o vogel-En IMIMIS» 7a"d~ *ZZ DE EESV3LANDER" PMR AOÏESIM met inbegrip van cca bewijsnyminer, clke icgcl mccr 0 20, dicnstaanbic- dingen 1-5 i egels 0.50. Voor handel cn bed rijt bestaan zeer vooidccligc bepalingen tot het herhaald advcrlceicn bij abonnement. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. ÉERSTEBLAD BUITENLAND BINNENLAND P.S-ILUSSi PLUIMVEE IVOEDEO m. VleeschhouWer, papenhofstede 18e Jaargang No. 221 pf; poifi 2.60, per week (met gratis veizckcrng legen ongelukken) f 0.17', afzonderlijke nummers 1 0.0). Telephoon 513. DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M.. D. J VAN SCHAARDENBURG. Zaterdag 13 (Vlaart 1920 Meubelfabrikant - Hof 46. AMERSFOORT Fabriek: Levering van complete Slaapkamer-, Eétkamer- Salon-ameublementen. Politiek 'Overaich* In de inleiding van het manifest van den oppersten raad wordt allereerst geconsta teerd, dat het wereldevenwicht in de wissel koersen geheel verstoord is. De verminde ring in de koopwaarde \an de verschillende Europeesche muntstelsels op de New- Yorksche markt is thans zoodanig, dat de Britsche pond sterling in New-York verliest 0 pet. van zijne waarde, de Parijsche franc M pet., de Brusselsche franc 62 pet., de haüaansch-e Ure 72 pet., de Duitsche mark 06 pet. Daarin kan niet op eens verbete ring gebracht worden. Het eenige wat voor 'iet oog©nblik kan worden gedaan, is te be- L.tert, dat de buitengewone wanverhou ding van de koopkracht der verschillende muntsystemen leidt tot volkomen stilstand van de handelsoperatiën. Om het herstel van de wisselkoersen te verzekeren, moeten ■de handelscredieten hersteld worden; die credieten moeten verleend worden aan hen, die daaraan behoefte hebben, zoodra de regeeringen de noodige maatregelen zullen >ebben genomen om orde te brengen in hunne financiën en verh-ouwen in te boeze men aan het buitenland. Het hoofdpunt van het manifest is de con- jlirsie, waartoe de geallieerden gekomen cijn, sommigen zeer schoorvoetend, anderen met minder tegenzin, dat Rusland en Duitschland economisch weer op vaste bee- nen moeten worden gebracht voordat er sprake kan zijn van iets wat een werkelijke beterschap van Europa nabijkomt. Deze twee landen moeten hunne productie weer brengen op een hoogte, die den normalen stand weer bereikbaar maakt. Dat is intus schen een raad, die vooreerst niet veel zal kunnen uitwerken. Terzelfder tijd moeten elle krachten worden ingespannen om de verwoeste streken van Frankrijk weer in een goed-en staat te brengen. Het verdient opmerking, dat België op merkwaardige wijze reeds bezig is zich te herstellen. De kolenproductie is daar tot een cijfer ge stegen, dat minder dan 10 pet. blijft bene den hef cijfer van vóór den oorlog. In het geval van Rusland is het eerste vereischfe vrede en het tweede het weer in orcfê brengen van het geheel ontredderde transportwezen. Het manifest bindt daarom in duidelijke taal de randstaten op het hart, dat zij wede moeten maken met Rusland, wanneer de vrede op redelijke voorwaarden is te krijgen. De wederinrichting van het transportwezen zal een natuurlijk gevolg zijn van de heropening van den handel met Rusland. Spoorwegmaterieel is het invoer artikel, vwarop de sovjet-regeering het meest prijs stelt. In verband hiermede kan ér op worden gewezen, dat in een Oostzee haven een Engelsch schip gereed ligt om Krassin en de verdere gevolmachtigden voor het weder aanknoopen van de handels- betrekkineen naar Engeland te brengen. Duitschland weer tot productiviteit te brengen zal, zooals het manifest erkent, slechts mogelijk zijn, door sommige bepa lingen van het verdiag van Versailles te veranderen. Die verandering behoeft niet het karakter te hebben van een algeheele (herziening van dit onderdeel van het vre desverdrag, want aan de commissie van herstel, die door het verdrag is ingesteld, is een zeer groote macht gegeven. De gedrags lijn, dié door den oppersten raad thans wordt aangegeven, heeft eerder het karakter