DE EEMLANDER" MMispRi)s^Tïrr:tro PRiiS DER ADVERTEHTiEü Yan weak tot week. n^TfÈNLAND- BINNENLAND FEUILLETON. Be Stem van Frankrijk. Koopt uw Schoen erk bij J. GrooterïdorsÊ 18e Jaargang Ne. 216 ptt poe 1 2.40, p« week (met grati» vctzeUet ng teeeft o»gel«kken) 0.17» alionderlijke nummer» \iü. TitttHooM 513. AMERSFQORTSCH DAGBLAD Maandag 8 Maart 1920 DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. M« HOOFDREDACTEUR: D. J. VAN SCHAARDENBURG. van 1 -4 rege's t 0.85 met inbegrip van oen bewijsnummer, elke icgcl meer 0.20, dicnstxanbic# dingen 1—5 iegels 0.50. Voor handel cn bedrijf bestaan zcei vbordccligc bepalingen tot hel herhaald advcrtccica bij abonnement. ïicnc clicula'rc. bevattende de voorwaaiJcn woidt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Het moge dan al een beetje absurd klin ken, dat de Geallieerden na de vernieti ging van hun vijand alle pogingen in t werk zullen moeten stellen, om Duitschland >terk en krachtig te maken, de noodzaak daarvan staat niettemin onwrikbaar vast. \Als de huidige toestond wordt bestendigd, 'ófindien Duitschlands kracht nog grooter 'wordt ('t geen lang niet uitgesloten is) zal zijn dreunende val èn Frankrijk èn Duitsch land meeslepen. En het schijnt dat nu ein delijk, in den allerlaatsten ijd de bewinds mannen der Entente iets van den noodzaak lot steun zijn gaan begrijpen, doch wanneer ?n hoe zal men tot uitvoering komen Toch is het ai een groote stap in de goede rich ting, dat men voelt, dat 't zóó misloopt en dat de tot heden gevolgde politiek averechts was. Dat is dien bewindsmannen al langer aan één dag voorgehouden, maar nu is dan toch iets bereikt. De „Echo de Paris", Voorheen vaak onbarmhartig kortzichtig, schrijft„een geruïneerd Duitsohland is een gevaar voor Europa", en licht dit toe met helderen blik op den stand van zaken. God dank De warwinkel begon al zéér beang stigend te dreigen. Toch blijft er genoeg onrustbarends over. Daar zijn de tallooze stakingen, die maar onophoudelijk den gang van zaken te fnuiken pogen, de c-ischen, dip immer krasser worden en die niet langer kunnen worden gemotiveerd met „recht op menschwaardig bestaan", of „op, voor ons dagelijksch brood." Daar is de Russische levensleer, die grif aanhangers vindt eens deels bij hen, die in oproer heil zien en anderdeels bij idealisten, die zich een nieuwe, zorgelooze wereld <;lroomen met een volmaakten mensch als standaard-type. Beide categorieën meenen hun belang te kunnen dienen mei vernieling van het be slaande. Nu is er ongetwijfeld iets waars in de be wering: „Als repareeren niet meer kan baten, begin dan van voren af aan", doch v.e spreuk is onvolledig. Zij moet worden v agevuld met„begin dan van voren ef nfc metietsgoed s." En „het gezegen- d Rusland" bewijst niet „dat 't nog niet geiieel in orde is, omdat de Sovjet-regeering 't land in zulk een desolaten toestand aan trof", zooals men ons wel wil wijsmaken, Sfiaar dat het nieuwe stelsel ten eenenmale 'i s is en óf moet terugkeeren tot de kapi- üstische instellingen „(wat al druk plaats vindt), of ten onder gaan, wat feitelijk 't zelf de is. Intusschen heeft de terreur dan toch maar leed gebracht. Met stelsel is ten ec-nenmale mis, in be- ginset en in uitvoering. Het beginsel is ge grondvest op een tot zich trekken van alle aciie door en voor de gemeenschap, wat als het ware de luiheid en de ambtenarij uitnoo- digt lot binnentreden, wat de concurrentie doodt, de energie verlamt, het gezonde ego isme onbestaanbaar maakt en den vooruit gang afsnijdt. De uitvoering is mis, want het encanailleert zich met de slechtste