Geldersche Gredietvereeni Siiiiiiiii niet inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 20, dienstaanbic# dingen 1 5 iegels 0 50. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald advcifccrcn bij abonnement. bene circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden, bewijsnummers 5 cent. in ails sESiten Sohasnwerk AB0HHEMEHT8PRIIS-:rt5 7^ Z DE EEMLANDER" BUITENLAND Verricht alle bankzaken. BINNENLAND FEUILLETON. EVEN WICH T. SoHeering MjJ. GB08TESD0RSÏ - HOF38. ARNHEM. Opgericht 1866. Gestort KapitaalS 10.000.000 Reserven- 4.400.000 18e Jaargang Ne. 241 per (KMI 1 2.40. pK weck (met grati» verzeker ng jeyaz onscMAia) f Ï.15*. aiioaderlijke nummer» G.0J. Tzlefhoon 51J. 'i DIRECTEUR! 1. VALKHOFF. BUREAU: HOOFDREDACTEUR: ARNHEMSCHE POORTWAL. M,. D J. VAN SCHAARDENBURG. Donderdag 8 April 1920 Politiek Overaichi 'f Aan den Duitsch-en zaakgelastigde te Pa rijs is opgedragen de Fransche regeering een note te overhandigen, waarin wordt op gemerkt, dat in do Duitsche nota ven 6 April de Fransche regeering mededeelt, dat de êommandeerende generaal van het Rijnle- ger bevel heert gekregen onmiddellijk de sleden Frankfort, Hanau, Darmstadt en Die- burg te bezeilen, omdat aan den eisch van Frankrijk toT terugtrekkingder riiksweer- baarheidstToepen uit de neutrale zone geen gevolg is gegeven. De Fransche regeering heeft hieraan toegevoegd dat de bezetting zal eindigen, zoodra de Duitsche troepen de pnzijdige zóne geheel zouden hebben ont ruimd Reeds voor de overhandiging der nota is de bezetting der genoemde steden in werke lijkheid geschied De Duitsche regeering dient echter in naam van het recht, het ge zond verstand en de menscheliikheid zoo krachtig mogelijk te protesteeren daar h. i het onmogelijk de bedoeling van het verdrag van Versailles geweest kan zijn Duitschland te verhinderen om zoo vlug mogelijk de orde te herstellen, die door roovers en moorde naars op geduchte wijze is verstoord. Duitschland vindt, dat de ernst van de be weging in 't Ruhrgebied in 't buitenland veel te weinig wordt ingezien en dat met name Frankrijk geen begrip heeft van den omvang der ongeregeldheden. De DuitscVe regeering was te goed bekend met de fei ten, dan dat ze zoo optimistisch zou zijn om te verwachten, dat aan de oproerige bewe ging, die het economisch en politiek samen stel van 't rijk in gevaar brengt, zonder mi litaire interventic een einde zou kunnen worden gemaakt. De gebeurtenissen stelde naar tot dusverre in het gelijk, daar overal waar cle rijkstroepen verschenen, de bewe ging de kop werd ingedrukt en ook de vrees van geallieerde zijde, als zou het op treden der troepen cle vernietiging van in- dustrieele inrichtingen ten gevolge hebben is tot nu toe met bevestigd. De idee, dat het benden van troepen naar 't opstandig in~ dustriedistrict een bedreiging voor Frankrijk zou vormen, qualificeert de regeering te Ber lijn ois 'n ongerijmde dwaasheid, waar niet verder op behoeft te worcl-en ingegaanzij handhaaft dan ook hanr opvatting, clal van 'n moedwiilig schenden der tractaats-clausules dan ook geenszins mag worden gesproken maar zelfs, indien inbreuk op 't verdrag was gemaakt, zou de door de Fransche regee- ring gepleegde .daad van militair geweld" êen grove onbillijkheid zijn. De Duitsche re geering herinnert er aan, dat de geall. en gieass. regen ringen in haar nota van 8-T2-'l9 hebben erkend, dat zij de gevolgen eener