Tirst: DE EEMLANDER" BUITENLAND Geidersche elveresfiigiiig De Stem van Frankrijk. PRÜS DER ACVERTEHTilH met inbegrip van ccn Opgericht 1836, 10.000.000 - 4.400.000 Verricht alle bankzaken. FEUILLETON. bi] J. Orsotendorst VT 18e Jaargang No. 225 pt- po»( t 2.<0, t*t week (met gratis verzckcr.ng »rjrra o^.-VaUin) 0.176 aliondcilijke nummers t i.<35. Tmïamöm 51Ï it OiRECTÊUR: J VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M„. D J VAN SCHAAR DEN 3URG. Donderdag 18 Maart 1920 bewijsnummer, elke icgcl meer 0.20, dicnstaanbic* dingen 1—5 legels 0.50. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordcellgc bepalingen tot bet herhaald advcrtccrcn bij abonnement bene circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overziehi '.Kapp, als motief aanvoerend, dat Kij den yredte ia binr.onland yjiide Kerstellen, is afgetreden en met hem is ook von Lüttwitz heengegaan. Generaal-majoor v. Seeckt is .thans belast met de voorloopige waarne ming der zaken, die verband houden met het militair opperbevel. Naar verluidt is er tusschen de leiders van de meerderheids partijen. de Duitsche nationalen en de Duitsche volkspartij overeenstemming be reikt ten aanzien van drie punten. 1. De verkiezingen voor den rijksdag zul- ?en op zijn laatst in Juli plaats vinden. 2. De verkiezing van den rijkspresident zal volgens de bepalingen van de grondwet door het volk geschieden. 3. Een zoo spoedig mogelijke hervorming van de riiksregeerihg wordt een vereischte geacht. Door de leiding van de democratische partij is een manifest gepubliceerd, waaruit blijkt, dat de troepen tot hoofden hebben officieren, die zich stellen op den grondslag cler rijksconstitutie. De volgende passage is gelicht uit het manifest, waarin een vreugde tot uiting komt, wijl de militaire dictatuur ter zijde is gesteld: „Op den grondslag van het recht en de grondwet zullen wij een hervorming van het ministerie en het zoo spoedig mogelijk hou den van verkiezingen eischen. Wij blijven ook vasthouden aan de in de grondwet vast gelegde verkiezing van den president^ door het volk. De misdaad der opstandelingen heeft het bestaan en de eenheid van hel land geducht in gevaar gebracht. -Waardig aan zijn overwinning moet het volk uit eigen beweging de orde en rust herstellen. Weg met alle dictatuur! Voorwaarts en om- hoogl Leve de democratische republiek!'' Liepen er reeds geruchten, dat in Berlijn hevig werd gevochten en dat de radendio latuur was ingesteld, latere berichten be vestigen zulks nochtans niet. Zelfs wordt vastgesteld, dat het in Berlijn zeer kalm is. In München is door het stakingscomité de staking voor geëindigd verklaard, terwijl ook in het Roerbekken een aanzienlijk deel der mijnwerkers het werk weer heeft opge nomen. Op arbeidersvergaderingen moet dan ook reeds zijn aangedrongen heden (18 Maart) den arbeid te hervatten. Ook in het koninkrijk Saksen moet het gisteren rustig zijn geweest. Ongunstiger berichten bereiken ons echter uit Thüringen, waar hevige, nog on besliste gevechten moeten zijn ontbrand tus schen de rijksweerbaarheid eener-, onafhan- kelijken en communisten anderzijds. Het noodlottige hierbij is, dat beide partijen voortdurend versterking krijgen. Te Dort mund hebben, naar Wolff's Bureau me dedeelt, gisterochtend zware gevechten plaats gehad tusschen des nachts aangeko men troepen van de rijksweerbaarheid, de Einwohnerwehr en veiligheidsweerbaar heid eener- en de arbeiders, die van wapens waren voorzien, anderzijds. Door de arbeiders is de stad in'bezit ge nomen, nadat ze uit de omgeving verster kingen hadden ontvangen en zoodoende in staat waren de tegenstanders te overwin nen. Overigens moet het rustig in de stad zijn. Ook uit vele andere plaatsen in West- falen is tamelijk hevig gevochten. Te Hagen en Werne b.v. verkregen de gewapende ar- beiders de overhand. Nadat de troepen weg getrokken zijn, moet ook Rostock in han den der arbeiders ziin gevallen. De