«■BMciT-rsr: „QE EEMLANDER" iisillWHÏBTlElïïLÜft:^ BUITENLAND De Stem van Frankrijk. Ie Idas ReöarstïB-inrichtir.g. FEUILLETON. tile Jaargang Ne. 210 per ipost 1 2.60, per weck (met grati» veiicker ng itj<a ongelukken) 0.17s, alzondeilijke nummert 1 OJK. i HOOFDREDACTEUR: M«. O. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C» BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL Ho"« urMHiiuio» IN1ERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 IVJaandag 1 Waart 1SZO bewijsnummer, elke rcfiri meer 0 20, dicnMaanbiai dingen I -5 tegels 0.50. Voor handel cn bedrijf beslaan :cci vootdccligc bepalingen tol hel herhaald advcrtccicD bij abonnement. I'enc circulaire» bevattende dc voorv/aarden wordl op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Van week tot week. Jaarbeursweek. De tweede Jaarbeursweek is aangevan gen I Spreek me niet an de Jaarbeurs 1 is thans een populair gezegde, en dan volgt ■een wolkbreuk van klachten, die eindigt met r',Nooit meerl Dat klinkt somber; gruwelijk somber, maar beter hier de echo te laten weerklinken, dan de klacht te negeeren. Doch als we er wat dieper op ingaan, blijkt ook hier de pessi mist weer de pessimist en is„nooit meer" wel een van z'n slechtste trouvailles. Vooropstellend dat wij niet in den handel zijn ingeleid, dus moeten afgaan op de uit spraak der bevoegden en de (leeke)aan- Schouwing van zeer vele stands, was onze indruk de volgende Het is stil op de 4de Jaarbeurs. Stil als ierleden jaar (de 2e Jaarbeurs was het drukst) en kleiner van omvang. Als men de terreinen bezoekt, frappeeren de stille „stra ten", de gesloten stands, of de verveling van de exposanten. Maar Nu zijn wij genaderd aan „nvaar". Het Aoordje „maar", dat ook nog wel eens red- :lend optreedt, zegt hier: de handel is ge zonder. Ersatz industrieën zijn afgevallen. Giondstofienschaarschte belet veelal het to omen van korten leveringstermijn, het va- iuta raadsel werkt verlammend, de durf in deze vulkanische dagen, mindert en deze en andere oorzaken drukken de beurs. Maar a at verhandeld wordt is leverbaar, dus re eeier, dan 't vorig jaar, toen zoo dikwijls ge kocht en verkocht werd zonder dot goede ren voorhanden waren. En de toenmaals clandestien ingeslopen buitenlandsche pro ducten z-ijn nu nagenoeg geweerd. Apropos van die buitenlandsche productenzij spe- ien ditmaal al een zeer eigenaardige rol I Eenerzijds verbiedt het valutavraagsluk den handel hierin, anderzijds brengen zij koorts achtige speculatie voort en als outsiders Staan zij buiten de terreinen in hotels en woonhuizen te Utrecht ten toon. Dit is de laatste nationale jaarbeurs. De volgende Fe- Vuari-maand moet een gereedgekomen jaarbeurs-paleis te zien geven, waarin dan pok de buitenlanders ter markt komen. In dien dan de Mark en de Kroon (of hun op volgers) een weinig levenskrachtig zijn (en waarom zouden ze niet Na den oorlog is Voortaan alles mogelijk f) za<l de conourren- 'lie met inlandsche producten ten eenenmale "het peil omhoog jagen. We zullen mee moeten en mee gaan. Toch zijn er op deze beurs zeer zeker in dustrieën, - die zijn opgeleefd en druk han deldrijven. Onder hen bekleedt de bekende Philip Bres (Maastricht) een goede plaats. Een maquette tcont een kolossale cigaretten- Jabiiek{ de grootste van ons land), die te Amsterdam zal verrijzen en hun nieuwe ma chines (ter Jaarbeurs aanwezig) hebben de volmaaktheid reeds zóódanig benaderd, dat ter linkerzijde tabak wordt aangevoerd, ter rechterzijde vellen papier en dat in 't mid- "den de cigaretten dan bedrukt en van een mondstuk