sse I PisuSsse's Cabaret (Lnseanbl© jj 5 WILLEM GROENHUIZEN g imnins ri" z tz „DE EEMLANDER" 5iiiiS BUITENLAND 8«nteisJii laison llfoiiieiie S Uil) IS I ASpsea f Van week lot week. baandag 12 April 's avonds 8 uur Een enkoio avond van Vroolijke kunst IN „AWHCITIA" Entrée Ie rang f 2.—, abonné's van heft Amersi?. Dagbl. 1.50, 2e rang f 1.—, abonné's A.D. f 0.75, -f Stedelijk® belasting en Auteursrechten. f! 1 «Sfft I Silver I 1 FEUILLETON. E /EN WICHT. Koopt uw Sc' erk büj d. Or© ©Se si dorst 18e Jaargang Me. 240 --- - pet post f 2.60. ,rer weck (met RtJtis vcttekcr ng TOjclpkiten) f 0.I7*. afzopdciüjke nummer» 1 Ojöï. Tiiechoon 513. DIRECTEUR: i VALKHOFF BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M«. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Woensdag 7 April IS20 met Inbegrip van een bewijsnummer, elke tegel meer 0 20, diensu.ini. e* dingen 1-5 icgcls 0.50. Voor handel en bedrijf bestaan leer vootdeelige bepalingen tol liet herhaald advcriccica bij abonnement bene cbeiiianc, bevattende de voot waaiden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. M. VLEESCHHOUWER, Meubelfabrikant - HOF 46 AMER SFOORT Fabriek: Papenhofstede. Directe lavering van den fabrikant aan den verbruiker Concurrentie daardoor absoluut uitgesloten. Zeven raadsleden hebben 't Volkspetitio- nemeirt in zake de Plaatselijke Keuze ook in o-nzen raad aan de orde gebracht. Wei-k weldenkend nvensch zou niet sympa thiek staan tegenover de onvermoeide actie van onze drankbestrijders? Ieder heeft in eigen kring genoeg gezien van de ellende, welke 't drankmisbruik teweegbrengt, om niet met kiacht te steunen den strijd tegen deze volksk-anker. Men mag met voldoening terugzien op wat door cle drankbestrijders reeds is be reikt. Talrijk zijn de vruchten van hun vol harding, energie en toewijding. De resulta ten van hun arbeid zijn niet genoeg naar waaide te schatten. Naast hun positieven ar beid, waarvan desnoods nog 'n overzicht te geven, is, staan de niet-zichtbare resultaten v.p'lke niemand ooit in vollen omvang zal kennen: wie toch zou kunnen weten hoeveel ellende voorkomen is door hun actie, door hun propaganda? Bij dè zeer groot e waar doering, welke wij dus voor het werk van de drankbestrijders oben. doet het ons leed niet elle midde len, welke zij gebruiken, te kunnen goed keuren. Zoolang zij ageeren tegen het drank„mis"bruik, staan wij geheel aan hun zijde, maar wanneer zij zich ten strijde gor den tegen het drank,,ge"'biuik, volgen wij hen met omzichtigheid. T Zij verre dat wij ons zouden verklaren ugen geheelonthouding. Wij hebben voor de geheelonthouders gelijken eerbied als voor de vegetariërs en niet-rookers en die arbeid 13 te grooter naar mate de personen ?'rh onthouden, niet omdat drank, vleesch 'nhak hun onverschillig of onaangenaam is i uiar wijl zij zichzelven' 't genot er van ontzeggen om het goede voorbeeld te ge ven. In 't eerste geval ware 't immers geen verdienste, in 't tweede geval spreekt 'n sterke overtuiging en aam de propaganda voor 'n nobele, mooie zaak zouden wij niet arne 'n handbreed in den weg leggen, ook al mochten wij er niet geheel mee iiv stemmen. Maar zoodra de geheelonthouders niet meer door t goede voorbeeld, door over reding en door propaganda ag-eeren doch dwang willen oefenen, zien zij ons niet larv- i in hun gezelschap. Men gaat dan 'n verkeerden weg op. Zoo is het o. i. met hun actie in zake „Plaatse- lijke Keuze" om te komen tot „Droogleg ging". Zij, die in dezen tot oordeelen