van een leiddraad voor deze commissie, een aanwijzing van de lijnen waarnaar zij te werk moet gaan. De eerste en gewichtigste stap moet zijn, dat het bedrag van de som, die van Duitschland wordt geëischt, voor goed wordt vastgelegd. Er is in het verdrag bepaald, dat Duitschland 5 milliard p. st. moet bet-alen als eerste termijn van een schadevergoeding, waarvan het totale be drag door de commissie van herstel zal worden vastgesteld. Er is verder overeenge komen en in vóór de onderteekening van het verdrag gewisselde nota's vastgelegd, dat Duitschland binnen vier maanden na de onderteekening van het verdrag zal worden uitgenoodigd aan de commissie van herstel over te leggen zijne eigen raming van de betalingen, die het zal moeten doen onder de verschillende hoofden, in het verdrag zelf genoemd. Die uitnoodiging is nog niet ge schied wegens het uitstel van de ratificatie en de voortzetting van de blokkade. Thans echter zal aan Duitschland gevraagd worden zijne raming zoo spoedig mogelijk aan de commissie van herstelle onderwerpen en zal die commissie gevraagd worden terstond na de ontvangst von de Duitsche cijfers het totaal van den Duitschen last definitief te bepalen. Duitschland zal worden aangezocht zijne eigen raming van den omvang der beta lingsplichten, die het zijn opgelegd onder de verschillende hoofden, in het vre desverdrag genoemd, mede te deèlen, en tegelijk zal de commissie van her stel uitgenoodigd worden, zoodra zij dc Duitsche cijfers heeft ontvangen, het totale bedrag van de Duitsche verplichtingen definitief vast te stellen. Dat is van greote beteekenis in verschillend opzicht. Er hangt thans een geheel onbepaalde verbintenis over Duitschland en niemand zal er toe te vinden zijn het geld te leenen, omdat de betalingen voor herstel van de toegebrach te schaden behalve voor zoover de com missie van herstel anders mocht beslissen, de eerste last zijn, die op zijne middelen drukken, en den voorrang hebben op elke terugbetaling van schuld. Hoe groot het be drag zal zijn, dat zal worden vastgesteld, is moeielijk vooruit te zeggen. In het boek van Keynes wordt gezegd, dat Duitschland in staat is 2 milliard p. st. te betalen i; termijnen over dertig jaren te verdeelen, waarbij in aanmerking wordt genomen, dat de waarde van de uitgeleverde schepen, kanonnen en ander materieel is 500 mil- lioen p. st. Andere ramingen komen lot een aanmerkelijk hooger bedrag. Welk bedrag intusschen moge worden bepaald, het aller eerst noodige is, dat het wordt vastgesteld Wanneer Duitschland weet wat het moet betalen, dan kan het zijne plannen om te betalen uitwerken. De Duitsche voortbren gers zullen dan niet meer onder den ver- lammenden invloed zijn van de wetenschap, •dat hoe meer zij produceeren, des te meer de geallieerden van hen zullen vergen. Maar dit alleen "zal niet in staat zijn Duitschland weer tot werken te brengen. Duitschland kan niet werken zonder grond stoffen, en het kan geen grondstoffen' krij gen zonder een leening, want de gewone middelen om den internationalen handel te financieren ontbreken. Om deze moeielijk- heid te boven te komen, bevat het memo randum twee voorstellen. Onder het ver drag van Versailles is de commissie van herstel gemachtigd Duitschland toe te staan de grondstoffen aan te koopen, die zij noo- dig acht, en te vergunnen, dat dergelijke transactiën den voonang krijgen boven be talingen voor schadeherstel. Aan de com missie zal nu opgedragen worden hare vol machten in dit opzicht in een vrijgevigen geest uit te oefenen. Tegelijk wordt voor gesteld Duitschland toe te staan een bui- tenlandsche leening te sluiten. Het heeft blijkbaar geen hoop daarmee te slagen, als de aflossing moet worden uitgesteld totdat de schadeloosstelling geheel is afgedaan. In het oorspronkelijke ontwerp van het memo randum was daarom opgenomen, dat deze leening, behoudens sommige voorwaarden, den voorrang zou hebben op de vorderingen voor schadeherstel. Hiertegen