voorzien te voorschijn komen. De 'misproducten verlaten bet toestel aan de achterzijde. Men neemt ze er uit, werpt ze in een buis en verjongd komen zij dan als gave cigarelten wéér te voorschijn. Ook de Verkadefabri'eken te Zaandam hebben weer hun oude producten- kunnen gaan fabriceeren. In hun buitengewoon ar tistieke verpakking (hoeveel schilders en de coratieve kunstenaars hebben niet him ta- ent aan de reclame van Verkadie gewijd?) pronken de verschillende Zaansche produc ten naast de beroemde albums in de groote stand op de Maliebaan. Het is een terugkeer 'die wij met vreugde kunnen begroeten. Philips Bros en Verkade zijn twee types, j lie wij (vrij willekeurig-aangelokt door het uiterlijk der zeep-stor.ds-) kozen ter illustra tie van het feit der herlevende industrie. Na- tuurlijk ziin cr nog tallooze andere. Even natuurlijk zijn er verscheidene met lamheid geslagen door dezelfde tijdsomstandigheden. Doch ter Jaarbeurs gegaan mei de grootste interesse voor het wel en wee, kregen, wij ten slotte den eindindruk, dat de kern gezond is. Zoolang deze grond b 1 ij f t is deze Jaar beurs ons noodzakelijk heil. Politiek Overzicht Van de toenemende geneigdheid, die in de Ententelanden 2ich doet gelden om vrede te sluiten met sovjet-Rusland, ge tuigt eene aan den eersten minister van Groot-Brittannie gerichte memorie, die de handteekeningen draagt van eenig<e man nen, die in de laatste twee jaren in offi- cieele dienstbetrekking in Rusland werk zaam geweest zijn. De eerste onderteeke naar is de luitenant-kolonel Sir Hubert Gough, die hoofd geweest is van de Britsche militaire missie in noordwestelijk Rusland; .eeivigen hebben gestaan aan het Moer- manskfront en in den Kaukazus; anderen zijn werkzaam geweest als financieel advi seur van de Britsche missie in Rusland en van de regeering van Noord-Rusland. Deze mannen hebben zich gezamenlijk tot de Britsche regeering gewend om haar te wij zen op de noodzakelijkheid, dat spoedig vi ede met Rusland wordt gesloten. De misdaden, die in het verleden door de Russische regeering zijn gepleegd, moeten zoo zeggen zij niet beschouwd wor den als een beletsel om haar nü te erken nen. „Wanneer de westelijke mogendheden beïnvloed zijn door vrees voor revolutio naire propaganda en door het precedent, dat voor directe actie wordt gegeven door het succes van de sovjetregeering, dan zou den de ondergeteekenden willen opmerken, dat geen beschermende maatregel zooveel kan uitwerken als het weder open stellen van Rusland voor handel, verkeer en waar neming. Het wordt met iederen dag duide lijker, dat de stabiliteit van Europa in de eerste plaats hiervan afhangt of de staten van Midden Europa behoorlijk van levens middelen voorzien worden gedurende het aanstaande jaar en het is onmogelijk in te zien uit welke bron zij kunnen worden ver zorgd behalve uit Rusland. Wanneer het Russische graan naar het westen gaat, zal het gevaar van den hongersnood en zijne gevolgen verdwijnen. Maar zonder een algemeenen vrede'kun nen de hulpbronnen van Rusland niet geo pend worden. Zoolang de burgeroorlog niet geëindigd is, zullen er geene transportmid delen zijn om-het graan te vervoeren en zal de boer evenmin zijne voorraden opruimen als werken voor een grooteren oogst dan hij zelf kan gebruiken. Het komt ons voor, dat het plan om handel le drijven uitslui tend door bemiddeling van de coöperatieve vereenigingen reeds om die reden niets zal kunnen uitwerken, al zouden de middelen van die vereenigingen anders opgewassen zijn tegenover die taak. Ook schijnt het evenmin billijk als