„DE EEMLANDER" «BH AOÏERTEHIIEH z UStl'S m. VleeschhouWer, papenhofstede EERSTE BLAD De vierde Jaarbenrs. ï>.-sf,i; i s, ~~B iTlTEN LAN D~~ Boltealanflsehe Berichten rOQl PLUIMVEE ®aVOEDEP IB® Jaargang No. zus p«r port 2.60, pet week (met rtïHj vertekemg tegen cngelukkca) f 0.17s, «Jzonderlijke nummcn t CM. AMEBSFOORTSO! HOOFDREDACTEUR: M,. O. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF t, Co BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL hoik utrichtschsstr. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 313 Zaterdag 21 Februari I92ü bcwijsnuiiimer, elke icgcl raccr 0 20, dicnsta.inbie» dingen 1-5 iegels 0 50. Voor handel cn bcdiijt bestaan zeer vooidccligc bepalingen tol hel licilwuld advcrlecitn bij abonnement. Ifei.s d'.cula'rt, bevattende de voorwaarden, word; op, aanvr.ug toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Meubeltobrikarjt - Hof 46. AMERSFOORT Fabriek: Alle meubelen worden onder garantie verkocht. 'J-STJUTUMI'liHW Den 23steo Februari wordt de vierde jaar- beurs geopend. De eerste steen, die ons Prinsesje zal leggen, metselt de jaarbeurs aan Utrecht vast. Allereerst door het ver trouwen van ons Koninklijk Huis, maor ook 'door den steun der Regeering, door de be langstelling van onzen handel en industrie in de jaarbeurs invhoar tegenwoordige per manente organisatie, door den moreelen oun en medewerking van mannen van be- i ekénis, wordt de jaarbeurs en daarmede •het domicile der jaarbeurs in Utrecht ge consolideerd. Als men te Utrecht, met begrijpelijke vol doening en verwachting de definitieve ves tiging der beurs als een voorrecht voor de stad en zijn toekomst begroet, dan mag dat niet een blijk zijn van bekrompen stedelijk chauvinisme. Want vóór alles realiseert de •jaarbeurs een Nederlandsch belang van beleekenis. Niet minder dan in de oorlogsperiode heeft de Nederlandsche industrie thans een centrale plaats noodig, waar zij haar kunnen jtoonf, en haar groote afnemers vindt. Het jaarbeurs-instituut past in het algemeene beeld van de voortvarende zorg voor onze oeconomlsche opleving. Dat onze industrie haar piaestaties, ook tegenover het buiten land, vertoont, en haar onderlinge relaties vindt vergemakkelijkt, is geen wenschelijk- beid, maar een noodzaak. De vierde jaarbeurs laat tegenover de derde een kleine krimping van extensiteit, maar een belangrijke verbetering van ge halte zien. Op deze aanstaande,beurs zullen veel minder dan op vorige beurzen de min der belangrijke industrieën vertegenwoordigd zijn, maar de industrieën van importantie, die langer aarzelen met nieuwe experimen ten, maar medewerking verleenen, wanneer haar door en door de levensvatbaarheid van oen nieuw instituut gebleken is, komen op zetten in grooten getale. Zoo zullen de vluch tiger oorlogsindustneën op de vierde jaar beurs verdwenen zijn, maar bijvoorbeeld de textiel-nijverbeid, de leer- en schoenen-in dustrie rijkelijk zijn vertegenwoordigd. In dien men zich rekenschap geeft van den steeds degelijker, steeds reëeler wordenden «aard van onze jaarbeurs, dan kan men deze vierde jaarbeurs alleen aanmerken als een groote winst. En men mag daarbij allerminst vergeten, hoe ondanks de stemming welke tegen de jaarbeurs is gemaakt, de handel en industrie, die numeriek ongeveer in gelijke mate opkomt als verleden jaar, een onloo chenbaar démenti heeft gegeven aan allen die de jaarbeurs hebben zwart gemaakt. Men mag bij dit alles ook niet vergeten, dat het onjuist is om het succes van de jaar beurs af te meten uitsluitend aan een al dan niet sterk-stijgende frequentie van deel name. Niet de deelname is een weerspiege ling van de kansen der beurs, maar de beurs fis een weerspiegeling van de algemeene 'conjunctuur van handel en industrie. Onze industrie