig oordeelden een nieuwe lezing van den tekst op te stellen. worden onderscheiden in schuld vóór Augustus 1914 en schuld na den oorlog. Wat deze laatste aangaat: zij is geheel aan gegaan tegenover Duitschland, en bestaat in betaling van oorlogsmaterieel. Dit deel der Ottomaansche schhld zal ten laste van Turkije blijven, d. w. z. van het voormalige Ottomaansche rijk, dat onder de souvereini- teit van den Sultan zal worden gesteld. Maar al worden de van Turkije afgeschei den gebieden ontheven van mede betalen aan de schuld na 1914, ditzelfde kan niet gelden voor de vroegere schuld. De bepa ling van het bedrag van deze laatste schuld is een ingewikkeld werk, en dit te meer omdat men, toen de groote oorlog uitbrak, nog niet gereed was gekomen met de vast stelling van het aandeel, dat de na den Balkanoorlog aan Griekenland, Servië en Bulgarije afgestane gebieden in deze schuld hebben te dragen. B e r 1 ij n, 19 Febr. (W. B.) Tn den ver deren loop van de in 't bijzijn van den rijks kanselier te Essen gevoerde besprekingen tussehen de mijneigenaars en de organisa- tiën van de mijnwerkers over de vermeer dering van de kolenproductie, is de vol gende overeenkomst getroffen Er zal wekelijks twee halve dagen over gewerkt worden. De werklieden onder den grond krijgen voor dit overwerk 100 pet., de werklieden boven den grond 50 pet. bij slag bij de bestaande loonen. Bovendien wordt aan hen, die dit overwerk verrichten, een bijslag van levensmiddelen verleend; zij krijgen per man 12 K.G. brood en 4 K.G. vet teggn de prijzen van de gerantsoeneerde levensmiddelen. Deze overeenkomst treedt den 23en Fe bruari in werking en geldt voorloopig voor drie weken lot 14 Maart. Over veertien da gen zullen de onderhandelingen over de verlenging van de overeenkomst beginnen. Het W. B. teekent hierbij aanDeze be reidwilligheid om de kolenproductie door het verrichten van overwerk te vermeerde ren, heeff de mijnwerkers verzekerd van den dank van het geheele volk. Een gedeelte van de meer geproduceerde kolen zal aan gewend worden om onze uit het vredesver drag voortvloeiende verplichtingen na te komenJ\et overige zal zoowel de industrie als den landbouw ten goedej komen. B erl ij n, 18 Febr. (W. B.). Inzake de onderhandelingen van de Duitsche regering met Kopp, den vertegenwoordiger van de sov.-jet-regeering, verneemt de Deutsche Allg. Ztg., dat deze onderhandelingen ten doel hebben zoowel de Russische krijgsge vangenen in Duitschland als de Duitsche krijgsgevangenen in Rusland te helpen. De regeering heeft deze onderhandelingen aan geknoopt uit soortgelijke beweegredenen al% Engeland, dat heel wat minder krijgsgevan genen in Rusland heeft en niettemin te Ko penhagen met Litwinof tot een vergelijk over Het zenden van het antwoord is echter op ^un *s gekomen. De onderhandelingen der Duitsche regeering hebben evenmin een politiek doel als de Engelsche onderhande lingen. B e r 1 ij n, 18 Febr. (W. B.). Na de her- vatting van den arbeid in de spoorwegwerk- plaatsen, die gesloten waren omdat zii niet 't oogenblik opgeschort. Millerand, die zeer nauwkeurig op de hoogte is gehouden van alle besprekingen, is in kennis gesteld ven dii nieuwe onderzoek. In tegenspraak met sommige berichten, is het definitieve ant woord noch aan den Amerikaansdien ge treden in de arbeidspraestatie. Het stukwerk heeft den arbeiders een verhooging der ver dienste tot 15 gebracht en het aantal her stellingen vermeerderd. P a r ij s, 18 Febr. (N. T. A. Draadloos van Lyon). De koning der Belgen heeft aan Poincaré een telegram gezonden, waarin hij o.a. Poincaré's