politiek, dat ééne orga nisatie vrijen, toegang zou hebben tot de Russische markt, terwijl de andere hande laars, de groote handelshuizen daaronder begrepen, die zooveel gedaan hebben voor Ruslands voorspoed in het verleden, moe ten wachten op de politieke gebeurtenissen. Wanneer de Russische voorraden r.i^t be schikbaar worden gemaakt en er dius hon gersnood zal zijn. in een of ander gebied beoosten clen Rijn, zullen er zeker wanor delijkheden zijn en waarschijnlijk uitbarstin gen van de soort, die de eerste phases van het bolsjewisme in Rusland kenmerkten. Eenmaal begonnen, zullen zij zich uitbrei den buiten het gebied, waar zij zijn ont staan. Dflt de Russische regeering. wanneer zij nog met de wereld in oorlog is, zulk een schoone gelegenheid om hare beginselen te propageeren zou verwaarloozen, is moeie- lijk te onderstellen. Met dit vooruitzicht in het verschiet ge- loaven wij, dat de vrede met Rusland noo- dig is, zoowel op economische als op poli tieke gronden, om het vasteland van Europa voor een ramp te behoeden. Maar ols er vrede moet komen dan moet hij spoedig komen voordat de hongersnood zich heeft doen voelen, en als de vrede spoedig moet komen, dan moet hij komen van Engeland. Zelfs binnen de nauwst getrokken grens van het nationale belang is het herstel van Rusland een levensbelang voor ons. Het meest bevolkte rijk in de wereld is onze buurman; het meest productieve gebied van de wereld is onze schuldenaar. Maar hoe longer de vrede wordt uitgesteld, des le zekerder is het, dat de Duitsche invloed in Rusland zal worden hersteld en dat de Rus sische politiek, de economische en de diplo matieke, bijgevolg bet karakter zal aanne men van vijandigheid tegen dit land." De raad, die hier gegeven wordt, vindt in ruimen lering weerklonk, In de Engelsche pers zijn de commentaren gestemd op den toon, dien de Daily Express aanslaat, d;e tot ondersteuning van het in het memorandum van overste Gough ontwikkelde denkbeeld zegt: „Wij hebben thans de keus om verder met hel hoofd tegen den muur te loopen of hot gezond verstand in staat te stellen een vooroordeel te overwinnen. Buitenlandsche Berichten. P a r ij s, 2 9 F e b r. (R.) De gealiieerden zijn overeengekomen, dat aan het Duitsche gerechtshof zal worden toegestaan een aan tal uitgekozen oorlogsmisdadigers als pi oef- gevallen te berechten. Er is besloten een lijst met 46 namen aan Duitschland te zen den. Wanneer deze berechting op behoor lijke wijze geschiedt, is het mogelijk, dat de lijst van 300 beschuldigden op drasti sche wijze zal worden ingekrompen. Washington, 23 F e b r. (N. T. A. Draadloos van Annapolis). De Adriotische nota's van de geallieerden en het antwoord an den president zijn gisteravond hier be kend gemaakt. De president bevestigt in zijn antwoord, dat als men niet terugkeert tot de regeling van 9 December hij in ern* stige overweging zal moeten nemen het te rugtrekken van het verdrag van Versailles en het "Fi'ansonè waarborgverdrag vat den senaat. Het laatste antwoord van de geallieerde premiers is heden hier ontvangen, maar is nog niet gepubliceerd. In een vroegere nota erklaerden zij, dat Frankrijk en Groot-Brit- tanriië met schrik kennis genomen hebben van het dreigement der Vereenigde Staten om zich terug te trekken uit den volken bond. Zij drukken de hoop uit, dat Amerika niet de geheele machinerie tot een wrak zal maken. Londen, 28 Febr. (R.) In hun ant woord aan Wilson over de Adriatisohe kwestie, dat in cle hartelijkste termen vervat is, noodigen Lloyd George en Millerand Wilson in de hartelijkste bewoordingen