gewapende arbeidersbevolking, die Woensdag en Donderdagochtend reeds pen aantal buitenwijken van Leipzig had bezet, waarbij zich felle gevechten ontsponnen. rukte in den loop van den dag (Donderdag) verder op naar het stadscentrum, waarvan de verdediging was opgedragen aan vrijwil ligers. In alle toegangsstraten werd sinds gistermiddag vier uur levendig geschoten. Te Halle hebben eveneens gevechten plaats. Bij de straatgevechten van Zaterdagavond vielen vijf en zestig- dood en, o. vf. Goldstein, een onafhankelijk leider. Buifenlandscho Berichten. B e r 1 ij n, 17 Maart. (W. B.). De regcc- ring-Kapp is afgetreden. B e r I ij n, 17 Maart. (W. B.). Uit de rijkskanselarij ontvangt het Wolff-Bureau de volgende offideele mededeeling: Daar de regeering-Bauer besloten heeft de voor naamste politieke eischen, welker verwer ping op 13 Maart tot het optreden der ra- geering van Kapp leidde, thans in te willi gen, beschouwt Kapp zijn zending als ver vuld, treedt af en geeft de uitvoerende macht aan den militairen opperbevelhebber terug. Hij laat zich daarbij door de overtuiging leiden, dat de uiterste nood des lands een eenparig aaneensluiten van allen tegen het vernietigende gevaar van het bolsjewisme eischt. Stuttgart, 17 Maart. (W. B.). Gis teravond om vijf uur is onder voorzitter schap van den rijkspresident ccn minister raad gehouden, waaraan ook de vertegen woordigers van de regeeringen van Wurtem- berg, Pruisen, Baden en Hessen deelnamen. Ook was generaal Maercker tegenwoordig, die op eigen gezag naar Berlijn, naar Kapp en Lüttwitz gegaan was en r.nor Stuttgart was teruggekeerd om de regeering verslag uit te brengen over zijn besprekingen te Berlijn- Hij legde er den nadruk op, dat hij niet kwam als onderhandelaar, doch, gezien den vreeselijken toestand, waarin Duitsch- lond zich bevond wilde hij den raad geven zekere tegemoetkomingen te doen. Het ka binet verklaarde eenstemmig, dat er ven on derhandelingen of van een compromis geen sprake kon zijn. Stuttgart, 17 Maart. (W. B.) De Pruisisohe regeering publiceert de volgen de mededeeling De leden der Pruisische regeeripg ziin tot hun ambt geroepen door rlen wil van de volksvertegenwoordiging. Alleen door een besluit van de Nat. Verg. kunnen z»j van hun taak ontheven worden. Zoolang zulk een besluit niet genomen is, vormen zij de wettige regeering van Prui sen, óók, indien zij door militaire geweld daden verhinderd worden hun ambt uit te oefenen. Deze verklaring is door alle leden van de regeering onderteekend. Aken, 16 Maart. (H. R.). De alge- meene staking is geëindigd en de arbeid overal hervat. In de geheele Belgische zóne heerscht rust. Tijdens betoogingen te Duis burg begaf een groep betoogers zich naar het gebouw der intergeallieerde scheepvpart- commissie en verzocht den commandant van het Belgische detachement, de wapenen neer te leggen. De commandant gaf den betoo- geré bevel zich terug te trekken, hetgeen onmiddellijk geschiedde. Op de brug bij Duisburg is het verkeer stopgezet. Naar aanleiding van de fusillade van den vorigen dag op eenige honderden meters van de brug, vertrok een Belgische pantserauto op verkenning naar cl? stad en herstelde de verbinding met het BeHs^he detachement. Het detachement werd niet lastig gevallen. Berlijn, 17 Maart. (W. B.). Uit de rijkskanselarij. Officieel. Blijkens met el kaar overeenkomende berichten heeft gis teren in Berlijn een vergadering plaats ge vonden van vertegenwoordigers der oriaf- hankelijken, communisten en meerderheids- socialisten. ARWHEIW. Gestors Kapataa! Ifêeserwen Daar hebben de partijen zich verecnigd, echter met dien verstande, dat de meerder- heidssocialisien het programmapunt „o!,;c- meene staking" als antwoord op de geweld daad, hebben verworpen, en daartegenover een» neutraal standpunt innemen. Op alle andere punten werd volkomen overeenstemming bereikt. De lijst van mi nisters is opgemaakt. Ze vertoont de vol