verheven vaderlandsliefde prijst en voorts verklaart altijd een dank bare herinnering te zullen bewaren aan de hartelijke betrekkingen tiisschen Poincaré en hem. P a r ij s, 19 Febr. (N. T. A. Draadloos). De inschrijving op de nieuwe Fransche lee ning wordt Donderdag opengesteld. De leening draagt 5 pet. rente en is aflosbaar niet een premie van 5 pet. De minister van financiën rol zich Donderdag naar de Pa- rijsche beurs begeven om de inschrijvingen le openen. Londen, 18 Febr. (N. T. A. Draadloos van Carnarvon). De kanselier der schatkist verklaarde in het lagerhuis, dat de regeering heeft toegestemd in de uitgifte door de Fransche regeering op de Londensche markt van een leening, waarvan de op brengst geheel zal worden besteed voor uit gaven in het vereenigde koninkrijk. Het be drag en de datum van uitgifte van cle lee ning zullen afhangen van de door de Fran sche Tegeering met de Londensche markt te maken regelingen. Er is geen sprake van een leening, die de Britsche regeering zal verstrekken aan de Fransche regeering. Par ij s, 19 Feb r. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De opening van de jaarmarkt te Lyon in Maart zal de aanleiding zijn tot een belangrijke manifestatie der Latijnsche vol ken. Alle Latijnsche mogendheden van Europa en Amerika zullen officieele verte genwoordigers zenden, benevens presiden ten van Kamers van Koophandel, ingéni eurs, journalisten, enz. Tal van bezoekers en koopers uit Saloniki, Athene, Bizerti, Barcelona enz. worden te Lyon venvacht. Verscheidene leden der regeering hebben toegezegd de jaarmarkt te bezoeken. Kopenhagen, 18 Febr. (W. B.) Ber- lingske Tidende bericht, dat weldra in Ko penhagen een tentoonstelling van producten der Engelsche nijverheid zal worden gehou den. Ze wordt op touw gezet door de Fede ration of British Industries, die ongeveer 18.000 Engelsche fabrieken vertegenwoor digt. Budapest, 1 9 P e b r. (II- K. BDc Hon gaarsche Nat. Verg. koos heden tot voorzit ter Stefan von Rakovslcy van de Clir. Nat. Vereeniging, tot ondervoorzitters Joscf Bottlik (kleine boeren) en Alexander Simonyi Sema- dam (Chr. Nat. Vereeniging). Tot secretarissen wérden drie leden van de Chr. Nat. Vereeni ging, drie van de partij der kleine boeren, benevens een nationaal-democraat als verte genwoordiger der oppositie gekozen. In de rede, waarmede hij zijn ambt aan vaardde, beloofde Rakovski zijn gezag onpar tijdig te zullen handhaven en ook de rechten der minderheid tc beschermen, want hij be schouwde de oppositie eveneens als een essen tieel bestanddeel van het parlement. De voorzitter gaf aan de bevolking der ge bieden, die men van Hongarije wil afschei den, dc verzekering van liefde, aanhankelijk heid en trouw en sprak den wcnsch uit, dat Hongarije als een phoenix zou verrijzen. Nadat de voorzitter warme hulde had ge bracht aan de nagedachtenis van graaf Ste fan Tisza en .den vroegeren afgevaardigde en voorzitter van het I-Iuis dr. Navay, die tijdens de dictatuur van liet proletariaat vermoord waren, werd de herinnering aan beide marte laren in het officieele verslag van de Nat- Verg. opgenomen. Budapest, .16 Febr. (H. K. B) In Zevenbergen neemt de verbittering zoowel der Hongaarsche als der Saksische en Ru- meen sche bevolking wegens cle corruptie en brutaliteiten der Rumeensche militairen en autoriteiten voortdurend toe. Uit vrees voor eventueelen opstand van de geheele bevol king tegen hun terreur, trachten de Rume- nen de z.g. yijandig-gezinde organisaties in den kiem te verstikken. Het H. K. B. maakt melding van talrijke arrestaties, folteringen