uit zich met hen te vereenigen om cle Italiaan- 5;che en Joego-Slavische regieringen aan te sporen zelf te onderhandelen over eene ge- Groot-Biittannic de eenige geldige basis zal worden. Londen, 28 F e br. (R.) De eene helft van den oppersten raad. bestaande uit de ministers van buitenlandsche zaken en de ambassadeurs, behandelde heden de Turk- sche kwestie, terwijl de premiers een be- inngrijke gedachtenwisseling hielden over cc hooge wisselkoersen. De read beschouwt den algemeenen toestond op de basis van de onderzoekingen van den oppersten eco nomischen raad te Parijs. De vraag van cle geneesmiddelen zal later behandeld wor den. Londen, 28 Febr. (R.) Officieel Dc Po rijs, 28 Febr. (H-R.). Het bevel tol de rlgcmeere staking schi nf r.o den n id- dag den toestand op dc veschillende lijnen niet veel gewijzigd ie hebben. Na 'n bij-en- komst, gehouden in het ministerie van ar beid, heeft de minister van arbeid verklaard, aar. een medewerker van de Temps, dat de besluiten van «Ie rogppring afhankelijk /ou den zijn van do houding der stakers Het parket heeft een instructie geopend tegen het blad Libertaire' wegens een arti kel over cle staking der spoorwegarbeiders, dat de justitie beschouwt als oen aanspo ring tct diefstal en plundering. P a r ij s, 2 3 F e b r. f. A. Draadloos) opperste raad heeft in zijne namiddagsver- j Over het algemeen is i' gadering verder de massa moorden van de - stationair gebleven. Op Armeniërs in Cilicië besproken. Er is over- eenstemming verkregen over maatregelen om onmiddellijk in clen toestand te voor zien. Londen, 28 Febr. (RNubas Pacle, de.president van de Armenische delegatie op de vredesconferentie, bericht, dal cle Fransche troepen clen 9en Maraste, in Cili cië, hebben ontruimd. 3000 Armeniërs, die in de stad waren aohtergebleven, zijn ver moord, 1500 zijn gevlucht naar Islaihia. Van 20.000 Armeniërs zijn 16.000 vermoord. Brussel, 28 Febr. (I I.-R.). Het „Ctur cl assises", in Brabant, heeft bij versték ter dood veroordeeld, Tack, Lambrichts, Ver hees, Vernieuwee Vancleivbroecke en Du mon, allen leden van den vroegeren Rond van Vlaanderen, die deel uitgemaakt heb ben van cle delegatie, die naar'Berlijn is ge weest. Den Staat, als civiele partij, is van de vier eersten 100.000 francs en van Du- man 2 millioen toegewezen. B e r 1 ij n, 2 3 Febr. (W. B.) Volgens i courantenberichten uit het Rijnsch West-gen over den toestond, die door do staking toestand Vrijdom het net van d<? stuüisspoor w i on meer stakers, doch bij de Paris —Lyon Méd.; rranée i de toestond merkbaar veroeterd; niet alleen te Ptuijs, doch ook in cle departementen iftngcn de arbeiders v er aan het werk. Bij de Hst en cle Orleans is cle trafiek bijna normaal. P a r ij s, 2 8 Febr. (R.) 500 spoorweg- mannen zijn gisteravond ontslagen in ver hand met de staking. Éenigen zullen waor- schij.vlijk in hechteis genomen worden op de beschuldiging van revolutionaire agita tie. P a r ij s. 2 3 Febr. (N. T. A. Draadloos). De dagbladen berichten, dut van verschil lende zijde uit het publiek tot de regeering uitingen van sympathie werflen gericht en haar diensten werden aangeboden. Dc groo te vereenigingen van oud-strijders hebbent hun medewerking aangeboden cm dc voed selvoorziening van cle groote sleden le ver zekeren. Parijs, 2 8 Febr. (II.;R.) De minister raad kwam heden avond bijeen onder w or- zitterschap van Deschonel om te beraadsla- faalsche kolengebied, is het resultaat der eerste week niet ongunstig, daar volgens de prestaties van thans jaarlijks 15 millroen ton meer zal kunnen worden