„DE EEMLANDER" "BUITENLAND BINNENLAND' IBe «Jaargang W&. 204 per pa; 2.63, -cr weck (mei r.r.itis vcirckcting l»g«» 0Hgc.uV.kcn) f 0.17», alzoudcilijkc miramcr» 1 O.M. Maandag 23 Februari 1S20< P :!JS DES ADV£R15RT!ÏH v" HOOFDREDACTEUR. M«. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS; VALKHOFF Co BUREAU: ARNHEMSCHEPOQRTWAL hobk urRncurscuanr INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 l 1 rebels O.S^ met icbeprlp van een bewijsnummer, elke reel mee: 0 20, d.cmlaanhe# d.ngcn 1 egels 0 50. Voor handel en bedrijf beslaan ree» vooiuccUgc bepalingen >ori;ei herhaald advcriccien bi| abonnement. bene circulars, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Tan week tot week. „G&ooie &;standèn, vele landen liggen tusscht*n bet volk van Nederland en dat van Hongarije. Er is geen rasverwantschap, die 'óns veabindH gij leeft in het Westen, ons heeft de voorzienigheid aan den drempel van het Oosten geplaatst. En toch Is er een '..verborgen overeenkomst tusschen onze lot gevallen. De geschiedenis van Nederland is zoowel als die van Hongarije een smartelijke, maar de roemrijke strijd voor de vrijheid. Onze vol!:eren moesten vechten, sinds zij leven, <vnnfc zij konden slechts leven doordot zij vochten I Rustelooze nachten bedreigden ons beidel Bovenmcnschelijke machten loer den aan or.ze grenzen! Met zijn begeerige golven bestormde de zee Nederlands kusten, een andere zee met gr!.en van barbcarsche menschen, Aziati sche volkeren, beukte van eeuw tot eeuw op onze oeroude, geheiligde grenzen. Neder land overwon den Oceaan, wij ovc-vwonnen den stOTtvlo-ed uil het Oosten: de mongool- - he cn tariaarsche borden, de wereldmacht der Turken zagen hun branding breken op onzen tegenstand. Het noodlot is over Hongarije gekomen! En er is geen begrijpend woord tot ons gekomen, er heeft zich geen hand verheven om ons bemoedigend toe te wenken. Wij stuitten slechts op hardheid, wraak en hoon! X'ii werken levend verscheurd, gekweld, ge marteld, bespot en zoo vernederd, dat hel fiere volk v&n Hongarije het nooit zal kun nen vergeten! Reeds dachten wij, dat alle menschelijkbeid in de menschhcid uitgestor ven was. En toen hoorden wij, boven het woelen van haat en verschrikking uit, als een v. onder, dat er een hart voor ons klop te. Hot was het hart van Nederland Wij kende de onvergelijkelijk hooge kunst van uw groote meesters, wij kenden de ern stige diepe wetenschap van uw hoogescho- 3en, wij kenden de choomerige grachten van Amsterdam, -de witte vlindermutsen tegen den grijsgroenen horizon van het eiland Marken, vrij kenden het werk uwer diamant slijperijen, uw kant en de schepen van uw verven, de betooverende voorname sierlijk heid van de tuinstad 's-Gravenhage, wij ken den uw weiden en molens, de tulpen van Haarlem maar het bewonderenswaardig ste, Nederlands hort kenden wij niet I In nood en ellende hoorden wij het kloppen en ik verzeker u, dat wij het nooit zuilen ver geten. God 2egene uw land, uw vrouwen en uw kinderen, uw mannen, hun arbeid en hun rust. God zegene Nederland, dat in stilte lief- devol tot ons is gekomen en de hand op onze wonden heeft gelegdGod zegene u allen 1 Dit is een uittreksel van een aandoenlijken brief, die de