heeft Frankrijk echter bezwaar gemaakt met het oog op de behoeften van zijne eigen verwoeste gebieden. Het heeft er op aangedrongen, dat er op dit stuk geen vermomde herziening van het vredesverdrag zou zijn; het heeft zijne toestemming ge weigerd om eenige prioriteit te verleenen boven de verbintenissen, die Duilschland heeft aangegaan om zijne verplichting tot schadeherstel na te komen. Om deze klip te omzeilen, is nader nog eene wijziging aangebracht. In het stuk, zooals het nu luidt, woTdt het herstel van de verwoeste streken in de eerste plaats genoemd als'een zaak van alles overwegend belang voor den wederopbouw van Europa. Daarna wordt gezegd, d§t de bijzondere positie van Duitschland in overweging genomen is, waar de ondernemingsgeest nu is verlamd en de mogelijkheid om handelscrediet te krijgen gesloten is, omdat Duitschlands ver plichtingen tót herstel nog onbekend^ zijn. Er wordt verklaard, dat het zeei gewenscht is, dat Duitschland in staat wordt gesteld de essentieele voedingsmiddelen en grond stoffen te krijgen en dat, wanneer dat noo- dig is naar de meening' van de commissie van herstel, aan Duitschland moet worden toegestaan in het buitenland een leening te sluiten ter voorziening in zijne onmiddellijke behoeften tot zoodanig bedrag en met zoo danige prioriteit als de commissie van her stel onmisbaar zal achten. Buifenlandsohe Berichten. Washington, 11 Maart. (R.) Er wordt bericht, dat een aantal democratische senatoren, die zich niet kunnen vereenigen met het beleid van de democratische leiders, besloten hebben zich van Wilson af te scheiden en met de republikeinen een com promis aan te gaan over de reserves"t>ij het vredesverdrag. B e r 1 ij n, 11 Maart. (W. B.). De Duit sche zaakgelastigde te Londen heeft aan Lloyd George, den Erugelschen eersten mi nister, een nota overhandigd, waarin de Duitsche regeering meedeelt, dat zij de uit lever ingsi ijst der Ente.ue oan den procu reur-generaal van het rijksgerechtshof te Leipzig heeft overhandigd, opdat overeen komstig de wet ter vervolging van oorlogs misdaden de noodige maatregelen genomen kunnen worden. Verder zegt de notaIntusschen heeft de Nationale Vergadering het door de regee ring ingediende wetsontwerp tot aanvulling van deze wet aangenomen. Deze wet neemt alle hinderpalen weg, die door amnestie of anderszins aan de vervolging in den weg zouden kunnen staan. Verder schrijft de wet voor, dat het ontslag van rechtsvervolging of het hervatten van een vroeger geding al leen kan geschieden krachtens bevel van het rijksgerechtshof zelf. De bedoelde voor schriften geven alle denkbare wettelijke ga rantie voor een afdoend en onpartijdig on derzoek. Hiermee is het standpunt der Duit sche regeering inzake het door de geallieer den gemaakte voorbehoud vanzelf bekend gemaakt. Het rijksgerechtshof dat de vervol ging niet krachtens verzoek van vreemde staten, maar op gr ;nd van de Duitsche wet ten moet instellen, kan en zal zich daarbij, zijn overleveringen getrouw, alleen laten leiden door de gedachte, dat het recht moet overwinnen. Het zal reohtspreken zonder aanzien des persoons en zonder rekening te houden met politieke gevolgen. Het kan er daarom zeker van zijn, dat zijn beslissingen in de geheele beschaafde wereld erkend zul len worden. De nota protesteert voorts tegen de ar restatie en veroordeeling van Duitschers uit de bezette gebieden door geallieerde recht banken, daar hel daarbij steeds aanklachten hetreft, die gelijk staan met die welke in de lijsten opgenomen zijn. Zij eischt dat der gelijke arrestaties niet meer zullen worden gelast en dat de reeds gearresteerde Duit schers aan de Duitsche rechtbanken over geleverd zullen worden. Op dezelfde wijze moeten ook die Duitsohers. naar hun vader land teruggezonden worden, die tot dusver wegens dezelfde aanklachten in krijgsgevan genschap gehouden zijn. De nota eischt ten slotte, dat de gealli eerden hun standpunt zullen verlaten om de