wmw&tïï'Z'E: „DE EEMLANDER" BUITENLAND De Slem van Frankrijk, PRHS OER ADVERTENTIE mc( inbegrip van eca "jatig No. 208 per pos! f 2.60, per week (met gratis verickcrng tegen ongelukken) f 0.176, airondeilijke nummer* OÜJ. AMERSF HOOFDREDACTEUR: M., O. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C, BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL KO?K urRscHTscMisrit. INTERCOMS. TELEFOONNUMMER 513 Vrijdag 27 Februari 1920 bewijsnummer, elke regel inccr 0 20, dienstaanbie» dingen 1 -5 icgcls 0.50, Voor handel cn bedrijt bestaan reer voordccligc bepalingen tot bet herhaald ad ver teer en bij abonnement licnc circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht De president van den oppersten raad der geallieerden heeft de tusschenkomst van den DuitscKen zaakgelastigde te Londen te ^aat genomen, om ter kennis van de Duit- ache regeering te brengen, dat door den 'president van de commissie van controle te Berlijn onder de aandacht van den raad is gebracht, dat de Duitsche regeering in een moeieKjken toestand zou worden gebracht, wanneer de geallieerde mogendheden aan drongen op de stipte vervulling van art. 160 yan het verdrag van Versailles, waarin is bepaald, dat de totale effectieve sterkte van de troepen in de Duitsche bondsstaten uiterlijk op 31 Maart 1920 het getal van 100.000 man, de officieren en de depót- inrichtingen daaronder begrepen, niet mag te boven gaan. Dit artikel is indertijd ont worpen in de onderstelling, dat het verdrag Van Versailles op een veel vroegeren datum zou worden geratificeerd. De opperste raad heeft daarom besloten toe te staan, dat de Duitsche strijdkrachten den lOen April, d. i. drie maanden na het in werking treden het verdrag, overeenkomstig art. 163 tot 200.000 man en den lOen Juli 1920 tot 100.000 man verminderd moeten zijn. Over de voorgeschiedenis van deze nota wordt aan de Duitsche Allg. Ztg. geschre ven, dat zij een antwoord is op een Duitsche nota van 6 Februari 1920, waarin de moeielijkheid, ja onmogelijkheid werd aan getoond van de uitvoering der militaire de mobilisatie van Duitschland tegen het in het verdrag bepaalde tijdstip van 31 Maart. Door de late ratificatie van het verdrag op ÏO Januari 1920 is er namelijk gemis aan overeenstemming ontstaan tusschen den in artikel 160 genoemden termijn van 31 Maart 1920, waarop de effectieve sterkte van het Duitsche leger nog slechts 100.000 man mag bediagen, en de in art. 163 op genomen bepaling, dat „binnen drie maan den na het van kracht worden van het tegenwoordige verdrag" de geheele effec tieve sterkte van het Duitsche leger tot 200.000 man moet worden teruggebracht. Voor de uitvoering van de militaire ver dragsbepalingen was het onmisbaar deze met elkaar strijdige artikelen in overeen stemming te brengen. Verder bepaalt art. 163, dat de verminde ring van de Duitsche legersterkte „geleide lijk" kan geschieden, en wel zoodanig, dat een milnaire commissie van deskundigen der geallieerden van kwartaal tot kwartaal de mate van de sterktevermindering be paalt. Bij stijf vasthouden aan den termijn van 31 Maart zou deze door de omstandig heden dringend geëischte geleidelijke ver mindering geheel onmogelijk gewórden zijn. Behalve deze door de vertraagde ratifi catie ontstane tegenstrijdigheden in het ver drag zelf werd in de Duitsche memorie nog riödiuk gelegd op de onoverwinnelijke be zwaren, voortvloeiende uit den binnenland- schen en buitenlandschen toestand van Duitschland, die tegen een overhaaste uit voering van de demobilisatie spreken. De tegemoetkoming van de Entente te genover deze Duitsche voorstellen blijft binnen nauwe grenzen beperkt. Het tijdstip van 10 April, dat voor het