Hongaarsche vrouwenbond velke 000.000 leden telt) tot ons volk richtte. "Wij leven in het teeken der tragiek. Onze aarde met z'n vreemde verhoudingen, z'n uitwassen, z'n utopieën, z'n geronnen bloed en z'n navrante pijn is tragisch. Wédr w '.i het oog h.een richten vinden w ij het treur spel. Is het niet diep, diep ellendig, dat een irotsch volk als Hongarije aldus schrijft Is het niet rampzalig, dat Oostenrijk grondge bied wil afstaan voor voedsel? Zijn de w aanvoorslel'lingen van hen, die deze maat schappij onhoudbaar vinden en wanhopig aansturen op een hoven menschelijke kracht gaanden toestand niet tragisch? Is de pressie op de uitlevering van een oud ,911 gebroken man uitgeoefend niet evenzeer een treurspel Het is wèl een hevige ziekte die dit fendale werelddeel heeft aangegre pen. liet moet worden ondergaan. Genees middelen kunnen bitter weinig baten. En zeker niet de verdoovende middelen, door geallieerde en Duitsche lijken aangewend het dansen om te vergeten, de losheid van zede en kleeding, enz. Anderen zoeken hun kiachi in staking. „Nu is de tijd rijp, om te halen, wat te halen is, n u of nooit I" is de giondgedachte. Maar elke staking vermin dert de waarde van dit paardenmiddel en waarschijnlijk zal de „bourgeoisie" op een zeker tijdstip zeggen: Welnu, staakt! We hebben U niet meer noodig 1" Het gaat al aardig die richting uit. De Middenstanders begrijpen, dat werkkrachten, die zich zóó laien betalen, die eisch op eisch stellen en telkens staken, moeten worden vervangen 'door het Intellect zelf, Het Intellect is ten slotte de machtigste en onmisbare factor. ("Iet gaat onloochenbaar reeds thans deze richting uit. Een ramp is ons bespaard, doordat de Entente is teruggekomen op de berechtings- yeisch der oorlogsmisdadigers en toestaat. Hat Duitschland hen zal verhoeren. Maar het (ynaakt overigens de gealiieerde politieke jVtoeilijkheden weinig minder. Een tweede üiota dringt thans op uitlvering van den ex- ^'.eizer aan. De „Vrijz. Democraat" merkt fjeer juist hierbij op „Het verzoek tot uitlevering was althans vóg gegrond op den wensch, dat aan Wil helm vor. Hohenzollern recht zou worden ge daan. De fout was, dat men de rechtspraak wilde opdragen aan wie in het geding pat tij waren. Op deze fout heeft onze Regeering iun in waardige termen gewezen. Thans laten zij deze fout door een nog ernstiger fout volgen zij verwijten aan onze peering, dat^ij den man, wiens uitlevering yerd' gevraagd, niet hebben veroordeeld. voordat recht zelfs door partiidigen is gesproken." Wanneer in Duitschland de monarchale gevoelens nu 'eens de overhand kregen (waarvoor de Entente zoo beducht is en de koningsgezinde partij wordt inderdaad weer sterker) is het moeilijk aan te nemen, dat Wilh.elm H zijn oude plaats zou hernemen. Mocht men hem dit aanbieden, dan is een weigering zijnerzijds méér dan waarschijn lijk. En èls dc jingo's en de chauvinisten den ex-Keizer te pakken kregen en ophingen, of a la Napoleon D.