elemen ten en werkt als een dief in den nacht. Niet overal. Maar hier wordt deze fout begaan, daar die. En wordt de duistere samenzwe ring belicht, de deelnemers bekend gemaakt (•zooals het „Utr. Dagblad" korten tijd ge leden deed) dan stormt hun verontwaardi ging en roepen 2ij uit: „Zoo behandelt men geen politieke partij!"' Vormen zij wel een „politieke partij"? Als men zich absoluut buiten de maatschappij stelt, is men dat dan wel? Bn om even een zijlijntje op te rijden als men zich. geheel buiten de maatschappij stelt is het dan niet onzinnig cn zetel in de Kamer of den Raad in te nemen? Deze „partij' beider toe: „werk niet te lang, gun U tijd voor rust en ontwikkeling, of staakt" en in haar bakermat is de arbeidsdwang tot 12 uur opgelegd. Dit zijn slechts enkele fouten die haar aankleven. Dat het Bolsjewisme zoo'n heftigen tegen stand ondervindt, vindt niet zijn oonaak in het verheerlijken van de kapitalistische maatschappij. Die heeft fouten, zóó krom, zóó buitensporig, dat zij bezwaarlijk mooi te vinden is. Gaarne geeft men haar voor be ter. Doch niet voor slechter. En een combi natie van Jan Rap met idealisten en een rampzalig proefveld als Rusland kan weinig vertrouwen inboezemen. Toch mogen wij ons niet ontveinzen, dat de aanhang van het stelsel groeit. Dat komt, doordat velen meenen, dat een nieuwe beschaving baan- breekt, die onvermijdelijk komen moet en deze in het Bolsjewisme begroeten. Maar bij streng redeneeren, kan het Boljewisme be zwaarlijk als „beschaving" worden aange merkt en het dankt zijn levenskansen voor een goed deel aan laksheid en onderschat ten en voor een ander deel voor de omvang rijke oorlogspsychose, die men zich eerst thans een weinig bewust wordt. In deze dagen wordt een aardige comedie opgevoerd over een onaardig onderwerp: den ex-keizer. De heer Lloyd George zond ons ten tweeden male een uitleveringsver zoek (door velen „een schooljongensbrief" genoemd) en ten tweeden male heeft „Harer Majesteits Regeering" geweigerd. Of we dan geen oog hadden voor 's Kei zers gepleegde misdaden? Zeker, antwoordde minister v. Karnebeek, zeker, we hebben de oorlogsmisdaden bést gezien! Dat is wezenlijk een alleraardigst moment! En 't zou ons niet verwonderen of hierbij bleef het voor altoos Politiek Overzicht Bultenlanrisohe Berichten. P a r ij s, 6 M a a r t. (N. T. A. Draadloos). De eerstvolgende bijeenkomst van den op persten raad zal in Parijs plaats hebben. De Petit Parisien deelt het volgende mede aangaande de plaats voor de a-s. vergade ring van den Oppersten Raad. Volgens een bericht uit Londen zou deze plaats vinden te Rome begin April, doch dit is niet ge heel juist- Er is wel gedacht over een verga dering te Rome, doch de hoofden der geal lieerde regeeringen zuilen vooraf te Parijs bijeenkomen om definitief de vredesvoor waarden met Turkije vast te 'stellen. Daarna zullep de geallieerden in April nog een aantal kwestiën hebben op te lossen in een nieuwe bijeenkomst. Die zal in Italië gehouden worden, maar waarschijnlijk zal men boven Rome de voorkeur geven aan San Remo, 'dat in de nabijheid der Fronsche grens ligt. Nitti is Vrijdagavond naar Rome vertrokken. Londen, 7 Maart. (N. T. A. Draad loos uit Lyon). Volgens een bericht aan de Petit Parisien heelt de Opperste Raad Vrij dag te Londen aan Valda Voivod, den Ru- meenschen premier, medegedeeld, dat de groote mogendheden besloten hadden om de inlijving van Bessarabië bij Rumenië goed te keuren. In het document, dat aan den premier overhandigd werd, adviseert* de Raad, dat Rumenië de ontruiming van het zuiden van Hongarije, die