gende namen Rijkskanselier Daeumig bin- nenlandsche zakenKurt Geyer, buiten land sche zaken: Neumann, onderwijs: Paul Levy, landbouw dr. Rasch, arbeid Otlo Gras-Remscheidt, voedselvoorziening: Geis- manïi, justitie dr. Cohn, fipanciën Muller, genaamd Adel, spoorwegen Julius Meier, persDr. A. Goklsohmidt. Uit deze feiten blijkt hoe groot hel gc^ vaar is. D£ radenrepubliek wil met gewold dc m?cht trachten te veroveren. De dictatuur van het proletariaat dieigt alle leven 'in Duitschland te vernietigen, alle ellende, alle gruwelen, alle onzettendo mis daden van het bosjewisme bedreigen ons en alle burgers, alle soldaten der rijksweer, alle beambten der veiligheidspolitie, van welke paitij ook. Er is nu nog slechts een gemeenschappe lijke vijandhet bolsjewisme, dat geen ge zag erkent. Tegen d^zen vijand moet met alle energiè de strijd worden aangebonden. Berlijn, 17 Maart. (W. B Berlijn was heden rustig. Er hebben zich geen noe menswaardige botsingen voorgedaan De trom rijdt nog niet. De stadsspoor rijdt se dert vanmiddag gedeeltelijk. B e r 1 ij n, 17 Maar t. (W. B.V De nlge- rneene stakingsleiding heeft verklaard, dat de spoorwegstaking haar volle uitwerking heeft gehad en thans opgeheven wordt. B e r 1 ii n, 17 Maar t. (W. B De Prui sische landsregecring deelt mee, dat de be scherming van de Stad toevertrouwd wordt aan de ofdeelingen der veiligheids-veer, die de regeering trouw gebleven zij.n De troe pen, die onder generaal Lüttwitz binnenge rukt zijn, zullen op zijn laatst Donderdag weggeleid worden. Alle bepalingen voor kranten-, telefooncensuur enz. zijn opgehe ven. B e r 1 ij n, 17 Maart. (W. B). Uit de Rijkskanselarij. Het volkomen rustig verloop van den afgeloopen nacht te Berlijn heeft aangetoond, met welke „Tartarennachrich- ten" de ^bolsjewistische propaganda werkt. Helaas slaagde deze propaganda er maar al te goed in, de rustige bevolking bevreesd te maken, daar de dwaze, leugenachtige be richten geloof vonden. Reeds in den afgeloopen nacht wei-kien de bolsjewisten met de bewering, dat de op stand was uitgesteld, omdat er troepen in aantocht waren, die de bolsjewistische bewe ging zouden ondersteunen. Zelfs dit be lachelijk bakersprookje vond geloof. DusseldorP, 17 Maart. (W.-B). Bij een botsing tusschen politie en spartocistcn zijn twee spartacisten gedood en twee ge wond. Ebers walde. 17 Maart. (\V. E.}. Uit de strafgevangenis zijn 27 gevangenen los gebroken. M n c h e ri, 17 Maart. (W. B.). Hinden burg heeft tot een redacteur van het W. B. gezegd: Twee verschilende regeeringen zijn in een geregelden staat onmogelijk. Over eenstemming, tusschen de beide is voor de veiligheid van het vaderland vereischt. Het leger moet rust en orde bewaren. Ik hoop, als oud soldaat, dat officieren en manschap pen dezen plicht zullen vervullen, vrij van alle bij gedachten en van alle partij-politiek. H a 1 i e, 17 Maart. (W. B.). De mijndi- recteur Vogelsang is door mijnwerkers doodgeschoten, daar hij weigerde hun zijn automobiel af te stcan. Rostock, 17 Tv] aart. (V. B.). De troe pen zijn weggetrokken. De stad is in han den van dc arbeiders. Essen, 17 Maart. (W. B.). De Rhci- nisch Wcr.tfalische Zeitung verneemt uit Hannover, dat de Welfen zich donr in et de communisten en de onafhankelijken ver- eenigd hadden om een Welfenrepubliek te nroclameeren. Het plan werd nog juist ver ijdeld. De aanvoerder der Welfen is in hech tenis genomen. Londen, 17 Maart. (R.). In hel La gerhuis deelde Bonar Law mede, dot een lid van de Britsche commissie in het Rijnland nis Brifsch vertegenwoordiger naar Stutt gart gezonden is om voeling te houden met de oude Duitsche regeering. Washington, 15 Maart. (R). De Senaat heeft met 56 tegen 24 stemmen het voorbehoud op art 10 van de volkenbonds overeenkomst goedgekeurd, 't welk onlangs door Lodge was voorgesteld, en van welk voorbehoud Lodge verklaart, dat het oor spronkelijke republikeinsche voorbehoud niet verzwakt. Andere