-eyfuss martelden, zou dat die mogelijke Duitsch-Monarchale ge voelens fnuiken Allicht werd dan een an der personage gekozen voor den twijfelach- tigen luister van Duitsch Keizer. De geïllustreerde peis heeft in de afge- loopen week photo's getoond van Duitsche' soldaten cïie in vol ornaat als in vToeger dagen met vlag en wimpel door de stra ten reden. Ook hier is het weer de tragiek, die hoogtij viert. Het waren de troepen, die Sleeswijk-Holstein verlieten, t Is waar, dat Sleeswijk-Holstein buit werd gemaakt op klein land, dat na heldhoftigen tegenstand de Düpnelerschansen voor Pruisen en Oosten rijk moest ontruimen, 't Is waar, dat „de Deensche Elzas" zuchtte onder de rmart vnn annexatie, 't Is goed, dat het zelfbeschik kingsrecht hier werd toegepast. Mr. ar tra gisch is de terugtocht van het Duitsche gar nizoen en steeds zal een oederleng dit blij ven, evengoed, als het germaansche onver mogen tot innemendheid, dat hun in de dagen hunner glorie ontbrak. En ten laatste, om nog éénmaal de aan dacht op de trogedie te wijzen, noemen wij Wilson, de man die faalde. .Eenmaal bewonderd, vergood als geen ander in de gebeeie beschaafde wereld, vindt hij nu overal tegenkanting, spot en dtkwe.f haat, ook in z»jn eigen land" schrijft de H. P. De Senaat blijft nog steeds onwillig. Zijn democratische partij^enooten in de Kamer van Afgevaardigden besloten qezer dagen met 106 tegen 17 stemmen niet in. te gaan op zijn wensch om den algemeenen dienstplicht in te voeren Wilson en olge- meene dienstplicht, welk een combinatie! En nu weder het conflict met Lansing, die door den President op onheusche wijze ge dwongen werd ontslag te nemen ais staat secretaris van buiter.landschc zaken. In dit conflict staat vrijwel de geheele Amerikaan- sche pers en de groote meerderheid van het Amerikaansche volk aan de zijde van den Staatssecretaris". Ën bij deze opsomming kunnen wij het wol weer een wijle laten. Wie gelooft thans nog aan toekomst-voorspellers Boltedandschs Rericötfa Londen, 21 Febr. (R-). De vredescon ferentie heeft heden weer vergaderd en heeft de beraadslaging over de Russische en de Turksche zaken voortgezet. (Draadloos van Carnarvon). De Morning Post schrijftDe algemeene indruk is, dat in de overleggingen over Turkije en over Rusland geene vorderingen van beteekenis zullen worden gemaakt, voordat MÜlerar.d in de volgende week weer op de conferentie is gekomen- Van president Wilson is nog geen ant woord ontvangen op de nota van de Geal lieerden over zijne houding inzake de Adria- tische kwestie. P a r ij s, 2 I Feb r. (Draadloos uit Lyon). De nader neg aan Hongarije geschonken termijn om zijne opmerkingen naar aanlei ding van het vrede verdrag aan te vullen, is gister namiddag cliie uur afgelcopcn. De geheele week dc t heelt de Hongaarsche delegatie nog niet e stukken aan het secre tariaat van de corferen-ie doen toekomen. Londen, 21 F e b r. (R.). Dc Duitsche zaakgelastigde Sthamer hei 'i heden namid dag aan lord Cur;:on zijne geloofsbrieven, overhandigd. B e r 1 ij n, 2 1 Tab r. (W. B.). Dc natio nale vergadering is f ?n Donderdag 26 Febr. bijeengeroepen. Dc agenda vermeldt slechts minder belangrijke zaken. 'B e r 1 ij h, 21 Feb r. (W. B.). 1 leden be gon het proces tegen von Iiirschfeld, die! twee schoten heeft gelost op den rijksmi- der. h nister van financi n Li/berger. Hij is aan-te 'v geklaagd van poging tgt moord. De vader van den 20-jciigén bes-- huldigde is opge komen om naasi den verdediger zijn zoon bij te staan. Londen. 