gebeurlijke nict-n ale ving der verdragsver plichtingen niet alleenlijk wilden bepalen naar de algemeene clausules van 't Iractaat, maar ook naar de in 't volkenrecht gebrui kelijke bepalingen en voorts wordt er op ge wezen. dat de Fransche regeering de bepa- iingen heeft genegeerd, die den basis vor men van de volkenbondsovereenkomst, wel ke een ve el-bete ekenend deel uitmaken van 1 vredesverdragde Duitsche regeering stelt zich dan ook op 't standpunt, dat het onder havig geschil fusschen een lid en een niet- lid van den Volkenbond niet met geweld- middelen mag worden opgelost maar dat deze oplossing dient plaats te hebben door internationale minnelijke schikking. Met bizondere klem wijst cle regeering fe Berlijn er ten slotte op, dat de militaire dwangmaatregelen der Fransche regeering noodzakelijkerwijze de ernstigste politieke en economische gevolgen na zich zal sle pen, dear iedere Duitsche regeering zich voor de .onmogelijkheid zal zien geplaatst de erde en rust zoowel te handhaven als te herstellen in eer. land, dat door zooveel ern stige sohokker» uit het evenwicht is gesla gen, indien zij aon'houcbend merkt, dat onge rechtvaardigde argwaan leiding geeft aan de daden der voormalige vijanden en wanneer zij bij voortduring blootstaat aan allerlei kwellingen. De Duitsche regeering juichte het ten zerste toe, dat juist den laatsten tijd Frankrijk bereid scheen te 2iin tot toenade ring op het terrein der economie. „Hoe kunnen", roept zij ten slotte in de nota uit, „zulke voor Europa's herstel ge wichtige denkbeelden worden gerealiseerd, wanneer tegelijkertijd een Fransch leger den voet op Duitschen bodem zet en daar door de diepste verontwaardiging en ver bittering bij het Duitsche volk wakker roept? In de allereerste plaats behoeft Duitschland rust. In dot geval alleen kan in zoo'n hooge mate, de arbeidsprestatie wor den opgevoerd, dat het volk in staat is te le ven en de verdragsverplichtingen te vervul len." Buitenlandsche Berichten. Lorden, 7 April. (N. T. A. Draad loos uit Lyon). Lloyd George zal Londen Donderdag 15 April verlaten en zich naar San Remo begeven. Lord Curzon zal twee dagen eerder vertrekken Lloyd George znl cleihalve niet in het Legerbuis zijn als de kanselier van de schatkist zijn belangrjke begrootingsrede zal houden. Na de bijeenkomst van den Oppersten Rand in San Remo zullen Lloyd George en Curzon zich naar Parijs begeven, om bij de ONorhor.diging van het vredesverdrag jian de Turksche afgevaardigden tegenwoordig te zijn. Londen, 6 April. (R.) De Raad van den Volkenbond is tegen 9 April te Parijs bijeengeroepen om de voorstellen van den Oppersten Raad te overwegen inzake Ar menië en de bescherming der minderheden, binnen de grenzen van Turkije. De Raad zal ook het ontwerp bespreken voor de verkie zing van de leden van de Dantzigsche volks vertegenwoordiging, die in overleg met den hoogen commissaris een grondwet voor de vrije stad zal samenstellen. Het is mogelijk dat de terugkeer van de krijgsgevangeenen ook een punt van be raadslaging zal vormen. P a r ij s, 7 April. (V. D.). Fransche troe pen hebben Dinsdag Frankfurt, Darmstadt en Hanau bezet. Eenige militaire contingen ten werden naar Homburg en Dieburg ge zonden. De operatie werd uitgevoerd, zonder dat een enkel incident plaats had. Na Frankfurt te zijn binnengerukt, ont ving generaal Demetz, die het bevel over cle Fransche troepen voert, d<r Duitsche autori teiten en herhaalde hen c!