voorgestelde punten van voorbe houd werden verworpen. Constantinopel, 16 Maart. (H. R De stad is hedenmorgen zonder moei lijkheden door de geallieerde troepen on der hevel van generaal Milner bezet. Er heerscht orde en rust in de stad. Ann de Turksche regeering is bericht, dat de bezetting voort zal duren, totdat de be palingen van het vredesverdrag behoorlijk uitgevoerd zullen zijn en dat indien er nog verder leed berokkend zal worden aan de Christenen in Turkije, de vredesvoorwaar den versoherpt zullen worden. Londen, 15 Maart. (N. T. A. Draad loos van Annapolis). Venezuela heeft mede deeling gedaan van zijn toetreding tot den Volkenbond. P a r ij s 17 Maart. (N. T. A. Draadloos van Parijs). De Temps geeft eenige bizon- derheden óver de Opperste Economische Commissie, die pas gevormd is. De commis sie is geplaatst onder den minister van finan ciën en belast met het onderzoeken en voor stellen van alle maatregelen om staatsuit gaven van allen mogelijken aard te vermin deren en met name wijzigingen aan te bren gen in den dienst en ambten, die niet drin gend noodzakelijk zijn. De commissie heeft een vrij uitgebreid enquéte-recht bij d« ministeries en openbare bestuurslichamen^ Zij zal in het bizonder alle onderzoekingei uitvoeren en controle uitoefenen ter plaatsi Voorzitter van de commissie zal zijn di procureur-generaal bij de Rekenkamer. Verj der zal er in zitting hebben een legcr-nu riteit en een ambtenaar van het ministeri^ der bevrijde gebieden, aangewezen dooa dien minister in verleg met den minister vari financiën. Deze zelf zal twee leden nnnwij* zen. De president zol nominatief en numeriek de ambtenaren en beambten aanvragen, wiet] medewerking hij noodzakelijk acht. Londen, 16 Maart. (N. T. A. Drond^ loos van Carnorvon). Lord Harries, een voor* aanstaand landbouwkundige, verzekert, dan volgens betrouwbare inlichtingen de graant oogst in het komende jaar zoo ruim zal zijny dat de prijzen lager zullen woiden dan 100( sh'-iling per quarter. Dit is het maximum, dal de vegeering voor den inlondschen oogs^ heeft gewaarborgd. Indien de gemiddeld# impoitprijs loger is, zullen de boeren nar/ vei houding ook minder krijgen. Lissabon, 16Maart. (H. R.). Hef cö* mité van ambtenaren besloot overal bel werk te hervatten. Ter vergadering vnn omb* tenoren van P. T. en T. wercl een delegatia aangewezen, belast met bet Voorleggen dci^ c srhcn nnn den president der republiek. Dtf staking zal voortduren totdat de voorwaard den zijn aanvaard. Lissabon, 17 Maart. (R.). BarbostW de gewezen minister-president, is in hechte* nis genomen. Rome, 14 Maart (R). Nitti heeft hel kabinet hervormd en daarbij zelf ad interim' do portefeuille van koloniën aanvaard. Luz* zitti wordt minister van buitenlandsche zo/ ken en Homoni minister van oorlog. Par ij s, 17 Maart. (N. T. A. Draad-» loos). De leden van het huis Hobsburg heb* ben een familieraad gehouden te Olten on der voorzitterschap van narishertog Frede* rik. De aartshertogen van het huis-Habs- burg hebben eenstemmig besloten af te zieni van hun titels en privileges ingeval zij moch ten terugkeeren naar het grondgebied der voormalige monarchie, waar zij eventueel zouden gaan wonen als gewone burgers. Da leden van het huis-Habsburg hebben nog als hoofd van hun huis erkend den ex-keizer Karei van Oostenrijk. Alle aartshertogen hebben hierin toegestemd, behalve aartsher tog Joseph. Budapest, 16 Maart. (H. K. B.). Do bladen, meiden, dat de Rumenen te Debre cen door hun requisities een schade van milliard hebben aangericht. De Rumenen hebben in Debrecen en het komilaat Hajdjer 223 Hongaarsohe boeren terechtgesteld. Pa r ij s, 16 Maart. (N. T. A. Draadloos van Helsingfors). In Finland is een nietrw ministerie onder presidium van profe^or Crichvient samengesteld, op den grondslag van een burgerlijke coalitie. Het meeren- deel van de leden'van het kabinet ziin aan- hangeis van de Entente. Washington, 15 Maart. (R.)