21 Febr. (N. T. A. Draad loos uit Carnnr c). A n de Londen^che beurs heeft de wisselkeer»; een a Home ene verbetering ondergaan. l)e noteering van den pond sterlir.: in Amerikainschen mv-rt belangrijk v-vpru'^- nan. Er was een merkbare verbetering, in de waavdé van de frank en zelfs de mark heef! ri- h een weinig hersteld. M a d r i d, 2 T Febr. (H-R.) Hri kali t leeft zijn ontslag g'evre..0d, dat door d.n kor.ir.g is aangenam e.. Tweede telegram. Dc lm. r:ig heeft verklaard, dat hei kalmei .Y!c. Shlczar zijn vertrouwen heeft behouden. De minis ters zullen Maandag voor het parlement ver schijnen. Dc interpellatie van Ilubin ging om ,,dr maatregelen welk-? de re .wring yoorr.cw *n is tc treffen om dc activistische en oranggis'l- sebe propaganda, die iot dc ontwik hting der nationale eenheid leidt, tegen te gnan en te beteugelen". Na de vergelijking' van Frankrijk, dat 1.500.000 fis. had geofferd voor vrijhrtö <n recht, met „de talrijke milliard™ door Ne derland (gewonnen, dmik zij 0117.ellende en onze nooden'' (waarop de. manii -tatie voor Frankrijk volgen), riep minister Delacroix: Bemoei met onze besprekingen geen mogend heden waarmede wij in goede Itrekking:n leven. Ik bid .a, mijnheer Ilubin". En toen 1 -tv. are gtxchi, .ioüis v.m De groothertog van hl c s s c n& De Haagsche Ct. meldt :Ecn huis aan da .Julionn ven Stolber^lacn tc 'sGravemhagW dn toebehoorde aan den heer J. vnn Stolk, te Rotterdam, tog van Hessen. verkbcht aan don* groot har- het telegra aan Von Bib izake dc (1- V. uhool li;:d gcop- perd, zei de Minister: „Wie l uit u toe rl.u t«' zeggen? Men zou er zich moeten van oty.V, t n van vreemd: 0;iê:i in zulk dc: hBn-,.»N«»TPrPcnkor.»at met Bnltanlilaad, -- Wo!ff seint uit Berl'jn Naar de Deutsche AP mcinc 7tg. r* neemt, is de Nederlc dsch-Duit he han- delscacreenkomst no steeds niet r: slo ten. In Nederland v >et het-nog door de Ka rn v/oiu'u\ g 'gekeurd. De Ncderland- jeering en verscheidene Kemerfe- T" Ti weer ,Afoct ik u c -k herinn t- dei Holland, spijt der ga: srVe besehna'tle v ereld duizenden toni1 grint ü'-t doorvoeren dekkingen te hou .v. n waprte- "nn O"/; r'F''aten den dood jonden? (Leven dige tocju'riMn op vele banden). Wij mog n het kvnad niet vergeten dat ons aangedaan werd en eon regecring liecft onder znlko om standigheden het recht wantrouwig te zijn'". ".fillister Dalacroix: „Tegen uwe taal mout er verzet aangeteekend worden niet enkel doori dc regeeriag, mn.ir door de kamer". i-e- verulig. toejuichingen op Versclwllcndo ban ken rechts). De voorzitter: ,,T) redenaar he.-ft het recht zijue gedachten uit tc drukken gelijk onze bui* Ierland ehc Judrekkingen betreft, moet men b.'jzouderc it-hheitl aan den dag legger.". On li.t Hnde van 'zijn intern..:' 'ie ri 4> de h-cr ilubin uit: dag die onze nationale kracht zal ont- nd-rv zien, 70! jiet ook de dag zijn dat wij. Walen, naar de wijze van de roeden des lie den hebben no sleld. Het zri zaak definitie H*<>; Naar kr'i rn verin- bezwaar tegen de 11 wijzigd ontwerp f r eenifTG Wij:-': Hij; 'f eern tijd dm ot stond komt. CV •e- do KV;O4. Hooge Baad mee niet gcoüUil.