ligtaaralsfinei Artikel en. v. d. WEG „DE EEMLANDER" paus m adveriekjiEh met inbegrip van een BUITENLAND BINNENLAND- Iïe Siem ra Frankrijk. FEUILLETON. 18e Jaargang Na. 226 oo«i f J 60. r« week (met gratis venekering «yen :.0£c'ukkeD) f 0.17'. aliondeilijkc nummers I..OJ. Telephoon 513. DIRECTEUR- J VAJ.KHOFF BUREAU. ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: Ma. D. J VAN SCHAARDENBURG. Vrijdag 19 Maart 1920 bewijsnummer, cll<c tegel meer 0.20, dienstaanbic* dingen 1-5 iegels 0 50. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooiüecligc bepalingen tol het herhaald advcviccien hij abonnement. Ecne dvculare, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Polilick Overzicht Het kon nu wel wpicieif aangenomen, dat Me reactionaire tegenomwenteling mislukt is; het Is nu echter de vrjfag, of niet tege lijkertijd met haar dood een andere contra revolutie, die der onafhankelijken en com munisten, is geboren. Het Westfaalsche extremisme o. n. zou voor deze opvatting kunnen pleiten, hoewel men ten aanzien van de uitroeping der rodendictatuur te Berlijn daarentegen goed doel de berichten met de noodige reserve te aanvaarden. De Stuttgarter regeering wordt het .waar lijk niet gemakkelijk gemaakt: de onwettig^ Kapp-regeering heeft wel-is-waar tengevolge van het arbeidersverzet de wijk genomen al doet zij het voorkomen, dat dit vrijwillig geschiedde en met de meest edele intenties maar zij zal nu wellicht tegenover zich vinden de weerstand van de links-socialis ten Het is dan ook nog lang niet zeker, of de Stuttgarter ballingen zeer eerstdaags weer terug zullen kunnen keeren naar de hoofd stad van het Reich. De staatsgreep van Kapp heeft het zijne er toe bijgedragen, dat de radjcale elemen ten nog meer dan te voren het hoofd heb- 1' n opgestoken en ongetwijfeld zal de kloof, ciic links- en rechts-socialisten scheiden, er og door verwijd worden. De onverzoenlijke onding, die deze twee democratische groe- tegenover elkaar aannemen, heeft on- Y •mjjclelijk tengevolge, dat Duitschland's r onomische toestand zich nog moeizamer kunnen herstellen dan toch reeds het ge val was. De regeering-Kapp heeft dan ook or het misdadig avontuur een zware ver- two ordelijkheid te dragen, wijl zij een f ntueele hereeniging der Duitsche socinal- mocratie nog meer hindernissen in den 'u" heeft gelegd. Of de afvaardiging uit de Ir ernationale, die onlangs naar Duitschland ■is veitrokken, teneinde te trachten de twee- alt in de Duitsche arbeidersbeweging op heffen, bij haar zending een groote kans 1 n slagen heeft is, gezien de zich alom ver- oidende verwarring, moeilijk aan te ne men. Of zou inderdaad het, althans uiterlijk, bezworen gevaar, dat het bewind van de ge neraal en jonkers vormt, die een permanen te bedreiging zijn voor vrede en rust, de bei- de socialistische partijen in elkanders armen 'rijven, zoodat deze gezamenlijk front ma ken tegen de reactie? Volgens Ebert zijn reeds onafhankelijken in Stuttgart aangeko men en misschien is het dan nog mogelijk met vereende krachten de openbar^ vettig heid en de economische orde te herstellen. Twee mogelijkheden kunnen order de oogen worden gezien: of de meerderheissocinlisten sluiten zich aan hij een roalitieregeeriftg op burgerlijken grondslag, of zij zullen de mede werking der onafhankelijken inroepen. Hun keuze is echter thans nog moeilijk te be- vroeden en de eerstkomende dagen zullen het antwoord wel geven. Op verschillende plaatsen tiekken de ar beiders de macht aan zich: te Schmalkalden heeft zich uit de arbeiders een districtsco mité van actie