fa L. A. A. VAN HAMERSVELD, ütrechtschostrsat 25 PSOJIS» buitenland" binnenland DE EEMLANDER" Pillis OER AOVERTfHTIfH t) m. VleeschhouWer, papenhofstede ROMER RIJWIELEN MOTORRIJWIELEN 18e Jaargang Ne, 215 per post 1 -2.60 r«r week (met qrjtls verzeker n« tegen ongelukken) f 0.17», aizondeilljke nummers 1 CjOï. Teilpiioon 513. AMERSFOORTSCH •fef-'" Zniertfag 6 Ntoart 1920 DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSC^E POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M,. D J. VAN SCHAARDEN8URG. van 1-4 regels f O.S5# nicl ii^cgrip van ccn bewijsnummer, elke icgcl nicer 0 20, dienstaanbie* dingen 1 -5 ïcgcls 0 50. Voor handel cn bedrijf beslaan ree» voordecligc bepalingen lot hel herhaald ndvertccicn bij abonnement. l:cnc circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Meubelfabrikant - Hof 46. AMERSFOORT Fabriek: Door het in eigen behe»r hebben der fabrikatie is snelste levering gewaarborgd. EERSTE BLAD Politiek Overzicht 3e Britsche regeering heeft gevolg gege ven aan hare aankondiging in het parlement v an 22 December jl.; haar ontwerp van een aTeuvve homerulewet voor Ierland is bij het lagerhuis ingediend. Het is een omvangrijk stuk werk; het wetsontwerp en de memorie van toelichting beslaan 70 bladzijden druks Artikel 70, de slotbepaling, luidt: „De wet op het bestuur van Ierland van 1914 wordt hierbij ingetrokken." Dc wet van 1914 zou, op grond van d-e opschortende wet van datzelfde jaar, auto matisch in werking treden wanneer het vredesverdrag met Turkije zou zijn onder teekend. Dit beteekent, dat, wanneer het nieuwe wetsontwerp niet wet wordt vóór de onderteekening van het vredesverdrag met Turkije, dat den arbeid tot beëindiging van den oorlog zal besluiten, de wet van 1914 in werking zal moeten treden. Ierland zal onder de werking van dit wets ontwerp het eigen parlement terugkrijgen, lat het in 1800 door de vereeniging met Liroot-Brittannie verloren heeft. Het zal zelfs twee parlementen krijgen. Daardoor onder scheidt dit wetsontwerp zich van zijne drie voorgangers, waarvan de beide eersten door Gladstone verdedigd zijn en het laat ste, dat in het Statutebook is ingeschreven, de vrucht is van den arbeid van het door de fersche nationalisten gesteunde kebinet- Asquith. Er zullen twee parlementen zijn: 1.. een parlement van Zuid-Ierland, bestaan de uit Z. M. den koning en het lagerhuis van Zuid-Ierland, en 2. een parlement van Noord-Ierland, bestaande uit Z. M. en het lagerhuis van Noord-Ierland, omvattende de parlementaire graafschappen Antrim, Ar magh, Down, Fermanagh, Londonderry en Tyrone met de steden (boroughs) Belfast en Londonderry. De omschrijving van de grenzen der door 'dc twee parlementen vertegenwoordigde ge bieden wijkt af van'het plan, zooals het oor spronkelijk ontworpen was door Lloyd George, die den 22en December verklaar de, dat Noord-Ierland zou bestaan uit de zes noordoostelijke graafschappen met uit sluitingen van overwegend katholieke ge- biedsdeelen in de buurt van de grenslijn en met insluiting van overwegend protestant- sche gebiedscleelen van de belendende graafschappen van Zuid-Ierlarid. Dit denk beeld is prijsgegeven bijna op het laatste oogenblik, omcfët bleek, dat in de betrokken streken protestanten en katholieken zóózeer dooreengemengd waren, dat een scheiding onmogelijk kon worden uitgevoerd. De com missie, die benoemd was om nieuwe grens lijnen te trekken, is dus ontbonden en men heeft zich aan de oude historische grens van de zes graafschappen gehouden. Er zal een raad van Ierland zijn tot be vordering van de eenheid van wetgeving in de beide deelen van Ierland. Elk van de beide parlementen zal twintig van zijne leden kiezen