-crtl is. UimrS Dc Tijd, in parlementaire d !T-n Pand ril, hem bij bet gc- -f tuegedailu. De dat hij vonr aur ou zul itaten-Gcr die taak' cn andex a aal. (R Een offi. ic-rie nota bericht, dat de I torenstafs. waarvan de koord k los -emnak». regeering meende niet genoeg kracht te be- ons *ll,,en keeren naar de zijde waarheen zitten on\ har© voornaamste taak, in t bij zonder het doen aannemen van de begroo ting en van de verhooging der seoorwegia- rieven, tot een goed einde te brengen. De koning verklaarde echter, dat hij zijn ver trouwen bleef scheuken aan het kabinet, dat dus aan het bewind blijft. Budapest, 20 F^br. (Corr bur.). Een heden bij de nationale vergadering in gediend wetsontwerp bepaalt, dat in afwach ting van de definitieve regeling der uitoefe ning ven het hoogste staatsgezag de natio nale vergadering een voorloopig rijksbe stuurder zal kiezrn Deze krii^t don titel „Doorluchtigheid'' en een eere traktement; hii mort voor 'e Rationele vergod.ring oen eed op de grondwet afleggen. P a r ij s, 21 Feb r. (N. T. A Drae.dloos). Volgens een telegranv, uit Budapest naar Weenen gezonden, heeft de nationale ver- giTdering admiraal Horthy tot rijks-besluur- der benoemd. Londen, 21 F" e b r. (N. ADraadloos van Carnarvon). O'GracIy is uit Kopenhagen te Londen teru -gekeerd. In een persgesyrek heeft hij verklaard„De overeonkomsl in zake do krijgsgevangenen en de civiele ge vangenen is ondorleekend en zij zullen bin nen een maand vrij zijn. het komt cr nu op aan ce Russen uit Engeland, Denemarken cn. No der! ar.-:! naar Rusland te vervoeren. De Lngelsche gevangenen zullen onmiddellijk in vrijheid gestold worden zoodra de Russen in de Baltisohe landen voet aan wal zetten. Zij zullen over Lïbau door LiMauen naar Dwinsk gevoerd worden en daar of ergens in de buurt over de grens gebracht worden. O'Grody verklaarde, dat hij n s. Zaterdag De besluiten, die de conferentie ten op- over een w^eek hcopt terug zichle van Turkije heeft genomen, zijn no slechts voorloopig en zijn ook niet aar. de •bij de kwestie direct betrokken partijen me degedeeld. Het is fntusschen duidelijk, dat wanneer te beer er onze bel uufen ons drijven zullen. Des tc erger voor hen die tic ontbinding d< land'; zullen hebben gewild". (Luide toejuichingen links cn bij de uiterste linkerzijde). Waarop dc voorzitter van de kamer als volgt Let parlementaire intermezzo besloot: „Eerlang zullen wij u dc uitslagen on/er werk zo mliedctr (in zake dc Ilollandsch-^tl- Siscbe overeenkomst) medededen cn dan zult gij zrin met wïlK verlangen, weerzijds, om tot con goed?n uitslag Je komen', wij die ondcr- Landclii'.gen hebben geleid. Een ieder, zal dan begrijpen hoc pijnlijk wij werden aangedaan dror dc 'onvriendelijke woorden, hier ten opzichte van Nederland i.lt- gesproken. „Eenparig zullen wij, ik ben er van over tuigd. die woorden afkeuren" Wij vullen met onze Nodrdcr- en met onze Zuiderburen, mei eenzelfde geest van Wedcrkeerig vertrouwen, eenc oplossing zoeken die de Belgische belan gen zal handhaven. II 1 Belgische blad O n s Va d c r 1 a 11 d schrijft iii een afzonderlijk artikeltje -©ver dc beleedigiiigen aan het adres van Nederland, onder hei opschrift „Ongehoord schandaal in dc Bclgiulu- Kamer, Ncderlaud grof belec- digd". lipt Jdad is vooral verbolgen, dat