en executies door de Rumenen bedreven. Budapest, 18 Febr. (H. K. B.) De Rumeensche bezettingsautoriteiten hebben den kolonel der huzaren Emerich Nagy, vijf andere officieren, alsmede burgemeester Edmund Lukacs en rechter Jonkovicz ter dood veroordeeld. Bovendien zijn in Klou- senburg twee officieren ter dood veroor deeld, terwijl bovendien talrijke aanzienlijke burgers in Grosswardein en Temesvar, o. w. de gewezen afgevaardigde Franz Steinen, en 23 studenten, in de gevangenis zijn ge worpen, waar zij op ontzettende wijze wor den behandeld. Het Hongaarsche ministerie van buitenlandsche zaken heeft aon het hoofd der Fransche militaire commissie al hier, generaal Graziani, om interventie ver zocht. Bovendien bezocht heden een depu tatie van 39 wetenschappelijke en andere vereenïgingen, onder leiding van staats secretaris Pekar, Graziani, wien een memo randum werd overhandigd, waarin er op v/ordt gewezen, dat zoowel de 'ter dood ver oordeelden als de opgeslotenen volkomen onschuldig' zijn. Generaal Graziani verklaar de, dat hij te dezer zake onmiddellijk reeds maatregelen had getroffen. Kopenhagen, 18 Febr. (W. BDe Berlingske Tidende publiceert een bericht uit Estlandsche couranten, volgens hetwelk Kerenski zich aan boord van een Engelsche stoomboot naar ne Kaukasus heeft bogpven om met de bevolking aldaar te spreken over de ondersteuning der democratische par tijen in Rusland. Kerenski is echter met vij andige gevoelens ontvangen en in Bakoe gearresteerd. Kopenhagen, 18 Febr. (W. B.) Litwinof, de Russische sovjetvertegenwoor diger, maakt in de Deensche pers bekend, dot de besprekingen met cle vertegenwoor digers der Russische coöperatieve verceni- gingen een vlot verloop hebben. De bespre kingen hebben vooral betrekking op spoor- wegmaterieel en machines voor den land bouw. Als betaling zou Rusland goud uit voeren. De in Kopenhagen vertoevende vertegenwoordigers der bovengenoemde vereenigingen, alsmede hunne vertegen woordigers in Londen en Parijs, zouden met den inkoop der genoemde waren onmiddel lijk beginnen. Weenen, 19 Febr. (Ukr. persbu reau). De opstandsbeweging onder de Ukrainische boeren tegen de bolsjewisten heeft zich uitgebreid over het geheele gou vernement Poltawo. De spoorwegverbinding is onderbroken. De plattelandsbevolking overvalt de bolsjewisteneen geheele divi sie met 20 kanonnen is vernietigd. Het ge heele gouvernement Poltawa verwacht cle troepen van Petljoera. Cairo, 17 Febr. (R.). De minister van openbare werken Sirry-pacha, die onlangs ontslag nam, omdat in de commissie voor de Nijl-irrigatie geen Egyptenaar was opge nomen, deelde aan Reuter mede, dat de re geering zijne voorwaarden heeft aanvaard en dat hij derhalve zijn ontslag-aanvrage had ingetrokken. Bergen, 1 9 F e b r. (H. R.). Te Enghien is een munitie-depót in de lucht gevlogen er zijn een twintigtal vrij ernstig gekwetsten. Kameroverzicht Tweede Kamer In de zitting van Donderdag werd voort gezet de behandeling van het wetsontwerp inzake de aansluiting bij dén Volkenbond. De Minister van Buitenland sche Zaken wijst erop dat de fundamen- teele vraag is: wat beteekent dit contract? Men heeft hier niet te doen met een super staat, met een statenbond of bondstaat, zelfs niet met een volkenrechtelijk persoon. Doch wel met een basis yan permanente regeV matige samenwerking van staten; met een kring van staten. Hiervan is de kern, dat wonneer een der-leden iets doet wat onge oorlóofd is, hij allen tegen zich krijgt. Deze kern vindt toepassing in de verplichting tot deelneming aan den economischen boycot en deelneming aan de