bereiken van de sterkte van 200.000 man wordt bepaald, beantwoordt geheel aan den driemaand- schen termijn van art. 163 en staat geen en kelen dag meer toe. Het uitstel van den ter- nijn voor de vermindering op 100 000 man tol 10 Juli be teekent de allerbekrompenste tijdsbepaling voor cle definitieve demobili- iatie> die ingevolge art. 163 mogelijk is. De in dit 'artikel voorziene geleidelijke ver mindering kwartealsgewijs van 200.000 tot 100.000 man komt daarbij geheel in het gedrang. Er is dus volstrekt geen aan leiding om van een groote tegemoetkoming te spreken. De Entente heeft tot dusver niets gedaan, dan de klaarblijkelijke onmogelijk heden weg te nemen, die uit het vertraagde in werking treden van het verdrag voort kwamen. BuSteniandsche Berichten, Londen, 26 Febr. (N. T. A. Draad*- loos uit Perzië). De tweede nota van Wilson over de Adriatische kwestie is gisteren ont vangen. De gedachtenwisseling over de nota werd tot Donderdag uitgesteld. Washington, 2 6 Febr. (N. T. A. Draadloos van Annapolis). Een telegram van de Associated Press uit Londen bericht, dat Wilson's nota over de Adriatische kwestie en den toestand aldaar is aangekomen en aan den oppersten raad is overhandigd. Naar verluidt, bevat zij een 'ondubbelzinnige verklaring over de positie van dit land te genover het sluiten van overeenkomsten, waarbij beschikt wordt over gebied, zonder deelneming van de Vereenigde Staten. Geneve, 2 G Febr. (N. T. A. Draadloos Vfin Parijs). Paderewski is naar Londen ver- tot*^*'ke11 om voor den Oppersten Raad het Poolschc standpunt in zake een vrede met Rusland uiteen te zetten. Londen, 25 Febr. (R.) Naar de Daily Mail verklaart, bestaat er niet de minste twijfel, dat Europeesch Turkije zal worden beperkt tot Konstantinopel. De rest van het oude Europeesche Turkije zal onder het be heer komen te staan van den Volkenbond. P a r ij s, 2 6 Febr. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De correspondent van de Petit Parisien te Londen bericht, dat de uitslag van de twee vergaderingen, die Woensdag door de conferentie zijn gewijd aan de Turk- sche kwestie, schijnt te zijn, dat verschillen de punten, die vroeger schenen te zijn vast gesteld, weer onzeker zijn geworden, met name wat betreft het toekomstige régime van Klein-Azië en de gTenzen van Turkije. De raad besloot ten slotte de tot dusver althans voorloopig vastgestelde besluiten niet bekend te maken voordat het geheele verdrag kan worden bekend gemaakt. Heden zal de discussie worden voortgezet. Londen, 26 Febr. (N. T. A. Draad loos van Lyon). Lloyd George, hedenavond in het Lagerhuis sprekende over de Turk- sche kwestie, zeide: „Ik weet niet of iemand den indruk heeft, dat, wanneer wij besloten de Turken uit Konstantinopel te verdrijven, de zaak geheel duidelijk zou zijn geworden. Feitelijk heeft het zijn voor en zijn tegen. Na lang en zorgvuldig wikken en wegen van alle feiten, is de Geallieerde conferentie tot de conclusie gekomen, dat het over het ge heel genomen, bet-er was de Turken te Kon stantinopel te laten. Lloyd George zeide, dat na de Russische revolutie en d-en vrede van Brest-Litowsk, de eerste afspraken niet meer konden gel den. De verplichtingen, die deze overeen komst oplegde, waren met algemeen goed vinden van alle partijen vervallen. Het zou, voegde hij er aan toe, groote dwaasheid ge weest zijn, de voogdij over de zeestraten toe te vertrouwen aan een volk, dat het ver trouwen heeft geschonden. De zeestraten zullen nooit meer gesloten worden door de Turken voor een Engelsch schip. De in Januari 1918 gegeven toezegging is gegeven na raadpleging met olie partijen. Asquith en lord Grey hebben toegestemd, dat de verklaring van Januari 1918 na rijp beraad is genomen. P a r ij s, 2 5 Febr. (N. T. A. Draadloos van Annapolis). De Raad van gezanten be sloot heden het overschot der Duitsche schepen, die niet zijn verdeeld onder de geallieerde mogendheden, te vernietigen. C h r i s t i a n i a, 2 6 F e b'r. (\V. B De och tendbladen melde», dat de bevoegde commis sie uit het Storting zich met 10 tegen 2 stem men uitgesproken heeft ten gunste van %toe- treding van Noorwegen tot den Volkenbond. P a r ij s, 2 6 Febr. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Millerand is heden morgen uit Londen vertrokken om in den avond in Parijs terug te zijn. Londen, 2 6 F e b r. (N. T. A. Draad loos uit Lyon). De finandeele conferentie is heden bijeengekomen. De Fransche minis ter van financiën Marsal was tegenwoordig. De voornaamste van de behandelde kwes- tiën was die van den wisselkoers. De ver schillende elementen ven den toestand, de invoeren en de waardevermindering van het geldswaardige papier tengevolge van den 'buitensporigen omloop van het papiergeld zullen beschouwd worden in betrekking tot hun invloed op den wisselkoers. Luxemburg, 26 Febr. (H.-R.) In de Kamer viel de socialist Thorn de regeering aan over het Fransche garnizoen en het militie-ontwerp. Hij verweet den minister van staat, dat aan de onafhankelijkheid van het land daardoor afbreuk werd gedaan, om dat Frankrijk een slaat is, die belang heeft bij de Luxemburgsche kwestie. Minister Reuter ar.lwpordde, dat het gar nizoen gehandhaafd wordt om gewapend te zijn tegen de uit de naburige landen drei gende gevaren en tegen. het bolsjewisme. Het onafhankelijke lid Pruem viel de re geering hevig aan. Thom stelde voor de zaak aan een volksstemming te onderwer pen. Berlijn,26 Feb r.(VV. B.) liet bcursbc- stuur besloot in de maand Maart dc fondsen- beurs des Dinsdags, Donderdags cn Zater dags, tc doen vervallen. Echter worden op deze dagen dc buitenlandsrhc" wissels en banknoten officieel genoteerd. Alleen op Dins dag 2 Maart vervalt het geheele beursver- kecr en'ook de produrtenmarkt. Berljjn, 2 G Febr. (\V. BHet centra al- bureau voor kriigs- cn civiele gevangenen deelt mede, dat dc onderhandelingen over het terugzenden der krijgsgevangenen mot de af gevaardigden der Sovjetregecring begonnen zijn cn met spoed gevoerd worden, zoodat bin nenkort de betreffende overeenkomst gctcc- kend zal kunnen worden. De technische be zwaren maken het onmogelijk den tijd te be palen. waarop het vervoer der Duitsche krijgs gevangenen zal kunnen beginnen. P a r ij s 2 6 F e b r. (N. T. A. Draadloos). Hét proces Coillaux is Woensdag voortge zet; de ondervraging, is geëindigd. De be schuldigde gaf een uiteenzetting over de betrekkingen die hij heeft onderhouden ge durende zijne reis naar Italië. Hij sprak met name over Martini, die minister is geweest in het kabinet-Salandra. Londen, 25 Febr. (R.) De spoorweg- mannen van het Seinedepartement besloten te middernacht over te gaan tot de staking, ondanks de houding, aangenomen door de Federatie van spoorwegweden, die weigerde vertegenwoordigers te zenden naar de ver gadering. P a r ij s, 2 6 Febr. (R.). De dienst op de lijnen var» de ParisLyonMéditerranée is biina geheel geslaakt. Op de lijnen van de Nord, de Orleans en de Est is bet ver keer normaal. Op de staatsspoor doet de staking zich voelen op de lijnen in den om trek van Parijs op den rechter Seine-oever op den linkeroever is de dienst normaal. P a r ij s, 2 6 F e b r. (N. T. A. Draadloos) Het verkeer op de lijnen van de P. L. M. (Parijs-Lyon-Middellandsche zeer) is Woens dagmorgen volgens het program van de syndicalistische organisaties, stopgezet. Dc staking in de werkplaatsen van de depóts is bijna algemeen* evenals onder het lijn en treinpersoneel. Een zeker aantal treinen kon echter rijden. De dagbladen berichten dat de regeering alle maatregelen in algemeen belang geno men heeft en dat de voedselvoorziening van Parijs, alsmede van de groote steden, die gewoon waren bediend te worden door de P. L. M.r door de staking niet zullen lijden. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Dc staking is algemeen op het net van de Pqris LyonMéditerranée. De minister van open bare werken neemt de maatregelen, die hierdoor noodig worden. Londen, 25 Febr. (N. T. A. Draad loos van Carnarvon). De uitslag van de tus- schentijdsche verkiezing te Poisly bewijst, dat Asquith is verkozen met een onver wacht groote meerderheid van 2854 stem men boven den sterken arbeiderscondidaot. De terugkeer van Asquith in het parlement zal over het algemeen met vreugde worden begroet door rfÉte- r.ol»tveke partijen. Zijn groote ervaring terrein der wet. c- ving, alsmede 2jjn ongemeen uitgebreide kennis van finandeele en economische vraagstukken, zullen, wanneer Asquith zijn plaats in 't Lagerhuis heeft ingenomen, het land van grooten dienst zijn. Londen, 26 Febr. (N. T. A. Draad loos van Carnarvon). Asquith zal Maandag zijn zetel in het lagerhuis innemen. Londen, 26 Febr. (N. T. A. Draadloos van Carnarvon). Dc tekst van de Ilomo Rulc- wet is gisteren officieel bij het Lagerhuis in gediend en zal morgen gepubliceerd worden. Intusschen zijn reeds eenigc bijzonderheden over dc bepalingen van dc wet bekend. liet voornemen bestaat de wet vóór Paschcn i'1 tweede lezing tc behandelen. Men kan aannemen, schrijft dc „Times", dat de voornaamste bepalingen van dc wet zijn, dat er twee parlementen zullen komen: een voor Zuid-Ierland: Leinstcr, Munster en Con- naught en de drie Ulster-graafschappen Ca- van, Monaghan en Donegal; en een voor Noord-lei land: de zes overige Ulster-graaf schappen. De parlementen zullen zitting heb ben te Dublin cn tc Belfast. liet gebied van Noord-Icrland is pas op het laatste oogenblik vastgesteld. Men heeft het denkbeeld der benoeming van een commissie voor de grensbepaling laten varen cn het Ka binet besloot Noord-Icrland te beperken tot de zes noord-oostelijke Ulster-graafschappen: Antrim, Down, Armagh, Londonderry, Fer managh, cn Tyrone. Dc beide parlementen zullen volledige wet gevende bevoegdheid bezitten, hetgeen hen in staat zal stellen een enkel Icrsch parlement te scheppen, zoodra de vcreeniging van Noord en Zuid-Ierland is voltooid. De Ierschc vertegenwoordiging in het Biit- sche Lagerhuis zal beperkt worden tot 12 lo den. De volgende bevoegdheden zullen aan dc Ierschc parlementen worden toebedeeld: re geling van het onderwijs; bestuur van het land; landbouw; wegen-aanleg cn bruggen bouw; verkeer en vervoer; ouderdomspensi- oneering en verzekering; gemeentelijke aan gelegenheden; plaatselijke justitie; ziekenhuis wezen; drankwetgeving; politie-wezen; wo ning- en arbeidswetgeving. Het postwezen, het muntwezen, de regeling van de bctonning cn bebakening en de hoogcre rechtsbedoeling zullen voorbehouden worden, tot de beide Ierschc parlementen daarover tot overeen stemming zijti gekomen. De Ierschc regeeringen zullen, de beschik king krijgen over dc rechten on belastingen in IerlAnd geheven, voor zoover zij meer opbren gen dan wat als bijdrage in dc rijksuitgaven moet worden uitgekeerd. I)ic bijdkagc is voor dc eerste twee jaren vastgesteld op 18 mill, por.d Sterling per jaar. zoodat er 23.5 millioen voor uitgaven in Ierland overblijven. Voor dat dc twee jaren om zijn zal oen gemeen schappelijke schatkist-raad de bijdrage voor dc toekomst vaststellen, rekening