Regenmantels bij Maison L'Hirondelle immmmvzïrïrz'Z „DE EEMLANDER" prijs der mimm niet inbegrip van een BUITENLAND o VööEI/ÊN 'PLUIMVEE' JLV OEDEP m. VleeschhouWer, Meubelfabrikaijt - Hof 46. amersfoort papenhofstede EERSTE BLAD Wat er deze week gebeurde, 18e Jaargang Ne. 233 •O PK po»t f 240, WiSi [tost gratis veriekcr ng legen ongelukken) f 0.175, aliondeilijke nummers f c.05. Thethoon S1J. 1 ïmmmm OMA DIRECTEURt J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M». D. J. VAN SCHAARDENBURG. Zaterdag 27 (Kaart 1920 1 bewijsnummer, elke regel meer 0.20. d enstaanbie* dingen 1—5 tegels 0.50. Voor handel cn bedrijf bchtaan rcer voordccligc bepalingen tot het herhaald ndvcrlccrcn bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Fabriek: Voor de vervaardiging van Kantoormeubelen is eene speciale afdeeling ingericht 20 Maart. Br wordt te Berlijn overeen- f lemming bereikt tusschen de regeerings- ni tijen x:n de arbeidersorganisaties op de volgende voorwaarden: directe ontwapening en ontbinding van de troepen die aan de staatsgreep deelnamen, vorming van een lepublikeinsche garde, zuivering van het ambtenarencorps van reactionaire elemen ten, de_ 'beskiursihervorming in democrati- schen zin met medewerking der arbeiders organisaties, socialisatie van een aantal be drijven, overneming van de kolen- en kali syndicaten. De Duitsche regeering keert uit Stuttgart Berlijn terug. Noske, de minister \an oorlog, blijft toch aan op verzoek der regeeringssocialisten, democraten en katholieken. De Spartacisten vermeesteren de meeste steden van het Rljnsch- en Weslfaalsch in dustriegebied; bloedige gevechten, plunde- ringen en gruwelen. De volksstemming in de zuidelijke zóne ran Sleeswijk (Flensburg) valt ten gunste Van Duitschland uit (de noordelijke zone Sprak zich reeds -uit voor Denemarken). De Amerikaansche Senaat weigert het yredesverdrag van Versailles goed te keu ren; waarschijnlijk zal een afzonderlijke yrede met Duitschland gesloten worden. 21 M a a r t. De arbeiders in het Westen van Duitschland spreken zich uit tegen de Vadendictatin.Tr. De atgemeene staking te Berlijn geëin digd. Het roode leger maakt vorderingen; in de veroverde steden wordt de pers aan banden zelegd. De »egeeringsgetrouwe troepen trek ken terug op Wezel en Munster. Ondanks veel tegenwerking wordt te Leu ven het gvoot Nederlandsch Studentencon gres gehouden. De Russische Bolsjewieken beginnen een offensief tegen de Polen, de Oekrainers be ginnen een offensief tegen de Russen. De onderwijsraad stelt de Nederl. regee ring voor de salarissen van de onderwijzers te stellen op 2000 tot 4200. 2 2 Maart. Noske treedt toch af. Kabi netscrisis te Berlijn. De onafhankelijke socialisten stellen, voor een arbeidersregeering te vormen, de an dere partijen wenschen een regeering van de meerderheid van het volk. De arbeiders in het Spartacistisch gebied worden gedwongen toe te treden tot het voóde leger of weer aan den arbeid te gaan, In het overige deel van Duitschland kee- ren de kansen ten gunste der regeering en keert de rust weer. Hongarije wordt wecïer een koninkrijk. Ontevredenheid der Belgen over de Ne- derlandsch-Belgische overeenkomst. 2 3 Maart. Ludendorf, von Luttwitz en adrn. van Trotha in hechtenis genomen als medeplichtigen van de noodlottige staats greep van Kapp. Het roode leger trekt op in de richting on zer grenzen; onze regeering weigert met de opstandelingen te onderhandelen over de ruil van steenkolen voor levensmiddelen, welke beginnen te ontbreken in het verover' de gebied. Vertegenwoordigers der Duitsche regee ring onderhandelen met de leiders van den opstand over een wapenstilstand. De meerderheidssocialisten in Zuid- Duitschland breken met de uiterste link- sc hen. Het Amerikaansche Huis van afgevaardig den weigert verhooging van de credieten voor de vliegerafdeeling van de vloot. Min. A-alberse stelt werkgevers en werk nemers in 't transportbedrijf arbitrage voor ter beëindiging van de staking. De 2e Kamer verwerpt een voorstel tot invoering van den 7-urigen arbeidsdag in de mijnen wegens de economische behoeften. 