._ Het Huis van Afgevaardigden heeft met eien overweldigende meerderheid het wetsont werp goedgekeurd, waarbij de Government G ain Corporation wordt gemachtigd 5 mH- liocn vaten meel te leveren aan Polen ent Oostenrijk op een langen termijn van beta ling. Cairo, 15 Maart. (R.). Telegromnie^, uit Damascus melden, dat de leden van hef Syrische Congres in den namiddag van S Maart het paleis bezochten en de kroon aan Emir Feisal aanboden, die haar aannam. Koning Feisal kleedde zich daarop in de uniform van veldmaarschalk en reed ondar Men kan een leugenaar het best om den tuin leiden, door hem de waarheid te ver ellen. Roman door ADRIEN BERTRAND. Bekroond met den Prix-Goncourt, 39 Vaissette was in een opgewekte stemming. ,'D'en morgen had hij een brief ontvangen van "Lucien Fabre, die hem mededeelde dat hij thans geheel genezen was en weldra naar het (font zou terugkeeren. Men was juist bezig met de nieuwe formatie van het bataillon en voor al van dc kaders, met het oog op den alge- ■neeiien aanval, die tegen liet 'begin van het .voorjaar was aangekondigd. De Quéré had bij zijn compagnie een officier gekregen, den tweeden luitenant Richard. Serre, die terug gekeerd was, en die gedurende den winter het bevel had gevoerd over de "vierde compagnie, had het commando over een bataillon ont- Vangen. Vaissette was in zijn compagnie heel alleen. Deze compagnie zou zonder twijfel aan ^Lucien worden gegeven, zoodra hij was te ruggekeerd. Aldus zouden zij te samen d-e Veldtocht eindigeai, die zij in Lotharingen \Va- ren begonnen. „Alleen Nicolaï zal ontbreken," zeide hij. VMaar in zijn plaats zullen wij de O.uéré heb- £ei ifi De avond viel over.de wijd© vlakte van Vlaanderen. Het was een heerlijke en zachte avond, het vredige einde van een lentedag. De schemering hing nog in de grashalmen, die even hoog waren als het prikkeldraad. Hun teer genuanceerd groen was getooid met veldbloemen en vooral met klaprozen. Het scheen een grasveld, waarop bloedvlekken la gen. Een zoele nacht duisterde aan. Het was een ontspanning voor den grond en voor dc men- schenziel. Eirrdeloozc vrede en geheimzinnig verlangen zweefden over het landschap. Men kon zich niet voorstellen, dat het nu oorlog was. „Het koren 'begin tal hoog tp te schieten," zei Servajac. Want hij bracht altijd het weer en de sei zoenen in verband met den arbeid op het land. De tirailleurs van kapitein de Quéré .hadden zich over het veld verspreid. De nachtscha duwen onttrokken hen aan het oog van den vijand. Men hoorde geen enkel geluid. Aan tien hemel, waaraan nog het vale licht hing van den gestorven dag, waren geen sterren; slechts Vonus schitterde en scheen te -léven en te ademen; de jagers zagen naar haar op, met weedom in het hart. Zij lagen tusschen de wil de planten, die bezit hadden genomen van de door dc meiischen verlaten velden, en tusschen de hoog opgeschoten beetwortels, waarvan de blokvormige bloemen een geur van honing verspreidden. Vaissette liet zijn compagnie voorwaarts gaan. En men zette zich aan den arbeid. Er moest een lange racht worden gegraven, die als nieuweloopgraaf dienst zou doen. De vij and bevond zich op honderd meter afstand; Ilij hield zich stil. Maar zeifs deze stilte was verschrikkelijk. De mannen gevoelden mis schien grooter angst urn hier het houweel cn de scliop te hinteoren, (dat ten slotte niets dan hun dagelijksch werk was, zooals zij dit thuis waren gewend), dan. om, met het ge weer in de hand, het schieten van den vijand te beantwoorden of een aanval of te slaan. Wat deden dc Duitschers? -Vaissette was doodelijk ongerust. Wel is waar bevonden zich eenige meters voor lien ui,t dc tirailleurs van de derde compagnie, maar deze konden wor den overhoop geloopcn; en de Pruisen zouden hij hen kunnen zijn. voordal hij erop veTdlacht was. Hij trachtte het raadsel van den nacht te doorgronden, maar de duisternis bewaarde heel haar mysterie en men kon