ABöüHEMEHTSPRliS f"m,,;;0cn ™°mr „DE EEMLANDER" BUITENLAND FEUIUETOW. De Stem ven Frankrijk. 1Öe Jaargang N©. 214 looct 2 10, Klem uanco jstr post f 2.60, i er weck (met gratis verzekci ng twen ongelukken) 0.17^, aizonucilijke nummers ClfiS. Telephoon 513. DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREOACTEUR: Mn. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Vrijdag 5 Waart 1920 bewij>nummcr, elke xcgcl inccr 0 20, dienstaanb o dingen 1-5 icgcb 0 50. Voor lundel tn bedrijf bestaan zeer voordccligc hcpalim cn lot hei herhaald adverfccrcn bij abonnement bene chcularc, bevattende de vocrwaai.icn wordt op aanvraag toegezonden, bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht Over her merkwaardige besluit van de machthebbenden in sovjet-Rusland, waarbij ie arbeidsplicht is afgekondigd en de mobi lisatie van den arbeid is bevolen, brengt de Temps nadere bijzonderheden. In een op- :oep, dien het centrale comité van den arbeidsplicht tot alle arbeiders en „achtens waardige burgers" heeft gericht, wordt ge zégd: „De radenrepubliek heeft met de wape nen de legers van de generaals en kapita listen teruggeworpen. Zij moet ihans den sconomischen toestand herstellen. Aanhou dende arbeid, standvastig en heldhaftig, moet thans voor allen het parool zijn. Om het graan in de steden te brengen, moeten wij de transpoi tmiddelen herstellen, de spoorwegen weer in ordo brengen. Om clt typhus te bestrijden, moeten wij de steden reinigen. Om de industrie op de been te helpen, moeten wij brandsioffen voortbren- en en aanvoeren. Onze leus zij: Verplich- arbeid voor allenf Ons doel: De oprich- •in'g van een arbeidsleger van vele mil- lioenen. Elke arbeid is thans de heilige alicht van iederen burger. Wie arbeid schuwt doodt de kinderen, verscherpt den hongersnood en de ziekten. De Tfdenregea ring heeft een centraal comité voor den .ii'beidsplich! in 't leven geroepen. Dit comité zal overal dezen nieuwen plicht in voeren het zal allen aan het werk zetten voor het op&ouwen van een nieuwe toe komst, voor den strijd tegen de volksziekten ?n -nooden. Wie zou niet wenschen, dat de yphus verdwijnt! Het is beslist nooaig, dat da ï-eden graan, grondstoffen en brandstof fen kr jgen. De voor jlen arbeid geschikte burgers moeten geteld en naar beroepen ingedeeld worden. Om typhus, hongersnood en transportkrisis afdoende te bestrijden, moeten volksregimenten gevormd worden, m iedere sovjetinstelling moet een comité 4ir.n den arbeidsplicht bestaan. In iedere fa briek, iedere werkplaats, ieder huis moet een comité den arbeidsplicht orgnniseeren. Hier mogen geene deserteurs.zijn. Het is een eereplicht voor allen. De moeielijke id moge de inspanning verdubbelen. Wij gaan een nieuwen tijd tegemoet, die van beloften, overwinningen en vreedzaam leven vervuld is." Op het uitvaardigen van dezen oproep zijn maatregelen tot uitvoering van het nieuwfe besluit terstond gevolgd. Een bevel van het revolutionaire militaire comité be paalt, dai „al het personeel, ingenieurs in begrepen, dat te «eniger tijd bij de spoor wegen heeft gediend, dadelijk van het nde lc?eT moet worden teruggeroepen." Allen moeten onmiddellijk worden opgezonden hun vroegeren post en zich uitsluitend •den aan den transportdienst. Hoe moet worden voorzien in de werk krachten om het materieel van de spoor wegen weer in goeden staat te brengen, verneemt men uit een besluit van de metaal- '■beiders in Tambow, waarbij 100 monteer- s wekelijks ter beschikking van de com- a ;ie voor de herstelling