Duitschers, die nog niet op de lijsten ge plaatst zijn, wegens eenigerlei tijdens den oorlog gepleegd vergrijp voor hun recht- ganken te dagen, als zij op geallieerd ge bied worden aangetroffen. Alle uit de oor logsomstandigheden voortgevloeide gebeur tenissen moeten veeleer na net intreden van den vredestoestand aan de vergetelheid worden prijsgegeven.. Het herstel der nor male betrekkingen tusschen de onderdanen van de weder/ijdsche staten is anders nau welijks denkbaar en de Duitsche regeering zou in het tegenovergestelde geval ook ha rerzijds gedwongen kunnen worden om maatregëlen te treffen ter bestraffing van strafbare handelingen, die tijdens den oor- log jegens Duitschland bedreven zijn door onderdanen der geallieerden. B e r 1 ij n, 12 Maart. (W. B.) De in structie over de deelneming van prins Joachim Albrecht aan het gebeurde in het hotel Adlon is in hoofdzaak geëindigd. De aanklacht zal in de eerstvolgende dagen opgesteld worden. Berlijn, 11 Maart. (W. B.) Officieel. De Fransche soldaten, die in Wernitz zich aan stroopen hebben schuldig gemaakt, be- hooren fot de geallieerde commissie, die controle heeft te voeren over den lucht- dienst. Aan het hoofd van deze commissie staat de Engelsche generaal Masterman, die het departement van buitenlandsche zaken reeds in kennis heeft gesteld van de uit komst van het door hem bevolen onderzoek naar het gebeurde. Berlijn, 11 Maart. (W. B.) De Duit sche zaakgelastigde Mayer heeft 9 dezer aan Millerand de verontschuldigingen der Duitsche regeering over het gebeurde in het Adlon-hotel aangeboden. Hij zeide dat de Duitsche bevolking door ondervoeding overprikkeld was, zoodat het voor de regee ring moeilijk was om elk exces bij voorbaat tegen te gaan. Mayer wees er op, dat het verzoek der Duitsche regeering, dat de leden der commissie van toezicht ter vermijding van onaangenaamheden niet in uniform zouden loopen, afgewezen was. Wat den door Millerand aangeroerden aanval van Duitsche soldaten op de com missie van generaal Niessel betreft, wees Mayer op de veroordeeling daarvan door de Duitsche pers. Hij zeide te hopen, dat het door straffen gelukken zou om herhaling van dergelijke incidenten te voorkomen. Millerand ant woordde daarop: Het is bekend, dat het Duitsche volk iijdt. Maar juist als wij helpen willen en spoedig helpen dan wordt dit zeer bemoeilijkt door dergelijke gebeurtenissen. ->B e r 1 ij n 12 Maart. (W. B.) Het on derzoek inzake het geval der Franschen, die zich te Wernitz aan wildstroop°rii schuldig maakten, heeft tot resultaat gehad, dat de schuld alleen bij de Fransche soldaten ligt. Den Duitschen zaakgelastigde te Parijs is op grond van het materieel opgedragen, van de Fransche regeering te eischen, dat de schul digen ter verantwoording worden geroepen. Bovendien zal hij verzoeken, dat den leden van vreemde missies instructie wordt gege ven door htm houding geen aanleiding te geven tot wrijvingen met de bevolking. B e r 1 ij n12 Ma a r.t (W. B.) Het Parij sche bericht, dat Frankrijk voor den in Duitschland gedooden Franschen soldaat een aanzienlijke schadevergoeding zal eischen, wordt door verscheidene bladen in twijfel getrokken. De Vossische Zlg. zegt, dat na alles wat bekend geworden is over het geval van Wernitz, dit bericht zeer on waarschijnlijk lijkt. Berlijn, 1 1 Maart. (W.-B.). De intner- geallieerde commissies voor de plebisciet- gebieden Opper-Silezie, Oost- en West- Pruisen hebben de laatste dagen een aantal verordeningen afgekondigd, die in strijd zijn met het vredesverdrag. Dit verdrag ontzegt n.l. uitdrukkelijk aan die commissie het recht tot maatregelen die volgens Duitsch recht bij de wet moeten geschieden. De Duitsche regeering heeft daarom zoo wel bij de inter-geallieerde commissie als bij de vredesconferentie te Parijs nadrukkelijk geprotesteerd. Zij heeft ook duidelijk te ken nen gegeven dat alle Duitsche rechterlijke ambtenaren het als hun plicht zullen be schouwen om elke