reeds begonnen is, moet verhaasten. P a r ij s, 6 M a a r t. (N. T. A. Draadloos). De Temps doet de volgende mededeelingen werkt in 'het duister. Ge- over de kwestiën, die thans bij den opper st :nd door geld, dat hopen wij ten on echte! verdacht wordt van diefstal af- 'mistig te zijn. Deze „partij" roept den ar- sten raad aanhangig zijn. De tekst van de verklaring of het manifest, dat de opperste raad in Londen heeft opgesteld, is Vrijdag avond over een bijzondere draad naar Parijs overgeseind en is thans onderworpen aan de Fransche regeering. De officieele tekst van het antwoord der Nedexlandsche regee ring over Wilhelm II is naar Londen gezon- denrdit antwoord is dadelijk gepubliceerd. De nieuwe nota van de Vereenigde Staten was Zaterdagmorgen nog niet officieel in Parijs meegedeeld. P a r ij s, 6 M a a r t. (N. T. A. Draadloos). De coniferentie der ambassadeurs nam in zijne zitting van heden kennis van de er kenning der Armenische republiek als feite lijke regeering door Japan. De conferentie behandelde een nerta van de Duitschc ie- geering over de vernieling van aan den Duitschen luchtdienst behoorende loodsen. Zij besprak verder de vraag op welke staten de diplomatieke en consulaire bescherming neerkomt van de personen, die het aan volksstemming onderworpen gebied bewo nen, en handhaafde het besluit, dat die be scherming voor ieder gebied opdraagt aan den staat, wiens vertegenwoordiger de com missie presideert, die belast is met het be sturen van het land en het controleéren van de stemming. P a r ij s, 7 Maart. (R.) De Temps be richt, dat het antwoord van Wilson op de nota van de geallieerden over de Adriati- sche kwestie zeer verzoenend is gesteld en steun verleent aan rechtstreeksch overleg tusschen Italië en Joegoslavië, mits dit ge schiedt in overeenstemming met de op 9 December voorgestelde schikking. Het ver zet tegen de toepassing van het Londen- sche verdrag wordt gehandhaafd. Par ij s, 6 Maar t. (N. T. A. Draadloos). De subcommissie van de Kamer, die moet toezien op de financieele en economische 'bepalingen van het vredesverdrag, heeft Klotz tot president gekozen en besloten een maal per week zitting te houden. Zij zal met de commissie van buitenlandsche zaken een regeling treffen over het houden van ge- meenschapeliike zittingen. P a r ij's, 7 Maart. (R.) De aan de Fton- sche gedelegeerden te Londen gezonden instructiën over de mogelijkheid voor Frank rijk om een vermomde herziening van het verdrag" te aanvaarden in den vorm van een vermindering der bevoegdheden van de commissie van herstel, leidde er toe, dat de oorspronkelijke tekst werd omgewerkt. De gedelegeerden vroegen nog andere dé tail-veranderingen. Daarover duren de be sprekingen nog voort. P a r ij s 6 Maart. (N. T. A. Draadloos). De Temps Xcricht, dat men rekent nog 10 h 15 dagen noodig te hebben voor het op stellen van het Turksche vredesverdrag, waaraan de vertegenwoordigers van de ge allieerde regeeringen in Londen doorwer ken. Het schijnt nu reeds zeker te zijn, dat dit verdrag, zooals het is ontworpen, niet zal kunnen worden uitgevoerd, zonder dot de geallieerden overgaan tot dwangmaatre gelen. Die maatregelen, waartoe de Britsche regeering het initiatief zal nemen, schijnen nog niet vastgesteld te zijn. Londen, 6 Maa r t. (RVolgens een of- ficeelc mededecling znl het waarschijnlijk niet noodig zijn uit Engeland troepen naar Kon- stantinopel te zenden, omdnt een voldoende strijdkracht dichter hij het Turksche grond gebied beschikbaar is. De inhoud der nota die door de Geallieer den aan de Turksche regeering gezonden