heeft nog met zeer veel moeilijk heden, o. .m moeilijkheden van export, te kampen. En het feit dot ondanks die moei lijkheden de deelneming aan de jaarbeurs een vrij constant karakter vertoont, geeft o.i. omtrent de jaarbaurs optimistische verwach tingen. Trouwens, ook de buitenlandsche ^-jaarbeuzen, speciaal de Zwitsersche, ver toornen in heur ontwikkeling der laatste ja ren een beeld dat met het onze verwant schap heeft. Het is niet ondienstig, nu wij over het ka rakter van de jaarbeurs spreken, met een enkel woord een misverstand op te helderen dat bij 'het groole publiek nog steeds om trent de jaarbeurs heerscht. Men heeft een en ander gedaan om het hospiteerend ver mogen van Utrecht reeds aanstonds eenigs- zins te verbeteren, en er is een kern van di vertissement gekomen, dat hoog noodzake lijk was, om het leven rondom de jaarbeurs pantrekkkelijk te maken. Intenser werkzaam heid in die richting, verbetering van ons hotel- en sdhouwburgwezen is onontbeerlijk, men begint het belang van dezen kant van cle quaestie langzamerhand in te zien. Even- ,wel mag de feestelijkheid en het vertier, dat jïe jaarbeurs zonder twijfel meebrengt, bij tei_i>ubliek niet den indruk vestigen, dat men hier zooiets als 'n tentoonstelling' heeft. De .„stands' zijn voor de zakenmenschen opgesteld, al moge er dan enkele zijn die een breedere menigte gelegenheid geven hunne uitstallingen te bezichtigen. Maar niet in de eerste plaats de reclame, maar in de eer ste plaats de commercieele verbindingen zijn hier aan de orde, en het is geheel on juist begrepen om de ontoegankelijkheid van sommige gebouwen voor hen die niet om zaken komen, te bezigen als een wapen om de jaarbeurs impopulair te maken, en al dus de aandacht af te wenden van de essen- tieele belangen, welke de beurs vertegen woordigt, ook voor Utrechts burgerij, die het vreemdelingenbezoek enorm ziet toenemen en de gevolgen zal ondervinden van eene principiëele verandering de*-stad als levend centrum van handel en verkeer. Hebben wij in het bovenstaande het be lang der jaarbeurs uiteengezet, bezien van het beperkter standpunt van onmiddellijk voordeel onzer industrie en van de bate wel ke Utrecht van de instelling ondervindt, wie over de jaarbeurs schrijft zal hoe langer zoo meer den klemtoon moeten leggen op hare internationale perspectievcyv. De vierde jaarbeurs zal nog nationaal zijn maar het probleem dat ze te overdenken geeft is hare intevnaiionaliseering. Dat wil zeggen het toelaten ter beuze ook van bui tenlandsche deelnemers. Die international! seering is eigenlijk geen probleem, wil men werkelijken oogst van de jaarbeurs binnen halen, dan is de internationaliseering geen probleem, maar een gebod. De Raad van Beheer der jaarbeurs heeft indertijd aan de deelnemers de beteekenis der internationaliseering helder en afdoen de gemotiveerd. De eerste- Nederlandsche jaarbeurs, in oorlogstijd in het leven geroepen, kon niet anders dan nationaal wezen, de ontwrich ting der buitenlandsche industrieën, waar van zeer vele in de oorlogvoerende landen voor oorlogsdoeleinden moesten werken, de moeilijkheden welke het internationale ver keer opleverde, en tol van .andere factoren van oeconomischen en politieken aard, zou den eene behoorlijke inrichting van één in ternationale jaarbeurs onmogelijk gemaakt hebben, terwijl een z.g. internationale jaar beurs, waar het buitenland slechts zeer een zijdig en onvolledig vertegenwoordigd ware geweest, gevaar zou hebben medegebracht voor Nederlandsche belangen. Maar thans is de situatie gewijzigd, en kan de buitenlandsche belangstelling, die in het gaarne aangemoedigd bezoek uit het buitenland, gebleken is, zich ontwikkelen tot buitenlandsche deelneming. De voorstanders van de handhaving van