opgebracht. Een meerdere jaarlijksche opbrengst van 45 millicen ton is nochtans noodzakelijk. De avondbladen vernemen dat de Duitsche re geering cle Entente op haai verzoek, zoo lang cle Rotterdamsche staking duurt, het recht heeft toegestaan, een deel cler te leveren kolen met eigen vaartuigen uit Duisburg en Ruhrort te halen. Uitdrukkelijk werd overeengekomen, dat hierdoor ter zake van cle transportkwestie geen prece dent zal worden geschapen. Leipzig, 2 8 F e b r. (W. B.) Het aantal exposanten voor de algemeene „Muster- mes-se" bedraagt 11.000, d. i. 1500 meer cian op de jaarbeurs van den afgelóopen herfst. Hieibij komen bovendien nog de exposanten, die deelnemen aan cle binnen veertien dagen plaats vindende technische jaarbeurs. De deelneming van het buiten land is aanmerkelijk meer dan in 't najaar. De jaarbeurs is zoowel wat verscheidenheid als overzichtelijkheid betreft, vooruitge* gaan. B e r 1 ij n, 2 8 Febr. (\V. B.) Naar aan leiding van de arrestatie van verschillende Russische koeriers, die aan de rijksconfe- renlie te Durbach deelnamen, berichten de Berlijnsche avondbladen: de Russische koe riers werden cleels door vliegtuigen naar Opper-Silezië gebracht, deels kwamen zij over Kopenhagen naar Duitschland. Groote bedragen aan 'geld, hoofdzakelijk vervalsch- te Engelsche en Fransche banknoten wer- meenschappelijke regeling. Alle vroegere voorstellen zijn vervallen. Wanneer deze den zoodoende binnengesmokkeld. Van de poging mislukt, zullen de Vereenigde Sta ten, Groot-Brittonnië en Frankrijk samen de kwestie opnieuw in overweging nemen. Te- ge-lijk herhaalt cle nota, dat als geen vrijwil lige schikking mocht worden verkregen, het Londensche verdrag voor Frankrijk en bolsjewisten gaat het algemeen parool uit, dat in 't voorjaar een groot offensief van een uit 600.000 man bestaand bolsjewis tisch leger zal beginnen. Zij zouden het vredesverdrag van Versailles annuleeren en het Duitsche volk van alle boeien bevrijden. van cle spoorwegarbeiders is ontslaan. De minister van arbeid heeft aar. De^h&nel ter teekening voorgelegd een besluit, waar bij machtiging verleend wordt tot rekwisitie van het automobielen-materieel in de pro* vincie. De toestand is heden avond aldusDe Nord, de Orleans en de staatsspoor zijn min der getroffen clan de P. -L M. en de Est. Op alle lijnen konden treinen worden af gezonden en zij komen ook aan uit alle rich tingen. Volgens de heden avond ingewonnen in lichtingen hebben een aantal spoorwegar beiders aan de mobilisatie-oproeping gevolg gegeven. Een vrij groot aantal antwoordden niet. Er zullen individueelè oproepingen uit gaan. P o r ij s, 2 8 Febr. (R.) Het beêtuur van den algemeenen arbeidersbond heeft een communiqué laten uitgaan, dot de solidari teit von den bond met cle organisatie van de spoorwegarbeiders doet kennen en de ver antwoordelijkheid voor de staking werpt op de maatschappijen en op cle regeering. (H.-R.) De algemeene arbeidersbond heeft in den nacht geconfereerd met het bestuir van den nationalen spoorwegarbeidersbond. Het gerucht loopt, dat het bondsbestuur, h# regeeringsvoorsteel tot het houden van eer arbitrage op voorwaarde, dot de arbeid zo" worden l\£rvat onuitvoerbaar achtende, een bevel tot algemeene staking van alle aam gesloten organisatiën zou hebben gezonden met verzoek om antwoord. Volgens de dagbladen zouden de syndi calisten en de extremisten de bestuurder^ van den bond gesommeerd hebben de sta king te bevelen onder bedreiging, dat zij zich anders op hunne plaats zouden stellen. Het mobiblisatiebevcl is uitgevaardigd 10,000 arbeiders van de Paris—Lyon—Mé- diterrannée zijn er door getroffen. P a r ij s, 2 9 Feb r. (H.