gemeenschappelijke actie. Niet ieder lid zal echter verplicht zijn mee te doen aan gemeenschappelijke actie. Wel bestaat de moreele verplichting daar toe. De toepassing van dit instituut is een zaak van omstandigheden. Naar sprekers meening beteekent de consequentie van het beginsel: inkorting der souvereiniteit even wel niet meer dan streng noodig is. De re geeringen zullen in den raad van den vol kenbond gebonden zijn door haar mannen in den raad; de constitutioneele rechten der afzonderlijke landen zullen echter- worden gerespecteerd. Wat de bewapening betreft verminde ring van bewapening ligt in de bedoeling zij is een eisch van goede trouw voor de leden. Plannen zullen worden voorgelegd aan de'leden; die plannen binden echter al leen hen die ze -hebben aanvaard. Ontwape ning ligt niet in de bedoeling. Zij is niet rere-enigbaar nfet "het instituut der gemeen schappelijke actie. Op het stuk der bewape ning kunnen we niet gedwongen worden verder te gaan dan we zelf willen. Wat speciaal Nederland aangaat, vindt de Min. de aantasting onzer neutraliteit belang rijk en ingrijpend. Onze neutraliteit zullen we evenwel alleen behoeven op te geven als het gaat ter bestrijding van een ongeoor- loofden oorlog en zelfs dan zijn we niet ver plicht mee te doen aan de gemeenschappe lijke actie als we er niet direct bij betrokken zijn. Wel moeten we meedoen aan den eco nomischen boycot. Het dooi tochtsreolvt is inderdaad niet lioht te tellen, als echter door den raad besloten wordt tot een gemeenschappelijke actie waarbij wij betrokken zijn, hebben wij zeg genschap over de uitvoering en dus ook over de regeling van den doortocht. De aansluiting der centralen is een quas- tie van tijd. Hun toelating ligt geheel in het wezen van den volkenbond. Worden zij niet toegelaten/ dan kunnen we gebruik maken van ons recht tot uittreden. Ook als Ame rika niet toetreedt, kan de volkenbond naar 's Ministers oordeel worden gesloten. Als er reserves worden toegelaten waaraan we iets hebben, kunnen we beproeven die ook voor ons te verkrijgen. De Minister erkent de bezwaren voor ons land aan toetreding verbonden. De instel ling is evenwel voor verbetering vatbaar en niet-toetreden kan moeilijkheden meebren gen. De bond is een punt van aanraking voor de uiteengeslagen staten. In den bond kon worden gewerkt voor de verbetering van den geest in de wereld. De regeering kan de motie-Dresselhnys aanvaarden. Hierna volgen replieken. De heer Stillef m e ij e r is niet bevredigd door verklaringeiv van den minister. f Dc motie-Dresselhuys wordt gewijzigd door don voorsteller die een passage opJ neemt waarin vertrouwen wordt uitgespnn. ken dat het recht van medezeggenschap vaiv Nederland zal worden geëerbiedigd bij toe-A passing van de bepalingen van het verdragJ welke betrekking hebben op den doortocht van troepen. f De motie-Dresselhuys wordt aangenomen^ met 58 tegen 4 stemmen (die van de revo-' lutionnairen). De heer T r o e 1 s t r a trekt zijn amende-, ment in om in den considerans den wensclv* te plaatsen betreffende opneming van alle] beschaafde staten. Dit ook omdat de stem ming er over de beteekenis van de motie- Dresselhuys zou kunnen verzwakken. Het ontwerp wordt aangenomen met 59 tegen 5 stemmen (de revolutionairen en de heer Stulemeijer, R. K.). Ten 4 uur 15 wordt de vergadering ge-* sloten. Berfchtea Aan de Staatscourant van Woensdag' ontleenen wij nog de volgende Kon. besluw ten II. J. D. Doorman, kanselier aan Hr. Mv gezantschap te Rome, met ingang van 15 Februari 1920 benoemd tot adjunct-com mies aan het departement van