van het rollend materieel gesteld worden. Die werklieden tullen elf uren pei dag moeten werken, Zondagen incluis. Opdat hun vertrek geen schade zal berokkenen aan de hoeveelheid ik, in de fabriek verricht, zullen de in de lek blijvende werklieden hun werktijd i.j.ar evenredigheid moeten \erlengen. Om in de fabrieken. Ie kunnen werken, ls de eerste voorwaarde, dat er brandstoffen beschikbaar zijn. Daarop zijn de bolsjewisti sche autoriteiten bedacht geweest. Blijkens een bericht van de Ekonomitsjeskaja Jizn (het Economisch leven) is de productie van steenkolen in het kolenbekken van Donetz verdubbeld. Door welke middelen is dit resultaat verkregen? Door de nieuwe me thode aan te wenden. Met andere woorden: door het mijnbedrijf te militariseeren, zooals met het spoorwegbedrijf is geschied. De Ekonomitsjeskaja Jizn zegt: „Het besluit van het arbeidsleger van de Ukraine is een tee- !;en, dat een nieuw tijdperk is aangebroken. Het is slechts de eerste stap; anderen zul len volger., even nadrukkelijk. Op het eco nomische front zijn sectoren uitgekozen, waar het maximum krachten en hulpmidde len zullen worden gebruikt, en de uitkom- rlen zullen zich niet laten wachten." Het verboer geschiedt in Rusland niet onkel per spoor. Van de noodzakelijkste producten, hout en petroleum b.w, gaat veel over den waterweg. De bolsjewistische auto riteiten zijn zich daarvan zeer wei b ust; jij .kondigen aan, dat zij het geheele ver- l.eersstelsel irv orde zullen brengen Men verneemt uit deze mededeelingen wat de plannen van de mnchthebbenaen in sovjet-Rusland zijn. Welke uitkomsten zul len deze plannen opleveren? Zullen die nan de verwachting beantwoorden? Dat zal de ondervinding moeten leer en. Maar dat doet niets af aan de beginselen waarop het plan steunt. Het steunt op arbèidsdwahg, l et duldt geene stakingen. Het kent den rchturigen werkdag niet. Het past militaris tische methodes toe op den wederopbouw an Rusland. En zonderlinge tegenstel ling de mannen, die in het eigen land r.aar deze methodes te werk gaan, steunen in de landen van West-Europa met bolsje wistisch geld de drijvers, die in den econo- mischen en politieleen strijd het stakings recht gebruiken op een wijze, die steeds meer het karakter krijgt van misbruik. BultenBandsohe Berichten, Londen, 4 Maart. (R.) Reuter ver neemt, dat de eigenlijke vredesconferentie Noorloopig geëindigd is. De afdeeline. die zich met de bijzonderheden van bet urk- f che vredesverdrag bezig houdt, heef: heden i.\ het departement van buitenlandsche za len een bijeenkomst gehouden, waarbij I loyd George, Curzon en verschillende an dere buitenlandsche vertegenwoordigers aanwezig waren. Het rapport over de duurte en de wissel koersen is nu bijna gei eed; het is haast zeker dat het nog in de loopende week zal worden gepubliceerd. P a r ij s, 4 Maart. (N. T. A. Draadloos). De minister ven marln* heeft de verdeeling der Fransche strijdkrachten in d? AMddrl- landsche Zee aldus gewijzigdDe vloot wordt verdeeld in twee eskaders, elk onder bevel van een vice-admiraal en in vredes tijd volkomen onafhankelijk van elkaar. Het eerste zal werkzaam zijn in het Oostelijk deel der-Middellandsche Zee; het andere in het Westelijke. Een eskader van 6 torpedo jagers, tot aanvulling bestemd, wordt te Toulon gostationneerd, onder bevel van den prefect der marine. F' a r ij s4 Moor t (N 7. A. Draadloos). De minister van oo-iog heeft een delegatie van den senaat ontvangen, die hem vroeg de inrichtingen van zijn departement dienst baar