werd, is nog niet bekend gemaakt. Wel is me degedeeld dat zij in krasse termen gesti ld is cn door krachtige maatregelen .gevolgd zal worden als dit noodig mocht blijken, steind Van de sociaal-democraten stemde jbinnenkort naar Rusland vèn. 1 een voor. B e r 1 ij n, 6 Maart. (W. B.). De Duitsch- Nalionale bladen kondigen aan, dot weldra een manifest zal verschijnen, om voor do verkiezing van Hindenburg tot rijkspresiden propaganda moet maken. Dezelfde bladen protesteeren tegen het plan, dot gezegd wordt te bestaan, om de verkiezing van den rijkspresident niet door het volk zelf maar door de vertegenwoordigende lichamen te doen geschieden. B e r 1 ij n, 6 M a a r t. (W. B Aangaande de te verwachten nieuwe bezetting van de portefeuille van financiën constateert de Vorwarts, dat de sociaal-democratische frac tie der Nationale Vergadering zich tegen een verschuiving der rijksregeering naar rechts zal verzetten. Volgens de Post lfep gisteren het gerucht, dat de minister van onderwijs, Manisch, af getreden zou zijn. Dit wordt officieel tegen gesproken. Intusschen kan toch met het af treden van Manisch gerekend worden. M a d r i d, 6 M a a r t. (H.-R.). Volgens de dagbladen melden de laatste uit Portugal ontvangen berichten, dat de regeering nan de Kamer xoorgesteld heeft alle ambteno ren en beambten, die staakten, te ontslaan De Kamer maakte hiertegen bezwaar, het geen het aftreden van het kabinet tengevol ge had. Een nieuw kabinet werd gevormd, met den leider der democraten Silvh als president, Bajtista binnenlandsche zaken, Cnrdczo, jus titie, Martinus oorlog, Mazeda marine, Bar- retto buitenlandsche ztHcen, Vasconcellos koloniën, Leal handel en Sicardo landbouw. De eerste daad van de nieuwe regeering is geweest de stokers tevreden te stellen, waardoor aan de staking een einde kwam. De portefeuille van financiën cn arbeid zijn nog niet bezet- B o c d a p e s t, 5 Maar t. (Ilong. Corr.- Bur.) In een door minister Huszar mede on- derteekende proclamatie aan het Ifongaarsclie volk verklaart de regent Hór thy dat hij de binnenlaudschc orde zal handhaven, de Chris telijke moraal weer in eere herstellen, de „O.-W.ers" bestrijden en een verzoenlijke bin nen- cn buitenlandsche politiek voeren. B e r 1 ij n, 6 Maar t. (W. B Aan de Duitsch-Poolsche grens is weer een incident voorgekomen, waarbij een onderwijzer door een Poolschen schildwacht zonder reden word doodgeschoten. B e r 1 ij n, G Man r t. (W. B.) Zooals de „Deutsche Allg. Zig." van bevoegde zijde ver neemt, is tc Berlijn niets hekend omtrent een afbreken der Duitscb- Poolsche economische onderhandelingen te Warschau. B e r 1 ij n, 6 M a a r t. (W. B.). Het bericht, dat Rakowski, de vertrouweling van Lenin, in Berlijn aangekomen en door den rijksmi- nister Muller ontvangen is, is volgens de Vossische Ztg. van grond ontbloot. Er is in Berlijn niets bekend, omtrent de aanwezig heid van Rekowski. Kopenhagen, 5 M a a t. (\V. B.). Den 3en Maart openden de bolsjewisten, na artil lerievoorbereiding, éen nieuwen aanval te gen de Finsche stelling bij Sutjaervi. De strijd duurt voort. B e r 1 ij n, 6 Maart. (\\7. BDe Deut sche Allg. Zeitung deelt den tekst mee van de gewichtigste bepalingen van de militari- seerin.g van de Russische arbeiders. Aan het einde wordt gezegdDe bevolking van de sleden en van het platteland moet erkennen dat het tegengaan van de arbeidsdesertien en van den lediggang en den onbetrouwba- ren arbeid een kwestie van leven en dood ter be Kopenhagen, 5 Maart. (W. B.). Dc-1 voor het gansche limd beteekent en <lat <!il Noorweegsche storting heeft gister