>e redenen welke geleid hebben tot cle bezetting van de stad en zeide cp hen te vertrouwen ter voorko ming van wanordelijkheden. Een bataillon van de zekerheidspolitie{ welke t«> F vonk fort vertoefde, werd ontwapend. Frankfort, 7April. (V. D.). Tusschen de bevolking en de Fransche bezettings troepen is het hedenmiddag bij de hoofd wacht lot botsingen gekomen. De Marok kanen. hadden aldaar een post met 5 machi negeweren opgesteld, welke den gehec-len dag door honderden nieuwsgierigen omge ven werd. Wegens een onbeduidende aan leiding maakten de Marokkanen om 2 uur van cle wapenen gebruik en scholen op de menigte, waardoor vele personen getroffen werden. Een schooljongen en een oudere man bléven dood op de plaats liggen, ter wijl 35 andieren, me erend eels zwaar gewond, naar het ziekenhuis gebracht moesten wor den. Van deze zijn er reeds 5 gestorven en verkeeren verscheidene in levensgevaar. Frankfort, 7 April. (V. D.) Hedên- middag ganjg hier het gerucht, dat de Fran- schen cle stad zouden verlaten. Er is even wel geen orficieele bevestiging van dit be richt verschenen. Volgens cle ia-lichtingen van den politie-president iou daarentegen dé Fransche bezetting nog versterkt worden. Frankfort, 7 April. (V. D) Behal ve bij de hoofdwacht is het ook op de Kai- sersplaatz tot botsingen met de Franschen gekomen. Naar een officieel berichtgever meldt, zouden daarbij 3 Fransche soldaten gedood cn een officier der bezettingstroe pen zwaar gewond zijn geworden. Het aan tal van hen, die gedood zijn door de schiet partij bij cle hoofdwacht, bedraagt nu reeds 10. De dagbladen zijn heden nog niet \cr- schenen, maar zullen waarschijnlijk mor gen onder censuur uitkomen. Het telefoon verkeer was hedenmiddag met het onbezette Duitschland weder vrij. Offenbach, 7 April. (V. D.) Na den intocht der Franschen was bekend gemaakt, dat geen couranten meer mochten verschij nen. Gisteren kwamen deze nog. uit, doch vandaag niet meer. De Franschen zijn he den afgetrokken. P n r ij s, 7 A*p r i 1. (R.). Volgens een tele gram uit Mainz hebben de Fransche troe pen vanochtend om 6 uur Homburg bezet. P a r ij s, 7 April. (Havas). Een officiee- le mededeeling zegtDe bezetting van Hom burg heeft heden zonder ongeregeldheden plaats gehad. In de bezette zóne is alles rus tig gebleven. Millerand heeft aan de conferentie van ambassadeurs den brief meegedeeld, dien hij onmiddellijk aan den Duitschen zaakge lastigde te Parijs heeft laten overhandigen en waarin hij een overzicht geeft vqp de ge beurtenissen, die aan de bezetting vnn Frankfort, Darmstadt, Homburg, Hanau cn Dieburg voorafgingen en de hoop uitspreekt, dat de geallieerde regeeringen evenals hij de noodzakelijkheid van ccn onmiddellijk ingrijpen zullen beseffen en hem daarbij zul len steunen. Hij herinnert eraan, dat de Fransche regeering op 23 Maart aan den Oppersten Raad te Londen heeft voorgesteld Frankfort en DarmstacU te bezetten, waartoo deze toen het oogenblik niet aangebroken achtte. Tenslotte verklaarde Millerand, dat He houding der Fransche regeering zijn recht vaardiging vindt in de handelwijze der Duit sche regeering. De Fransche regeering wij zigt haar beschikkingen inzake economische samenwerking met Duitschland niet, waar van cle economische toestand van Europa afhangt en zal elk ernstig voorstel goedgun stig overwegen, terwijl het zelfs niet *s