gevormd, die het bewind in ■handen heeft genomen en naar de dictatuur van het .proletariaat streeft. Uit Kassei be reikt ons het bericht, dat het bestuur in han den is van een communistische „Vollzugs- rat." Daarentegen moeten de leiders der alge meene staking een vliegend blaadje hebben verspreid, waarin de opheffing van flen Streik wordt geproclameerd en %er bij de leden op wordt aangedrongen heden (Vrij dag-) ochtend weer aan 't werk te gaan. De rijksregeering is nu eveneens met een proclamatie gekomen, waarin rijkspresident bbert en de riiksrecreering-Bawer zich aldus ot'het Duitsche volk wenden: Kapp en Lüttwitz zijn afgetred,ei ^n de misdadige beweging in Berlijn is afgeloopen. In den strijd der laatste* dagen is voor de geheele wereld het onweerlegbare bewijs ge leverd, dat democratie in Duitschland geen waan is, maar dat bii haaV alleen de' macht berust en dat zij ook de kunst verstaat om in een handomdraaien af te rekenen met een poging om de militaire dictatuur in te voeren. Het avontuur is ten einde. Het op misdadige wijze onderbroken herstel van den economischen toestand moet weer hervat en lot een goed einde worden gebracht. Daar voor is vóór,alles noodig, dat dg arbeiders hun sterk wapen, de algemeene slaking, neerleggen. In talrijke gevallen is het werk weer hervat. Nu is het zaak, om ten aanzien van alle deelen van het economisch leven weer op dreef te konien. In de allereerste plaats geldt dit voor de kolenlevering, want zonder kolen is geen economisch leven mo gelijk. Arbeiders, weest even krachtig en gewil lig op uw post, als bii het afweren der vólks- Verleiders. Laat ieder aan het werk tijgen! De regeering moet met alle kracht eischen, dat weer een begin gemaakt wordt met den wederopbouw en zij moet de volksver leiders, die nu tot een algemeene staking hebben gedwongen, een strenge straf oplegt gen en er zorg voor dragen, dat niet weder om soldaten in "het lot van den Duitsche volk kunnen ingrijpen. De overwinning heb ben wij gemeenschappelijk behaald. Aan het werk! Bulfenlandsche Berichten, S t u 11 ga rt, 17 Jdaart. (W. B.) ïn de heden gehouden vergadering van den Rijks raad, waar de meeste bondstaten vertegen woordigd waren, gaf minister Kcch een over zicht van den toestand. De Rijksraad keur de op grond daarvan onverwaardeliik het optreden der rijksregeering goed, veroor deelde dé muiterij van de Baltische troepen ten scherpste en besloot met algemeene stemmen geen onderhandelingen met Kapp teN voeren of tegemoetkomende besluiten te nemen, vóór de regeering van Kapp zich onvoorwaardelijk heeft overgegeven. De Rijksraad heeft verder geconstateerd dat niemand anders in dit opzicht recht heefl maatregelen te nemen dan de regeering, de Rijksraad en de Nat. Verg. In een mededeeling aan de pers heeft mi nister Kpch o. a. gezegd, dat alle lnndsre- ge erin gen achter de rijksregeering staan. Te Maagdenburg en in Hannover hebben de militaire bevelhebbers geweigerd afvallig te worden. De oproerige" rijks weerbaarheid is overal door de arbeiders ontwapend. De toestand in het Oosten is duister. De opstand in Silezië blijkt goed georganiseerd. De regeering zal daartegen de noodige maat regelen nemen. Stuttgart, 18 Maart. (\V. B.) In de koepelhal van het Kunstgebouw kwamen te gen 4 uur ongeveer 200 leden der Nat. Verg. bijeen, onder wie drie Duitsch-natio- walen en éën lid der Duitsche volkspartij. De plaats van den president was met een groote boeket, de tribune der sprekers met de rijkskleuren gelooid. Daarvoor hadden de ministers Bauer. Miiller, Noske, David, Bell, Koch, Gessier, Giesherts