-R.) Na een on derhoud tusschen -de ministers van justitiflt s~ Het is® gemakkelijker goed te zijn tegen over iedereen, dan tegenover den enkeling. Roman door ADRIEN BERTRAND. Bekroond met den Prix-Goncourt. 26 Een sprong; toen weer een. En toen nog een. "Weldra had men liecl liet ongedekte ter rein overschreden. De secties, aangemoedigd door hun onderofficieren, waren zicli niet be wust van het tragisch offer, dat zij brachten, door zich aldus, zonder dekking, Moot te ge ven, in de meedoogenlooze klaarheid van den dag. De blo uwe uniformen verhieven zich van den grond, liepen met gebogen rug, dc muts diep in het hoofd gedrukt, vooruit; <lan gin gen zij weer liggen, waarna zij zich weer op richtten om nogmaal eenige meiers voort te schrijden. Zij geleken op de korte, aanrollen de golven aan een opkomenden vloed, de blauwe golven van dc Middcllandsche zee. De .Duitsche granaten, 'die eerst vrij zeld zaam waren geweest, vielen thans op liet ter rein als een voortdurende regen. Er vielen, 'doóden en gewonden in iedere sectie. De projectielen woelden den grond open, en boorden .zich er diep in, terwijl zij wojjfien, van aarde en zand deden opspuiten als het water yan een vijver. Het was zulk een krachtig gordijnvuur, dat men onmogelijk aooruil kon. De compagnie lag reeds een uur lang onbe wegelijk op den grond. In liet begin hadden <dc jagers zich het geval niet erg aangetrok ken. „Da's niets nieuws," had Angielli gezegd. Maar nu begon men te vinden, dat de grap wat al te lang duurde. IIoc meer .dc tijd ver liep, des te sterker werden dc mannen aan gegrepen 'door 'de vrees voor den dood. Het zweet brak hem'uit. De zon cn het gedonder der kanonnen maakte hen duizelig.' Hun boi£t wehd geprangd door een voortdurende be klemming van -doodsangst. Gewonden huil den. „Dat is geen oorlog mécr, dat is een slach ting," zei Routfsct. „Ezel, houd je mond! riep korporaal Gros. Roussct hield vol: „Tiet is een slachting!" Dc vijand was zoo dicht hij, op dc nabu rige pergkam, dat men het geknars hoorde der mitrailleuses, die hun vuur blaakten op -cK eerste divisie. „Die molen daar maalt slechte koffie," riep Angielli. Ilij knipoogde tegen den korporaal, tegen den sergeant, tegen alle gegradueerden: je moest dc kameraden wat afleiding geven. Maar zijn grappen hadden geen succes. Dc kameraden hieven onbeweeglijk liggen in h-t gras, als hagedissen.1 Scrvajac kauwde haver tusschen zijn tanden. Diribarnc werd getrof fen door een barstende granaat. Zijn hoofd werd bijna afgerukt van den romp, en het bloed, dat kokend opspoot, bezoedelde zijn kameraden het gelaat en ,de uniform. Roussct herhaalde: „Het ds een slachting-I1? „Is het nu uit!" riep Gros. „Of ik sla jc op je gezicht." Hij voegde erbij: „Het zijn juist dc besten ,die sterven, cn het zijn altijd dc beroerlingen, die lamenteeren." „Goede God! Kijk eens naar «den comman dant!'' Luitenant Fabre stond rechtop. Onder 'dc lawine van granaten, granaatscherven en stuk ken lood, stond hij doodkalm met zijn kijker dc positie van den vijand op te nemen, terwijl hij telkens zijn kaart raadpleegde en aantec- keningen maakte. Dc luchtdruk, door de gra naten veroorzaakt, was zoo sterk, -dat zijn muts hem van het hoofd vloog flij liep haar J> HOF 38. g A/VAA A/Mi 4% ég* «gt el* #3* et-- syfa *5» tif. ggA cp. achterna, en raapte haar op van don grond, alsof zij op den boulevard door een windstoot was afgewaaid; daarna sloeg hij haar tegen •zijn been om 'haar van het zand