geen twee meters voor -zich uit zien. Van tijd tot tijd Koop* uw Schoenwerk KOF 38 deed hij eenige schreden, tot bij de tirailleurs. Maar niets bewoog zich. Ilij had naar de Duit sche linie willen sluipen, om zich rekenschap te geven van den toestand; maar bij zijn te rugkeer zou hij door dc onzen «zijn neerge schoten. Toen begaf hij zich weer naar zijn mannen, die bezig waren met het omspitten van den grond. Sommigen hadden zicli gehaast met het werk, waarbij zij hun ransel en hun 'geweer niet eens 'hadden afgelegd: zij wilden hun kuil spoedig gereed hebben, opdat ze er een 'schuilplaats in konden vinden. De ande ren, bloohartiger van aard, waren niet opge schoten: zij waren languit op den grond blij ven liggen. Men kon toch «niet overal tegelijk zijn. Het was bovenal noodig, om geduid, te oefenen, en den nacht te laten vooririjgaan/ terwijl het werk werd voltooid. Vaissette had zijn besluit gonoimen. Hij ging op zijn rug ligcf?n en keek in den naclit. Nooit was dc hemel hem van een zoo groote rein heid en klaarheid voorgekomen. „Hoevelcn van deze manuien,zeide hij, „graven, zonder dat zij het weten, den kuil die hun tot graf zal dienen! Deze grondwer kers zijn hun eigen doodgravers. Welke dich ter zal de schoonheid,bezin gen van hiin daad? Is hun werk niet liet symbool van heel den arbeid der arme menschheid?'' Ilij voegde erbij: „De menschheid pleegt zelfmoord en graaft haar eigen graf. De arbeid der geleerden en heel de menscbelijkc vooruitgang loopen uit op dr constructie van de vernuftigste cn ver schrikkelijkste toestellen, die men zich kan denken, en waarvan het eenig doel is, dc ver nietiging onzer medemenschen. Sedert lang reeds heeft mijn Voltairiannscbe ziel aan het bestaan van God getwijfeld. Maar deze oorlog is er de absolute negotie van." „Is deze oorlog dan misschien de bcvesit- ging van de Red c?" voreg een stem. liet was dc Qucré, die den luitenant gena derd was. En het gesprek werd voortgezet onder het vredige licln der sterren. De kapitein vervolgde: „Jij ziet in de huidige gebeurtenissen esn veroordecling vnn mijn beginslen. Maar ik zie er een veroordecling van jou beginselen in. Deze oorlog -is het failliet van de Redel Jou Stoïcijnen beweren dat de wereld wordt bestierd docy* onveranderlijke wetten en dat de mensch wordt geleid door de Rede. Jou Lucretius heeft ons geleerd, dat, om de dwa ling en <lc duisternis der ziel te doen verdwij nen, wij de zon niet noodig hebben» noch dc klaarheid van den dag, maar slechts dc Wc* tenschap en dc Rede... Maar waartoe dien* dc wetenschap en waar is dc Réde?" „Pk wil bekennen,'' antwoordde Vaissette^ ,/diat ten spijt van priesters en philosophen, een wind van waanzin over deze wereld waant Tk wil de hoop nog niet opgeven, dat ntf deze beproeving menschen zullen voortkomen, die, wijl zij den dood hebben aanschouwd, bc* .ter zijn geworden." „Frankrijk/' bevestigde dc Quéré, „is zijn. Lijdensweg gegaan, ten einde dc gelukzalig* herd deelachtig te worden van de Durende Opstanding.'' „Vindt u het niet bewonderenswaardig/' onderstreepte Vaissette, „dat wij steeds de realiteit der zinnelijke wereld kunnen aanpas* sen aan onze theoretische smaak? Niets bc- wijsti ets of ontkent iets. Ondanks, of juist tciï gevolge van dc huidige ragérie, blijft God voor. u bestaan. En voor mij blijven, indien ook de Rede in dc natuur te looi' gaat, de voor* naamste beginselen van mijn meesters onget schonden: want de goddelijke Epicurus leer* dc zijne vrienden, gezeten in een tuin en op; een nacht even lieflijk als deze dat alleen het Toeval, doch geen enkele goddelijke da chic en geen redelijkheid den loop der din* gen heheerscht; en ook mijn groote, haris« tochtelijke Lucretius heeft gesproken van domheid cn de slechtheid van het Heelal, dat geen enkel doel te bereiken tracht en dat dooi den Tijd voortschrijdt, alles veëbrijzeftd o| zijn weg." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1