en onder staatssecretaris Moesle alsmede veriegen- woordigers der Zuid-Duitsche redering, plaats genomen. President Fehrenbach opent om kwart vóór vijf de zitting. Hij zeet over de politieke gebeurtenissen: Nooit is een lichtvaardiger revolutie' begonnen. De rus tige ontwikkeling kwam niet overeen met den geest van menschen, die altijd den mond vol hebben over het vaderland, maar hun persoonlijke en partij-politieke belan gen niet ondergeschikt willen maken aan het algemeene welzijn. Een afschuwelijke mis daad is tegenover het Duitsche volk bedre ven. Wee hen, die de veroifttooorclelijken zijn voor deze brutale revolutiedaad. Wee d enverleiders, die niet slechts tegenover de grondwet meineéclig waren, maar die ook de onder hen geplaatste manschappen tot ongehoorzaamheid aanspoorden. De troepen, die trouw bleven, zeggen wij onzen hartelij- ken dank. Dank ook aan de ambtenaren, die bijna zonder uitzondering hun plicht trouw vervulden. Dank ook aan 't Duitsche volk. dat vooral in het Zuiden e hpt Westen trouw bleef aan de democratische tc-dwet. Berlijn, 18 MaarJ. (W. B.). De Prui sische landsvergadering komt op 24 Maart bijeen. B e r I ij n 17 Maart. (W. B.) Aan het Duitsche volk. De opstand is verloopen, de wettelijke toestand hersteld. Onvoorwaarde lijk heeft de heer Kapp van het ambt van rijkskanselier, dat hij uit eigen beweging ging bekleeden, afstand gedaan. De regee ring beschikt ten volle over de haar door het volk verleende rechten. De leiding der troepen is opgedragen aan generaal von Seeckt. Aan de eensgezinde en onwrikbare vastberadenheid van het Duitsche volk is het gelukt de vreeselijke schade, die aan het politieke en economische leven van Duitschland toegebracht is, binnen enkele dagen op te heffen. De rijksregeering be tuigt haar dank aan alle lagen der bevolking, die bij de verdediging der democratie trouw stand hebben gehouden en daardoor een snelle terugkeer van den grondwettigen toe stand mogelijk hebben gemankt. De schade, die naar binnen en buiten aan het Duitsche volk berokkend is, is niet te schatten. Het economische leven is ernstig geschokt. Om te voorkomen, dat het geheel vernietigd wordt en het heele volk daarvor te behoeden roept de rijksregeering, die door den volks wil in het leven is geroepen en gesteund wordt, het Duitsche volk in zijn geheel op om het werk te hervatten. De plaatsvervangen de rijkskanselier. (Get.) Schiffer. Berlijn, 17 Ma art. (W. B.) Aan de besprekingen met generaal Von Lüttwitz namen de vertegenwoordigers der sociaal democraten niet deel. Ze hebben de deelne ming uitdrukkelijk geweigerd B e r 1 ij n 17 Maart. (W. B.) De ner veuze spanning is iets verminderd, sedert bekend geworden is, dat Kapp afgetreden is en men gezamenlijk tegen het com munisme zal strijden. Onder de bevolking heerscht oen uiterst sombere opvatting van den toestand, die voor een groot deel aan het ontbreken van alle berichten te wijten is. Vele onjuiste berichten maken de verwar ring nog giooter. Zoo zijn in vele huizen vervahchte oproepingsbevelen door de bur gerwacht uitgereikt. Op vel: plaatsen der stad hadden bot singen tu-schen de rijksweermacht en het gepeupel plaats, die verscheidene dooden en gewonden kostten. Van af de Adelbertsbrug heeft de menigte een luitenant in het_ water geworpen, die verdronk. Op verscheidene sooorw e "b a an vakke n zijn wissels en "signa len vernield. In den loop van den middag doken ge ruchten op, dat gewapende communisten in de von- bijeenkwamen, zooals in Rei- nickendorf, Weissensee, Spandau enz., die de opf nbare gebouwen van Berli jn