bevoegd geacht mogen worden, zijn het er volstrekt niet over eens of matig en sober gebruik van alcoholhoudende dranken, schadelijk is. En dat men de volkskracht te kort zou doen door éér.s in de week of eens in de maand 'n glas boerenjongens of advocaat, wijn of 'ikeur te drinken, zullen wel heel weinigen slaande houden. Daarentegen zijn er velen die beweren en 't lijkt ons zeer aanne melijk dat zoo hu en d'an 'n glas van 'n op zich zelf niet schadelijke drank (dus bijv. £een absinth!) uitmuntend is voor ons hu meur, ons 'karakter en onze geestkracht. Wordt aan de beteekenis van die drie fac toren voor de samenleving en 't levensgeluk der menschen wel voldoende aandacht ge- hecht? Wat met name het humeur betreft, bij de noordelijke volkeren is 'n opwekkings middel zoo nu en dan werkelijk niet geheel overbodig. Tegen het drankmisbruik achten wij geen i maatregelen te kras, maar wij zien geen reden om ook 't matige en sobere gebruik rigo-ureus te verbieden. Dat zou 'n zeer gevaarlijk precedent scheppen. Er zijn personen, die hun gezond* heid, en dus de volkskracht, schaden door te veel rcoken. Zou daarom 'n rookverbod gewettigd zijn? Ook snoepen is buitengev/con ongezond. Er zijn misschien nu reeds meer snoepers dan dronkaards. En als er 'n drankverbod mocht komen, zal 't gebruik van zoetigheden en als 't daar nog ma«ar bij bleef! nog veel sterker toenemen en nog veel meer maagziekten veroorzaken. Moet er dan ook 'n snoep verbod komen? Waar zou men heengaan? En nu zullen «.ve nog maar zwijgen over de ontduikingen, welke 't gevolg zouden zijn! Bijna elk verbod brengt natuurlijk ont duikingen mee en dat is geen argument tegen 'n verbod. Maar 'n verbod is alleen dan van pas wanneer de overgioote meer derheid van de noodzakelijkheid overtuigd is en 't verbod billijkt. En dat zou hier niet 't geval zijn. 'n Verbod, dat niet door de overgroote meerderheid gecliagen wordt, werkt demoraliseerend, evenals wetten waarvan men te voren weet dat zij door dui zenden overtreden zullen worden en de overtredingen in de publieke opinie geen strenge afkeuring ondervinden, slechte wet ten zijn en de repressieve beteekenis ook van de andere wetten aantasten. Neen, van „drooglegging" kunnen wij geen voorstander zijn en 't voorstel van 7 raadsleden in zake de actie voor „Plaatse lijke Keuze" kan onzen steun niet erlangen. Het denkbeeld zelf van volksreferendum heeft veel bekoorlijks al steh het in de prak tijk (in Zwitserland) dikwijls teleur. Het kan som9 wenschelijk zijn den volks wil te kennen als men op 'n tweesprong staat en de richting wil weten welke de meerderheid zou wenschen. Maar wij voe len er niets voor om allerlei quaesties bij volksstemming, 't zij plaatselijk of landelijk te doen uitmaken; dot komt in theorie neer op de tirannie van de helft 1 en in prak tijk zelfs op de tirannie van 'n minderheid want 't aantal thuisblijvers is altijd groot. Bij plaatselijke keuze ten opzichte van drooglegging zou misschien 60 opko men en 31 dus nog geen derde gedeelte der kiezers, 't verbod kunnen doordrijven. Waarom zouden dan straks niet evengoed 31 der kiezers de verdrijving van de ban ketbakkerijen of sigarenwinkels bewerkstel ligen De vrouwen vormen de meerderheid der kiezers en 't rookverbod kwam er dus *f*ker door f Invoering van Plaatselijke keuze zou lei den tot de meest onbillijke onderdrukking van de minderheid. De Democratie, welke zich tegen de heerschappij van 'n klikje of minderheid verzet, eischl ook waarborg voor de