Ify- mans, dc minister van buitenland- Te zaken niet dadelijk verzot naiiteekende, Macs, do froniman, sprong telken.; op. „Terecht verontv aartligd hebban wc hem booren roepen: „Maar is er hier dan geen mi nister van buitenlondscho zaken om tegen die schandelijke lastertaal on to komen? Maar mijnheer Hymnn* verroerde niet cn de lasteraar ging voortI Maes dan weer: „Minister Uymnns, zult oij da» toelaten dat ecne edele naburige natie zoo voort brioodigrl wordt?'' E11 welgevallig kalm bleef ons „immensje" zitten luisteren." A. Iïans schrijft in II c t k a n le N i c it w s: De interpellatie van ïlnbin was weer do oude moedwillige verwan ing van akthi'.ro.c- I: 3 <to Uiarlno, „1. Vaderland" deelt mede,-dat van Lof Departement van M.u'itic ondci nand schrij' ven F 11 i!go."raiv Sedert Nóvepihcr 1918 heeft een groot aan«* ta] marinezo ff u ic n van knrp vg zoek dcirizecdieri 1 veriaJ011. Was dit aanvalt» kelijk niet veronii iisleiïd duordat velen sl olijj» logoivlni.l hadden 1'c!s lang g koe- :ordc -v thans, nu do uiF I-..- 'dl, dit hot aU'-ng^ n!ï, oi'i 7L-lfs bij hot V'oi- matoric'ol allo offioiers- dio van <leiv stoomvaart- wordt do/e aangolegen- I11 afwachting, dat van de transportavercenkcmst voor de terug keer ie regelen. H-j zc-ide, dat hij z r tevre den was over do resultaten ven zijns reis. (R.). Router's bureau is gemachtigd tegen te spreker, dat Lloyd Gecrge en Nitti ge-jon Vlatrmsch? l.ewpging en ontanrddc in een wordt tegemoet gekomen aan de aanspr-a- zamenlijlc doende zijn om, in strijd met d? i men.g.-'Imocs n akfivisme, Vlaamschc bowe- ken van Venezilos betreffende Thracie. het I inzichten van den rranschen premier, cn- j S'oJv praatje^, welke tot lastervoldtóchteu schiereiland GallipoH ook nan Griekenland derhandelingen met Lit win o^ aan te knoo- i 'Renden, bol. cdlgingen tégen vooraanstaande zal komen, natuurlijk behoudens de milftoï-pen. j Vlamingen, teg^n Nederland, teT^n Vlaam'solie w, n 1 T- 1 m, ,r 1 soldaten, gemccnnlaniséu, hoogdravende bc W ashington, 21 Febr. (r> x VlntA 0 re behoeften van de geallieerden. Men denkt, dat Venizelos, met het oog op de Ita- linansche aanspraken, zijne eischen heeft gewijzigd voor zooveel het gebied ten zui den van Smyrna betreft, maar daartegen over weer met eischen ten aanzien van het ten noorden gelegen gebied voor den dag is gc-komen. In conferentiekringen gelooft men, dat de beraadslagingen van de geallieerden in Lon den mogelijk nog v el veertien dagen zullen duren. Washington, 21 Febr. (R.). Heden werd in den senaat de eerste stemming se dert November over het vredesverdrag ge houden. Met 38 tegen 26 stemmen werd een motie-Hitchcock verworpen tot maend&ering van het repirblikeinsche voorbehoud, dat een „joint resolution" (gezamenlijk besluit van de beide huizen van het congres) noo dig zal zijn voor de kennisgeving, dat de Vereenigde Staten zich aan den volkenbond onttrekken. Budapest, 20 Febr. (Corr. bur.). De Hongaarsche vredesd©legatie heeft in Pa rijs een nota overhandigd, waarin de rechts aanspraken van Hongarije op de thans in Weenen aanwezige maar Hongaarsch of ge meenschappelijk eigendom zijnde voorwer pen van kunst-, historische- en wetenschap pelijke waarde worden uiteengezet. De