het nationaal karakter der jaarbeurs stellen o.m. op den voorgrond, de wenschelijkheid dat men in Nederland een nationaal milieu behoude voor het zakenleven, een plaats, waar alleen de Nederlandsche indus trie gelegenheid zal hebben, te toonen wat zij vermag. Maar wij meenen, dat tegenover die redeneering twee motieven zijn aan te voeren van zoo overweldigend belang, dat ze de aarzeling, de jaarbeurs te internatio- naliseeren, volkomen moeten vernietigen. Het zal (de Raad van Beheer wees er ook reeds op), onmogelijk zijn om op een natio nale jaarbeurs blijvend het buitenlandsche fabrikaat zóó te weren, dat inderdaad het nationaal karakter gewaarborgd kan worden. En dan dit is haast van nog meer be lang men heeft de zekerheid, dat rondom de nationaal-gehouden offiriëele jaarbeurs een al dan niet georganiseerde internationale jaarbeurs zich zal ontwikkelen. En de ont wikkeling dier ongeorganiseerde beurs zal alleen kunnen gestuit worden, wanneer men ook de buitenlandsche. industrie in de ge legenheid stelt aan de georganiseerde beurs deel te nemen. Het nationaal houden der jaarbeurs kan de buitenlandsche concurrentie niet weren. Trouwens, reeds thans heeft het Jaarbeurs- bestuur te kampen gehad met allerlei moei lijkheden. Op de drie gehouden jaarbeurzen is door verschillende maatregelen en strenge strafbepalingen alles in het werk gesteld om den jaarbeurskoopers de nationaliteit van het product te waarborgen, en telkenmale zijn er gevallen van fraude door de mazen heengeglipt. Hoeveel te groot er zal dit ge vaar en de neiging om bedrog te plegen, worden, wanneer bij terugkeer van het bui- tenlandsch fabrikaat op de buitenlandsche markt, het vreemde product op de j a a r- beurs buitengesloten blijft. Indien inder daad de buitenlandsche mededinging te vreezen ware, dan zou verberging van den concurrentiestrijd averechtsche politiek zijn. De buitenlandsche concurrent zal het nationaal houden der jaarbeurs beschouwen als een bewijs van vrees en onmacht van den binnenlandschen producent, een bewijs van minderwaardigheid van eigen industrie' tégenover de voortbrengselen der uitheem- sche nijverheid, en men zal van buitenland sche zijde niet nalaten dit argument tegen ■het Nederlandsche fabrikaat in het algemeen uit te speleneen argument, dat inzonder heid op den Nederlandschen consument, wiens neiging voor voorkeur aan buiten- landsoh fabrikaat bekend is, suggestief zal werken. En wij herinneren ook hier aan, dat in de concurrentié van een Nederlandsche nationale jaarbeurs met een ongetwij feld elders georganiseerde internationale, de handel de internationale zal verkiezen. Maar er komt, tenslotte, nog een belang- Ule eon Fonger& koopt, bespanrt v, lel» lioogc Itepacftlierekeiringen en rl|«lt «Iu« goedkoop - Amersfoort, Februari 1920. V/EESKSEf. KUSPKE/ Eelahgrük bericht aan "Wielrijders D. S. Daar het seizoen weder n°dei't dat meer algemeen vanliet ij wiel gebruik, wordt gemaakt liebbr n wij de eer Vwo aandacht te vestigen op de wensch lijkheid. Uw riiwiel te vr-ren te laten na ien en zoo noodig herstellen oï restaursei'en. Veelal toch wordt hiermede gewacht tot den tijd waarov men het rijwieltn dienst wenscht te stellen, zoo dat, als gevolg hiervan, al het werkgoliiktiidin wordt aan geboden en wij in de onmogeliikheid verke.eren dit zoo tijdig, alsgewenscht wordt, gereed te krijger}. "WH achten daarhb de zeer gewaardeerde mede werking van on e clientèle van overwegend belang en geven udaarombeleefd in overweging reeds thans Uw rljwielte doenuiteennemen en nazien, hetgeen ook voor een geed onderhoud, minstens eenmaal per jaar behoort te geschieden wijl het den levensduur van TJw rijwiel ver lengt. Desgewenscht wordt te voren door ons prijsopgave verstrekt. Rijwielen van