rechten der minderheid tegenover willekeur der meerderheid. Politiek Overzicht Er is wéinig nieuws uit het Duitsche in dustriegebied: Maandag zijn Mühiheim en Bottrop bezet, terwijl een bataljon naar Gel- senkirchen is gezonden om het toezicht te houden over de achthonderd geweren, die ten raadhuize zijn ingeleverd. Gisterochtend in de vroegte zijn cle troepen Dortmund bin nengerukt, terwijl de rijksweer eveneens Schwerdte heeft bezet. Hl-fS'oW I V001 ceil onverwijlde samenstelling der kio-T 1 zerslijsten te nemen, zoodot deze lijsten te« j gen einde Mei gereed zijn. I Brussel, 6 Aprii. (H.-R.) De unin»:a. king is geëindigd; de dienst werd vanoch tend hervat. Eik abontié hoeft recht op drio abonnékaarfen tegen gereduceerden prijs. KAARTVERKOOP IN VALKHOFF'S BOEKHANDEL, abonnó'skaarien worden na 's avonds half 8 en aan de zaal niet verstrakt. Plaatsbespreking als gewoonlijk. ^srrsssE?ss^mama^mmsBBP2ew taxam Door generaal Degoulte, den commandant der Fransche troepen, is tot de Rijnlandsche bevolking een proclamatie gericht, waarin door hem wordt te kennen gegeven, dat hij orders heeft gekregen om de plaatsen Darm stadt, Dieburg, Hanau, Homburg en Frank fort te bezetten. De duur der bezetting zal afhankelijk zijn van den tijd, dat de Duitsche regeeringssoldaten rich in de onzijdige zóne bevinden; zoodra deze wordt verlaten, zal ook worden afgezien van de verdere occupa tie. In een tweede proclamatie verklaart gene raal Degoutte aan de bevolking der bezette steden, dat de Fransohe troepen niet binnen gedrongen zijn als v£roveraars, maar als be zetters. Wel is de staat van beleg afgekon digd, doch de openbare diensten zullen als vóór de bezetting blijven functionneeren: het toezicht erop wordt echter uitgeoefend door de Fransche militaire overheden. Een te Parijs uit Mainz ontvangen tele gram deelt mede, dat bij de bezetting van Frankfort de tanks voorop gingen en dat de infanterie daarop volgde. De bezetting wordt geschat op vijftien tot achttienduizend man, onder wie zich nog al veel cavalleristen be vinden. De Franschen zijn op alle mogelijk heden voorbereid en hebben veiligheids halve ook artillerie meegenomen. Tot con flicten is het niet gekomen en de stad heeft een rustig aanzien. Gelijk wij reeds meld den, zijn gisteren in de vroegte de Fran schen Darmstadt binnengerukt; kleine afdee- lingen bezetten het station, teg.en welk feit de staatspresident (van Hessen) protest heeft aangeteekend. Om de orde en rust te hand haven, is door de regeering en den burge meester een manifest verspreid. Naar ver luidt hebben de Franschen verklaard voor- loopig de overheid ongemoeid te zullen laten. Over de aan te nemen houding der andere Entente-leden lekt weinig uit; alleen meent Havas te weten, dat de Belgische regeering besloten heeft haar houding in overeenstem ming te brengen met haar bondgenooten. (Brjtteoilandsche Berichten. B e r 1 ij n6 April. (V. D.). Naar van goed ingelichte zijde wordt gemeld, zijn de Russische bolsjewisten Radek en Legin Maandag te Dortmund geweest. Zij hebben aan een zitting van de legerleiding van het roode leger deelgenomen en aangedrongen op voortzetting van don strijd, waartoe dan ook besloten werd. B e r 1 ij n 6 April. (V. D.). De verliezen der rijksweer tijdens 't binnenrukken in 't Ruhrgebied bedroegen tot 4 April 170 doo- den en 346 gewonden123 manschappen werden vermist. E s s e n, 6 A p r i 1. (V. D.) De rogee- ringstroepen zijn te kwart over 5 Essen bin nengerukt. Het raadhuis en de openbare gebouwen zijn bezet. De stad is geheel vrij van Spartacisten. Heme, 6 April. (V. D.) Na het bin nenrukken der rijksweer hebben de spoor- weglieden onmiddellijk het werk hervat. Parijs, 6 April. (N. T. A. Diaodloos uit Lyon). De voorhoede der Fransche cava lerie is te Eckenstein aangekomen en be weegt zich in de richting van Hanau. De be zetting jjeschiedde zonder incident en weer stand. Tot nu toe heersoht zelf overal in de •geheele streek rust. P a r ij s, 6 April. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Millerand had Dinsdagochtend een onderhoud met Foch en ontving even eens Wallace, ambassadeur der Ver. St. Berlijn, 6 April. (W, B.). De rijksmi nister van binnenlandsohe zaken heeft de landsregeeringen verzocht de gemeentebe sturen op te dragen alle voorbereidingen Por ij s, 6 A p r i 1. (V. D I)-.tins voor Elzas-Lothoringen is voir Jut ar f I April 1020—31 Maori 1921 vastgi old. /'ij bedraagt 638 milliocn aan inkomsten en uit. I gaven. De bedrogen zijn vastgcsiekl ovcr- eenkomstig de plan's olijke wetten. Er ml aan een tekort van 503.055.620 francs moe ten worden tegemoetgekomen tot dekking von de uitgaven in drze begrooting Dit Ie. kort is ontstaan voornameli-i door de uit* gaven tot herstel van de oorlo-jssciuslr <yt voor de uitvoering van grootc wcri.-r, n!i het graven van kanalen en het s'i n \;m een universiteit. Tot dekking wordt hulp van den staat ingeroepen. Londen, 6 April. (V. D.) De NortH Atlantic Passenger Conference v; .lo alle passage-tarieven met tien pre n!. D: :;r- entegen werd de extra-toeslag verminderd van 33K tot 25 Londen, 6 April. (R.) De conferen* (ie van de onothonkcliike arbeiderspartij (In dependant Labour Party) te Glasgow heeft besloten met een bespreking van de Interna* I tionnle. De conferentie besloot zich uit do Internationale van Moskou aan tc sluiten,. Een voorstel om zich dadelijk bij de dorde Internationnle van Moskou een te sluiten, werd verworpen en men besloot Zwitserland uit te noodigen maatregelen to nemen voor het stichten van een alle groepen omvat ion- de Internationale. Londen, 6 April. (R II; aantal dei vernielde Iersche politie-!;ureau.\ bedraagt thans 153. Een sterke ofdeeling soldaten h - ft "'s- leravond een inval gedaan in oen restaurant te Dublin, waar de lersoho vlag uithing. Uit het restaurant werd geschoten, v.nnrna de soldaten in de lucht schoten. Diioden of ge wonden vallen niet te betreuren 'if oerso- non werden gearresteerd. Verder ziin geen' relletjes voorgevallen. Kopenhagen, 5 April (W. B.). De koning heeft zijn goedkeuring gehecht aan de volgende lijst von ministers minister president en minister von verdediging Fris; eeredienst Ammentorpsociale aangele genheden burgemeester Jensenfinanciert Koefoedondffnvijs Pedersen"handel Pri or openbare zaken O. C. Scavenniusjus titie Schroederlandbouw Sonne binnen- landsche zaken Vodel. Het ministerie bestaat uit mannen, die in de politiek nog geen rol hebben gespeeld Zijn eenige taak is de verwezenlijking van de kieswet, dei door het ministerie-Zahle hij den Rijksdeg werd ingediend en het doen houden van nieuwe verkiezingen voor het Folketing. Alle eischen van de arbeiders werdert ingewilligd o.a. de opheffing der aankondi ging van de uitsluiting, het waarborgen vort een duurtebijslag aan de arbeiders, alsme de invoering van bedrijfsraden en annes- tie voor alle politieke misdrijven. De nieuwe verkiezingen voor het Fol keting zijn on 22 Av.v'l v. esteld. W e e n e n, 5 April (V. I).). Alhier zijn 100 Amerikaanscne doktoren voor studie doeleinden gearriveerd. Het tabaksmonopolie is opgeheven. De Fransche gezant Allizé verklaarde, dat Frankrijk het Oostenrijksche vredesverdrag na Paschen zal ratificeeren. W e e n e n, 5 April (V. D.). In Honga rije zijn 5 Milliard kronen bankbiljetten af gestempeld. We en e n, 6 April. (W. B.). Het corres- pondeiüiebureau Wilhelm bericht, dat gis* Wie zich niet meer schamen kan, laat die zich dan tenminste geneercnl g JUWELIER :-3 AMERSFOORT g g Roman door EIGENHUIS. Mien was erg gestreeld en het lag heelcmaal in haar aard, om gulweg iedereen te helpen, Öien zo maar een dienst kon bewijzen. O, zeker, met plezier zou ze dat doen. Juist kwam baar man binnen. <,Ja, die beeft voor alles tijd," zei bij. „Maar )k 'ben bang, <*3t ze bet zich wat al te druk maakt. "Wat <tie j'er jong en opgewekt uit, 'noes. Is Japiks soms weer aan bet opsnijên lewee-st, over al de boeremeisjes, die hem na- oopen?..." Japilcs kleurde, en Alien dreigde: „Zoo'n Lo velace!" 's Nachts kon ze niet in slaap komen. Die gouden bazuinen, geheel voLgewenkt en op gevuld, spookten haar voortdurend door liet hoofd, en dat niemand op het dorp er kans toe zag! En wat had die Japiks een mooie, zachte oogen. Hij moest ook zoo- mooi zin gen. Ze konden hem wel erig een avondje vragen. Hoeveel maal ze de bazuinen wel niet tracht te te borduren! En telkens schudde Japiks het hoofd, of er nog iets aan mankeerde. En eindelijk viel haar in eens in, hoe ze liet doen zou. Ja, ze zou bazuinen knippen van goud fluweel, die op het vaandel naaien, en ze veel relief geven door ze met watten op tc vullen. Dat was. de eenige manier. Borduren zou niet gaan, dan sprongen ze tc weinig naar voren. Zoo was het tcch heel eenvoudig, en 't zou keurig en rijk staan. 's Morgens had ze een barstende hoofdpijn. Jannetje deed nu alles even dom en had al vier keer een uitbrander gclLTcgen vóór 't kof fietijd was. En haar arme man kon geen goed doen, al lmd hij zich in zijn middaguur nog zoo ingespannen, om de kindertjes behoorlijk gcwassclicn aan tafel tc krijgen. Kort voor hij naar school iging, barstte ze in -snikken uit: jr't Is ook zoo eiken dag hetzelfde. Altijd weer zoo'n dom wezen in de keuken, dat je aan je zenuwen trekt; drukke kindertjes, die alles vuil maken en me het hoofd zeer schreeu wen, en hergen verstelwerk, bergen kousen te mazen..." „Kom, kom! Denk je, dat het in school al tijd zoo amusant is? -k Kon ook wel z.eggcn: Altijd weer die domme kindertjes; altijd' weer lie vuilpoetsen, die nooit te verbeteren zijn; en altijd weer praten over dien geniepigen Fi- lip-s II cn die verraderlijke deelwoorden. Ieder moet nu eenmaal werken voor den kost en werken is niet altijd een spelletje." „Ja, werken! Denk jc, dat ik te lui ben om tc werken? Alaar zulk werk, zoo pietluttig en dood"., snikte ze verder. O, als zc op dat chapiter kwam, dan was er geen tegenhouden aan. „Nu, moppie, ik moet naar mijn school, om me wat te amuseeren. Laat jij den heclen !