nota protesteert er vegen, dat de op Oostenfijksch gebied aanwezige kunstvoorwerpen en. ver zamelingen onder uitschakeling van Honga rije onder de andere state, die Oostenrijk ~"n opgevolgd, verdeeld u-orden. Suis van vertegenwoordigers heeft na een de-bat van vier uren het door een compro mis gewijzigde ontwerp van de spoorwegwet aangenomen. De vertegenwoordigers van de vereeni- gingen van spoorwegpersoneel hebben bij Wilson geprotesteerd tegen de goedkeuring van het ontwerp der spoorwegwet. Zij ver klaren, dat de op den arbeid betrekking hebbende bepalingen geheel onaannemelijk zijn voor de arbeiders. /oi Mof-1 V'W* j toogin.gen scheldpartijen. De (Brussels c h e) Stand 0 r d vraagt welke behoefte dc heer ilubin eraan heeft onze noorderburen to. ontstemmen oP liet oogenblik dat de laatste tocbereidslcn ge troffen zijn om een verdrag te onderte©keuen dat, naar de woorden van België s Eer.Ten Minister, dc goede trouw en de inschikkelijk heid van beide partijen bewijzen zal. Le Soir schrijft naar aanleiding van het debat, dat men geen olie moet werpen 0;) het vuur, maar vraagt toch of het verboden is er aan te herinneren, dat Nederland over zijn grondgebied heeft doen vervoeren al het grind en zand, dat dienen moest voor dc loopgraven Permanent Iiof van Interna- fer Daltschers In Vlaanderen, 't^n »Wt Ncder- tionale Justitie. II. M. ,1e Kouintin 111"'1, ev,cneons purende den wapenstilstand üeelt Zaterdag in «utli*n«.- om»au:-n ''Onderddrtxecd Diutschrr met v.npen, en gedelegeerden voor dc conferentie tut het op- tdx001' I-Jmburfl h, it late:, trekken, •maken van een uniform ontwerp voor een per- 111 c 1? e 11 n c P v,'i;st en h'j manent Hof van Internationale Justitie. De!'1." debat ut de Kante,, enke.c vreemde f.,vn Minister van Buitenlawlschc I niet onopgemerkt ntor.tn blmvat. Toen de heer daarbij tegenwoordig, ben vens ve hii <de conferentie werkzaam zijnde secreta rissen. A u d i c n t i c s. De gewone audiëntie van den Minister yan Binncalandsche Zakeu zal op Woensdag 25 Februari e.L. niet plaats hebben. Sederls'ïd ou Beliiü. De interpellatie van Ilubin. De Antwerpsebe correspondent vnn het Vaderland ontleent aan het officieclc Be knopte Verslag van de Belgische Kamer nog Justitie De Plet débat in dc Kamen enkele vrrcnvF h i'.er 7nkc i v ds I n'et onopgemerkt mo",-?. blijven. T-;- n dc hcei vt:'rchi!Ic*:1e ^M')in °P dc banhn drr linkerz.ibJc werd -f>c gejuicht bij z.ijn aanval o;> rlc -activisten on o" den stenn, dien /ij in Né''oriand genieten, sin- ten zich slccJus enkele leden van reent; 1/tj j deze manbestatië aan. Het blad vrijt dit aan verkiezingspolitiek. Be exdirooaijrlas» .De „Petit Parisien"' meldt, dol de geal lieerde regeeringen uit Nederland het tele gram van den ex-kroonprins hebben ontvan gen, waarin hij aanbiedt zichzelf over te ge' <le volgende bijzonderheden over de interpol- i ven. Zij hebben besloten er niet op te ant- latie van den socialist Ilubin: woorden. op bet wedcrop. n gcwaclft, oir. Jjii voornemen ui' l? tocht aanhoudt er meer bezwn.".