wilden bestormen en beze'ten. Dps avonds was*de stad evenals dé vorige dagen in het duister c-ehuld. B e r 1 ij n, 17 Maart. (W. B.) Uit ver schillende deelen der stad wordt gemeld, dat de communisten in het zuiden, oosten en noorden der stad barricaden bouwen. B e r 1 ij n 17 Maart. (W. B.) De alge meene stakingsleiding heeft verklaard, dat de spoorwegstaking haar volle uitwerking ge had heeft en thans opgeheven wordt. B e r 1 ij n, 1 8 M a a r t. (\V. B.). De raad von toezicht en de directie der Duitsche Bank hebben besloten den „Genevilland- schaftsdirektor" Kapp, die lid is van den rand van toezicht, niet meer toe te laten tot de zittingen van dien raad. Aken, 18 Maart. (H.-R.). Hier z ,;v bil jetten aangeplakt, inhoudende een oproep tot de bevolking in Rijnland, ten gunste van een Rijnrepubliek. Parijs, 18 Maart. (N. T. A. Draad loos uit Lyon). De Duitsche delegatie ter vredesconferentie te Parijs heeft officiel medegedeeld, dat Kapp afgetreden is en met von Lüttwitz Berlijn werlaten heeft. B e r I ij n, 18 Maart. (W. B). De Fran- sche zaakgelastigde heeft heden den vice- kanselier rijksminister Schiffer opgezocht en hem in tegenwoordigheid van den onder staatssecretaris van Haniel uit naam van zijn regiering gelukgewenscht met de snel le en bevredigende oplossing van de crisis, die er ongetwijfeld toe zal bijdragen de libe rale en democratische gedachte in Duitsch land te versterken. P a r ij s, 18 Maart. (H.-R.) De gezan- tenraad besprak eerst de gebeurtenissen in Duitschland en zette daarop de beraadsla ging voort omtrent de veranderingen, die Hongarije verzocht heeft in de vredesvoor waarden. P a r ij s 18 M a a r t. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Heden zou de Kamer de interpe^ lnlie-Barthou, aangaande de buitenlandsche politiek der regeering bespreken, vooral wat Duitschland betreft. Onder levendige toe juichingen verklaarde Millerand, dat hij heden geen enkel besluit in verband met de jongste gebeurtenissen in Duitschland zou mededeelen, maar dat Frankrijk de noodige mnatregelen genomen heeft en ook verder zal nemen om de Fransche belangen voor thans en de toekomst te beveiligen. Léon Daudet vroeg of de Geallieerden zul len toestaan, dat Hindenburg en Ludendorff, twee misdadigers, die dóór hen opgeëischt werden, op de lijst der oorlogsschuldigen, in Duitschland aan het roer komen. De interpellatie werd daarop acht dagen uitgesteld. Washington, 17 Maart. (R.) Een nieuwe reserve op het vredesverdrag, waar van, de bedoeling was de meer omvattende waarborgen weder in art. 10 te brengen, en dat de concessies bevatte, die de republikei nen bereid waren te doen inzake het prijs geven van het Amerikaansche isolement en het zich mengen in Europeesche conflicten, is heden door den Senaat verworpen. Londen,17 Maart. (R.) In het Lager huis heeft Long bij de bespreking der mari- nebegrooting gezegd, dat de vloot op een sterkte moest worden gehouden, die haar in slaat stelt haar plicht te doen, maar dat het niet duidelijk was jvien de vloot zou moeten bevechten. Er bestond geen maritieme mo gendheid, die een eenigszins ernstige be dreiging zou kunnen vormen. De eenige vloot, die de Engelsche in sterkte nabij kwam was de Amerikaansche, en het denkbeeld van een wedstrijd in bewapening met Anie* rian stuitte ieder tegen de borst. Hij hoopte en vertrouwde dat de eenige naijver tus- schen Engeland en Amerika zou bestaan bij de pogingen de sterkte der vloot, die de kracht van dc vloot van elk ander land in ruime mate overtrof, te verminderen. Londen, 17 Maart. (R.) Het rapport van