te maken ten nutte van de industrie. De minister verklaarde, dat hij slechts wacht te op bestellingen van de industrie om de maatregelen, waarmee reeds is begonnen, methodisch voort te zetten. Met het door den minister ontwikkelde piogramma kon de delegatie van den senaat zich volkomen ver eenigen. Londen, 4 Maart. (R.) In het Lager huis heeft Lloyd George in antwoord op eer. \raag over de Armenische gruwelen mede gedeeld, dat deze een onderwerp van bespre king uitmaakten tusschen de Geallieerden i en cte règeering te KonsuuMinopel. L)e Ge- aliieerde regeeringen deelden de nlgemeene ongerustheid over deze aangelegenheid, zeide hij, en waren tot een besluit gekomen waarop zij het advies van hun militaire en j marine-vertegenwoordigers te Konstnntino- pel gevraagd hadden. Op dit advies wordt thans gewacht. De Geallieerden zagen ten volle den ernst van den toestand in en de noodzakelijkheid om krachtige maatregelen te nemen tot be scherming van de minderheden; deze zullen echter voor een zeer groot deel van het uit Konstantinopel gekregen advies afhangen. Lloy.d George voegde hieraan nog toe, dal het ongevenscht zou kunnen blijken om, nis er maatregelen genomen werden, daarvan mededeeling te doen. voordat er uitvoering aan wordt gegeven. Aangaande de bescher ming van de bevolking van Silicië zeide hij, dat dit een zeer moeielijke kwestie is, waar op eveneens het advies der deskundigen van leger en vloot van invloed zal zijn. Zij zul len beslissen of het beter is, dat de marine- strijdkrachten te Konsiantinopel gestation- neerd worden of verderop langs de kust. B e r 1 ij n, 3 Mas r-t. (W. B.) Over het dreigende conflict in het boekdruk- en cou rant enbedrijf vernemen wij, dot de bespre kingen van de op 27 Februari te Berlijn bij eengekomen Iconccmmissië der boekdruk kers o^er de eischen van het personeel r.o vijf dagen zonder resultaat afgebroken zijn. Ook de beslissing van de arbltrar e-commi;- sie ven het ministerie van arbeid is als on uitvoerbaar verworpen. Londen, 4 Maart. (R.) Uit Madrid wordt bericht, dat de gemeenschap per spoor en per telegraaf met Portugal geheel verbroken is. Budfipe s t, 4 Maart. (Corr.-bur.) Do senaat van de gercioi meerde kerk te Bu dapest hééft mei algemeene stemmen be s-loten elke gemeenschap te verloochenen met Alexander Garhai, Signvad Kunfi, Os kar Jaszi en Ladislous Fenyos wegens de door hen tegen den godsdienst en het va derland hegane misdaden, en hen uit de kerk te stooten. Budapest, 4 Maart. (Corr. bur.) De immuniteits commissie van de Nationale Vergadering heeft heden een kwestie van schending der parlementaire immuniteit be- handeld. (Toccangsweigering tot het parle mentsgebouw aan parlementsleden). De chef var» den genei alen staf deelde in een aan de»\ minister-president gericht schrijven hierëvèr mede, dat op grond van ontvangen rapporten een aanslag op Hor- fhy gevreest moest worden, die door een zekeren Vaakerty met vier anarchisten uit gevoerd zou worden. Bij de verkiezing, van den regent waren daarem extra voorzorgs maatregelen genomen, o.a. de afsluiting van ue toegangen tot het gebouw door militai ren. Daardoor heelt zich het betreurenswaar dige incident kunnen voordoen dat aan den minister Koranyi en het parlementslid Vpss de toegang geweigerd is door een onhen- di^en officier. Later zijn zij toegelaten. De officier, die hiervoor aansprakelijk is, zal ook wegens zijn taktlooze opmerkingen ter ver antwoording geroepen worden. Wat de in de zaal verschenen officieren betreft, die wilden