elk fabrikaat worden door ons ber st ld en gerestaureerd. Uitdrukkelijk wenschen wil U er "nog op te wijzen da t het in Uw ei"en belang is steeds Uw Eongers in een Eongers-raak te laten herstellen ot restanreeren, U is dan zeker' de passende onderdeelen te ontvangen Vet émaiïle- èn nikkelwerk is, als steeds, van de beste kwaliteit. Gaarne worden door ons steeds vrijblijvend prijs opgave en inlichtingen verstrekt Hoogachtend, De Groninger Rijwiel fabriek A. EONGERS De Vertegenwoordiger, A. M DEN Id EIJ ER Langestraat 86, Telelcon No. 63. rijke factor bij. Nederland is voor een inter nationale jaarbeurs bij uitstek gunstig ge legen. Wij mogen ons de voordeeion van onze geographisc'ne lijding, voo; onze trans portfaciliteiten, niet laten ontgaan. Indien er eenig punt in Europa is dat zicla leent voor internationale industrieele vergelijking, dan is het Nederland. En het zou volstrekt niet ondenkbaar zijn, dat wij in onze jaar beurs een instrument hebben, om het inter nationale handelsverkeer, dat nog onder zoo duizenden moeilijkheden zucht te regelen, waar Nederland .ook algemeen-oeconomisch tegenover de door oorlog geteisterde landen een belangrijken 'voorsprong heelt. Ja, wellicht kan r_ jaarbeurs het middel zijn om ons tegenover het buitenland in oeco- nomisch opzicht een min of meer dominee- rende positie te verschaffen. Tegenover de buitenlandsche „messen'', <!ie in grooten getale-verrijzen, staan wij bevoorrecht. Op die buitenlandsche. messen zijn tot dusver vooral inheemsche industrieën verschenen. Reden te meer voor ons om eer het te laat is, ons natuurlijk privilege te hand haven met alle klacht, en alle mededingen de buitenlandsche jaarmarkten vóór te zijn in het effenen der banen voor de buitenland sche industrie. Hoe het zij, onze Utrechtsche jaarbeurs staat op stevige fundamenten. Wij hebben er vertrouwen in, dat zij het uithoudt, en geven het den raad Laat Utrecht toonen, dat het der Jaarbeurs waardig is Politiek Overzicht Het proces tegen Joseph Caillaux, den gewezen Franschen minisier-presidenl, is thans in.zijn laatste stadium getreden; dc openbare -behandeling van zijne zaak voor den senaat, zitting houdende als hoog ge rechtshof, is deze week begonnen. Dit laatste stadium zal van langen duur zijn; men verwacht, dat het minstens drie maan den zal duren. Caillaux zal zich hebben te verantwoor den op de aanklacht, dat hij heeft getracht de veiligheid van den staat in gevaar te brengen door het voeren vóór en gedurende clen oorlog van eene voor Duitschland gunstige politiek en door het aanmoedigen van eene „defaitistische" propaganda. Op berichten, in Januari 7917 door den Franschen gezant te Rome gezon den, werd besloten tot het instellen van een •onderzoek. Het incident van het openbre ken van dc brandkast te Florence was daar van een gevolg. Eerst nadat Clemenceau eerste minister geworden was, nam de ver volging een definitieven vorm aan, Caillaux werd den 14en Januari 1918 in hechtenis genomen. Daarop volgde een haast einde loos onderzoek totdat in het laatst van Sop tember 1919 het besluit genomen werd toi verwijzing van den beklaagde voor het hoog. gerechtshof, dat bij besluit van 15 October 1918 was ingesteld. De behandeling van de zaak "werd verle den Dinsdag ingeleid. De lijst werd voorge lezen van de senatoren, die als rech ters zullen fungeeren, waarbij zich aan sloot de voorlezing van het arrest van ver wijzing naar de terechtzitting en van de akte van beschuldiging. Daarin wordt in cle eerste plaats eene beroep gedaan op de stukken, die moeten dienen voor het bewijs, dat Caillaux in de oogen van de Duitsche regeering de man was op wien zij hare beste verwachtingen kon vestigen om gen. Dit vertrouwen dagteekende van den tijd waarin Caillaux