met 100 tegen 20 stemmen zich voor toetreding tot den volkenbond verklaard 16 sociaal-demo craten en 4 burgerlijken hebben tegen ge in den koristen tijd, zij 't ook met de streng ste middelen, moet worden bereikt. B e r 1 ij n. G Maa r t. (W. B.) Een Duit olie expeditie onder leiding van dr. Freymuth zal trijding van do vlektvphus. De sovjct-regec< ring heeft draadloos haar toestemming tot do' reis verleend; zij wil tp» cxpedMc krachtig, steunen in haar werk. Washington, Maar t. (N. T. A'. draadloos). Dummers een Amerikanpsch bur ger, is door Mexicaansche opstandelingen onder aanvoering van Jesus Morclln te Se- lino Cruz (Mexico) weggevoerd. Een losgeld van 1000 pesos wordt geëischt. Washington, 7 Maart. (R.) De fi nancieele commissie ion het huis van ver tegenwoordigers heeft een voorstel goedge keurd om machtiging te verleenen tot den; verkoop van vijf millioen bushels tarwe op crediet aan de hulpbehoevende Europeesche landen. Dit tarwe-aanbod komt in de plants van het voorstel van het schatkist-departe ment om 50 millioen dollars te lecnen aan Oostenrijk, Polen en Armenië. Verspreid® Berichten Kost voor o o r 1 o g s k a p i t a- listen. Men leest in het Hbl. van Ant werpen Met duizenden voorzorgen werd een kistje aardbeziën de eerste in de hal te Brus sel uitgestald. Beschut door poezelige watten logen daar in hot geheel negen dozer sappige vruchtjes. Alles is duur en de lekkerbekken, die dit fijn goedje aanschouwden, konden wel na gaan, dat men er grof geld voor vragen zou. Maar dat deze driemaal drie aardbeziën zulk' een geweldig cijfer zouden bereiken, zulks had men nimmer durven vermoedn. Ze wei den namelijk verkocht aan negen honderd frank. 'tZij dus honderd frank voor ééne aardbezieWaarschijnlijk zullen zo in de maag van een .'.eoobiron" verdwijnen. Konlakltlke besluit*». Bij Kon. Besluit is benoemd tot burge meester van Coevorden A. Gamier, met toe kenning van gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester van Hnzcrswoude benoemd tot burgem/ester van Arnhem Jhr. Mr. D. J. de Geer aan H. W. baron van Pollnndt van Neerij nen op zijn verzoek met ingang van 1 Mei 1920 eervol ontslag verleend als burgen meester van Waardenburg met ingang van 1 April benoemd tot ad vocaat-generaal bij het gerechtshof te Arn hem Mr. A. J. A A. baron van Heemstra, burgemeester der gemeente Arnhem cn vaadsheer-plaatsvervonger in het gerechts hof aldaar, en is aan baron Van Heemstra voornoemd op zijn verzoek met ingang van denzelfden datum eervol ontslag verleend uit laatstgenoemde betrekkingen. Ks-kelser WillaeSni. Uit Londen wordt gemeld, dat de Op* perste Raad over het antwoord van de Ne- derlandsche Regeering beraadslaagd heelt Verder heeft de conferentie kennis geno men van het antwoord van de Nederland-' sche Regeering op de tweede nota der Geallieerden. Het antwoord, dat er op gege ven zal worden, is voorbehouden. De Parijsche correspondent van het Hbl. meldt: De bladen geven weinig commentaar op de tweede antwoord-nota in de keizer- kwestie. De Matin verneemt uit Londen, dat de Opperste Raad een weinig in de war (embarrassé) was door het Hollandsche ant woord. Men zegt namelijk in Engelsclve di plomatieke kringen, dot er geen sprake kan zijn van het gebruiken van geweld tegen' Nederland, terwijl anderszijds de onmoge lijkheid nu blijkt, Holland door overreding tot uitlevering te brengen. J Vaak leidt men juist daar schipbreuk, waar men meent, aan wal te gaan. Roman door ADRIEN BERTRAND. Bekroond met den Prix-Goncourt. 31 - Do jagers hadden niet veel uitgevoerd. Zij fiackien maar weinig aai de uitgegraven. ij zijn géén volk van grondwerkers," zei vY.iiiSCtte. 