slechts hunne trouw r.an den nieuw gekozen regent betuigen; zij werden door de zsaldiènears verzocht zich buiten de ze.al te begeven. P r a a g, 3 Maart. (W. B.). De diploma tieke vertegenwoordigers te Washington en de directeur vun het handeisbureau te Ne.v- 7ork hebben een voor'oopig verdrag ond^r- teekend over de levering van 390-000 ba len katoen, waardoor al onze textielfabrie ken weer geruimen tijd volop werk zullen hebben. Voor een gedeeite is de ruwe ka toen reeds klaar om te worden ingescheept; zij zul in geregelde termijnen in ladingen van* 25 000 balen via Hamburg verzonden worden. Weenen,4 Man r t. (W. B Te Olmütz zijn gisteren levensmiddelenonlusten voor gekomen de vier grootste winkels van le vensmiddelen werden geplunderd. Eerst te gen den avond gelukte het, na arrestatie van 80 plunderaars, de orde weer te herstel len. We e n e n, 4 Maart (W. B De binden vernemen uit Briinn, dat daar gisteren op nieuw anti-Duiische betoogingen voougevnl- len zijn voor het Duitsche gebouu De mi litairen en de politie veegden het plein schoon. H e 1 s i n g f o r s. 4 AI a a f t (W. B.). Het geheele Finsche kabinet Venncla heeft he den, na de heftige aanvallen, die op de bin nen- en buitenlandsche politiek der regoe- rinf gericht waren, zijn ontslagaanvrage in gediend. B e r 1 ij n, 4 M nart. (W. B De Freiheit richt zich tegen de buitenlandsche politiek der regeering en eischt bespoediging dei onderhandelingen met Sovjet-Rusland, wat afgezien van politieke overwegingen, om economische redenen alleen al gevervscht is. Tegen een voorbarige omigmtie naar Rusland waarschuwt het blad, vooral omdat de vraag op de Duitsche arbeidsmarkt stij gende is. plechtig opende, is deze voorjaarsmesse eeaj bijzondere gebeurtenis. Uit Hongarije zijrv^ ongeveer 500 inkcopers pe. Messè vcrsche-' nen, terwijl Tsjecho-Slowakije van de landen met eene gedaalde valuta het grootste con»] tingent levert. Men rekent met een getnf deelnemers van 3000 tot 4000 Ten slottë hebben zich ook uit Noord- en Zuid-Amerikar koopers aangemeld. De verschenen cliëntè'ej toont zich zeer kooplustig, blijkbaar tenge volge ven de overal beerschende wnrenhon- ger, waartegenover echter slechts een gerin-l ge leveringsmogelijkheid staat. De valuta- toeslagen voor den verkoop naar het bui-( tonland vormen geencrlei hindernis voor het; afsluiten van- contracten. tie janr*unrtil Ir (>rou. Blijkens een medcc'eeling van den Voor zitter van het bestuur van de Jaarmarkt tQ Lyon, is deze Jaarmarkt, ondanks de moei lijkheden, door de Spoorwegstaking ii>' Frankrijk in den weg gelegd, den 1 en Maart geopend. Het meerendëel der verkooper» heeft hun stands ingenomen en de handels* waren zijn op tijd ontvangen. Ten einde den koopers, die door het stop zetten van het vervoer, verhinderd warei* te komen, en de gelegenheid te stellen zich' naar Lyon te begeven en den noodigen tijd aan de aankoopen te besteden, heeft het bestuur besloten den datum van de slui ting der Jaarmarkt nader op 21 Maart vast te stellen. B e r 1 ii n, 4 Maart. (W. B.). De confe rentie tusschen de randstaten en sovjet- Rusland zal den 6en Aïaart beginnen. Honoloeloe, 4 Maart. (R.) De Nip- pu Jiji bericht, dut \an Tokio een telegram ontvangen is, meldende dat Solf aanneme lijk is als Duitsch ambassadeur en dat Hioki, thans gezant in Zweden, ambassadeur in Duitscnland zul zijn. P a r iji s 4 M a a r t. (N. T. A. Draadloos). Ui: Cairo wordt bericht, dat met ingang van A'Jaart een preventieve perscensuur zrd '.vorder» ingesteld