Buitenlaiv^U sche Zaken; is met ingang van 25 Februari 1920 her* benoemd tot plaatsvervangend voorzitter der plaatselijke commissie voor de Ongeval* lenverzekering te 's-Grovenhage, mr. P. F. L. Verschoor, te 's-Gravenhage; benoemd tot plaatsvervangend voorzitter der plaatselijke commissie voor de Ongeval lenverzekering te Zalt-Bommel, W. C. Pleyta secretaris der gemeente Zalt-Bommel. De Staatscourant van 19 Februari be* vat o. a. de volgende Kon. besluiten benoemd tot minister-resident met den persoonlijken titel van gezant, te Warschoö jhr. P. R. A. Melvill van Carnbee, thans gezontschopsraad met den persoonlijken ti- .tel van gezant te Sofiate Belgrado G. Dl Advocaat, diplomatiek agent en consul-ge neraal te Tonger; te Praag jhr. mr. E. R. M. J. Michiels van Verduijnen, referendaris bij het departement van buitenlandsche za ken benoemd tot commissaris van politie te Noordwijk M. Gooi, thans inspecteur van politie aldaar tot leeraar aan de R.H.B.S. te Oostburg J. A. Spruijt, electro-technisch ingenieur, thans leeraar aan de R.H.B.S. te Hoorn, met eervol ontslag uit loatstgemelde betrekking^ tot leeraar aan de R.H.B.S. te Leeuwarden J. Rottier te Nijmegen op verzoek eervol gepensionneerd wegens volbrachten diensttijd de luitenant-kolonel intendant van het Indische leger H. G. C» Denis benoemd tot collectrice der Staatsloterij te Groningen mej. G. Teenstra, te 's Gr®* venhage tot lid van den burgerlijken pensioenraaJ en van den pensioenraad voor gemeente* ambtenaren jhr. G. A. A. Ailing von Gen* san, oud-minister van oorlog benoemd bij het reserve-personeel dec landmacht, bij het personeel van den ge neeskundigen dienst, tot reserve-officier vani gezondheid der 2e klasse de heer R. Lede* boer, arts. Hofrouw Wegens het overlijden van Z. H. den Hertog Jo'nann Albrecht vanl Mecklenburg, die een half-broeder van den Prins der Nederlanden was, is een hofrointf uitgeschreven van één week zwaren, twee weken halven en één week lichten rouw, in gaande Zaterdag 21 dezer £x>Heiier Wilhelm. Een lezer zendt ons een bericht om* trent een rede, die Lord Buckmaster on langs te Paisley heeft gehouden ter onder steuning van de candidatuur van Asquitlï. Met betrekking tot het uitleveringsverzoek! inzake den ex-keizer noemde hij het ant woord der Nederlondsche regeering gema tigd en redelijk van toon en in strikte over eenstemming met Nederland's ontwijfelba re rechten. Hij protesteerde tegen het voor stel, dat op Nederland pressie zou worden! uitgeoefend, teneinde inwilliging van het erzoek der geallieerden te verkrijgen. In krasse termen spcak hij over het denk beeld, dat van de bladen te Parijs afkom stig scheen te zijn, inzake een blokkade. Hïf zeide dat de Engelsche vlag altijd geweesll was en altijd moest zijn het symbool vanl vrijheid en gerechtigheid en dat hij ver-- trouwde, dat het Britsche volk nimmer er inl] zou toestemmen, dat ziin kracht werd ge-' bruikt om een klkeine en bevriende natie te dwingen een gebroken en gevallen vijand opj onrechtvaardige wijze te onderdrukken. Persstemmen over de nieuwe nota. De Westminster Gazette merkf op, dat het feit, dat de geallieerden overwin*, naars zijn. Holland, dat in den oorlog onzij< dig is geweest, niet minder onzijdig maakt. Van Holland's standpunt moet de schuld vani den gewezen keizer nog bewezen worden Als de geallieerden zich verbazen, dat in h: Kollandsche antwoord geen enkel woorc stond, om de misdaden van den keizer af U keuren, negeeren zij eenvoudig Holland'4 onzijdigheid. Onder den Volkenbond zullen!

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1