te ontdoen en zette haar weer op. Iïij had <lc Quéré op- ■-'Cmerkt, die eveneens door het vuur werd tegengehouden en wisselde een groet met hem. Twaalf Duitsche kanonnen waren opge steld op duizend meters afstand. Een batterij zwraar geschut stond maar heel weinig verder en was eveneens goed waar tc nemen. Bij elk schot, zag men een harde witte lichtstraal bliksemen. Sedert een uur had Fabre deze kanonnen reeds tweemaal gesignaleerd aan onze artillerie, die in hel boseli was opge steld. Tevergeefs. Oq]ï ditmaal antwoordde hem dc commandant, dat zijn aanwijzingen tc vaag waren om er het vuur naar te richten. Toen Was hij opgestaan, had de juiste plaats aan gegeven op dc stafkaart, en een schets ge maakt. Daarna riep hij zijn ordonnans. „Breng dat naar de artilleristen," zei hij- De jager kroop was; dan stond hij op/ om sneller vooruit tc kunnen komen cn snelde naar het boscli. Een granaat barstte boven zijn hoofd. Een wolk van kogels «n scherven omhulde hem. De ordonnans was blijven staan als aan den grond genageld. Hij verdween ge heel dn dc witte wolk: Dc rook trok op: .de man stond overeind, zonder letsel, zonder' een schram. Hij verwonderde zich dat hij nog leefde. Ilij lachte. Dan strekte hij de arm uit met open hand, in een .gebaar van naieve eenvoud, alsof hij wilde constatceren, dat het niet meer regende, waarna hij, gerustgesteld, zijn weg vervolgde Een half uur verliep, - tien eeuwen. Het vuren van den vijand ging voort. Do ordon nans kwam terug; de commandant der artil lerie had een briefjes voor hem meegegeven: „ik moest een nauwkeurige aanwijzing heb ben. Avij hebben gebrek aan munitie. Jk heb niet genoeg granabcn om er een doel mee te beschieten, daf niet nauwkeurig is omschre ven.'' „Goed, goéd," zei Fabre, ,Jde .offers van tic infanterie vergoeden het gebrek aan materieel. Zij zijn erg royaal met het bloed van onze mannen." Ilij was woedend. Dat was alweer dc schuld van ide generale staven! Hoe krijgen zij het in hun hoofd dc compagnieën, ten aan val tc zenden zonder behoorlijke voorberei ding door do artillerie? .Nog eens stond hij oft en keek inaar .zijn .mannen, die .'daar in hel 'veld .lagen neergeknield, mét gebogen' rug» als Muselmnnncn tin gebed. „Maar wat «doet het ertoe/ 'zei hij- „"WJJ zullen overwinnen!" i Een ordonnans bracht hem een briefje VaU. Yaisscttc. „Waarop wachten wij?" vroeg deze. En hij had er eon invallende (gc'dachte hij- gevoegd: „Onder dit bombardement bodcnlc ik, dat de Fabrice Van Stendhal bij den slag van Waterloo is geweest, zonder dat liij bef wist. Ik kan ijc verzekeren, dat ik op hel oogenblik een sterk Vermoeden heb, rdnt wij deelnero.cn aan een slag, .die zal meetellen in dc Wereldgeschiedenis..." j En in een postscriptum had de twc(* de-luitenant eronder gekrabbeld „wanneer wij elkander niet weerzien, idenk dan aan mijn. portefeuille." Maar Lucicn was tot 'kalmte gekome: on&S batterijen hadden het vuur geopend. E&ugoJ rookwolkjes waren boven Laumont ïlchtbaalf geworden en hadden zich opgelost dn d« lucht: men was bezig zich in ie schieten. Ea toen volgden dc schoten elkaar iop met verbij* sterendc sneldheSd Men hoorde .dc granatctf voorbij vliegen. liet eene salvo was nauwe* lijks neergeregend 'op 'dc 'Duitsche kanonnen; of -reeds volgde een tweede. Dc huizen van hei dorp stortten in, hr-kken ijzer en staal spronj gen -omhoog. Onze granaten drongen in dc Vijandelijke posities als een zeis in het koren? Do Pruisische batterijen waren plotseling tol zwijgen gebracht. - \J fWordt vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1