2 4 M a a r t. De Nationale Vergadering te Berlijn voor onbepaalden tijd verdaagd. De Geallieerden zijn ontdaan over de groote hoeveelheid wapenen welke in Duitschland voor den dag komt en dreigen met tusschenkomsr als niet terstond ontwa pening plaats vindt. ^HeJi Bolsjewistisch karakter van; den op stand in W. Duitschland wordt geloochend. Te Bielefeld wordt een overeenkomst ge sloten tusschen de vertegenwoordigers von de regeering en van de opstandelingen; de overeenkomst van Berlijn wordt uitgebreid tot het Roergebied: bestraffing van de deel nemers aan het*revolutionaire avontuur van Kapp, straffeloosheid van de deelnemers aan den Spartacistischen opstand, de arbei ders zullen de wapens afgeven en een nieuwe burgerwacht vormen van arbeiders en beambten, het Rijk vergoedt alle schade. Aanhoudende onlusten in Ierland. Een gedeserteerde Duitsche mijnenvis- scher in de Zuiderzee aangehouden. 2 5 Maart. Gedelegeerden uit het Roergebied in den Haag; het is niet tot on derhandeling gekomen, onze regeering wei gert met eenig ongrondwettig gezag te on derhandelen. Het bericht van de in hechtenis neming van Ludendorf wordt tegengesproken. De strijd oni Wezel duurt voort, de regee- ringstroepen handhaven zich. De Nederl. regeering heeft maatregelen genomen om een event, inval van het door honger gedreven roode leger in Neder land', te weerstaan; de oproeping van 3 lichtingen der 2e divisie is voorbereid. Het kabinet-Bauer blijft met eenige wijzi gingen aan het bewind. Inzake de Transportstaking verklaren de besturen der arbeidersorganisaties zich be reid het voorstel van Min. Aalberse tot arbi trage, aan hun leden voor te leggen. Het kabinet-Bauer treedt of, daar de vak- vereen. de samenstelling niet goedkeuren. In Tihüringéfi zegevieren de regeerings- troepen. Ondanks wapenstilstand en onderhande lingen zet 't roode leger den aanval op We zel voort. De ontevredenheid en wanhoop stijgen in het door de opstandelingen veroverde ge bied. De Duitsche regeering koopt 4 millioen K.G. gerst van de Ned. regeering voor Westfalen. De Federatie van Transportarbeiders stelt den Bond van Transportarbeiders uitbreiding van de staking voor. De Tweede Kamer verwerpt de Duurtewet en neemt aan het wetsontwerp tot verhoo ging der pensioenen met 40 De Geallieerden weigeren de Duitsche re- geeringstroepen door het bezette gebied te laten trekken. Politiek Overzicht Generaal Von Seeckt, de nieuw-benoem- de militaire opperbevelhebber, heeft een ge sprek gehad met een vertegenwoordiger van het Berliner Tageblatt, en bij deze gelegen heid mededeelingen verstrekt over de maat regelen, welke door hem ziin genomen na de door Kapp op touw gezette revolutie. Von Seeckt maakte onder anderen'de opmer king, dat hij in den beginne het gevaar, dat zou kunnen voortvloeien uit de bolsjewisti sche actie in de rijkshoofdstad, al le zeer had overschat; volgens den generaal be staat er in Duitschland niet een goed geor ganiseerde communistische beweging. Den toestand in het Rirhrgebied werd door hem evenwel van zeer ernstigen aard beschouwd; wel was er te Bielefeld onderhandeld, maar met de voornaamste elementen, de commu nisten, die de gewiohtigste rol spelen bij de goed voorbereide communistische actie, had men zich in het gehec-l niet verstaan. Dit was een fout, vooral, daar het roode leger een belangrijke macht vertegenwoordig!, omdat het de beschikking, heeft over goede aanvoerders en ten overvloede uitstekend is