medewerking tot de uit voering van onwettige maatregelen te wei geren. B e r 1 ij n, 12 M aart. (W B-). Heden voormiddag om elf uur is vonnis gewezen in het proces Erzberger—Helfferich. Helfferich is tot 300 mark boete veroordeeld we gens. voortgezette beleediging, strafbaar ge steld bij de artikelen 185 en 186 van het strafwetboek. Verder werd de verbeurdver klaring van de brochure „Weg met Erzber ger" en van eenige nummers van dc Kreuz- Zeitung en van dc platen en vormen, die daarbij zijn gebruikt, uitgesproken. Aan Erzberger, die als civiele partij zich in het geding harl gevoegd, werd het recht toege kend te eischen, dat het vonnis in de Kreuz- Zeitung aan het hoofd van het blad moet worden opgenomen. De beklaagde Helfferich is in de kosten van het proces veroordeeld. Londen, 1 2 M a a r I. (N. T. A. Draad loos van Carnarvon). De Engelsche commis sie voor de inkomstenbelasting heeft haar rapport geteekend. Het voornaamste voorstel behelst een verlaging der belasting op kleine inkomens en een verhooging der belasting op de groote. Vrijgezellen zullen naar verhouding meer belasting betalen. Terwijl gehuwden met een inkomen tot 250 poncl vrij van belas ting zullen zijn, zullen ongehuwden slechts vrij zijn tot een inkomen va 150 pod. De belasting zal het hoogste zijn op plaat sen waar veel winst is gemaakt. De meerderheid der commissie wenscht ook coöperatieve vereenigingen in de in komstenbelasting aan te slaan. Over het geheel zullen inkomens tot 2000 "pond zoo licht mogelijk belast wor den, maar boven dat bedrag zal de belasting belangrijk giooter worden. Londen, 12 Maart. (R.) De mijnwer- kersconferentie heeft besloten onmiddellijk stappen te doen tot verhooging van het loon met drie shillings per werktijd voor werklieden boven zestien jaar en met acht tien pence voor werklieden beneden dien leeftijd. Londen, 12 Maart. (R.) De staking van de staalarbeiders in Wales, waardoor vele duizenden werklieden in verwante be drijven tot werkloosheid gedoemd waren, is heden door een schikking geëindigd. Praag, II Maart. (W. B.) De commis sie voor de landsverdediging heeft heden de legeiwet goedgekeurd en zich bij meerder heid van stemmen voor het beginsel van een dienstplicht met een diensttijd van acht lot tien maanden verklaard. Kopenhagen, 12 Maart. (W.-B.). Berlingske Tidende verneemt uitKowno: Een Litausche afvaardiging is onlangs te Mos kou aangekomen. Officieel wordt meege deeld, dat zij onderhandelen zal over de uit wisseling van gevangenen. Inderdaad ech ter is het haai taak om vrede met Rusland te sluiten. De openbare meening in Litauen is voor den vrede met Rusland, daar deze invoeren uit Rusland zou verzekeren en Li tauen een krachtigen ruggesteun tegenover Polen zou bieden. Tegelijk met de Litausche is een Czecho- Slowakische afvaardiging te Moskou aange komen, die dezelfde opdracht heeft als de Litausche. Par ij s, 12 M a a r t. (R.) De Associated Presse bericht uit Konstantinopel, dat vol gens een telegram uit Beyroet van den 3e, het Syrische congres te Damascus Syrië on afhankelijk heeft verklaard. Feisul zal mor gen tot koning worden gekroond. Washington, 11 Maart. (R.) Twee leden van de commissie tot onderzoek van de loonregeling voor cle biuinkool-mijnwer- kers bevelen een vermeerdering van 25 pet. aan, maar geen verandering in den werk tijd. Het arbeiderslid van de commissie heeft c?n minderheidsrapport uitgebracht. Kameroverzicht Tweede Kamer In de zitting- vsn Vrijdag sprak bij de in- terpe'latie-Marchant betreffende de haven arbeidersstaking de heer O u d e g e e s t. Hij acht arbitrage afgezien van de vraag of de arbeiders de regeering voldoende vertrou wen niet wel mogelijk, daar er geen feitelijk conflict bestaat. Tot bemiddeling is de regeering evenwel verplicht. Spr. komt op legen de beschuldï- r/V,~ imspsvLï gingen van den heer Kolthek ingebracht te* gen de moderne vakorganisatie. De heer A. P. Staalman betoogt, dat op de regeering dc onafwijsbare