om zitting te nemen in dezen, raad. De voorzitter van den raad zal door den kening benoemd worden. De raad van Ierland zal wetgevende be- ADEK en •oegdheid hebben met betrekking tot de Iersche spoorwegen en verder ten aanzien van alle onderwerpen, die door de beide parlementen tot zijn werkkring worden ge bracht. Ieder van de twee parlementen zal n eigen schatkist en amortisatiefonds hebben. Zij komen in het bezit van het recht van belastingheffing, maar d£ heffing van in- en uitvoerrechten is daarvan uitgesloten. Ierland zal de eerste twee jaren een bijdrage van 18 millioen uitkeeren aan de rijks schatkist, waarvan 56 pet. konten voor re kening van Zuid-Ierland en 44 pet. van Noord-Ierland. Daarna zal het bedrag van de bijdrage bepaald worden door een ge- meenschappelijken schatkistraad. De vertegenwoordiging van Ierland in het parlement, dat in Westminster zetelt, zal 42 leden tellen in plaats van 105, zooals nu. Evenals in de wet van 1914, blijft het op perste gezag van het parlement van het ver- eenigde koninkrijk over alle personen en zeken in Ierland onverminderd. De beide parlementen zullen bij gelijk luidende wetten, in plaats van den raad van Ierland kunnen stellen een parlement voor geheel Ierland, bestaande uit den koning en een of twee huizen. Bultenlandsohe Berichten, Londen, 5 Maart. (N. T. A. Draad loos). Nitti is gisteren vertrokken naar Pa rijs, waar hij een dag of twee zal blijven De volgende bijeenkomst van den opper sten raad zal waarschijnlijk omstreeks 1 April in Rome gehouden worden. Zoo be richt de Petit Parisien. Intusschen zette de conferentie der ministers van buitenland- sche zaken gisteren in het Foreign Office de behandeling van de financieele bepalin gen van het verdrag met Turkije voort. Zoo- dra het antwoord van maarschalk Foch op de in de zitting van Woensdag gestelde vra gen ontvangen zal zijn, zal de conferentie de behandeling van de militaire bepalingen hervatten. P a r ij s, 5 M Tl a r t. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De Fransche bladen deelen mede, dat de publicatie van de memorie, die in Londen is opgesteld over de economische kwesite, vertraagd is, omdat Frankrijk over sommige punten reserves gemaakt heeft. Volgens de Petit Parisien zou Frankr'jk heb ben geweigerd druk uit te oefenen op de Russische randstaten om hen vrede te doen sluiten met de Sovjets, als zij daartoe niet uit zich zelf geneigd zijn. Ook wil Frankrijk niet toegeven, dat de opbrengst vah een Duitsche leening of van welke andere Duit- sche bron van inkomsten ook, onttrokken zou worden aan de contróle van de commis sie van herstel. 4? ar ij s, 5 Ma art. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De Temps deelt het volgende mede over de economische nota van den Opper sten Raaa: De Fransche regeering had tegen enkele zinnen uit deze nota bezwaar gemaakt. In Londen zijn daarop in den oorspronkelijken tekst wijzigingen gebracht, die met de op merkingen der Frdnsche regeering rekening schijnen te houden. De nota kan dus weldra voor publicatie gereed zijn, indien althans de geallieerde regeeringen de openbaarma king wenschelijk achten. P a r ij s, 5 M a a r t. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Volgens de Petit Parisien is het antwoord van president Wilson Donderdag avond door der\ Amerikaanschen gezant te Londen ontvangen en zal het waarschijnlijk heden aan Lloyd George overhandigd wor den. P a r ij s, 5 M aart. (N. T. A., draadloos). De Fransche en Duitsche regeeringen zijn Tot overeenstemming gekomen betreffende de benoeming van den heer Jaeberg, hoofd van de juridische afdeeling van het Zweed- sche ministerie van buitenlandsche zaken, tot voorzitter van de commissie van arbi trage, welke ingevolge het vredesverdrag in gesteld zal worden om te beslissen over ge schillen tusschen Fransche en Duitsche par ticulieren. Par ij_s, 5 Maart. (N. T. A. Draadloos). De conferentie der ambassadeurs heeft in hare vergadering van gister een aantal vra gen behandeld, die door de intergeallieerde commissie van controle in Duitschland ge steld waren. De conferentie zette de discus sie voort over arr. 197 van het verdrag van Versailles betreffende de rediotelegrafische stations, in Duitschland. Zij kwam nog niet tot een resultaat. P a r ij a, 5 Maart. (N. T. A. Draadloos). Uit Koptnhagen wordt gemeld Het Folke- ting en het Landsting hebben eenstemmig het voorstel der regeering aangenomen be treffende cle toetreding van Denemarkep tot ■den Volkenbond. Bern, 5 Maart. (H.-R.) De standen raad heeft met 30 tegen 5 stemmen de aan sluiting van Zwitserland bij den volkenbond gevoteerd. P a r ij s, 5 Maar t. (N. T. A. Draadloos). Sommige bladen beweerden, dat Nitti w-as opgekomen voor het denkbeeld om den wederopbouw van Duitschland te verzeke ren en Zeus' ter wille daarvan de betaling -van de" door Duitschland aan Frankrijk ver- schuidigde schadevergoedingen op te schor- i ten. Bij zijne komst in Parijs heeft Nitti aan j een vertegenwoordiger van de Matin ge- zegd, dat zijn denkbeeld is, dat het herstel I van Duitschland verzekerd moet worden 'juist om dit land in staat te stellen zijne verplichtingen te vervullen onder de voor waarden, die de door het verdrag ingestelde commissie van herstel zal bepalen. B e r 1 ij n, 5 M a a-r t. (V BJ. De Nationale Vergadering heeft in clerde lezing het wets ontwerp tot aanvulling van de wet op de ver- volging van oorlogsmisdadigers aangeno- nomen. De Duitsch nationalen stemden te gen. In het debat betoogde minister Muller, dat het oogenblik te ernstig was om het voor agitatorische doeleinden te gebruiken. In de geheele neutrale wereld was men er van overtuigd, dat lage" handelingen en misda den in alle landen voorgekomen waren. Ook de Fransche en Engelsche soldaten deden thans medédeelingen over wreedhe den in de eigen gelederen. Herhaaldelijk is in Duitschland het opstellen van een tegen- lijst geëischt. Niemand verwacht echter, dat de Entente op grond van die lijst aan hare onderdanen straffen zal opleggen. De neu tralen zijn de opstokerijen hartelijk moede. Door het opstellen van de tegenlijst zou men de coalitie der tegenstanders nog slechts hechter maken.' De regeering moet zich het recht voorbehouden om Ier gele gener tijd met de lijst voor den dag te ko men. B -e r 1 ij n, 5 Maart. (W. B.) Volgens de Vossische Ztg. heeft het voorstel van de beide rechtsche partijen tot ontbinding van de nationale vergadering in Mei geen k^ns cm te worden aangenomen.^De meerder heidspartijen zullen waarschijnlijk besluiten tot uitstel van de verkiezingen tot het einde van het jaar. B e r 1 ij n, 5 Maart. (W. B.) De ge meenteraad van Berlijn heeft gisteren be sloten tot een suppletoire heffing van 25 pet. van de gemeentelijke inkomstenbelas ting- ILe r 1 ij n 5 Maart. (W. B.) In het Helf- ferich-proces richtte cl'e vertegenwoordiger van Erzberger, Justizrat von Gordon, zich in zijn pleidooi tegen den procureur-generaal en den verdediger van Helfferich. Hij be sprak de verschillende zaken van het pro ces en wees er op, dat ook vele andere par lementsleden de betrekking van lid van de een of- andere commissie van toezicht be kleedden. Erzberger heeft de voorgeschre ven grenzen niet ovei schreden. Geen enkel der behandelde gevallen had iets te maken met de vermenging van politiek en zaken- belangen. Men heeft van Erzberger gezegd dat hij millioènen verworven heeft; in werkelijkheid bezit hij r.og niet eens tweemaal honderd duizend Mark. .Als hij in den handel gegaan was zou hij waarschijnlijk wel miilionnair ge worden zijn. Van een neiging tot leugenach tigheid was geen sprake. Als parlementslid had Erzberger steeds evenveel prijs gesteld op nauwgezetheid in zijne handelingen, als op den invloed van zijn woord in het parle ment. Parijs," 5 Maart. (H.