persoonlijk en builen welen van zijn minister van buitenlandsche zaken de onderhandelingen over de over eenkomst vap 1911 betreffende Marokko had gevoerd. Het versterkte zirh door de be* trekkingen van Caillaux met de Bonnet Rouge cn de andere bladen, die eene toe nadering tusschen Duitschland en Frankrijk voorstonden. De aanklacht herinnert verder aan de be trekkingen van Caillaux met Bolo, met Mi nolta en door dezen met den Duitschcn zaakgelastigde te Buenos Ayres, aan de correspondentie van Lipscher en de stappen van diens maitresse Thérèse Du verger in 1915. Zij schetst verder de figuur van den beklaagde als commanditair en beschermer van de defaitistische propaganda, zijne be trekkingen met Almereyda en de geheele redactie van de Bonnet Rouge en de Tranchée républicnine en ook met Du vak den handlanger van clen Ma'nnheimschen bonkier Morx. Zij haalt de stukken aan, die gevonden zijn in de brandkast te Florence, het hond schrift van een stuk, getiteld „De verant woordelijken", waarin de Fransche regee ring beticht wordt van een deel der aan sprakelijkheid voor het geschil, en het plan van een staatsgreep, opgesteld in een ander handschrift met den titel: „De oorlog en de vrede". Eindelijk gaat de akte van beschuldiging dev-mate van schuld na, voortvloeiende uit de reis van Caillaux naar Italië en »zijnc defaitistische propaganda in sommige poli tieke kringen van Italië, zijne vertoogen over de uitputting van Frankrijk, de onmogelijk heid voor Frankrijk om te overwinnen, het belang van een afzonderlijken >Tede van Frankrijk en Italië met Duitschland en de noodzakelijkheid voor beiden om voor hun verbond met Engeland een toenadering tot hunne vijanden in de plaats te stellen. Naar aanleiding van deze feiten wordt Caillaux beschuldigd, dgt hij sints de oor logsverklaring, met name in de jaren 1914, 1915, 1916 en 1917, hetzij in* Frankrijk, inzonderheid te Parijs, hetzij, zelfs'in het buitenland, afbreuk heeft gedaan aan de veiligheid van den staat door handelingen, kuiperijen en verstandhouding met den vijand, strekkende om de ondernemingen van deze tegenover Frankrijk of zijne bond- genooten, hondelende tegen den gemeen- schappelijken vijand te begunstigen, en bij gevolg strekkende om de vorderingen van de vijandelijke legers in de hand te wer ken, welke misdrijven zijn voorzien en strafbaar gesteld bij de artikelen 77 en 79 van clen Code pénal en bij de artikelen 64 en 205 van het militairre strafwetboek- Het omvangrijke dossier van dit proces bevat 7000 stukken. Meer dan honderd dertig getuigen zijn gedagvaard, waaronder 52 op verzoek van de verdediging. De debatten worden geleid door d«*n voorzitter van den senaat Léon Bourgeois. Wekelijks zijn drie dagen bestemd voor deze debatten. Het Openbaar Ministerie wordt waargenomen door den procuieur- generaal Lescouvc, bijgestaan door de advo caten-generaal Mornet en R c-g na uit. Met dc verdediging zijn belast de advocaten mrs. Demangé, een naam bekend uit het Dreyfus- proces, Moutet en de MorolGiafferi. P a r ij s, 2 O F e b r. (N. T. A.). De inler- geallieerde commissie, die belast is met cle behandeling van alle kwestiën, betrekking misdadigers, heeft Donderdag voor nei eerst vergaderd in het ministerie van buiten* landsche zaken. Jules Cam bon is voorzitten van de commissie, die verder bestaat uit dria rechtsgeleerden: Ignace voor Frankrijk, lord Birkenhead voor Engeland cn Rolin Jaeque- mijns voor België. Stockholm, I 9 F e b r. (W. B In deal Zweedschen rijksdag vonden gisteren ovef het regeeringsvoorstel inzake Zweden* aansluiting bij den volkenbond debatten plaats. De conservatieve sprekers wczch er, op, dot een bedreiging was te dichten vant de tot dusver gevoerde neutralitertspoliliok. Een volkomen afwijzende