onder heerschappij van de krijg s\éel. Verspreid© SerlehSot» üiel li«/,ock mki) «6e .3 .mrfoojar». .Sedert Zondeg. schrijft de „Deutsche All- gemeioe Zeitung", staat Leipzig ih het toe ken ven de Jaarbeurs. Het getal der bezoe kers heeft Zondagavond bijna de 00,000 be reikt en zal zich in de eerstkomende dagen vermoedelijk nog wel verhoogen, waartegen over dut van de temcor.stellers, dat op het oogenbiik 11,000 bedraagt, vermoedelijk wel zijn hoogtepunt zal hebben bereikt. Vergele ken met de laatste herfstmesse, is het getal der tentoonstellende firma's met 1500 geste- ifén. Het verkeer was reeds direct op den eersten jaarbeursdag buitengewoon levendig. Onder de inkoopers levert het buitenland een aanzienlijk contingent. Wat het aantal betreft, zoo zijn de neutrale staten het aan zienlijkst vertegen-.-, oerdigd alleen Zw'Uer- land zend bijna 1800 inkropors, terwij! het getal der Nederlandsche gesten bijna 1500 bedrant. Ook de cieelr.nrr.e i it d? Scandi navische landen is vrij levendig. Ongeveer 800 zijn van plan aan den inkoop deel te nemen. Uit Engeland ziin reeds inkoopers aangekomen, terwijl uit Ie» land eene afvaar diging van 40 kooplieden ter Alesse is ver schenen. Eveneens is Frankrijk verschenen, in het bijzonder de Panische warenhuizen. Verder nemen Spanje Italië en Finland (on geveer 150 inkooperdfS^an den inkoop deel. Polen is roet 200 kooplieden bijzonder sterk vertegenwoordigd.. Voor Oostenrijk, dat Zon dagmorgen zijn Leipziger jaarbeursgebouw JttMrfeuiir* aa BmèitMlrie-tentooii- nlelüsjg la Ftvlnnd Algemeen programma. De voorbereiden de werkzaamheden voor de Finsche Jaar beurs zijn goed gevorderd. Het is gebleken. dat alle belangrijke industrieën er nan zul len deelnemen, zoodat de regelingen uitge breider zullen zijn dan eerst beraamd was. Bovendien zal het expositiegedeeite belang« rijk zijn. Het zal het geheele industrieleven, van Finland waardig vertegenwoordigen» Statistische diagrammen toonen de tegen woordige staat van het economisch leven in. FMnland en zijn geschiedenis, verscheiden» modellen in geschiedkundige reeks opge steld, mr.ken den beschouwer de gemaakt» vorderingen duidelijk. Machines draaien* werkueclen Joon hun werk voor de oogcir van het publiek. Alle takken van industrie,, bedrijf, huisarbeid worden vertegenwoor digd; lot nu toe zijn 10 000 (tienduizend'* vierkante AI. ruimte besproken voor de ten toonstelling, clal is tweemaoi zooveel als *oor de laalste Zwecdsche Jaarbeurs. Alaar de Jaarbeurs is niet tevreden met een ge bouw beeld te geven van Finland; ze wil in elk geval onze cultuur laten zien. Op het openlngsprogramma staat, behalve de redo van den president van de repubb'ek, een. feestcantate, gecomponeerd door Jean Sibe lius, naar de woorden van Eino Leino, feest- gedichterv van V. A. Koskennicmi en nj. Procope. Suomen Laulu, het bekend gemengA koor, en het stedelijk orkest, zulen concer- len geven. Onze eminente componist Jean Sibelius geelt een apart concert van zijn composities, alle schouwburgen geven voor stellingen, zelïs bouwt men een openlucht theater voor 15000 toeschouwers. Verder is zeer belangwekkend de historische optocht uit de middeleeuwen, graaf Johan, een van de eerste voorvechters van de pnafhanke- iijkheid van Finland, spreekt tot het Jaar- beurspubliek. Op alle terreinen praesteeren de meest vooraanstaande Finsche arlisten, schrijver^, musici. Vertaald uit het Esperanto uil,; Esperanta Finnlando. De vtouw begint te leven vanaf het uur van haar eerste kus. Roman door ADRIEN BELTRAND. Bekroond njet den Prix-Goncourt. 