houdende met de financieelc draagkracht van Noord en Zuid-Ierland en van het vereenigde koninkrijk. Dat bedrag zal voor vijf jaar gcl^ den cn zal dan herzien kunnen worden. Er r.a\ een vrijwillige gift aan elk van. de twee Ier-» sche parlementen worden gegeven van 1 mil- lioen pond St. voor de eerste noodzakelijke uitgaven. I'.lk Icrsch parlement zal het recht hebben belasting tc heffen op dc wijze zooals dc sta ten in Noord-Amcrika dat hebben. Er zal een Rand van Ierland gevormd worden van twin-, tig afgevaardigden, gekozen door elk parle ment. I)ezc raad 7al het recht hébben wctsonH werpen in tc dienen; dc beide parlementen' zullen den raad alle bevoegdheden kunnen vcrlcencti die binnen dc grenzen van hunni macht liggen. M o d r i d, 2 5 Feb r. (R.) De minister- van oorlog heeft machtiging verleend tot het koopen van oorlogsmateriaal van de Engel* sche regeering ter waarde van ruim 8 mil* lioen pesetas. Budapest, 26 Febr. (Corr.-bur.). De nationale vergadering begon beden met do behandeling van het wetsontwerp tot her stel van den grondwéttigen toestand en tot voorloopige regeling van het staatsgezag. De rapporteur Turi stelde een amendement voor, waardoor in de considerans wordt ge constateerd, dat de uitoefening van het ko ninklijke gezag sedert 13 November 1918 heeft opgehouden. Stefan Kovacs (van de partij cler kleine landbouwers) verklaarde met dit amendement mee le gaan, omdat daardoor de vrees wordt weggenomen, dat door het wetsontwerp op de kwestie van de legitimiteit wordt vooruitgeloopen. P a r ij s 2 6 F e b r. (N. T. A. Draadloos). Het Rumeensche Pèrs-bureau verklaart, dat de berichten omtrent een ontslog-aonvroge an liet ministerie Vaida Voivod onjuist zijn. Het bericht uit Bukarest spreekt alleen van een ontslagaanvrage van de ministers van oorlog en handel om redenen, die niets tc maken hebben met dc politiek van het kabi net. Vaida Voivod bevindt zich op bet oogenblik te Londen. N e w-Y o r k, 2 5 P e b r. (N. T. A. Draad loos van Annapolis). De AssociV d Press bericht, dat Charles R. Crane is benoemd! tot Chineesch gezant. N e w-Y o r k, 2 5 F e b r. (N. T. A. Draad loos van Annapolis) De vertegenwoordi gers der spoorwegmannen hebben besloten Wilson te verzoeken zijn veto uit te spre ken over de wet tot reorganisatie der spoor wegen. Washington, 26 Febr. (R.) Wilson heeft een wet onderteekend over de vergun ningen tot exploitatie van petroieumbron- nen bevattende landen. Daardoor werdt een millioen acres land in hot westelijk gebied voor de exploitatie geopend. P a r ij s, 2 6 F c b r. (N. T. A. Draadloos) Op 75-jarigen leetijd is gestorven c!e ont dekkingsreiziger Marcel Dieulofoy. (Dieiilafoy werd in 1847 tc Toulouse ge boren en studeerde aan de polytechnische school (e Parijs, waar hij het diploma van ingénieur des ponts et chausséés behaalde. In 1831 belast met een zending naar Perzië, schreef hij over het daar geziene een vijf- deelig werkL'nrt anüque do la Perse ('84—'89). In 7383 werd hij benoemd tot ingenieur en chef. Hij maakte daarna een reis naar Susa. en wist het .palcis ven Da rius I en Artaxerxes II op te speren. Van die reis bracht hij hoogst merkwaardige, vroeger onbekende bas-rcliefs van gekleur- den en verglansden bnksteen^mcc. M i wist we), door kléine fragmenten uit Ninivé en Babyion afkomstig, ven het bestaan van deze .ingebrande bonte plastiek af, dcch had daarvan destijds nog geen enkel vol!