irt- geslotc-n, dat onder zekere omstandigheden liat initiatief van Frankrijk uit zal gnnn P a r ij s, 7 A p r i 1. (R.j Mnyer heeft Mil lerand heden de nota ter hand gesteld van de Duitsche regeering inzake cle bezetting van Frankfort en andere steden. Millerand heeft des middags den Raad van Ambassa deurs het antwoord medegedeeld, dat hij van plan is aan Mayer te zenden. Londen,? A p r i 1. (V. D De Evening News zegt, dat Lord Derby, r.a bekom m in structies de Fransche regeering Heeft me degedeeld, dat de Engelsche regeering den toestand in Duitschland ongeveer uit Fransch oogpunt beschouwt en ongetwijfeld sympathise eft met de door Frankrijk aan genomen houding. Brussel, 7 April. (V. D.). De „Natio nal" vermomt, dat de Bil;ische regeering besloten zou hebben ten opzichte van de gebeurtenissen in het Ruhrgebied te hande len in overeenstemming met de geallieer den. Wonneer de Fransche en de Engelsche troepen ingrijpen, is ook bet ingrijpen der Belgische troepen mogelijk. Delacroix en Ilymons, die te Ostende en Brugge vertoef den, zijn gisteren te Brussel teruggekeerd. Rome, 7 A p r i 1. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De bloden constateeren, dot de regeering gisieren besloten heeft dat Italië Frankrijks optreden tegenover Duitschland móreel zal steunen, doch tot geen prijs be reid is mee te doen aan militaire maatrege len tegen Duitschland. L o n d e n7 A p r i 1. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Dinsdagavond zal cle internatio nale financieele conferentie te Brussel tegen de derde week in de volgende maanci wor den bijeengerocp Het belangrijkste agen dapunt zal dat der internationale wisselkoer sen ziin. Londen, 7 April. (R.) De vreemde lingenverordening voor 1920 wordt op 12 April van kracht. De verordening bepaalt, d-et vreemdelingen in een register bij cle politie ingeschreven moeten worden, gelijk thans, maartij, die met toestemming van de immigratie-autoriteiten aan land komen, mogen twee maanden blijven, in plaats van één, alvorens zij ingeschreven behoeven te worden. De verordening geeft bizondere regelingen voor buitenlandsche zeelieden; informaties zijn in elke haven bij de politie te krijgen. Kopenhagen. 6 April. (W. B.) De nieuwe regeering Friis stelcle zich heden aan de beide Kamers van den Rijksdag voor. De minister-president uitte den wensch, dat de nieuwe verkiezingen zoo spoedig spoedig mogelijk zouden plaats hebben. Overigens wil de regeering verschillende zaken afdoen, o. m. de Noord-Slceswijksche bestuursregeling. Ondanks de opheffing der algemeene staking zetten de bakkers, de zeelieden, stokers en havenarbeiderSjde sta king voort. Rome, 7 April. (H. R.) Door het pa piergebrek zuilen vanaf 8 April de dagbla den met niet meer dan twee pagina's ver- sclii nen. W e e n e n, 7 April. (V. D.). Op den ex pres-trein, waarmede Renner naar Rome reisde, is een aanslag gepleegd. Men heeft n 1. getracht den trein te doen ontsporen De trein kon echter tijdig tot stand worden gebracht, zocdat de aanslag mislukte. Budapest, 7 April. (H. K. B.). Naar He bloden mededeelen zijn op Paasehmaan- dag 85 Hongaarsche gezinnen uit Brnsso, die door de Rumenen waren verjaagd, tc Bu dapest aangekomen. Door de onverschillige ruwheid van de Rumeensche autoriteiten. moesten deze menschen de reis, die htngéU dan drie weken duurde, in open bcestenwa* gens afleggen. Kowno, 6 April. (\V. B.). Naar het Litausch persagentschap meldt, heelt Tsjits- jsrin, de Russische volkscommissaris voor btnlenlandscho zaken, aan den Lür.uschen minister van buitenlandsche raken bericht, dat de sovjetrogeering het voorstel der Li- tuusche regeering om vredesonderhandelin gen aan te knoopen, heeft aangenomen. 