-R.) De Kamer heeft het voorstel van Millerand aangeno men om het debat over de buitenlandsche politiek op 18 dezer te bepalen. Dit ge schiedde nadat Barbhou de regeering ver* zocht had om de noodige flinkheid te be trachten bij de uitvoering van het vredes verdrag, dat niet gewijzigd mag worden. Hij voegde hier nog aan toe, dat de regeering aan de vrienden en bondgenooten duidelijk moet maken, dat zij door het verdrag ge bonden zijn. P a r ij s, 8 Maart. (N. T. A. Draadloos uit Parijs). Uit Siraasburg wordt gemeld De Fransch-Duitsche commissie voor het groot hertogdom Baden heeft twee overeenkom sten gesloten, de eerste over het fort te Kehl. de tweede betreffende de staatspen sioenen der ambtenaren van het vroegere Elzas-Lotharingen, die door Duitschland ver schuldigd zijn. P a r ij s 5 M a a r t. (N. T. A. Draadloos). De manschappen van de lichting 1920 zul len denv 15en, 16en, 17en en 18en Maart op reis gaan naar de korpsen, waaraan zij zijn toegewezen. Par ij.s 5 Maart. (N. T. A. Draadloos). De Kamer heeft het nieuwe post- en tele gramtarief aangenomen naar het voorstel van de regeering. Het port van brieven in binnenlandsch verkeer is van 15 op 25 cen times gebracht. Voor telegrammen :s het tarief vier sous per woord. Het abonnement voor de telefoon bedraagt naar mate vsn cis categorie 700, .1000 en 1200 francs. Madrid, 5 Maart. (H.-R.) Vol eens berichten uit de Spaansche grensplaats e i is 1 dezer in Portugal een spoorwegstaking uit gebroken. De Kamer, die toen juist een ver zoek van de maatschappijen tot verhooging van de tarieven behandelde, drukte haar vertrouwen uit, dat de regeering het con flict zou regelen. De toestand verergerde echter, omdat ook de post- en telegraafbe- amten staakten. Onder de laatste telegrammen, die ont vangen zijn, bevindt zich een bericht van den gouverneur te Pontevedra, waarin ge vechten tusschen troepen en stakers gemeld worden. Volgens een telegram uit Vigo aan de dagbladen, is een militaire trein, die uit Va- lenca naar Vianna do Castello vertrokken was, met geweerschoten en bommen aange vallen. Deze tram moest terugkeeren, om dat de brug tusschen Vianna en Caminha vernield was. Kameroverzicht Eerste Kamer 'In cle zitting van Vrijdag kwam aan de orde het wetsontwerp tot r Toetreding tot den Volkenbond. De heer B a v i n c k juicht de overgeno men motie-Dressellmys toe. Nederland moet tot den. Volkenbond toetreden uit ze delijk plichtsbesef, met het dool den oorlog in cle toekomst te 'beperken. De heer Van Em bden ziet "in het Vol- kenbondsverdrag een middel om de ge breken van 'het vredestractaat te verbeteren. Hij wil de afgevaardigden van den bond be noemen in den traniMM|^stclsel van de be noemingen bij den ITbffgen Rand. De heer v. cl. F el tz acht de aansluiting voor Nederland doelmatig plichtmatig en onvermijdelijk. De heer v. cl. Berg zal vóór stemmen, al gelooft hij dat het volkenbondverdrng op den duur een mislukking zal blijken te zijn. Heeft de regeering gepoogd ons land in de zelfde positie van Zwitserland te brengen? De heer Fokker wenscht de toetreding slechts gepaard met zekere reserves gelijk Zwitserland bedong. De heer Vliegen meent, dat in en door den Volkenbond het best cle gebreken van het vredesverdrag