uitgerust. Over het vredesverdrag was Von Seeckt slecht te spreken, daar z. i. aan het tractaat van Versailles het was te wijten, dat aan Duitschland een hirurlingenleger, dat steeds in den staat een gevaar vormt, was opge drongen de generaal was dan ook van oor deel, dat wanneer hot leger in den tegen- woordigen vorm werd gehandhaafd en niet werd gerecruteerd uit alle lagen dor bevol king, zoodat burgers en arbeiders er dan deel van uit maken, een ongezonde toestand heerscht. De officieren en manschappen moest men niet verpolitieken, maar zij moesten er van worden doordrongen, dat voor Duitschland slechts mogelijk iséen rustige, een democratischen geest ademen de, ontwikkeling. Wannéér aan deze voor waarde inderdaad wordt voldaan, kan Duitschland er staaf op maken, dat het te eeniger tijd weer een achtenswaardige posi tie in de wereld inneemt. Door het departement van buitenlandsche zaken der Vereenigcle Staten wordt mede gedeeld, dat aan Wallace die de Amerikaan sche gezant is te Parijs, de instructie is ge zonden, dat de Vereenigde Staten er zich niet tegen zullen kanten, dat de Duitsche rijksregeering, indien van haar zijde een verzoek van dezen aard mocht uitgaan, (roe pen dirigeert naar het Ruhrgebied, teneinde te trachten aldaar den communistischen ongeregeldheden den kop in te drukken. De Fransc'ne bladert, daarentegen weten te berichten, dat de door het kabinet-Bauer aangevraagde vergunning om troepen ter sterkte van zestig duizend manschappen, naar het Riehrgebied te zenden, niet zal wor den verleend. De Fransche couranten verhe len hare vreugde over deze beslissing geens zins, zii geven haar genoegen te kennen over deze oplossing, want, meenen zij, daar door zal de Duitsche regeering in meerdere mate worden aangemoedigd zich te verzet ten tegen den druk van militairen als de op perbevelhebber Von Seeckt, die van niels anders spreekt dan van het gewelddadig on derdrukken van den opstond en zal dezelfde Duitsche regeering te eerder er toe beslui ten net geschil derwijze op ïe lossen, dut niet wederom bloed behoeft te vloeien- Naar een ongecensureerd particulier be richt uit het industriegebied aar. de N. R. G weet mede te deelen, neemt de geweld dadige regeering van de communisten in hot industriegebied steeds ernstiger vormen aan, zoodat het dan ook voorkomt, dat, hoewel de revolutionaire uitvoerende raden alom hebben bekend gemaakt, dat eigenmachtige inbeslagnemingen en plunderingen niet ge duld kunnen worden, niettemin zelfs in de steden op klaarlichten dag wordt geroofd en geplunderd. Wij ontleenen aan het verslag van den correspondent de volgende bizon- derheden „Op het platteland in den omtrek van de gevechtszone tusschen Wezel en Munster zijn heele gehuchten, n\aar vooral afgele gen hofsteden door mannen van het roode leger en andere gewapende spartaciërsben- den volkomen gebrandschat. Niet alleen de levensmiddelen worden gestolen, maar de heele veestapel werd weggevoerd. In tal van plaatsen in het land ven Münster is het tot bloedige gevechten gekomen tusschen stroopende benden spartacicrs en de lande lijke bevolking, die echter over het algemeen weerloos staat tegenover de overmacht van de goed gewapende communisten. Sauer- lond in Westfalen wordt systematisch door gewapende troepen arbeiders, die voorna melijk uit de industriestreek van Hagen ko men, gebrandschat. Öezc Hoepen arbeiders trekken op vrachtauto's in groepen van der tig tot vijftig man het land door en vallen niet alleen afgelegen hofsteden, maar ook kleine dorpen aan en plunderen die i it. Bij deze rooversbenden hebben zich, evenals bij het roode leger, tal van misdadigers aan gesloten, die uit de gevangenis bevrijd zijn. Uit alle gevangenissen van het industriege bied zijn namelijk tegelijk met de politieke