1 o k i o, 5 A pr i 1. (R.). Uit Chnrbin is een niet-officieel bericht ontvangen, niededee- Iende, dot in den nacht van 4 op 5 April de Japanners zich hebebn meester gemaakt van de regeeringsgebouwen en het s.ioorweg- st.uion te Wladiwostok, op wélke gebouwen! de Japansche vlag werd geheschc; Volgens een later bericht was in \\lndi- wostok alles weer kalm. De Japanners ga ven de bezette gebouwen weer terug, tor- wijl de Japansche vlag werd neergehaald. Hu geheelc incident vloeide voort uit een' misverstand. De Japanners beweren, dot de Russen, zonder te zijn getart, hun patrouil les hadden aangevallen. Daarop hadden de Japanners geantwoord. Washington,? A p r i 1. (ROp eert bijeenkomst van den federalen tuinbouw- raad, die belegd was om de maatregelen tel bespreken, die genomen moeten worden om de verspreiding van den katoer.worm in* Texas te verhinderen, werd verklaard, dat al leen een drastische afzondering de noodlot tige verspreiding kan beletten. De raad heeft voorgesteld, dat Texas voor den tijd van drie jaren de teelt van katoen in cle be smette streek zou verbieden en cle verbou wers zou schadeloos stellen. Verder wordt aan het ministerie van landbouw \oorge- steld het vervoer van katoen en kaloc-nzaad uit 1 e*as aan beperkende bepalingen te on derwerpen. Uil de Pers Dc \vouli>v,ntoo«l, In de Nieuwe Arnhemse he Cou rant betoogt een inzender, dat men de oor zaken van den woningnood tè uitsluitend ii\ de crisisomstandigheden zoekt, terwijl in derdaad voor het jaar 1914 reeds de voor teekenen van een dreigend woningconflicï konden worden waargenomen. Men raakt dc zcak in 't wezen, wanneer' men begint met deze vraag le stellen: is het huren cn verhuren van huizen (woningen) ccnbcdrijf? En zoo ja, mag dat bedrijf dan looner.d zijn? Wij twijfelen niet er aan of op beide vragen moet een voluit beves tigend antwoord komen. Welnu, wat mag dan de redelijke winst in dit bedrijf zijn? Wordt dc kwestie in dit licht beschouwd, dan komen we tot dc er kenning dot liet bedrijf ook reeds vóór dort oorlog niet loonend was en dot duorin do voornaamste oorzaak is gelegen van den op dit oogenblik hecrschenden woning nood. De schrijver maakt de volgende bereke ning; als basis aannemende een rentestand aard van 5'/j of 6 pCt. (Voor den huizenbouw is het geld particulier hiervoor zeker niet t{ krijgen). Rente 6 pCt. Grondlasten A pCt. Assuranties, straotbelosting en andere onf kosten somen A pCt. Verwen 1 pCt. Ander onderhoud A pCt. Risico van wonbetaling, ledig staan, slofT* dige bewoning enz. M pCt. Stormschade M pCt. 'j j Afschrijving 1 pCt. (100 joarjl. .r Bedrijfswinst NIHIL. Tezamen 10 A pCt. Eene woning van 5000 woorde moetf dus aan huur doen 525, onder nor4 maleomstondigheden. Waar is dé 'i. Het snobisme is de distinctie der middel- matigen of de middelmatigheid der gedis- tingeerden Roman door J. EIGENHUIS. lilde -werktuigelijk haar fiets op den weg, en die inspanning deed haar weer de bonzen de hoofdpijn bewust worden en dat rc thuis met eten op haar wachtten, en hoe een her rie de vijf kindertjes zouden gemaakt 'hebben en v.at de meid slecht gezorgd