de koninklijke commissie voor dc in* komstenbcliisting, dat hedenavond is ver schenen, bevat ii* het hoofdstuk, betrekking hebbende op den handel in het Vcrccnigd Koninkrijk, een bepaling, volgens welke de makelaar, die handelt als vast aangesteld ge machtigde van een in het buitenland ver blijf houdend vreemdeling, krachtens dezelf de regelen aan de inkomstenbelasting zal zijn onderworpen nis een gemachtigde, han delend voor Engelsche onderdanen. Kopenhagen, 17 Maart. (W. B.) ^erlingske Tidende meldt uit Stockholm; dat de Ver. Staten dc Zweedsche regeering en andere neutrale stoten hebben aangezocht met de Ver. Staten samen te werken om de noodige geldmiddelen op te brengen, ten einde Centraal Europa levensmiddelen en grondstoffen te verschaffen. W e e n e n 18 Maart. (W. B.) Het ka binet besloot tot invoering van den zomer tijd van 5 April tot 13 Sept. 1920. Parijs, 18 Maar t. (N. T. A. Draad loos). Volgens een mededeeling uit Kopen hagen, zal Puech, kanselier bij de Fransche ambassade, een onderhoud hebben met Litvinof, den vertegenwoordiger van de Russische sovjet-regeering. Puech is aange wezen om met Litvinof te onderhandelen over de vrijlating deV Frnnschen in Rusland* Londen, 18 Maart. (R.) Dc Times verneemt uit Harbin, d.d. 9 Maart, dat, blij kens betrouwbare berichten, de regeeringert van China en Japan^besloten hebben lot een gemeenschappelijk optreden in het Verre Oosten. Het Chineesche contingent bestaat uit vier, het Japansche uit drie divisies. Washington. 17 Maart. (R.) De gezant van Peru richtte tot de regeering der Ver. Staten het verzoek, haar bemiddeling te willen verleenen om te voorkomen, dat de vrede in Zuid-Ameriko wordt verbrokeiv wat zou kunnen geschieden door den aanval op de legatie te La Paz. De Amerikaansche regeering heeft reeds twee nota's naar Bolivia gezonden en maakt een derde gereed, waarin het verzoek wordt gedaan, den vrede niet te verbreken. Washington, 18 Maart. (R.) Ten gevolge van een dreigende revolutie in San Salvador zijn de constitutioneele waarbor gen opgeheven. Kaapstad, 18 Maart. (R.) De eind stand der partijen is als volgt: Nationalisten 43, regeeringspartij 40, unionisten 25, le den der arbeiderspartij 21, onafhankelijker* 3 zetels. Er wordt weldra een nieuwe alge meene verkiezing verwacht. Te Burghersdorp werd een groote bijeen komst gehouden van leden van de Zuid-Afrn kaansche partij en de Nationalisten. Zij na men een motie aan om alle geschillen te laten varen en verzochten den leiders het zelfde te doen en gezamenlijk een nieuw* regeering te helpen vormen. Kameroverzicht WVeede Kamer Bij den aanvang der zitting van Donder* dag werd besloten den spreektijd 'bij de al- gemeente beschouwingen der L. O.-wet to bepalen op 1 uur. Hierna werd voortgegaan met de behandeling van art. der Duurte- w e 1 en wel ontbinding der overeenkomst. Minister Heemskerk bestrijdt eerst d# „Ik heb niets, om hem te geven", zegt men wel eens. Men zou kunnen vragen „zijl ge dan zóó arm?" Roman door ADRIEN BERTRAND. Bekroond met den Prix-Goncourt. 40 De soldaten hadden Jntusschen hun taal vol eindigd. 