'jjjliij dacht aan de Romeinsche legerkampen en aan de droge grachten, die de legioen-sol- jdaicn er eiken avond omheen groeven. En tci wijf hij weemoedig glimlachte, vergeleek hij den si rijd, die zijn compagnie had doorstaan, rr>' i de gevechten die eertijds dc Romeinsche cohorten leveiden. Xu hecrschte er diepe pwisternis. Dc jagers waren uitgeput. Hun matio of koortsige blikken spraken van hun roem en van hun ellende. Er wérd niet ge- pi aai. Zij waren onder den indruk van hun tegenslag. De droefheid yan den nacht deelde 2n 1> aan hen mede. Vaissettc wilde tot hen spie n n om hun wat afleiding te geven en om In i /ijii genegenheid te toonen. Ilij was er tiotsch op het bevel (e voeren over het treu- J j ,r overblijfsel van dezen troep, -die dc veM- jtoclit was begonnen onder het commando van gapitcin NicolaL „Je ziet er heelemaal niet vroolijk uit," zei hij tot Angielli. Dc jager antwoordde slechts roet een ge baar van vermoeienis. Gros legde uit: Het is niet, dat we den moed hebben ver loren, maar we heblien honger." Inderdaad zij hadden honger. Er was geen enkele andere reden voor hun neerslachtig heid. Zeker, zij waren zich zeer wel bewust va» dc groote gaten, die in hun gelederen wa ren geslagen. Servajac miste het gezelschap Van den stillen Diribarne, Bégou, en Rousset en zooveel anderen waren niet meer in hun midden. Maar daar was het nu eenmaal oor log voor. Men was hier om te sterven en om de anderen te zien sterven... straks zou men nogmaals tegen den vijand optrekken, en er zou een nieuwe reeks van slachtoffers ziju, een nieuw massa-offer aan den dood. En ook dat was niét zoo heel verschrikkelijk. Men zou naar de offerplaats gaan zonder tegenzin, zonder er bij te denken, lijdelijk. Al die ter neergeslagen mannen, die d<en dood hunner kameraden hadden gezien, en die weer dezelf' dc gevaren tegemoet gingen, zouden zich ver heugd en luchthartig hebben gevoeld, indien hun eten op tijd ware aangekomen of indien zij hadden kunnen doordringen in de Duit schc loopgraven. Maar zij hadden terrein ver' loren. Maar zij hadden honger. En plotseling was cr een groote helderheid van inzicht over Vaissette gekomen; hij be gon de oorzaak van zijn toewijding en van de zelfopoffering zijner soldaten tc begrijpen. Allen hadden zij hun individualiteit verfo ren; zij waren niets dan een cel van het lichaam der natie. Zij waren een deel van haar bodem, zooals de heesters van het na- burifl/* bosch. en zooals het water, dat door de vallei stroomde. Heel het vaderland, zijn .ak kers cn zijn velden, zijn wouden en zijn ste' den, wilde leven; en het werd verdedigd door zijn zonen. Zij gehoorzaamden niet zoozeer aan dc stem van hun geweten, aan de argu menten van hun liefde en van hun verstand, als aan de roep van dien grond, waarop hun wieg liad gestaan, en van dien hemel, die zich zou welven hoven hun graf. Zij maakten deel uit van Frankrijk, zooals zijn aarde cn zijn oogsten er deel van uitmaakten. Het was.de taak der rivieren, om maar steeds door tc blijven stroomen, als de historie van een volk; dc taak der hoornen was het. om elk voorjaar opnieuw hun bloesem te doen ontluiken, en HOF 38 aan de opvólgendc geslachten was het. om dc geheiligde wachters tc zijn van het vaderland De mannen komen en gaan en zij die voor ,hct vaderland, sterven, komen niet tot liet be wustzijn, noch van dc noodzakelijkheid, nocli van het resultaat van hun opoffering. Zij voe len cr zelfs dc schoonheid niet van. Zij hopen op geen enkele belooning in een andere we reld, waar men geen