gevangenen ook honderden dieven, roovers cn moordenaars door de zegevierende spar- taciërs in vrijheid gesteld. De later versprei de proclamaties van de uitvoerende raden, volgens welke de misdadigers weer opge sloten moeten worden, worden natuurlijk niet uitgevoerd." door Belgische troepen. De commandant zond een parlementair naar Duisburg met een protest dat den vorm van een ultimatum had, gericht aan den commandant van het roode leger, die verklaarde, dot een vergis sing had plaats gehad en ^lat hij hel ge beurde betreurde. De beschieting viel samen niet den aanval der lijksweer op de roode troepen, op tamelijk verren afstond van den Rijn. Dortmund, 26 Ma a r t. (V. D.). Vol gens besluit van den uitvoerenden raad is gisteren n.r.i. om 3 uur de algemeene sta king geproclameerd. Verder is bepaald, dot op plundering betrapte personen terstond zullen worden doodgeschoten. Van af heden avond 9 tot morgenochtend 5 uur mag nie mand zonder vergunningsbewijs de straat betreden. Deze maatregel is blijkbaar tce te schrijven aan het bericht, dat een groot aantol rijksweeriroepen tegen Dortmund op rukt De arbeiders aldaar zijn gewapend- N e w-7 o r k, 2 5 M a a r t. (N. T. A. Draadloos). De Fransche regeering is niet in volledige overeenstemming rnet Engeland en Italië nopens de wijze, waarop Duitsch land moet worden behandeld na het onlangs gebeurde. Italië en Engeland handelen in volkomen overeenstemming. Hun zaakgelas tigden in Berlijn hadden aan Kapp doen we ten, dat de regeering-Efccrt den steun had van Engeland en Italië en op de eene of andere wijze moest worden op de been ge houden. De Fransche regeering daarentegen weigerde zoo ver te gaan als Engeland en Italië, daar zij- nog steeds aan de oprecht heid van de regeering van Ebert wantrouw de. Achter'de huiverigheid van Frankrijk zit het vermoeden, dat de politiek van Italië wordt voorgeschreven door elementen, die werken voor de herziening ven het tractaat van Versailles. Washington, 2 6 M a a r t. (N. T. A. Draadloos van Annapolis). Naar de Associa ted Press uit diplomatieke klingen verneemt, zijn Zuid-Slavië en Albanië het in de Adria- tische kwestie zoo goed als eens geworden en deze toenadering tusschen de twee Bal- kanlanden, die ten nauwste bij het geschil betrokken zijn, zal naar men verwacht de eerste stap zijn op den weg naar een defini tieve regeling van de kwestie. P a r ij s, 2 6 M a a r t. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De raad der gezanten, Donderdag onder voorzittersohnp van Curzon bijeenge komen, heeft over de bepaling van het vre desverdrag met Turkije inzake Armenië be raadslaagd. Volgens hetzelfde blad is Donderdag de bezetting van Wezel voortgezet en zijn on geveer vijftig granaten in do stad gevallen, zoodot verschillende gebouwen zwaar be schadigd zijn en op talrijke plaatsen brand is uitgebroken. Het aantal dooden moet reeds twee en twintig bodragen, terwijl in de ziekenhuizen een veertigtal gewonden zijn opgenomen. Het laat zich aanzien, dat de arbeiderstroepen zóó Ion de stad zullen be legeren, dat de uit rijkstroepen bestaande bc-zeiling zich zal hebben overgegeven. Vol gens den verslaggever bedraagt net aantal rijksweeriroepen aan het roode front rijf tot zes duizend man, tegenover wie twintig dui zend arbeiders staan. BuiierJandscke Berichten. Berlijn, 2 6 Maart. (V. D.) Wij ver nemen, dat het nieuwe Duitsche ministerie reeds gevormd is. Het zal er als volgt uit zien: Herman Muller: rijkskanselier, Graaf Brockdorf Rantzau: buitenlandsche zaken; Koch: binnenlanclsche. zaken en vice-kewse- lier; Kuno: financiën; dr. Wirlh: schatkist; Maas: justitie; Bauer: landbouw; Schmidt: ar beid; Silberschmidt: wederopbouw; dr. Gess ier: rijksweer, terwijl dé bezetting van het verkeersministerie alsmede voor de