'De gracht -was groot en diep genoeg geworden om er een schuilplaats in tc kun- .aten vinden, en de dag brak aan. Kapitein de 'Quéré liet zijn jagcés tcrugkeeren, en Vais sette deed het loopgraafwerk vervolgen. Men groef <le aarde uit, om er een borstwering van lc maken. De loopgraaf werd op deze wijze diep genoeg, om verdekt te kunnen schieten en "wijd genoeg, om er doorheen tc kunnen loo- peu zonder aan de \ijandelijkc granaten een al le groote trefkans te geven. IJct waren harde dagen voor Vaissette. Hij ,was geheel geïsoleerd, als op een onbewoond eiland. I J i j was van het baiaillon en van heel de wereld afgesneden, heel alleen op zijn vooruitgeschoven post. D? levensmiddelen konden slechts bij nacht worden aangevoerd. Zonder ophouden gin gen de jagers voort met het graven der loop graven. Eindedijk kon men een dwarsgang knaken, die -de loopgraaf mei de andere gan gen verhond. Dc volgende nacht werd be steed met het in richten van de borstwering en de consiructic van een net van prikkeldraad. Op eenige meters afstand bevonden zich de Duitsche schildwachten. Servajac. Angielli, sergeant Battisti en de officier sloegen dc paaltjes in den grond. Om het geluid van het slaan te dempen, lmd men het bovenvlak der paaltjes bedekt met stukken laken, die uit de j&ssen cn de schoudermantels der dooden waren gesneden. Dan werd tusschen dc palen hef prikkeldraad gespannen. En de jagers wien gedurende dezen arbeid de angst niet had verlaten, als zeelieden, di<\ op de boeg spriet, meer dan hun kameraden aan de woe de dor golven ziin blootgesteld, voelden hun zelfvertrouwen tcrugkeeren, naarmate het net van prikkeldraad hun zijn verraderlijke be scherming begon te verleenen. In d'e nieuwe loopgraaf hernam nu het le ven zijn eentoTiigen loop. De gang word allengs verbetend. Daarna groef men 'eenige meters achterwaarts een tweede, waar ieder zijn eigen hoekje, zijn toevlucht, zijn woning had. van dé steeds talrijker wordende gangen wcr-, den namen gegeven; zoo was cr de Canncbière- gang, ter eere van Angielli; de Horatius-gang, aldus door Vaissette gedoopt; en de Nicolaï- gang, ter herinnering aan (jen kapitein. Bij dag werd geslanen. Ook werd-er kaart gespeeld en gerookt, zonder dat men een woord sprak. De mannen poetsten hun wa pens, schreven naar huis en dommelden in. De eenige afleiding bestond in een ongevaar lijke beschieting of in de verschijning der vliegtuigen. Men volgde de bewe.gingen der vliegers, terwijl mij op de zwecfvlakken de driekleuri ge vaan of het zwarte kruis trachtte te her kennen; men ging weddenschappen aan. wan neer de witte rookwolkjes der op hen afge schoten projectielen h.pn omgaven. Vaissette stelde rapporten op, maalde sclïtsen van po sities, en stapelde paperassen en notitie op, voor den bataillonschef en den generalen staf De nacht echter was nooit zonder allerlei verschrikking; <fc jonge officier kon. er zich, ook nu hij den oorlog reeds verscheiden maanden had meegemaakt, maar niet aan ge wennen. Tiet oorlogvoeren was veel eenvou diger, veel minder groolsch, veel meer ont bloot van alle wijsgeerigf diepzlnni^heicLge bleken, dan hij vroeger ooit had kunnen ver moeden. Het bestónd uitsluitend in standhou den, ondanks alles: standhouden tegen elk bombardement, standhouden tégen eiken aan val, standhouden en zich ingraven in den grond, stawdhoitden tot den dood in de loop graaf, die aan zijn hoede was toevertrouwd. Dat was alles. Zoódra het begon te schemeren, zette deze dwangvoorstelling zich vast in ziin hersens en bcheerschte zij hem tot aan Ivt eerste schijn- sei van den dageraad. Hij beluisterde de ge luiden van den nacht. Dan hoorde hij het ge ritsel van het 'gras, een zingende stem in de verte, de voetstappen -\an de mannen, die de leeftocht naar dc loopgraven brachten, een plotselinge uitbarstend geweervuur, een on verwachts oplaaiend bombardement der artil lerie. Hij durfde niet te gaan slapen; hij bleef alleen op zijn post, waarin het water door drong. Hij kon niet op zijn plaats blijven. Hij doorliep de loopgraaf; hij ging eens kijken