30 - ?n zoo bewegen zij zich dan tusschen de Toren en sleepen zij zich voort langs den grond. Gii ardspreidt een groote behendig heid ten toon. Ilij gunt zich zelfs den tijd niet om adem te scheppen. Als een kruipdier kamt bij vooruit, terwijl hij meter voor meter I trien \oortslecpt wiens arm bloedt en die klappertandt van koorts. Na eenige minuten, ontmoete zij Servajac. Ook bij keert terug naar time, vanwaar de aanval is begon- Jirn. Hij hef ft zich bezig gehouden met het brengen van hulp aan zijn gewonde kamera den. Hij verbond hun wonden, gaf hun te drin ken. en hij zuchtte diep wanneer hem bleek, dat hij slechts een doodc voor zich hadw ..Luitenant Vaissette heeft onze linie weer kunnen bereiken", zei Servajac. „Hij is onge deerd. „Als wij den luitenant eens voorttrokken..." sicldc Girard voor. „Ja, we. hebben een kans, dat .we cr dan ko- menV' antwoordde Servajac, En beide mannen namen Lucien op sleep touw. Nog slechts een honderd meter moet er worden afgelegd. Men is thans op grooten af stand van den vijand, die zelfs niet meer schiet op de enkele verspreide soldaten, welke zich uit de ^eten maken. Fabre en de beide man nen komen overeind, en bereiken in snellen loop het beekje. Nauwelijks is Lucien daar aangekomen, of Vaissette snelt op hem toe. Zij omarmen el kander. „Is hot ernstig?" vroeg de tweede luitenant, wijzend naar den bloedenden arm van Lucien. „Ik hoop van niet", zei Lucien. „Ik heb heelemaal niets." hernam Vais sette Hij schaamde zich eenigszins, dat hij onge deerd uit den strijd was gekomen. Ilij achtte zich verplicht, zich deswege te rechtvaardi gen. „En toch ben ik," zei hij, tot op het laatste oogenbiik aan bet hoofd der sectie gebleven. Kapitein de Quéré is óók niet gewond. D'Aubrcs is dood." Daar kwam de Quéré; Vaissette en de or donnans hadden de kapotjas en het hemd van Fabre uiteengesëheurd» Zijn arm was een bloe derige blauwachtig gekleurde vleeschmassa geworden. De kapitein gaf den jongen man order om zich naar de verbandplaats te be geven. waar deze door Girard werd heenge bracht. „Later -zullen wij u komen opz.oeken. Hier mogten wij nu onze verdediging organisee- ren..." Overigens liet Lucien alles gewüllig met zich doen. Hij zag alles als door een nevel- Slechlk vagelijk drong tot hem door, wat men lot hem zeide, en wat er, om hem heen «e* beufde. Langzaam ging hij heen, gesteund door zijn ordonnans. Zijn mannen volgden hem met de oogen. Zij schreiden haast. Vaissette was geheel overstuur. „Aan het werk, Vaissette!' zei de Quéré. ..Het is nu geen tijd om aon de gewonden of "<an de dooden te denken. Wij moeten over winnen.'- Vaissette keek den kapitein aan ITi< \roeg z.ich af of deze soms gek was geworden. „Overwinnen?'' vroeg hij alleen. „Natuurlijk; denk je soms dat de slag uit is?" zei dc Quéré. „Wij leven toch nog, zou ik dónken. Ik zeg dit niet om kritiek te oefenen op jc dapperheid: ik herinner alleen maar aan hetgeen onze plicht is.". Maar Vaissette wist niet wat hij hoorde. Ilij begreep er niets van. Iloe nu? Zijn compagnie was gedecimeerd. De kroten der stervenden weerklonken nog alom. De miduklang van der» aanval, de vernietigde bataillonde wonden van zijn vriend, de vor-'.chrikking van dez«n afschuwelijken dag, was dat alles nog niet genoeg-.. De kapitein ging voort: „Wij moeten ons haasten; neem jij het be vel over de vierde compagnie. Wij boffen erbij, dat de Pruisen geen tegenaanval hebben be proefd; zij zouden ons hebben vernietigd. For