kunnen verbeterd. Hij ziet in den bond een ding tot iets groots. De heer Staal acht toetreding noodig, wil Nederland niet in eeiy ongewenschte geïsoleerde positie geraken, doch hij ver langt dat wij ook%nieedocn aan iedere ge- meene actie, die van den Bond uitgaat. Minister van Kamebeek wijst er op dat de kracht van dit contract ligt in zijn nractische uitvoerbaarheid. De regeering is "Vliet blind voor de nadeelen, maar zij 'acht het daarnevens een voordeel, dat men in den bond de gelegenheid schepte lot in ternationaal samenwerken. Voor wie op spr. standpunt staat is er geen bezwaar tegen cle kleine redactiewijziging in de motje-Dres- selhuys. Zwitserland is in 1815 internalio- naal-rechtelijk geneutraliseerd, dit geldt voor Nederland niet en daarom kan de re geering geen reserve bedingen gelijk Zwit serland. Wat de afgevaardigden 'betreft, de regeering behoudt zich het recht om deze aan te wijzen, voor, wanneer ook de ver antwoordelijkheid voor de instructie bij haar berust. Na repliek worclt cle motie zonder hoofde lijke stemming atyigenpmen. Hot ontwerp worclt aangenomen met 31 tegen 2 stemmen. Zonder hoofdelijke -stemming worden aangenomen de goedkeuring van de over eenkomst met cle „Zeeland" in zake de maildienst tusschen Viissingen, Queens- borough en Folkestone; en de wijziging van de bëgrooting posterijen en telegrafie over 1919. Hierna is de Kamer tot nadere bijeenvoe- ping uiteengegaan. tweede Kamer In de zitting van Vrijdag kwam aan cle orde de Wijziging der onteigeningswet. De heer Van Doorn betoogt dat de voorloopige inbezitneming ondoelmatig is geregeld. De heer Visser van IJ z e n d o o r n betoogt," dat cle voorloopige inbezitneming onmisbaar ns om ons of te helpen van een uiterst gebrekkige onteigeningsregeling. Minister Heemskerk verdedigt even eens het instituut der voorloopige inbezit neming. Het amendement-Van Doorn om voor loopige inbezitneming alleen voor onge bouwde eigendommen mogelijk te maken, wordt verworpen met 47 tegen 5 stemmen: het ontwerp aangenomen z. h. st., evenals •de uitkeering in eens aan marine-personeel en verscherping der strafwetsbepalingen tegen dierenmishandeling. Suppletoire Landbouwcredieten. De hier bedoelde credieten van ongeveer 7j millioen dienen voor het goedjnaken van het tekort op verwerking van afvalpro ducten tot veevoeder. De heer W e i t k a m p klaagt over licht vaardige geldverspilling in deze zaak. De heer Teenstra wijst er op dat bij cle kamer "Slechts 60.000 werd aange vraagd, dat er zeer roekeloos met gelden is omgesprongen, dat de commissie van toe zicht op eigen risico en eigen gezag handel- 1 'ie; en dat het •departement niet \oldoende toezicht hield op de boekhouding. Hij verwijt den tegenv.oordigen minister dat hij niet spoedig genoeg ingreep. De heer Sannes wenscht aanhouding tot er nadere rapporten zijn omtrent geldig heid van cle gesloten contracten. •De heer Wintermans wijst er op dat cle minister reeds 6 weken na zijn optreden ingreep. De 'heer R a v e s t e ij n meent dat de vorige regeering in staat van beschuldiging had moeten zijn gesteld. De heer Schaper zou wenschen dat de oud-ministers in de Kamer ter verantwoor ding zouden kunnen worden geroepen. De heer Beumer kan zonder nadere toelichting niet voorstemmen. De Minister deelt mede dat de lands advocaat van oordeel is, dat de door Minis ter Posthuma en de commissie van toezicht iragpisiv ••'v«/KC<ö jSHW geteekende contracten geldig zijn, en dal dit twijfelachtig is ten aanzien van de con tracten welke cle tegenwoordige Minister weigecle te teekenen en die alleen gelee- kend zijn door de commissie van toezicht» De heer Sannes stelt voor de beraad-, slngingen te