naar de mannen, die achter de schietgaten de wacht hielden, en drong door tot een luister post, die zich vlak bij >de Duitsche linie be vond. Ilij stelde den man gerust, die telkens •de voetstappen dacht te hooren van een vij andelijke patrouille Dan weer stroomde dc re-gen zonder op houden. Het was een lange en bijna ondrage lijke verveling. Het water drong door de klee- ren. De vochtigheid maakte dc huid klam en dc spieren stijf. liet gevoel van weerloosheid tegen de vijandigheid der elementen maakte de mannen moedeloos. Men baggerde tot bo ven de enkels in de modder. Soms 7.aktc men er tot aan de knieën in. De aarde zweette een geelachtig vocht uit. Men groef kuilen om liet water erin te laten wegvloeien. Het was nut- Rdoos. De regen viel maar secdis door en in dc loopgraven steeg het water en drong het door tot J.n dc schuilplaatsen. "Weldra was het geworden tot een sfroomende beek, waarin zakken, balken cn in ontbinding verkeer crude lijken dreven. De mist deed den nacht pog langer schijnen. Het scheen dat de herfst op nieuw zijn intrede had gedaan en dat dc duis ternis met al zijn amgsten steeds, zou toene men. Al de helderheid van rlen dag werd ver zwolgen door den fijnen regen en door den nevel. Men kon niet verder zken dan tot het prikkeldraad. Terzelfder tijd werd de artille rie van beide zijdten werkzamer. Dc zware granaten vlogen onophoudelijk door de lucht, zon-dcr een enkel oogenblik van verpoozing. De toevoer van leeftocht geschiedde met groo te moeite. Men kon zich in de verbindings- gamgen niet bewegen; de voeten bleven steken in de moidider, die vastplakte aan dc zolen, en dc koks waren bedekt met een korst van slijk, wanneer zij, badend in het zweet, dc on eetbare soep aanbrachten. De uren schenen wel eeuwen. Men bibberde van koude. Men zat op een hoopje klei, met de voeten in het kledderige nat van den bodem. Men trachtte zich te beschutten mei cen dekeu, die even doorweekt was als de ldeederen. Wat moest men doen? Men kon slechts een paar passen lo-open, om zich wat tc vertreden. En dan ko"ö men staren in den nachtelijken mist. Verder niets. De nacht is ten einde; maar 'de dag is bijna even duister, en even droef, en even vochtig en even koud, en even lang. Daar, in dc verte, zijn er huizen met ge* boende parketvloeren, met tapijten e»n schoor-* steenen, met bedden en dekens. Er zijn tui* nen, waar hoornen m bloei staan. Onder het aanhoudend godi'op zijn 'dó meest praatzieke mannen stil geworden. Do loopgraaf heeft dc doodschhcïd van oen kerk hof onder den regen. Berustend buigen de mannen liet hoofd onder het bombardement cn onder de stortbuien. Zij morren niet. Men zou zeggen, dat zij zich aan dit leven hebben aangepast. Zij denken aan niemand en aaii niets. Zij verwonderen zich nergens meeri over. Gelaten ondergaan zij het geplas der stortbuien en al het andere; alles 'gaat lang® hen heen. Hun wil is gebroken; zij hebben geen enkel verlangen meer. De geestdrift en; het onbewuste vertrouwen der eenste tijden hebben hen verlaten, maar zij treuren er niet om, dat zij hier zijn; evenmin koesteren zij, eenige hoop dat zij ooit weer zullen tcrugkee ren tot dc hunnen. Zij huigen zich onder hel juk als een koppel ossen. Zij denken niet meer na over hun toestand. Zij hebben zich met dhf leven verzoend. Zij voelen geen verlangen naar verandering. .,Ik zeg je dat he't vaderland dit wonder heeft gewrocht," verklaarde kapitein d* Quéré. „Het heeft hen gevormd waar de eische» van den oorlog." Vaissette is van. dezelfde meening, (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1