* l:jk \v; nigc in dier54 plaatsen h halve dienst to bezeilen beid zorgwekkend. Regceribigswegc beslissingen zullen worden genomen, omtrent de "toekomst der zeemacht, acht ik maatregelen noodzakelijk, om althans voorloopig het toeiu ;p.dc verloop tc stuiten. Daarom is door mij lx-sloten: lo. Op verzoeken van officieren der zee macht, behalve die van don sto mvani td'or.st, om vergunning lol bc: waarnemen van betrek kingen buiten het zee vezen, af ijzcr.d tc ad visee ren; voor zooverre het officiercnjma* chinist bétroflv dio hun d«en;tverbnnd hebben volbracht, zal gunstig worden gedaviscerd, in dien dc belangen van den dienst zich er niét legen Verzetten. 2o. Op verzoeken om ontslag van officieren, die in oi na 1012 tot dc opleidingen toetre den, en derhalve lum verbintenis nog niet hebben vbi!n acht, tu: >cl'.cix 1 Maart on 1 No vember in elk geval afwijzend tc ndvisecreii. Uappett SJ«^Jsoo!(i«tslsnl« Piiriit De Staatscommissie voor het Parhtvroag-' stuk heeft haar rapport, betreffende den in vloed \an de crisisomstandigheden op dc pachftocstnnderi cn de te nemen middelen gepubliceerd. Ongeveer 3<J00 vragenlijsten werden ver spreid; daarvan kwamen ruim 1000 beant woord terug. Op zeven plaatsen, t.w. Leeuwarden, Mid delburg, Den Bosch, Roermond, Arnhem, Utrecht en ri Gravcnhage, werden mondelin ge verhoor:n gehouden, waarbij zoowel ver tegen v. oordggeivan Ludbouworganisatiffs als particulieren wertien gelïoord. Dc resultaten van een en ander zijn in bet rapport verwerkt. De Commissie beveelt als resultaat harer overwegingen twee ontwerpen van TV et aan. Hot eerste lioudt in, een regeling omtrent het dragen der kosten bii openbare verkoopingen cn verpachtingen cn bet verbod van liet uit loven van premien daarbij. De kosten worden gebracht ten Jasic van den verkooper en ver pachter. Het tweede, g'. cft een nadere regeling van het remiss-credit en een wijziging van hel boa'ennde recht op dit punt. Ifct voorgestelde re mis Moreel» t heeft een dwingend knrnkfer en de verrekening wordt afgeschaft. Buitengewone omstandigheden, waaronder ook Icon gebracht worden een bui tengewone prijsstijging of prijsdaling der pro ducten, kunnen aanleiding geven tot een ver-1 hooging of verlaging van den bedongen pacht- prijs. Kadegeld te Rotterdam. D© 'gétoeênteraacl v?n Rotterdam heeft het voor stel van B. en \v/. tot verhooping von bet kadepe'd mot 100 li aangenomen met 37 tegen 4 stemmen. Een niet geslaagde 1 e e n i n g. De gemeente Gojrinchem is er niet in gestaagd haar nau tc gniic leeningen bij een bank te plaatsen. Congres Commun:**:sche Partij. Het congres vön dc Communisti sche partij sa! dit iaar öp 12. 13 en 14 Juni te Enschedé worden gehouden. feesirer.'jztlerlng Rede tan tïr. Tr»etm. Zondag werd tc Amsterdam in Bel'cvue een fcestvergadering gehouden van de Ned. VcreenigSpg van Spoor- en Tramwegperso neel. Deze feest vergadering werd gehouden omdat het ledental van 20,000 was bereikt. In de feestelijk versierde zaal waren op het podium tal van bloemstukken geplaatst, ge zonden door afdeelingen aan het hoofdbe stuur. De heer P. Moltmaker, voorzitter der vereeniging, ging de geschiedenis vanaE 1Q02 na, toen de vereeniging, zoools spr. zeide, door de bezittende klasse werd plat geslagen. Verschillende feiten werden door spr. herdacht. Door sdi*. werd Mr. P. J. Troel*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1