* -ri beeldwerk in Eu;opa gezien. Zijn vierdec-lig werk ,,L' Acropole cle Suse" (1890—1393) is na deze reis geschreven.) De herinnering is een museum van smart en genot. Vf Roman door ADRIEN BERTRAND. Bekroond met den Prix-Goncour 24 „evenals u," zei Vaissette, „heb ik het ge voel dat wij de erfgenamen zijn der antieke beschaving. Er is daar een fakkel geweest, 'die de geslachten van elkander hebben over genomen. Die fakkel is van het Hellas van Pericles e:i Plato overgegaan op het Rome vdcr Caesars. En van daar, dank zij de helder heid van het Gallo-romeinsche tijdperk, en on- ■danks de duisternis van de Middeleeuwen, is 7ij gekomen tot aan dc paleizen onzer Konin gen. Deze fakkel is dus nooit gedoofd. Maar geen enkel Germaansch volk heeft haar ooit gedragen; noch de Sakscrs, noch de Fran- fken, noch de Allcmanuen, noch de Gathen, ril och. de Vandalen, noch de Kimberen, noch [kjc Teuton en. ik waardeer den geweldigen ar beid der Duitsche geleerden, die beter op dc jjhoogtc zijn dan wie ook van de philologie en jde chemie. Niettemin schijnt het mij toe, dat '2ij niet zijn wat men in den klassieken tijd' ^•eerzame menschen" noemde. Hun droomerige yriel, vol Nóördsche nevelen, werd altijd aan getrokken door het licht van don Latijnschen 'hemel. sooals dit het geval was met da ro mantische tijdgenooten van Gocthc. En hun koningen, Alaric of Theodcric, kenden in hun hartstochtelijke begeerte naar zon, geen grooter geluk dan te gaan sterven binnen de sfeer van Rome of Ravenna. En thans nog worden hun toeristen, met hun Baedeker en hun slappen hoed met faizantenveer, bezeten door den drang om hun kantoren of hun bier huizen te verlaten en de Romcinschc Campag- na, haar gewijden weg en haar waterleidin gen te bezoeken; zij gaan naar de plaatsen waar dc tempels stonden en waar de herin neringen van dichters en Goden leven; doch zij tellen dc steen en, en classificeeren de ruïnes, zonder dat zij er de ziel en dc gewijde beteckcnis van vatten. Maar in onze streken is de gedachte ge* worden t°t een daad; de idee heeft zich omge zet in scheppenden arbeid. En het is voor deze wijze om het leven te leven, voor onze an tieke menschelijkc beschaving en voor de heerschappij der idee, dat wij vechten. Aldus onderwerpen wij ons, zonder dat wij er ons bewust van zijn, aan een historisch nood- lof „Wij vervullen," zei de kapitein, „een ge- wijden plicht." Vaiseitc vervolgde: „Men zegt ons: „„Gij zijt dc soldaten van het Recht."Er gaat geen dag voorbij, dat men het niet voor ons herhaalt. Ik neem het aan, ik geloof het: ofschoon het mij nog moeilijker lijkt, om te weten, wat Recht, dan vat Waarheid is. Het Recht is een zeer ab stract en zeer veranderlijk ding, waarvoor ons maar zeer weinig eerbied wordt ingeboezemd dyf.* hen, die geroepen zijn het toe tc passen. 1$ &et niet iets, dat alleen maar bestaat iu do hoofden der wijsgeeren, der wetgevers en derf vrederechters, en tls het niet, evenals de „waarheid" van Pascal, heel anders aan deze zijde dan aan gene zijde der Pyreneeën, aan deze dan aan gene zijde van den Rijn? Maar in elk geval weet ik wèl, dat wij dc soldaten zijn der idee: Wij vechten omdat we in ons binnenste, ter uwer verheugenis, kapitein, dc ziel der kruisvaarders en der Chouans dra gen, en ook. met uw welnemen, dc ziel der Camisards cn der San s-C u 1 o 11 e n. Gaarne erken ik, dat alle oorlogen ten slotte het gevolg zijn van economische noodzakelijk heden; dit is thans evengoed het geval als bij de primitieve gevechten, waarin de holbewo ners zich meester maakten van de dierenhui den en de geslepen steenen: en bij de oorlo gen, waarin de Israëlieten het Beloofde land en dc Europeesche volken hun koloniën ver overden. Dc Verhoudingen in cle materieclc en dc physieke wereld voelen tot konflikten op materieel en physiek gebied. Maar een oorlog heeft slechts dan grootheid, w anneer de idee cr een rol in speelt, en wanneer hij wordt fre- heerscht door factoren van psychische en mov reelen aard. Zoo geloof ik dan, dat wij worstelen om dc denkers, de wijsgecren en de kunstenaars te doen zegevieren over dc legerleveranciers en dc kanonnenfabrikanten. Natuurlijk zullen wij de overwinning behalen met behulp van deze laatsten; en niet met behulp van dc schrijvers, die hun geestdrift uitstorten in het „Bulletin des Armees.'