vaderland kent. Zij be grijpen hun rol niet, noch haar grootheid. liet kost hun niet meer moeite, en het is voor hen geen grooter verdienste om de hoeders te zijn van Frankrijk cn haar schoonheid, dan het voor lie dc France een verdienste is zich tc tooien met haar schemeringen, of voor de Al pen en den Gallo-Romeinschcn Rijn om zich te houden binnen hunne grenzen. De wind was opgestoken. Hij verjoeg 'de wolken, die zich in de lucht machtig hadden opgestapeld. Bij hun jagen den tocht langs den hemel, omsluierden zij dc maan en wierpen zij bewegelijke en geheimzinnige schaduwen over het glacis. In de struiken wriemelde leven. Vijanden naderden in dc duisternis. Men kon hun linie onderscheiden: in de stilte klonken geweerschoten. Een rukwind gierde nu en dan duor de hoornen cn floot door liet kreupelhout: dc vallende bladeren kondigden den herfst aan. Het geritsel van hun val geleek op hei geluid vail menschen- \lecscli, dat door een bajonet wordt door boord. De jagers, gebuid in hun schouderman tels, onbewegelijk en verstijfd, zagen cr uit als spolceii. Met wijd open oogen staarden zij in dc verschrikking van den nacht. Het allerakeligst was het geklaag der ge wonden. Bij het hoorën van die lang aan gehouden kreten van pijn, die kinderlijke klachten, die. half verstikte zuchten, cn dat plotseling gekrijscli van doodstrijd of van lij den, kon men zich op dc uiterste grenzen wanen van v nnlioop en smart. Kapitein de Que ré kwam Vaissettc opzoe ken; „Zij vallen ons niet aan," zei hij. „Des tc beter. Maar wij zullen opnieuw attakeeren. Zie hier dc orders die ik heb gekregen." TTij legde hem de bevelen uit. Het was zeer eenvoudig. Vóór liet aanbreken van den dag zou dc artillerie een roffelvuur richten op de vijandelijke loopgraven en op hun versperrin gen, die den vorigen dag ten koste van zooveel bloed waren bereikt. Ter zelfder tijd zou wor den opgerukt en zou men trachten door to dringen in Laumont. „Binnen eenige oogenblikken," vervolgde de Quérë, „zal het overschot van het bataillon on'/e. mannen komen versUriten. Wij zullen heiden een compagnie vormen." „Zoo straks," bekende Vaissette, „voelde ik voor deze mannen een zoo groot medelijden, dat het mij barhaarscli toescheen hen opnieuw in den vuurgloed tc jagen. Maar daarna bc-? greep ik, dat liet zoo zijn moe st, dat zij daaw; voor hier zijn, en dal zij dc willoozc instru menten zijn van den nationalcn wiL" „Zij kunnen," verklaarde dc Quéré, „den omvang van hun grootheid niet vatten cn zij voelen niet dc eindeloosheid van hun offer/' „Het verschrikkelijkste is wel," zei Vnissef te, „dat men, als liet gevaar voorbij is, zich! aan een nieuw gevaar moet blootstellen, da£ men opnieuw een martelaar cn een held moot zijn, en dat men voortdurend moet blijven voN harden in dezelfde resignatie. Wel is de oor* log een lange beproeving." „Maar hier blijkt dan ook," onderstreepte! dc kapitein, „welk een oneindige bron van bc-< mocdiging en kracht er gelegen is in dc ChriiH lelijke levensbeschouwing. Ik wil niet ontken*, nen, dat ook andere wijsgeerigc systemen huri grootheid cn schoonheid hebben. Maar dezcf zijn niet gemaakt voor onze tegenwoordige» menschheid. Laat ons hier geen debat over, den godsdienst begin Óen. Maar je zult moetent toestemmen, dat wat wij in deze uren vatf crisis doorleven, ons murw maakt en ons het* hoofd doet buigen. En dan is liet goed, als mert in zijn binnenste het geloof omdraagt, dat oni dc kracht geeft den kruisweg te gaan, cn dal ons dc berusting licht maakt.'' (Wordt vervolgd)',

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1