verdagen. Besloten wordt tot verdaging tot Woens dag. I De wijziging cler Schipperswet wordt zon der hoofdelijke stemming nnngenömen. De heer Merchant vraagt verlof tot een interpellatie over de houding der Re geering inzake de havenarbeidersstaking. Qp dat verzoek zo! Woensdag worden bo slist. i 1 - 4 Uil cle Per» liet nlciuva nutiroorrt asm do goulllocrdon. De N i e u w e Courant meeivt, ddt het antwoord van Nederland op de nieuwe nota der geallieerden ongetwijfeld met voldoe ning zal worden gelezen. Evenals bij de eer ste nota vat ook nu het antwoord van Mi nister Van Karnobeek de vraag der mo* gendheden zoodanig samen dot daaruit al les wordt g^alimineerd wat aan de zaak een min of meer polemisch karakter zou kun nen geven, c n scherp wordt gesteld wat van beleekenis is voor de bepaling van het standpunt der regeering. Het blad kan zich voorstellen, dat de re geering een: nadere mededeeling omtrent een eventueele overeenkomst met Wilhelm II inzake dc Internationale veiligheid onder de noodige waarborgen van eigen maatre gelen i n f r a dignitatem zou achten. Een andere vraag is,evenwel, oï het bij het kunstmatig tegen ons gekweekte wantrou wen niet tactisch juist zou zijn om aan do stokebranden tegen Nederland ook dit stom pe wapen uit de hand te slaan, bijv. door eeti mededeeling van deze maatregelen aan d© Stolen-Generaal en een zoo ruim mogelijko publiciteit in de pers der geheele wereld, die daarvoor, zij het dan ook om redenen, die met de zaak niets te doen heiiben, stellig ruimte beschikbaar zou stellen. van den Dag zegl Het Nieuws o. m. „Nederland geeft op geen enkel punt, m de tweede nola opgeworpen, toe. Kon dat ook niet doen. Wel ecarteert de minister fijntjes het be roep op Duitsclilond's wandaden„Harer Mujc.Ucits regeering heeft geenszins de met de menschelijkhcid strijdende handelingen vergeten, welke de oorlog te oanschou» wen heeft gegeven(Men lette op do door ons gespatieerde woorden). Ten aanzien van den, waarlijk onwaardi- gen, wenkdal Nederland zioh aldus „bui ten dc gemeenschap der natiën zou stellen", verwijst de heer Van Karnebeek met oea hooghartig gebaar naar onze geschiedenis. Voortreffelijk I Overigens ligt de betcekcnis van hot antwoord in de ondubbelzinnige verzeker ring, nog eens herhaald, dat Nederland niet van zins is „een daad (te) plegen in strijd met recht en gerechtigheid cn onvereenig- baar met de nationale eer." Ziedaar een standpunt waarover wij OM» nooit te schamen zullen hebben." f De Maasbode schrijft „Zooals tc verwachten was, verklaart onzo regeering zich bereid, de noodige voorzorgs* maatregelen te nemen ter bewaking van dec ex-keizcr. Die maatregelen heeft zij rceda dadelijk genomen en dut daarover in hei eerste antwoord niet gesproken werd, is toe te schrijven aan de omstandigheid, dat de eerste uitleverinffseisoh over dot punt niet repte. Inderdaad die voorzorgsmaatregel len Lijn dan ook geheel in overeenstemming met de rechtsverhouding, waarin onze re* geer in g ten opzichte van den ge vluchten keizer verkeert. Het is te verwachten, dat deze uitdruk* kelijke Tverklaring van onze regeering den ■weg lot een practisch compromis openen zal." ®cr?rh«ea Aan de Slantscourant van gisteren ontleenen wij nog de volgende Kon. beslui ten: bij den Dienst der Werkloosheidsverzeke ring en Arbeidsbemiddeling, met ingang van 29 Maart a.s., benoemd tot commie» mr. P. A. van Toorenfiurg, thans adjunct commies le kl. ter provinciale griffie van Drenthe; de heer C. van der Valk erkend en toe- gelaten als consul van Columbia te An» sterdam en de heer E. G. Rodriguez y ^imé1 nez als consul van Cuba te Amsterdam.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1