levens middelenvoorziening nog niet vaststaat. Po rij s, 26 Maart. (V. D.). De Eclair publiceert een onderhoud met de leiders van de Riinsch-RepuHlkeinsche volkspartij, die o m- verklaarden Dr. Dorlen streeft nsar de oprichting van een groolen slaat, die Beieren, Wurtemberg, Baden, Rijn-Hessen en de andere Rijnlanden omvatten zal, en aan wier hoofd cle voormalige koning van Beieren zaJ komen tee staan. De Rijnsch- rep. volkspartij wil voorts van Pruisen en het overige Duitschland gescheiden repu blieken vormen. Dortmund, 26 Maart. (V. D.) De Dortmunder communistenleider Meinberg heeft verklaard," dat hij niet denkt aan het uitroepen van de radenrepubliek in Dort mund. Hij verklaarde te streven naar een radenrepubliek voor geheel Duitschland. B e r 1 ij n, 26 Maart. (V. D.). Gister nacht hebben onderhandelingen te Wezel p'aats gehad tusschen beide partijen. De on. derhandelaars verplichtten zich de wapens uit te leveren van de Noordelijk van de Lip- pe staande troepen en zich 3 K.M. achter de rivier terug te Hekken. Men heeft zich niet aan de overeenkomst gehouden. Aken, 2 6 Maart. (H. R.) OmsHeeks den middag vielen verscheidene bommen in de nabijheid van het fort Blücher, gelegen aan den linkeroever van den Rijn en bezet KAJ^SPIX-, Parijs, 25Maart (N. T. A. Draadloos uil Lyon). In de commissie voor buitenland sche zaken heelt Millernnd inzake Turkije verklaard, dat de Fransclie regeering een levensvatbaar Turkije wenscht, handhaving van den sultan in Konslantinopel, vrije vaart door de Dardanellen, handhaving van Frankrijk's bijzondere rechlen in Klein- Az.ie en nakoming van de verdragen van 1916. Pa r ifs, 26 Maori. (V. D). Er hebben besprekingen plaats gehad tusschen Frank rijk en België betreffende de verscheping van de Duitsche kolen via Antwerpen en Gent; de overeenkomst houdt den plicht in, dat gedurende eenigen tijd 6000 ton Brit- sche kolen dagelijks naar Frankrijk zullen worden verscheept. België heeft er in toegestemd, dat in April 100.000 ton kolen per trein en 100.000 ton per scheepsgelegenheid raar Frankrijk zullen worden vervoerd in Mei 300.000 ton per schip, in Juni 300 000 ton per trein en 50.000 ton per schip. België zal daarentegen in April 90.000 ton pér trein ontvangen en 100-000 ton per schip, in Mei 90.000 ton per trein en 125 000 ton per schip, in Juni 90 000 Ion per trein en 115.000 ton per schip. Londen, 26 Maart. (R De gedele geerden der mijnwerkers besloten met 623 tegen 166 stemmen hun bestuur volmacht te geven de onderhandelingen met de re geering voort te zetten. Londen, 26 Maart. (R.) 'Na een bij eenkomst van den eersten minister met de vertegenwoordigers der mijnwerkers, die vanmiddag plaats had, verklaarden de laat ster. zich bereid Maandag een onder aan bod van de regeering in overweging te ne men. De bijeenkomst, die morgen zou plaats h&bben, is uitgesteld tot Maandag, wonneer het nieuwe aanbod hun zal worden over handigd. Londen, 26 Maart. (R.). In het La gerhuis-deelde Bonar Law mede, dat toen de districtsrechter van Dublin heden och tend pertram naar zijn bureau ging, vier man den wagen tot staan brachten, naar binnen drongen, den magistraat naar buiten voel den en op straat doodschoten. Londen, 26 Maart. (R.). De vermoor de rechter te Dublin Alan Bell was voorzit ter van de commissie van onderzoek naar de Sinn-Fein-misdaden in de Iersche ban ken gepleegd en leidde ook het onderzoek in. zake deri iongsten aanslag op Lord French. P a r ij s, 2 5 Maart. (V. D.) De heer Letroccjuer, minister van openbare werken, en de heer Thoumyre, onderstaatssecretaris van ravitailleering, die van Londen zijn te ruggekeerd, zijn ontvangen door Millerand, \rien zij verslag van hun zending hebben uitgebracht. Door journalisten ondervraagd, hebben de beide ministers