meer zoo goed mogelijk jc seclies opnieuw. De zon staat nog hoog aan den hemel, het is nog geen vier uur. Misschien zullen we nog een aanval doen. Ik^al mijn mannen ook bij een brengen." De Qucré ging' rustig heen, „Een nieuwe aanval?' zeide Vaissette. Het scheen hem onmogelijk en barbaarscli toe. Daartegen kwam zijn gevoel eigenlijk in opstand. «Men kan van de meitschelijkc ziel," dacht hij, „niet iets vragen wat boven haar moreel 1 weerstandsvermogen gaat." Maar top hij er een poosje over had nage dacht besloot hij: „Maar vandaag heb ik toch ook gezien, dat nien van den mensch alles gedaan kan krij gen.' Ilij bracht ziin jagers -bijeen .die zich een voor een weer kwamen voegen bij wat er van du compagnies was overgebleven.X)c sergeant Battisii bracht de als verdwaasd kijkende mannen weer tot de werkelijkheid terug. Plucbard was buiten zichzelve; hij raakte niet uitgepraat, over hetgeen hij doorleefd had en hij voorspelde een tegenaanval van. den vij and. Fr waren in het geheel een veertigtal sol- d a ter» o vergebleven .Fe moet ze niet zonder bezigheid laten," zei Vaissette tot d£.n sergeant- „Laat ze den grond omspitten, twee schildwachten zijn vol doende. De anderen moeten een loopgraaf ma ken. Dat is nog het beste; het is het eenige middel om ze weer in de hand te krijgen." Het was drukkend warm. Langzaam had den zich dc wolken aan derj hemel -opgepakt. De artillerie van beide partijen bulderde steeds voort. De mannen zetten zicli aan het Werk met hun korte schoppen en hun houweclen. Op deze wijze raakten zij hun gedruktheid kwijt. Zij kwamen tot het leven terug: zij voelden dat zij honger hadden. „Sterven is niets/' zei Angielli. „Maar het is hard als je niets te eten hebt." „En dc kameraden die in den slag zijn ge bleven, hebben die soms wat te eten?" vroeg korporaal Gros. „Wat ben je toch een stommeling," zei An gielli. „Ik zei dat maar voor de gfap. En jij begint direkt over dc dooden te praten. Laat die waar zij zijn en wacht 7eli ie heurt ajf." Een ordonnans bracht een order van deir commandant; men moest zich aan het terrein! vastklampen, en eiken aanval aTsloan, hef kostte wat het wilde. Later zou men dan e^» nieuwen aanval beproeven. „De Quéré had gcliik", dacht Vaissette. Hij zocht den kapitein op, die eveneens be zig was zijn positie te versterken, en die bij den batnillonschef was geweest. „Nu, wat zeg je flaar nu allemaal van,"* vroeg dc Quéré. „Ik ben mij gaan beklagen/ We zullen ecr*t aanvallen, nadat onze grana-- ten dc draadversperring bobben vernield. Dat zal natuurlijk eerst morgen bij bet aanbreken* van don dag zijn.Heb je nog brood?" Vaissette had geen brood meer. Maar in zijn ransel vond hij nog een blik sardines. Dc Ouéré had nog wat chocolade. Het \\:n •avond, geworden. Zij soupeerden: wat vfceh- jes in olie, wal zoete chocola(le-tablcltén, oi* geen brood. Nu en dan hoorde men het gtr» kerm der gewonden. „De duisternis maakt mij ongerust," ver* klaarde de luitenant. „Ik ga weer naar mijn? mannen terug.'' „Goeden nacht," antwoordde de kapitein. „Morgen is het dc groote dag. Ik dank G"d, dat hij mij het leven heeft gespaard om diert dag te aanschouwen." Vaissetté was niet gestemd om te pralen* Wat liij gevoelde, was niet de hoop; maar herf was de onwrikbare wil om te worstelen tol den dood; een plotselinge versterking van zijrf saamlioorigheidsgcvoel, <Uc een on weerstaan* bare begeerte tot volkomen zelfverloochening in hem wekte. (Wordt vervolgd). i

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1