zou hebben... Gemelijk stapte zc op, een jonge en slanke verschijning met wapperende japon. Maar het was of haar gelaat ineens tien jaar ouder teeker.de. toen haar innerlijke onvoldaanheid Cr zich op afspiegelde. TWEEDE HOOFDSTUK. De tuinbouw-tentoonstelling was het werk van mijnheer GovertS. Eigenlijk was ze een kindje van Jerich-o", waar de ideeën gerijpt waren. Maar toen het er op aankwam, om de zaak voor te bereiden en in elkaar te zet ten, kwam alles neer op de Werkkracht van Goverts.. Waar hij den tijd vandaan baalde, wist hij zelf niet, maar alles ging goed; dc in zendingen zouden schitterend jwe'en, de finan cieele grondslag was degelijk, aan reclame bad hij ruim gedacht, en zelfs had dc Minis ter dc toezegging gedaan, de ten to oils telling ïc zullen openen. jkJJet deed hem goed, zicli nu zoo onmisbaar fe weten. En zijn vrouw Veranderde er liec- lcmaal door. Ze vond al de notabelen vrec- seJijk leuk, nu zij ze nog wat heter leerde kennen: de burgemeester was vooral een aar dige man, al deed hij wat „aartsvaderlijk." Temet eiken dag kwam hij oploopen, soms 's avonds om tien uur nog, om haar man te spreiden. En zoo aardig tegen haar en togen 'de kinderen. Zelfs de repetities voor Jericlio" kon ze goedmoedig velen, want die stonden ook al in verband met het groote feest. Een feest- marsch, door d?n directeur van Jericho", den lieer Cort uit Amsterdam, zelf gecompo neerd, kostte Jaap ontzaggelijk veel studie. Er kwamen in zijn partij van die blikslagers snelle loopjes", zooals hij Mien vaak liet zien. aldoor met halve toonsafstar.den opklimmend. En dat was niet gemakkelijk en in het hooge gedeelte sloeg dan zijn klarinet met een ver scheurend gelooi telkens over naar -den grond toon. Maar Mien verdroeg het, zelfs onder liet vleeschsnijden, met engelengeduld en lachte alleen oris: „Ilèl Alweer die schorre kraai er bij! 'i Lijkt moeilijk, mannetje!' Dan lei Jaap zijn muzick-ir.slrumen't neer, en moest zijn dankbaarheid voor haar milde stemming met een verliefd aanhalen betoonen. Dc goeie man was zoo blij, als zijn ..brorn- •stertje" maar in haar schik was. Van 's morgens tot 's avonds had ze haar hoofd vol van de groote gebeurtenissen. „Hé- je wel aan dit gedacht? En moet er dat nog niet gebeuren? En zou je het niet zóó voor stellen aan het Comité?'' Zc vond het eigenlijk haiir feest, haar ten toonstelling. En alles was uit 'haar brein ge komen. liet Comité vergaderde zoo dikwijils in haar huiskamer. En ze zag er dan zoo jong en opgewekt uit, vooral als ze roet vu^r zich in de beraadslagingen mengde en van alles verzon, om de aantrekkelijkheid van de feest dagen te verhoogen. „Mevrouw voegen'we ons toe als eerelid van het uitvoerend Comité,'* stelde dc Burge meester voor. „Ik vind het zoo aardig, zoo'n echt volks feest tc helpen op touw zetten,'' lachte ze ze dig. „ïk praat maar heel brutaal telkens met de heeren mee. Als het zc hindert, zal ik wel in de andere kamer gaan zitten." „Maar, mevrouw, zonder u zouden wc nog lang zoo ver niet wezen," protesteerde dc Bur gemeester. „U is werkelijk het verdienstelijk ste lid van ons Comité. Ilij lachte gul en ldoplc Goverts vertrouwe lijk op den schouder: „Als ten minste onze ijverige «secretaris er niet jaloerseh over is..." ,,'k Behoef toch niet te notuleerèn, wat ze meepraat,'" plaagde Jaap. Zpo! Van je man moet je 't maar hebben," knipoogde de dikke kweekcr Lam, <le blau we