* Maar dat komt, omdat hij ons de denkers dé baas zijn. Deze supre matie der iulellcctueelén is dc bron van al onze kracht. Duitschland zal verslagen wor den omdat de krijgslieden, dc kurassiers en de wapensmeden er de heerschappij voerden, en niet, zooals bij ons, de denkers. Ik zeg ,u: ons ras heeft de angst der Be schaving gevoeld, en het heeft geantwoord op den roep van den mensclielijken Vooruit gang. Wij zijn door het Lot aangewezen om de eeuwige schoonheid van de propylaeën cn van den Apollo van dc Belvédère tc .redden; en wij zullen overwinnen, omdat d? besten van ons ros Racine hebben begrepen en Ronsard hebben liefgehad." hoofdstuk viii. De slag. ..Het as tijd om ons gereed tc maken," zei kapitein de Quéré. Alom klonken dc bcvek-n; „Vooruit, opstaan, overeind komen Te Wapen... Formeer (lc secties..." De sergeanten sloofden zich uit, cn liepen van de eene groep naar de andere. Er waren jagers, die sliepen als ossen, door al het lawaai heen. Anderen sloegen vuursteen-en- te gen elkaar of stake* lucifers aan: je zou waar achtig haast gclooYcn, dat zij vuur wilden aanmaken en koffie zeilen! Het bosch was vervuld van oen gezoem, waar van tijd tot tijd liet geklik van een bajonet boven uitklonk, of de vloek van oen man, die zijn ransel of zijn geweer niet kon. vinden. Van rechts kwa men, door een open plek in het bosch. twee batterijen artillerie aanrijden. Binnen eeo paar seconden hadden zij positie genomen. De artilleristen sneden takken om er hun stuk ken onder tc verbergen. Eenigen hunner voer den zwijgend hun paarden weg. Anderen, in hun donkere mantels gehuld, liepen rustig heen en weer. Acht kanonnen werden opge steld; men kon ze in de schemering onder scheiden. Het flakkerende licht der lantaarns, die heen en weer werden gedragen, deed dc spitsen dei* granaten* die netjes ft de -rij in dc cais sons slondcn.jSChi tlsoi bet gouden doos jes waren. Er wus geen enkel overtollig ge rucht, geen gebaar te veel Het geleek op het wijze beweeg der bijen roiidom korf. Dit gaf een iirdruk van orde cn regelmaat, waar door dc jagers Werden bemoedigd. Eenigen waren naar dc artilleristen toe gekomen. „Jelui zullen ze dc'r van langs geien hè om ons tc helpen?" zei Bégou. „Daar zijn wij voor gekomen," antwoordde eer» kwartiermeester. En li ij liet zijn hand licfkoozend glijden over het grijze affuit van zijn kanon. In den toonr waarop hij sprak, klonk een beetje medelij- den met dc infanteristen; cn in do stem van Bégou was oen klank van smeeking cn van vertrouwen. „Als wc nv> ir voldoende ammunitie had den,zei de onderofficier. „Ah zoo, hebben jullie daar gebrek aan?"1 vroeg Bégou angstig. „Ik zal niet z^gger. dot wij cr gebrek aan hebben,' verklaarde dc artillerist. „Maar je kunt cr nooit genoeg van hebben." Iïct-begon te dager. Een mat licht, d 'La nacht verslond; en, heel ver in het Oosten, in den nevel, ccn bleckc zon. Plotseling scheen de lucht tr ch i'. Als of liet ccn n nraak was tusschen dc hcld< partijen, begonnen de Duitsche kanonnen, d»® op O e hoogten stonden, cn het Fransche gc« schut in het bosch, elkaar met projectielen té bestrooien; het scheen eon saluut aan deu komenden dag. En toen was cr weer de stiV tc cn dc vrede van den herfstochtend. (Wordt vervolgd),

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1