houding namen d® vertegenwoordigers der jongsocialisten in. Uit nnnm van de meerder,heidssociali.sien brak Brontir.g een lons voor de aansluiting bij den Volkenbond, doch tegelijkertijd cri« tiseerde hij fel den vrede van Versailles. Flensburg, 20 Febr (W. B.). Gis teren zijn twee verordeningen vnn de inter nationale commissie uitgevaardigd. De eer* ste behandelt de instelling van een bijzon der gerechtshof met drie door de interna tionale commissie te benoemen rechters, dat de overtredingen van de besluiten der commissie zal berechten. Dit hof kan boe ten lot 10.000 Mark en vrijheidsstraffen tot zes maanden toe opleggen. De tweede verordening stelt straften op zekere vergrijpen, bijv. op bet overtreden der bevelen van de commissie of van da politie, tegen het verspreiden van opruiende aanplakbiljetten en geschriften en op het verwijderen van voor het publiek bestemde# aangeplakte mededeelingcn. Parijs, 20 Febr. (N. T A. Draadloos uit Lyon). De Jopanschc gezant Matsui heeft heden het corps diplomatique, waar van hij deken is, aan den nieuwen president voorgesteld. Dcschaivel hield een begroe tingsrede. De Duitsche zaakgelastigde was voor het eerst sedert de hervotting van de diplomatieke betrekkingen op het Elysé#» verschenen. Par ij s, 2 0 Feb t*. (N T. A. Draadloos). Poincoré heeft zich Donderdag dadelijk naar clen senaat begeven cn*heeft deelgeno- men aan het debat. Londen, 20 Febr. (N. T. A. Draad loos ujt Carnarvon). Churchill heeft gisteren in het Lagerhuis verklaard, dat Duitschland op het oogenblik nog 370,000 man troe pen heeft, die 10 April tot 200,000 mon teruggebracht moeten zijn. Deze macht vindt Churchill voldoende voor hot handha ven der binnenlandsche orde. Een lid der arbeiderspartij heeft naar aanleiding van Churchill's antwoord gevraagd, of dc mi nister ook slappen dacht te nemen om het Engelsche leger eveneons lot 200,000 man terug te brengen. Churchill antwoordde, dot de strijdkrachten tot die grens verminderd zouden worden en wel in den loop van dit begrootingsjaar. L o n d e n, 2 0 Febr. (R.). De tusschen- tijdsche verkiezing te Wrekin, noodzakelijk! geworden door den dood van het zittend lid die tot de coalitiè liberalen behoorde, had het volgende resultaat Palmer de independent liberal verkreeg 9267 stemmen en is verkozen. Duncan de labour-candidaat verkreeg 8729 stemmen, Ravlay de conlitie-liberaal 3750 stemmen. Londen, 20 Febr. (N. T. A. Draad loos van Carnarvon.). De commissie door de Engelsche regeering benoemd ter be studeering van een belasting op de oor logsfortuinen, had het verzoek ontvangen in haar eerste zitting daartoe een wet te> ontwerpen. De deskundigen verklaren, dat het nationaal vermogen onder particulierent gedurende den oorlog is aangegroeid van 1.000 mjllioen tot 15.000 millioen. Zij stellen voor aJle vermogens onder 50001 pond en allen eigendom als meubilair zul* len uitgezonderd wordendat rekening zal worden gehouden met het tijdens den oor log door spaarzaamheid verkregen vermo» gen en dat over het overige deel een pro* gressieve belasting zal worden geheven, P a r ij s, 2 0 Febr. (N. T. A. Draadloos)* De Madridschc Lrbertad bericht, dat de ko ning voornemens is zich binnenkort naar Bordeaux te begeven. Men schrijft aan dezo reis een groot diplomatiek gewicht toe. D« koning zou namelijk Deschanel ontmoeten, niet wien hij zich zou onderhouden oveï kwestiën, waarbij de beide landen belar/ hebben. Belgrado, 20 Febr. (H.~R.). D« prins-regent heeft een besluit onderteekend tot benoeming van een kabinet-Pretij waarin Troenvbits is gebleven als ministei Frankrijk tot een voorbavuren vrede te bren- (hebbende op de ber-echtiru? van 'vuJ'Hr.c. van. hnitenlanrl<?che zaken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1