blazen onder zijn oogen politiek ophalend. Japiks moest haar telkens aanzien, zoo goed als ze er uit zag. Ze was niet 'bepaald mooi, maar cr ging toch een zeldzame bekoring van haar uit. Ze was erg blank en had zwaar ibl-ond lxaar, donkere wenkbrauwen en don kere wazige .wimpers. En als ze sprak of glimlachte, dan plooiden er zich zulk'c zachte trekken om haar mond, dat hij zich niet kon voorstellen, hoe Jaap een oogenblik het oog van l aar afhouden kon. En haar donker grijze oogen leken Wél fluweel. „Maar als dc heeren mc niet uitlachen," zei zo, de lange wimpers neergeslagen, „dan zou ik nog een aardig ideetje hebben voor dc ten toonstelling. Erg leuk. hè Jaap?*' Japiks zou er wat voor gegeven hebben, als ze hém met zoo'n blik had aangezien. Haar man zag haar eris glimlachend en halt spottend nan Wat zou hij zeggen? Hij had het haar al ontraden, omdat hij wist, hoe veel werk en drukte het haar weer geven zou, en ook omdat hij vreesde voor dc onvermij delijke kosten. Maar als ze zich eenmaal iets in het hoofd hacl .gezet, 'dan groeide liet cr te vaster in, hoe meer cr aan gerukt werd. „Nou, jc vindt 't toch zelf ook aardig," wond zc zich op. „Wat hou je je nou weer leuk. Net, of je 't niet aardig vond." En zc. bloosde liclit door haar witte vel heen en zag hem -acht verwijlend aan met ccn allerliefst ontevreden glimlachje. „O jij, ondankbare egadc," bestrafte de Burgemeester vaderlijk. „Nu, mevrouw, wij weten uw schitterende invallen beter op prijs te stellen..." „Ja, ja," beaamde Lnm. ,,'t Zal wel weer de moeite waard wezen." Ilij was verrukt over zijn mooie buurvrouw en dc blauwe blazen werden donkerder van opwinding. „Nee, ik meen het. 't Zou snoeperig we zen," lachte ze en toen de lieeren. allcmanl door elkaar riepen, dat zc dat zich best kon den voorstellen en haar allemaal vol ver wachting aanstaarden', deed zc wat confuus1. Jaap plaagde haar met een goedmoedig knip oogje; „Snoeperig, oï het'. Als jij liet niet tP druk vindt,, snoeperig zou 't zeker wezen. AU les is snoeperig wat je voorstelt...''* „Hoor, zoo'n vleier," bestrafte de Burgc* meester grinnikend. „Een kwaad geweten," 'dreigde de secrelaL ris Vermaat met een zuur lachje, waarbij zijn, heelc vest telkens opschokte, of hij den hiW had. Dokter Loos zag Vermaat lachend aan, mei kuiltjes in de dikke wangen en de lippen in' een rond kringetje om dc tanden igctrokkciv zoo geheimzinnig hemmend of hij zeggerf wou: ..Jij spreekt uit ervaring, hoor." ,,Ik ben werkelijk nieuwsgierig,'' zei Jap&C zoet. 't Ilad een complimentje moeten wort den. Maar Jaap vatte het op als een kleiué* vernedering, en plaagde om hem in het nauw. te brengen: „Zeg, jc hoeft niet zoo «genadig te doen en uit de hoogte. Daarvoor staat alleflf veel te veel op pooten, wat ro'n: vrouw: t* zeggen heeft." Lam klapte in de groote handen cn' aÖcrt maakten een lawaai dat Mien met een kleutj naar het buffet ging, om dc glaasjes nog eed* te vullen. Japiks was wat in do war 'gebracht öi trachtte zich te herstellen, door op een ötïi handige manier aan te dringen: «Nee, hoe 't ook alweer: de spin zuigt venijn, waar di bij honig uit zuigt. Maar werkelijk, mevrouw, vertel uw ideetje nu oris." „Hoor, hoor," lachte het roodc mondje liet volle vleczige gezicht van den dokter, neer Japiks verwaardigt zich naar uw iHee willen luisteren..." -2-* - - (Wordi yeryoIg3J^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1