-"• 1 maar cris in den steek en ga wat fietsen!" Ja, dat zou ze dolgraag willen. Als ze die propvolle maasmand aanzag, dreunde het in haar hoofd of elk kouserolletje 'een kei was, die er tegenaan gesmeten werd. HOF 38 Ineens trippelde ze weer krachtig naar bo ven, trok een fictsrok aan, gaf Jannetje in de keuken de noodige bevelen en reed het dorp uit. Wat was dat Piasend altijd lief! ILaar hoofd pijn vergat ze ei haast door. Al die lago ak kers met weekierige singels omringd, vol bloeiende struiken en igroene heesters of groote aardberbedden, rood van de glanzige vruchten, die de lucht geurig maakten. Ze reed langzaam en snoof begecrlg de zoete lucht op. Wat was dat weldadig en kalmee- rend! Ilcor die vogeltjes in de singels twinkelen en schetteren en de lijsters daar 'hoog boven uit met weelderig yo! gekweel, dc wielewaal cr telkens vragend eigenwijs zijn rond ge fluit tusschen door. Een frisschc koelte woei haar over den Plas tegemoet. Zc rustte heerlijk uit op haar fiets, kalm voorttrappeivd, de vochtige lucht vol bloesem- en vruchtengeureii. Diep ademde zc die in, omdat het was, of ze er haar longen mee balsemde. Een oogenblik kon zc zonder moe getob in haar hoofd staren over dat blik kerend vlak, waarin dc golfrimpeltjcs met soml^lansen omkrulden. Alleen physick wel- behagen, droomerig uitzien over het wijde, zonnige verschiet. En geen maasmand, geen treiterige dienstbode, geen kindertjes, geen hoofdpijn... Zc zag links over den fluweclglanzenden pol der achter de doornhaag. Droomerig lagen de koeien in liet mollige groen te herkauwen, het zoete, physieke. zorgelooze leven weer en weer over genietend. Er rezen domme vragen in haar op, waarom in haar die vredige rust niet kon bestaan van intens lichamelijk ge not zonder voor- of achteruitstaren, alleen kalm gelukkig in liet lieden. Zc drong zc met geweld terug, want het was, of zc alweer drukkend pijn deden in haar hersens en of één vraag een spooldeger van vragen in een walm van ontevredenheid cn ellendigheid deed oprijzen. Maar ze kon zc niet meer terugdringen en al de afmattende ontevredenheid cn pijnlijke woeligheid in haar hersens sloot haar weer af van <le sfeer van vrede om haar. Goed, dat zc een boek bij zich. had. Een dwaas opwindend, zinnelijk boek, dat ze na lezing met afkeer zou ter zijde leggen. Maar dat den stroom van haar zelfbeklag zou af leiden in lauwe hartstochtelijkheid, en dat •den innerlijken onvrede in het neertrekken •daarnaar even eou stillen. Ze lei haar fiets op de stcenen glooiing neen en zette zich op een groot blok graniet. Rondn om haar heen slingerde ranken van hegge* winde, uitkruipend tusselien de steenbrokken; telkens haar witte kelken omhoog heffend eni ze om braamranloeii cn wilgenstruiken en riet stengels kronkelend, in een stillen drang vau vermooien wat onder haar bereik viel. Dat zou ze ook willen doen, alles sieren met de witte, smetteloos tecre bloemkelken van haar idealen. En als ze begon, dan verwelkte lief teere .gcrank al door den adem van haar eigen onvoldaanheid. En toch wou ze alles zoor •graag mooi zien, glanzend als een idylle Waarom was zc altijd dc eerste, wie het ruwo« er onder hinderde en die alles door elkaaq: schopte! ji: Wat bonsde haar hoofd! Er niet aan denken en even d'walen in did klatergoud wereld uit haar boek, en er zich lij-1 d el ij k in laten voorttrekken, al waren d« vin*< gers, die haar bij de hand leidden, viezig; klam... Geen sterveling leidde haar aandacht aLt een paar karekieten zaten tevergeefs dicht bij haar, schommelend op een rietstengel, Baac met hun liedje uit te tarten tot het zoekertt van hun nestje. En toen het bij vijven sloeg zc het boek met een klap dicht, stil zuchtend en zich even de verblinde oogen uit* wrijvend. Zc zag er allerliefst uit met terende en opgewonden blosjes, kleurend doa» liet blanke vel. Hier een jong meisje, daar eeajt moeder van vijf kindertjes. (Wordt vervolgd).'

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1