plicht rust in dit conflict in te grijpen. Als dienaresse Gods moet zij de zwakkeit beschermendaarom moet zij onderzoeken wie in dit geval haar bescherming behoe* ven. Met antwoord des ministers heeft spr, ook in hooge mate teleurgesteld. Spr. wenscht overweging der strafvervol* ging van deelneming aan stakingen nlï deze, na invoering van verplichte arbitrage. De heer Sm e enk huldigt de christelijk ke organisatie voor haar kloeke houding te* genover deze ongerechtvaardigde staking. Die staking moet eerst worden opgeheven en dan kan over het loongeschil eeat scheidsi echtelijke uitspruuk vallen. De heer T r c u b betreurt de bespreking der- zaak in de Kamer. Daardoor is de poli tiek er bij gekomen en is de oplossing moew lijker geworden. De heer T r o e 1 s l r a betreurt het cverv» eens dat de minister een afwijzend standi* punt heeft ingenomen. Hij meent te mogen verwachten dat d» werknemers met halveering van het verscWl dus met 7 50 per dag genoegen zouden willen nemen Spr. critisecrt scherp de houding van de* heer Nijgh, voorzitter van den loonraad iar de vervoerbedrijven. Hij acht dezen mange* vaarHjk voor de rust van ons land. De heer Van D ij k wijst er op, dat d« R.-K. bedrijfsraclen in gevallen als dezfr zeer nuttig werk zullen kunnen doen. De heer W ij n k o o p betoogt dat de hovu ding der Regeering neerkomt op het dek< ken van de werkgevers. Hij ontkent dat dtf Federatie van Transportarbeiders een poli* tick doel zou nastreven. Voor hem is er maar één middel ter verbetering von hel lot der arbeiders en dat is revolutie. Die wfll Troelstra echter niet. Die speelt er maar wat mee. Gelukkig is hij den laalsten tijd o^ den goeden weg. Spr. klaagt over het provocecrend optra* den der werkgevers. De heer Schok Icing acht het antwoord des Ministers op de vragen von den intez» pellant juist. De heer Nolens is dc houding der werkgevers van de beginne of onsympathiek geweest, omdat zij de machtsquaestie heb ben gesteld. Hij vraagt spoedige indiening van voorstellen betreffende wettelijke rege ling van bemiddeling en verplichte arbitra ge en of de Minister in dit geval niet wü beproeven tot arbitrage te komen. Minister A a 1 b e r s e verklaart het «v- onjuLst dat de werkgevers hem hóbbem ver klaard dat zij den looneisoh zouden toege ven, indien de Regeering dit zou gelasten. Als de arbeiders arbitrage willen en ni«l bemiddeling zonder meer, wil spr. het ver zoek aan de werkgevers overbrengen en aU les doen om daartoe t© komen. Een wetsontwerp inzake voorkoming van arbeidsgeschillen gaat deze maand naar dei» Hoogen Raad van Arbeid voor advies. V«* plichte arbitrage komt er zeker niet in voor- De voorzitter stelt voor de debatten sluiten. De stemming hierover wordt bepaald! og Dinsdag 1 uur. Ten half 7 wordt do vergadering geslo* ten» Serkhtn Ki-kolzer Wilhelm* Op vragen van den heer Duys betref* fende het niet ter officieele kennis van da Volksvertegenwoordiging brengen van da nota's der Geallieerde Regeeringen in zak» de uitlevering van den gewezen Duitsche» Keizer en het plegen van overleg met da Volksvertegenwoordiging aangaand© het antwoord daarop, heeft Minister Van Karn©- beek geantwoord, dat het in strijd met da diplomatieke gebruiken zou zijn geweest, in dien de Regeering de schriftelijke mededee- lingen, haar namens de Verbonden Regeo- ringen gedaan met betrekking tot den gewe zen Duitschen Keizer, zonder toestemming van die Regeeringen aanstonds ter officieele kennis van de Volksvertegenwoordiging had gebracht. Bij haar antwoorden was intus schen de Regeering in de gelegenheid aani de nota's bekendheid t© geven. Overigen» wordt de tekst daarvan in het eerlang te ver schijnen Oranjeboek opgenomen. De vraag daargelaten van den aard vom het bedoelde overleg in verband met de ver antwóórdelijkheid der Regeering, was er naar de overtuiging van deze laatst© voof zoodanig overleg geen aanleiding.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1