verklaard, dat zij zeer vol daan waren over de resultaten hunner zen* ding. Lloyd George had hen op de harte lijkste wijze ontvangen. Ei^elond zou aan Frankrijk 18 millioen ton kolen leveren, hetwelk 60 bedraagt van de hoeveelheid,4 die het uitvoert. De prijs van de schecpsko- len is vastgesteld op 75 shillings per ton; heizelfde geldt voor fabriekskolen. De requi sites van kolen door de Bngelsche regee ring zullen zoodanig worden gereglemen teerd, dat onze importeurs van kolen er geen nadeel meer door kunnen ondervinden. Ten slotte is er een overeenkomst gesloten om den inkoopsprijs vast te stollen van de hoe veelheden, die de 18 millioen ton compleet moeten maken, welke voor Frankrijk gere serveerd worden cn aangaande welke nog geen geregelde contracten zijn gesloten. Hiertoe zullen Engelond en Frankrijk over eenkomen om den direclen aankoop dezer kolen te verzekeren voor een zoo gering mogelijken prijs voor rekening der Fransche regeering. Wat de tonnage betreft, vlotten de onderhandelingen met cle Engelscho regeering uitstekend. Bignon, onderstaats secretaris der koopvaardij, blijft hiertoe te Londen en denkt Vrijdag terug te keeren naar Parijs. Het wordt bevestigd, zegt de Petit Pnri- sien, dat Frankrijk het grootste deel zal be houden van de Duitsche schepen, die het zijn toevertrouwd en die gekocht zullen wor den door de Fransche reeders, die ze thans benutten. Wat de schepen betreft, die het zal moeten teruggeven, hun teruggave zal slechts geleidelijk plaats hebben, naarmate diegene worden geleverd, bepaald in de overeenkomst, gesloten tusschen Clementel en Mackay, controleur dei Brilsche koop vaardij, zoodat de Fransche koopvaardij vloot niet eensklaps een vermindering zal ondergaan. Kopenhagen, 25 Maart. (W.-B.). Volgens een telegram van het Noorscho blad Tidns Tegn uit Kirkenas, zijn 2000 bolsjewisten Pefschenga binnengerukt. Zij kwamen uit Moerman, deels over land, deels over zee. De bolsjewisten hebben de Fin- sche troepen in Petschenga teruggedreven. Konstantinopel, 25 Maart. (R.)« Het kabinet van Solik Pasja is afgetreden. Dam ad Ferid Pasja is belast mot de vorming van een nieuw kabinet. Parijs, 2 5 Maart. (N. T. A. Draad loos). Uit Konstantinopel wordt gemeld, dat het in het binnenland ven Klein-Aziê rustig is. De Porie is voornemens een bi- zondere missie naar Klein-Azië te zenden, ten einde.cle nationalisten op de hoogte to% stellen van den tegenwoórdigen toestand en van de gevaren, voor Konstantinopel verbonden aan een voortzetting hunner beweging. De stad is kalm en cle politieke toestand is onveranderd. New-York, 2 5 Maart. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Wilson benoemde Morgenlhau, oud-gezant te Constantinopel, tot gezant der Ver. Staten in Mexico. De benoeming wordt nu onderworpen qan do goedkeuring van den Senaat. W ashington, 26 Maart. (N. T. A. Draadloos uit Annapolis). Br richten uit Bei roet melden, dat emir Faic;al de Franschen tot 6 April den tijd gegeven zou hebben om Syrië te verlaten en dat de Arabieren even eens de Engelschen aangezegd hebben Pa lestina te ontruimen. Washington, 26 Maart. (N. IA. Draadloos van Annapolis). Een officieele schatting stelt het aantal Amprikanen in. Duitschland op 8000, waarvan 400 vrou wen. E1 p a s o2 6 M a a r t. (N. T. A. Draad loos van Annapolis). Volgens berichten varv de grens is in Chsmaria door Villa en zijn bende een Mexicaansche nederzetting ge heel uitgemoord. Vijftig vrouwen en kinde ren werden vermoord, de huizen verbrand, de oogst verwoest. P. i o Janeiro, 25 Maart. (R). Daar cle regeering er niet in is geslaagd een ver gelijk tot stand te brengen in de staking van het personeel van den Leopold!na-spoorweg, is een algemeene staking geproclameerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1